فهرست مطالب

جغرافیا (برنامه ریزی منطقه ای) - سال سیزدهم شماره 4 (پیاپی 53، زمستان 1402)

فصلنامه جغرافیا (برنامه ریزی منطقه ای)
سال سیزدهم شماره 4 (پیاپی 53، زمستان 1402)

 • تاریخ انتشار: 1403/02/10
 • تعداد عناوین: 30
|
 • رعنا ملکی، مهروش کاظمی شیشوان*، اکرم حسینی، مهدی سیدالماسی صفحات 1-15
  در ایران، پژوهش های متعددی در زمینه معناشناسی و نشانه شناختی معماری دوره های مختلف، با دیدگاه های متفاوت انجام شده که در این میان، معماری دوره پهلوی دوم به دلیل تحولات فکری و ساختاری بنیادین، واجد ارزش برای تحقیقات بیشتر و عمیق تر است. در این پژوهش، با تکیه بر نظریات نشانه شناسی، ضمن شناخت بیشتر تحولات فرم معماری در برخی آثار شاخص دوره پهلوی دوم، تلاش خواهد شد معانی و نشانه های قابل تاویل در فرم معماری این دوره شناسایی و تحلیل شود. این پژوهش از نظر محتوا، کمی-کیفی است که با دیدگاه توصیفی-تحلیلی و با در پیش گرفتن نگرشی تحلیلی، با رویکردی نشانه شناسانه و کاربرد آرا و نظرات علمی متخصصان و صاحبنظران این حوزه انجام شده است. قلمرو زمانی پژوهش، بناهای عمومی دوره پهلوی دوم ایران است که در سه دوره مجزا پس از سال 1320 مشتمل بر دوره پهلوی دوم انتخاب شده است. نتایج تحقیق نشان می دهد که بازشناسی عوامل موثر بر تغییرات و تحولات رخ داده در ساختار نشانه شناختی معماری معاصر در ایران و تبیین و بررسی این علل و عوامل، کمک بسزایی بر هویت شناسی معماری معاصر ایران خواهد گذاشت. وجه تمایز تحقیق حاضر توجه به ماهیت نشانه شناختی آثار شاخص دوره پهلوی دوم به صورت توام و کیفیت سنجی مطالعات انجام شده در سال های اخیر می باشد.
  کلیدواژگان: نشانه شناسی، معماری، دوره دوم، فرم
 • مهدی رحمانی* صفحات 16-30
  یکی از آلاینده های اصلی محیط زیست نفت و فرآورده های نفتی است که از اهمیت ویژه ای برخوردار می باشد؛ چرا که آلودگی های نفتی حتی در مقیاس و مقادیر ناچیز، می تواند خسارت های فراوان و غیرقابل جبرانی را بر محیط زیست وارد نماید. در این پژوهش که به روش توصیفی- تحلیلی صورت گرفته است سه دیدگاه اصلی و اساسی که راجع به مبانی مسئولیت مدنی خسارت های ناشی از آلودگی نفتی وجود داشت، مورد تبیین و واکاوی قرار گرفت و این نتیجه حاصل شد که هرچند مبنای مسئولیت در قوانین موضوعه کشور، مبتنی بر تقصیر می باشد که براساس آن زیان دیده ملزم به اثبات تقصیر مرتکب می باشد؛ اما در خسارات وارده بر محیط زیست که از آلودگی های نفتی نشات می گیرد نمی توان قائل به چنین دیدگاهی شد؛ چرا که اثبات تقصیر مرتکب در اغلب موارد امری دشوار و غیر ممکن می باشد. از این رو به نظر می آید با پذیرش نظام مسئولیت محض و تغییر رویکرد، می توان خسارات مذکور را بر مبنای مسئولیت بدون تقصیر قابل جبران دانست، بدون توجه به اینکه عامل اصلی آلودگی های نفتی و خسارات ایجاد شده دولت باشد یا اشخاص حقوق خصوصی. بر این اساس طراحی چنین نظامی جهت جبران خسارات ناشی از آلودگی های نفتی دارای ضرورت می باشد.
  کلیدواژگان: آلودگی های نفتی، مسئولیت مدنی، جبران خسارت، تقصیر، محیط زیست
 • علی مزدباف زاده، سهیلا زرین جوی الوار*، فریدون امیدی صفحات 31-47

  این پژوهش با هدف تدوین الگوی بانکداری اجتماعی و تاثیر آن بر تجربه مشتری در شعب بانک مسکن استان خوزستان انجام شده است. برای دستیابی به این هدف با استفاده از روش تحقیق آمیخته در دو فاز کیفی و کمی با رویکرد اکتشافی استفاده گردید. در فاز کیفی داده ها از طریق مصاحبه با 12 نفر از خبرگان با استفاده از روش نمونه گیری گلوله برفی و هدفمند و به کمک نظریه داده بنیاد طی سه مرحله کدگذاری باز، محوری و انتخابی تجزیه و تحلیل شدند. در تحلیل داده های فاز کیفی از نرم افزار اطلس تی استفاده شد. در فاز کمی با استفاده از پرسشنامه محقق ساخته با روایی و پایایی در سطح مطلوب به تعداد 288 پرسشنامه سالم گردآوری و با استفاده از نرم افزار PLS مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. پاسخ دهندگان فاز کمی شامل پرسنل شعب بانک مسکن در استان خوزستان بوده اند. این افراد با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب و مورد نظر سنجی قرار گرفتند. یافته های فاز کیفی شامل تدوین الگویی برای بانکداری اجتماعی بود که اجزای این الگو از 325 کد باز، 72 مفهوم و 26 مقوله تشکیل شده است. یافته های فاز کمی نشان داد که الگوی طراحی شده از برازش مناسب برخوردار بوده و اثر مثبت و معنی داری بر تجربه مشتریان دارد.

  کلیدواژگان: بانکداری اجتماعی، تجربه مشتری، بانک مسکن، نظریه داده بنیاد، معادلات ساختاری
 • مرتضی قربانی، غلامحسین ناصری*، علی اصغرزاده صفحات 48-60
  افزایش فرصت های تعامل اجتماعی یکی از موارد ضروری نیازهای روانشناختی می باشد که عدم توجه به این مهم زندگی فردی و اجتماعی انسان را با مشکلاتی مواجه می سازد. افزایش مجتمع های مسکونی و آپارتمان نشینی در قرن حاضر که در پی افزایش جمعیت در ایران رخ داده، به یک مسئله اجتناب ناپذیر تبدیل شده است. مورد غفلت قرار گرفتن نیازهای روانی در طراحی مجتمع های مسکونی امروزی و صرفا تامین نیازهای فیزیکی منجر به ناهنجاری های اجتماعی می شود.  در این پژوهش تلاش می شود تا با توجه به مولفه های سازنده ی روابط اجتماعی، افزایش تعاملات ساکنین در فضای باز مجتمع ها بررسی شود.  تحقیق حاضر از نوع تحقیقات توصیفی پیمایشی است و به لحاظ هدف، تحقیقی کاربردی می باشد. روش تحقیق، روش پیمایشی و ابزار گردآوری داده ها، پرسشنامه محقق ساخته است. پس از دسته بندی و روند گزینش  جامعه هدف، اقدام به تهیه پرسشنامه گردید. سپس داده ها جمع آوری شدند تا بر اساس آن رابطه بین متغیرها برای آزمون فرضیه های تحقیق بررسی شود. داده های جمع آوری شده با استفاده از نرم افزارهای اس.پی.اس.اس نسخه 25 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته اند.
  کلیدواژگان: تعاملات اجتماعی، ساختمان های بلندمرتبه، روابط اجتماعی، مجتمع مسکونی، فضای معماری
 • سید حسن حاتمی نسب* صفحات 61-74

  اهمیت کارآفرینی در ارائه فرصت های شغلی جدید و کمک به ایجاد شغل های پایدار از یک سوی و در نظر گرفتن اهمیت قصد کارآفرینانه دانشجویان گردشگری به عنوان مهم ترین عامل پیش بینی کننده رفتارهای کارآفرینانه آنان از سوی دیگر، بررسی عوامل تاثیرگذار در فرصت های کارآفرینانه دانشگاهی در حوزه گردشگری امری ضروری به نظر می رسد. بر این اساس، هدف اصلی این تحقیق بررسی تاثیر خودکارآمدی و شبکه ها در فرصت های کارآفرینانه گردشگری در دانشگاه آزاد اسلامی یزد می باشد. جامعه آماری این تحقیق، کلیه شامل دانشجویان رشته های گردشگری، مدیریت بازرگانی، مدیریت کسب و کار و کارآفرینی و برنامه ریزی شهری در دانشگاه آزاد اسلامی یزد و نمونه آماری به حجم 140 نفر برای تحقیق در نظر گرفته شد. ابزار گردآوری داده ها پرسشنامه و شیوه گردآوری به صورت میدانی است. به منظور تجزیه و تحلیل داده ها نیز از رویکرد تحلیل معادلات ساختاری با رویکرد حداقل مربعات جزئی استفاده شده است. نتایج نشان می دهد که نوآوری، بازاریابی، ریسک پذیری و کنترل مالی خودکارآمدی کارآفرینانه بر فرصت های کارآفرینانه در دانشگاه آزاد اسلامی یزد تاثیر معنی داری دارد؛ اما بعد مدیریت نمی تواند تاثیر قابل قبولی داشته باشد. همچنین شبکه های صنعتی برای نوآوری و ریسک پذیری و کنترل مالی، و شبکه های کارآفرینانه برای نوآوری و مدیریت اثر میانجی گری معنی دار دارد.

  کلیدواژگان: خودکارآمدی کارآفرینانه، فرصت های کارآفرینانه گردشگری، شبکه های خدماتی، شبکه های کارآفرینانه
 • اسمعیل عباسی، کاوه تیمور نژاد*، مرتضی یار احمدی صفحات 75-92

  هدف از انجام این تحقیق، طراحی و ارائه مدل توسعه عدالت اجتماعی در خط مشی ملی» بود. روش تحقیق به صورت کیفی و کمی بود. اطلاعات تحقیق به وسیله مصاحبه جمع آوری شد. جامعه آماری تحقیق شامل خبرگان، اساتید و متخصصین حوزه مربوطه به تعداد نامحدود بودند که تعداد 18 نفر تا رسیدن به اشباع نظری انتخاب شدند. روش نمونه گیری به صورت گلوله برفی بود که از مصاحبه شوندگان خواسته شد افرادی مطلع در رابطه با موضوع تحقیق را جهت انجام مصاحبه های بعدی معرفی نمایند. داده های اولیه به شیوه مصاحبه گردآوری شدند. مطابق فرایند روش شناختی، طی سه مرحله کدگذاری باز، کدگذاری محوری و کدگذاری انتخابی، نخست از دل تعداد زیاد انواع داده های اولیه، کدهای مرتبط با موضوع مشخص شدند؛ سپس به شیوه مقایسه مداوم از دل چندین کد، یک مفهوم استخراج شد و به همین شیوه سایر کدها نیز به مفاهیم تبدیل شدند تا در نهایت 96 مفهوم به دست آمد. در مرحله بعد، هر چند مفهوم در قالب یک مقوله قرار گرفتند تا 16 مقوله برای این پژوهش به دست آمده باشد. یافته های تحقیق نشان داد که، 3 مقوله به عنوان مقوله محوری ظاهر شدند که شامل: عوامل فرهنگی، سازگاری با نخبگان، آموزش می باشند. سایر مقوله ها برای ارائه در مدل تصویری در پنج دسته شرایط علی(3 مقوله)، بستر یا زمینه(3 مقوله)، شرایط مداخله گر (2 مقوله)، راهبردها(2 مقوله)، پیامدها (3 مقوله) قرار گرفتند. در ادامه بر اساس شاخص ها، مولفه ها، مفاهیم و مقوله های مدل پیشنهادی، پرسشنامه ای 96 سوالی تدوین گردید و بر مبنای داده های گردآوری شده روابط مدل

  کلیدواژگان: طراحی الگو، عدالت اجتماعی، وزارت اقتصاد، نظریه داده بنیاد
 • زهرا یاری، بهروز قاسمی*، سهیل سرمد سعیدی صفحات 93-119
  در هزاره سوم، از کارآفرینی می توان به عنوان یکی از مهمترین موتورهای رشد و توسعه یاد کرد؛ تا جایی که یکی از عوامل عمده اقتصادی منظور شده است. بر این اساس پژوهش حاضر با هدف طراحی و تبیین مدل سازمان ارزش آفرین در تامین اجتماعی با رویکرد گراندد تئوری انجام شده است. روش پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی و از نظر روش اجرا کیفی از نوع گراندد تئوری بود. ابزار گردآوری اطلاعات در این پژوهش نیز مصاحبه نیمه ساختاریافته بود. جامعه آماری پژوهش حاضر شامل مدیر تامین اجتماعی و مدیران داخلی سازمان تامین اجتماعی بود. نمونه پژوهش نیز با توجه به اشباع نظری داده ها در پژوهش کیفی مشخص گردید و حجم نمونه 15 نفر انتخاب شد. تجزیه و تحلیل داده ها نیز با استفاده از روش (کدگذاری های باز-محوری-گزینشی) به صورت دستی انجام شد. نتایج پژوهش نشان داد که 6 مقوله مورد نظر در گراندد تئوری در پژوهش حاضر شامل موارد زیر بود: شرایط مداخله گر شامل: گزینش کارکنان بر اساس مصاحبه و آزمون، آموزش ضمن خدمت برای کارکنان و تعیین ملاک گزینشی برای استخدام کارکنان؛ مقوله محوری شامل: شایسته سالاری کارکنان، شناخت و تشویق کارآفرینان و آموزش ضمن خدمت؛ راهبردها شامل: راهبردهای پرورش پیشنهادها، پرورش افکار نو، تشویقی کارکنان، استقبال طرح های کارکنان و مشتری مداری؛ پیامدهای سازمانی شامل: تعالی و ثبات سازمانی، بهبود کیفیت خدمات دهی، رضایت مراجعین، حذف موازی کاری، کاهش هزینه های سازمان، اعتماد به سیاست سازمانی، حل مشکلات سازمانی، شفافیت سازمانی، شکل گیری نظام استعدادپروری، اثربخشی سازمانی، ارائه تکنولوژی و ایده های برتر
  کلیدواژگان: سازمان ارزش آفرین، سازمان تامین اجتماعی، رویکرد گراندد تئوری
 • عبدالمطلب عبدالله* صفحات 120-136

  در 5 دهه گذشته احداث سدهای مخزنی همواره زمینه ساز جابجایی بیش از میلیون ها نفر از محل زندگی خود به محل های دیگر شده است. احداث سد و پروژه های وابسته به آن همواره با اثرات مثبت و منفی توام بوده است. این اثرات، محیط های فیزیکی، بیولوژیکی، فرهنگی و اقتصادی- اجتماعی را تحت تاثیر قرار می دهد. هدف اصلی پژوهش بررسی و ارزیابی اجتماعی و فرهنگی پیامدهای احداث سد سردشت در منطقه غرب کشور است. روش تحقیق در پژوهش حاضر از نوع روش کیفی و رویکرد روش تحقیق این مقاله، رویکرد اکتشافی با تاکید بر نظریه داده بنیاد است. یافته های پژوهش که نتیحه یک مطالعه میدانی و مصاحبه با افراد بومی و مسئولین منطقه ای ست، نشان می دهد مردم به اثرات منفی سدسازی و مدیران به اثرات مثبت سدسازی توجه دارند و هر دو گروه مردم و مدیران توسعه گردشگری و گسترش کسب وکار و اشتغال را از اثرات اجتماعی و فرهنگی سدسازی در منطقه می دانند.

  کلیدواژگان: سدسازی، زیسته، غرب ایران، نیروگاه، سردشت
 • طاهره شهرکی، مجید رادفر*، معصومه رشاد صفحات 137-156

  گردشگری به عنوان صنعتی نوپا در سال های اخیر نه تنها تاثیرات زیادی بر وضعیت اقتصادی کشور داشته بلکه مزایای زیادی نظیر ایجاد اشتغال، ارزآوری، تعادل منطقه ای، جلوگیری از مهاجرت جمعیت و... نیز داشته است. هدف از انجام تحقیق حاضر این است که مدل توسعه اقتصادی صنعت گردشگری مناطق آزاد ایران از دیدگاه ابعاد جغرافیایی تبیین شود. از طریق نمونه گیری هدفمند، اطلاعات مدیران سازمان منطقه آزاد تجاری- صنعتی چابهار، فعالان گردشگری، مسئولین مرتبط با گردشگری، جامعه محلی و گردشگران از طریق مصاحبه های نیمه ساختار یافته گردآوری و تجزیه و تحلیل شد و با استفاده از روش نظریه برخاسته از داده، ابعاد جغرافیایی توسعه اقتصادی صنعت گردشگری مناطق آزاد ایران در قالب یک مدل طراحی گردید. یافته های پژوهش انجام شده نشان داد که ابعاد جغرافیایی توسعه اقتصادی صنعت گردشگری مناطق آزاد ایران را می توان در شصت و نه مقوله اصلی فقدان بانک اطلاعات جامع در مورد ابنیه و نقاط گردشگری، نبود رسانه اجتماعی مرجع قوی (وبسایت، بلاگ، شبکه اجتماعی و...) در حوزه گردشگری، نبود تولید محتوای قوی در حوزه گردشگری، وجود مشکلات هزینه ای، فرآیندی، و بین واحدی مرتبط با گردشگری، و... طبقه بندی کرد. نتایج این تحقیق کیفی نشان می دهند که بکارگیری صحیح این مدل می تواند موجب ارتقاء جایگاه و اعتبار موسسه های گردشگری، افزایش تعاملات میان موسسه های گردشگری و گردشگران، ارتقاء رضایتمندی گردشگران و کادر گردشگری، ایجاد تمایز در کیفیت خدمات و نام آوری موسسه های گردشگری، و افزایش بهره وری موسسه های گردشگری شود.

  کلیدواژگان: توسعه اقتصادی، ابعاد جغرافیایی، صنعت گردشگری، مناطق آزاد ایران
 • عباس سلحشور*، امیر گندمکار، حسین سلیمانی صفحات 157-174
  کشور چین به عنوان قدرتی نوظهور که از ابتدای قرن 21 بیشتر توسط جهانیان شناخته شد در واقع از انتهای دهه 70 میلادی و با اصلاحات اساسی قدم در مسیر توسعه اقتصادی گذاشت. این کشورکه ابتدا محل سرمایه گذاری شرکت های غربی بود، حالا خود ابتکار عمل سرمایه گذاری در سایر مناطق جهان را در دست گرفته است و پروژه های بزرگی را در دست اجرا دارد که در دو موضوع انرژی و حمل و نقل بیشتر متمرکز هستند. چین هم اکنون با اقتصادی بزرگ و به عنوان بزرگترین کارخانه تولید کالا و با جمعیتی بیش از 1 میلیارد و 300 میلیون نفر به دنبال توسعه حضور خود در سایر مناطق جهان است. در این میان منطقه خاورمیانه با دارا بودن مزیت های فراوان از جمله انرژی و موقعیت جغرافیایی خاص و غیره یکی از مناطق مورد توجه کشور چین است. در این راستا نگارنده با روشی تحلیلی-توصیفی سعی دارد در مقاله حاضر باعنوان «تحلیل ژئوپلیتیکی فرآیند حضور چین در منطقه خاورمیانه در ابعاد اقتصادی و سیاسی» به پاسخ سوال اساسی ذیل دست یابد: حضور چین در منطقه خاورمیانه از منظر ژئوپلیتیکی چگونه است؟ در این مقاله این نتیجه حاصل شده است که روابط ژئوپلیتیکی چین و خاورمیانه بیشتر بر محور ژئواکونومی قرار دارد و در این راستا چین سعی نموده تا جای ممکن از ورود به مناقشات امنیتی-سیاسی در این منطقه بپرهیزد. داده-های این پژوهش به شیوه ای کتابخانه ای-اسنادی گردآوری شده است.
  کلیدواژگان: ژئوپلیتیک، ژئواکونومی، چین، خاورمیانه، حوزه خلیج فارس
 • نعمت الله بحرینی مائینی، صادق فلاحی*، محمدرضا تقیه صفحات 175-190

  سیاسیات همواره از موضوعات مهم و پرحضور در ادبیات فارسی بوده است. شاعران و نویسندگان اندیشمند ایرانی، فراتر از سیر در دنیای خیالات شاعرانه و صنایع ادبی، به جهان و جامعه پیرامون خویش نیز توجه داشته اند و بد و خوب امور را در آثار خویش انعکاس داده اند و درباره شان داوری کرده و موضع گرفته اند و نکوکاران را ستوده اند و بدکرداران را تقبیح کرده و اندرز داده اند. ارکان و ستون های ادب پارسی از حکیم فردوسی و ناصر خسرو گرفته تا نظامی، مولوی، سعدی، حافظ و شاعران و نویسندگان معاصر، همگی حساسیت خویش را به اوضاع جامعه نشان داده اند و در سطوح گوناگون و به طرق متنوع، سیاسیات را در شعر خویش انعکاس داده اند. صائب تبریزی، شاعر برجسته و سرآمد سبک هندی در قرن یازدهم هجری نیز از این دایره بیرون نیست و به سیاسیات، توجه وافر دارد. مضمون آفرینی های زیبای او در غزل، توجه ویژه او به مسائل اجتماعی و پیروی از طنز حافظ و شوخ طبعی سعدی، او را در ردیف یکی از مهم ترین شاعران ایرانی قرار داده است. صائب با توجه به شرایط سیاسی و اجتماعی عصر خود به سیاست و کشورداری توجه دارد. او در هرباب، نقدهایی در پرده ی پند و اندرز برای کارگزاران حکومت دارد. در این مقاله، تلاش بر آن است که با روش توصیفی و تحلیلی به بررسی سیاسیات در دیوان صائب پرداخته شود و هدف، ترسیم کلیاتی از اوصاع و احوال ایران و دیگر ممالک فارسی زبان آن روزگار از دریچه شعر صائب است. یافته های این مقاله گویای توجه گسترده صائب تبریزی به سیاست و اوضاع می باشد.

  کلیدواژگان: صائب تبریزی، سیاست، سیاسیات، انتقاد، جامعه
 • جواد عدالتجو، سید محمدهادی مهدوی*، احسان علی اکبری صفحات 191-213

  یکی از معضلات مهم نظام بانکی در ایران، تاخیر تادیه بدهی مشتریان در معاملات مدت دار است. پرداخت دیون و بدهی ها در زمان مقرر اگر چه وظیفه ای قانونی است، اما در یک جامعه اسلامی، وظیفه ای دینی و اخلاقی نیز محسوب می شود. نظام بانکی برای اطمینان از وصول به موقع مطالبات، از روش های متعددی بهره می گیرد. یکی از این روش ها، که در زمینه مشروعیت آن اختلافات زیادی بین فقها و کارشناسان بانک داری اسلامی وجود دارد، اخذ جریمه تاخیر تادیه در قالب وجه التزام به صورت شرط ضمن عقد در عقود بانکی است. این روش به زعم برخی اندیشمندان اسلامی، مخالف با موازین شرعی و از نظر گروهی دیگر، راهکاری صحیح و مشروع برای حل معضل یاد شده است. این رساله با روش کتابخانه ای و اسنادی درصدد تبیین تحلیل فقهی جریمه تاخیر تادیه در نظام بانکداری جمهوری اسلامی ایران با تاکید بر نظر فقهی مقام معظم رهبری بوده، و با توجه به مطالب مطرح می توان گفت: جریمه تاخیر تادیه در نظام بانکداری جمهوری اسلامی ایران، از مصادیق منافع غیر مستوفات است که مقام معظم رهبری هم جریمه تاخیر تادیه را نسبت به بانک ها مجاز برمی شمارد. بر اساس نظر فقهای شورای نگهبان نیز، ربای معاملی، قرضی و جاهلی، شامل شرط جریمه تاخیر نمی شود. درباره حکم شرعی دریافت جریمه دیرکرد از مشتریان متخلف مابین فقهای اسلامی دو دیدگاه وجود دارد برخی از فقیهان قائل به مشروعیت و برخی قائل به عدم مشروعیت شده اند.

  کلیدواژگان: جریمه تاخیر تادیه، خسارت، نظام بانکداری جمهوری اسلامی ایران، مقام معظم رهبری
 • جهان بخش ابراهیمی، محمدحسین زارعی*، عرفان شمس صفحات 214-226

  جریان فکری پر نفوذ در اندیشه سیاسی به دنبال حذف مفهوم حاکمیت بوده و چند حاکمی را به عنوان جایگزین آن معرفی می نمایند تا این مفهوم به جای آن در حوزه حقوق عمومی به کار گرفته شود. در این مقاله ضمن تبیین حاکمیت ، احساس مرتفع نمودن کاستی های موجود نسبت به معنای این واژه پرکاربرد و نیازمندی آن بیش از هر زمان دیگر به اهمیت و ضرورت این تحقیق می افزاید. در این پژوهش به این پرسش ها پاسخ داده می شود که آیا در اندیشه حقوق عمومی مدرن مفهوم حاکمیت رو به زوال و حذف است؟ آیا حاکمیت در جایگاه نمایندگی از استقلال امر سیاسی برخوردار و تبیین کننده مفهوم بنیادین در اندیشه حقوق عمومی مدرن است؟ هرچند تحولات رخ داده در عرصه حقوق عمومی، لزوم مفهوم حاکمیت را به چالش هایی نو، روبرو ساخته و برخی از پژوهشگران سیاسی، مفهوم حاکمیت را بی نیاز و چه بسا حذف آن را به سود حقوق عمومی می دانند و معتقدند قدرت سیاسی، خلاء برآمده از حاکمیت را پر و جبران می نماید. اما با وجود جریان فکری پیش گفته ، به نظر می رسد چنین برداشتی از حاکمیت ناشی از عدم درک صحیح از وجه های ربطی مفهوم حاکمیت (برداشت سیاسی و حقوقی) و بدفهمی از خود واژه حقوق عمومی مدرن می باشد.

  کلیدواژگان: حاکمیت، مفهوم بنیادین، حقوق عمومی مدرن
 • علیرضا آقاسی، علیرضا انتظاری نجف آبادی*، مصطفی حیدری هراتمه صفحات 227-243
  با توجه به رشد سریع علوم مختلف و پیوند عمیق فیمابین یافته های علوم انسانی ، می بایست محققین هر علم یافته های علوم را از لحاظ آثار و نتایج در علم تخصصی خود بررسی نمایند و نتایج حاصله را به اشتراک بگذارند علم حقوق به عنوان یکی از علوم اصلی تنظیم کننده ی روابط اجتماعی که علاوه بر قانونگذاری و تنظیم روابط اجتماعی ، به عنوان رکن نظارتی اعمال قانون در اجتماع هم می باشد جهت جلوگیری از آشوب و بی نظمی در روابط اجتماعی افراد می بایست با سرعت متناسب نسبت به پدیده های اجتماعی واکنش نشان دهد یکی از پدیده های نوین در اقتصاد داخلی و بین المللی و یا به عبارت بهتر در عرصه نظم اقتصادی بین المللی ، ظهور رمز ارز هاست که امور حقوقی و اقتصادی در کشور ایران را نیز تحت الشعاع قرار داده است. رمز ارزها از زمان رواج در داخل کشور با توجه به ماهیت متفاوت با پول رایج و سنتی مباحث جدیدی را در حوزه علم حقوق و اقتصاد مطرح نموده اند که در طی این تحقیق به این موضوع می پردازیم که رمز ارزها که یک نوع پول دیجیتال ،غیرمتمرکز ،همتا به همتا ، شبه ناشناس و رمز پایه هستند امکان پذیرش به عنوان ثمن در عقد بیع در حقوق ایران را دارند یا خیر؟ ضمنا بر اساس دیدگاه دیگری ،رمز ارزها به عنوان کالا تلقی گردیده اند و این موضوع بررسی می گردد که آیا رمز ارزها قابلیت تعیین به عنوان مبیع (مثمن) را دارند یا خیر؟
  کلیدواژگان: پول، رمز ارز، دیجیتال، غیرمتمرکز، بیع و ثمن
 • علیرضا بابایی، جواد سخا*، سینا فروزش، نصرالله پورمحمدی املشی صفحات 244-262
  آب و آبیاری در تمدن سازی در بستر جغرافیایی ایران، منشاء بسیاری از تحولات و مناسبات اجتماعی و فرهنگی و سیاسی شده است و این مقوله با جغرافیا یک رابطه منطقی و تاثیر گذار دارد و پس از شناخت اولیه و سطحی می تواند منشاء بسیاری از مباحث زیر باشد : مثلا تراکم جمعیت، جابجایی، اقتصاد و معیشت زندگی روستایی یکجانشینی ، شهرنشینی، ییلاق، قشلاق، صحرا گردی و بادیه نشینی و. آب از عناصر اصلی آفرینش، در باورهای ایران باستان بوده و هست و به نوعی تاثیر مستقیم در شکل گیری و اسکان و نوع زندگی در ایران داشته است از جمله تاثیر آن در اساطیر و باورهای مذهبی و نشانه های ان در زندگی تمدنی مثل ساخت معابد ، سد و قنات و... بررسی مستقیم و از عناصر اصلی اقلیم و ناحیه و هر منطقه با حوزه جغرافیایی است و بارش ، دما، حجم آب جاری ، ریزشهای جوی و بسترهای زیر زمینی و... همگی ببه آب و مدیریت آن بستگی دارند. فلذا مطالعه و مرور جغرافیای طبیعی ایران ، نوع آب و هوا اقلیم و موقعیت جغرافیایی ایران و فلات ایران و ارتباط آن با مزیتهای اقتصادی از جمله وجود راه ها، کاروانسراها و مسائل ژئوپلوتیک فلات ایران و امتداد و گسترش آن به نواحی پرآب از جمله سیحون و جیحون و خلیج فارس و دریای خزر و یبن النهرین و بین رودان همه و همه در شکل گیری باروهای مذهبی و فرهنگهای مرتبط به آن تاثیر گذارند.
  کلیدواژگان: آب و آبیاری، ایران باستان، مناسبات اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی
 • مقصود فداکار دیلمقانی، مریم افشاری* صفحات 263-284
  در حقوق بین الملل معاصر، با توجه به پیشرفت فناوری و ظهور فناوری های جدید و توسعه محیط زیست به ویژه توسط دولت ها، حفاظت از محیط زیست به عنوان میراث مشترک بشریت امری مهم و حیاتی است. بر این اساس، تالاب ها از نظر تنوع زیستی و آثار اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی برای جامعه جهانی اهمیت خاصی دارد که تالاب ارومیه نمونه بارز آن است. برای حفاظت از این اکوسیستم ها، حقوق بین الملل در چارچوب قواعد عام و خاص، مقررات قابل توجهی را وضع نموده است. دریاچه ارومیه به عنوان یک تالاب بزرگ بین المللی در کنوانسیون رامسر، سند خاص حاکم بر حفاظت از تالاب ها، می باشد. با پیروی از قوانین کلی مطابق با این کنوانسیون، کشورها ملزم به استفاده معقول از تالاب ها و حفاظت از آنها هستند. اما در سال های اخیر تالاب ارومیه به دلیل بهره برداری های غیرمعقول از جمله جریان انحرافی آب توسط سدهای متعدد ساخته شده، جاده و پل احداث شده بر روی دریاچه ارومیه به نام شهید کلانتری که در آبان 1387 تکمیل گردید ممکن است مسایل زیست محیطی ناشی از سطح پایین آب و عدم توسعه کشاورزی مدرن را تشدید نماید، به طوری که امکان حیات این بحران با تهدید حق برخورداری از محیط زیست سالم منجر به فاجعه زیست محیطی شده و مسئولیت بین المللی ایران را بدنبال دارد. از این رو، انجام اقدامات مناسب برای بقای دریاچه ارومیه با بهره گیری از ظرفیت های زیست محیطی حقوق بین الملل و حقوق شهروندی با تمرکز بر توسعه پایدار به ویژه اصل پنجاهم
  کلیدواژگان: بهره برداری معقول، تالاب ارومیه، کنوانسیون رامسر، حقوق بین الملل محیط زیست
 • مسعود وفادار، سنجر سلاجقه*، مسعود پور کیانی، سعید صیادی صفحات 285-317
  این تحقیق با هدف شناسایی مولفه های بازطراحی ساختار سازمانی و رویکرد سرویسگرا در بانک ملی استان کرمان و تعین وضعیت و ارتباط هر یک از آنها با یکدیگر شده است. تحقیق موجود از نظر هدف کاربردی و توسعه ای و از نظر روش یک تحقیق توصیفی از نوع همبستگی است، جامعه آماری تحقیق شامل کلیه کارکنان بانک ملی استان کرمان در سال 1399 به تعداد 435 نفر می باشد که 380 نفر با روش نمونه گیری نمونه در دسترس انتخاب شده اند. ابزار گردآوری اطلاعات شامل دو پرسشنامه محقق ساخته شامل پرسشنامه 132 سوالی بازطراحی ساختار سازمانی با روایی 87/0 پایایی 963/0، پرسشنامه 72 سوالی رویکرد سرویسگرا با روایی 73/0 و پایایی 965/0 بوده است. جهت تجزیه و تحلیل داده از آزمون تی تک نمونه ای، ضریب همبستگی پیرسون، رگرسیون خطی چند گانه و مدل یابی معادلات ساختاری با استفاده از نرم افزار SPSS و AMOS22 استفاده شده است. نتایج تحقیق نشان داد مولفه های بازطراحی ساختار سازمانی و رویکرد سرویسگرا در بانک ملی استان کرمان از وضعیت مطلوبی برخوردار است. بین بازطراحی ساختار سازمانی و رویکرد سرویسگرا در بانک ملی رابطه معنی دار و مثبت وجود دارد. بین مولفه های بازطراحی ساختار سازمانی (امور فناوری اطلاعات، امور سازمانی، امور پشتیبانی، امور شعب، امور منابع انسانی و امور مالی) با رویکرد سرویسگرا در بانک ملی رابطه معنی داری وجود دارد.
  کلیدواژگان: بازطراحی، ساختار سازمانی، رویکرد سرویسگرا، چشم انداز، ماموریت
 • مجید آهنگ، ناصر آزاد*، عبدالله نعامی، علیرضا روستا صفحات 318-336

  هدف این پژوهش طراحی مدل بازاریابی راهبردی با رویکرد ارزش گرایی برای شرکت های هواپیمایی ایران است. پژوهش حاضر با استفاده از رویکرد کیفی وروش شناسی گراندد تئوری کوربین و اشتراوس (2015) انجام شده است. جامعه آماری پژوهش شامل 10 نفر از افراد صاحب نظر در حوزه بازاریابی راهبردی شرکت های هواپیمایی ایران بودند که با روش نمونه گیری هدفمند انتخاب شدند. روش گردآوری داده ها مصاحبه نیمه ساختار یافته بود. تجزیه و تحلیل داده ها به روش (کوربین و استراوس، 2015) با استفاده از نرم افزارMAXQDA 2020 در سه مرحله کدگذاری باز، محوری و انتخابی انجام شد. ارزیابی روایی و پایایی داده ها از روش لینکن و گوبا، محاسبه پایایی از روش توافق درون موضوعی دو کدگذار، شناسایی و غربالگری شاخص های پژوهش از روش دلفی فازی و اعتبار سنجی مدل پارادیمی با استفاده از روش تایید پذیری توسط مشارکت کنندگان صورت پذیرفت. مدل پژوهش بر اساس شناسایی 1015 کد باز، ارتباط دهی کدها به 215 مفهوم و 31 مقوله اصلی (در 12 طبقه) استخراج گردید. نتایج پژوهش علاوه بر ارائه مدلی جامع و جدیدی جهت بازاریابی استراتژیک برای شرکت های هواپیمایی ایران با رویکرد ارزش گرایی موید این مطلب است که بازاریابی راهبردی در ارائه ارزش به مشتری از طریق ترسیم راهبرد های موثر، شرکت های هواپیمایی را در دست یابی به مزیت رقابتی و سودآوری یاری می نماید.

  کلیدواژگان: بازاریابی استراتژیک، ارزش گرایی، شرکت های هواپیمایی ایران
 • سینا احمدپور کاسگری، حسنعلی آقاجانی*، سامره شجاعی، مجید اشرفی صفحات 337-354
  این پژوهش با هدف ارائه چارچوبی از کسب کار های تجارت الکترونیک در شرکت های خدمات گردشگری در منطقه شمال ایران اجرا شده است. بدین منظور، پس از مرور مطالعات پیشین در زمینه آمادگی تجارت الکترونیک در کسب و کار با توجه به محیط اقتصادی و انتخاب مدل مناسب، شاخص های مدل در قالب پرسشنامه ای در اختیار خبرگان قرار گرفت و به کمک روش غربالگری فازی، تعداد 40 شاخص برای ادامه کار نهایی شد. به منظور تایید برازش مدل اصلی پژوهش از روش معادلات ساختاری و نرم افزار smart PLS 3 استفاده گردید که با توجه برقرار نبودن معیار های بخش اندازه گیری برای مدل پژوهش نسبت به حذف 5 شاخص از جمع 40 شاخص مدل اصلی اصلاح گردد که در نهایت31 شاخص در مدل نهایی مورد تایید قرار گرفت. بنا بر مدل نهایی با 5 عامل اصلی به ترتیب اولویت شامل: الزامات های محیط اقتصادی کسب وکار, شاخص های عملکرد کسب و کار, شاخص فناوری مرتبط با کسب وکار,شاخص های درون کسب و کار و شاخص های مدل کسب و کار نوآوری تجارت الکترونیک تشکیل گردید.
  کلیدواژگان: مدل کسب و کار، تجارت الکترونیک، شرکت های خدمات گردشگری، مدلسازی ساختاری، اسمارت
 • صادق کریمی*، علی مهرابی، عابد حیدری زاده صفحات 355-371

  وجود تنوع اقلیمی و مهمتر از آن نوسانات و تغییرات آن در مناطق مختلف کشور میتواند تاثیرات متفاوتی بر خطوط ریلی آن بگذارد. نوسان ها و تغییرات دمایی می تواند بر بسیاری از جنبه های مختلف سیستم حمل و نقل ریلی به ویژه ناپایداری های ریلی تاثیرگذار باشد؛ لذا ارزیابی اثر شرایط اقلیمی به ویژه نوسانها و تغییرات دما بر ناپایداریهای ریلی (خمیدگی، جابجایی و شکستگی خطوط)، نیازمند تجزیه و تحلیل دقیقتر روابط بین این دو متغیر است که هدف این تحقیق است. در این پژوهش به منظور پیش بینی بلندمدت دمایی و تحلیل اثرات آن بر خطوط ریلی، از مدل گردش عمومی جو استفاده شده است. برای پیش بینی های محلی و ناحیه ای از روش ریزمقیاس نمایی آماری استفاده گردید. داده های مورد استفاده در این پژوهش شامل داده های میانگین ماهانه ایستگاه های سینوبتیک کرمان، بم و زاهدان با دوره پایه 1990-1961 و داده های مدل HadCM3 (داده های نسل سوم مدل جهانی اقلیم تحت سناریو A2 و B2) میباشد. دما برای سه دوره 2040-2011، 2070-2041 و 2099-2071 پیش بینی و با دوره پایه مقایسه شد. یافته ها نشان داد مدل SDSM در ریزمقیاس گردانی دمای خروجی مدل HadCM3 در هر سه ایستگاه با اختلاف کم به درستی عمل میکند و از دقت قابل قبولی برای پیش بینی دما برخوردار است. به جز در محدوده زاهدان در برخی ماه های سرد سال، شاهد افزایش دما در تمامی ماه های سال در ایستگاه ها هستیم و این افزایش دما در سال 2099 به اوج خود خواهد رسید.

  کلیدواژگان: مخاطرات اقلیمی، تغییرات اقلیمی، راه آهن، ناپایداری خطوط ریلی، مدل GCM
 • میرناصر میرباقری هیر*، احمد زمانی صفحات 372-391
  این پژوهش به منظور ارزیابی کیفیت خدمات منطقه گردشگری شورابیل با استفاده از روش سروکوال که ابزاری برای اندازه گیری کیفیت خدمات و شناسایی و تحلیل شکاف های موجود بین انتظارات و ادراکات دریافت کنندگان خدمات می باشد انجام گرفته است .در تحقیق حاضر به بررسی میزان شکاف بین انتظارات و خدمات ادراک شده توسط مراجعه کنندگان به پارک های منطقه گردشگری شورابیل در هریک از ابعاد پنج گانه(ملموس، پاسخگویی، قابلیت اعتماد، اطمینان خاطر و همدلی) کیفیت خدمات پرداخته شده است. در دنیای کنونی، موضوع کیفیت، مدیریت سازمان ها را با چالش هایی مواجه ساخته است. کیفیت خدمات، عامل مهمی برای رشد، موفقیت و ماندگاری سازمان است و به عنوان موضوعی راهبردی، موثر و فراگیر در دستور کار مدیریت قرار گرفته است.تحقیق حاضر بر اساس هدف جزء تحقیقات کاربردی بوده و بر اساس ماهیت و روش در چارچوب تحقیقات توصیفی - تحلیلی قرار می گیرد. از لحاظ زمانی نیز تحقیق حاضر از نوع مقطعی می باشد به بیان دیگر این تحقیق برای (سال 1397) صورت گرفته و واقعیت موجود در این دوره را به تصویر می کشد. برای جمع آوری داده های تحقیق نیز از روش پیمایش (پرسشنامه) استفاده شده است جامعه آماری تحقیق را کلیه بازدیدکنندگان از پارک های منطقه گردشگری شورابیل تشکیل می دهد
  کلیدواژگان: تولید وخدمات، توسعه منطقه ای، رضایتمندی، عوامل اقتصادی
 • یوسف صمدی، حمید ابهری*، اسماعیل شاهسوندی صفحات 392-401

  منظور از صلاحیت از نظر قانون اختیار و تکلیفی است که قانونگذار به مرجع قضایی جهت رسیدگی به دعوائی می دهد. شناخت انواع صلاحیت دادگاه دارای اهمیت، از این جهت است که با شناخت هر یک از انواع صلاحیت می توان قواعد مربوط را به خوبی تحلیل و آثار متفاوتی را بر هر کدام بار کرد. صلاحیت مراجع در سه دسته ذاتی، نسبی و محلی قراردارد. صلاحیت ذاتی یا همان شایستگی اختصاصی یک مرجع قضایی یا غیرقضایی در رسیدگی به امور یا دعاوی اعلامی از ناحیه قانونگذار است. قواعد مربوط به صلاحیت ذاتی از قواعد آمره است و توافق برخلاف آن امکان ندارد. صلاحیت مربوط به اتحادیه و اتاق تعاون از نوع صلاحیت ذاتی است چرا که مراجع قضایی و اداری هر یک، از صنف جداگانه ای با مختصات و ویژگی های خاص خود هستند و ذاتا با هم متفاوتند و صلاحیت آنها نسبت به دعاوی خاص مرجوع الیه ذاتی است. در رابطه با صلاحیت نسبی نیز با توجه به اینکه بحث صلاحیت نسبی وقتی مطرح می گرددکه هر دو مرجع تالی و عالی دارای یک ماهیت و جنس یکسان باشند، یعنی هر دو مرجع یا باید قضایی باشند یا هر دو مرجع باید غیرقضایی باشند تا بتوان میان آن دو صلاحیت نسبی به مفهوم خاص برقرار کرد. لذا موضوع صلاحیت نسبی در مراجع داوری منتفی است.

  کلیدواژگان: مفهوم صلاحیت، نوع صلاحیت، مراجع رسیدگی، بخش تعاون
 • اکبر قاسمی، بهرام قدیمی*، هادی شیرزاد، زهره نیک فرجام، فریبا شایگان صفحات 402-417

  در دنیای معاصر، مصرف کالاهای فرهنگی و هنری با توجه به تنوع محصولات و کالاها به بخش مهمی از زندگی روزانه مردم تبدیل شده و به اعتقاد برخی محققان بخش اساسی و جدایی ناپذیر زندگی انسان ها شده است. لذا در بررسی عوامل اجتماعی و فرهنگی هر جامعه ای باید نوع مصرف فرهنگی و محتوای سلیقه های هنری و ادبی گروه های مختلف جامعه مورد بررسی جامعه شناختی قرار گیرد تا کالاهای فرهنگی و ادبی براساس سلیقه های موجود هنری و ادبی تولید و عرضه شود. بنابراین با توجه به اهمیت موضوع، این پژوهش به تحلیل الگوهای مصرف هنری و ادبی در بین طبقات شغلی ستاد وزارت امور اقتصادی و دارایی با رویکرد جامعه شناختی پرداخته است. نوع پژوهش با توجه به ماهیت کاربردی و براساس روش تحلیلی- پیمایشی بوده است. نتایج نشان داد در بین مصارف هنری (ادبی، سینمایی و موسیقیایی)، مصرف موسیقیایی پاسخگویان بیشتر از دیگر مصارف ادبی و هنری است. 41 درصد از پاسخگویان همیشه (هر روز) موسیقی گوش می دهند. در صورتی که کمتر از ده درصد (7.7 درصد) از پاسخگویان همیشه و هر روز روزنامه یا مجله فرهنگی و هنری مطالعه می کنند. 28.4 درصد به ندرت (ماهی یکبار) کتاب های غیر درسی (رمان، داستان، شعر و...) را می خوانند. در بین مصارف ادبی، ترجیح پاسخگویان به خواندن کتاب های علمی و در مرتبه بعد کتاب شعر است. در بین طبقات شغلی، افراد با طبقه شغلی بالاتر (ارشد و دکتری) بیشتر کتاب ها و یا رمان های تاریخی و سیاسی را برای خواندن ترجیح می دهند. در مصرف موسیقی تمایز قابل توجهی بین طبقات شغلی وجود دارد.

  کلیدواژگان: الگوهای مصرف، سلیقه ادبی، سلیقه موسیقیایی، سلیقه های سینمایی، وزارت امور اقتصادی و دارایی
 • حمید جودکی، عبدالمحمد کردی*، جمشید میرزایی صفحات 418-433
  بر اساس قانون بورس و اوراق بهادار مهمترین ماموریت بورس حمایت از حقوق سرمایه گذاران می باشد، لیکن حمایت واقعی که مد نظر قانون گزار بود به درستی محقق نشده است .چرا که نیازهای واقعی این امر که توسعه حقوقی این بازار بود مهیا نگردیده است.زیرا نیاز امروز بازار سرمایه همزمان با پیشرفت بازار، پیشرفت حقوقی و قانون مدار توام با حمایت های حقوقی و قضایی از این بازار می باشد.امروزه سرمایه گزاری در بورس از مرز متخصصین گذر کرده و به توده مردم نیز تسری یافته است. افراد مختلف امروزه با حضور در این بازار تخصصی و ریسک پذیر به دنبال کسب سود چشمگیر بوده و در باور آنها این بازار یک بازار موقتی و کوتاه مدت و البته سود ده جلوه می نماید. در این میان عدم انجام وظایف و تکالیف متولیان مرتبط با بازار، ضعف قوای اقتصادی دولت و تبلیغات برخی افراد ذی نفوذ سیاسی و اجتماعی نیز مزید بر علت شده و افراد را ترغیب به حضور در این بازار می نماید. بدون اینکه کوچکترین اطلاعاتی از وضعیت این بازار و نحوه فعالیت داشته باشند . در این شرایط که به دلائل عدیده اقتصادی و غیر اقتصادی این بازار چهره واقعی خود را نمایان و سرمایه گزاران خرد و کلان دچار خسران می شوند، به دنبال شیوه هایی می گردند تا حداقل سرمایه آنها حفظ شود .شیوه هایی حقوقی که امروزه در دنیا در حمایت از سرمایه گذاران ،خصوصا سرمایه گذاران خرد بسیار کاربرد دارد.مهمترین و بارز ترین خسران درا ین بازار کاهش ارزش سهام است.
  کلیدواژگان: جبران خسارت، مسئولیت مدنی، سهامدارخرد، ناشر، سازمان بورس
 • حدیث علی پور، هیرش سلطان پناه*، عادل فاطمی صفحات 434-451

  از منظر آمایشی، صنایع گاز و پتروشیمی مستقر در فضای بندرگاهی خوزستان، باوجود رونق اقتصادی برای کشور، اثرات بهداشتی و زیست محیطی در مقیاس محلی و ناحیه ای ایجاد کرده است. از این رو، پژوهش حاضر، نخست با آمایش صنعت پتروشیمی، به ارزیابی مدیریت عملکرد زنجیره تامین سبز با استفاده از روش تحلیل سلسله مراتبی (AHP) پرداخته شده است. بدین صورت که پس از استخراج مدل با استفاده از روش گرندد تئوری، وزن هر یک از مولفه های مدل، معیارها و زیر معیارها به منظور ارائه ابزار جهت ارزیابی مدیریت عملکرد زنجیره تامین سبز در صنعت پتروشیمی با استفاده از فرآیند تحلیل سلسله مراتبی محاسبه شده است. گردآوری داده ها با استفاده از روش اجماع نخبگانی و با نظرخواهی از 5 نفر از متخصصان گردآوری و مقایسه زوجی میان آن ها انجام شد. برای تجزیه و تحلیل داده ها، از نرم افزار Expert choice استفاده شد. نتایج، نشان داد که شرایط علی (A) با وزن 307/0 رتبه اول، بستر پدیده (B) با وزن 239/0 رتبه دوم، پیامدها (E) با وزن 223/0 رتبه سوم، شرایط مداخله گر (C) با وزن 133/0 رتبه چهارم و راهبردها با وزن 098/0 رتبه پنجم، در زنجیره تامین سبز صنعت پتروشیمی نقش داشته اشت.

  کلیدواژگان: ارزیابی مدیریت عملکرد، زنجیره تامین سبز، تحلیل سلسله مراتبی (AHP)، صنعت پتروشیمی
 • فرامرز شکیبایی* صفحات 452-471
  هدف از انجام این تحقیق شناسایی و اولویت بندی عوامل موثر بر کارآفرینی فناورانه سازمانی در شرکت های فناور فعال در حوزه صنعت نفت است این تحقیق یک تحقیق کاربردی بوده که از روش های آمیخته (کمی و کیفی) استفاده میکند . جامعه اماری در بخش کیفی عبارتند از خبرگان و مسئولین شرکت های فن اور در حوزه صنعت نفت و اساتید دانشگاهی با مدرک دکتری تخصصی به تعداد 20 نفر و به کمک روش گلوله برفی 10 نفر به عنوان پانل مصاحبه در نظر گرفته شد . و در بخش کمی عبارتند از کارشناسان و کار کنان شرکت های فناور فعال در حوزه صنعت نفت به تعداد 5000 نفر که با استفاده از روش تصادفی ساده و با در نظر گرفتن فرمول کوکران 256 نفر نمونه انتخاب شدند. برای شناسایی ابعاد ، مولفه ها و شاخص ها از روش تحلیل تم استفاده شد و نتایج حاصل از مصاحبه ها ابعاد سرمایه ،دانشگاه ها مراکز تحقیقاتی ، کارافرین فن آورانه ،زیرساختها ،بازار و مشتریان ،مشاوران ،عوامل راهبردی ،پیامدها ؛عوامل زمینه ای و دولت را بیان نمودند . از روش تاپسیس برای اولویت بندی ابعاد اکتشاف شده در بخش کمی استفاده شد اولویت بندی ابعاد به این شرح بود که اولویت اول: سرمایه،اولویت دوم: عوامل راهبردی ،اولویت سوم: پیامد ها،اولویت چهارم: عوامل زمینه ای ،اولویت پنجم: دولت،اولویت ششم : کارافرین فن آور،اولویت هفتم: زیر ساخت ها ،اولویت هشتم : بازار و مشتریان ،اولویت نهم مشاوران واولویت دهم :دانشگاه ها و مراکز تحقیقاتی
  کلیدواژگان: کارآفرینی، کار آفرینی فناورانه سازمانی، شرکت های فناور صنعت نفت
 • لیلا حسنی، پروانه زیویار*، بهمن کارگر صفحات 472-494

  شهر عدالت محور با رشد سریع شهرنشینی به وجود آمده و نمودهای کالبدی آن با مفاهیم دسترسی نابرابر به خدمات شهری، سرمایه های اجتماعی، فرهنگی، سیاسی و اقتصادی و... شروع می شود. پیدایش الگوهای خطرپذیری با زمینه های مختلف طبیعی و انسانی در شهرها بحث تاب آوری را وارد حیطه مفاهیم شهری کرده است. هدف پژوهش حاضر تبیین عدالت فضایی در تاب آوری کالبدی منطقه 6 کلان شهر کرج می باشد. روش پژوهش حاضر توصیفی- تحلیلی و با بهره گیری از مدل Smart PLS و نرم افزارSpss مبتنی بر داده های اسنادی - میدانی است. نتایج حاصله گویای این واقعیت است که ارتباط اندکی بین پراکندگی جمعیت و توزیع خدمات شهری در محدوده موردمطالعه وجود دارد. خروجی نتایج آزمون کلموگروف- اسمیرونف و نرمال بودن توزیع داده ها، از آزمون تی تک نمونه ای (T-test) در نرم افزارSpss در ارتقاء تاب آوری کالبدی محدوده با توجه به تحقق عدالت فضایی و با توجه به اینکه ضریب معناداری (sig) محاسبه شده برای شاخص های تحقیق در سطح اطمینان 95 درصد (کمتر از سطح مجاز) 5 درصد است، می توان اظهار داشت که این شاخص ها در برابر تاب آوری کالبدی محدوده با تحقق عدالت فضایی در سطح مناسبی قرار ندارند. با توجه به نتیجه به دست آمده از مدل Smart PLS برازش این مدل با استفاده از آزمون SMRM مورد تائید می باشد و شاخص های پژوهش رتبه بندی شده و در جهت بهبود وضع موجود و رسیدن به وضع مطلوب الگوی مناسبی را نشان می دهد.

  کلیدواژگان: عدالت، عدالت فضایی، عدالت اجتماعی، تاب آوری، کلان شهر کرج
 • مرتضی بهرامی، احمدرضا بهنیافر*، مهدی ذوالفقاری صفحات 495-509
  قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب اردیبهشت 1399 و منتشر شده در اواخر خرداد از 11 تیر لازم الاجرا شده وبا توجه به اخف بودن این قانون عطف بماسبق نیز می شود. قانون کاهش مجازات حبس تعزیری راهی است به سوی کاهش جمعیت کیفری زندانها. این قانون در واقع انقلابی تقنینی در حوزه کاهش مجازات حبس ایجاد کرده است. اجرایی شدن این قانون ملازمه با کمتر شدن جمعیت زندانیان دارد. با اجرایی شدن این قانون اگر شخصی مرتکب جرمی شده که مجازات حبس داشته لکن در این قانون مشمول پرداخت جزای نقدی می شود در مورد این فرد همین قانون قابل اجرا خواهد بود حتی اگر پرونده وی منتهی به صدور حکم قطعی و لازم الاجرا هم شده باشد اجرای احکام می بایست پرونده را جهت اعمال این قانون برای صدور حکم جدید به دادگاه اعاده نماید مثال بارز این می تواند در مورد جرائم فحاشی ، توهین و افترا باشد که مجازات این جرایم مشمول تخفیف و تبدیل شده است. موضوع دیگری که در این قانون به آن تصریح شده است مربوط به جرایمی است که قبلا غیر قابل گذشت بوده لیکن در حال حاضر قابل گذشت تلقی می شوند بدیهی است که این گونه پرونده ها نیز می تواند با اعلام گذشت شاکی خصوصی منجر به موقوف شدن اجرا شود.
  کلیدواژگان: سیاست کیفری، قانون کاهش مجازات حبس تعزیری، قانون مجازات اسلامی
 • نورمحمد ویسی نژاد، قنبر امیرنژاد*، رستم درخشان، حجت طاهری گودرزی صفحات 510-531
  هدف پژوهش حاضر طراحی مدل مدیریت منابع انسانی در راستای توانمندسازی کارکنان وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در سال 1401 بود. روش تحقیق حاضر کیفی بر اساس گراندد تئوری بود. جامعه آماری در بخش کیفی کلیه مدیران و کارشناسان منابع انسانی اسبق و فعلی و همچنین خبرگان و کارگزاران وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی است که از طریق مصاحبه با چند تن از آنان به صورت نمونه گیری هدفمند انجام شد. جامعه آماری این تحقیق در بخش کمی، مدیران و کارشناسان منابع انسانی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی بود، نمونه برداری این تحقیق، نمونه برداری غیر احتمالی هدفمند و قضاوتی بود. تجزیه و تحلیل در بخش کیفی کدگذاری بود که با کمک نرم افزار MAXQDA و به ویژه همفکریهای تیم پژوهش درقالب و رفت و برگشتهای متعدد ازسطح کدها به مفاهیم و مقولات و به عکس، درطی جلسات مختلف انجام گرفت. نتایج نشان داد در بخش کیفی شرایط علی؛ مقوله محوری شامل نظارت بر اجرای صحیح قوانین و دانش مداری، زمینه یا بستر حاکم هدایت توانمندسازی در مسیر صحیح و توسعه نیروی انسانی، شرایط مداخله گر ارزیابی عملکرد، نظارت بر حسن انجام امور و محیط سازمانی، استراتژیها، کنش / کنش متقابل ساختار سازمان و فناوری اطلاعات و در نهایت پیامدها و نتایج منابع انسانی شایسته و عدالت سازمانی را شامل شدند.
  کلیدواژگان: مدیریت منابع انسانی، توانمندسازی و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی
 • حمیده کثیری بیدهندی، سیمین ارمغان*، بهرام آزادبخت صفحات 532-548
  مبلمان شهری ازجمله مولفه های مطرح در طراحی و برنامه ریزی شهری و به عنوان جزئی از کل شهر، تعریف کننده هویت و ساختار شهری و از اصلی ترین ابزارهای ارتباط مدیریت شهری با شهروندان است به نحوی که این طراحی مبلمان شهری بهینه نقشی موثر برافزایش کیفیت زندگی در حوزه های مطالعات شهری دارد. تاکید بر روی ابعاد مختلف مبلمان شهری در راستای ارتقا کیفیت زندگی بالاخص ابعاد فرهنگی-اجتماعی دارای اهمیت بسزایی است. لذا هدف پژوهش حاضر ارائه الگوی مبلمان شهری در ارتقاء کیفیت زندگی منطقه 2 تهران با تاکید بر ابعاد فرهنگی- اجتماعی است. روش تحقیق حاکم بر پژوهش از حیث هدف کاربردی و از حیث روش شناسی تحقیق مبتنی بر روش توصیفی-تحلیلی و مشاهدات میدانی می باشد. یافته های تحقیق با استفاده از نرم افزار Spss و آزمون های آماری متعدد بر اساس تحلیل عاملی، همبستگی و رگرسیون صورت گرفته است که نتایج این یافته ها حاکی از وجود ارتباط بین ابعاد فرهنگی و اجتماعی و تاثیر متقابل این دو بعد بر هم می باشد. نتایج تحقیق نشان داد که محیط های شهری مراکزی برای تجمع انسان ها و ایجاد تعاملات اجتماعی می باشند که امروزه مبلمان شهری عاملی موثر برای افزایش کیفیت زندگی است؛ به طوری که می تواند نتایج قابل قبولی به همراه داشته باشد و توجه به آن ها در بافت های شهری از اهمیت بسیار بالائی برخوردار است. لذا در راستای بالا بردن کیفیت زندگی محدوده توجه به مدیریتی یکپارچه با رویکرد مشارکت محوری لازم و ضروری است.
  کلیدواژگان: مبلمان شهری، طراحی شهری، منطقه 2، شهر تهران
|
 • Rana Maleki, Mehrvash Kazemi Shishvan *, Akram Hosseini, Mehdi Seyedalmasi Pages 1-15
  In Iran, numerous researches have been conducted in the field of semantics and semiotics of the architecture of different periods, with different points of view, among which, the architecture of the second Pahlavi period is worthy of further and deeper research due to its fundamental intellectual and structural changes. In this research, relying on the theories of semiotics, while knowing more about the evolution of the architectural form in some significant works of the second Pahlavi period, an attempt will be made to identify and analyze the meanings and signs that can be interpreted in the architectural form of this period. In terms of content, this research is quantitative-qualitative, which has been done with a descriptive-analytical perspective, taking an analytical approach, with a semiotic approach and using the opinions and scientific opinions of specialists and experts in this field. The temporal domain of the research is the public buildings of the second Pahlavi period of Iran, which are selected in three separate periods after 1320 including the second Pahlavi period. The results of the research show that identifying the factors affecting the changes and developments that have occurred in the semiotic structure of contemporary architecture in Iran and explaining and investigating these causes and factors will greatly contribute to the identity of contemporary Iranian architecture. The distinguishing feature of the present research is to pay attention the semiotic nature of the works of the second Pahlavi period in combination with the quality assessment of the studies conducted in recent years.
  Keywords: Semiotics, Architecture, Second period, Form
 • Mahdi Rahmani * Pages 16-30
  One of the main pollutants of the environment is oil and oil products, which are of special importance; Because oil pollution, even in small scale and quantities, can cause great and irreparable damage to the environment. In this research, which was carried out in a descriptive-analytical method, the three main and basic points of view regarding the foundations of civil liability for damages caused by oil pollution were explained and analyzed, and it was concluded that although the basis of liability in the relevant laws of the country, It is based on fault based on which the victim is required to prove the fault of the perpetrator; However, such a view cannot be taken in the environmental damage caused by oil pollution; Because proving the guilt of the perpetrator is difficult and impossible in most cases. Therefore, it seems that by accepting the system of pure responsibility and changing the approach, the aforementioned damages can be compensated on the basis of no-fault liability, regardless of whether the main cause of oil pollution and damages is the government or private individuals. Based on this, it is necessary to design such a system to compensate for the damages caused by oil pollution.
  Keywords: Oil Pollution, Civil Liability, Compensation, Fault, Environment
 • Ali Mazdbafzadeh, Soheila Zarinjouy Alvar *, Fereydoun Omidi Pages 31-47

  This research was conducted with the aim of developing a model of social banking and its impact on customer experience in branches of Housing Bank of Khuzestan province. To achieve this goal, a mixed research method was used in two qualitative and quantitative phases with an exploratory approach. In the qualitative phase, the data were analyzed through interviews with 12 experts using the snowball and targeted sampling method and with the help of the Foundation's data theory during three stages of open, central and selective coding. Atlas T software was used in qualitative phase data analysis. In the quantitative phase, 288 healthy questionnaires were collected using a researcher-made questionnaire with optimal validity and reliability and analyzed using PLS software. The respondents of the quantitative phase included the staff of Maskan Bank branches in Khuzestan province. These people were selected and surveyed using a simple random sampling method. The findings of the qualitative phase included the development of a model for social banking, which consists of 325 open codes, 72 concepts and 26 categories. The findings of the quantitative phase showed that the designed model has a good fit and has a positive and significant effect on the customers' experience.

  Keywords: Social Banking, Customer experience, Housing Bank, foundational data theory, Structural Equations
 • Morteza Ghorbani, Gholamhossein Naseri *, Ali Asgharzadeh Pages 48-60
  Increasing opportunities for social interaction is one of the necessary psychological needs, which causes problems in human's personal and social life. The increase of residential complexes and apartment living in the current century, which occurred following the increase in population in Iran, has become an inevitable issue. Neglecting psychological needs in the design of today's residential complexes and only providing physical needs leads to social anomalies. In this research, an attempt is made to investigate the increase of residents' interactions in the open space of the complexes, considering the constructive components of social relations. The current research is a survey descriptive research and in terms of its purpose, it is applied research. Research method, survey method and data collection tool, the researcher made a questionnaire. After categorizing and selecting the target population, a questionnaire was prepared. Then the data were collected to check the relationship between the variables to test the research hypotheses. The collected data have been analyzed using SPSS version 25 software.
  Keywords: Social Interactions, high-rise buildings, social relations, Residential Complex, Architectural Space
 • Seyed Hassan Hataminasab * Pages 61-74

  The importance of entrepreneurship in providing new job opportunities and helping to create stable jobs on the one hand and considering the importance of the entrepreneurial intention of tourism students as the most important predictor of their entrepreneurial behavior on the other hand, investigating the influencing factors in academic entrepreneurial opportunities in the field of tourism is essential to It seems Based on this, the main goal of this research is to investigate the effect of self-efficacy and networks on the entrepreneurial opportunities of tourism in Islamic Azad University of Yazd. The statistical population of this research includes all students of tourism, business management, business management and entrepreneurship and urban planning in the Islamic Azad University of Yazd, and a statistical sample of 140 people was considered for the research. The data collection tool is a questionnaire and the method of collection is field. In order to analyze the data, the structural equation analysis approach with the partial least squares approach has been used. The results show that innovation, marketing, risk-taking and financial control of entrepreneurial self-efficacy have a significant effect on entrepreneurial opportunities in Islamic Azad University of Yazd; but then management cannot have an acceptable effect. Also, industrial networks for innovation and risk-taking and financial control, and entrepreneurial networks for innovation and management have a significant mediating effect.

  Keywords: Entrepreneurial Self-efficacy, tourism entrepreneurial opportunities, service networks, entrepreneurial networks
 • Esmaeil Abbasi, Kaveh Teimoornejad *, Morteza Yarahmadi Pages 75-92

  The purpose of this research was to design and present the social justice development model in the national policy. The research method was qualitative and quantitative. Research information was collected through interviews. The statistical population of the research included an unlimited number of experts, professors and experts in the relevant field, and 18 people were selected until reaching theoretical saturation. The sampling method was in the form of a snowball, in which the interviewees were asked to introduce people who are knowledgeable about the research topic to conduct subsequent interviews. Primary data were collected through interviews. According to the methodological process, during three stages of open coding, central coding and selective coding, firstly, the codes related to the topic were identified from the large number of primary data types; Then, in the manner of continuous comparison, a concept was extracted from several codes, and in the same way, other codes were also converted into concepts until finally 96 concepts were obtained. In the next stage, some concepts were put in the form of a category so that 16 categories were obtained for this research. The findings of the research showed that 3 categories emerged as the central categories, which include: cultural factors, compatibility with elites, education. Other categories to be presented in the visual model were placed in five categories: causal conditions (3 categories), background or context (3 categories), intervening conditions (2 categories), strategies (2 categories), consequences (3 categories). In the following, based on the indicators, components,

  Keywords: Pattern design, Social Justice, Ministry of Economy, foundation data theory
 • Zahra Yari, Behrooz Ghasemi *, Soheil Sarmad Pages 93-119
  In the third millennium, entrepreneurship can be mentioned as one of the most important engines of growth and development; As far as one of the major economic factors is considered. Based on this, the current research was conducted with the aim of designing and explaining the value-creating organization model in social security with the grounded theory approach. The method of the current research was applied in terms of its purpose and qualitative in terms of the grounded theory implementation method. The data collection tool in this research was also a semi-structured interview. The statistical population of the present study included the director of social security and the internal managers of the social security organization. The research sample was determined according to the theoretical saturation of data in qualitative research and the sample size was 15 people. Data analysis was also done manually using the method (open-centric-selective coding). The results of the research showed that the 6 categories considered in grounded theory in the current research included the following: Intervening conditions include: selection of employees based on interviews and tests, in-service training for employees and determining selection criteria for hiring employees; The main category includes: employee meritocracy, recognition and encouragement of entrepreneurs and in-service training; The strategies include: strategies for cultivating suggestions, cultivating new ideas, encouraging employees, welcoming employee projects, and customer orientation; Organizational consequences include: organizational excellence and stability, improvement of service quality, client satisfaction, elimination of parallel work, reduction of organization costs, trust in organizational policy, organizational problem solving,
  Keywords: Value creation organization, social security organization, Grounded Theory Approach
 • AbdulMutalib Abdullah * Pages 120-136

  The construction of the dam and related projects have always been accompanied by positive and negative effects. These effects affect the physical, biological, cultural and economic-social environments. The main purpose of the research is to investigate and evaluate the social and cultural consequences of the Sardasht dam construction in the western region of the country. The research method of the current research is qualitative method and the research method of this article is an exploratory approach with emphasis on foundational data theory. The findings of the research, which is the result of a field study and interviews with local people and regional officials, show that people pay attention to the negative effects of dam construction and managers pay attention to the positive effects of dam construction, and both groups of people and managers consider the development of tourism and the expansion of business and employment as social effects. And they know the culture of dam building in the region.

  Keywords: Damsazi, Zidete, West of Iran, Nirogah, sardasht
 • Tahereh Shahraki, Majid Radfar *, Masoumeh Reshad Pages 137-156

  As an economic development means economic growth along with increasing production capacities including physical, human and social capacities, the purpose of the present research is to explain the economic development model of the tourism industry in Iran's free zones from a geographical point of view. through purposive sampling, the data of Chabahar Free Trade Zone Organization managers, tourism activists, tourism officials, local communities and tourists were collected and analyzed through semi-structured interviews and applying the grounded theory approach, the economic development model of the tourism industry of Iran's free zones was designed from a geographical point of view. Findings of the research showed that the dimensions of the economic development model can be categorized into sixty-nine main categories such as the lack of a comprehensive data bank about tourism spots, lack of a strong tourism social media (website, blog, social network and...), lack of strong content production in the field of tourism, the existence of cost, process, and inter-unit problems related to tourism, etc. The conclusion of this qualitative research show the correct application of this model can improve the credibility of tourism institutions, increase the interactions between tourism institutions and tourists, improve the satisfaction of tourists and tourism staff, create a distinction in the quality of services and reputation of tourism institutions and increase the productivity of tourism institutions.

  Keywords: Economic Development, Geographical Dimensions, tourism industry, Iran Free Zones
 • Abbas Salahshoor *, Amir Gandomkar, Hosein Solaimani Pages 157-174
  China, as an emerging power that has been recognized by the world since the beginning of the 21st century, has actually stepped on the path of economic development since the end of the 70s with fundamental reforms. This country, which was initially the place of investment for western companies, has now taken the initiative of investing in other regions of the world and is implementing large projects that focus on two issues, energy and transportation. are.China is currently seeking to expand its presence in other regions of the world with a large economy and as the largest factory producing goods and with a population of more than 1.3 billion people. In the meantime, the Middle East region, with its many advantages, such as energy and special geographical location, etc., is one of the areas of interest to China. In this regard, the author tries to find the answer to the following basic question with an analytical-descriptive method in the present article titled "Geopolitical analysis of the process of China's presence in the Middle East region in economic and political dimensions":How is China's presence in the Middle East from a geopolitical point of view? In this article, the conclusion has been reached that the geopolitical relations between China and the Middle East are mostly based on geo-economics, and in this regard, China has tried to avoid entering into security-political conflicts in this region as much as possible. The data of this research has been collected in a library-document way.
  Keywords: Geopolitics, Geoeconomy, China, Middle East, Persian Gulf
 • Nematollah Bahreini, Sadegh Fallahi *, MohammadReza Taghieh Pages 175-190

  Political science has always been one of the most important subjects in Persian literature. Iranian poets and thoughtful writers, beyond walking in the world of poetic imaginations and literary industries, have also paid attention to the world and the society around them and have reflected the good and bad things in their works and have judged and taken a stand on them and have praised the virtuous and the evildoers. have been condemned and admonished. The pillars and pillars of Persian literature, from Hakim Ferdowsi and Nasser Khosrow to Nizami, Maulvi, Saadi, Hafez and contemporary poets and writers, have all shown their sensitivity to the situation of society and have reflected politics in their poetry at various levels and in various ways. have given. Saeb Tabrizi, the prominent and leading poet of the Indian style in the 11th century of the Hijri, is not out of this circle and pays a lot of attention to political science. His beautiful creations in Ghazal, his special attention to social issues and following Hafez's humor and Saadi's wit have placed him in the ranks of one of the most important Iranian poets. Considering the political and social conditions of his era, Saeb pays attention to politics and statecraft. In every chapter, he has criticisms in the form of advice and admonitions for government officials. In this article, an attempt is made to analyze political science in Saeb's court with a descriptive and analytical method, and the goal is to draw a general overview

  Keywords: Saeb Tabrizi, Politics, political science, criticism, Society
 • Javad Edalatjoo, Seyd MohammadHadi Mahdavi *, Ehsan Aliakbari Pages 191-213

  One of the important problems of the banking system in Iran is the late payment of customers' debts in long-term transactions. Paying debts at the appointed time is a legal duty, but in an Islamic society, it is also considered a religious and moral duty. The banking system uses several methods to ensure timely collection of claims. One of these methods, the legitimacy of which there are many differences between jurists and Islamic banking experts, is to collect a penalty for late payment in the form of an obligation in the form of a condition included in the contract in banking contracts. According to some Islamic thinkers, this method is against Sharia standards, and according to another group, it is a correct and legitimate way to solve the mentioned problem. This treatise tries to explain the jurisprudential analysis of the late payment penalty in the banking system of the Islamic Republic of Iran with the library and documentary method, emphasizing the jurisprudential opinion of the Supreme Leader, and according to the content, it can be said: the late payment penalty in the banking system of the Islamic Republic of Iran, from Examples of unrealized interests are that the Supreme Leader considers late payment fines against banks as permissible. According to the jurists of the Guardian Council, commercial, loan and ignorance usurpation does not include the condition of delay fine. There are two views among Islamic jurists about the Shari'a ruling of receiving late payment fines from delinquent customers. Supreme Leader.

  Keywords: Penalty for late payment, Damage, banking system of the Islamic Republic of Iran, supreme leader
 • Jahanbakhsh Ebrahimi, MohammadHosein Zarei *, Erfan Shams Pages 214-226

  The influential current of thought in political thought seeks to remove the concept of sovereignty and introduces several rulers as its replacement, so that this concept can be used instead in the field of public law. In this article, while explaining the sovereignty, the feeling of eliminating the existing shortcomings regarding the meaning of this widely used word and its necessity adds to the importance and necessity of this research more than ever. In this research, these questions are answered, whether the concept of sovereignty is declining and eliminated in the thought of modern public law? Does the sovereignty in the position of representation enjoy the independence of the political thing and explain the fundamental concept in the thought of modern public rights? However, the developments in the field of public law have made the necessity of the concept of sovereignty face new challenges, and some political researchers consider the concept of sovereignty to be unnecessary and perhaps eliminate it for the benefit of public law, and they believe that political power is a vacuum arising from It fills and compensates for the sovereignty. However, despite the aforementioned thought process, it seems that such a perception of sovereignty is caused by a lack of correct understanding of the relevant aspects of the concept of sovereignty (political and legal perception) and a misunderstanding of the term modern public law itself.

  Keywords: Sovereignty, fundamental concept, Modern Public Law
 • Alireza Aghasi, Alireza Enterzari *, Mostafa Heidari Pages 227-243
  Considering the rapid growth of different sciences and the deep connection between the findings of human sciences, the researchers of each science should examine the findings of science in terms of the works and results in their specialized science and share the results. Law science as one of the sciences. The main regulator of social relations, who, in addition to legislation and regulation of social relations, is also a supervisory pillar of the application of law in society, in order to prevent chaos and disorder in the social relations of individuals, he must react to social phenomena with appropriate speed. One of the new phenomena in the domestic and international economy, or rather in the field of international economic order, is the emergence of cryptocurrencies, which has overshadowed legal and economic affairs in Iran. Cryptocurrencies since their popularity in the country, due to their different nature from common and traditional money, have raised new issues in the field of law and economics. Peer-to-peer, semi-anonymous and basic code, are they possible to be accepted as price in the contract of sale in Iranian law or not? In addition, based on another point of view, cryptocurrencies are considered as goods, and it is checked whether cryptocurrencies have the ability to be determined as sold or not?
  Keywords: Money, Cryptocurrency, digital, decentralized, Selling
 • Alireza Babaei, Javad Sakha *, Sina Foroozesh, Nasrollah Poormohammadi Amlashi Pages 244-262
  Water and irrigation has become the origin of many social, cultural and political changes and relationships in civilization in Iran's geographical context, and this category has a logical and effective relationship with geography, and after a basic and superficial understanding, it can be the origin of many of the following topics. For example, population density, movement, economy and livelihood of rural life, settlement, urbanism, villag, geshlaq, desert travel and Bedouin living and so on. Water was and is one of the main elements of creation in the beliefs of ancient Iran, and it has had a direct impact on the formation and settlement and type of life in Iran, including its impact on mythology and religious beliefs and its signs in civilized life, such as the construction of temples. Dams and aqueducts, etc., is a direct investigation and one of the main elements of the climate and region and each region with a geographical domain, and precipitation, temperature, volume of flowing water, atmospheric precipitation, and underground beds, etc. are all related to water. and its management depend. Therefore, the study and review of the natural geography of Iran, the type of climate and the geographical location of Iran and the Iranian Plateau and its relationship with economic advantages such as the existence of roads, caravanserais and the geopolitical issues of the Iranian Plateau and its extension and expansion to the watery areas such as Sihun and Jihun and the Persian Gulf, the Caspian Sea, the Nile River, and
  Keywords: Water, irrigation, ancient Iran, Social, cultural, economic relations
 • Maghsood Fadakar, Maryam Afshari * Pages 263-284
  In contemporary international law, due to the advancement of technology and the emergence of new technologies and the development of the environment, especially by governments, protecting the environment as a common heritage of humanity is important and vital. Based on this, wetlands have a special importance for the world community in terms of biodiversity and economic, social and cultural effects, of which Urmia Wetland is a clear example. To protect these ecosystems, international law has established significant regulations within the framework of general and special rules. As a large international wetland, Urmia Lake is included in the Ramsar Convention, a special document governing the protection of wetlands. By following the general rules in accordance with this convention, countries are required to use wetlands wisely and protect them. But in recent years, due to unreasonable exploitation of the Urmia wetland, including the diversion of water by many dams, the road and bridge built on the Urmia lake named Shahid Kalantari, which was completed in November 2017, may cause environmental issues due to the low water level. and intensify the lack of development of modern agriculture, so that the possibility of survival of this crisis by threatening the right to enjoy a healthy environment leads to an environmental disaster and entails Iran's international responsibility. Therefore, it is vital for the country to take appropriate measures for the survival of Lake Urmia by using the environmental capacities of international law and citizenship rights with a focus on sustainable development, especially the 50th
  Keywords: Reasonable exploitation, Urmia wetland, Ramsar Convention, International Environmental Law
 • Massoud Vafadar, Sanjar Salajegheh *, Masoud Pourkiani, Saeed Sayadi Pages 285-317
  This research aims to identify the components of organizational structure redesign and service-oriented approach in the National Bank of Kerman province and determine the status and relationship of each of them with each other. The existing research is a descriptive research of correlation type in terms of practical and developmental purpose and in terms of method, the statistical population of the research includes all the employees of the National Bank of Kerman province in 2019 in the number of 435 people, of which 380 people are available through sampling method. was selected. The data collection tool includes two researcher-made questionnaires, including a 132-question organizational structure redesign questionnaire with a validity of 0.87 and a reliability of 0.963, a 72-question questionnaire for a service-oriented approach with a validity of 0.73 and a reliability of 0.965. To analyze the data, one-sample t-test, Pearson's correlation coefficient, multiple linear regression and structural equation modeling were used using SPSS and AMOS22 software. The results of the research showed that the components of organizational structure redesign and service-oriented approach in the National Bank of Kerman province are in a favorable condition. There is a significant and positive relationship between the redesign of the organizational structure and the service-oriented approach in National Bank. There is a significant relationship between the organizational structure redesign components (information technology affairs, organizational affairs, support affairs, branch affairs, human resources affairs and financial affairs) with the service-oriented approach in National Bank.
  Keywords: redesign, Organizational Structure, service-oriented approach, vision, mission
 • Majid Ahang, Naser Azad *, Abdullah Naami, Alireza Rousta Pages 318-336

  The purpose of this research is to design a strategic marketing model with a value approach for Iranian airlines. The current research was conducted using the qualitative approach and grounded theory methodology of Corbin and Strauss (2015). The statistical population of the research included 10 people with opinions in the field of strategic marketing of Iranian airlines, who were selected by purposeful sampling. The data collection method was a semi-structured interview. Data analysis was done according to (Corbin and Strauss, 2015) using MAXQDA 2020 software in three stages of open, central and selective coding. Validity and reliability of data were evaluated by Lincoln and Goba method, reliability was calculated by intra-subject agreement method of two coders, research indicators were identified and screened by fuzzy Delphi method and validation of the paradigm model was done by using the confirmability method by the participants. The research model was extracted based on the identification of 1015 open codes, linking the codes to 215 concepts and 31 main categories (in 12 categories). The results of the research, in addition to providing a comprehensive and new model for strategic marketing for Iranian airlines with a value orientation approach, confirm that strategic marketing in providing value to the customer through drawing effective strategies helps airlines achieve a competitive advantage. And profitability helps.

  Keywords: Strategic Marketing, value orientation, Iranian airlines
 • Sina Ahmadpour Kasgari, Hassanali Aghajani *, Samereh Shojaei, Majid Ashrafi Pages 337-354
  This research has been carried out with the aim of providing a framework of e-commerce businesses in tourism service companies in the northern region of Iran. For this purpose, after reviewing the previous studies in the field of e-commerce readiness in business with regard to the economic environment and choosing the appropriate model, the model indicators were placed in the hands of the experts in the form of a questionnaire and with the help of the fuzzy screening method, 40 indicators for Continuation of the final work. In order to confirm the fit of the main research model, the structural equation method and smart PLS 3 software were used, and due to the non-establishment of the criteria of the measurement section for the research model, it was modified by removing 5 indicators from the total of 40 indicators in the main model, which finally resulted in 31 indicators in The final model was approved. According to the final model with 5 main factors in order of priority including: the requirements of the business economic environment, business performance indicators, business related technology index, indicators within the business and business model indicators of e-commerce innovation was formed
  Keywords: Business Model, e-commerce, tourism service companies, structural modeling, SMART
 • Sadegh Karimi *, Ali Mehrabi, Abed Heydarizadeh Pages 355-371

  The existence of climate variability (especially temperature) and more importantly its fluctuations and changes in different regions of the country can have different effects on its railway lines. Fluctuations and temperature changes can affect many different aspects of the rail transportation system, especially rail instabilities; Therefore, evaluating the effect of climatic conditions, especially fluctuations and temperature changes on railway instabilities, requires a more accurate analysis of the relationship between these two variables, which is the goal of this research. In this research, the General Circulation Model has been used in order to predict long-term temperature and analyze its effects on railway lines. For local and regional forecasts SDSM statistical microscale exponential method was used. The data used in this research includes the monthly average data of the synoptic stations of Kerman, Bam and Zahedan with the base period of 1961-1990 and Hadcm3 model data (data of the third generation of the global climate model under scenario A2 and B2). The temperature was predicted for three periods of 2011-2040, 2041-2070 and 2071-2099 and compared with the base period. The SDSM model works correctly in the microscale rotation of HadCM3 model output temperature in all three stations with a small difference and has acceptable accuracy for temperature prediction. Except in Zahedan area in some cold months of the year, we see an increase in temperature in all months of the year in the stations and this increase in temperature will reach its peak in 2099.

  Keywords: Climate Hazards, Climate Changes, Railways, Instability of Railway Lines, GCM MODEL
 • Mirnaser Mirbagheri Hir *, Ahmad Zamani Pages 372-391
  This study was conducted to evaluate the service quality of Shorabil Tourism using SERVQUAL method as a tool for measuring service quality and identifying and analyzing the gap between expectations and perceptions of service recipients. The gap between expectations and services perceived by visitors to Shorabil Tourism Parks in each of the five dimensions (tangible, accountability, reliability, reassurance and empathy) of service quality has been addressed. In today's world, the issue of quality has challenged the management of organizations. Quality of service is an important factor for growth, success and sustainability of the organization and is on the management agenda as a strategic, effective and inclusive subject. The present research is based on the purpose of the applied research component and based on the nature and methodology of the descriptive research - It is analyzed. In terms of time, the present study is a cross-sectional one. Survey method was used to collect the research data. The statistical population of the study consisted of all visitors to Shorabil tourism parks. Cluster sampling method was used to select the representative sample of the statistical population.
  Keywords: Production, service, development regional, Satisfaction, Factors economic
 • Yousef Samadi, Hamid Abhari *, Esmaeel Shahsavandi Pages 392-401

  Jurisdiction, according to the law, means the authority and duty that the legislator gives to the judicial authority to handle a lawsuit. Knowing the types of jurisdiction of the court is important, because by knowing each type of jurisdiction, the related rules can be well analyzed and different effects can be imposed on each of them. The authority of authorities is in three categories: intrinsic, relative and local. Inherent competence is the exclusive competence of a judicial or non-judicial authority in dealing with matters or lawsuits announced by the legislator. The rules related to inherent competence are among the mandatory rules and an agreement contrary to it is not possible. The competence related to the union and the cooperative chamber is of the type of inherent competence, because the judicial and administrative authorities of each are of a separate class with their own coordinates and characteristics and are inherently different from each other, and their competence is inherent to specific claims. In relation to relative jurisdiction, considering that the issue of relative jurisdiction is raised when both supreme and supreme authorities have the same nature and gender, i.e. both authorities must be judicial or both authorities must be non-judicial in order to be able to He established two relative competences in a special sense. Therefore, the issue of relative jurisdiction in arbitration authorities is ruled out. Regarding the local jurisdiction, which is the same jurisdiction as the jurisdiction of the court or the arbitration authority, it seems that going directly to the court and removing jurisdiction from the arbitration authority if there is an arbitration agreement is contrary to articles 10 of the Civil Code and 6, 454 and 472 of the civil procedure law.

  Keywords: Financing, Issuing Shares, Bonds, Borrowing
 • Akbar Ghasemi, Bahram Ghadimi *, Hadi Shirzad, Zohreh Nikfarjam, Fariba Shayegan Pages 402-417

  In the contemporary world, the consumption of cultural and artistic goods has become an important part of people's daily life due to the variety of products and goods, and according to some researchers, it has become an essential and inseparable part of human life. Therefore, in examining the social and cultural factors of any society, the type of cultural consumption and the content of the artistic and literary tastes of different groups of society should be sociologically examined so that cultural and literary goods are produced and offered based on the existing artistic and literary tastes. Therefore, considering the importance of the subject, this research has analyzed the patterns of artistic and literary consumption among the occupational classes of the headquarters of the Ministry of Economic Affairs and Finance with a sociological approach. The type of research was based on the applied nature and based on the analytical-survey method.The results showed that among the artistic uses (literary, cinematographic and musical), the respondents' musical consumption is more than other literary and artistic uses. 41% of the respondents always (every day) listen to music. If less than ten percent (7.7%) of the respondents always and every day read cultural and artistic newspaper or magazine. 28.4 percent rarely (once a month) read non-curricular books (novels, stories, poems, etc.). Among the literary uses, respondents prefer to read scientific books, followed by poetry books. Among the job classes, people with higher job class (senior and PhD) mostly prefer historical and political books

  Keywords: Consumption patterns, literary tastes, musical tastes, cinematic tastes, Ministry of Economic Affairs, Finance
 • Hamid Joudaki, Abdolmohammad Kordi *, Jamshid Mirzaei Pages 418-433
  According to the Stock Exchange and Securities Law, the most important mission of the stock exchange is to protect the rights of investors, but the real protection that was intended by the legislator has not been properly realized, because the real needs of the legal development of this market have not been provided. Today, the capital market coincides with the progress of the market, the legal and rule-based progress is accompanied by legal and judicial protection of this market. Today, investing in the stock market has crossed the border of experts and has spread to the masses. Today, various people are looking for significant profits by being in this specialized and risk-taking market, and in their opinion, this market is a temporary and short-term market and of course profitable. In the meantime, the non-fulfillment of the duties and tasks of the trustees related to the market, the weakness of the government's economic forces and the advertisements of some politically and socially influential people are also added to the cause and encourage people to attend this market. Without having the slightest information about the state of this market and how it works. In this situation, where due to many economic and non-economic reasons, this market shows its true face and small and large investors suffer losses, they are looking for ways to preserve their minimum capital. Supporting investors, especially small investors, is very useful. The most important and obvious losses in this market is the decrease in the value of shares.
  Keywords: Damage Compensation, Civil Liability, small shareholder, publisher, stock exchange organization
 • Hadis Alipour, Heirsh Soltanpanah *, ADel Fatemi Pages 434-451

  From an organizational standpoint, the gas and petrochemical industries situated in the Khuzestan port area have, despite contributing to the nation's economic prosperity, caused local and regional health and environmental impacts. Therefore, this study initially assesses the petrochemical industry and then focuses on evaluating green supply chain management performance using the Analytic Hierarchy Process (AHP). To accomplish this, a model was extracted using the Grand Theory method, and the weights for each component of the model, criteria, and sub-criteria were calculated through the hierarchical analysis process, creating a tool for assessing green supply chain management performance in the petrochemical industry. Data collection involved expert consensus, with input and pairwise comparisons from five experts. Data analysis was conducted using Expert Choice software. The results revealed that primary conditions (A) with a weight of 0.307 held the top rank, contextual factors (B) with a weight of 0.239 ranked second, consequences (E) with a weight of 0.223 ranked third, intervening conditions (C) with a weight of 0.133 ranked fourth, and strategies with a weight of 0.098 secured the fifth position within the petrochemical industry's green supply chain.

  Keywords: Evaluating the Performance, Green Supply Chain Management, Analytic Hierarchy Process (AHP), Petrochemical industry
 • Faramarz Shakibaei * Pages 452-471
  The purpose of this research is to identify and prioritize the factors affecting organizational technological entrepreneurship in technological companies active in the oil industry. This research is an applied research that uses mixed methods (quantitative and qualitative). The statistical community in the qualitative section consists of experts and officials of technology companies in the field of oil industry and university professors with a specialized doctorate in the number of 20 people, and with the help of the snowball method, 10 people were considered as an interview panel. And in the quantitative part, there are 5000 experts and workers of technological companies active in the field of oil industry, who were selected using simple random method and considering Cochran's formula, 256 samples were selected. Theme analysis method was used to identify the dimensions, components and indicators, and the results of the interviews were the dimensions of capital, universities, research centers, technological entrepreneurs, infrastructures, market and customers, consultants, strategic factors, consequences, contextual factors and the government. expressed The TOPSIS method was used to prioritize the dimensions discovered in the quantitative section. The prioritization of the dimensions was as follows: first priority: capital, second priority: strategic factors, third priority: consequences, fourth priority: background factors, fifth priority: government. 6th priority: technological entrepreneur, 7th priority: infrastructure, 8th priority: market and customers, 9th priority: consultants and 10th priority: universities and research centers
  Keywords: Entrepreneurship, organizational technological entrepreneurship, oil industry technology companies
 • Lila Hasani, Parvaneh Zivyar *, Bahman Karegar Pages 472-494

  The justice-oriented city has emerged with the rapid growth of urbanization, and its physical manifestations begin with the concepts of unequal access to urban services, social, cultural, political and economic capitals, etc. The emergence of risk-taking models with different natural and human contexts in cities has brought the discussion of resilience into the scope of urban concepts. The purpose of the current research is to explain spatial justice in physical resilience of District 6 of Karaj metropolis. The current research method is descriptive-analytical and using Smart PLS model and Spss software based on documentary-field data. The results show the fact that there is little relationship between the population dispersion and the distribution of urban services in the studied area. The results of the Kolmogrof-Smironov test and the normality of the data distribution, from the one-sample T-test (T-test) in Spss software, in improving the physical resilience of the area, considering the realization of spatial justice and considering that the coefficient The significance (sig) calculated for the research indicators at the confidence level of 95% (less than the permissible level) is -5%, it can be stated that these indicators are against the physical resilience of the range with the Realization of spatial justice is not at a suitable level. According to the result obtained from the Smart PLS model, the fit of this model is confirmed by using the SMRM test, and the research indicators are ranked and shows a suitable pattern for improving the current situation and reaching the desired situation.

  Keywords: Justice, Spatial justice, Social Justice, Resilience, Karaj Metropolis
 • Morteza Bahrami, Ahmadreza Behniafar *, Mehdi Zolfaghari Pages 495-509
  The law on reduction of prison sentence approved in May 2019 and published at the end of June 11 has come into force and due to the fact that this law is retroactive. The law to reduce prison sentences is a way to reduce the criminal population of prisons. This law has actually created a legislative revolution in the field of reducing prison sentences. The implementation of this law is associated with the reduction of the prison population. With the implementation of this law, if a person commits a crime that is punishable by imprisonment, but is subject to the payment of a fine in this law, the same law will be applicable to this person, even if his case has resulted in the issuance of a final and binding sentence. The rulings should return the case to the court to apply this law to issue a new ruling. A clear example of this can be in the case of obscenity, insult and defamation, where the punishment for these crimes is subject to reduction and conversion. Another issue that has been specified in this law is related to crimes that were previously unforgivable but are now considered forgivable. It is obvious that such cases can lead to the suspension of execution by announcing the forgiveness of the private plaintiff. to be
  Keywords: Criminal policy, the law on reducing the punishment of imprisonment, the Islamic Penal Code
 • Noormohammad Veisinejad, Ghanbar Amirnejad *, Rostam Derakhshan, Hojat Taheri Godarzi Pages 510-531
  The current research method was qualitative based on grounded theory. The statistical population in the qualitative section is all former and current human resources managers and experts, as well as experts and agents of the Ministry of Cooperation, Labor and Social Welfare, which was conducted through interviews with several of them in the form of targeted sampling. The statistical population of this research in the quantitative part was the managers and human resources experts of the Ministry of Cooperatives, Labor and Social Welfare, the sampling of this research was non-probability targeted and judgmental sampling. The analysis was in the qualitative part of coding, which was done with the help of MAXQDA software and especially the consensus of the research team in the format and multiple back and forth from the level of codes to concepts and categories and back, during different meetings. The results showed that in the qualitative part of causal conditions; Including the category of fighting corruption and reforming the cultural structure, the central category is also monitoring the correct implementation of laws and knowledge-based, the ruling background or platform for guiding empowerment in the right direction and developing human resources, the intervening conditions of performance evaluation, monitoring the good performance of affairs and the organizational environment. Strategies, action / mutual action of organization structure and information technology and finally the consequences and results of competent human resources and organizational justice were included.
  Keywords: Human Resources Management, empowerment ministry of cooperative, work, social welfare
 • Hamideh Kasiri Bidhendi, Simin Armaghan *, Bahram Azadbakht Pages 532-548
  Urban furniture is one of the prominent components in urban design and planning and as a part of the whole city. Emphasizing the various aspects of urban furniture in order to improve the quality of life, especially the socio-cultural aspects, is very important. Therefore, the aim of the current research is to provide a model of urban furniture in improving the quality of life in the 2nd district of Tehran, emphasizing cultural and social aspects. The research method governing the research is applied in terms of purpose and in terms of research methodology it is based on descriptive-analytical method and field observations. The research findings have been made using Spss software and numerous statistical tests based on factor analysis, correlation and regression, and the results of these findings indicate the existence of a relationship between cultural and social dimensions and the mutual influence of these two dimensions. The results of the research showed that urban environments are centers for the gathering of people and creating social interactions, and that nowadays urban furniture is an effective factor for increasing the quality of life; So that it can bring acceptable results and it is very important to pay attention to them in urban contexts. Therefore, in order to improve the quality of life, it is necessary and necessary to pay attention to an integrated management with a participation-oriented approach.
  Keywords: Urban Furniture, Urban Design, District 2, Tehran City