فهرست مطالب

سراج منیر - پیاپی 47 (پاییز و زمستان 1402)

فصلنامه سراج منیر
پیاپی 47 (پاییز و زمستان 1402)

 • تاریخ انتشار: 1403/02/04
 • تعداد عناوین: 12
|
 • داود ابراهیم پور، ماجد نجاریان*، مهدی حبیب الهی صفحات 1-26

  مفهوم قسم و سوگند در قرآن کریم از مسائل مهمی است که باید با استفاده از دانش معناشناسی شناختی موردبحث قرار گیرد. در این تحقیق از نظریه استعاره مفهومی و طرح واره های تصوری بر پایه مقوله حجمی استفاده می شود. هدف از تحقیق حاضر درک عمیق و جامع از مفهوم سوگند در قرآن کریم با توجه به روشی علمی در مطالعات تفسیری مدل مفهوم سازی قرآن می باشد. این نوشتار که نتیجه یک پژوهش است ازنظر هدف کاربردی است و از جهت سطح تحلیل برخوردار از ماهیتی توصیفی- استنباطی و از جهت روش به روش کتابخانه متکی است. جمع آوری داده های موردنظر از طریق فیش می باشد. ابتدا موارد استعمال سوگندها در قرآن کریم استخراج شده است و بعد بر مبنای مقوله حجمی موردبررسی قرار می گیرد. نتیجه حاصل از تحقیق این شد که در مفهوم سازی سوگندهای قرآن کریم، کتاب قرآن و عقل نمادی برای هدایت معنوی در تاریکی های جهل و گمراهی هستند که انسان خسران زده نشود. خورشید و ستارگان آسمان در تاریکی های دریا و خشکی هدایت کننده حسی هستند تا انسان به سمت حق خروج کند؛ و اگر انسان باوجود همه نمادهای هدایتی ملموس و دیدنی، به سمت نور نرود؛ ظلمت و تاریکی ظلالت، این قبیل افراد را فرا می گیرد.

  کلیدواژگان: سوگند، قرآن کریم، نظام هدایت، مقوله حجمی
 • هاشم اندیشه*، احمد عابدی صفحات 27-53

  حمد الهی چیزی است که هر فرد مسلمان و مومنی به دنبال آن است و همواره در دنیا در تلاش و تکاپوست تا بدین مقصد و مقصود نائل شود. دین اسلام با برخورداری از منابع گران بهای «قرآن و سنت» برنامه تربیتی و اخلاقی همه جانبه ای به جهانیان در این زمینه عرضه می کند. یکی از ابعادی که دین مبین اسلام آن را به خوبی تبیین می کند و بر او تاکید می کند، «حمد» است. پژوهش حاضر بر موضوع جایگاه و ارزش و آثار سلامت اخلاقی- معنوی حمد با رویکردی قرآنی - روایی و زیارت عاشورا متمرکز است؛ به همین دلیل در این مقاله نخست معنای لغوی و اصطلاحی حمد و سلامت اخلاقی- معنوی مطرح می شود سپس به حمد درآیات و روایات و آثار آن در سلامت اخلاقی- معنوی پرداخته می شود و در انتها به حمد در زیارت عاشورا اشاره می کنیم. این تحقیق، از روش آمیزه ای و به کمک اسناد نوشتاری و سامانه های رایانه ای و نرم افزارهای علمی و روش داده پردازی توصیفی و تحلیلی بهره برده است. نتیجه این که ازآن جهت که مهم ترین مبانی دین، حمد است و این حالت الهی، از عواطف مهم انسانی است که در اخلاق فرد و همچنین فعالیت های سیاسی و اجتماعی و... آثار مهمی دارد و انگیزه بسیاری از رفتارهای پسندیده می باشد و دستاوردهای این تحقیق در زمینه آثار سلامت اخلاقی- معنوی حمد عبارت اند از: اخلاص؛ تحصیل مقام توکل؛ کسب رضای خداوند متعال؛ تحصیل مقام تسلیم؛ پاک کننده رذایل اخلاقی همانند: تکبر، بخل، طمع و حرص و... .

  کلیدواژگان: حمد، قرآن، روایات، زیارت عاشورا، سلامت اخلاقی- معنوی
 • مهدی غلامعلی، فاطمه شهربابک* صفحات 55-81

  کتاب کافی اثر شیخ کلینی یکی از کتب اربعه شیعه محسوب می شود و برای امامیه از جایگاه رفیعی برخوردار است. اهل سنت برای کتب مشهور صحاح و به ویژه صحیحین یعنی صحیح بخاری و صحیح مسلم چنین ارزشی قائل اند. در این پژوهش به دنبال یافتن گونه های مختلف احادیث مشترک اعتقادی در کتب اصول کافی و صحیحین اهل سنت بوده ایم. ازآنجاکه چنین مطالعه موردی یا مشابه آن را در مقالات نیافتیم ذکر پیشینه ای برای آن امکان پذیر نیست. درهرصورت، تحقیق در زمینه اشتراک روایی علاوه بر افزایش دانش، از جنبه تقریب نیز دارای اهمیت است. در این پژوهش کتابخانه ای، بررسی در حیطه های اصلی شامل مباحث خداشناسی و توحید (مانند وجود خدا، وحدانیت، تبیین صفات الهی، رابطه اسماء و صفات با ذات الهی،...)، عدل (مانند جبر و تفویض، مسئله شرور و...)، نبوت و قرآن (مانند پیامبری نبی اکرم (ص)، عصمت، خاتمیت، حدوث و قدم قرآن، تحریف قرآن و...)، امامت (مانند مسئله جانشینی پیامبر، واقعه غدیر، تصریح به ائمه هدی علیهم السلام و...) و معاد (مانند سرای دیگر، بهشت و دوزخ و...) انجام شد. سرانجام پس از یافتن باب های اعتقادی در کتب موردنظر، احادیث اعتقادی مشترک استخراج و احصاء شدند که جمعا 39 موضوع مشترک را در بر می گیرند. پس از تعیین گستره روایی، گونه شناسی این روایات مشترک تبیین شد، بیشترین گستره را گونه خداشناسی و توحید داشت.

  کلیدواژگان: روایات مشترک اعتقادی، کافی، صحیح بخاری، صحیح مسلم، گونه شناسی
 • مریم برهمن*، مهدیه حسینی صفحات 85-116

  هدف این پژوهش، تبیین ضعف های رفتاری انسان و روش های اصلاح آن بر اساس قرآن کریم است. جامعه آماری پژوهش، مشتمل بر قرآن کریم و نمونه پژوهش، آیات مرتبط با ضعف رفتاری است. این تحقیق به لحاظ رویکرد در زمره پژوهش های کیفی قرار داشته، از روش تحلیل مضمون استفاده شده است. بدین منظور، داده های اولیه شامل آیات مرتبط با موضوع، با بهره مندی از تفاسیر دست اول، کدگذاری گردیده، سپس طبقه بندی بر اساس مضامین پایه، سازمان دهنده و فراگیر در سه محور مبانی، اصول و روش ها صورت گرفته است. یافته های پژوهش نشان می دهد که ضعف های رفتاری در حوزه فردی شامل غفلت در زندگی، ناسپاس بودن، غرور و تکبر، عجول بودن، حریص بودن، کم طاقتی و یاس در مواجهه با سختی ها است. در حوزه اجتماعی، مبانی مسخره کردن، عیب جویی، کینه توزی و نفاق از ضعف های رفتاری انسان می باشد. متناظر با مبانی، جهت اصلاح ضعف های رفتاری در حوزه روش یاد حق، شکرگزاری، هوشیاری، شکیبایی، قناعت ورزی، بالابردن آستانه تحمل در مواجهه با دشواری ها، بخشش، ارشادپذیری، ستاریت، تاثیرگذاری قلبی، سکوت مدبرانه و راست گویی شناسایی شد. نتایج حاکی از آن است که برای تحقق رشد واقعی انسان ها، برنامه ای جامع و همه جانبه لازم است تا ابتدا مبانی ضعف رفتاری شناخته شود و سپس متناسب با آن، روش های تربیتی برای اصلاح این ضعف ها با توجه به کلام خداوند اتخاذ شود، به نحوی که روش های تربیتی به دست آمده در تسریع رفع و اصلاح انحراف از وجود انسان هم در حوزه فردی و هم در حوزه اجتماعی بکار گرفته شود.

  کلیدواژگان: انسان شناسی، مبانی ضعف رفتاری، روش های تربیتی اصلاح ضعف رفتاری، قرآن کریم
 • زهره سماواتیان* صفحات 117-144

  آیه 14 سوره آل عمران ازجمله آیات چالشی و مورد اختلاف مفسران است. دلیل اصلی این امر از یک سو به نامشخص بودن فاعل تزئین و از سوئی دیگر به وجود زنان در زمره امور تزئین شده برمی گردد درحالی که خطاب آیه ناس است؛ گویی زنان جزء ناس به شمار نمی آیند و مقصود از ناس تنها مردان هستند. بررسی این مسئله که چرا زنان در زمره مشتهیات انسان قرار گرفته است، علاوه بر معرفی مزین، مراد از لفظ الناس را نیز تبیین خواهد نمود. در همین راستا، نوشتار پیش رو با بررسی نظریات مختلف تفسیری، سیاق خود آیه، تحلیل موضوعی آن در آیات هم سیاق به شیوه توصیفی- تحلیلی و رجوع به رکوعات قرآنی که دیری است مورد غفلت محققان قرآن پژوه قرارگرفته، دلیل ذکر و ترتب جنس زنان را در میان مشتهیات مذکور، میزان تاثیرگذاری این قشر جامعه از جنبه روحی-روانی بر دیگران برشمرده است چه این که انس ناس به نساء در نقش های مادری، خواهری و همسری انکارناپذیر است؛ ازاین رو ضمن انتساب فعل مجهول زین به خداوند، لفظ ناس را استغراق در جنس شمرده که شامل عموم انسان هاست که در ارتباطی تنگاتنگ با این جنس قرار دارند.

  کلیدواژگان: آیه 14 آل عمران، زین، ناس، نساء، مزین
 • علی شریفی*، موسی رحیمی صفحات 145-170

  وجوه و نظائر به معنای استعمال یک واژه واحد در مواضع مختلف قرآن است که در هر موضعی، معنایی متفاوت دارد که این بحث در علم معناشناسی نیز معادل چندمعنایی است و برخلاف نگاه سنتی، صرفا شامل اشتراک معنوی می شود. در این پژوهش که به روش توصیفی و مقایسه ای سامان یافته است، پس از بررسی وجوه مختلف معنایی واژه دین از منظر سنتی و علم زبان شناسی جدید، نحوه ترجمه وجوه مختلف واژه دین در ترجمه های مختلف ترکی استانبولی موردبررسی قرار خواهد گرفت. به نظر می رسد بیشتر مترجمان همت خود را صرف روانی و سلامت زبان ترجمه کرده و از دقت در معادل یابی واژه های قرآنی و رعایت نکات دستوری غفلت ورزیده اند. یافته های پژوهش حاکی از عدم دقت لازم در ترجمه وجوه و نظائر قرآن در ترجمه های ترکی استانبولی می باشد؛ که البته در مواردی که واژه «دین» مشمول اشتراک لفظی می شد عملکرد مترجمان ترک تا حدود زیادی مناسب بوده است.

  کلیدواژگان: قرآن، وجوه و نظائر، ترجمه های ترکی استانبولی، دین
 • کریم علی محمدی*، رقیه صادقی نیری صفحات 171-197

  یکی از مسائل مربوط به زندگی پس از مرگ و قیامت در قرآن کریم، وضعیت پیوندها و روابط بین انسان هاست که آیاتی حاکی از انقطاع و نابودی همه ی روابط پس از مرگ است. از دلایل پررنگ این اتفاق، ترس و وحشت انسان ها از واقعه ی قیامت و مراحل بعدازآن و نیز روابط و دوستی های گناه آلود و بد سرانجام است. در آیاتی دیگر الحاق افراد به اهل و خانواده و بقای دوستی ها، در آخرت دیده می شود. با نگاه سطحی و عدم تشخیص مصادیق صحیح و بی توجهی به اطلاق و تقیید آیات، به تقابلی ظاهری برخورد می کنیم. نکته ای که در این پژوهش موردتوجه قرارگرفته است، وضعیت مومنین و کفار در مراحل مختلف آخرت و محور ارتباطات است که با در نظر گرفتن این دو مورد، آیات به ظاهر مختلف، در این زمینه، مختص به گروهی خاص می گردند. به طورکلی آیاتی که بیان گر قطع اسباب و نسب ها است، ارتباطاتی است که خدامحور نبوده است، اما ارتباطی که حول ایمان و تقوا باشد، در آخرت هم ماندگار می باشند. در این پژوهش با روش توصیفی- تحلیلی با توجه به محور و اسباب پیوندها که یا الهی اند و یا مادی و توسط خود قرآن و روایات تبیین شده اند، مصادیق آیات قطع روابط و بقای آن ها، به خوبی روشن می گردد. پرسش اصلی عبارت است از اینکه آیا ارتباطات دنیوی در آخرت به طورکلی منقطع می شود یا نه؟

  کلیدواژگان: قطع انساب، روابط اخروی، قیامت، خانواده
 • عباس فنی اصل* صفحات 199-230

  سوال از هدف آفرینش یکی از مهم ترین سوالات بشری است که در طی تاریخ همواره مطرح بوده و تلاش های فراوانی برای پاسخ به آن به عمل آمده است. گستره تاثیر و اهمیت این سوال به حدی است که همه ابعاد حیات بشری را در برگرفته و تا انسان پاسخ قانع کننده برای آن پیدا نکند، زندگی او معنا پیدا نکرده و با احساس پوچی و بی معنایی، همواره در اضطراب و نگرانی خواهد بود. علاوه بر پاسخ های بشری، ادیان آسمانی نیز پاسخ هایی به این سوال ارائه کرده اند که به سبب نشاءت گیری از مبدا آسمانی و موثق و معصومانه بودن، از جایگاه ویژه ای برخوردارند.  تمامی ادیان آسمانی خصوصا اسلام، خلقت عالم به ویژه انسان به عنوان سید مخلوقات را هدفمند می دانند. قران اهداف متعددی را به عنوان هدف خلقت انسان معرفی کرده است که تنها در خصوص معرفی «عبودیت» از کلمه حصر استفاده کرده و آن را به عنوان «عهد الهی» و «صراط مستقیم» نامیده است. مقام عبودیت، شریف ترین و والاترین مقام انسانی است که برتر از نبوت و رسالت است؛ چراکه «رسالت»، ماموریت الهی برای انسان های برگزیده است، درحالی که «عبودیت»، امر اختیاری است که انسان ها با انتخاب خود و با تلاش مستمر و روشمند، مراحل و درجات آن را طی می کنند. رسیدن به مقام عبودیت مطلق، در حقیقت رسیدن به تمامی خیرات دنیا و آخرت است که در پی آن، انسان به مقام ربوبیت نائل شده و مظهر تجلی الهی می گردد.

  کلیدواژگان: عبودیت، رسالت، کمال، تجلی الهی، الوهیت
 • راضیه سادات سیدخراسانی*، محسن قاسمپور، خدیجه حسین زاده صفحات 231-262

  یکی از مسائل اختلافی و بنیادین در تفسیر قرآن، مسئله ی جامعیت قرآن است. جامعیت از مبانی مهم تفسیر بوده که در چگونگی و مصادیق آن اختلاف نظر وجود دارد؛ به گونه ای که هرکدام از مفسران با استناد به ادله ای در هر یک از حوزه های جامعیت ذاتی و مقایسه ای به یکی از دیدگاه های جامعیت تمایل پیدا کرده اند. بررسی دیدگاه آیت الله جوادی و آیت الله مصباح به عنوان مفسران و قرآن پژوهان تاثیرگذار دوره معاصر می تواند راهگشای حل برخی مباحث نظری در حوزه اندیشه و عمل دینی باشد. نوشتار حاضر با شیوه توصیفی و تحلیلی و با گردآوری داده ها از راه جمع آوری کتابخانه ای درصدد تبیین، تحلیل و ارزیابی دیدگاه این دو اندیشمند در دو حوزه ی جامعیت است. با توجه به آثارشان، هر دو اندیشمند درباره جامعیت مقایسه ای قرآن اتفاق نظر دارند و هر دو، قرآن را نسبت به سایر کتب الهی کامل تر و حاوی تمام مسائل و معارف مفید برای سعادت دنیوی و اخروی می دانند؛ اما در خصوص جامعیت ذاتی، اندکی اختلاف نظر وجود دارد. ازنظر علامه مصباح، قرآن کریم در عرصه هدایت به سعادت دنیایی و آخرتی، جامعیت دارد و به جامعیت اعتدالی معتقدند؛ اما آیت الله جوادی، جامعیت حداکثری برای قرآن را با دو شرط پذیرفته است. این پژوهش، ضمن تبیین اصل دیدگاه این اندیشمندان قرآنی و ارزیابی مناسب به این حقیقت دست یافته که اگرچه اصل دیدگاه این دو مفسر و اندیشمند فرزانه معاصر موردقبول و قابل اثبات است، اما از منظری دیگر این نگرش ها با ملاحظات و بلکه کاستی هایی مواجه است که در این جستار به آن ها پرداخته می شود.

  کلیدواژگان: آیت الله جوادی، آیت الله مصباح، جامعیت ذاتی، جامعیت مقایسه ای، ادله جامعیت
 • حسن مجیدی* صفحات 263-291

  آموزش در سن کودکی چون نقشی بر سنگ و ماندگار است، از سویی قرآن برای مسلمانان، تنها کتابی به شمار می آید که از سوی خداوند و آن هم برای راهنمایی و خوشبختی انسان به وی هدیه شده است، ازاین رو معجزه ای است که آموزش آن بیش از سایر کتاب ها برای کودک لازم می نماید و آموزش آن به شیوه منطقی و به صورت ملایم و متناسب و پلکانی می تواند تاثیر تربیتی پایداری بر رشد و پرورش وی داشته باشد. با نگاه به این مهم و در راستای جایگاه ویژه ترجمه در انتقال درست مفاهیم، درصدد برآمدیم با روش نقدی و بررسی فنی، ترجمه کتاب آموزش قرآن دوم ابتدایی را از دید چندوچون ترجمه و سازگاری آن با این رده سنی بررسی نماییم. نیز با نگاه به جایگاه تصاویر در رساندن پیام برای کودک که گاه بسیار بیشتر از جایگاه واژگان است، سازگاری تصاویر با ترجمه درست بررسی شده است. برآیندهای بررسی نشان می دهد که آیات، خوب و هماهنگ با نیاز مخاطب انتخاب شده و تلاش شده - هرچند به اسم مترجم خاصی اشاره نشده- ترجمه ها رایج باشد، هرچند انتظار است مرجع این ترجمه ها مشخص گردد. همچنین در مقدمه و در صفحه اول کتاب اشاره شده که: «کودک عزیز ما باید سادگی یادگیری قرآن را احساس کند»، اما ترجمه ها از جهت رده سنی مخاطب کودک هفت ساله و نوع و سطح واژگان، فارسی نویسی، نیازمحوری و ارتباط گیری سازگاری ندارد و نیازمند تطبیق و دلپذیر و روان سازی است.

  کلیدواژگان: کتاب آموزش قرآن، سال دوم ابتدایی، ترجمه آیات، نقد
 • زهرا مواظبی*، ابراهیم ابراهیمی صفحات 293-322

  چیستی مفهوم «خدا» به عنوان موجودی شناخت ناپذیر و چگونگی بازنمایی رابطه او با موجودات دیگر ازجمله مسائلی است که موردتوجه دین پژوهان با رویکردهای مختلف قرارگرفته است. به نظر می رسد معناشناسی شناختی ازآن رو که به چیستی و چگونگی یک مفهوم توجه دارد بتواند در تحلیل ساختار مفهومی از «خدا» در قرآن راهگشا باشد. در پژوهش پیش رو با رویکرد معناشناسی شناختی و با شیوه توصیفی - تحلیلی به تبیین مفهوم «خدا» با استفاده از استعاره های شناختی حوزه «مالکیت» و مدل های مفهومی مرتبط با آن پرداخته شده است تا از این طریق شیوه ساخت بندی و بازنمایی مفهوم «خدا» در حافظه ادراکی انسان را در چارچوب نظریه استعاره مفهومی نشان دهد. نتیجه حاصل از این پژوهش نشان می دهد که استعاره ها دارای کارکردهای شناختی و ارتباطی هستند و قابلیت این را دارند که برای مفاهیم دشوار و ناملموس قالبی روشن و درک پذیر را فراهم آورند. در زبان قرآن مفهوم خدا و تصور از او با مدل شناختی  خدای شخص وار و بر اساس مولفه های مفهومی مرتبط با انسان بر مبنای احساسات و تجربیات فرد از ارتباط با دیگران در قالب رابطه یک شخص با شخص دیگر شکل گرفته است که در حافظه ادراکی انسان با مفاهیمی، چون: پادشاه، پدر، حمایت گر، خریدار، مقترض، در قالب استعاره های مفهومی «خدا پادشاه است»، «خدا خریدار است»، «خدا پدر است» و» خدا جواردهنده است» بازنمایی و درک می شود. این حوزه های شناختی رابطه تمثیلی با ذات خداوند دارند. با تداعی مفهوم خداوند در ذهن از طریق استعاره مفهومی زوایای ملموس متعددی از مفهوم خداوند کشف می گردد که در غیر زبان استعاری و بدون بهره گیری از مدل های شناختی قابل دریافت نمی باشد.

  کلیدواژگان: قرآن، مالکیت، مفهوم خدا، استعاره مفهومی، استعاره عام، استعاره خاص
 • سیدمحمدحسن مومنی* صفحات 323-351

  جبرئیل (ع)، فرشته حامل و پیام آور وحی است؛ اما قلمرو این وساطت آیا شان تعلیم وحی را نیز در بر می‎گرفته یا امر تعلیم فقط مستقیما از جانب الله تعالی بر پیامبر اکرم(ص) بوده است؟! مفسرین شیعه و اهل تسنن ذیل آیه (علمه شدید القوی) النجم/5 دو گروه شده‎اند؛ اما تمام ارباب تفاسیر روایی شیعه (شدید القوی‏) را توصیف الله تعالی دانسته و نقشی تعلیمی جبرئیل(ع) را نپذیرفته‎اند. بسیاری از کسانی که شان تعلیمی جبرئیل(ع) نسبت به پیامبر اکرم(ص) را پذیرفته‎اند تن به تاویل داده، تعلیم را از حقیقت آن دور کرده و به معانی، مثل تلقین و واسطه در نزول فرض کرده‎اند که صرفا وساطت در پیام آوری است، نه تعلیم آن. این پژوهش، با روش مطالعه کتابخانه‎ای و بررسی تطبیقی نظرات مفسرین و تدبر عقلی در آیات و روایات، نظریه تفاسیر روایی شیعه را به پنج دلیل مستند ساخته، به تمام اشکالات مربوطه جواب می‎گوید و نظریه شان تعلیمی جبرئیل(ع) نسبت به پیامبر اکرم(ص) را از پنج جهت مخدوش می‎سازد.

  کلیدواژگان: شدید القوی)، تعلیم النبی (ص)، جبرئیل (ع)، واسطه وحی، نزول وحی
|
 • Davood Ebrahimpoor, Majed Najarian *, Mehdi Habibolahi Pages 1-26

  The concept of swearing in the Holy Quran is one of the important issues that should be discussed using the knowledge of cognitive semantics. In this research, conceptual metaphor theory and conceptual schemas based on volume category are used. The aim of the current research is to have a deep and comprehensive understanding of the concept of swearing in the Holy Quran according to a scientific method in interpretive studies of the Quran's conceptualization model. This article, which is the result of a research, is practical in terms of its purpose and has a descriptive-inferential nature in terms of the level of analysis, and relies on the library method in terms of method. First, the use of oaths in the Holy Quran is extracted and then it is analyzed based on the volume category. The result of the research was that in conceptualizing the oaths of the Holy Qur'an, the book of the Qur'an and the intellect are a symbol for spiritual guidance in the darkness of ignorance and misguidance so that man does not lose. The sun and the stars of the sky in the darkness of the sea and the land are sensory guides for man to go towards the truth. And if man hides the truth despite all the guiding symbols; God will fill hell with such people.

  Keywords: Keyword Oath, Holy Quran, guidance system, Containment
 • Hashem Andisheh *, Ahmad Abedi Pages 27-53

  God's praise is something that every Muslim and believer is looking for, and he always strives to achieve this goal. With the precious resources of "Qur'an and Sunnah", the religion of Islam offers a comprehensive educational and moral program to the world in this field. He emphasizes that one of the aspects that the religion of Mobin Islam explains well is "praise". The current research is focused on the issue of the place and value and effects of Hamad's moral-spiritual health with a Qur'anic-narrative approach and Ashura pilgrimage. For this reason, in this article, the literal and idiomatic meaning of praise and moral-spiritual health is discussed, then praise in the verses and traditions and its effects on moral-spiritual health are discussed, and finally, we refer to praise in the Ashura pilgrimage. This research has used a mixed method with the help of written documents and computer systems and scientific software and descriptive and analytical data processing methods. The result is that because the most important foundation of religion is praise and this divine state is one of the important human emotions that has important effects on a person's morals as well as political and social activities and is the motivation of many desirable behaviors, the achievements of this research in the field of Hamad's moral-spiritual health works include: sincerity; the education of the position of trust; obtaining the pleasure of Almighty God; learning the position of submission; cleanser of moral vices such as: arrogance, avarice, greed, etc.

  Keywords: Praise, Quran, hadiths, Ashura Pilgrimage, Moral-Spiritual Health
 • Mehdi Gholamali, Fatemeh Barfeh Shahrbabak * Pages 55-81

  In order to answer the question that "what common hadiths of belief are found in the book Usul Kafi and the Sahihs of the Sunnis (Sahih Bukhari and Sahih Muslim), the present research was conducted. It is considered as Laihdara al-Faqih, Tahhib al-Ahkam, al-Istbasar) and for the Imamiyyah, it is a noble position. Sunnis have such a value for the famous authentic books, especially the Sahihs, i.e. Sahih Bukhari and Sahih Muslim. Since we did not find such a case study or similar in the articles, it is not possible to mention a background for it. In addition to increasing knowledge, research in the field of narrative sharing is also important in terms of approximation. Al-Zekr identified the common belief chapters in them, then the common belief hadiths were extracted from these chapters. The lack of similar studies in this field and within the scope of the target books ruled out the possibility of case-by-case discussion and comparison. Finally, common belief hadiths were extracted and counted, which include a total of 39 common topics. After determining the narrative range, the typology of these common narratives was also explained.

  Keywords: Common belief al-ahadith, Al-Kafi, Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Al-Farighein, Species Of Ahadith, Narrative Range
 • Maryam Brahman *, Mahdiye Hosseini Pages 85-116

  The purpose of this research is explaining behavioral weaknesses of humans and its modification methods based on the Holy Quran. This research is in the category of qualitative research in terms of approach, and an analytical method using thematic analysis method has been used. The statistical community of the research includes The Holy Quran and the sample of the research are the verses related to behavioral weakness. In the following, the primary data was coded and classified based on the basic, organizing and comprehensive themes in the three axes of foundations, principles and methods. The findings of the research showed that the behavioral weaknesses in the individual field include neglect in life, being ungrateful, pride and arrogance, being hasty, being greedy, lack of energy and despair in the face of difficulties, and in the social field, the basics of mocking, fault-finding, and resentment. It is hypocrisy and hypocrisy. Corresponding to the foundations, in the field of method, remembrance of truth, gratitude, vigilance and wisdom, patience, contentment, raising the threshold of tolerance in the face of difficulties, forgiveness, and guidance, patience, influencing the heart, silence and truthfulness were identified. The function of the obtained themes is to speed up the correction and remove deviations from human existence in such a way that the obtained principles and methods serve to correct the aforementioned weaknesses.

  Keywords: Anthropology, basics of behavioral weakness, educational methods to correct behavioral weakness, Holy Quran
 • Zohreh Samavatian * Pages 117-144

  Verse 14 of Surah Al-Imran is one of the challenging and controversial verses of commentators. The main reason for this is, on the one hand, the uncertainty of the subject of decoration, and on the other hand, the presence of women in the category of decorated things, while the verse is addressed; It is as if women are not considered part of nas and only men are meant by nas. Investigating the issue of why women are included among human desires, in addition to introducing the decoration, will also explain the meaning of the word "people". In this regard, the following article examines various theories of interpretation, the context of the verse itself, its thematic analysis in the verses of the same context in a descriptive-analytical way, and referring to the Qur'anic bows, which have been neglected by scholars of the Qur'an for a long time, the reason for mentioning and ordering gender. Women have been listed among the mentioned preferences, the degree of influence of this social stratum on others from a spiritual-psychological aspect, even though it is undeniable that women are different from each other in the roles of mothers, sisters, and wives; Therefore, while attributing the indefinite verb zain to God, he considered the word nas to be a part of the genus, which includes all human beings who are in a close relationship with this genus.

  Keywords: Verse 14 of Al Imran, decorated, People, women, Decorater
 • Ali Sharifi *, Musa Rahimi Pages 145-170

  Faces means the use of one word in multiple meanings which have different meanings in different situations. This topic in semantics is called polysemy. In this research, which is organized in a descriptive and comparative method, after the study of different faces and parallels of the word 'Din' from the viewpoints of semantics and traditional methods, the way of translating the different faces of this word in the Turkish-Istanbul translations will be investigated. This article has no equivalent in Islamic literature and this is the first one. Most of the translators have devoted their efforts to the fluency and soundness of the translation and have neglected the accuracy in finding equivalents of Quranic words and observing grammatical points. Of course, in the cases where the word 'Din' was included in the vocabulary, the performance of the Turkish translators has been appropriate to a large extent.

  Keywords: Quran, faces, parallels, Turkish translations, Persian Translations, Din
 • Karim Alimohammadi *, Roghayeh Sadeghi Niri Pages 171-197

  One of the issues related to life after death and resurrection in the Holy Qur'an is the state of bonds and relationships between humans, which verses indicate the severance and destruction of all relationships after death. One of the strong reasons for this is people's fear of the Day of Resurrection and the stages after it, as well as sinful and bad relationships and friendships. In other verses, the joining of people to the family and the survival of friendships can be seen in the afterlife. With a superficial look and not recognizing the correct examples and neglecting the application of the verses, we come across an apparent contradiction. The point that has been taken into consideration in this research is the situation of believers and infidels in different stages of the hereafter and the axis of communication. Considering these two cases, apparently different verses in this context become specific to a specific group. In general, the verses that express the severing of family ties are relationships that are not God-centered, but relationships that are based on faith and piety will last in the hereafter. In this research, according to the axis and causes of bonds, which are either divine or material and explained by the Qur'an itself and traditions, the examples of the verses of cutting off relationships and their survival are well clarified.

  Keywords: Cut off Genealogy, Afterlife Relations, Resurrection, Family
 • Abbas Fanniasl * Pages 199-230

  The question of the purpose of creation is one of the most important human questions that have always been raised throughout history and many efforts have been made to answer it. The extent of the impact and importance of this question is so great that it covers all aspects of human life and until a person does not find a convincing answer to it, his life has no meaning and he will always be in anxiety and worry with a feeling of emptiness and meaninglessness. In addition to human answers, heavenly religions have also provided answers to this question, which have a special place because they originate from the heavenly origin and are reliable and innocent. All heavenly religions, especially Islam, consider the creation of the world, especially man as the master of creation, to be purposeful. The Qur'an has introduced several goals as the goal of human creation, which has only used the word "servitude" in the context of introducing "servitude" and called it "divine covenant"(عهد الهی) and "straight path" (صراط مستقیم). The position of servitude is the noblest and highest human position, which is superior to apostleship (رسالت); because "apostleship" is a divine mission for chosen people, while "servitude" is an optional thing that people go through its steps and degrees by their own choice and with continuous and methodical effort. Reaching the position of "absolute servitude", in fact, means reaching all the blessings of this world and the hereafter.

  Keywords: Servitude, apostleship, perfection, Divine Manifestation, Divinity
 • Raziyeh Sadat Seyyed Khorasani *, Mohsen Qasempour, Khadijeh Hosseinzadeh Pages 231-262

  One of the controversial and fundamental issues in the interpretation of the Qur'an is the completeness of the Qur'an. Comprehensiveness is one of the important foundations of interpretation, and there is a difference of opinion in its methods and examples, so that each of the commentators, by citing evidence in each of the fields of inherent and comparative comprehensiveness, have become inclined towards one of the perspectives of comprehensiveness. Examining the views of Ayatollah Javadi and Ayatollah Misbah as influential commentators of the contemporary period can open the way to solve some theoretical issues in the field of religious thought and practice. The present article tries to explain, analyze and evaluate the views of these two thinkers in two areas of comprehensiveness with a descriptive and analytical method and with library collection. According to the works of Ayatollah Javadi, two conditions are necessary in the realm of inherent comprehensiveness. By examining the works of Ayatollah Misbah, we can also find that he accepts the moderate view of the comprehensiveness of the Qur'an in the two areas of intrinsic and comparative comprehensiveness; Because the Qur'an was revealed in the direction of human guidance and nothing has been omitted in this regard and although the main point of view of these two contemporary commentators is acceptable and can be proved, but from another point of view, these attitudes are faced with considerations and rather shortcomings that are addressed in this essay.

  Keywords: Ayatollah Javadi Amoli, Ayatollah Misbah Yazdi, inherent comprehensiveness, comparative comprehensiveness, Evidence of Comprehensiveness
 • Hassan Majidi * Pages 263-291

  Education at the age of childhood is like an imprint on the stone and is permanent, on the one hand, it is the only book that has been left untouched by the prophets for mankind, so it is a miracle that teaching it is more necessary than other books for children and teaching it in the best way. Logically and in a gentle, proportional and staggered way, it can have a lasting educational effect on his growth and upbringing. In view of this importance and in line with the special position of translation in the correct transmission of concepts, we tried to analyze the translation of the second elementary Quran teaching book in terms of the quality of the translation and its compatibility with this age group, using the critical method and technical analysis. Also, considering the role of images in conveying a message to a child, which is sometimes much more than the role of words and vocabulary, on the other hand, images are generally drawn according to the translation, so the compatibility of the images with the correct translation has been checked. The results of the survey show that the good verses were selected according to the needs of the audience and tried to translate them in accordance with the existing translations, although no specific translator was mentioned. It is expected that the source of these translations will be determined, while this type of translation does not correspond to the age group of the seven-year-old child, and needs to be refined, adapted and fluent, with the statement on the first page of the book, "Our dear child should feel the simplicity of learning the Qur'an” It does not correspond to the age group of an eight-year-old child, and it needs to be refined, adapted and softened.

  Keywords: Qur'an teaching book, the second year of elementary school, translation of verses, Criticism
 • Zahra Movazebi *, Ebrahim Ebrahimi Pages 293-322

  What is the concept of "God" as an unknowable being and how to represent his relationship with other beings are among the issues that have been the focus of religious scholars with different approaches. It seems that cognitive semantics, since it pays attention to what and how a concept is, can lead the way in analyzing the conceptual structure of "God". The upcoming research aims to explain the concept of "God" by using cognitive metaphors in the domain of "ownership" in order to show the structure and representation of the concept of "God" in human perceptual memory within the framework of conceptual metaphor theory. For this purpose, metaphorical mappings related to the domain of ownership, which played a role in the representation of the abstract concept of God, are identified and extracted, and are classified based on the type of mapping between the domain of origin and destination. Finally, the results of the research are in the form of Likoff and Johnson's conceptual metaphor theory and in the framework of cognitive linguistics. The result of this research shows that metaphors have cognitive and communicative functions and have the ability to provide a clear and understandable format for difficult and intangible concepts. Among the other achievements of this research is the explanation and analysis of the conceptual structure of "God" in the language of the Qur'an with the cognitive model of a personal God, and in the form of a "relationship between one person and another person" with the fields of origin: father, king, patron, borrower, and buyer. These cognitive domains have an allegorical relationship with God's essence.

  Keywords: Quran, Possession, concept of God, Conceptual metaphor, Generic Metaphor, specific metaphor
 • Seyed Mohammad Hassan Mo’Meni * Pages 323-351

  Gabriel is the messenger of revelation. But did the realm of this mediation also include the teaching of the revelation, or was the order of teaching only directly from Allah Almighty to the Holy Prophet (PBUH)?! Shia and Sunni commentators have divided into two groups under the verse (علمه شدید القوی‏) Al-Najm/5. But all the authors of the Shia narrative interpretations have considered (شدید القوی‏) to be a description of Allah Almighty and have not accepted Gabriel's teaching role. Many of those who have accepted the importance of Gabriel's teaching towards the Holy Prophet have indulged in interpretation, have distanced the teaching from its truth, and have assumed with meanings such as indoctrination and mediation in the revelation that mediation is only in conveying a message, not its teaching. This research, with the method of library study and comparative review of commentators' opinions and paying attention to rational thinking in verses and traditions, has documented the theory of Shia narrative interpretations for five reasons, answers all the related problems, and distorts the theory of the teaching dignity of Gabriel (PBUH) in relation to the Holy Prophet (PBUH) in five ways.

  Keywords: (Shadeedu al-Qawy شدید القوی), Teaching of the Prophet, Gabriel, Medium of Revelation, Descent of Revelation