فهرست مطالب

پژوهش در آموزش معارف و تربیت اسلامی - سال پنجم شماره 1 (بهار 1403)

نشریه پژوهش در آموزش معارف و تربیت اسلامی
سال پنجم شماره 1 (بهار 1403)

 • تاریخ انتشار: 1403/02/04
 • تعداد عناوین: 6
|
 • مینا فیاضی، شهرام رامشت، میثم صداقت زاده* صفحات 7-28
  هدف پژوهش حاضر بررسی شرایط و موانع پذیرش دعوت مربی توسط متربی، و ارائه راهکارهایی در جهت تحصیل شرایط و اجتناب از موانع دعوت مربی است. روش پژوهش کیفی تحلیلی می باشد. یافته های پژوهش حاکی از آن است که در اندیشه شهید مطهری شرایط پذیرش دعوت مربی، پاک بودن، زنده بودن به حیات فطری، و احساس مسئولیت داشتن متربی بوده و موانع عدم پذیرش آن شامل اثم قلب، زنگار قلب، مختوم شدن دل، از بین رفتن چشم بصیرت، ناشنوا شدن گوش دل، تحریف کتاب نفس، پیروی از عادات پدران و... است. همچنین برخی از راهکارهایی که به دست متربی، برای تحصیل شرایط و اجتناب از موانع صورت می گیرند، عبارتند از: اکتساب متعادل ایمان و عبادت، و تنطیم محبت و نفرت. آشنایی با این شرایط و موانع در فرایند تربیت و راه های برون رفت از آن ها، کمک شایانی به مربی و متربی در تربیت صحیح و همه جانبه خواهد کرد. درنتیجه، یافته های این پژوهش می تواند در دوره های تربیت مربی مورد استفاده قرار گیرد، تا مربیان با آگاهی هرچه تمام تر از شرایط و موانع فرایند تربیت، به این مهم بپردازند.
  کلیدواژگان: مربی، متربی، تربیت، مرتضی مطهری
 • بی بی زینب حسینی*، ابوالفضل علیشاهی قلعه جوقی صفحات 29-46
  یکی از روش های کارآمد و نوین آموزشی، روش آموزش اکتشافی است. قرآن کریم، در نوع بیان خود به این روش توجه داشته و با نوع کاربرد واژگان، در قالب ها و انواع مختلفی از آموزش اکتشافی، اقدام به آموزش مفاهیم و معارف به متعلم و یا همان دانش آموز کرده است. یکی از این روش ها، روش قصه گویی است. در این راستا، هدف پژوهش حاضر بررسی آموزش مفاهیم سوره فیل با روش آموزش اکتشافی قصه گویی است. در سوره فیل، موضوع تاریخی مهم حمله ابرهه به مکه، در قالب داستانی کوتاه بیان شده، و از دو واژه تکآمد «اصحاب الفیل» و «ابابیل» استفاده شده است که برای دانش آموز، این پرسش را ایجاد می کند، چرا خداوند برای نخستین بار از این واژگان استفاده کرده است؟ جستجو و تلاش در کشف علت این کاربرد، دانش آموز را به مفهوم مهم لزوم اتخاذ استراتژی هوشمندانه در مواجهه با مشکلات، رهنمون می گردد. دستاورد مهمی که شاید در تفاسیر بدان پرداخته نشده، ولی روش آموزش اکتشافی می تواند با طرح پرسش های هدفمند، دانش آموز را به آن برساند.
  کلیدواژگان: آموزش اکتشافی، دانش آموزان، قصه گویی، سوره فیل، قرآن کریم، روش های آموزش
 • صدیقه کاظمی* صفحات 47-66
  هدف پژوهش حاضر بررسی توصیفی کتب آموزش قرآن و هدیه های آسمانی دوره دبستان، پایه اول تا ششم از منظر میزان توجه به تعلیم آموزه های دینی بود. روش پژوهش، از نوع تحلیل محتوای کمی- توصیفی بوده و جامعه آماری کلیه کتب آموزش قرآن و هدیه های آسمانی دوره دبستان بود که در سال تحصیلی 1402-1401 در برنامه درسی مدارس تدریس می شدند. در همین راستا، 21 عنوان کتاب، 289 درس، 1869 صفحه و 979 تصویر به صورت سر شماری، مورد تحلیل قرار گرفت. واحد زمینه در این مطالعه تحلیلی، صفحه و واحد ثبت، تصویر و مضمون بود. فرایند کدگذاری به شیوه قیاسی و براساس مولفه های آموزه های دینی (آموزه های اعتقادی، اخلاقی- ارزشی، مناسکی- عملی/ عبادی، عاطفی) انجام گرفت. یافته ها نشان داد، از مجموع 5169 فراوانی مشاهده شده در مضمون و تصویر، مولفه آموزه های اعتقادی با 1720 مضمون و 130 تصویر(1850 مورد، 79/35 درصد) بالاترین فراوانی و پس از آن با اختلاف ناچیز، آموزه های مناسکی- عملی/ عبادی با 1406 مضمون و 394 تصویر(1800 مورد، 82/34 درصد) قرار دارد. مولفه ارزش های اخلاقی- ارزشی با 1324 مضمون و 1599 تصویر (1483مورد، 69/28 درصد) و آموزه های عاطفی با 34 مضمون و 2 تصویر (36 مورد، 69/0 درصد) در رتبه های بعدی قرار دارند. در نتیجه آموزه های اعتقادی و مناسکی- عملی بیشترین فراوانی و مولفه آموزه های عاطفی کمترین فراوانی را دارند و اغلب آموزش ها متن محور هستند. بنابراین پیشنهاد می شود که براساس نیازهای دانش آموزان این دوره، آموزه های عاطفی و استفاده بیشتر از قابلیت های تصویر در کتب قرآن و هدیه های آسمان مورد توجه برنامه ریزان قرار گیرد.
  کلیدواژگان: کتاب آموزش قرآن، کتاب هدیه های آسمانی، مقطع دبستان، آموزه های دینی، تعلیم و تربیت
 • حسن علی شربتدار* صفحات 67-84
  هدف پژوهش حاضر واکاوی کارکرد هنری و زیباشناختی تصاویر کتاب های هدیه آسمانی (از پایه دوم تا ششم ابتدایی) است. در این راستا، و با روش توصیفی- تحلیلی، تحلیل های دقیقی از ارتباط تصاویر هنری با قالب های نگرش فرهنگ اسلامی در کتب ابتدایی ارائه شده است. به عبارت دیگر، سوال پژوهش حاضر این است که آیا تصاویر کتاب های درسی هدیه آسمانی توانسته است محتواهای دینی را در قالب زیباشناسی و جنبه های هنری برای دانش آموزان به گونه ای بیان کند که تاثیرگذاری واقعی را در جان و فهم آنها داشته باشد؟ در پاسخ به این سوال، ماهیت تصاویر هنری، کارکرد زیباشناختی انواع تصاویر در بیان محتوای دینی کتب درسی شامل: تصاویر مجازی یا ذهنی، تصاویر زبانی (عینی یا واقعی یا دیداری)، تصاویر بافتی، تصاویر تقابلی، تصاویر تشخیصی، تصاویر ابداعی و تازه، تصاویر متناسب با متون شعری و موسیقی واژگان مورد بررسی قرار گرفتند. نتایج حاکی از آن است که تصاویر زنده و ریتمیک متون اسلامی شاهدی بر این واقعیت است که مولفان و نویسندگان متون اسلامی با هنرمندی الهام بخش و هدفمندی، این متون را ساخته و پرداخته اند که در گستره همه زمان ها و مکان ها قابلیت هدایت گری و روشنی بخشی برای انسان ها را دارد. در این متون تصاویر جزئی و مفرد در کنار تصاویر بافتی آن قرار دارند، به طوری که نظام روابط بیانی، تصویری و فکری آنها در تصاویر هنری آن به طور روشن و آشکار خود را می نمایاند. کارکرد استفاده از این تصاویر هنری برای توضیح، تبیین، تاکید و رسایی معانی و اندیشه هایی است که با بافت های جزئی و کلی جملات ارتباط کامل یافته و تصاویر این اندیشه ها و معانی آن را می توان از خلال روابط منسجم جملات مشاهده نمود. در نهایت باید گفت متون اسلامی کتاب های درسی شامل تصاویر هنری نمونه عالی زیباشناختی نظمی، ساختی، ادبی، زبانشناختی و تصویرگری است.
  کلیدواژگان: زیبایی شناسی، تصاویر هنری، کتاب های درسی، کتاب هدیه آسمانی، مقطع ابتدایی
 • طاهره زکی پور*، راضیه عبدی صفحات 85-102
  هدف پژوهش حاضر بررسی تاثیر باورهای مذهبی بر تاب آوری دانش آموزان دختر متوسطه اول ناحیه (1) شیراز بود. روش تحقیق توصیفی از نوع همبستگی بود. جامعه آماری پژوهش، شامل تمامی دانش آموزان دختر دوره متوسطه اول ناحیه (1) شیراز در سال تحصیلی 1403-1402 به تعداد 9200 نفر بود که از بین آن ها و به روش نمونه گیری تصادفی خوشه ای، تعداد 360 نفر به عنوان نمونه آماری انتخاب شدند. ابزار جمع آوری اطلاعات در این پژوهش، پرسشنامه های باورهای مذهبی گلاک و استارک (2003) و تاب آوری ساموئلز (2004) بود که روایی و پایایی آن ها به ترتیب با استفاده از روش های تحلیل گویه و آلفای کرونباخ محاسبه و تایید شد. برای تحلیل داده ها از آمار توصیفی (میانگین و انحراف استاندارد) و آمار استنباطی (ضریب همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون) استفاده شد. نتایج حاکی از آن بود که بین باورهای مذهبی و تاب آوری، رابطه مثبت و معناداری وجود دارد. همچنین باورهای مذهبی پیش بینی کننده معنی دار تاب آوری دانش آموزان بود. باورهای مذهبی 36 درصد از واریانس تاب آوری دانش آموزان را پیش بینی کرد. همچنین ابعاد اعتقادی، عاطفی، پیامدی و مناسکی مجموعا 5/36 درصد واریانس تاب آوری دانش آموزان را تبیین می کنند. مقدار بتای ابعاد اعتقادی، عاطفی، پیامدی و مناسکی معنادار است و به صورت مثبت می توانند تاب آوری دانش آموزان را پیش بینی کنند. بنابراین، می توان نتیجه گرفت که دین و آموزه های دینی در افزایش تاب آوری و ایجاد آرامش و امنیت نقش چشم گیری دارد. در این راستا، تقویت جاذبه های دینی با برگزاری برنامه های آموزشی، مذهبی و فرهنگی جهت ارتقاء نگرش دینی دانش آموزان پیشنهاد می گردد.
  کلیدواژگان: باورهای مذهبی، تاب آوری، دانش آموزان، دختران، مقطع متوسطه، شهر شیراز
 • ابوالفضل نیکونظر* صفحات 103-120
  عواطف دینی نقش تعیین کننده ای در شکل گیری ایمان و تربیت دینی دانش آموزان ایفا می کنند. نظام آموزشی برای تحقق تربیت دینی از کتاب های درسی بهره می برد. در این راستا، هدف پژوهش حاضر بررسی جایگاه مولفه های عاطفه دینی در کتاب های پیام های آسمان دوره اول متوسطه است. روش پژوهش تحلیل محتوای کمی بوده، و جامعه آماری شامل سه جلد کتاب درسی پیام های آسمان در سال تحصیلی 1403-1402 بود. برای انتخاب نمونه از روش سرشماری استفاده شد؛ بنابراین حجم نمونه منطبق بر جامعه آماری انتخاب گردید. جمع آوری داده ها با روش سندپژوهی و با استفاده از سیاهه تحلیل محتوای محقق ساخته انجام شد. برای برآورد روایی ابزار پژوهش از نظر متخصصان علوم تربیتی استفاده شد و اعتبار آن با استفاده از فرمول هولستی محاسبه گردید و مقدار ضریب 83/0 به دست آمد. نتایج نشان داد که دو مولفه «محبت به خدا» و «بیزاری از دشمنان اولیای خدا» بیش از سایر مولفه ها مورد توجه مولفان بوده است. توجه به مولفه هایی مانند محبت به انبیاء و ائمه و اولیای الهی» و «محبت به مومنان» کمتر از حد مورد انتظار بوده است. در ارائه محتوا، بیشترین استفاده از کلمات و گزاره های متن بوده و کمترین استفاده از تصاویر صورت گرفته است. بیشترین توجه به مولفه های عاطفه دینی در کتاب پایه هشتم مشاهده شد. با توجه به یافته های پژوهش مشخص شد که در کتاب هدیه های آسمان عواطف مثبت بیش از عواطف منفی مورد اهتمام مولفان بوده است. همچنین توزیع نامتوازن مولفه ها و نبود ارتباط عمودی در سازماندهی محتوای کتاب ها از دیگر نتایج پژوهش بود.
  کلیدواژگان: تحلیل محتوا، کتاب پیام های آسمان، مقطع متوسطه، عاطفه دینی، کتاب درسی
|
 • Mina Fayazi, Shahram Ramesht, Meisam Sedaghatzadeh * Pages 7-28
  The purpose of the present research is to review requirements and impediments to accepting teachers’ invitation by students, presenting some strategies to obtain those requirements and avoid impediments in this regard. The research method is qualitative analysis and the results indicate that in the ideas of Shahid Motahhari, requirements for accepting teachers’ invitation involve innocence, being alive with instinctive life, and teachers’ responsibility. On the other hand, the obstacles which lead to rejecting their invitation include heart’s wickedness, heart’s impurity, heart’s sealing, losing insight, heart’s ear becoming deaf, deviation of soul’s book, following ancestors’ habits and so on. Moreover, some strategies used by students to acquire requirements and avoid impediments include: balanced acquisition of faith and prayer, and equilibrium between affection and hatred. Familiarity with these conditions and obstacles in the process of education and finding solutions for them can immensely assist teachers and students in appropriate and comprehensive training. As a result, the research results can be used in teachers’ training courses so that they take important measures in this regard with full awareness of conditions and obstacles in the education process.
  Keywords: Teacher, student, Education, Mortezā Motahhari
 • Bibi Zeinab Hosseini *, Abolfazl Alishahi Ghale Jooghi Pages 29-46
  One of the efficient and new educational methods is the explorative education method. The Noble Qur’an has paid attention to this method in its way of expression and has taught the concepts and contents to the learners or students by using words in various frameworks and types of explorative education. One of these methods is storytelling and, in this regard, the purpose of the present research is to review educational methods of teaching the concepts in Surah al-Fil by the exploratory method of storytelling. In Surah al-Fil, the important and historical account of the attack of Abraheh to Mecca has been narrated through a short story in which two hapax legomena of “Ashāb al-Fil” and ‘Abābil” have been used. This usage raises a question a question for students that why God has used these terms for the first time. Searching and attempt to explore the reason of this application leads students to the important necessity of adopting a smart strategy in facing with problems. It is a significant achievement that perhaps has not been dealt with in the previous exegeses; however, the explorative education method by raising purposive questions, can help the students to reach that.
  Keywords: Explorative Education, Students, storytelling, Surah al-Fil, Noble Qur’an, Education Methods
 • Sedighe Kazemi * Pages 47-66
  The purpose of the present research is the descriptive study of the books of the Qur’an education and Hedyehāye Āsemāni in the 1st to the 6th grade of elementary school with respect to their consideration to teaching religious lessons. The research method was the analysis of quantitative-descriptive content and the statistical population consisted of all books taught for the Qur’an Education and Hedyehāye Āsemāni in the elementary school in 2022-2023. In this regard, 21 books, 289 lessons, 1869 pages, and 979 pictures were analyzed by survey method. The field unit in this analysis was page and the registration units were pictures and content. The coding procedure was conducted by comparative method based on components of religious lessons (belief, moral-value, ritual-practical/prayer, emotional0. The results showed that from among 5169 observed frequencies, the component of belief with 1720 content and 130 pictures (1850 cases, 35/79%) had the highest frequency. Then, with a trivial difference, there were ritual-practical/prayer lessons with 1406 content and 394 pictures (1800 cases, 28/69%) and then emotional lessons with 34 content and 2 pictures (36 cases, 0/69%). As a result, belief and ritual-practical instruction had the highest frequency and emotional instruction had the lowest frequency and the education was mostly content-centered. Therefore, it is suggested that based on the needs of students at this stage, the experts pay more consideration to the emotional instruction and more usage of pictorial potentials in books of the Qur’an Education and Heyehāye Āsemāni.
  Keywords: Educational, Qur’an Education, Hedyehāye Āsemāni, elementary school, Religious Instruction, Teaching, Upbringing
 • Hasanali Sharbatdar * Pages 67-84
  The purpose of the present research is to analyze artistic and aesthetic function of the images in the books of Hedyehāye Āsemāni (from the 2nd to the 6th stage of elementary school). In this regard, a descriptive-analytical method was used to present accurate analyses of the relationship between artistic images in the elementary level books and Islamic cultural perspectives. In other words, the research question is whether the images in the books of Hedyehāye Āsemāni could present religious content in an aesthetic and artistic framework for the students so that it is truly effective on their soul and perception. In order to answer this question, the artistic essence of images as well as aesthetic function of various pictures to present religious content of the school curriculum were analyzed in terms of virtual or mental images, linguistic images (objective or actual or visual), textual images, comparative images, diagnostic images, innovative and new images, relevant images to poetic texts, and the melody of words. The results indicated that lively and rhythmic pictures in Islamic contexts is evidence that the authors and compilers of Islamic curriculum have created the texts by inspiring art and purposefulness so that they have the potential for humans’ guidance and enlightenment throughout all ages and places. Within these books, individual pictures are aligned with contextual ones so that verbal, imagery, and intellectual systems of relations are evident in the artistic images vividly and clearly. The function of these artistic pictures is to explain, specify, emphasize, and convey meaning and thoughts completely related to specific and general contexts so their representation can be observed through the integrative relations. In conclusion, it should be said that the Islamic curriculum and their artistic images are great examples of rhythmic, structural, literary, linguistic, and imagery aesthetics.
  Keywords: Aesthetics, Artistic Pictures, Curricula, Hedyehāye Āsemāni, Elementary Stage
 • Tahereh Zakipour *, Razieh Abdi Pages 85-102
  The purpose of the present research is to study the effect of religious beliefs on female students’ resilience in the 1st grade of high school in district 1 of Shiraz. The research method was descriptive correlation. The statistical population of the research consisted of all 9200 female students in the 1st grade of high school in the district 1 of Shiraz in 2022-2023 among whom 360 students were chosen by random cluster sampling. Data collection instruments in this research were Glock & Stark Religious Beliefs Scale (2003) and Samuels Resilience Scale (2004). Their validity and reliability were calculated and confirmed by object analysis and Cronbach’s alpha respectively. For data analysis, descriptive statistics (average and standard deviation) and inferential statistics (Pearson correlation coefficient and regression analysis) were used. The results indicated that there is a significantly positive relation between religious beliefs and resilience. Moreover, religious beliefs are considered as a significant predictor for students’ resilience as their religiosity predicted 36% of their resilience variation. Besides, theological, emotional, consequential, and ritual aspects determine 36.5% of their resilience variation. The beta level of theological, emotional, consequential, and ritual aspects is significant and can positively predict the students’ resilience. Therefore, it can be concluded that religion and religious instruction have a noticeable role in increasing the students’ resilience and creating calmness and security for them. In this regard, enforcement of religious attractions by holding educational, religious, and cultural programs to improve students’ religious attitude is suggested.
  Keywords: Religious Beliefs, Resilience, Students, girls, High School, Shiraz
 • Abolfazl Nikounazar * Pages 103-120
  Religious sentiments have a determining role in the formation of students’ religious belief and upbringing. The educational system makes use of school curriculum to substantiate religious upbringing. In this regard, the purpose of the present research is to study components of religious sentiment within the books of Payāmhye Āsemāni in the 1st grade of high school. The research method is quantitative content analysis and the statistical population consisted of 3 volumes of Payāmhāye Āsemāni taught in 2022-2023. In order to choose the research sample, the survey method was used; therefore, the sample size was selected based on the statistical population. Data collection was conducted by research document and researcher made note of content analysis. To assess the validity of the research instruments, the ideas of experts in educational science were taken into account and the validity index was calculated to be 0.83 by Holsti formula. The results showed that two components of “affection to God” and “aversion to the enemies of God’s saints” have been considered by the authors more than other elements while consideration for some other components such as “affection to the saints and divine Imām” and “affection to the believers” has been less than expectation. Presentation of the content has been mostly through words and textual propositions while pictures were used less. The highest attention to religious sentiment was observed in the books of the 8th grade. According to the research results, it was determined that within the books of Payāmhāye Āsemāni, positive emotions have been considered by the authors more than the negative ones. Moreover, unbalanced distribution of components and lack of vertical relation in the arrangement of content were among some other results of the research.
  Keywords: Content Analysis, Book of Payāmhāye Āsemāni, High School, Religious Sentiment, curriculum