فهرست مطالب

مطالعات کتابداری و سازماندهی اطلاعات - سال سی و چهارم شماره 4 (پیاپی 136، زمستان 1402)

نشریه مطالعات کتابداری و سازماندهی اطلاعات
سال سی و چهارم شماره 4 (پیاپی 136، زمستان 1402)

 • تاریخ انتشار: 1403/01/15
 • تعداد عناوین: 6
|
 • ملیحه درخوش*، مونا فهیمیان صفحات 7-30
  هدف

  مستندسازی مشارکتی بخشی از فرایند فهرست نویسی مشارکتی است که با همکاری چند کتابخانه صورت می پذیرد. در این روش کتابخانه ها از مستندات ساخته شده توسط کتابخانه های همکار استفاده می کنند و از ساختن مستندات تکراری پرهیز می کنند. استفاده از این روش در استفاده از نیروی انسانی متخصص و نیز هزینه های کنترل کتاب شناختی در کتابخانه ها می کاهد و به آن ها کمک می کند تا از اطلاعات فهرست نویسی کتابخانه های دیگر استفاده کنند. کنترل کتاب شناختی مجموعه ای از فرایندها و رویه ها برای تنظیم و ثبت شکل های مختلف شناسه های مستند در رکوردهای کتاب شناختی است. به طوری که نقاط دسترسی به رکوردهای کتاب شناختی به صورت قراردادی تنظیم می شوند. زمانی که فهرست نویسان کار مستندسازی را انجام می دهند درواقع، در حال ایجاد مستندات از طریق شناسایی و اعتباربخشی به شناسه های کنترل شده یا مستندسازی شده نقاط دسترسی هستند. هدف از این پژوهش، سنجش تاثیر استفاده از مستندسازی مشارکتی بر کیفیت رکوردهای کتاب شناختی با استفاده از نظرات متخصصان فهرست نویسی و مستندسازی بود.

  روش

  پژوهش حاضر از نوع کاربردی و روش آن پیمایشی تطبیقی بود. برای بررسی یافته ها، از آمار استنباطی استفاده شده است. ابزار پژوهش پرسشنامه ای بود که توسط پژوهشگران طراحی شد و روایی و پایایی آن بررسی و تایید شد. برای تایید روایی این پرسشنامه از نظرات 5 متخصص در حوزه فهرست نویسی استفاده شد. برای سنجش پایایی آن نیز آزمون آلفای کرنباخ به کار برده شد. جامعه پژوهش، متخصصان فهرست نویسی و مستندسازی بودند که با توجه به تخصص و تجربه خود امکان پاسخ دهی به پرسشنامه را دارا بودند. پرسشنامه به صورت آنلاین طراحی شد و در اختیار 100 نفر فهرست نویس و مستندساز قرار گرفت که تعداد 87 نفر به پرسشنامه پاسخ دادند. پاسخ های به دست آمده از پرسشنامه با استفاده از آزمون آماری t تک متغیر مورد آزمون قرارگرفته و تحلیل گردید.

  یافته ها

  استفاده از روش های مختلف مستندسازی، استفاده از دانش متخصصان سازمان دهی کتابخانه های بزرگ، یکدست سازی اطلاعات مستند در فرایند مستندسازی مشارکتی توسط کتابخانه ملی و مشارکت متخصصان سازمان دهی کتابخانه های بزرگ در انجام کار مستندسازی مشارکتی به عنوان یک کارگروهی، به مثابه ویژگی های مستندسازی مشارکتی در نظر گرفته شده اند. همچنین سه ویژگی دقت، صحت و کامل بودن اطلاعات، مشخصه هایی هستند که برای کیفیت رکوردهای کتاب شناختی مدنظر قرارگرفته اند. به دلیل اینکه مقدار t به دست آمده برای همه گویه ها از مقدار t جدول بحرانی (1/96) بزرگ تر بود، بنابراین در پاسخ به پرسش اصلی پژوهش مبنی بر تاثیر مستندسازی مشارکتی بر کیفیت رکوردهای کتاب شناختی، می توان اذعان نمود که مستندسازی مشارکتی بر دقت، صحت و کامل بودن اطلاعات رکورد کتاب شناختی تاثیر مثبت و معناداری دارد.

  نتیجه گیری

  نتایج پژوهش حاضر نشان داد که استفاده از روش مستندسازی مشارکتی بر کیفیت رکوردهای کتاب شناختی تاثیر مثبت دارد و باعث ارتقاء سطح کیفی رکوردها می شود. براساس یافته های این پژوهش، استفاده از مستندسازی مشارکتی بر ویژگی های دقت، صحت و کامل بودن اطلاعات رکوردهای کتاب شناختی تاثیر مثبت دارد.

  کلیدواژگان: مستندسازی مشارکتی، فهرست نویسی مشارکتی، رکوردهای کتاب شناختی، کیفیت رکوردهای کتاب شناختی، فهرست نویسان
 • میترا صمیعی*، زینب برون، سید مهدی طاهری صفحات 31-60
  هدف

  پژوهش حاضر با هدف طراحی مفهومی پلتفرم مبتنی بر مولفه های بازی وارسازی در خدمات کتابخانه های کودکان و نوجوانان انجام شده است.

  روش

  پژوهش حاضر به لحاظ هدف از نوع کاربردی با رویکرد کیفی و روش دلفی فازی انجام شده است. جامعه آماری پژوهش، خبرگان، متخصصان بازی وارسازی و کودک و نوجوان و نیز ذینفعان (اعم از کتابداران، مدیران) منتخب سطح کشوری بودند. لذا نمونه گیری به صورت هدفمند انتخاب شد. حجم نمونه در پژوهش حاضر 30 نمونه بود. روایی محتوایی پرسشنامه از طریق محاسبه سی.وی.آر با مقدار بزرگ تر از 0/49 و شاخص سی.وی.آی با مقدار 0/76 انجام شده است. در پایایی پرسشنامه نیز ضریب آلفای کرونباخ 0/88 به دست آمد.

  یافته ها

  بر اساس یافته های به دست آمده از این پژوهش پلتفرم مفهومی مبتنی بر مولفه های بازی وارسازی در خدمات کتابخانه های کودکان و نوجوانان شامل مولفه های قابلیت های مکانیکی پلتفرم، پویایی سازی (دینامیک) بازی و زیباشناختی است. عناصر قابلیت های مکانیکی پلتفرم در پلتفرم کتابخانه کودکان و نوجوانان شامل، امتیازات، مراحل، نشان ها، جدول بندی، جدول پیشرفت و مسابقات است. پویایی سازی (دینامیک) بازی در پلتفرم کتابخانه کودکان و نوجوانان شامل موفقیت، پاداش و رضایت است. عناصر زیبایی شناختی در پلتفرم کتابخانه کودکان و نوجوانان شامل مولفه احساسات است.

  نتیجه گیری

  در طراحی بخش قابلیت های مکانیکی پلتفرم بازی وارسازی مولفه های امتیازات، مراحل، نشان ها، جدول بندی، جدول پیشرفت و مسابقات اهمیت بیشتری دارد. در طراحی بخش پویاسازی (دینامیک)، مولفه های موفقیت، رضایت و پاداش اهمیت بیشتری دارد. در طراحی بخش زیبایی شناختی، مولفه درگیر کردن احساسات کودکان و نوجوانان اهمیت بیشتری دارد.

  کلیدواژگان: بازی وارسازی، کتابخانه کودکان و نوجوانان، خدمات کتابخانه ای، طراحی مفهومی پلتفرم، طراحی مفهومی
 • شهرزاد قاسمی، سید علی اصغر رضوی*، صفیه طهماسبی لیمونی صفحات 61-88
  هدف

  مراکز اطلاع رسانی در دانشگاه ها باید جایگاه خود را ارتقا و آن ها را با منافع و خواسته های ذی نفعانشان انطباق دهند. به این منظور، باید ظرفیت انطباقی خود را از طریق ترویج مدیریت دانش ارتقا دهند. هدف این پژوهش شناسایی ابعاد فرهنگ سازمانی مطلوب و تاثیر آن بر مدیریت دانش، باتوجه به نقش میانجی انعطاف پذیری منابع انسانی در مراکز اطلاع رسانی دانشگاه های پیام نور سراسر کشور است.

  روش

   پژوهش حاضر از لحاظ هدف از نوع کاربردی، از لحاظ روش گردآوری داده ها از نوع آمیخته (کیفی و کمی)، و از منظر فلسفی مبتنی بر فلسفه اثبات گرایانه است و با رویکرد قیاسی- استقرایی انجام شده است. مشارکت کنندگان پژوهش، در بخش کیفی، شامل 15 نفر از استادان و خبرگان بودند که به صورت غیراحتمالی هدفمند انتخاب شدند؛  در بخش کمی شامل کلیه کارکنان مراکز اطلاع رسانی دانشگاه های پیام نور کشور در سال تحصیلی 1400-1401 به تعداد 1300 نفر بودند که از این تعداد، طبق فرمول کوکران در سطح اطمینان 95 درصد و خطای 5 درصد، 297 نفر با روش نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند. داده های موردنیاز از طریق پرسشنامه استاندارد مدیریت دانش لاوسون (2003)، پرسشنامه استاندارد انعطاف پذیری منابع انسانی باتاچاریا (2005)، و پرسشنامه محقق ساخته فرهنگ سازمانی به دست آمد. به منظور تایید پایایی یا قابلیت اطمینان پرسشنامه از آزمون آلفای کرونباخ استفاده شد و ضریب آلفای کرونباخ بزرگ تر از 7/0، برای تمامی پرسشنامه ها، پایایی آن ها را تایید کرد. برای تحلیل داده ها، در بخش کیفی، از رویکرد تحلیل تفسیری و روش تحلیل مضمون استفاده شد. در بخش کمی نیز تحلیل توصیفی داده ها (فراوانی، درصد، میانگین، انحراف معیار) با استفاده از نرم افزار spss26 انجام شده است. برای پاسخ به سوالات پژوهش از مدل معادلات ساختاری با نرم افزار SMART PLS استفاده شده است.

  یافته ها

  یافته های پژوهش نشان داد که ابعاد فرهنگ سازمانی شامل فرهنگ تعاملی، فرهنگ قانون محور، فرهنگ انسان محور و فرهنگ زیبایی شناسی می شود. عامل زیبایی شناسی با بیشترین ضریب تاثیر (0/959) در رده نخست و عامل های قانون محور، تعاملی، و انسان محور به ترتیب در رده های بعدی قرار دارند. نتایج نشان داد که فرهنگ سازمانی بر مدیریت دانش و انعطاف پذیری منابع انسانی، و ازسوی دیگر، انعطاف پذیری منابع انسانی بر مدیریت دانش تاثیر مثبت و معناداری دارد. انعطاف پذیری منابع انسانی رابطه بین فرهنگ سازمانی با مدیریت دانش را میانجیگری می کند (0/05>p). 

  نتیجه گیری

  با در نظر گرفتن نتایج به دست آمده می توان گفت توجه به فرهنگ سازمانی در محیط کاری مولفه ای تاثیرگذار بر ارتقای مدیریت دانش و انعطاف پذیری منابع انسانی است، لذا پیشنهاد می شود مدیران مراکز اطلاع رسانی دانشگاه های پیام نور کشور با فراهم آوردن زمینه فرهنگی مناسب، از انعطاف پذیری نیروی انسانی به عنوان دروازه ورود به مدیریت دانش، با هدف ایجاد سازگاری سازمانی، استفاده کنند.

  کلیدواژگان: انعطاف پذیری منابع انسانی، دانشگاه پیام نور، فرهنگ سازمانی، مدیریت دانش، مراکز اطلاع رسانی
 • سمیرا سیفی، محمود مرادی*، ویدا صیفوری صفحات 89-112
  هدف

  هدف پژوهش حاضر  بررسی تاثیر سطح سواد اطلاعاتی بر رفتار اطلاع یابی و بازنشر اطلاعات در شبکه های اجتماعی در بین دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشگاه رازی کرمانشاه بود.

  روش

  روش پژوهش ازنظر هدف کاربردی و ازنظر ماهیت توصیفی - پیمایشی بود. جامعه آماری پژوهش شامل کلیه دانشجویان تحصیلات تکمیلی رشته های مشغول به تحصیل در دانشکده های تابعه دانشگاه رازی بود که حجم نمونه 217 نفر و با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای تعیین شد. ابزار پژوهش شامل پرسشنامه تلفیقی در دو بخش سواد اطلاعاتی و صحت اطلاعات در بازنشر اطلاعات در فضای مجازی بود که آلفای کرونباخ آن 0/78 برآورد شد. برای آزمون فرضیه ها با استفاده از آزمون کولموگروف- اسمیرنف نرمال بودن متغیرهای پژوهش بررسی شده و در ادامه با استفاده از آزمون های لازم فرضیه های پژوهش تجزیه وتحلیل شد. برای تحلیل داده ها نرم افزار SPSS v26 مورداستفاده قرار گرفت. 

  یافته ها

  یافته های حاصل از پژوهش بیانگر آن است که میانگین سطح سواد اطلاعاتی دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشگاه رازی در سطح متوسط قرار دارد، البته مقطع تحصیلی پاسخگویان به طور معناداری با این سطح سواد اطلاعاتی ارتباط دارد و دانشجویان مقطع دکتری همگی دارای میانگین سواد اطلاعاتی بالا هستند؛ اما جنسیت تاثیر معناداری در سطح سواد اطلاعاتی دانشجویان ندارد. همچنین بین سطح سواد اطلاعاتی با مولفه های مستند بودن داده ها و سلامت داده ها در صحت اطلاعات بازنشر شده در فضای مجازی ارتباط معنی داری مشاهده شد اما در مولفه بررسی تخصص نقل کننده پیام، ارتباط معنا دار نبود.

  نتیجه ‎ گیری: 

  در تبیین نتایج به دست آمده و سطح بالای مولفه تشخیص نیاز اطلاعاتی می توان گفت توانایی تشخیص نیاز اطلاعاتی و تعیین وسعت و مکان یابی اطلاعات، نقش اساسی در تقویت قابلیت های دانشجویان ایفا می کند. در مورد مولفه ارزیابی نقادانه اطلاعات که با میانگین پایین تری نسبت به سایر مولفه های سواد اطلاعاتی به دست آمده می توان گفت که با افزایش توانایی ارزیابی نقادانه اطلاعات، قابلیت های تشخیصی در بازنشر اطلاعات افراد نیز افزایش می یابد. توانایی ارزیابی نقادانه اطلاعات با مهارت هایی مانند توانایی بررسی و مقایسه اطلاعات اخذشده از منابع مختلف برای تعیین اعتبار و صحت وسقم اطلاعات، تشخیص وجود تقلب و دست کاری در اطلاعات، توانایی تحلیل و بررسی دیدگاه های مختلف و متناقض است. مجموعه این مهارت ها به دانشجویان این امکان را می دهد که از صحت و قابلیت کاربرد صحیح اطلاعات اطمینان حاصل کنند. همچنین ارتقای سطح سواد اطلاعاتی در بین دانشجویان می تواند به افزایش دقت و صحت اطلاعات بازنشر شده در فضای مجازی کمک شایانی نماید. به طورکلی وضعیت موجود سواد اطلاعاتی دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشگاه رازی کرمانشاه در سطح مطلوبی قرار دارد. ولیکن چون رابطه معناداری بین سطح سواد اطلاعاتی و صحت اطلاعات در بازنشر اطلاعات در فضای مجازی گزارش شد، به منظور افزایش سطح سواد اطلاعاتی در دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد و یا حتی سطوح تحصیلی پایین تر می توان اقدامات لازم را به عمل آورد که سبب بهبود عملکرد دانشجویان برای توسعه دانش و ارتقای صحت پیام های بازنشر شده در فضای مجازی در بین دانشجویان شود. پیشنهاد می شود تصمیم گیری های لازم توسط سیاست گذاران عالی اتخاذ شود تا طراحی، اجرا و ارزیابی سواد اطلاعاتی برای اساتید دانشگاه انجام شود تا اساتید به همراه ارائه دروس تخصصی خود، مهارت های لازم در ارتباط با سواد اطلاعاتی را نیز به دانشجویان انتقال دهند.

  کلیدواژگان: سواد اطلاعاتی، رفتار اطلاع یابی، بازنشر اطلاعات، شبکه های اجتماعی، دانشگاه رازی، دانشجویان تحصیلات تکمیلی
 • مهشید التماسی*، بهناز رونده صفحات 113-132
  هدف

  هدف پژوهش شناسایی ارتباط فرهنگ سازمانی و مدیریت تغییر در کتابخانه های عمومی شهر تهران بر اساس ارکان مدل دنیسون بود. برای رسیدن به این هدف، پژوهش به دنبال شناسایی ارتباط بین مولفه رسالت، مولفه سازگاری، مولفه انطباق پذیری و درنهایت بررسی ارتباط بین مولفه درگیر شدن در کار مشارکتی با مدیریت تغییر در کتابخانه های عمومی نهاد بود.

  روش

  این پژوهش در زمره تحقیقات کمی و از نوع همبستگی قرار دارد. جامعه آماری تمامی کارکنان کتابخانه های عمومی نهاد شهر تهران که به تعداد حدود 360 نفر و حجم نمونه بر اساس جدول مورگان 186 نفر بوده است که بر اساس نمونه گیری تصادفی خوشه ای انتخاب شده اند. ابزار گردآوری داده ها در این تحقیق پرسشنامه محقق ساخته، شامل 28 سوال که برای سنجش ارتباط مولفه های فرهنگ سازمانی با مدیریت تغییر در کتابخانه های عمومی نهاد استفاده شده است.

  یافته ها

  وضعیت فرهنگ سازمانی از منظر مولفه های مدل دنیسون با میانگین 3/84 در وضعیت قابل قبول است. همچنین بین مولفه های مدل دنیسون: رسالت، سازگاری، انطباق پذیری و درگیر شدن در کار مشارکتی و مدیریت تغییر در کتابخانه های عمومی نهاد ارتباط معناداری وجود دارد؛ از سوی دیگر طبق آزمون رتبه بندی فریدمن درگیر شدن در کار، با 2/69، نسبت به سایر مولفه های مدل، بیشترین اثر را بر مدیریت تغییر و رسالت کمترین اثر بر مدیریت تغییر را با 2/40 دارند.

  نتیجه گیری

  مولفه های درگیر شدن در کار، سازگاری، انطباق پذیری، رسالت فرهنگ سازمانی و مدیریت تغییر کارکنان مدل دنیسون، نمره بالاتر از متوسط را کسب کرده و وضعیت مطلوبی داشته اند. بنابراین به نظر می رسد فرهنگ سازمانی غالب در کتابخانه های موردمطالعه با مولفه های دنیسون همخوانی داشته و لذا با توجه به میانگین مولفه های فرهنگ سازمانی و مدیریت تغییر و ارتباط مستقیم این دو باهم می توان نتیجه گرفت که فرهنگ سازمانی از ارکان مهم در فرایند تغییر در کتابخانه های موردمطالعه است؛ و به نظر می رسد برای بهبود و افزایش آمادگی تغییر در کتابخانه های نهاد، بهتر است با آموزش ها و همراهی مدیران ارشد، فرهنگ سازمانی کتابخانه ها برای پذیرش و هم راستایی با تغییرات آماده شود.

  کلیدواژگان: فرهنگ سازمانی، کار مشارکتی، انطباق پذیری، مدیریت تغییر، رفتار سازمانی، نهاد کتابخانه های عمومی کشور
 • مژگان عروجی، نجلا حریری*، فهیمه باب الحوائجی صفحات 133-166
  هدف

  مدیریت داده های پژوهشی مجموعه ای از فعالیت های مربوط به ذخیره سازی، دسترسی و حفظ داده های تولید شده است که مزایایی همچون حفظ یکپارچگی و تکرار تحقیق، افزایش امنیت داده ها و کاهش خطر از دست دادن داده ها و اجرای تحقیقات باکیفیت را تقویت می کند. کسب دانش و مهارت های مربوط به مدیریت داده های پژوهشی باعث ایجاد فرصت های شغلی بسیاری برای متخصصان اطلاعات می شود و پژوهشگران را در اجرای خواسته های خود یاری می رساند. در همین راستا این پژوهش با هدف شناسایی وضعیت پژوهش ها در حوزه سواد مدیریت داده های پژوهشی صورت گرفته است.

  روش

  پژوهش حاضر از نوع مروری نظام مند با رویکرد کیفی بود که به جمع آوری مطالعات انجام شده در موضوعی خاص پرداخته است و اطلاعات حاصل را طبق اصول معین و نظام یافته ای بررسی و بازنگری شده و نتایج حاصل از آن را مورد تجزیه وتحلیل قرار داده است، به طور ملموس تر نمای جامعی از مطالعات مرتبط در یک حوزه موضوعی خاص را در اختیار محققان قرار داده است. بدین منظور، پژوهش های مرتبط با چند مرحله جست وجو در پایگاه های اطلاعاتی بین المللی و داخلی با در نظر گرفتن محدوده زمانی، آثار لاتین بین سال های 2012 تا 2022 میلادی و آثار فارسی بین سال های 1391 تا 1401 شمسی مورد جستجو قرار گرفته است. درمجموع، 50 اثر مرتبط با موضوع سواد مدیریت داده های پژوهشی، اعم از مقاله پژوهشی نشریات، اجلاس ها و پایان نامه ها مورد تجزیه وتحلیل قرار گرفت.

  یافته ها

  مدیریت داده های پژوهشی یکی از شاخه های نوظهور در علم است و هدف اصلی این حوزه نوین کمک به پژوهشگران، اساتید و دانشجویان در فرآیند تدوین پژوهش از آغاز تا پایان است. مروری بر مطالعات نشان داد که تعداد 50 پژوهش داخلی و خارجی به مسئله سواد مدیریت داده های پژوهشی و عناصر مرتبط به آن پرداخته اند. پژوهش ها در 5 محور اصلی بوده اند که شامل: 1. زیرساخت های مدیریت داده های پژوهشی، 2. اشتراک گذاری داده های پژوهشی 3. سواد داده و سواد مدیریت داده های پژوهشی، 4. آموزش مدیریت داده های پژوهشی و 5. مهارت های مدیریت داده پژوهشی در این حوزه موضوعی است.

  نتیجه گیری

  نتایج این پژوهش نشان داد پژوهش ها درزمینه اشتراک گذاری داده های پژوهشی نسبت به سایر موضوعات مرتبط بیشتر موردبررسی قرار گرفته است. پژوهش های مربوط به سواد مدیریت داده های پژوهشی به خصوص در ایران بسیار محدود است و جهت افزایش سطح سواد مدیریت داده های پژوهشی نیازمند تلاش بسیار از طرف دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی است. همچنین با توجه به پژوهش های صورت گرفته در خارج از ایران، کسب مهارت های مرتبط با سواد مدیریت داده های پژوهشی، به افراد کمک می کند تا در پیشبرد اهداف این حوزه موضوعی باارزش تلاش بیشتر کرده و شروع به تحول در سازو کار مدیریت داده های خود داشته باشند. همچنین توصیه می شود از آموزش و ارتقا سواد دانشجویان از ابتدای شروع تحصیل در برنامه های درسی مقاطع مختلف بهره مند شوند.

  کلیدواژگان: مدیریت داده٬های پژوهشی، سواد داده، سواد مدیریت داده٬های پژوهشی، مرور نظام٬مند
|
 • Maliheh Dorkhosh *, Mona Fahimian Pages 7-30
  Purpose

   Cooperative authority file generation is a part of the Cooperative Cataloguing process that takes place with the cooperation of several libraries. In this method, libraries use authority files created by cooperating libraries and avoid creating duplicate authority files. The use of this method reduces the use of expert human resources as well as the costs of bibliographic control in libraries and helps them to use the cataloging information of other libraries. Bibliographic control is a set of processes and procedures for setting and recording different forms of authority files' identifiers in bibliographic records. So that access points to bibliographic records are set by contract. When catalogers do the work of documentation, they create documentation by identifying and validating the controlled or documented identifiers of access points. This research aimed to investigate the effect of using cooperative authority file generation on the quality of bibliographic records using the opinions of cataloging and authority file generation experts.

  Methods

  The current research was applied and its method was a comparative survey. Inferential statistics have been used to check the findings. The research tool was a questionnaire designed by researchers, its validity and reliability were checked and confirmed. To verify the validity of this questionnaire, the opinions of 5 experts in the field of cataloging were used. In addition, Cronbach's alpha test was used to measure its reliability. The research community is cataloging and authority file generation specialists who can answer the questionnaire due to their expertise and experience. The questionnaire was designed online and was given to 100 catalogers, of which 87 people responded to the questionnaire. The responses obtained from the questionnaire were tested and analyzed using the single-variable t-test.

  Findings

   The use of different authority file generation methods, the use of the knowledge of specialists of large libraries, the uniformity of authority file information in the process of cooperative authority file generation by the National Library, and the participation of specialists in the knowledge organization of large libraries in performing cooperative authority file generation as a working group, are considered as the characteristics of cooperative authority file generation have taken. Also, the three characteristics of accuracy, correctness, and completeness of information are the characteristics that are considered for the quality of bibliographic records. Because the t value obtained for all items was bigger than the t value of the critical table (1.96), so in response to the main question of the research about the effect of cooperative authority file generation on the quality of bibliographic records, it can be acknowledged that cooperative authority file generation has an effect on accuracy, correctness and the completeness of bibliographic record information has a positive and significant effect.

  Conclusion

   This research showed that the cooperative authority file generation method use has a positive effect on the quality of bibliographic records and improves the quality level of records. Based on the findings of this research, the use of cooperative authority file generation has a positive effect on the accuracy, correctness, and completeness of information in bibliographic records.

  Keywords: Cooperative cataloguing, cooperative Authority File Generating, Bibliographic Records, Bibliographic Records Quality, Catalogers
 • Mitra Samiei *, Zainab Boroun, Seyed Mahdi Taheri Pages 31-60
  Purpose

   The current research was carried out to design a conceptual platform based on gamification components for the services of libraries for children and teenagers.

  Methods

  The current research has been carried out in terms of the purpose of the applied type with a qualitative approach and the fuzzy Delphi method. The statistical population of the research was experts, specialists in gamification, children, and adolescents, as well as beneficiaries (including librarians and administrators) selected at the national level. Among these, the sample was selected purposefully. The sample size in the present study was 30 samples. The content validity of the questionnaire was calculated by calculating the CVR with a value greater than 0.49 and The CVI has been done with a value of 0.76. In the reliability of the questionnaire, Cronbach's alpha coefficient was 0.88.

  Findings

   Based on the findings of this research, a conceptual platform based on gamification components for children and teenagers' library services includes the components of platform mechanical capabilities, game dynamics, and aesthetics. The elements of the mechanical capabilities of the platform in the library platform for children and teenagers included points, stages, badges, standings, progress tables, and competitions. Game dynamism in the library platform for children and teenagers includes success, reward, and satisfaction. Aesthetic elements in the library platform for children and teenagers include the component of emotions.

  Conclusion

   In the design of the mechanical features of the gaming platform, it is more important to make the components of points, stages, badges, tabulations, progress tables, and competitions more important. In the design of dynamics, the components of success, satisfaction, and reward are more important. In the design of the aesthetic part, the component involving the emotions of children and teenagers is more important.

  Keywords: Gamification, Platform, Children, teenagers, Library services, Conceptual design
 • Shahrzad Ghasemi, Seyed Ali Asghar Razavi *, Safiyeh Tahmasebi Limooni Pages 61-88
  Purpose

  Information centers in universities need to enhance their position and align them with the interests and demands of stakeholders. Therefore, they must develop their adaptive capacity by promotion of knowledge management. This research aimed to identify desirable dimensions of organizational culture and their impact on knowledge management, considering the mediating role of HR flexibility in information centers of Payame Noor University nationwide.

  Methods

  This study was conducted as applied research based on its objective. The data collection method was mixed (qualitative and quantitative), and from a philosophical perspective, it was based on the positivist philosophy, using a comparative-inductive approach. The research participants in the qualitative section included 15 professors and experts who were selected randomly and purposefully, and in the quantitative section, society included all employees of the information centers of Payame Noor University nationwide in the academic year 1400-1401, totaling 1300 individuals. According to Cochran's formula, a sample size of 297 individuals was selected using convenience sampling at a confidence level of 95% and a margin of error of 5%. The required data were collected using the standard Lawson Knowledge Management questionnaire (2003), Bhattacharya's standard HR flexibility questionnaire (2005), and an investigator-developed questionnaire. Cronbach's alpha coefficient was used to assess the reliability of the questionnaires. A Cronbach's alpha coefficient greater than 0.70 confirmed the reliability of all the questionnaires. Data analysis in the qualitative section was carried out using interpretive content analysis, and in the quantitative section, descriptive data analysis (frequency, percentage, mean, standard deviation) was performed using SPSS 26 software. Structural equation modeling (SEM) with the SmartPLS software was used to answer the research questions.

  Findings

   The research findings showed that the dimensions of organizational culture include interactive culture, law-oriented culture, human-oriented culture, and aesthetic culture. The aesthetics-oriented factor had the highest impact with a coefficient of 0.959 and ranked first in priority, followed by the law-oriented, interactive, and human-centered factors in subsequent priorities. Organizational culture positively and significantly influenced knowledge management and HR flexibility, and HR flexibility mediated the relationship between organizational culture and knowledge management (p < 0.05).

  Conclusion

   Considering the obtained results, attention to organizational culture in the workplace can be an influential component for enhancing knowledge management and HR flexibility in the perception of employees. Therefore, it is recommended that managers of information centers at Payame Noor University nationwide utilize human resource flexibility as a gateway to knowledge management by providing a suitable cultural environment to create organizational adaptability.

  Keywords: HR flexibility, Payame Noor University, Organizational culture, knowledge management, Information centers
 • Samira Seifi, Mahmoud Moradi *, Vida Seifouri Pages 89-112
  Purpose

  This study aimed to investigate the level of information literacy in the behavior of information-seeking and republishing information in social networks among graduate students of Razi University, Kermanshah.

  Methods

   The research method was applied in terms of purpose was a survey one, and the statistical population of the research included all postgraduate students of the fields studying in the affiliated faculties of Razi University, which has a sample size of 217 people and using Sampling Method Stratified randomization was determined. The research tool included a consolidated questionnaire in two parts information literacy and information accuracy in republishing information in the virtual space; Cronbach's alpha was estimated at 0.78. The normality of the research variables was checked by using the Kolmogorov-Smirnov test to test the research hypotheses, the research hypotheses were analyzed using the necessary tests. SPSS.26 software was used for data analysis.

  Findings

   The findings of the research show that the average level of information literacy of graduate students of Razi University was at an average level, although the level of education of the respondents was significantly related to this level of information literacy, and the doctoral students all had an average level of literacy. The information was high. However, gender does not have a significant effect on the level of students' information literacy. Also, a significant relationship was observed between the level of information literacy and the components of data documentation and data health in the accuracy of information republished in the virtual space, but there was no significant relationship in the components of examining the expertise of the message narrator.

  Conclusion

   In explaining the obtained results and the high level of the information need detection component, it can be claimed that the ability to detect the information needs and determine the extent and location of information plays a key role in strengthening the students' abilities. Regarding the components of critical evaluation of information, which was obtained with a lower average than other components of information literacy, it can be said that by increasing the ability to critically evaluate information, the diagnostic capabilities in republishing information of individuals also increase. The ability to critically evaluate information with skills such as the ability of reviewing and comparing information obtained from different sources, to determine the validity and correctness of the information, to detect the presence of fraud and manipulation in information causes the ability to analyze and review different and contradictory views. The set of these skills leads the students to have possibility to ensure the correctness and ability to use the information correctly. Also, improving the level of information literacy among students can help to increase the accuracy and correctness of the information republished in cyberspace. In general, the current situation of information literacy of graduate students of Razi University of Kermanshah is at a desirable level. However, since a significant relationship between the level of information literacy and the accuracy of information was reported in the republishing of information in cyberspace, it is possible to take necessary measures to increase the level of information literacy in master's degree students or even lower education levels, which will improve the performance of students. To develop knowledge and improve the accuracy of republished messages in cyberspace among students. It is suggested that the necessary decisions should be taken by high policymakers to design, implement, and evaluate information literacy for university professors, so that professors, along with presenting their specialized courses, also transfer the necessary skills related to information literacy to students.

  Keywords: Information literacy, information seeking behavior, Republishing Information, Social networks, Razi University, postgraduate students
 • Mahshid Eltemasi *, Behnaz Ravande Pages 113-132
  Purpose

   This study aimed to examine the relationship between organizational culture and change management in public libraries of Tehran City using the components of the Denison Model. Achieving this goal, the study seeked to identify the relationship between the mission, adaptability, and alignment components. Ultimately, the research investigated the connection between the involvement in the participatory work component and change management in Tehran Public Libraries Foundation.

  Methods

   This research was a quantitative and correlational one. The entire population included all employees of public libraries in the Tehran City institution, totaling about 360 individuals. The sample size, based on Morgan's table, is 186 individuals who were randomly selected using cluster sampling. The data collection tool was a researcher-made questionnaire consisting of 28 questions designed to assess the relationship between organizational culture components and change management in Iran Public Libraries Foundation.

  Findings

   The organizational culture dimention, based on the Denison Model components, is deemed acceptable with an average of 3.84. Additionally, there is a significant relationship between the Denison model components (mission, adaptability, alignment, involvement in participatory work) and change management in public library institutions. According to Friedman's ranking test, engage in work has the highest impact on change management with 2.69, surpassing other model components, while mission has the minimal impact on change management with 2.40.

  Conclusion

   The components of involvement in work, adaptability, alignment, and mission of organizational culture, according to the Denison model, have scored higher than average and demonstrated a desirable status in employee change management. So it seems the dominant organizational culture in the studied libraries aligns with Denison's components. Considering the average scores of organizational culture components and change management, and their direct correlation, the results shows organizational culture is a crucial factor in the change process in the studied libraries. To enhance readiness for change in these libraries, it is recommended that organizational culture be prepared for acceptance and alignment with changes through training and the support of senior managers.

  Keywords: Organizational culture, collaborative work, Adaptability, Change management, organizational behavior, Iran Public Libraries Foundation
 • Mozhgan Oroji, Nadjla Hariri *, Fahimeh Babalhavaeji Pages 133-166
  Purpose

   Research data management is a set of activities related to the storage, access, and preservation of generated data which includes benefits such as maintaining the integrity and replication of research, increasing data security leading to risk of data loss, and enhancing the implementation of quality research. Acquiring knowledge and skills related to research data management creates many job opportunities for information professionals and helps researchers to fulfill their demands. In this regard, this research aimed to identify the state of research in the field of research data of management literacy.

  Methods

   The current research was a systematic review with qualitative approach, which is devoted to collecting the studies conducted on a specific subject, examined and revised the resulting information according to certain systematic principles, and presented the results for analysis. More concretely a comprehensive view of related studies and providing researchers with a specific subject area for this purpose, researches related to several stages of searching in international and domestic databases, considering the time range, foreign books and articles between 2012 and 2022 AD and Persian between 1391 and 1401 AD. Fifty works related to the topic of research data of management literacy were searched from research articles of publications, conferences, and dissertations.

  Findings

   Research data management is one of the emerging branches of science and the main goal of this new field is to help researchers, professors, and students in planning from start to finish. A review of the studies showed that 50 domestic and foreign researchers have addressed the issue of research data of management literacy and related elements. Research has been in 5 main axes, which include: 1. Research data management infrastructure, 2. Research data sharing, 3. Data literacy and research data management literacy, 4. Research data management training. Research, and 5. Research management skills in this field.

  Conclusion

   The results of this research showed that research in the field of research data segmentation has been investigated more than other related topics, but the research related to research data management literacy is very limited, especially in Iran. Increasing the level of research data of management literacy requires a lot of effort from universities and higher education institutions. In addition, according to the research conducted outside of Iran, business skills related to research data of management literacy will help people to work harder in advancing the goals of this valuable topic and start to transform the management mechanism. Having their data, they also benefit from teaching and improving students' literacy from the beginning of their studies in the curriculum of different levels.

  Keywords: Research data management, data literacy, Research Data of Management Literacy, Systematic review