فهرست مطالب

مجله دانشکده بهداشت و انستیتو تحقیقات بهداشتی
سال بیست و یکم شماره 3 (پیاپی 83، پاییز 1402)

 • تاریخ انتشار: 1403/02/12
 • تعداد عناوین: 8
|
 • احمد نجاتی*، علیرضا عسگری گل زردی، فرشاد خداخواه، کتایون صمیمی راد، سیده مریم یوسفی، یعقوب ملایی کندلوسی، مریم کیوانلو، محمد رزاقی، پرستو سهیلی، دلارام یعقوب زاده، نسترن قوامی، سوسن محمودی، سید محسن زهرایی، شهره شاه محمودی صفحات 279-288
  زمینه و هدف

  در طول همه گیری COVID-19، اقدامات و پروتوکل های بهداشتی عمومی مانند شستن منظم دست ها و استفاده از ماسک در سطح ملی توصیه شد. اجرای این پروتوکل های بهداشتی باعث کاهش شیوع انواع بیماری های تنفسی شد ولی هیچ مطالعه ای برای بررسی تاثیر اجرای این پروتکل ها بر روی شیوع ویروس هایی که از طریق مدفوعی- دهانی منتقل می شوند صورت نگرفته است. از آنجا که انتروویروس های غیر پولیویی Non-Polio Enteroviruses; (NPEVs) عمدتا از طریق مدفوعی- دهانی منتقل می شوند، در این مطالعه شیوع انتروویروس های غیرپولیویی در بیماران فلج شل حاد Acute Flaccid Paralysis (AFP) در ایران قبل و در حین همه گیری COVID-19 بررسی شده است.

  روش کار

  برای تشخیص انتروویروس های غیر پولیویی، نمونه های مدفوع موارد AFP که توسط آزمایشگاه ملی فلج اطفال ایران در سال 2019 (قبل از همه گیری COVID-19) و سال 2021 (در طول همه گیری COVID-19) دریافت شده بودند، مورد آزمایش قرار گرفتند. برای جداسازی NPEVs با کشت سلولی، از پروتوکل استاندارد WHO و برای تست مولکولی TaqMan One-Step Real Time PCR  استفاده شد.

  نتایج

  در سال 2019، 21 نمونه از 1070  بیمار  با کشت سلولی و 12 نمونه از 100 بیمار  به روش مولکولی از نظر انتروویروس غیرپولیویی مثبت بودند، در حالیکه این نسبت در سال 2021 به 10 نمونه از  678 بیمار  با کشت سلولی و 3 نمونه از 100 بیمار  به روش مولکولی  کاهش پیدا کرد.

  نتیجه گیری

  با توجه به معنی دار بودن نتایج این مطالعه می توان تایید کرد که رعایت بهداشت شخصی و پروتکل های بهداشت عمومی در طول همه گیری COVID-19، علاوه بر کاهش عمومی انتقال تنفسی ویروس ها، بر انتقال مدفوعی- دهانی ویروس ها هم اثر گذاشته است.

  کلیدواژگان: COVID-19، انتروویروس های غیرپولیویی، پروتکل های بهداشتی، فلج شل حاد
 • مصطفی پیوند، حسین انصاری، ابوالفضل پاینده، مجید سرتیپی، محمدعلی یادگاری، حسین معین صفحات 289-306
  زمینه و هدف

  عوارض قلبی عروقی، بیماری دیابت از شایع ترین عوارض این بیماری است، هدف این مطالعه تعیین احتمال تجمعی رخداد عوارض قلبی بیماری دیابت نوع 2 با استفاده از آنالیز بقا در شهر زاهدان می باشد.

  روش کار

  این مطاله کوهورت تاریخی به روش آنالیز بقا بوده که به صورت توصیفی تحلیلی در سال 1399 بر روی 410 بیمار مراجعه کننده به کلنیک دیابت بیمارستان بوعلی شهر زاهدان انجام شد. داده ها با استفاده از نرم افزار  Spss-v21   و با استفاده از آزمون های توصیفی و پس از آن با روش کاپلان مایر و مدل خطرات متناسب کاکس بقا محاسبه شد.

  نتایج : 

  به طور کلی نتایج این مطالعه نشان داد که 122 نفر (7/29%) از مراجعین مبتلا به عوارض قلبی دیابت بودند. میانه زمان بقا (ماه) رخداد عارضه قلبی با متغیرهای قند خون ناشتا و قند خون دو ساعته ارتباط دارد (05/0>p). در مدل نهایی رگرسیون کاکس متغیرهای قند خون ناشتا و مراجعه منظم در مدل نهایی رگرسیون کاکس چندگانه باقی مانده اند.

  نتیجه گیری

  یافته های پژوهش حاضر نشان داد که عوارض قلبی دیابت در جامعه مورد مطالعه به نسبت بالا می باشد، پس لازم است مداخلاتی در تغییر سبک زندگی، کنترل منظم فشار خون، کلسترول و قند خون بیماران جهت پیشگیری از بیماری و کاهش عوارض مرتبط با دیابت انجام شود.

  کلیدواژگان: دیابت، آنالیز بقا، عوارض قلبی عروقی
 • حامد مصلحی، ریحانه فیاض*، زهرا ولیدآبادی، ایمان زاغیان صفحات 307-320
  زمینه و هدف

  پژوهش حاضر باهدف دستیابی به درک عمیق از اهمیت (خدمات مورد انتظار) و عملکرد (خدمات محقق شده) جهت تعیین شاخص های اولویت دار سلامت روان صورت گرفته است تا در طراحی مداخلات موثرتر و با کیفیت تر کمک کرده و برنامه های سلامت روان جامعه با پر کردن شکاف های احتمالی کارآمدتر شوند.

  روش کار

  پژوهش حاضر از نوع مطالعات ترکیبی می باشد. جامعه آماری این مطالعه را تمام مجریان حوزه سلامت روان کشور تشکیل دادند که کل جامعه به عنوان نمونه در نظر گرفته شد و از این بین 998 نفر از سراسر کشور مشارکت داشتند. در بخش کمی با استفاده از مدل تحلیل عملکرد-اهمیت (Importance-Performance Analysis (IPA، اهمیت - عملکرد برنامه های در حال اجرا سلامت روان در نظام مراقبت های بهداشتی اولیه و در بخش کیفی نیز توضیحات تکمیلی به شیوه تحلیل مضمون مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.

  نتایج

  بین وضعیت مطلوب و وضعیت فعلی در نظام سلامت روان شکاف وجود دارد، به گونه ای که برنامه های پیشگیری از همسر آزاری و مراقبت از بدرفتاری با کودک نیاز به تمرکز و تقویت بیشتر دارد. استمرار برنامه های مهارت های زندگی و مهارت های فرزندپروری همچنین برنامه های اصول خود مراقبتی در سلامت روان و مصرف مواد، تشخیص و مراقبت اختلالات روان پزشکی و نوجوان سالم من مطلوب و لازم است ولی در برنامه پیشگیری از خودکشی افراط شده و تعدیل هزینه و زمان در آن ضروری است. علاوه بر این، برنامه های مداخلات روانی- اجتماعی در بلایا و حوادث، کاهش آسیب مصرف مواد، تقویت بنیان خانواده و خانواده توانا اهمیت پایینی در تدوین استراتژی دارند.

  نتیجه گیری

  اقدامات اصلاحی بر اساس اولویت بندی حاصل شده می تواند در دستور کار مدیران سیستم های بهداشتی- درمانی در سطوح اولیه برای بهبود کیفیت خدمات قرار گیرد.

  کلیدواژگان: سلامت روان، مراقب بهداشتی اولیه، مدل تحلیل عملکرد-اهمیت (IPA)
 • فاطمه ستوده زاده، حسین انصاری، آذر ابوالپور، فاطمه نظری، فاطمه خبیری، محمدحسن امیری مقدم* صفحات 321-330
  زمینه و هدف

  نظام سلامت، در تلاش است با ارائه خدمات بصورت سطح بندی از مراجعات غیر ضروری به سطوح بالاتر جلوگیری کرده و بدین ترتیب از هزینه مراقبت های سلامت بکاهد. لذا مطالعه حاضر با هدف یافتن علل ارجاع به سطوح بالاتر در مناطق روستایی طراحی و اجرا شد.

  روش کار

  این مطالعه مقطعی بر روی 458 نفر از بیماران روستایی ارجاع داده شده به سطح دو در مناطق روستایی شهرستان زاهدان انجام گرفت. از پرونده های بهداشت خانواده موجود در سامانه سیب جهت جمع آوری اطلاعات استفاده شد. به منظور تجزیه و تحلیل داده ها از نرم افزار آماری SPSS16 استفاده گردید. داده ها با استفاده از آمار توصیفی (درصد  فراوانی) و آزمون Chi-square تحلیل شدند.

  نتایج

  بیشترین درصد ارجاع به سطح دوم ارائه خدمات (6/57%) مربوط به سال 1397 و کمترین درصد آن (1/4%) مربوط به سال 1395 می باشد. از بین بیماران ارجاع داده شده نزدیک به 50% آن ها به دلیل نیاز به تخصص بالاتر ارجاع داده شده اند و به تبع آن بیشترین مقصد ارجاع، پزشکان متخصص (2/67%) می باشند. از بین تمامی افراد ارجاع داده شده به سطح بالاتر تنها 6/23% دارای پسخوراند به سطح اول می باشند.

  نتیجه گیری

  از عوامل مهم ارجاعات پزشک خانواده به سطوح بالاتر نیاز به تخصص بالاتر و اصرار بیمار می باشد. همچنین ثبت پسخوراند به سطح اول ارائه خدمات مورد توجه قرار نگرفته استبا برقراری تعامل بین پزشک و سایر سطوح، آموزش پزشکان، تاکید بر اهمیت ارائه پسخوراند و آگاهی بخشی به بیماران تا حدود زیادی می توان ارجاعات غیر مقتضی را کاهش دهد.

  کلیدواژگان: سیستم ارجاع، خدمات سلامت، مناطق روستایی، زاهدان
 • افشین حمدی پور*، رسول زوارقی، زهرا مهمان نواز صفحات 331-350
  زمینه و هدف

  طب سنتی که امروزه به عنوان طب مکمل مورد توجه است، روشی قدیمی مبتنی بر فرهنگ است و در جوامع مختلف، به شکل های متفاوتی از روش های درمانی بومی توسعه یافته است. پژوهش حاضر با هدف تحلیل روند انتشارات و دیداری سازی ساختار علمی این حوزه انجام شد.

  روش کار

  پژوهش حاضر با رویکرد علم سنجی انجام شده است. جامعه آماری پژوهش شامل 29852 مدرک نمایه شده حوزه طب سنتی در وبگاه علوم در بازه زمانی 2012 تا 2020 می باشد. برای تحلیل داده ها از نرم افزارهای Excel و VOSviewer استفاده شد.

  نتایج

  یافته ها نشان داد انتشارات حوزه طب سنتی در سال های مورد مطالعه روند صعودی داشته و 347300 بار مورد استناد قرارگرفته است. دو دانشگاه واقع در کره جنوبی Kyung Hee University و Korea Institute of Oriental Medicine (KIOM) بیشترین مدارک این حوزه را منتشر نموده اند. بیشترین میزان همکاری بین کشورهای چین و ایالات متحده (565 همکاری) و پس از آن بین چین و استرالیا (253 همکاری)، و چین و انگلستان (134 همکاری) انجام گرفته است. ایران در حوزه طب سنتی به عنوان چهارمین کشور پر انتشار و متخصص ترین کشور به لحاظ شاخص قدرت نسبی شناسایی شد.

  نتیجه گیری

  فراوانی تجمعی انتشارات حوزه طب سنتی با طی روند فعلی، در سال 2030 تقریبا دو برابر آن در سال 2020 خواهد شد. این روند لزوم توجه به سیاستگذاری علمی را می طلبد.

  کلیدواژگان: طب سنتی، طب جایگزین، طب مکمل، علم سنجی، همکاری علمی، تحلیل روند
 • راضیه خلیلی نژاد مطلق*، پرستو گلشیری صفحات 351-364
  زمینه و هدف

  سطوح اولیه خدمات بهداشتی برای تامین، حفظ و ارتقای سلامتی افراد سالم و سطوح بالاتر آن برای غربالگری و بازگرداندن سلامتی بیماران طراحی شده اند. اما یکی از چالش ها، فرهنگ نادرست برخی از ارائه دهندگان و دریافت کنندگان این خدمات می باشد. یکی از اصلاحات اخیر در نظام سلامت اجرای طرح تحول نظام سلامت با محوریت پزشک خانواده و نظام ارجاع است. این مطالعه به بررسی وضعیت نظام ارجاع در برنامه پزشک خانواده در کلانشهر اصفهان در سال 1397 می پردازد.

  روش کار

  این مطالعه کیفی از نوع تحلیل محتوای قراردادی می باشد، نمونه گیری به صورت هدفمند و با روش گلوله برفی انجام و تا رسیدن به اشباع اطلاعاتی ادامه یافتند. تعداد 28  مصاحبه از مراقبین سلامت مرد و زن (14 نفر)، ماماها (10 نفر) و مدیران (4 نفر) صورت گرفت.

  نتایج

  این مطالعه با هدف تبیین راهکارهایی برای ارتقاء کیفیت نظام ارجاع و دیدگاه کارکنان شاغل در تیم سلامت انجام شد که در آن به نقاط قوت و ضعف و راهکارهایی برای ارتقا پرداخته شد.

  نتیجه گیری

  عملکرد نظام ارجاع در شهر اصفهان مطابق با اهداف بوده اما در بخش ویزیت بیماران ارجاع داده شده، ارائه بازخورد و ارجاع به آزمایشگاه نیازمند برنامه ریزی جهت رفع مشکلاتی هم چون کمبود نیروی انسانی، کمبود منابع و زیرساخت های غیر انسانی، کمبود ارائه دارو و عدم وجود امنیت شغلی تا رسیدن به اهداف تعیین شده می باشد.

  کلیدواژگان: پزشک خانواده، بازخورد، نظام ارجاع
 • زهرا عنبرانی، شکوفه متقی، محمد هادی صفحات 365-376
  مقدمه و هدف

   بیماری کووید 19به عنوان یک بحران تمامی ابعاد زندگی افراد بویژه بعد شغلی را تحت تاثیر قرار داد. کارکنان بانک ها با توجه به نوع خدمت رسانی آنها بیشتر در معرض فشار بودند به همین دلیل هدف پژوهش حاضر واکاوی چالش های موثر بر کارآمدی شغلی بخش از کارکنان بانک ملی در دوره پاندمی کووید-19 بود.

  روش کار

  روش شناسی این پژوهش کیفی و با رویکرد پدیدارشناسی بود. جامعه مورد پژوهش کارمندان شعب بانک ملی منطقه 10 شهر مشهد در سال 1400 بودند. از بین آنها به روش نمونه گیری هدفمند نمونه 10 نفری انتخاب شدند، فرآیند نمونه گیری تا رسیدن به اشباع ادامه یافت. جمع آوری داده ها از طریق مصاحبه نیمه ساختاریافته انجام گرفت. تحلیل داده های گردآوری شده به روش تحلیل مضمون استقرایی انجام شد.

  نتایج

  بعد از تحلیل داده ها 12 مضمون فرعی، 3 مضمون اصلی شامل (چالش ها در سطح فردی، چالش ها در سطح بین فردی و چالش ها در سطح سازمانی) و یک مضمون هسته ای بدست آمد.

  نتیجه گیری

  نتایج نشان داد که ادراک کارمندان بانک از پاندمی کرونا می تواند بر کارآیی آنان تاثیر بگذارد. در نهایت از یافته های این پژوهش می توان جهت برنامه ریزی برای رفع مشکلات و چالش های این گروه از افراد بعد از دوره کرونا استفاده کرد.

  کلیدواژگان: پاندمی، کووید-19، بانک ملی، کارکنان، چالش ها
 • مرضیه صادقی هاردنگی، احمد کلاته ساداتی*، سید رضا جوادیان صفحات 377-394
  زمینه و هدف

  مددکاران اجتماعی بیمارستان به عنوان گروهی از برنامه ریزان ترخیص، مداخلات موثری در جهت ترخیص ایمن بیماران انجام می دهند. هدف این پژوهش تعیین مداخلات مددکاران اجتماعی پزشکی در ترخیص ایمن است.

  روش کار

  این مقاله از نوع تحقیقاتی و یک مطالعه کیفی است که در سال 1402 در سطح کشور ایران انجام گرفت. داده ها از طریق مصاحبه نیمه ساختار یافته به صورت حضوری و تلفنی و با 16 نفر از مددکاران اجتماعی شاغل در بیمارستان های عمومی، با روش نمونه گیری هدفمند، در دسترس و گلوله برفی، جمع آوری و با روش تحلیل مضمون، به صورت دستی تحلیل گردید.

  نتایج

  یافته های این پژوهش نشان داد که مددکاران اجتماعی بیمارستان مداخلات تخصصی را در طی چارچوبی با شش مرحله برنامه ریزی و با هدف ترخیص ایمن اجرا می کنند. سه تم اصلی عبارتند از: هوش حرفه ای، بسترسازی حمایتی، پایداری مداخلات و مضمون اصلی تحقیق حاضر عبارت است از، ترخیص ایمن.

  نتیجه گیری

  نتایج حاصل از این پژوهش حاکی از آن است که مداخلات مددکاران اجتماعی برای ترخیص ایمن بیمار اقداماتی را پیش از ترخیص، حین و پس از آن شامل می شود که بر پایه اصول، ارزش ها، هوش، مهارت های حرفه ای و فرآیند مددکاری اجتماعی می باشد. مددکاران اجتماعی در این حیطه نیازمند حمایت مسئولان در نظام بهداشت و سلامت می باشند.

  کلیدواژگان: برنامه ریزی ترخیص، ترخیص ایمن، مداخلات مددکاری اجتماعی، مددکاری اجتماعی پزشکی
|
 • Ahmad Nejati*, Alireza Asgari Golzardi, Farshad Khodakhah, Katayoun Samimi-Rad, Seyedeh Maryam Yousefi, Yaghoub Mollaei-Kandelousi, Maryam Keyvanlou, Mohammad Razaghi, Parastoo Soheili, Delaram Yaghoubzadeh, Nastaran Ghavami, Susan Mahmoudi, Seyed Mohsen Zahraei, Shohreh Shahmahmoodi Pages 279-288
  Background and Aim

  During the COVID-19 pandemic public health measures and protocols such as regular hand washing and wearing a face mask were recommended at the national level. The implementation of these health protocols reduced the prevalence of respiratory diseases, but no study has been conducted to investigate the impact of the implementation of these protocols on the spread of viruses that are transmitted through fecal-oral route. Considering that non-polio enteroviruses (NPEVs) are mainly transmitted through fecal-oral route, this study was conducted to determine the prevalence of non-polio enteroviruses in patients with acute flaccid paralysis (AFP) in Iran before and during the COVID-19 pandemic.

  Materials and Methods

  To detect non-polio enteroviruses stool samples of AFP cases received by Iran National Polio Laboratory in 2019 (before the COVID-19 pandemic) and 2021 (during the COVID-19 pandemic) were tested. To isolate NPEVs by cell culture, the WHO standard protocol was used, and the TaqMan One-Step Real Time PCR was used for molecular testing.

  Results

  In 2019, a sample of 21 out of 1070 patients and a sample of 12 out of 100 patients were found to be positive for non-polio enterovirus by cell culture and the molecular method, respectively; these ratios decreased to10 out of 678 and 3 out of 100 in 2021.

  Conclusion

  Based on the findings of this study, it can be concluded that the observance of personal hygiene and public health protocols during the COVID-19 epidemic  have, in addition to the general reduction of respiratory transmission of viruses, also affected the faecal-oral transmission of viruses.

  Keywords: COVID-19, Non-Polio Enteroviruses, Health Protocols, Acute Flaccid Paralysis
 • Mostafa Peyvand, Hossein Ansari, MohamadAli Yadegari, Hossein Moein Pages 289-306

  Background and Aim:

   Cardiovascular complications in diabetes mellitus are one of the most common complications of this disease. The aim of this study was to determine the cumulative probability of occurrence of cardiac complications in type 2 diabetes mellitus using survival analysis in patients referring to the Diabetes Clinic, Bu-Ali Hospital, Zahedan, Iran.

  Materials and Methods

  This was a descriptive and analytical historical cohort study using the survival analysis method in 2020 on 410 patients referring to the Diabetes Clinic, Bu-Ali Hospital, Zahedan, Iran. Data were collected and analyzed using the SPSS-v21 software, the statistical tests being descriptive tests, followed by the Kaplan-Meier method and the Cox proportional hazards model of survival.

  Results

  The results of this study showed that 122 individuals (29.7%) of the diabetic patients had cardiac complications. The median survival time (in months) of the occurrence of cardiac complications was found to be related to fasting and two-hour postprandial blood sugar levels (p<0.05). Further analysis of the data showed that two variables, namely fasting blood sugar and regular visits, remained in the final model of the multiple Cox regression.

  Conclusion

  The findings of this study showed that the cardiac complications of diabetes in the population studies are relatively high. Therefore, it is essential to plan and implement interventions aiming to change lifestyle and control regularly blood pressure, cholesterol and blood sugar in the patients in order to prevent the disease

  Keywords: Diabetes, Survival Analysis, Cardiovascular Complications
 • Hamed Moslehi, Reyhaneh Fayyaz*, Zahra Validabadi, Iman Zaghian Pages 307-320
  Background and Aim

  The objective of this study was to gain a deep understanding of the importance (expected services) and performance (services provided) of mental health services to determine the priority indicators of mental health to help design higher quality and more effective community mental health interventions.

  Materials and Methods

  This was a mixed-method study including all the mental health executives and practitioners (n=998) in Iran. In the quantitative part, the Importance-Performance Analysis (IPA) model was used to determine the importance and performance of the current mental health programs in the primary health care (PHC) system, and in the qualitative part complementary explanations were analyzed using the thematic analysis method.

  Results

  The findings show that there were gaps between the expected services and the services provided in the mental health program. Thus, the following points should be taken into account to be able to improve the mental health services: 1. Strengthening the domestic violence prevention program as regards spouse misbehavior and misbehavior towards children; 2. Continuation of lifestyle skills and parenting programs, 3. Self-care in mental health and drug use programs; 4. psychiatric disorders diagnosis and care and a healthy adolescents program is desirable and necessary, but revising and modifying the suicide prevention program (as regards costs and treatment) are essential. 5. In addition, the psycho-social intervention programs in disasters, addiction harm reduction program, strengthening family foundation and the Competent Family Program are of low importance in formulating a strategy.

  Conclusion

  Corrective actions based on the prioritizations determined can be included in the working agenda of the managers of mental health care systems at the primary levels to improve the quality of mental health services.

  Keywords: Mental Health, Primary Health Care, Importance-Performance Analysis (IPA) Model
 • Fatemeh Setoodehzadeh, Hossein Ansari, Fatemeh Nazari, Fatemeh Khabiri, MohammadHassan Amiri Moghaddam* Pages 321-330
  Background and Aim

  The health system is trying to prevent unnecessary referrals to higher levels by providing tiered services and thus reduce the cost of health care. Therefore, this study was conducted in Zahedan City, Iran with the aim of finding the causes of referrals from level 1 to higher tiers in rural areas.

  Materials and methods

  This cross-sectional study was conducted on 458 rural patients referred to the second level in the rural areas of Zahedan City, Iran. Data were collected from the family health files available in the Sib system and analyzed using the SPSS-16 statistical software, the statistical tests being descriptive statistics (percentage, frequency) and Chi-square test.

  Results

  The highest (57.6%) and lowest (4.1%) proportions of referrals to the second level of service provision were found to have been in 2018 and 2016, respectively. From among the referred patients nearly 50% had been referred due to the need for a higher expertise, thus most referrals (67.2%) were to specialists. Further analysis of the data showed that only in 23.6% of the cases there was a feedback from the higher level to the first level.

  Conclusion

  The findings show that referrals from family physicians to higher levels in the health system requires higher medical expertise and patient insistence. In addition, feedback to the first level of service provision has not received proper attention. Establishing interactions between physicians and other health service levels, refresher training of physicians, emphasizing the importance of providing feedback and promoting the awareness of patients can reduce to a large extent inappropriate referrals.

  Keywords: Referral System, Health Services, Rural Areas, Zahedan City, Iran
 • Afshin Hamdipour*, Rasoul Zavareqi, Zahra Mehmannavaz Pages 331-350
  Background and Aim

  Traditional medicine (TM) or complementary medicine is an old method based on culture, which has been developed in various forms of indigenous therapeutic methods in different societies. This research was conducted with the aim of analyzing the publication trend and visualizing the scientific structure of TM.

  Materials and Methods

  This study was carried out with a scientometric approach. The statistical population included 29,852 documents indexed in the TM field at the WoS database during the period of 2012 to 2020. The Excel and VOSviewer software were used for data analysis.

  Results

  The findings showed that the scientific outputs of TM during the period studied had had an upward trend with 343,700 citations. Two universities in South Korea, namely Kyung Hee University and Korea Institute of Oriental Medicine (KIOM), had had the largest number of publications in this field. Further analysis of the data revealed that the highest levels of cooperation occurred between China and the US (565 cooperations), followed by China and Australia (253 cooperations) and China and the UK (134 cooperations). Finally Iran was found globally to have ranked fourth as regards TM publications and to be the most highly specialized country (in terms of RSI) in this field. This would necessitate more attention to appropriate scientific policy-making on the part of the responsible officials.

  Conclusion

  The cumulative frequency of publications in the field of traditional medicine in 2030 will be twice that in 2020. This trend would require special attention in scientific policy-making.

  Keywords: Traditional Medicine, Alternative Medicine, Complementary Medicine, Scientometrics, Scientific Cooperation, Trend Analysis
 • Razieh Khalili Nezhad*, Parastoo Golshiri Pages 351-364
  Background and Aim

  Primary levels of health services are designed to provide, maintain and promote the health of healthy young people, while the goal of higher levels is to screen and restore the health of the patients. One of the challenges is the personal culture of some of the health service providers and the recipients of these services. One of the recent reforms in the healthcare system has been the implementation the Health System Reform Plan based on the family physician and the referral system. This study investigated the status of the referral system in the family physician program in Isfahan metropolitan area in 2018.

  Materials and Methods

  This was a qualitative study with a contractual content analysis conducted on a sample of 28 individuals selected by purposeful snowball sampling continued until saturation. Interviews were held with male and female healthcare workers (n = 14), midwives (n = 10), and managers (n = 4). Data analysis was done using the SPSS.25 statistical software.

  Results

  This study succeeded to explain strategies to improve the quality of the referral system and the views of health service personnel and, finally, find the strengths, weaknesses and solutions for improving the referral system.

  Conclusion

  The findings show that the performance of the referral system in the city of Isfahan is in line with the goals. However, visiting referred patients, providing feedback and referral to the laboratory are not as effective as they should be. Therefore, planning is needed to remove obstacles and solve problems such as shortage of human resources, non-human resources and infrastructure, insufficient provision of medicines and job insecurity so that goals can be reached.

  Keywords: Family Physician, Feedback, Referral System
 • Zahra Anbarani, Shokoufeh Mottaghi, MohammadHadi Safi Pages 365-376
  Background and Aim

  As a crisis, the Covid-19 disease affected all aspects of people's lives, especially the occupational aspect.  Bank employees were more under pressure due to the type of service they provided to the public. The aim of this study was to analyze the challenges affecting the job efficiency of some of the Bank Melli Iran personnel during the Covid-19 pandemic.

  Materials and Methods

  This was a qualitative research project with a phenomenological approach. The research population was the employees of Melli Bank branches in the 10th district of Mashhad City, Iran in 2021, from among whom a sample of 10 people was selected by purposeful sampling, the sampling process continuing until saturation. Data were collected through semi-structured interviews and analyzed using the inductive thematic analysis method.

  Results

  Data analysis showed 12 sub-themes, 3 main themes including challenges at the individual, interpersonal and organizational levels, and a core theme.

  Conclusion

  The findings of this study show that the Bank employees’ concept of the Corona pandemic can affect their work efficiency.  These findings can be used for planning to solve the problems and challenges of this group of people after the Corona pandemic.

  Keywords: Pandemic, Covid-19, Bank Melli Iran, Employees, Challenges
 • Marzieh Sadeghi Hardangi, Ahmad Kalateh Sadati*, Seyed Reza Javadian Pages 377-394
  Background and Aim

  Hospital social workers as a group of discharge planners perform effective interventions for the safe discharge of patients. The purpose of this research was to investigate the interventions of medical social workers in safe discharge of patients.

  Materials and Methods

  This was a qualitative study conducted in 2023 in Iran. Data were collected through semi-structured interviews with a sample of 16 social workers working in public hospitals selected by purposeful, accessible and snowball sampling and analyzed using the thematic analysis method.

  Results

  The findings of this research show that hospital social workers implement specialized interventions within a framework of six planning stages with the aim of safe patient discharge. The three main themes are: professional intelligence, supportive framework and sustainability of interventions; the main theme of the current research is safe discharge.

  Conclusion

  The findings of this research indicate that the interventions of social workers for the safe discharge of the patients include measures before, during and after the discharge of a patient, based on the principles, values, intelligence, professional skills and the social work process. Social workers in this field need the support of responsible officials in the health system.

  Keywords: Discharge Planning, Safe Discharge, Social Work Interventions, Medical Social Work