فهرست مطالب

باغ نظر - سال بیست و یکم شماره 131 (اردیبهشت 1403)

نشریه باغ نظر
سال بیست و یکم شماره 131 (اردیبهشت 1403)

 • تاریخ انتشار: 1403/02/01
 • تعداد عناوین: 6
|
 • مهدیه نیرومند شیشوان، مینو قره بگلو* صفحات 5-18

  بیان مسئله: 

  «تخیل» نقش پیچیده ای در فرایند طراحی معمار و شکل گیری اثر معماری دارد. از آن جا که خلق اثر معماری، مستلزم طی فرایندی چندلایه و تعاملی است، شناخت تخیل و عوامل تاثیرگذار بر آن، از اهمیت زیادی برخوردار است. تخیل به عنوان بخشی از این فرایند پیچیده، توان معمار برای تصور فضایی، ساختارها، طرح های سه بعدی و جنبه های کارکردی است. اما موضوع طراحی و مفاهیم مرتبط با آن و از سوی دیگر، خلق اثری با فرم خارق العاده، گاه مانع از پرداخت به تخیل و ماهیت آن می شود. آنچه جای پرسش است، چیستی انواع تخیل معمار در فرایند خلق اثر معماری است.

   هدف پژوهش:

   هدف از انجام پژوهش، ضمن پاسخ به پرسش، شناسایی انواع تخیل و نقش آن در اثر معماری مبتنی بر دیدگاه فلسفه عصب شناسی است. که ضمن پاسخ به نیازهای فیزیکی مخاطب، زمینه انطباق با قوه تخیل مخاطب و خلق فضای مطلوب را فراهم کند.

   روش پژوهش: 

  این پژوهش از جهت ماهیت، کیفی و نیز راهبرد پژوهش کیفی (تفسیری- تحلیلی) است که با تدابیر توصیف، تحلیل و تبیین انجام می شود. شیوه گردآوری اطلاعات به روش کتابخانه ای شامل مطالعه آثار معماری است. روش تجزیه و تحلیل داده ها کیفی است. بر اساس مبانی نظری و ادبیات موضوع و تحلیل و بررسی آثار معماری دوره اخیر، انواع تخیل شناسایی و به تبیین نقش آن پرداخت می شود. خانه ردیفی، تئاتر کارلو فلیچه، موزه یهود، ساختمان سولاریس، حمام آب گرم، خانه شماره دو، یادبود بورومینی، خانه هشت، موزه گوگنهایم و ساختمان برج کپسولی مصادیق معماری منتخب هستند.

  نتیجه گیری

  یافته های پژوهش نشان می دهد که انواع تخیل در خلق اثر معماری را می توان در ده نوع شناسایی کرد، تخیل فردی، جمعی، اخلاقی، اکولوژیکی، مجسم، زبانی، روایی، بازنمایی، مواد و متابولیست. بر اساس دیدگاه فلسفه عصب شناسی نقش هر یک از انواع تخیل را می توان در چهار دسته خیال پردازی ذهنی، قصدی، ترکیبی بدیع و پدیدارشناسی جای داد.

  کلیدواژگان: فرایند طراحی معماری، تخیل معماری، خیال، دیدگاه فلسفه عصب شناسی
 • ناهید سرمدی، رضا سامه* صفحات 19-34

  بیان مسئله:

   آثار شاخص معماری، نشان دهنده حضور افرادی با آگاهی و توانمندی لازم و به تبع آن وجود دانش معماری در آن ها است. بدیهی است که دستیابی به آن نیازمند آموزش مناسب نظری در کنار تجربه های عملی باشد؛ زیرا هدف معماری، ساخت محیط برای انسان است، از این رو به کارگیری روش های کارآمد در پاسخ به نیازهای او ضرورت می یابد. آموزش معماری در کشورهای متعددی دایر است، اما تعداد کمی معمار از این دانشگاه ها فارغ التحصیل می شوند؛ بنابراین می بایست پذیرفت که اهداف و برنامه های آموزشی نقش مهمی در تربیت دانشجویان دارد.

  هدف پژوهش:

   در این میان، هدف و وظیفه دانشگاه ها، فراهم آوردن بستر مناسب برای شکوفایی استعدادها و زمینه سازی برای روشنگری و نقادانه اندیشیدن دانشجویان است. هدف از این پژوهش بررسی عملکرد دانشگاه های برتر معماری دنیا (به طور مشخص ایالات متحده) از لحاظ برنامه آموزشی دروس است و هم چنین اهدافی که آن ها در تربیت دانشجوی معماری به عنوان یک فرد کارآمد در حوزه صنعت معماری دنبال می کنند.

  روش پژوهش: 

  روش تحقیق به صورت تحلیلی است. از این رو با توجه به اهمیت نظام آموزش عالی در تربیت افراد معمار، برنامه های تدریس در بیست دانشگاه شاخص ایالات متحده مورد بررسی قرار گرفته است. با توجه به اهداف و برنامه های متفاوت دوره های مختلف تحصیلی، دوره کارشناسی ارشد به عنوان دوره میانی و مهم مورد بررسی قرار گرفته است.

  نتیجه گیری

  با توجه به مطالعات صورت گرفته، یافته ها حاکی از توجه هریک از این دانشگاه ها به تعریف اهداف و برنامه های آموزشی و آموزش های مطابق با آن و هم چنین وجود محیط های آموزشی به صورت آزمایشگاهی به منظور تجربه مهارت آموزی و پرورش خلاقیت در دانشجویان است.

  کلیدواژگان: آموزش، معماری، ایالات متحده، کارشناسی ارشد
 • مصطفی قادری دهکردی*، سحر ندایی طوسی صفحات 35-48

  بیان مسئله: 

  ناکارآمدی رویکردهای مرسوم مداخله در پهنه های میراثی، صاحب نظران توسعه شهری را به جست وجو در مورد شیوه های پایدارتر مداخله واداشته است. در نظر گرفتن این پهنه ها به مثابه موجودیتی فاقد ارزش، باعث اعمال سیاست های گرته برداری شده از رویکردهای نولیبرالی شده که درنهایت تخریب های گسترده در میراث بشری، کالایی شدن فضاهای عمومی شهری و نادیده گرفته شدن منافع عمومی به نفع سود و سرمایه دار را سبب می شود؛ بر این اساس پرسش اصلی به این موضوع اختصاص یافته است که با چه مدل مداخله ای می توان در اقدامی هم آهنگ و هم آوا منفعت کلیه کنش گران را در پهنه های میراثی برآورده ساخت، شرایط اقتصادی، کالبدی، محیطی و اجتماعی را بهبود بخشید و از میراث نیز حفاظت به عمل آورد؟

   هدف پژوهش: 

  در راستای مواجهه با این مسئله پژوهشگران از دیدگاهی نظری و در چارچوب روش شناسی مرور سیستماتیک و پژوهش کیفی می کوشند مدلی پایدار و یکپارچه برای بازآفرینی میراث- سو ارائه دهند.

  روش پژوهش: 

  براساس هدف اصلی پژوهش و در چارچوب روش شناسی مرور سیستماتیک، نخست جست وجوی هدفمند در پایگاه های داده معتبر علمی خارجی و داخلی با استفاده از کلمات کلیدی مرتبط در دستورکار قرار گرفت. بر این اساس تعداد 693 مقاله و کتاب گزینش شد؛ پس از پالایش اولیه و تحدید و تدقیق موضوع این مقدار به 68 منبع مرتبط کاهش پیدا کرد. به منظور استخراج ارتباط بین متون مورد استفاده، از نرم افزار VOSviewer بهره گرفته شد و در نهایت با استفاده از روش تحلیل مضمون به کمک نرم افزار مکس کیودا مدل مفهومی بازآفرینی مداخله در پهنه های میراثی پیشنهاد شد. 

  نتیجه گیری

  به عنوان دستاورد پژوهش مدلی پایدار و یکپارچه مشتمل بر اصول و معیارهای بازآفرینی پایدار میراث- سو (شامل شش بعد اصلی: ابزار-روند مداخله؛ حدود مداخله؛ نیروهای موثر؛ شیوه تامین منابع مالی؛ کنش گران و نیت ها) به منظور مداخله درپهنه های میراثی ارائه شد. بر این اساس، منظور از پایداری میراث- سو رویکردی است که مشتمل بر شکل جامع تری از راهبرد و عمل با تاکید بیشتر بر یکپارچه نگری، موازنه میان ابعاد مختلف، دگرگونی کالبدی به واسطه پیش ران های بهبوددهنده وضعیت اقتصادی-اجتماعی-کالبدی و محیطی، مشارکت چندبخشی با تاکید بر نقش جوامع محلی و تاکید بر زنجیره ای از فعالیت های فرهنگی مبتنی بر میراث باشد.

  کلیدواژگان: پهنه های میراثی، بازآفرینی پایدار شهری میراث- سو، مداخله، مرور سیستماتیک، تحلیل کیفی
 • سید موسی دیباج* صفحات 49-54

  بیان مسئله: 

  تحقیق درباره «فلسفه معماری» چنان چه معنای دقیق کلمه مدنظر باشد با مطالعه در آراء فیلسوفان در خصوص معماری آغاز می شود. در میان اندک فیلسوفانی که درباره معماری، اعم از علم یا هنر آن، سخن گفته اند، ارسطو با اندیشه های ناب و آغازین خود به راستی در مقام بلندی جای دارد. در رای این فیلسوف، معماری با شالوده آن تعریف می شود. شالوده بنا برای او هم چون اصل، مبدا در هستی انگاشته شده است. معماری به وجود عرضی و مسئله عرض تحدید تعریف نمی شود بلکه برخلاف تصور صاحب نظران دوره مدرن معماری باید در بازگشت بنیاد خویش شناخته شود و نه از طریق شناخت عوارض و حالات انسانی که در زندگی در فضاهای معماری بروز می کند. بدین گونه اثر معماری در محدوده یک وضعیت عرضی و یا پدیداری شناخته نمی شود. هم ‎و غم یک معمار، ساختن چیزهای عرضی بی پایانی که همراه خانه ساخته می شود نیست بلکه او چیزی را می سازد که سرانجام عرضی نیست و حتی در نهایت و غایت از خویشتن معمار استقلال دارد. در یک کلمه، خانه برای خود خانه و نه برای چیز دیگر ساخته شده است.

  هدف پژوهش: 

  هدف از این پژوهش بررسی نظریه معماری ارسطویی و شناخت هستی شناسی ساختن معمارانه است.

  نتیجه گیری

  در این تحقیق مجمل نظریه معماری ارسطویی از منظر و خاستگاه نظریه «معماری به نحو مطلق» یعنی آن معماری که مطابق با حکم فیلسوف و احتمال هستی شناختی ساختن معمارانه است و در دفاع از آن مورد بحث قرار گرفته و برخی ملاحظات سازنده در نظریه با استعانت از طرح ارسطویی کشف و تبیین شده است.

  کلیدواژگان: فلسفه معماری، نظریه معماری ارسطو، معماری محض، معماری مطلق، اصول معماری
 • سمانه سراج، نظام الدین امامی فر* صفحات 55-66

  بیان مسئله:

   در سال 2016، پساحقیقت به عنوان کلمه سال توسط انجمن فرهنگ لغت انگلیسی آکسفورد انتخاب شد. در دوران پساحقیقت در سال 2016، شکاف بین واقعیت و حقیقت شروع به شکل گیری فضایی توام با حقایق جایگزینی کرد. هنر در این فضا خروجی دیگری است که به مثابه توسعه یک رسانه تصویری همه جانبه، برای برانگیختن یک تجربه فوری یا معتبر فراتر از مرزهای بازنمایی، وارد بازی سیاسی شده و حقایق جایگزین را در خدمت مخاطب قرار داده است تا حقایق فراتر از مرزهای سنت را دریابند. سوالات پژوهش به شرح زیرمی باشد:ماهیت پساحقیقت چیست؟ و هنر در این دنیای پساحقیقت چطور عمل می کند؟

  هدف پژوهش: 

  هدف این پژوهش شناخت ماهیت دوران پساحقیقت و بررسی عملکرد هنر با توجه به ماهیت پیچیده دوران پساحقیقت است.

  روش پژوهش:

   روش پژوهش، کیفی به شیوه توصیفی- تحلیلی است. ابزار گردآوری اطلاعات فیش، مشاهده و ابزار پویشگری نوین است.

  نتیجه گیری

  نتایج پژوهش نشان می دهد، عصر پساحقیقت، زمانی است که عرصه هنر به مقوله ای انتقادی تبدیل می شود. عرصه هنر روابط فضایی را بررسی می کند که مخاطب را در مرکز یک بازی حسی قرار می دهد و ایده ای می شود که پویایی غوطه ور شدن در حقایق جایگزین را بررسی می کند. غوطه وری بی زمان است و این بی زمانی در حال پالایش مرزهای سنتی بین مخاطب، رسانه و شخصیت هنرمند است.

  کلیدواژگان: هنر، رسانه، دوران پساحقیقت، واقعیت، حقیقت، حقایق جایگزین
 • مجتبی باقری، غلامرضا طلیسچی*، سید محمود معینی صفحات 67-78

  بیان مسئله: 

  داوری و ارزیابی طرح های معماری، همواره یکی از چالش های پیش روی طراحان و معماران است. این چالش در عرصه حرفه ای به سبب حساسیت طرح ها و مقیاس آن ها، بیشتر به نظر می رسد. به طورکلی نبود معیارهای مدون و شفاف جهت داوری طرح های معماری، مهم ترین دلیل این مسئله به شمار می رود. شکل گیری زمینه های فکری پژوهش، مطرح شدن این سوالات است: داوری و ارزیابی طرح های معماری با چه معیارهایی انجام می گیرد؟ آیا ارائه دهندگان طرح ها در ادارات دولتی از انتخاب طرح برتر رضایت خاطر دارند؟ یا این انتخاب را نتیجه سلائق شخصی داوران، رانت های سیاسی، و معروفیت رقبای شرکت کننده می دانند؟ و درنهایت، آیا انتخاب طرح برتر طبق ضوابط و معیارهای خاصی که همه پسند است، شکل می گیرد؟

  هدف پژوهش: 

  تعیین سازوکار، معیارها و مشخصات داوران این گونه طرح ها و درنهایت چک لیست پیشنهادی جهت داوری و ارزیابی است.

  روش پژوهش: 

  داده های پژوهش، حاصل تحلیل مصاحبه های باز و نیمه عمیق از خبرگان عرصه معماری است. در این پژوهش، روش کاربردی استفاده از «گراندد تئوری» در پژوهش های معماری با هدف اعتلای تعیین معیارهای داوری طرح بناهای عمومی در ارگان های دولتی براساس تفسیر خبرگان این رشته بیان شده است.

  نتیجه گیری

  یافته های پژوهش و بیشترین تعداد مقوله های منتج شده، به مشخصات داوران و چگونگی داوری آن ها اشاره دارد و مبین این نکته است که، درصورت به کارگیری داوران متخصص و دارای صلاحیتجهت داوری طرح، پروسه داوری به طور صحیح مسیر خود را طی کرده و معضلات مربوط به آن کاهش می یابد. درنهایت، مقوله هسته تحت عنوان «هیات منتخب داوری مشروع و صلاحیت دار»، همچنین معیارها، شرایط دخیل در داوری و مشخصات داوران این گونه طرح ها ارائه شده است.

  کلیدواژگان: معیارهای داوری، بناهای عمومی، ادارات دولتی، گراندد تئوری، مشخصات داوران
|
 • Mahdieh Niroumand Shishavan, Minou Gharehbaglou * Pages 5-18

  Problem statement:

   Imagination plays a complex role in the architect’s design process and the formation of the architectural work. Since the creation of an architectural work requires a multi-layered and interactive process, it is important to know the imagination and the factors influencing it. Imagination, as a part of this complex process, is the architect’s ability to imagine space, structures, 3D designs, and functional aspects.  But the design issue and concepts related to it, and on the other hand, while creating a work with an extraordinary form, sometimes prevents from paying attention to imagination and its nature. What are the types of architects’ imaginations in creating an architectural work?

   Research objective

  The purpose of the research is to identify the types of imagination and its role in architectural work based on the neurophilosophy perspective; which, while responding to the physical needs of the audience, provides the basis for adapting to the audience’s imagination and creating a desirable atmosphere.

  Research method

  The current research is qualitative, employing a qualitative research strategy (interpretive-analytical), which deals with the description, analysis, and explanation. Collecting data was carried out through library studies and by studying architectural works. The data analysis method is qualitative. Through theoretical foundations literature review and analysis of some examples of the world’s contemporary architecture, the types of imagination and its role were proven. Row House, Carlo Felice Theater, Jewish Museum, Solaris Building, Thermal Baths, House II, Borromini’s Church, 8 House, Guggenheim Museum, and Capsule Tower are selected as examples of architecture.

  Conclusion

  The findings of the research show that imagination in the creation of architectural work can be placed into ten types: personal, collective, ethical, ecological, embodied, linguistic, narrative, representational, material, and metabolic imagination. The role of each type of imagination, based on the neurophilosophy perspective, can be placed in four categories: mental imagery-based, intentionality-based, novel combinatorial forms of the imagination, and phenomenology-based forms of the imagination.

  Keywords: Architectural Design Process, Architectural Imagination, image, neurophilosophy perspective
 • Nahid Sarmadi, Reza Sameh * Pages 19-34

  Problem statement: 

  Prominent works of architecture indicate the emergence of individuals with adequate awareness, competence, and consequently, architecture knowledge. Achieving such a level of proficiency in architecture would surely require appropriate theoretical education alongside practical experience. As the aim of architecture is to build places for humans to reside, it a necessary to apply efficient tools in responding to such needs. Many countries deliver architecture educational programs, but few architects graduate from the schools. Hence, one would have to admit that educational programs and goals play an essential part in training students. 

  Research objective

  The duty of universities in this midst is to provide the right context for talents to actualize and provide the grounds for students to enlighten and think critically. The present study seeks to examine the performance of top architecture universities (in the USA) in terms of the curriculum and the goals they pursue in training architecture students as efficient individuals in the architecture industry. 

  Research method

  The present study adopts an analytical approach, investigating the curriculums of 20 prominent universities in the USA given the significance of the higher education system in training architects. Master’s programs were investigated as important intermediate programs given the various goals and plans adopted in different programs.

  Conclusion

  Our results indicated that each of the studied universities had defined educational goals and plans, designed respective educational programs, and provided educational labs to enhance skill learning and creativity in the students.

  Keywords: Education, Architecture, USA, Master Program
 • Mostafa Ghaderi Dehkordi *, Sahar Nedaei Tousi Pages 35-48

  Problem statement: 

  The ineffectiveness of conventional approaches to intervention in heritage areas has made urban development experts search for more sustainable methods of intervention. Considering these areas as a valueless entity has led to the implementation of policies derived from neoliberal approaches, which ultimately cause widespread destruction of human heritage, the commodification of urban public spaces, and the neglect of public interests in favor of profit and capitalists. Based on this, the main question is dedicated to the issue of what intervention model can be used to fulfill the interests of the stockholders in the heritage areas, improve the economic, physical, environmental, and social conditions, and protect the heritage in a coordinated and harmonious action.

  Research objective

  To face this problem, researchers from a theoretical point of view and within the framework of systematic review methodology and qualitative research are trying to provide a sustainable and integrated model for heritage-led regeneration.

  Research method

  Based on the main objective of the research and aligned with the framework of the systematic review methodology, first a targeted search in valid foreign and domestic scientific databases using relevant keywords was put on the agenda. Based on this, 693 articles and books were selected; After the initial refinement, identification, and verification of the topic, this amount was reduced to 256 sources and finally 68 related sources. To find the relationship between the used texts, the VOSviewer software was used, and finally, using the thematic analysis method, with the help of MAXQDA software, a conceptual model of intervention regeneration in heritage areas was proposed. 

  Conclusion

  as a result of the research, a sustainable and integrated model containing the principles and criteria of sustainable heritage-led regeneration (including six main dimensions: the intervention tool process; the limits of the intervention; the effective forces; the method of providing financial resources; stakeholders and intentions) It was presented to intervene in heritage areas. Based on this, heritage-led sustainability is an approach that includes a more comprehensive form of strategy and action with more emphasis on integration, balance and balance between different dimensions, and physical transformation through drivers that improve the economic, social, physical, and environmental conditions. Multi-sector participation underscores the role of local communities and emphasizes a chain of heritage-based cultural activities.

  Keywords: Heritage Areas, heritage-led urban sustainable regeneration, intervention, Systematic review, Qualitative analysis
 • Seyed Musa Dibadj * Pages 49-54

  Problem statement: 

  Research on “philosophy of architecture,” if the exact meaning of the word is considered, begins with studying the opinions in philosophy regarding architecture. Among a few philosophers who have spoken about architecture, whether it is a science or an art, Aristotle, with his pure and original thoughts, is truly in a high position. In the philosopher’s opinion, architecture is defined by its foundation. For him, the foundation of the building is considered the origin of its existence. Architecture is not defined by the existence of accidents and the issue of the phenomenon, but contrary to the opinions of experts of the modern period, known in return for its foundation and not through the recognition of complications and human states that appear through living architectural spaces. In this way, the architectural effect is not recognized merely within the scope of a transverse or phenomenal situation. The concern of an architect is not to build endless phenomenal things along with the house but to build something that is essential in the end and is even ultimately independent of the architect himself. In a word, the house is for the house itself and not for anything else. 

  Research objective

  The research objective is to investigate the Aristotelian view of architecture and to know the ontology of architectural construction.

  Conclusion

  In this research, the Aristotelian view of architecture is introduced from the perspective and origin of the theory of “architecture in an absolute way,”  i.e., an architecture that is in accordance with the philosopher’s ruling and the ontological possibility of architectural construction and is discussed in defense of it. Some constructive considerations in the theory with the help of the Aristotelian plan have been discovered and explained.

  Keywords: Aristotle’s theory of architecture, Pure architecture absolute architecture, Principles of Architecture, Philosophy of architecture
 • Samaneh Seraj, Nezammudin Emamifar * Pages 55-66

  Problem statement:

   Post-truth was the Oxford English Dictionary Association’s 2016 Word of the Year. In the post-truth era of 2016, the gap between reality and truth began to form a space of substitution with facts. Art in this space is another output that, as the development of an all-round visual medium evoking an immediate or credible experience beyond the boundaries of representation, enters the political game and serves the audience with alternative truths to understand the truths beyond the bounds of tradition.

  Research objective

  What is the nature of the post-truth? And how does artwork in this post-truth world? This research aims to understand the nature of the post-truth era and investigate the performance of art in light of the complex nature of the post-truth era.

  Research method

  The research method is qualitative and descriptive-analytical. Data collection tools include observation and new scanning tools.

  Conclusion

  The results show that art has become a critical issue in the post-truth era. The art arena focuses on spatial relationships that put the audience at the center of a sensory game and becomes an idea that explores the dynamics of immersion in alternative facts. Immersion is timeless; this timelessness is a refinement of traditional boundaries between the audience, the media, and the artist’s personality.

  Keywords: art, Media, post-truth, reality, Truth, alternative facts
 • Mojtaba Bagheri, Gholamreza Talischi *, Seyyed Mahmoud Moeini Pages 67-78

  Problem statement: 

  Judgment and evaluation of architectural designs have been among the challenges that designers and architects deal with. This challenge is more serious at the professional level due to the sensitivity of designs and these scales. In general, the lack of comprehensive and clear criteria for evaluating and judging architectural designs is named as the most substantial reason causing this issue. The intellectual foundations of the study have been shaped based on the following questions: What criteria are used to judge and evaluate architectural designs? Are design providers or participants in governmental organizations satisfied with the top design chosenor is this choice the outcome of the personal interests of the jury, political rents, and popularity of consultant companies or competitors? Finally, is the top design selected based on certain criteria and regulations that are everyone’s favorite? 

  Research objective

  The study attempts toidentify the mechanism, criteria, and characteristics of the jury that judges these designs, and finally develop the proposed checklist forjudging and evaluating public building’ design in governmental organizations. 

  Research method

  The datawere obtained from analysis of open and semi-in-depth interviews with architecture experts. This study uses the practical method of “Grounded Theory” in architectural studies to identify the judgment criteria for public buildings’ design in governmental organizations based on the interpretations provided by architecture experts. 

  Conclusion

  Research findings and categories point to the characteristics of the jurors and their judgment technique. The results show that when professional and competent jurors are employed to judge the architectural designs, the judgment process and its criteria are done accurately with fewer problems. Ultimately, the core category or theme titled “The selected legitimate and competent jury” has been presented in addition to the criteria and conditions involved in the judgment process, as well as the characteristics of the jurors who judge these designs.

  Keywords: Judgment Criteria, public buildings, Governmental organizations, Grounded theory, Jurors’ Characteristics