فهرست مطالب

پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تبریز - سال چهل و ششم شماره 1 (پیاپی 169، فروردین و اردیبهشت 1403)

مجله پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تبریز
سال چهل و ششم شماره 1 (پیاپی 169، فروردین و اردیبهشت 1403)

 • تاریخ انتشار: 1403/02/05
 • تعداد عناوین: 10
|
 • عبدالله محمدیان هفشجانی*، سلیمان خیری، زهرا کریمی صفحات 7-18
  زمینه

  دیابت یک بیماری متابولیک و یکی از شایع ترین بیماری های مزمن و بیماری متابولیکی است. هدف ما در این مطالعه مروری نظام مند و متاآنالیز، مقایسه تاثیر چندین تزریق روزانه انسولین در برابر تزریق دائمی زیر جلدی انسولین بر سطح هموگلوبین گلیکوزیله در بیماران دیابتی مبتلا به دیابت نوع 2 می باشد.

  روش کار

  مطالعاتی که باهدف مقایسه تاثیر چندین تزریق روزانه انسولین در برابر تزریق دائمی زیر جلدی انسولین بر سطح هموگلوبین گلیکوزیله تا انتهای سال 2022 در پایگاه ها اطلاعاتی بین المللی منتشرشده بودند، جستجو و بازیابی شدند. از آزمون های کای-اسکوئر و2 I به ترتیب برای تعیین وجود و اندازه هتروژنیستی استفاده شد.

  یافته ها

  در این مطالعه مروری نظام مند و متاآنالیز، 9 مطالعه کار آزمایی بالینی تصادفی سازی شده وارد شد. نتایج تحلیل نشان داد که در مقایسه با گروه چندین تزریق روزانه انسولین، هموگلوبین گلیکوزیله در افراد گروه تزریق دائمی زیر جلدی انسولین به طور معنی داری کاهش یافته است، به گونه ای که تفاوت میانگین استاندارد برابر با (CI: -0/46_ -0/06 ،P=0/025 95%) 0/26- می باشد. باتوجه به نتایج آزمون ایگر (0/333=P) و بگ (0/677=P) ؛ در این مطالعه تورش انتشار مشاهده نشد.

  نتیجه گیری

  بر اساس شواهد موجود تزریق دائمی زیر جلدی انسولین می تواند به طور معنی داری در کاهش و کنترل سطح هموگلوبین گلیکوزیله موفق باشد، زیرا بیماران گروه درمانی تزریق دائمی زیر جلدی انسولین سطوح هموگلوبین گلیکوزیله پایین تری داشتند.

  کلیدواژگان: مطالعه مروری نظام مند، متاآنالیز، انسولین، تزریق دائمی، چندین تزریق روزانه، هموگلوبین گلیکوزیله
 • مرتضی رئیسی، مهدی یوسفی، جواد احمدیان هریس، شهلا دانایی، محمد توفیقی فرد، پویا بهلولی، لیلی عاقبتی ملکی* صفحات 19-28
  زمینه

  سقط مکرر بارداری به صورت حداقل دو سقط بالینی متوالی قبل از هفته بیستم بارداری تعریف می شود. در این مطالعه microRNA-1 و microRNA-1229 را در بیماران سقط مکرر قبل و بعد از درمان با لنفوسیت در مقایسه با گروه شاهد بررسی کردیم.

  روش کار

  ابتدا رضایت نامه کتبی و آگاهانه از جامعه هدف این مطالعه که افراد مبتلا به RPL مراجعه کننده به بیمارستان بین المللی ولیعصر بودند، اخذ شدند. طبق پروتکل استاندارد، تعداد 2×107 به صورت زیر جلدی به بیماران تزریق گردید. برای بررسی میزان بیان مولکول های hsa-miR-1 و hsa-miR-1229 از تکنیک Real-time PCR استفاده شد.

  یافته ها

  سطح بیان ژن micro-RNA 1 در زنان RPL قبل از لنفوسیت درمانی 2.030±1.445 و سطح بیان ژن همان micro-RNA پس از لنفوسیت درمانی مادر 1.101±0.4780 بود. همچنین میزان بیان micro-RNA 1229 در این زنان قبل از درمان 0.6296±2.100 و بعد از درمان با لنفوسیت 1.247±0.9631 گزارش شد. این میزان بیان ژن در گروه کنترل برای ژن های micro-RNA 1 و micro-RNA 1229 به ترتیب 0.08334±1.000 و 0.08091±1.000 است.

  نتیجه گیری

  میکرو RNA های hsa-miR-1229 وhsa-miR-1 نقش مهمی در افزایش فاکتورهای التهابی و میزان موفقیت و شکست بارداری را نشان داد. استفاده از درمان لنفوسیت تراپی می تواند عملکرد سلول ها در القای تنظیم سیستم ایمنی از طریق کاهش بیان میکرو RNA های ذکر شده گردد.

  کلیدواژگان: لنفوسیت درمانی، میکرو RNA، التهاب، سقط مکرر
 • مسعود بهرامی، بهنام باقیانی مقدم، هدی شیرافکن، سکینه کمالی آهنگر، شهریار خوشبخت* صفحات 29-37
  زمینه

  برای درمان فاشئیت پلانتار روش های مختلفی پیشنهاد شده است. از این میان تزریق خون اتولوگ در چند سال گذشته مورد بحث و بررسی قرار گرفته و یافته ها حاکی از تاثیرات آن در میان مدت بوده و در برخی مطالعات نتایج بهتری به نسبت کورتیکواستروئید نشان داده است. این مطالعه با هدف مقایسه تاثیر دو روش درمانی تزریق موضعی خون اتولوگ و کورتیکواسترویید با گروه کنترل در درمان فاشئیت پلانتار انجام پذیرفت.

  روش کار

  در مطالعه آینده نگر حاضر که در بیمارستان شهید بهشتی بابل طی سال های 1399- 1400 صورت گرفته است؛ نود بیمار فاشئیت پلنتار در دو گروه درمان توسط تزریق کورتیکواستروئید و یا تزریق خون اتولوگ بررسی شدند. میزان درد و رضایت بیماران در طی سه و شش ماه پس از تزریق توسط (Visual Analogue Scale, VAS) و (Room Mean Square, RMS) ثبت شد. توصیف و تحلیل اطلاعات با استفاده از نرم افزار SPSS 22 با شاخص های توصیفی و آزمون های آماری در سطح معناداری 0/05 انجام پذیرفت.

  یافته ها

  در ماه سوم پس از تزریق استروئید و خون اتولوگ، دو گروه از لحاظ درد و رضایت اختلاف معناداری نداشتند. ولی شش ماه پس از تزریق، گروه خون اتولوگ به طور معناداری درد کمتری نسبت به گروه استروئید داشتند (0/001>P). همچنین میزان رضایت بیماران در گروه خون اتولوگ در ماه ششم نسبت به گروه تزریق استروئید به طور معناداری بیشتر بود (0/018=P). میانگین شدت درد در شش ماه پس از تزریق در گروه استروئید 1/37 ± 5/40 و در گروه خون اتولوگ 1/87 ± 3/76 بود (0/001>P). بر مبنای آزمون ویلکاکسون، تزریق استروئید در ماه ششم نسبت به ماه سوم، به طور معناداری با افزایش نمره VAS همراه بوده (0/011=P)؛ درحالی که تزریق خون اتولوگ کاهش نمره ی VAS را بهمراه داشت (001/0>P).

  نتیجه گیری

  تزریق خون اتولوگ بر بیماران فاشئیت پلنتار طی مدت شش ماه پس از تزریق دارای اثرات کاهش درد و رضایت مندی قابل توجهی نسبت به تزریق کورتیکواستروئید می باشد. با این حال، در طی مدت سه ماه این اثرات نسبت به کورتیکواستروئید معنادار نبوده است.

  کلیدواژگان: خون اتولوگ، درد، رضایت بیمار، فاشئیت پلنتار، کورتیکواستروئید
 • بلال خلیل زاده، محمد زایر، هادی یوسفی* صفحات 38-47
  زمینه

  دوران یائسگی گاهی با افزایش قندخون و افزایش سیتوکین های التهابی همراه است. ورزش و جنیستئین دارای فعالیت های بیولوژیکی شامل اثر ضدالتهابی و نیز فعالیت ضد دیابتی می باشند. بنابراین در این مطالعه اثرات ترکیبی تمرین منظم شنا و جنیستئین به عنوان یک راهکار پیشگیری در برابر التهاب و آسیب سلولی پانکراس در موش های صحرایی اواریکتومی شده دیابتیک مورد مطالعه قرار گرفت.

  روش کار

  تعداد چهل و دو سر موش ماده نژاد ویستار در 6 گروه Sham، اواریکتومی (OVX)، اواریکتومی دیابتیک (OVX.D)، اواریکتومی دیابتیک+ورزش (OVX.D.E)، اواریکتومی دیابتیک+جنیستئین (OVX.D.G) و اواریکتومی دیابتیک+ ورزش+ جنیستئین (OVX.D.E.G) تقسیم شدند. حیوانات تمرین شنا و تجویز جنیستئین را به تنهایی و یا به صورت توام به مدت هشت هفته دریافت کردند. در انتهای این دوره، میزان پروتئین های TNF-α، Nf-κB، IL-1β و SIRT1 با استفاده از وسترن بلات در بافت پانکراس مورد مطالعه قرار گرفت.

  یافته ها

  اواریکتومی باعث افزایش بیان TNF-α، Nf-κB و IL-1β و کاهش بیان SIRT1 گردید که این اثرات در موش های صحرایی اواریکتومی شده دیابتیک چشمگیر بود. تیمار با جنیستئین و تمرین ورزشی به تنهایی سبب معکوس شدن این تغییرات در میزان پروتئین ها و بهبود فرآیند التهابی گردید ولی اثر ترکیبی این دو مداخله قوی تر بود.

  نتیجه گیری

  ترکیب جنیستئین و ورزش منظم شنا قدرت محافظت بیشتری در بافت پانکراس و پیشگیری از آسیب آن دارد. بنابراین احتمالا انجام فعالیت های فیزیکی مناسب و گنجاندن مواد غذایی مناسب مانند فیتواستروژن ها می تواند از بروز اختلالات احتمالی همچون دیابت در دوران یائسگی جلوگیری نماید.

  کلیدواژگان: التهاب، اواریکتومی، جنیستئین، دیابت، شنا
 • یاشار سرباز*، فرناز قره داغی، سعید مشگینی صفحات 48-60
  زمینه

  بیماری میگرن دومین علت شایع سردرد است که 15 درصد از مردم دنیا بدان مبتلا هستند. با وجود شیوع بالا علت دقیق وقوع بیماری میگرن مشخص نیست. در این مطالعه به منظور بررسی تغییر رفتار سیگنال های الکتروانسفالوگرام (EEG) در بیماران مبتلا به میگرن، ویژگی های مختلفی از سیگنال های EEG دو گروه بیمار و سالم استخراج و مقایسه شده اند.

  روش کار

  مطالعه مقطعی حاضر با رویکرد توصیفی-تحلیلی روی 21 فرد سالم و 18 بیمار مبتلا به میگرن انجام شد. پس از پیش پردازش سیگنال های EEG، ویژگی های مختلفی از جمله بعد کسری (فرکتال)، آنتروپی تقریبی (approximate) و بزرگ ترین نمای لیاپانوف از سیگنال های بیماران مبتلا به میگرن و افراد سالم محاسبه شدند. همچنین با استفاده از تبدیل موجک زیرباندهای مختلف فرکانسی دلتا، تتا، آلفا، بتا و گاما استخراج شده و انرژی این زیرباندها محاسبه شدند. با محاسبه میانگین و واریانس ویژگی ها و آزمون های آماری، تغییرات ویژگی بین دو گروه بیمار و سالم مقایسه شدند و کانال های با تفاوت معنادار به دست آمدند.

  یافته ها

  میانگین ویژگی های آنتروپی تقریبی، بعد کسری و انرژی همه زیرباندهای فرکانسی در اغلب کانال ها از 128 کانال مورد مطالعه در بیماران نسبت به افراد سالم بیشتر بود. همچنین میانگین ویژگی بزرگ ترین نمای لیاپانوف سیگنال های EEG بیماران مبتلا به میگرن در اکثر کانال ها نسبت به افراد سالم کمتر بود. با توجه به آزمون های آماری انرژی زیرباند فرکانسی تتا و دلتا با 93 و 94 کانال، ویژگی هایی با بیشترین تعداد کانال با تفاوت معنادار بودند. در این مطالعه مقادیر P کمتر از 0/05 از لحاظ آماری معنادار در نظر گرفته شد.

  نتیجه گیری

  افزایش آنتروپی تقریبی، بعد کسری و کاهش بزرگ ترین نمای لیاپانوف در سیگنال های EEG بیماران مبتلا به میگرن همگی می تواند نشان دهنده افزایش رفتارهای نامنظم و تصادفی و کاهش پیچیدگی سیستم دینامیکی مغز باشد. همچنین افزایش انرژی همه زیرباندهای فرکانسی در بیماران نشان دهنده بیشتر بودن فعالیت مغز بیماران مبتلا به میگرن است که می تواند به دلیل به وجود آمدن مداراتی در مغز بیماران، اضطراب، استرس، احساسات و هیجانات قوی در بیماران باشد.

  کلیدواژگان: الکتروانسفالوگرافی، آنتروپی، میگرن، موجک
 • عباس رحیمی نژاد، اشکان لطیفی*، رضا رستمی، حجت الله فراهانی صفحات 61-73
  زمینه

  مطالعه حاضر ارتباط میان ابتلا به توکسوپلاسموز نهفته و اختلالات روانی را بررسی کرد.

  روش کار

  نمونه شامل 117 داوطلب مبتلا به این بیماری در شبکه های اجتماعی فیسبوک، توییتر و اینستاگرام بود. داده ها به صورت برخط با استفاده از نسخه اختصاری 71 موردی MMPI جمع آوری شد.

  یافته ها

  طبق نتایج الف) پروفایل روان شناختی بیماران مبتلا به توکسوپلاسموز نهفته در هشت مقیاس بالینی این پرسش نامه در محدوده هنجار قرار داشت. ب) در گروه مردان، متغیر پیش بینی کننده مدت ابتلا، قدرت پیش بینی نمرات در چهار مقیاس بالینی افسردگی، انحراف اجتماعی، ضعف روانی و اسکیزوفرنی و متغیر پیش بینی کننده سن نیز توانایی پیش بینی نمرات در مقیاس هیپوکندریاز و اسکیزوفرنی را داشتند. ج) در گروه زنان، تنها متغیر پیش بینی کننده سن قادر به پیش بینی نمرات در مقیاس های هیستری، پارانویا، ضعف روانی و انحراف اجتماعی بود. د) در هیچ یک از مقیاس های بالینی میان گروه های زن و مرد تفاوت معناداری وجود نداشت.

  نتیجه گیری

  مدت زمان ابتلا به توکسوپلاسموز نهفته با افزایش نمرات در مقیاس های افسردگی، انحراف اجتماعی، ضعف روانی و اسکیزوفرنی در مردان آلوده ارتباط داشته اما در گروه زنان آلوده با هیچ کدام از مقیاس های بالینی MMPI فرم کوتاه ارتباط ندارد.

  کلیدواژگان: توکسوپلاسما گوندی، توکسوپلاسموز، اختلال روانی، آسیب زایی روانی، مدت ابتلا، جنسیت
 • گلناز مبین، آذر دسترنجی، مهناز صادقی شبستری* صفحات 74-86
  زمینه

  بیماری کاوازاکی بیماری تبدار حاد و نادر با تظاهرات جلدی مخاطی می باشد که از زمان شروع پاندمی ویروس کرونا شیوع بیشتر و تظاهرات متنوع تری پیدا کرده است. هدف از این مطالعه شناخت تظاهرات بسیار متنوع این بیماری و بیماری شبه کاوازاکی در دوران پاندمی بیماری کووید می باشد.

  روش کار

  در این مطالعه هم گروهی گذشته نگر تمام بیماران مراجعه کننده با تظاهرات کاوازاکی و تشخیص قطعی بر اساس معیارهای آکادمی قلب آمریکا 2017 و کالج روماتولوژی آمریکا، در فاصله بهمن سال 1399 الی آبان سال 1400 در مرکز آموزشی-درمانی کودکان تبریز، وارد مطالعه شدند.

  یافته ها

  تب در همه بیماران در زمان مراجعه وجود داشت. سایر علایم به ترتیب شیوع شامل: درگیری جلدی (93%)، مخاطی (87%)، تغییرات انتهاها بصورت ادم و اریتم و پوسته ریزی (75%)، تظاهرات گوارشی (51%)، تظاهرات قلبی (42%) و سپس تنفسی (27%) و در نهایت لنفادنوپاتی گردنی (18%) بودند. در بیمارانی که تظاهرات کامل کاوازاکی را داشتند، ارجحیت سنی زیر 5 سال بود. 33 بیمار با احتساب معیارهای ورود وارد مطالعه شدند، محدوده سنی بیماران بین 11ماه تا 13 سال متغیر بود و متوسط رنج سنی بین 5 الی 6 سال بود.

  نتیجه گیری

  تظاهرات بیماری کاوازاکی در دوران پاندمی کووید می تواند بسیار متنوع تر و شدیدتر باشد. شناختن تنوع علایم بالینی و یافته های ناشایع بیماری کاوازاکی در این بیماران می تواند به تشخیص سریعتر بیماران منجر شده و با درمان به موقع مانع از پیشبرد بیماری شد.

  کلیدواژگان: کاوازاکی، شبه کاوازاکی، پاندمی، کووید-19
 • عزت الله احمدی، حسین رستمی*، زهرا جوانی صفحات 87-96
  زمینه

   مشکل در تنظیم هیجان هسته اصلی نشانه های اختلال افسردگی اساسی است و نشخوار ذهنی یکی از مولفه های مهم شناختی در افراد مبتلا به افسردگی است. مطالعه حاضر با هدف بررسی تاثیر آموزش ذهن آگاهی بر نشخوار فکری و تنظیم شناختی هیجان دانشجویان با علایم افسردگی انجام شد.

  روش کار

   پژوهش حاضر به روش نیمه آزمایشی با طرح پیش آزمون-پس آزمون با گروه کنترل انجام شد. جامعه آماری پژوهش شامل تمام دانشجویان دانشکده پرستاری دانشگاه علوم پزشکی تبریز به تعداد 350 نفر در سال 1402-1401 بود که پرسش نامه افسردگی بک را تکمیل کردند. از میان آن ها 30 نفر علایم افسردگی (15 نفر گروه آزمایش و 15 نفر گروه کنترل) را داشته و به روش نمونه گیری هدفمند انتخاب شدند. برای جمع آوری داده ها از مقیاس تنظیم شناختی هیجان و پرسش نامه نشخوار فکری استفاده شد.

  یافته ها

   یافته ها نشان داد بین گروه آزمایش و شاهد از نظر نشخوار فکری و تنظیم شناختی هیجان تفاوت معناداری وجود دارد (0/001>P). میانگین نشخوار فکری در گروه آزمایش نسبت به پیش آزمون و گروه کنترل به طور معناداری کاهش و میانگین تنظیم شناختی هیجان به طور معناداری افزایش یافته بود.

  نتیجه گیری

  نتایج پژوهش نشان داد که آموزش ذهن آگاهی بر نشخوار فکری و تنظیم شناختی هیجان دانشجویان با علایم افسردگی تاثیر دارد.

  کلیدواژگان: ذهن آگاهی، نشخوار ذهنی، تنظیم شناختی هیجان
 • عبدالرضا یاوری، مهدی پناهیان*، حسین سلطانی نژاد، محمدرضا عرب، مرضیه بابایی صفحات 97-106
  زمینه

   ضعف عضلانی و تون عضلانی پایین می تواند یکی از علل اختلالات جویدن و بلع در افراد مبتلا به سندرم داون باشد. هدف از این مطالعه، بررسی الکترومیوگرافی عضلات ماستر و تمپورال در کودکان مبتلا به سندرم داون 2 تا 12 ساله در هنگام حداکثر انقباض ایزومتریک ارادی و استراحت بود.

  روش کار

  مطالعه حاضر از نوع توصیفی- تحلیلی و مورد شاهدی است که در بازه زمانی 1396 تا 1397 انجام و کودکان از بین نمونه های در دسترس 2 تا 12 ساله مراکز بهزیستی شهر اراک، مراکز توانبخشی خصوصی و دولتی، و مدارس آموزش استثنایی انتخاب شدند. در این مطالعه به بررسی شاخص های بسامد الکترومیوگرافی عضلات ماستر و تمپورال در وضعیت حداکثر انقباض ارادی و استراحت بر روی 15 کودک 2 تا 12 ساله مبتلا به سندرم داون و 15 کودک طبیعی همسن پرداخته شده است.

  یافته ها

   میانگین بسامد میانگین و میانگین بسامد میانه سیگنال الکتریکی عضلات ماستر و تمپورال در دو سمت چپ و راست و در دو وضعیت مختلف در کودکان مبتلا به سندرم داون کمتر از کودکان طبیعی بود. در مقایسه میانگین بسامد میانگین، به استثنای عضلات تمپورال چپ و راست در حداکثر انقباض ایزومتریک ارادی و عضله ماستر چپ در هنگام استراحت، در بقیه موارد تفاوت معنادار وجود دارد. همچنین در مقایسه میانگین بسامد میانه، به استثنای عضله تمپورال چپ و راست در حالت استراحت، در بقیه موارد تفاوت های غیر معنادار وجود دارد.

  نتیجه گیری

   میانگین بسامد سیگنال الکتریکی عضلات ماستر و تمپورال در کودکان مبتلا به سندرم داون پایین تر از کودکان طبیعی است. کودکان مبتلا به سندرم داون، نسبت به همسالان طبیعی خود دارای مشکل بلع و جویدن هستند.

  کلیدواژگان: الکترومیوگرافی، سندرم داون، ماستر و تمپورال
 • زینت جورابچی، زهرا حسین خانی، زینب علی مرادی، یگانه چاوشی* صفحات 107-115
  زمینه

  به دلیل تاثیر گرفتن مراقبت های بارداری در زمان همه گیری کووید-19، این مطالعه با هدف مقایسه محتوای مراقبت های بارداری در دوران همه گیری کووید-19 با زمان مشابه در سال گذشته در شهر قزوین انجام شد.

  روش کار

  این مطالعه مقطعی-تحلیلی در سال 1398 و 1399 در 722 مادر باردار (361 نفر قبل و 361 نفر در دوران همه گیری کووید-19) مراجعه کننده به مراکز سلامت شهر قزوین انجام شد. برای جمع آوری اطلاعات، چک لیست " ارزیابی مراقبت های حین بارداری " استفاده شد. اطلاعات از سامانه سیب و دفاتر گزارش دهی مراکز سلامت استخراج شد. جهت تجزیه و تحلیل داده ها از نرم افزار SPSS نسخه 25 استفاده شد.

  یافته ها

  نتایج نشان دهنده کاهش تعداد و محتوای مراقبت های دوران بارداری در دوران همه گیری کووید-19 نسبت به دوران قبل از همه گیری بود (0/001>P). . میزان بارداری های پیش از موعد (پره ترم) در دوره همه گیری افزایش یافته بود (0/001>P). انجام غربالگری نوبت اول، سونوگرافی نوبت اول و دوم و آزمایش های نوبت دوم به ترتیب 23/8، 11/1، 13/3 (0/001>P) و 7 درصد (0/004>P) در دوره همه گیری کووید-19 کاهش داشتند. میزان پیگیری ارجاع ها نیز در دوره همه گیری کاهش یافته بود (0/001>P).

  نتیجه گیری

  نتایج نشان دهنده کاهش تعداد و محتوای مراقبت های بارداری در دوره همه گیری کووید-19 بود.

  کلیدواژگان: بارداری، کرونا ویروس، کووید-19، مراقبت بارداری
|
 • Abdollah Mohammadian Hafshejani*, Soleiman Kheiri, Zahra Karimi Pages 7-18
  Background

  Diabetes is one of the most common chronic and metabolic diseases. This systematic review and meta-analysis study aimed to compare the effects of multiple daily insulin injections against permanent subcutaneous insulin injections on glycated hemoglobin (HbA1C) levels in type 2 diabetic patients.

  Methods

  Studies that compared the impacts of multiple daily insulin injections against permanent subcutaneous insulin injections on HbA1C levels and were published until the end of 2022 in international databases were searched and retrieved (nine randomized clinical trial studies). The Chi-squared test and I2 were used to determine the presence and size of heterogeneity.

  Results

  The results of the analysis demonstrated that compared to the group of multiple daily insulin injections, HbA1C was significantly reduced in the group of permanent subcutaneous insulin injections, so that the standardized mean difference was equal to -0.26 (95% confidence interval: -0.46– -0.06 P=0.025). According to the results of Egger’s (P=0.333) and Begg’s (P=0.667) tests, publication bias was not observed in this study.

  Conclusion

  Based on the available evidence, permanent subcutaneous injection of insulin could be significantly successful in reducing and controlling the level of HbA1C because the patients in the permanent subcutaneous injection group had lower levels of HbA1C.

  Keywords: Systematic review, Meta-analysis, Insulin, Permanent subcutaneous injection, Multiple daily insulin injections, Glycated hemoglobin
 • Mortaza Raeisi, Mehdi Yousefi, Javad Ahmadian Haris, Shahla Danaii, Mohammad Tofighifard, Pouya Bahlouli, leili Aghebati-Maleki* Pages 19-28
  Background

  Recurrent pregnancy loss is defined as at least two consecutive clinical pregnancy losses before 20th week of gestation. In this study, we investigated microRNA-1 and microRNA-1229 in recurrent miscarriage patients before and after lymphocyte therapy in comparison to control group.

  Methods

  First, a written and informed consent will be obtained from the target population of this study, who are people with RPL referring to Waliasr International Hospital. According to the standard protocol, the number of 2×107 is injected subcutaneously to patients. Real-time PCR technique will be used to check the expression level of microRNA-1 and microRNA-1229.

  Results

  The gene expression level of micro-RNA 1 in RPL women before of lymphocyte therapy was 2.030±1.445 and the gene expression level of the same micro-RNA after the lymphocyte therapy of the mother was 1.101±0.4780. Also, the expression level of micro-RNA 1229 in these women was reported to be 2.100±0.6296 before treatment and 1.247±0.9631 after treatment with lymphocytes. This level of gene expression in control group, for micro-RNA 1 and micro-RNA 1229 genes is 1.000±0.08334 and 1.000±0.08091, respectively.

  Conclusion

  The results of our study showed a noticeable decrease in the gene expression of microRNAs under study, both microRNAs 1 and 1229, in women with a history of three consecutive injections of the father's subcutaneous lymphocytes.

  Keywords: lymphocyte therapy, MicroRNA, Inflammation, Recurrent Pregnancy Loss
 • Masoud Bahram, Behnam Baghianimoghadam, Hoda Shirafkan, Sekineh Kamali Ahangar, Shahriyar Khoshbakht* Pages 29-37
  Background

  Various methods have been proposed to treat plantar fasciitis. Among these, autologous blood transfusion has been discussed and investigated in the past few years, the findings indicate its effects in the medium term, and in some studies, better results were observed compared to corticosteroids. This study was conducted with the aim of comparing the effect of two therapeutic methods of local injection of autologous blood and corticosteroid with the control group in the treatment of plantar fasciitis.

  Methods

  In this prospective study that took place in Shahid Beheshti Hospital, Babol, during 2020–2021, 90 plantar fasciitis patients were examined in two treatment groups by corticosteroid injection or autologous blood. Their levels of pain and satisfaction were recorded during three and six months by the visual analog scale (VAS) and the Roles and Maudsley Scale (RMS). The data were described and analyzed by SPSS-22 using descriptive indices and statistical analysis tests at a significance level of 0.05.

  Results

  There was no significant difference in pain and satisfaction during the third month of steroid and autologous blood transfusions. However, in the sixth month, the patients in the autologous blood group had significantly less pain than those in the steroid group (P= 0.001), and their level of satisfaction was significantly higher than that of patients in the steroid injection group (P= 0.018). The mean pain intensity based on VAS in six months was 5.40 ± 1.37 and 3.76 ± 1.87 in the steroid and autologous blood groups, respectively (P< 0.001). Based on the Wilcoxon test, the VAS score increased significantly in the steroid group in the sixth month compared to the third month (P= 0.011), while it decreased in the autologous blood group (P< 0.001).

  Conclusion

  Based on the findings, autologous blood injection in plantar fasciitis over six months had significant pain-reducing effects and satisfaction versus corticosteroid injection. However, after three months, these effects were not significant compared to corticosteroids.

  Keywords: Autologous blood, Corticosteroids, Pain, Patient satisfaction, Plantar fasciitis
 • Balal Khalilzadeh, Mohammad Zayer, Hadi Yousefi* Pages 38-47
  Background

  Menopause is associated with an increase in blood sugar and an increase in inflammatory cytokines. Exercise and genistein have biological activities, including anti-inflammatory and antidiabetic activity. This study examined the combined effects of regular swimming exercise and genistein as a preventive strategy against inflammation and pancreatic cell damage in ovariectomized diabetic rats.

  Methods

  A total of 42 female Wistar rats were divided into six groups: Sham, ovariectomy (OVX), diabetic ovariectomy (OVX.D), diabetic ovariectomy + exercise (OVX.D.E), diabetic ovariectomy + genistein (OVX.D.G), and diabetic ovariectomy + exercise + genistein (OVX.D.E.G). Animals underwent swimming training or received genistein or a combination of both for eight weeks. At the end of this period, the levels of TNF-α, Nf-κB, IL-1β, and SIRT1 proteins were evaluated using western blot in pancreatic tissue.

  Results

  Ovariectomy increased the expression of TNF-α, Nf-κB, and IL-1β and decreased the expression of SIRT1, and these effects were more significant in ovariectomized diabetic rats. Treatment with genistein and swimming exercise individually reversed these changes in the level of proteins and improved the inflammation, but the combined effect of these two interventions exhibited more effect.

  Conclusion

  The combination of genistein and regular swimming exercise provides enhanced protection for pancreatic tissue and effectively prevents damage to it. Therefore, performing appropriate physical activities and consuming compounds containing phytoestrogens can prevent the occurrence of disorders such as diabetes during menopause.

  Keywords: Inflammation, Ovariectomy, Genistein, Diabetes, Swimming Exercise
 • Yashar Sarbaz*, Farnaz Garehdaghi, Saeed Meshgini Pages 48-60
  Background

  Migraine disease is the second most common cause of headaches. Despite the high prevalence, the exact etiology of migraine is yet unknown. In this study, to evaluate the behavior change of electroencephalography (EEG) signals in migraine patients, various features of the EEG signals of migraine patients and healthy controls (HCs) were extracted and compared.

  Methods

  This cross-sectional analytical study was conducted on 21 HCs and 18 migraine patients. Various features, such as fractal dimension (FD), approximate entropy (ApEn), and largest Lyapunov exponent (LLE), were calculated from the EEG signals of migraine patients and HCs. Then different frequency sub-bands of delta, theta, alpha, beta, and gamma were extracted using the wavelet transform, and the energy of these sub-bands was computed. By calculating the mean and variance of the features and applying statistical tests, the feature changes were compared between two groups, and channels with significant differences were identified.

  Results

  The mean of ApEn, FD and energy of all frequency sub-bands in most of the analyzed channels was higher in migraine patients than in HCs. The mean LLE was mostly lower in migraine patients than in healthy controls. According to the statistical tests, the energy of theta and delta frequency sub-bands with 36 and 35 channels was the feature with the highest number of channels, with a significant difference. In this study, P values less than 0.05 were considered statistically significant.

  Conclusion

  Migraine patients may have a less sophisticated brain dynamic system due to an increase in irregularity and randomness, as indicated by an increase in ApEn and a decrease in FD in their EEG signals compared to HCs. Anxiety, tension, and other intense sentiments and emotions, as well as the creation of new neural circuits in the brain, can all contribute to an overall increase in energy across all frequency sub-bands in migraine patients.

  Keywords: Electroencephalography, Entropy, Migraine, wavelet
 • Abbas Rahiminezhad, Ashkan Latifi*, Reza Rostami, Hojjatollah Farahani Pages 61-73
  Background

  The present study examined the relationship between latent toxoplasmosis and mental disorders.

  Methods

  The sample included 117 toxoplasma-positive volunteers on Facebook, Twitter, and Instagram. Data were collected online using the 71-item abbreviated form of the Minnesota Multiphasic Personality Inventory (MMPI).

  Results

  According to the results, a) the psychological profile of latent toxoplasmosis patients in the eight clinical scales of MMPI was within the normal range; b) in the male group, ‘duration of infection’ significantly predicted the scores for the four clinical scales of depression, psychopathic deviate, psychasthenia, and schizophrenia; also, ‘age’ predicted the scores for hypochondriasis and schizophrenia in men; c) in the female group, only ‘age’ was able to predict the scores for the scales of hysteria, paranoia, mental weakness, and social deviance; and d) there was no significant difference between male and female groups in any of the clinical scales.

  Conclusion

  Duration of infection with latent toxoplasmosis was associated with depression, psychopathtic deviation, psychasthenia, and schizophrenia in infected males, but this was not the case for the infected females in any of the clinical scales of the 71-item abbreviated form of MMPI.

  Keywords: Toxoplasma gondii, Toxoplasmosis, Mental Disorder, Psychopathology, Duration of Infection, Gender
 • Golnaz Mobayen, Azar Dastranji, Mahnaz Sadeghi shabestari* Pages 74-86
  Background

  Kawasaki disease is an acute and rare febrile disease that affects children and is characterized by conjunctivitis, redness of the lips and mouth, diffuse skin lesions, edema and redness of the hands and feet, and cervical lymphadenopathy. Since the start of the COVID-19 pandemic, Kawasaki disease has become much more prevalent and has more diverse manifestations.

  Methods

  This retrospective cohort study included patients diagnosed with Kawasaki symptoms between January and October 2021 at the Tabriz Children's Education and Therapeutic Center. The diagnosis was made using the guidelines of the American Heart Association (2017) and the American College of Rheumatology.

  Results

  All referred patients had fever, and additional symptoms may include skin involvement (93%), mucosal involvement (87%), end changes in the peripheral exterimities in the form of erythema and scaling (75%), gastrointestinal manifestations (51%), cardiac manifestations (42%), followed by respiratory (27%), and finally cervical lymphadenopathy (18%).

  Conclusion

  Manifestations of Kawasaki disease during the COVID-19 pandemic can be much more diverse and severe. Knowing the variety of clinical symptoms and uncommon findings of Kawasaki disease in these patients can help to early distinguishing between Kawasaki and Kawasaki like disease and prevent the progression of the disease.

  Keywords: Kawasaki, Pandemic, COVID-19, Kawasaki-like disease
 • Ezzatolah Ahmadi, Hossein Rostami*, Zahra Javani Pages 87-96
  Background

   Having problems in regulating the emotions is considered as the main core of depression disorder and rumination is one of the cognitive components in individuals with depression disorder. The objective of this study was to consider the effect of mindfulness training on rumination and cognitive regulation of emotion in students with depressive symptoms.

  Methods

   This study was a semi-experimental method with a pre-test-post-test design with a control group. The statistical population included all 350 students of the Faculty of Nursing of Tabriz University of Medical Sciences in 2023-2022, among whom the Beck Depression Questionnaire was administered. Among them, 30 students with symptoms of depression (15 as experimental and 15 as control) were selected by purposive sampling method. The emotion regulation scale and rumination questionnaire were used to collect data.

  Results

   The findings showed a significant difference between the experimental and control groups in terms of rumination and cognitive regulation of emotion (P<0.001). The mean of rumination in the experimental group was significantly reduced compared to the pre-test and the control group, and the mean of the cognitive regulation of emotion was significantly increased.

  Conclusion

   The results of the research showed that mindfulness training has an effect on rumination and cognitive regulation of emotion in students with depressive symptoms.

  Keywords: Mindfulness, Rumination, Cognitive Emotion Regulation
 • AbdolReza Yavari, Mahdi Panahian*, Hossein Soltaninejad, MohamadReza Arab, Marzieh Babaei Pages 97-106
  Background

   Muscle weakness and low muscle tone may cause chewing and swallowing disorders in people with Down syndrome. This study investigated the electromyography of the masseter and temporal muscles in children with Down syndrome, aged 2 to 12, during maximal voluntary isometric contraction and rest.

  Methods

   The current descriptive-analytical and case-control study investigated the electromyography frequency indicators of the masseter and temporal muscles at maximum voluntary contraction and resting states in 15 children aged 2 to 12 with Down syndrome and 15 normal children of the same age.

  Results

   The average frequency of the mean and median in the electrical signal of the masseter and temporal muscles on the left and right sides and in two different positions in children with Down syndrome is lower than in normal children. In comparing the average frequency of the mean, except for the left and right temporal muscles in the maximum voluntary isometric contraction and the left master muscle during rest, there is a significant difference in the rest. Also, in comparing the average frequency of the median, except for the left and right temporal muscles in the resting state, there are non-significant differences in the rest of the cases.

  Conclusion

   The average frequency of the electrical signal of the masseter and temporal muscles in children with Down syndrome is lower than that of normal children. Unlike typically developing children, those with Down syndrome struggle with chewing and swallowing.  

  Keywords: Electromyography, Down Syndrome, Masseter, Temporal Muscles
 • Zinat Jourabchi, Zahra Hosseinkhani, Zainab Alimoradi, Yeganeh Chavoshi* Pages 107-115
  Background

   Since prenatal care may have been affected during the COVID-19 pandemic, this study aimed to compare the content of prenatal care during the COVID-19 pandemic with one year before the pandemic in Qazvin, Iran.

  Methods

   This cross-sectional-analytical study included 722 pregnant mothers (361 before and 361 during the COVID-19 pandemic) referring to Qazvin health centers in 2018 and 2019. The "Evaluation of Care during Pregnancy" checklist was used to collect information. The information was extracted from the Integrated Health System (known as SIB), reporting offices of health centers. SPSS version 25 software was used to analyze the data.

  Results

  The results showed a decrease in the number of prenatal care in all care times during the COVID-19 pandemic compared to the pre-pandemic period (P<0.001). The rate of preterm pregnancies increased during the pandemic period (P<0.001). Performing the first round of screening, the first and second rounds of ultrasound and the second round of laboratory tests, respectively decreased by 23.8%, 11.1%, 13.3% (P<0.001), and 7% (P=0.004) in the pandemic period (P<0.001). The follow-up rate of referrals also decreased during the pandemic period (P<0.001).

  Conclusion

   The results showed a decrease in the number and content of prenatal care during the COVID-19 pandemic.

  Keywords: Coronavirus, COVID-19, Pregnancy, Prenatal care