فهرست مطالب

فصلنامه روان شناسی و دین
سال شانزدهم شماره 4 (پیاپی 64، زمستان 1402)

 • تاریخ انتشار: 1403/02/05
 • تعداد عناوین: 7
|
 • مهدی عباسی*، محمدحسین حق شناس صفحات 7-28

  پژوهش حاضر با هدف تدوین مداخله آموزشی مبتنی بر الگوی تنظیم رفتار جنسی با رویکرد اسلامی در افزایش خویشتن داری جنسی پسران انجام شده است. بدین منظور اهداف، فنون و تکالیف این مداخله طراحی شد. برای بررسی روایی محتوای مداخله، نظر کارشناسان مورد استفاده قرار گرفت. در بررسی کارآمدی مداخله آموزشی، از یک طرح آزمایشی تک آزمودنی با خط پایه چندگانه و نمونه سه نفری شامل پسران نوجوان استفاده شد. فنون و تکالیف مداخله آموزشی مبتنی بر الگوی تنظیم رفتار جنسی با رویکرد اسلامی، در دوازده گام به دست آمد. روایی محتوای طرح نما نیز برای تمامی راهبردها، اهداف عملیاتی، فنون و تکالیف در اظهار نظر نه کارشناس تایید شد. در طرح آزمایشی تک آزمودنی، یافته ها نشان داد که هر سه مراجع با شروع مداخله، روند افزایشی و روبه بهبودی را در مقیاس خویشتن داری جنسی (57 درصد) نشان دادند. میزان 86 درصد داده غیرهمپوش مربوط به تحلیل دیداری در مقیاس خویشتن داری جنسی برای هر سه مراجع نشان داد که مداخله طراحی شده، از کارآمدی برخوردار است. نتیجه این پژوهش نشان می دهد که طرح نمای درمانی مبتنی بر الگوی تنظیم رفتار جنسی با رویکرد اسلامی، مداخله ای آموزشی است که در افزایش خویشتن داری جنسی تاثیر دارد.

  کلیدواژگان: مداخله آموزشی، تنظیم رفتار جنسی، خویشتن داری جنسی، پسران، نوجوانی
 • ابوذر اسدالله پور کریمی*، محمدرضا احمدی محمدآبادی، محمدرضا جهانگیر زده صفحات 29-54

  این پژوهش با هدف مفهوم شناسی نوع دوستی در منابع اسلامی و ساخت آزمون اولیه آن براساس منابع اسلامی انجام گرفت. بدین منظور با مراجعه به منابع اسلامی، از روش تحلیل محتوا استفاده گردید و برای ارزیابی روایی و اعتبار آزمون، از روش پیمایشی با انتخاب نمونه 109 نفری از میان طلاب حوزه علمیه قم و دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی بهره گرفته شد. ساختار برداشت شده از منابع اسلامی برای نوع دوستی شامل شش مولفه است: 1. پذیرش؛ 2. پیوندجویی؛ 3. محبت به دیگران؛ 4. یاریگری؛ 5. گذشت؛ 6. ازخودگذشتگی. روایی این ساختار از نظر کارشناسان دینی دارای تحصیلات روان شناسی، طبق ساختار لیکرت چهارگزینه ای تایید شد؛ سپس براساس ساختار به دست آمده، نزدیک به صد گویه اولیه طراحی گردید و روایی آنها از نظر کارشناسان تایید و طبق نظر آنها، تعدادی از گویه ها حذف شد و درنهایت، نسخه پنجاه سوالی آزمون مورد ارزیابی قرار گرفت. اعتبار آزمون با بررسی همسانی درونی از طریق ضریب آلفای کرونباخ در سطح 923/0 به دست آمد. دونیمه سازی نیز اعتباری در حد 869/0 و 870/0 برای دونیمه را نشان داد. بنابراین، این آزمون از اعتبار و روایی مناسب برخوردار است.

  کلیدواژگان: نوع دوستی، آزمون اولیه، روان سنجی، آزمون، روایی و اعتبار
 • زهرا سادات پورآقایی*، معصومه اسمعیلی صفحات 55-75

  خودپنداره و ابزارهای اندازه گیری آن در مکاتب روان شناسی پایه، عمدتا مبتنی بر مبانی انسان گرایی تعریف شده اند؛ درحالی که در کشور ما برای شناخت مبانی اساسی باید دیدگاه اسلامی را مورد بحث قرار داد. هدف از پژوهش حاضر، ساخت مقیاس خودپنداره مبتنی بر مبانی انسان شناسی اسلامی و بررسی ویژگی های روان سنجی آن در دانشجویان بود. مقیاس خودپنداره دارای پنجاه گویه است که این گویه ها با استناد به مولفه های انسان شناسی آیت الله جوادی آملی و با روش تحلیل محتوا استخراج شده اند. به منظور بررسی خصوصیات روان سنجی این مقیاس، تعداد 530 نفر از دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی تهران به وسیله نمونه گیری تصادفی انتخاب شدند و ایشان با تکمیل مقیاس خوپنداره، در پژوهش شرکت کردند. نتایج تحلیل عاملی به روش مولفه های اصلی، نشان دهنده وجود پنج مولفه خودپنداره بود که به ترتیب «خود مادی»، «خود فطری»، «خود اجتماعی»، «خود مذهبی» و «خود کائناتی» نام گذاری شدند. ضرایب همبستگی بین خرده مقیاس های پرسش نامه، خودپنداره با نمره کلی پرسش نامه خودپنداره ساراسون مثبت و در سطح 99 درصد اطمینان معنادار بود. ضریب آلفای کرونباخ کل مقیاس نیز 906/0 محاسبه شد. به طور کلی، یافته های پژوهش حاضر نشان داد که مقیاس خودپنداره از روایی و پایایی مناسبی برخوردار است.

  کلیدواژگان: خودپنداره، مبانی انسان شناسی، اسلامی، ساخت، اعتباریابی
 • محمدحسن حسینی، عبدالله رحیمی، سید علیرضا سیفی صفحات 77-94

  دغدغه اصلی والدین مسلمان تربیت فرزندان با الگویی اسلامی است. پژوهش حاضر با هدف یافتن الگوی فرزند پروری اسلامی با بررسی منابع اسلامی انجام شده است. روش پژوهش، توصیفی تحلیلی است که از طریق روش اسنادی و تحلیل محتوای کیفی برای به دست آوری داده ها استفاده شد. از نظر هدف، این پژوهش ازجمله تحقیقات بنیادی است. با توجه به آموزه های اسلامی، الگویی اسلامی، متشکل از سه مولفه اصلی برای فرزندپروری به دست آمد: 1. تکریم به عنوان بعد عاطفی معنوی؛ 2. تادیب به عنوان بعد رفتاری؛ 3. تعلیم به عنوان بعد شناختی. این الگوی تربیتی هدفمند بوده و با توجه به موضوع بحث (تربیت فرزند صالح) به دست آمده است. این نوع طراحی، مبتنی بر الگوی زمینه ای فرزند پروری دارلینگ استینبرگ است. علاوه بر این الگو، زیرشاخه هایی نیز برای هریک از این مولفه ها به دست آمد.

  کلیدواژگان: الگوی فرزندپروری اسلامی، سبک فرزندپروری، تکریم، کرامت، تادیب، تعلیم، فرزند صالح
 • امیر یکانی زاد*، اکبر سلیمان نژاد، نوریه حاجی زاده صفحات 95-112

  پژوهش حاضر با هدف بررسی اثربخشی آموزش مثبت اندیشی با تاکید بر آموزه های دینی بر سرمایه روان شناختی و بهزیستی روان شناختی دانش آموزان انجام شد. پژوهش موردمطالعه از نوع نیمه آزمایشی با طرح پیش آزمون پس آزمون با گروه گواه بود. جامعه آماری شامل تمامی دانش آموزان پسر سال سوم دوره دوم متوسطه شهر خوی در سال تحصیلی 1400 1401 بود. به منظور انتخاب آزمودنی ها، با استفاده از روش نمونه گیری خوشه ای، چهل نفر به صورت تصادفی انتخاب شدند و در دو گروه آزمایش (بیست نفر) و گروه گواه (بیست نفر) جایگزین شدند. برای هر دو گروه، پیش آزمون اجرا شد. برنامه مداخله ای مثبت اندیشی بر مبنای آموزه های دینی به گروه آزمایش به مدت ده جلسه نود دقیقه ای آموزش داده شد. در پایان دوره آموزش، پس آزمون اجرا گردید. برای جمع آوری داده ها در این پژوهش، از پرسش نامه سرمایه روان شناختی (لوتاتز، یوسف و اولیوا، 2007) و پرسش نامه بهزیستی روان شناختی (ریف، 1989) استفاده شد. داده های پژوهشی با استفاده از روش تحلیل کوواریانس بررسی شد. نتایج تحلیل داده های این پژوهش نشان داد که آموزش مثبت اندیشی بر مبنای آموزه های دینی توانسته است سرمایه روان شناختی و بهزیستی روان شناختی دانش آموزان را افزایش دهد و افراد مورد مطالعه در گروه آزمایش در مرحله پس آزمون به طور معناداری سرمایه روان شناختی و بهزیستی روان شناختی بیشتری داشتند (005/0P).

  کلیدواژگان: مثبت اندیشی، آموزه های دین، سرمایه روان شناختی، بهزیستی روان شناختی
 • سید عبدالله میرخندان * صفحات 113-132

  سرگرمی های مدرن از مفاهیم نوظهور در عصر حاضرند که اثرات و کارکردهای متعددی، ازجمله کارکردهای روان شناختی، دارند. شناخت این کارکردها خود از لحاظ علمی دارای اهمیت خاصی است؛ به طوری که گاه این کارکردها برای سازندگان خود این سرگرمی ها نیز مجهول و ناشناخته است. نکته دیگر، شرایط تاثیرگذار در مطلوب بودن یا نبودن این کارکردهاست. توجه به ملاحظات اسلامی می تواند در حل این مسائل راهگشا باشد. در همین راستا، پژوهش پیش رو با روش توصیفی تحلیلی در پی یافتن کارکردهای روان شناختی سرگرمی و شرایط مطلوبیت آنها از دیدگاه اسلامی است. در این پژوهش مشخص شد که برخی از کارکردهای روان شناختی سرگرمی عبارت اند از: شادی و تفریح؛ یادگیری و آموزش؛ خودشکوفایی و تعالی یابی؛ تخلیه هیجانات؛ هیجان خواهی و برانگیختگی؛ تجدید قوا و آرمیدگی؛ رهایی یابی از مشکلات؛ ارضای حس آرمان خواهی؛ غفلت زایی و سازگاری؛ روان درمانی؛ خودیابی و جانشین پذیری. در دنیای امروز، غالبا این کارکردها به صورت نامطلوب محقق می شوند. از منظر اسلامی برای اینکه این کارکردها مطلوب باشند، برخی ملاحظات لازم است؛ ازجمله اینکه: سرگرمی حلال باشد و به نتایجی چون غفلت از امور مطلوب و وظایف دیگر انسان، فخرفروشی، رفتار ناگهانی و فاقد دوراندیشی، اعتیاد به سرگرمی، ایجاد نیاز کاذب (مانند مدگرایی)، یکسان سازی فرهنگی، تهاجم به فرهنگ اسلامی و سلطه (اقتصادی، فرهنگی و سیاسی) طاغوتیان منجر نشود.

  کلیدواژگان: سرگرمی، کارکرد، سرگرمی اسلامی، اوقات فراغت، کارکرد سرگرمی
 • مریم احمدی*، جواد خلعتبری، علیرضا آقا یوسفی، مسعود جان بزرگی صفحات 133-149

  پژوهش حاضر با هدف پیش بینی سطح تحول روانی معنوی از طریق باورهای ناکارآمد شناختی و احساس گناه در مبتلایان به اختلال وسواس بی اختیاری شکل گرفته است. طرح پژوهش حاضر، توصیفی از نوع همبستگی است. جامعه آماری در این پژوهش، کلیه بیماران وسواس بی اختیاری مراجعه کننده به مراکز مشاوره شهر قم با شکایت اصلی اختلال وسواس بی اختیاری به تعداد ششصد نفر بود، که تعداد 240 نفر با استفاده از روش نمونه گیری هدفمند به عنوان اعضای نمونه انتخاب شدند. اعضای نمونه با پاسخ دادن به پرسش نامه وسواس ییل براون و نمره شدت وسواس بالاتر از 7، انتخاب شدند و به پرسش نامه باورهای ناکارآمد شناختی، پرسش نامه تحول روانی معنوی جان بزرگی و پرسش نامه احساس گناه گوگلر و جونز پاسخ دادند. در تحلیل داده ها از تحلیل رگرسون استفاده شد. نتایج پژوهش نشان داد که مولفه های متغیر باورهای ناکارآمد شناختی درمجموع توانستند 21 درصد واریانس نمره های سطح تحول روانی معنوی را در بیماران OCD پیش بینی کنند. همچنین بررسی ضریب بتا نشان داد که از بین مولفه های باورهای ناکارآمد شناختی، تنها مولفه انجام کامل امور توانست پیش بینی کننده معنادار متغیر سطح تحول روانی معنوی باشد. یافته ها، فرضیه دوم پژوهش را مبنی بر پیش بینی سطح تحول روانی معنوی از طریق احساس گناه در بیماران OCD تایید نکردند.

  کلیدواژگان: سطح تحول روانی، معنوی، باورهای ناکارآمد شناختی، احساس گناه، اختلال وسواس بی اختیاری
|
 • Mehdi Abbasi* Pages 7-28

  The authors have conducted their research intending to develop an educational intervention according to the model of regulating sexual behavior with an Islamic approach to increase the sexual self-control of adolescent boys. Thus, the goals, techniques and tasks of such an intervention were designed. The authors did not fail to consider experts' views in the course of studying the content validity of the intervention. In evaluating the efficacy of the educational intervention, a single-subject experimental design with multiple baselines and a sample of tripartite adolescent boys was followed. The techniques and tasks of educational intervention based on the sexual behavior regulation model with an Islamic approach were obtained in twelve steps. The content validity of schema was also approved by nine experts for all strategies, operational goals, techniques and tasks. In the single-subject experiment pilot design, findings suggested that all three participants exhibited an increase and improvement trend in the scale of sexual self-control (57%) after the intervention. An 86% non-overlapping data related to the visual analysis in the sexual self-control scale for all three participants suggested that the designed intervention was effective. The result of the research reveals that the therapeutic schema based on the regulating sexual behavior pattern with an Islamic approach is an educational intervention that helps increase sexual self-control.

  Keywords: educational intervention, regulating sexual behavior, sexual abstinence, boys, adolescence
 • Abozar Asdaollah pour karimi*, Mohammadreza Ahmadi mohammad abadi, Mohammadreza Jahangirzadeh qomi Pages 29-54

  This paper aims to study the cocept of philanthropism in Islamic sources and to develop a preliminary test thereon. Thus and referring to the Islamic sources, the content analysis method is used. For the validation and reliability assessment of the test, a survey method was employed with a sample of 109 students from the religious seminary of Qom and the Azad Islamic University. The structure derived from Islamic sources for philanthropism included six components: 1. Acceptance; 2. Bonding; 3. Friendship with others; 4. Supportiveness; 5. Forgiveness; 6. Selflessness. The validity of this structure was confirmed by religious experts with psychology backgrounds using the Likert four-option structure. Subsequently, based on the achieved structure, nearly a hundred initial accounts were designed and validated by experts; and following experts' opinions, some items were eliminated, resulting in a final fifty-question version of the test for evaluation. The reliability of the test was obtained at a level of 0.923 through internal consistency analysis using Cronbach's alpha coefficient. The split-half reliability also revealed values of 0.869 and 0.870 for the two halves of the test. Therefore, this test exhibits appropriate validity and reliability.

  Keywords: philanthropism, preliminary test, psychometrics, test, validity, reliability
 • Zahra sadat pour Aghaei*, Masomeh Esmaeli Pages 55-75

  Self-perception and its tools of measurement in basic psychology schools are mainly introduced according to humanistic principles, while in our country, the Islamic perspective must be addressed to understand the fundamental principles. In his research, the author aims to construct a self-perception scale based on the principles of Islamic anthropology and to investigate its psychometric properties in students. The self-perception scale is of fifty accounts which have been extracted from the components of Ayatollah Javadi Amoli's anthropology and through content analysis method. In order to examine the psychometric properties of this scale, a total of 530 students from the Azad Islamic University of Tehran were selected through random sampling who participated in the study by completing the self-perception scale. The results of the factor analysis using the principal components method indicated the presence of five components of self-perception, called "material self," "innate self," "social self," "religious self," and "cosmic self," respectively. The correlation coefficients between the subscales of the questionnaire and the overall score of the Sarason self-conception Questionnaire turned out to be positive and statistically significant at the 99% confidence level. The Cronbach's alpha coefficient for the overall scale was also calculated as 0.906. Overall, the findings of the current research says that the self-perception scale reveals adequate validity and reliability.

  Keywords: self-perceptionan, thropological foundations, Islamic, construction, validation
 • MohammadHossein Hoseini*, Abdollah Rahimi, Seyed Alireza Seyfi Pages 77-94

  The primary concern of Muslim parents is raising their children according to Islamic guidelines. In their paper, the authors have aimed to find an Islamic parenting model by examining Islamic sources. The method adopted is a descriptive-analytical one, utilizing documentary methods and qualitative content analysis to collect data. In terms of purpose, this research is considered a fundamental study. As per the Islamic teachings, an Islamic parenting model consisting of three main components is identified: 1. Respect as an emotional-spiritual dimension; 2. Discipline as a behavioral dimension; 3. Education as a cognitive dimension. This purposive parenting model is derived considering the topic under discussion (raising righteous children). This type of design is based on the Darling-Stienberg contextual parenting model. In addition to this model, subcategories were also identified for each of these components.

  Keywords: Islamic parenting model, parenting style, respect, dignity, discipline, education, righteous child
 • Amir Yekanizad*, Akbar Soleyman nezhad, Noriyeh Hajizadeh Pages 95-112

  In their paper, the authors have conducted this research in order to examine the efficacy of positive thinking education with emphasis on religious teachings on students' psychological capital and psychological well-being. The studied project is a semi-experimental pretest-posttest design with control group. The statistical population consisted of all third-grade male students of second course of secondary schools in Khoy city during the academic year 1400-1401. In order to select subjects, using cluster sampling method, forty participants were randomly selected and assigned to the experimental group (twenty participants) and control group (twenty participants). The pre-test was performed for both groups. A positive thinking intervention program based on religious teachings was conducted for the experimental group consisting of ten priods of 90 minute sessions. At the end of the training course, a post-test was conducted. For data collection, a psychological capital questionnaire (Lutatz, Yousef and Oliva, 2007) and a psychological well-being questionnaire (Reif, 1989) were used. The research data was examined using covariance analysis method. The results of data analysis revealed that positive thinking training based on religious teachings helped increase the psychological capital and psychological well-being of students, and the participants in the experimental group had significantly higher psychological capital and psychological well-being scores in the posttest phase (p < 0.05). In general, the findings confirm the usefulness and efficacy of positive thinking education based on religious teachings in enhancing students' psychological capital and psychological well-being.

  Keywords: positive thinking, religious teachings, psychological capital, psychological well, being
 • Seyed abdollah Mirkhandan* Pages 113-132

  Modern entertainments are new-fangled concepts in the present time, which have various effects and functions, including psychological ones. Knowing these functions is scientifically significant thus they sometimes remain unknown even to the inventers of these entertainments themselves. Another point is the influential conditions on the desirability or undesirability of these functions. Taking account of Islamic considerations can guide us in solving these issues. In this course, the following research aims to identify the psychological functions of entertainment and their desirability from the Islamic perspective through a descriptive-analytical method. The research has identified some of the psychological functions of entertainment including: joy and amusement, learning and education, self-fulfillment and self-transcendence, emotional catharsis, thrill-seeking and excitement, rejuvenation and tranquility, getting rid of problems, satisfying idealistic desires, oblivion and adaptation, psychotherapy, self-discovery, and substitutability. In today's world, these functions are often realized in undesirable ways. From the Islamic perspective, for these functions to be desirable, certain considerations are necessary, such as ensuring that the entertainment is lawful and lead not to outcomes such as neglecting wanted issues and man's other duties, ostentation, sudden and thoughtless behavior, addiction to entertainment, creating false needs (such as fashenism), cultural homogenization, attacking the Islamic culture, and dominance by tyrants (economic, cultural, and political).

  Keywords: entertainment, function, Islamic entertainment, leisure time, function of entertainment
 • Maryam Ahmadi* Pages 133-149

  In their research, the authors aim to predict the level of psycho-spiritual development through cognitive inefficient beliefs and guilt-feeling in those suffering from obsessive-compulsive disorder (OSD). The research design is a description of the type of correlation. The statistical population included 600 patients with OCD who referred to counseling centers in Qom city with the main complaint of OCD, from whom 240 individuals were selected as sample members using purposeful sampling method. Answering the Yale-Brown obsession questionnaire and having an obsession severity score higher than 7, the sample members were selected; they also answered the cognitive inefficient beliefs questionnaire, the Jan Bozorgi psycho-spiritual development questionnaire and the Googler and Jones guilt questionnaire. Regression analysis was carried out in the process of data analysis. The results suggest that the variable components of cognitive inefficient beliefs helped as a whole to predict 21% of the variance of the psycho-spiritual development level scores in OCD patients. Likewise, the study of beta coefficient suggests that among the components of cognitive inefficient beliefs, only that of perfectly doing things could meaningfully predict the level of psycho-spiritual development variable. Findings did not confirm the second hypothesis of the research based on predicting the level of psycho-spiritual development through guilt-feeling in OCD patients.

  Keywords: psycho-spiritual development level, cognitive inefficient beliefs, guilt-feeling, obsessive, compulsive disorder