فهرست مطالب

دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی - سال شانزدهم شماره 1 (بهار 1403)

نشریه دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی
سال شانزدهم شماره 1 (بهار 1403)

 • تاریخ انتشار: 1402/12/11
 • تعداد عناوین: 11
|
 • مرضیه محمدی، مریم بابایی ماهانی، محمد رمضانی، مونا علی بلندی* صفحات 1-11
  مقدمه

  درمان شکستگی های استخوانی ترمیم ناپذیر یکی از چالش های پزشکی است؛ زیرا نه بافت استخوانی می تواند بازسازی شود و نه روش های بازسازی فعلی موثر هستند. پیشرفت های نوظهور در زمینه نانوتکنولوژی به توسعه مواد جدید، داربست ها و استراتژی های دارورسانی برای ترمیم بافت های آسیب دیده منجر شده است. هدف از این مطالعه فراهم کردن شرایط مشابه ماتریکس خارج سلولی با ساخت داربست کلاژن هیدروکسی آپاتیت و بارگیری آن با حامل های پلیمرزومی حامل دی متیل اگزالیل گلایسین (DMOG) و هدفمندشده با پپتید BMP-2 به منظور تسریع و افزایش تمایز سلول های بنیادی مزانشیمی به استخوان است.

  روش کار

  در این مطالعه، نانوذرات پلیمرزومی حامل DMOG و هدفمندشده با پپتید BMP-2 تهیه شد. خصوصیات فیزیکوشیمیایی نانوذرات ارزیابی شد. سپس، درون داربست هایی از جنس کلاژن نانوهیدروکسی آپاتیت بارگیری شد و میزان بیان ژن های استئوژنیک OCN، OPN و ژن های آنژیوژنیک vcam،  vwf، kdr  در سلول های بنیادی مزانشیمی بررسی شد.

  یافته ها

  بار سطحی و اندازه ذره ای نانوذرات سنتزشده به ترتیب، 6- و 141 نانومتر بود. نانوذرات 35 درصد از DMOG بارگیری شده را طی 30 روز و به صورت آهسته، آزاد کردند. نتایج بررسی بیان ژن های OCN و  OPN نشان داد که میزان بیان این دو ژن در سلول هایی که در معرض پلیمرزوم های هدفمندشده با پپتید BMP-2 بودند، در مقایسه با پلیمرزوم های غیرهدفمند به ترتیب، 27 و 2 برابر بود. نتایج بررسی میزان بیان ژن های آنژیوژنیک نیز نشان داد که میزان بیان ژن های آنژیوژنیک vcam، vwf ،kdr  در پلیمرزوم های هدفمند نسبت به انواع غیرهدفمند به ترتیب، 7/11، 8/12 و 17/2 برابر بود.

  نتیجه گیری

  چنین به نظر می رسد که فراهم کردن محیط شبیه ماتریکس خارج سلولی استخوانی با کنار هم قرار دادن داربست استئومیمتیک کلاژن نانوهیدروکسی آپاتایت، فاکتور آنژیوژنیک DMOG و فاکتور استئوژنیک BMP-2 می تواند در تسریع و افزایش تمایز سلول های بنیادی مزانشیمی از سلول های استخوانی موثر باشد.

  کلیدواژگان: داربست، کلاژن، DMOG، نانوهیدروکسی آپاتایت، تمایز به استخوان، مهندسی بافت
 • جواد نخزری خداخیر*، مهدی زارعی، حمیدرضا زلفی، امیر شکیب صفحات 12-20
  مقدمه

  هدف از مطالعه حاضر بررسی تاثیر تمرینات عملکردی با شدت بالا بر سطوح گلیکوپروتئین آلفا-2 غنی از لوسین 1 (LRG1) و ارتباط آن با عوامل خطر قلبی عروقی و شاخص های آتروژنیک در زنان دارای اضافه وزن و چاق بود.

  روش کار

  در این مطالعه نیمه تجربی، 19 زن دارای اضافه وزن و چاق به صورت تصادفی به دو گروه تمرین عملکردی با شدت بالا (9 نفر) و کنترل (10 نفر) تقسیم شدند. آزمودنی های گروه تمرینی 3 جلسه در هفته به مدت 8 هفته به اجرای تمرینات عملکردی با شدت بالا پرداختند. قبل و پس از 8 هفته، نمونه های خونی برای اندازه گیری غلظت LRG1 و نیم رخ لیپیدی گرفته شد و شاخص های آتروژنیک محاسبه شد. از آزمون تحلیل کوواریانس و نرم افزار SPSS نسخه 16 برای تجزیه و تحلیل داده ها استفاده شد.

  یافته ها

  بعد از 8 هفته تمرینات عملکردی با شدت بالا، غلظت LRG1 (027/0=P)، شاخص آتروژنیک پلاسما (000/0=P)، شاخص خطر کاستلی I (CRI-I) (001/0=P) و شاخص خطر کاستلی II (CRI-II) (002/0=P) در گروه تجربی نسبت به گروه کنترل به طور معنی داری کاهش یافت. هم بستگی مثبت و معنی داری بین تغییرات غلظت LRG1 و تغییرات درصد چربی بدن (437/0=r، 041/0=P)، شاخص آتروژنیک پلاسما (512/0=r، 025/0=P) و CRI-I (479/0=r ، 038/0=P) مشاهده شد. هم بستگی منفی و معنی داری بین تغییرات LRG1 و کلسترول لیپوپروتئین با چگالی بالا (HDL-C) (569/0- =r، 011/0=P) مشاهده شد.

  نتیجه گیری

  8 هفته تمرینات عملکردی با شدت بالا در زنان دارای اضافه وزن و چاق در کاهش LRG1 و بهبود عوامل خطر قلبی عروقی و شاخص های آتروژنیک موثر است؛ ازاین رو، تمرینات عملکردی با شدت بالا می تواند به عنوان مداخلات تمرینی کمکی در کنترل و کاهش عوارض مرتبط با اضافه وزن و چاقی موثر باشد.

  کلیدواژگان: تمرینات عملکردی، LRG1، شاخص آتروژنیک، چاقی
 • فاطمه ربانی، نگین محبی، سمیه حیاتی، اندیشه حامدی، رضوانه منظور، اعظم سعیدی کیا*، زهرا قاسم پور صفحات 21-28
  مقدمه

  نارسایی مزمن کلیوی به طور مستقیم و غیرمستقیم، کیفیت زندگی مبتلایان را تغییر می دهد. برای حفظ کیفیت زندگی، خودکارآمدی نقش موثری دارد. بررسی ارتباط بین تنیدگی، کیفیت زندگی و خودکارآمدی می تواند پرستاران را در به کارگیری شیوه های مناسب برای ارتقای کیفیت زندگی بیماران یاری دهد؛ لذا، مطالعه حاضر با هدف تعیین شدت تنیدگی و ارتباط آن با خودکارآمدی و کیفیت زندگی بیماران همودیالیزی بیمارستان امام خمینی شهرستان شیروان انجام شد.

  روش کار

  مطالعه حاضر مقطعی هم بستگی بود و به روش سرشماری و با مشارکت 77 نفر از بیماران همودیالیزی در سال 1401 انجام شد. ابزارهای پژوهش شامل فرم مشخصات دموگرافیک، پرسش نامه های کیفیت زندگی، تنیدگی بیماران همودیالیزی و سنجش عمومی خودکارآمدی بود. داده ها با نرم افزار SPSS19 تجزیه وتحلیل شدند.

  یافته ها

  میانگین سن و وزن شرکت کنندگان به ترتیب، 73/14±5/56 سال و 15/17±48/66 کیلوگرم بود که از این بین، 7/59 درصد آقا بودند و 6/41 درصد از کل شرکت کنندگان به مدت 1 تا 3 سال دیالیز می شدند. بین میانگین نمره تنیدگی و نمره برخی از ابعاد کیفیت زندگی ارتباط معناداری وجود داشت (05/0>P)، درحالی که ارتباط معناداری بین میانگین نمره تنیدگی و خودکارآمدی مشاهده نشد. همچنین، بین میانگین نمره خودکارآمدی و برخی ابعاد کیفیت زندگی ارتباط معناداری یافت نشد (05/0≥ P).

  نتیجه گیری

  با توجه به نتایج، با کاهش شدت تنیدگی بیماران همودیالیزی، کیفیت زندگی آنان بهبود می یابد. در این میان، افرادی که سطح خودکارآمدی بالاتری دارند، شدت تنیدگی کمتری را تجربه می کنند. لذا، تلاش کادر درمان شناخت عوامل تنیدگی زا و به کارگیری مداخلاتی برای کاهش آن به منظور بهبود کیفیت زندگی بیماران است

  کلیدواژگان: تنیدگی، خودکارآمدی، کیفیت زندگی، همودیالیز
 • عارفه بیباک، بهرام بیباک، سمیه معین، فرزانه شاکری* صفحات 29-34
  مقدمه

  انار (Punica granatum L) میوه ای باستانی و منحصربه فرد است که از عصاره آن به عنوان آنتی اکسیدان، ضددیابت، ضدچاقی و ضدفشارخون استفاده می شود. با توجه به استرس اکسیداتیو و ارتباط آن با تشنج از یک طرف و خواص آنتی اکسیدانی عصاره انار از طرف دیگر، در این مطالعه، اثر عصاره اتانولی پوسته انار بر تشنج القاشده به وسیله پنتیلن تترازول در موش کوچک بررسی شد.

  روش کار

  در این مطالعه ی تجربی و آزمایشگاهی، موش های کوچک به طور تصادفی به چهار گروه هشت تایی تقسیم شدند. یک گروه پنتیلن تترازول (PTZ) دریافت کردند و سه گروه دیگر دریافت کننده عصاره اتانولی پوسته انار با دوزهای 100، 200 و 400  میلی گرم بر کیلوگرم بودند. 30 دقیقه بعد از تجویز داخل صفاقی، دوزهای مختلف عصاره داروی PTZ با دوز 100 میلی گرم به ازای هر کیلوگرم به صورت داخل صفاقی به موش ها تزریق شد و موش ها بلافاصله به قفس مخصوص منتقل شدند و طی 60 دقیقه، پارامترهای تشنجی ارزیابی شد.

  یافته ها

  نتایج نشان داد که عصاره اتانولی پوسته انار در دوزهای مختلف 100، 200 و 400  میلی گرم بر کیلوگرم وزن بدن باعث تاخیر در زمان شروع تشنج کلونیک (MCS) ناشی از تزریق PTZ می شود. همچنین، دوزهای 200 و 400 میلی گرم بر کیلوگرم نیز باعث تاخیر در زمان شروع تشنج تونیک-کلونیک جنرالیزه (GTCS) ناشی از تزریق PTZ می شود (001/0<p تا 05/0<p) و این اثرهای ضدتشنجی عصاره اتانولی پوسته انار وابسته به دوز است، به طوری که دوزهای بالا بیشترین اثر پروفیلاکسی برای ایجاد دو نوع تشنج MCS  و GTCS را نشان دادند (05/0<p).

  نتیجه گیری

  نتایج مطالعه حاضر نشان داد که عصاره اتانولی پوسته انار دارای خاصیت ضدتشنجی است و بیشترین تاثیر ضدتشنجی آن در بالاترین دوز آن مشاهده می شود.

  کلیدواژگان: تشنج، عصاره اتانولی، پوسته انار، پنتیلن تترازول، آنتی اکسیدان
 • امیرحسین مجبوری یزدی، مرضیه محمودی منش، شیما عبداللهی، مهدی حارث آبادی، مریم یزدانی، آذر شکری، یاسمن آل یاسین، فاریا جعفرزاده* صفحات 35-43
  مقدمه

  بیماری التهابی لثه پنجمین عارضه شناخته شده بیماری دیابت است که علاوه بر مشکلات دهان و دندان، می تواند بر کنترل قند خون نیز تاثیرگذار باشد. درمان موجود در حال حاضر، شامل جراحی لثه است که از درمان های تهاجمی دشوار در بیماران دیابتی است. هدف ما در این مطالعه مرور بررسی اثربخشی کورکومین و نانوکورکومین در بهبود ضایعات پریودنتال در بیماران مبتلا به دیابت است.

  روش کار

  در این مطالعه مروری سیستماتیک، چهار پایگاه اسکوپوس، پابمد، wos و گوگل اسکولار بدون محدودیت زمان و زبان تا ماه سپتامبر 2023 جست وجو شدند. جست وجو با استفاده از کلیدواژه های MeSH و کلمات متنی مرتبط با «کورکومین»، «ضایعات پریودنتال» و «دیابت» در عنوان و چکیده مقالات انجام شد. عناوین و چکیده ها و متن کامل مطالعات برای یافتن مطالعات واجد شرایط بررسی شد. مقالات پژوهشی اصیلی وارد مطالعه شدند که به بررسی اثر کورکومین یا نانوکورکومین بر شاخص های بهبود ضایعات پریودنتال در نمونه های دیابتیک انسانی یا حیوانی پرداخته بودند. مقالات گزارش کوتاه و مطالعات مروری حذف شدند.

  یافته ها

  در نهایت، 10 مطالعه واجد شرایط وارد این مرور سیستماتیک شدند. نتایج مطالعات نشان داد که کورکومین و نانوکورکومین با توجه به اثرهای آنتی اکسیدانی و ضدالتهابی، می توانند باعث کاهش رادیکال های آزاد و همچنین، فاکتور های التهابی مانند اینترلوکین ها و متالوپروتئینازها و کلاژنولیتیک ها شوند و به این ترتیب، موجب بهبود التهاب لثه در بیماران دیابتی به تنهایی یا درکنار روش های تهاجمی مانند جرم گیری شوند.

  نتیجه گیری

  به نظر می رسد که کورکومین و نانوکورکومین ممکن است در کاهش التهاب لثه و کاهش تحلیل استخوان در بیماران دیابتی موثر باشند. بااین حال، برای دستیابی به نتیجه گیری قابل اعتماد، مطالعات انسانی بیشتری در این زمینه نیاز است.

  کلیدواژگان: کورکومین، شاخص پریودنتال، پریودنتایتیس، دیابت ملیتوس
 • مهدی تقدسی، مونا پژوهی، کاوه شاه ویسی، فوزیه خانی همت آبادی، زهرا خالوندی، سیروس جلیلی* صفحات 44-53
  مقدمه

  گلیوبلاستوم مولتی فرم (GBM) از تومورهای شایع مغزی انسان است. از روش های درمان این بیماری می توان به استفاده از داروی تموزولومید اشاره کرد. با توجه به مقاومت و عود تومور پس از تیمار با تموزولومید، محققان درصدد این برآمدند که از روش هایی برای غلبه بر مقاومت به تموزولومید استفاده کنند. با توجه به اثرهای ضدسرطانی جغجغه یا کهورکProsopis farcta)) در طب سنتی ایران، هدف مطالعه حاضر بررسی اثر عصاره میوه گیاه کهورک بر سمیت القاشده توسط تموزولومید در رده سلولی GBM است.

  روش کار

  رده سلولی گلیوبلاستوم (T98G) با غلظت های مختلف عصاره گیاهی و تموزولومید تیمار شد. میزان بقای سلولی با روش MTT ارزیابی شد. نوع اینترکشن بین عصاره گیاهی و داروی تموزولومید با استفاده از نتایج تست MTT و همچنین، نرم افزار Compusyn ارزیابی شد. همچنین، میزان تولید نیتریک اکساید در سلول های سرطانی سنجیده شد. بیان ژن  O-6-Methylguanine-DNA Methyltransferase (MGMT) نیز با روش Real-time PCR ارزیابی شد.

  یافته ها

  عصاره هیدروالکلی و تموزولومید زنده ماندن سلولی را به روشی وابسته به غلظت و زمان کاهش دادند. ترکیب عصاره و تموزولومید دارای اثرهای هم افزا در کاهش زنده مانی سلولی بود. عصاره هیدروالکلی و/یا تموزولومید باعث کاهش معنی دار در تولید و ترشح نیتریک اکساید شدند (05/0<p). عصاره هیدروالکلی باعث کاهش معنی دار و تموزولومید باعث افزایش معنی دار بیان ژن MGMT شد (05/0<p). تیمار ترکیبی هم زمان عصاره و دارو باعث کاهش معنی دار بیان ژن MGMT نسبت به گروه تیمارشده با تموزولومید شد (05/0<p).

  نتیجه گیری

  ترکیب عصاره میوه کهورک و تموزولومید پتانسیل ضدتوموری هم افزا در سلول های GBM نشان داد. این عصاره مقاومت سلولی به تموزولومید را از طریق کاهش بیان MGMT کاهش داد.

  کلیدواژگان: گیاه کهورک، تموزولومید، گلیوبلاستوم مولتی فرم، مقاومت دارویی، سمیت سلولی، ژن MGMT
 • عشرت کریمی، عبدالحسین طاهری کلانی*، مریم عباسی، حدیث ارغوان فر، علیرضا لطفی صفحات 54-61
  مقدمه

  مشخص شده است که رژیم غذایی پرچرب فشار اکسایشی قلب را افزایش می دهد که ممکن است در پاتوژنز بیماری های قلبی عروقی موثر باشد. مطالعه حاضر با هدف تعیین اثر 8 هفته تمرین تناوبی شدید همراه با جیره غذایی پرچرب بر سطح گلوتاتیون پراکسیداز (GPX) و مالون دی آلدئید (MDA) در بافت قلب رت های ویستار اجرا شد.

  روش کار

  در این پژوهش تجربی، تعداد 21 سر رت نر نژاد ویستار با دامنه سنی 12 تا 14 هفته ، به طور تصادفی به سه گروه شامل جیره نرمال (7=n)، جیره پرچرب (7=n) و جیره پرچرب + تمرین تناوبی شدید (7=n) تقسیم شدند. حیوانات گروه های دارای جیره پرچرب به مدت 23 هفته رژیم پرچرب دریافت کردند. گروه جیره پرچرب + تمرین تناوبی شدید ضمن دریافت رژیم پرچرب، 8 هفته پایانی پروتکل تمرین تناوبی شدید را روی نوارگردان و 3 جلسه در هفته اجرا کردند. 48 ساعت پس از آخرین جلسه تمرینی، رت ها قربانی شدند و سطوح GPX و MDA در بافت قلب به روش رنگ سنجی آنزیمی اندازه گیری شد. داده های جمع آوری شده با آزمون های آماری تحلیل واریانس یک طرفه (ANOVA) و تعقیبی توکی در سطح 05/0>P بررسی شدند.

  یافته ها

  تغییر معناداری در سطوح آنزیم GPX (14/0=P) و MDA (214/0=P) در بافت قلبی هر سه گروه جیره نرمال، جیره پرچرب و جیره پرچرب + تمرین تناوبی شدید دیده نشد.

  نتیجه گیری

  با توجه به نتایج، به نظر می رسد که اجرای 8 هفته تمرین تناوبی شدید اثری بر نشانگرهای فشار اکسایشی بافت قلبی در رت های دریافت کننده جیره پرچرب ندارد.

  کلیدواژگان: تمرین تناوبی شدید، جیره پرچرب، آنتی اکسیدان، پراکسیدان، فشار اکسایشی
 • شیرین جلیلی*، محمد پنجی صفحات 62-71
  مقدمه

  بیماری مولتیپل اسکلروزیس (MS) رایج ترین بیماری دمیلینه کننده سیستم عصبی مرکزی و دومین بیماری ناتوان کننده در بالغان به شمار می آید. تاکنون، علت دقیق و مکانیسم های پاتوژنز MS مشخص نشده است. در پاتوژنز MS، علاوه بر سلول های T، سلول های B نیز نقش دارند که کمتر به آن ها توجه شده است.

  روش کار

  در این مطالعه، بیان RNAهای غیرکدکننده بلند و چهار ژن از مسیر سیگنالینگ گیرنده سلول B (CR2، BLK، BLNK و RASGRP3) در دیتاست میکرواری GSE21942 بررسی شد. سپس، با استفاده از دیتابیس های miRWalk و DIANA-LncBase، miRNAهای هدف قراردهنده ژن ها و lncRNAها شناسایی شد و در نهایت، شبکه ceRNA ترسیم شد.

  یافته ها

  هفت lncRNA با بیان متفاوت در بیماران MS شناسایی شد که همگی دارای افزایش بیان در بیماران در مقایسه با گروه کنترل بودند. همچنین، بیان چهار ژن CR2، BLK، BLNK و RASGRP3 نیز در بیماران MS افزایش داشت. در نهایت، شبکه ceRNA متشکل از یک lncRNA (MALAT1) و دو miRNA از miRNAهای شناسایی شده (hsa-miR-92a-3p و hsa-miR-548a-3p) و سه ژن (CR2، RASGRP3 و BLK) ساخته شد. در این شبکه، hsa-miR-92a-3p و hsa-miR-548a-3p ژن های CR2، RASGRP3 و BLK را هدف قرار می دهند. از طرفی، MALAT1 نیز با اتصال به miRNA های ذکرشده، اثر آن ها را بر ژن ها می کاهد.

  نتیجه گیری

  شبکه ceRNA شناسایی شده می تواند مکانیسم جدیدی در پاتوژنز MS باشد و از طریق تاثیر بر مسیر سیگنالینگ گیرنده سلول B در بیماری MS نقش داشته باشد. همچنین، هریک از اجزای آن می تواند به عنوان هدف درمانی بالقوه ای در نظر گرفته شود.

  کلیدواژگان: مولتیپل اسکلروزیس، سلول B، بیان ژن، شبکه ceRNA
 • بهناز کریمی پور، زهرا صلاح زاده، پریوش باقری*، محمودرضا آذغانی، ماندانا رضایی، پروین سربخش، نوشین خلیلیان اکرامی صفحات 72-78
  مقدمه

  ارزیابی راستای تنه و اندام های تحتانی در افراد با وضعیت سر روبه جلو به علت ارتباط مکانیکی این بخش ها با ستون فقرات گردنی، ضروری به نظر می رسد. هدف این مطالعه بررسی تکرارپذیری ارزیابی وضعیت تنه، لگن و اندام تحتانی در افراد با و بدون سر روبه جلو به روش فوتوگرامتری است.

  روش کار

  این مطالعه از نوع مشاهده ای تحلیلی بود و شرکت کنندگان شامل 60 نفر مرد و زن (32 نفر با سر روبه جلو و 28 نفر بدون سر روبه جلو) از دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی تبریز (میانگین سن برابر با 66/2 ± 30/23 سال) بودند. زاویه کرانیوورتبرال 48 درجه و کمتر به عنوان سر روبه جلو شناخته می شود. برای ارزیابی تکرارپذیری درون آزمونگر، بررسی وضعیت را به فاصله یک هفته آزمونگر اول و برای ارزیابی تکرار پذیری بین آزمونگر، بررسی وضعیت را به فاصله یک ساعت آزمونگر دوم تکرار کرد. زوایای مورد اندازه گیری شامل راستای عمودی و طرفی بدن، راستای عمودی تنه و طرفی اندام تحتانی و راستای افقی لگن و زاویه مفصل ران و مچ پا بود.

  یافته ها

  نتایج ضریب هم بستگی درون رده ای بر اساس معیار مونرو، درگروه با سر روبه جلو برای پایایی درون آزمونگر، زاویه راستای عمودی بدن کمترین (73/0) و زاویه مفصل ران بیشترین ضریب پایایی (96/0) را داشتند. برای تکرارپذیری بین آزمونگر در گروه با سر روبه جلو، راستای اندام تحتانی (88/0) کمترین و زاویه مفصل ران بیشترین ضریب پایایی (97/0) را داشتند.

  نتیجه گیری

  ارزیابی راستای تنه و اندام تحتانی در افراد با وضعیت سر روبه جلو به روش فوتوگرامتری به عنوان روشی کمی با تکرارپذیری بالا می تواند به کار رود.

  کلیدواژگان: فوتوگرامتری، وضعیت سر، تکرارپذیری، تحلیل وضعیت بدن
 • سپیده بشیر گنبدی، علی شیخ السلامی*، علی رضایی شریف، احمدرضا کیانی صفحات 79-86
  مقدمه

  پژوهش حاضر با هدف تدوین برنامه والدگری برای مادران دارای فرزند با نارضایتی جنسیتی و بررسی تاثیر آن بر تاب آوری و کیفیت رابطه والد-فرزندی انجام گرفت.

  روش کار

  روش پژوهش نیمه آزمایشی از نوع پیش آزمون و پس آزمون با گروه کنترل و دوره پیگیری بود. جامعه ی آماری مادران مراجعه کننده به مرکز روان پزشکی شهر تهران در سال 1401 و دارای فرزند با نارضایتی جنسیتی بودند که از بین آن ها، 30 نفر به شیوه دردسترس انتخاب و به صورت تصادفی، در گروه آزمایش و کنترل جایگزین شدند. هر دو گروه به وسیله پیش آزمون با مقیاس تاب آوری فرم کوتاه (2009) و پرسش نامه ارزیابی رابطه والد-فرزند (1983) ارزیابی شدند و برنامه والدگری به گروه آزمایش آموزش داده شد. سپس، در هر دو گروه، پس آزمون اجرا شد و پس از سه ماه، آزمون پیگیری به عمل آمد.

  یافته ها

  داده ها با استفاده از روش آماری واریانس با اندازه گیری مکرر و آزمون تعقیبی بونفرونی در نرم افزار SPSS-23 تحلیل شدند. نتایج نشان داد که برنامه تدوین شده باعث بهبود سطح تاب آوری و کیفیت رابطه والد-فرزندی در مادران دارای فرزند با نارضایتی جنسیتی شده که این بهبود تا مرحله پیگیری برقرار بوده است (05/0 <p).

  نتیجه گیری

  طبق نتایج، برنامه تدوین شده والدگری می تواند موجب شود که مادران دارای فرزند با نارضایتی جنسیتی تاب آوری خود را افزایش دهند و روابط خود را با فرزندشان بهبود بخشند؛ بنابراین، پیشنهاد می شود که استفاده از این نوع مداخله برای کار با این گروه از مادران در دستورکار روان شناسان و سازمآن های مرتبط قرار گیرد.

  کلیدواژگان: اختلال هویت جنسیتی، تاب آوری، رابطه والد-فرزندی، مادران، مداخلات، نارضایتی جنسیتی، والدگری
 • پوریا میدانی، سیده هدا علوی زاده، حمیدرضا رحیمی، فیروزه سلیمانی، فاطمه غیبی*، امین جلیلی صفحات 87-96
  مقدمه

  سودوموناس آئروژینوزا پاتوژنی فرصت طلب و متداول ترین باکتری مرتبط با عفونت های بیمارستانی و ذات الریه است. با توجه به عوارض جانبی آنتی بیوتیک ها، کاهش کارایی به علت مقاومت دارویی و اثبات اثرهای آنتی باکتریال ترکیبات گیاهی، در این طرح خصوصیات آنتی باکتریایی سه عصاره آویشن، رزماری و چای سبز بررسی شد.

  روش کار

  ابتدا جداسازی سویه های کلینیکی انجام شد و سپس، سویه ها ذخیره شدند. مقاومت سویه ها در برابر آنتی بیوتیک ها اندازه گیری شد و سویه ها به سه دسته مقاوم، حساس و نیمه حساس تقسیم شدند. حداقل غلظت مهارکننده رشد باکتری (MIC) توسط ترکیب سه عصاره تعیین شد. حداقل غلظت مهارکننده رشد موثر آنتی بیوتیک آمپی سیلین نیز تعیین شد. در نهایت، اثر متقابل ترکیب عصاره ها با  آنتی بیوتیک انتخابی بررسی شد. همچنین، اثر عصاره ها بر تشکیل بیوفیلم سودوموناس آئروژینوزا بررسی شد.

  یافته ها

  سه عصاره آویشن، رزماری و چای سبز مانع رشد زیرگونه های متفاوتی از باکتری شدند. ترکیب بهینه از سه عصاره باعث کاهش MIC عصاره ها به تنهایی شد. عصاره ها و  آنتی بیوتیک آمپی سیلین بر یکدیگر خاصیت هم افزایی نشان دادند و ترکیب عصاره ها مانع از رشد بیوفیلم شد.

  نتیجه گیری

  نتایج حاکی از آن است که ترکیب سه عصاره اثرهای ضدباکتریایی و بیوفیلمی شایان ذکری دارند. همچنین، ترکیب این سه عصاره با هم و در ترکیب با آنتی بیوتیک آمپی سیلین خاصیت سینرژیسم دارد.

  کلیدواژگان: بیوفیلم، عصاره آویشن، روغن رزماری، عصاره چای سبز، سودوموناس آئروژینوزا
|
 • Marzieh Mohammadi, Maryam Babaei Mahani, Mohammad Ramezani, Mona Alibolandi* Pages 1-11
  Introduction

  Recent advances in the field of nanotechnology have led to the development of platforms for healing or repairing damaged tissues. The present study aimed to provide a bone extracellular matrix (ECM) mimetic platform made of hydroxyapatite and collagen loaded with nanopolymersomes encapsulating dimethyloxalylglycine (DMOG) and decorated with BMP-2 peptide in order to accelerate and increase the differentiation of mesenchymal stem cells to bone tissue.

  Method

  In this study, polymersome nanoparticles carrying DMOG and targeted with BMP-2 peptide were prepared. The physicochemical properties of nanoparticles were evaluated. Thereafter, it was loaded into collagen-nanohydroxyapatite scaffolds and the expression levels of osteogenic genes OCN and OPN and angiogenic genes vcam, vwf, and kdr were checked in mesenchymal stem cells.

  Results

  The surface charge and particle size of the synthesized nanoparticles were reported as -6 mv and 141 nm, respectively. The nanoparticles were able to slowly release 35% of the loaded DMOG within 30 days. The results demonstrated that the expression levels of OCN and OPN genes in cells exposed to polymersomes targeted with BMP-2 peptide were 27 and 2 times more than those of non-targeted polymersomes, respectively. In addition, the expression of angiogenic genes, vwf, kdr, and vcam, displayed a significant increase in targeted polymersomes compared to the non-targeted types (11.7-, 12.8-, and 2.17-fold, respectively).

  Conclusion

  It seems that providing an environment similar to the bone ECM by combining an osteomimetic scaffold made of collagen-nanohydroxyapatite, DMOG as an angiogenic factor, and BMP-2 as the osteogenic factor can be effective in accelerating and increasing the differentiation of mesenchymal stem cells into osteoblasts.

  Keywords: Bone differentiation, Collagen, DMOG, Nano hydroxyapatite, Scaffold, Tissue engineering
 • Javad Nakhzari Khodakheir*, Mehdi Zarei, HamidReza Zolfi, Amir Shakib Pages 12-20
  Introduction

  The present study aimed to investigate the effect of high-intensity functional training on leucine-rich alpha-2 glycoprotein 1(LRG1) levels and its relationship with cardiovascular risk factors and atherogenic indicators in overweight and obese women.

  Method

  In this semi-experimental study, 19 overweight and obese women were randomly divided into two groups of high-intensity functional training (n=9) and control (n=10). The participants of the training group performed high-intensity functional exercises three times per week for eight weeks. Before and after the intervention, blood samples were taken to measure LRG1 concentration and lipid profile, in addition to the calculation of atherogenic indices. Analysis of covariance test was used to analyze the data.

  Results

  After eight weeks of high-intensity functional training, LRG1 concentration (P=0.027), plasma atherogenic index (P=0.000), Castelli risk index-I (CRI-I) (P=0.001), and Castelli risk index-II (CRI-II) (P=0.002) were significantly decreased in the experimental group compared to the control group. A positive and significant correlation was observed between changes in LRG1 concentration and changes in body fat percentage (r=0.437, P=0.041), plasma atherogenic index (r=0.512, P=0.025), and CRI-I (r=0.479, P=0.038). A negative and significant correlation was observed between the changes of LRG1 and high-density lipoprotein cholesterol (HDL-C) (r =-0.569, P=0.011).

  Conclusion

  Eight weeks of high-intensity functional training in overweight and obese women is effective in reducing LRG1 and improving cardiovascular risk factors and atherogenic indicators. Therefore, high-intensity functional exercises can be effective as auxiliary exercise interventions in controlling and reducing complications related to overweight and obesity

  Keywords: Atherogenic index, Functional training, LRG1, Obesity
 • Fatemeh Rabani, Negin Mohebi, Somayeh Hayati, Andishe Hamedi, Rezvaneh Manzour, Azam Saedikia*, Zahra Ghasempour Pages 21-28
  Introduction

  Chronic renal failure directly and indirectly changes the quality of life of the patients. To maintain the quality of life, self-efficacy plays an effective role. Investigation of the relationship among stress, quality of life, and self-efficacy can help nurses to apply suitable ways to improve the quality of life of patients. Therefore, the present study aimed to determine the severity of stress and its relationship with self-efficacy and quality of life in hemodialysis patients in Imam Khomeini Hospital in Shirvan, Iran.

  Method

  This cross-sectional correlational study was carried out on 77 hemodialysis patients in 2022. The research tools included demographic characteristics and quality of life questionnaire, alongside human stress and general self-efficacy measurements. The collected data were analyzed in SPSS software (version 19).

  Results

  Mean age and weight of the participants were 56.5 ± 14.73 years and 66.48 ± 17.15 Kg, respectively. Moreover, 59.7% of the patients were male and 41.6% of them performed dialysis for 1-3 years. There was a significant relationship between the mean stress score and score of some dimensions of quality of life (P<0.05). However, there was no significant relationship between the mean score of stress and self-efficacy. In addition, there was no significant relationship between the average of self-efficacy score and some dimensions of quality of life (P≥0.05).

  Conclusion

  According to the results, the quality of life of hemodialysis patients improves by reducing the stress intensity. Meanwhile, people who have a higher level of self-efficacy experience less stress. Therefore, the effort of the treatment staff is to identify the aggravating factors and use suitable interventions to reduce them with the aim of improving the quality of life of patients.

  Keywords: Hemodialysis, Self-efficacy, Stress, Quality of life
 • Arefeh Bibak, Bahram Bibak, Somayeh Moein, Farzaneh Shakeri* Pages 29-34
  Introduction

  Pomegranate (Punica granatum L) is an ancient and unique fruit used as antioxidant, antidiabetic, anti-obesity, and antihypertensive. Considering oxidative stress and its relationship with convulsions and the antioxidant properties of pomegranate extract, the present study aimed to investigate the effect of ethanolic extract of Punica granatum peel on pentylenetetrazole (PTZ)-induced seizures in mice.

  Method

  In this experimental study, male rats were randomly divided into four groups (n=8 in each group, PTZ group, and three groups received 100, 200, and 400 mg/kg of the extract). Thirty minutes after peritoneal injection of different doses of the extract, PTZ (100 mg/kg) was injected, and the mice were immediately transferred to a special cage, and the seizure parameters were evaluated for 60 minutes.

  Results

  The results implicated that treating with ethanolic extract of Punica granatum peel in different doses of 100, 200, and 400 mg/kg body weight could delay the onset of minimal clonic seizures (MCS) caused by PTZ injection. In addition, doses of 200 and 400 mg/kg delay the onset of generalized tonic-clonic seizures (GTCS) caused by PTZ injection (P<0.001 to P<0.05). The anti-seizure effects of the ethanolic extract of Punica granatum were dose-dependent; therefore, the high doses have the most prophylactic effects against MCS and GTCS seizures (P<0.05).

  Conclusion

  The results of this study showed that treatment with ethanolic extract of Punica granatum peel has an anti-seizure effect on mice, and the highest anti-seizure effect was observed in the highest dosage

  Keywords: Antioxidant, Ethanolioc extract, Pentylenetetrazol, Punica granatum peel, Seizures
 • Amirhossein Majbouri Yazdi, Marzyeh Mahmoudimanesh, Shima Abdolahi, Mehdi Hares Abadi, Maryam Yazdani, Azar Shokri, Yasaman Aleyasin, Faria Jafarzadeh* Pages 35-43
  Introduction

  Inflammatory gum disease is a complication of diabetes that can impact blood sugar control. Current treatments for diabetic patients, such as scaling and gum surgery, are invasive. The present study aimed to review the effectiveness of curcumin in improving periodontal lesions in diabetic patients.

  Method

  Four databases of Scopus, PubMed, Web of Science, and Google Scholar were searched for relevant studies without any time or language limitations. MeSH keywords and text words related to "curcumin," "periodontal lesions," and "diabetes" were used to search in the title-abstract field. The titles, abstracts, and full text of the studies were reviewed to identify eligible studies. The present study followed PRISMA guidelines for implementation and reporting.

  Results

  Finally, 10 studies were included in the review. The results showed that curcumin can reduce free radicals and inflammatory factors, improving inflammation. Gums in diabetic patients should be scaled alone or with invasive methods.

  Conclusion

  It seems curcumin may effectively reduce gum inflammation and bone loss in diabetic patients. However, to reach a reliable conclusion, further human studies are required in this field.

  Keywords: Curcumin, Diabetes mellitus, Periodontal index, Periodontitis
 • Mahdi Taghadosi, Mona Pazhouhi, Kaveh Shahveisi, Fuzieh Khani-Hemmatabadi, Zahra Khalvandi, Cyrus Jalili* Pages 44-53
  Introduction

  Glioblastoma multiforme (GBM) is one of the most common human brain tumors. The use of temozolomide drug can be mentioned among the treatment methods. Researchers are trying to use methods to overcome resistance to temozolomide. Regarding the anticancer effects of Prosopis farcta in traditional Iranian medicine, the present study aimed to investigate the effect of the fruit hydroalcoholic extract of Prosopis farcta on the toxicity induced by temozolomide in the GBM cell line.

  Method

  The T98G cell line was treated with plant extract and temozolomide. The cell survival rate was evaluated by MTT assay. The type of interaction between herbal extract and temozolomide was evaluated using the MTT test and Compusyn software. In addition, the amount of nitric oxide production in cancer cells was measured. Furthermore, the expression of the O-6-Methylguanine-DNA Methyltransferase (MGMT) gene was evaluated by Real-time PCR.

  Results

  Hydroalcoholic extract of the plant and temozolomide decreased cell viability in a concentration- and time-dependent manner. The combination of extract and temozolomide had a synergistic effect in reducing cell survival. The hydroalcoholic extract and/or temozolomide caused a significant decrease in nitric oxide production and secretion (P<0.05). Considering the expression of MGMT, the hydroalcoholic extract and temozolomide significantly decreased and increased the expression of this gene, respectively (P<0.05). Simultaneous treatment caused a significant decrease in MGMT expression compared to the group treated with temozolomide (P<0.05).

  Conclusion

  The combination of Prosopis farcta fruit extract and temozolomide had synergistic antitumor potential in GBM cells. This extract could reduce cellular resistance to temozolomide through the downregulation of MGMT expression.

  Keywords: Cell totoxicity, Drug resistance, Glioblastoma multiforme, MGMT gene, Prosopis farcta, Temozolomide
 • Eshrat Karimi, Abdolhossein Taheri Kalani*, Maryam Abbasi, Hadis Arghavanfar, Alireza Lotfi Pages 54-61
  Introduction

  It has been found that a high-fat diet increases the oxidative stress of the heart, which may be effective in the pathogenesis of cardiovascular diseases. The present study aimed to evaluate the effects of a high-fat diet and high-intensity interval training (HIIT) on the levels of glutathione peroxidase (GPX) and malondialdehyde (MDA) in heart tissue of rats.

  Method

  In this experimental study, 21 male Wistar rats within the age range of 12-14 weeks were randomly assigned to three groups, including normal diet (n=7), high-fat diet (n=7), and high-fat diet+HIIT (n=7). Animals in the high-fat diet groups received a high-fat diet for 23 weeks. At the same time, the high-fat diet+HIIT group received a high-fat diet followed by performing the HIIT protocol on the treadmill three times a week in the final eight weeks. At the end of the intervention, the levels of GPX enzyme and MDA in heart tissue were assessed using the enzyme colorimetric method. The data were analyzed by one-way analysis of variance followed by post hoc Tukey test at the significant level of P<0.05.

  Results

  The results demonstrated no significant changes in GPX (P=0.14) and MDA (P=0.214) heart tissue levels in all three groups: normal diet, high-fat diet, and high-fat diet+HIIT.

  Conclusion

  It seems that performing eight weeks of HIIT has no effect on oxidative stress markers in rats with a high-fat diet.

  Keywords: Antioxidant, High-fat diet, High-intensity interval training, Peroxidant, Oxidative stress
 • Shirin Jalili*, Mohammad Panji Pages 62-71
  Introduction

  Multiple sclerosis (MS) is the most common demyelinating disease of the central nervous system and the second cause of disability in adults. The exact cause and pathogenic mechanisms behind this disease have not been yet understood. Besides T cells, B cells play a role in MS pathogenesis which has received less attention.

  Method

  In the current study, the expression of long non-coding RNAs and four genes of the B cell receptor signaling pathway (CR2, BLK, BLNK, and RASGRP3) were investigated in the GSE21942 microarray dataset. Then, miRNAs targeting these genes and lncRNAs were predicted using miRWalk and DIANA-LncBase databases. Finally, the ceRNA network was constructed using desired genes, lncRNAs, and predicted miRNAs.

  Results

  Seven differentially expressed lncRNAs were identified that all had high expression in MS patients compared with control subjects. Moreover, the expression levels of desired genes (CR2, BLK, BLNK, and RASGRP3) were upregulated in MS patients. Finally, the ceRNA network including one lncRNA (MALAT1), two predicted miRNAs (hsa-miR-92a-3p and hsa-miR-548a-3p), and three genes (CR2, RASGRP3, and BLK) was constructed. In this network, hsa-miR-92a-3p and hsa-miR-548a-3p target CR2, RASGRP3, and BLK genes, and MALAT1 constrains the effect of these miRNAs on desired genes through sponging them.

  Conclusion

  The constructed ceRNA network can be considered a novel mechanism of MS pathogenesis and may play a key role in MS development and progression by influencing the B cell receptor signaling pathway. Furthermore, each of the components of this network can be considered a potential therapeutic target.

  Keywords: B cell, ceRNA network, Gene expression, Multiple sclerosis
 • Behnaz Karimipour, Zahra Salahzadeh, Parivash Bagheri*, MahmoodReza Azghani, Mandana Rezaei, Parvin Sarbakhsh, Noushin Khalilian-Ekrami Pages 72-78
  Introduction

  Evaluation of the alignment of the trunk and lower limbs in people with forward head posture (FHP)assumes critical importance due to biomechanical connection. The present study aimed to assess the reliability of trunk, pelvis, and lower limb posture assessment in people with FHP by the photogrammetric method.

  Method

  This observational study was conducted on 60 male and female participants, 32 with FHP and 28 without FHP, from students of Tabriz University of Medical Sciences. The mean age of participants was 23.30±2.66 years. A craniovertebral angle of 48 degrees or less is known as FHP. To evaluate intratester reliability, postural evaluation was repeated one week apart by the first examiner and one hour apart by the second examiner to assess intertester reliability. The measured angles included vertical and lateral alignment of the body, vertical alignment of the trunk and lower limbs, the horizontal alignment of the pelvis, as well as the angle of the hip and ankle joints.

  Results

  The results of the intraclass correlation coefficient based on Munro's scale demonstrated that in the FHP group, the vertical straight angle of the body had the lowest (0.73), and the hip joint angle had the highest intertester reliability coefficient (0.96). Considering intertester reliability in the FHP group, the lower limb alignment was the lowest (0.88), and the hip joint angle had the highest reliability coefficient (0.97).

  Conclusion

  The evaluation of trunk and lower limb posture in people with FHP by photogrammetry can be used as a quantitative method with high reliability

  Keywords: Head posture, Photogrammetry, Postural analysis, Reliability
 • Sepideh Bashigonbadi, Ali Sheykholeslami*, Ali Rezaeisharif, Ahmadreza Kiani Pages 79-86
  Introduction

  The present study aimed to develop a parenting program for the mothers of children with gender dysphoria and investigate its impact on the resilience and quality of the parent-child relationship.

  Method

  The research method was a semi-experimental pre-test-post-test type, with a control group and follow-up. The statistical population consisted of mothers who were referred to the Psychiatric Center of Tehran in 2023 and had a child with gender dysphoria, of whom, 30 cases were selected in an available manner and randomly categorized into the experimental and control groups. Both groups were evaluated by means of a pre-test with the short-form resilience scale (2009) and the parent-child relationship assessment questionnaire (1983). The parenting program was taught to the experimental group; then, the post-test was carried out. After three months, a follow-up test was performed.

  Results

  The data were analyzed by statistical method of variance with repeated measurements and Bonferroni's post-hoc test in SPSS software (version 23). The results showed that the developed program improved resilience and the quality of the parent-child relationship in mothers of children with gender dysphoria, and this improvement was maintained until the follow-up stage (P<0.05).

  Conclusion

  According to the obtained results, the prepared parenting program can help mothers of children with gender dysphoria increase their resilience and improve their relationships with their children. Therefore,  it is suggested to use this type of intervention to work with this group of mothers, which should be included in the agenda of psychologists and relevant organizations.

  Keywords: Gender identity disorder, Gender dysphoria, Interventions, Mothers, Parent-child relationship, Parenting, Resilience
 • Pouria Meidany, Seyedeh Hoda Alavizadeh, HamidReza Rahimi, Firoozeh Soleymani, Fatemeh Gheybi*, Amin Jalili Pages 87-96
  Introduction

  The most common bacterium linked to the hospital and pneumonia-related infections is Pseudomonas aeroginosa, a known opportunistic pathogen. High mortality rates are brought on by this bacterium in hospitalized patients, immunocompromised individuals, and cystic fibrosis patients. The formation of biofilm structures has also made it more challenging to treat patients. Due to the severe side effects of the antibiotics, the lack of efficacy due to resistance, and the well-documented antibacterial effects of traditional plants, this study investigated the antibacterial properties of the combination of thyme, rosemary, and green tea. Therefore, the main purpose of the current study was to examine the antibacterial and anti-biofilm effects of the extracts of these three plants.

  Method

  Pseudomonas arginosa strains were obtained from patients at Ghaem Hospital, Mashhad, Iran. The efficacy of various antibiotics on different strains was studied, and bacterial strains were classified into sensitive, semi-sensitive, and resistant. The minimum inhibitory concentration (MIC) of the combination of the three extracts, as well as the antibiotic of choice, was determined. The effect of the extract on the biofilm formation was also investigated.

  Results

  The results indicated that the ternary composition has significant antibacterial and anti-biofilm effects; also, the combination of these three extracts has shown significant synergistic properties with each other. Further, the extracts inhibited the formation and growth of the biofilm.

  Conclusion

  Results of this study indicated that the optimum combination of the three extracts possessed a remarkable antibacterial and anti-biofilm activity. Further, we have shown the synergistic antibacterial activity of the three extracts improved in the presence of the antibiotic of choice, resulting in a decrease in the MIC value of the antibiotic.

  Keywords: Biofilms, Camellia sinensis extract, Pseudomonas aeruginosa, Rosmarinus officinalis oil, Thymus vulgaris extract