فهرست مطالب

نامه فرهنگستان
سال بیست و دوم شماره 4 (زمستان 1402)

 • شبه قاره (13)
 • تاریخ انتشار: 1402/12/20
 • تعداد عناوین: 5
|
 • فرزاد ضیائی حبیب آبادی، سعید شفیعیون صفحات 40-63
  هرچه نسخ خطی بیشتری از متون کهن کاویده شود، پرتوهای تازه تری در زمینه های مختلف، بر علوم ادبی خواهد تافت و چشم اندازهای روشن تری از میراث ادبی گذشتگان در نظر محققان جلوه خواهد یافت. جواهرالخیال، که محور این مقاله است، مجموعه ای افزون بر سه هزار رباعی از 470 شاعر است که بسیاری از آنان، سخنوران سبک هندی هستند و شماری نیز خود در هند می زیسته اند. این مجمع الرباعیات از جهاتی چند، حائز اهمیت بسیار است؛ ازجمله می تواند در مطالعات ادبی مربوط به شبه‎قاره هند مثلا بررسی سیر رباعی در سبک هندی، که اتفاقا مغفول نیز مانده، چهره درخشان خود را نشان دهد. در روند تصحیح جواهرالخیال برخی واژه های مهجور یا معانی تازه که از فرهنگ ها فوت شده و نیز بعض شواهد شعری برای چندین واژه کم کاربرد یافته آمد که در این جستار به بحث درباره آن ها پرداخته خواهد شد.
  کلیدواژگان: جواهرالخیال، لغت نامه، فرهنگ بزرگ سخن، شاهد لغوی، واژه های مهجور
 • حسین باقری، علیرضا ابراهیم، زهرا ابراهیمی صفحات 81-98
  : جنبش نقطویه یکی از جریان های مذهبی توانمند بود که به سبب برخورداری از بن مایه های عرفانی، به سرعت در ایران عصر صفوی توسعه یافت. این تحقیق که به روشی توصیفی- تحلیلی صورت پذیرفته، نشان می دهد که شماری از نقطویان مهاجر به دربار گورکانیان، موفقیت های این مکتب را در هند تداوم بخشیده، خدماتی را به فرهنگ شبه قاره عرضه نمودند. یافته ها حاکی از آن است که عزیمت نخبگان نقطوی از ایران، ابتدا در بستر تقابل با حاکمان و فقهای صفوی آغاز شد و سپس، در زمینه تعامل با حکمرانان و وزرای گورکانی ادامه یافت. در پرتو حمایت های پادشاهانی چون اکبر و جهانگیر بعضی نقطویان فرهیخته به مدارج درباری بالا رسیدند و در برابر، به حمایت فکری از سلاطین گورکانی پرداختند. گرچه فعالیت مهاجران نقطوی در دربار گورکانیان سرانجام با دخالت فقها متوقف گردید، در همین دوران کوتاه نیز آنان منشا تاثیراتی مفید و ماندگار بودند و به ویژه در بخش ادبیات، چهره های نامبردار نقطوی با سرودن اشعار فراوان، سبک هندی را غنا بخشیدند و جایگاه زبان و ادب فارسی را در شبه قاره تثبیت کردند.
  کلیدواژگان: نقطویه، گورکانیان، ادب فارسی در هند، سبک هندی، مهاجرت نخبگان
 • شهره معرفت صفحات 99-116
  میر سید شریف جرجانی، متکلم، فیلسوف، منطقی، ادیب و منتقد ایرانی قرن هشتم و نهم هجری است. جرجانی آثار فراوانی دارد و بر بسیاری از کتب متقدم و متاخر خود، شرح و حاشیه نوشته است. نفوذ اندیشه‎ها، آرا و آثار جرجانی حتی در سرزمین‎هایی که او در آن ها نبوده است، بسیار است. گستره نفوذ او چنان بود که نویسندگان ایرانی، ترک، عرب و همچنین شبه‎قاره آثارش را می‎خوانده و به نوشته‎هایش استناد می‎کرده‏اند. در طی چند قرن، در شبه‎قاره هند، آثار جرجانی را در نظام مدرسی می‎خوانده و بر آن ها شرح و حاشیه می‎نوشته یا تحریرهای تازه‎ای از آن ها فراهم می‎آورده‎اند. همچنین گاه به تلخیص یا ترجمه آن ها می‎پرداخته‏اند. نسخه‎های خطی، کتاب‎های چاپ سنگی و سربی آثار جرجانی در کتابخانه‎های این سرزمین ها فراوان است. شاگردان و نوادگان جرجانی هم در جریان گسترش آرای او در آنجا موثر بودند. در این مقاله، پس از اشاره به زندگی، احوال و آثار جرجانی، با تاکید بر منابع نوشتاری شبه‎قاره، به بررسی تاثیر آرا و آثار او در این سرزمین‎ها می‎پردازیم.
  کلیدواژگان: جرجانی، شبه‎قاره، نسخ خطی و چاپ های سنگی، نظام مدرسی، تلخیص و شرح
 • مینا سعیدی ملک، قهرمان شیری صفحات 160-184
  «ملفوظات» به ضبط و نگارش سخنان مشایخ در مجالس صوفیه هند گفته می شود. بعد از نگارش فوائد الفواد امیرحسن سجزی در اوایل سده 8ق که کامل ترین نمونه این گونه ادبی است، برخی از آثار با نام ملفوظات ظهور کردند که مربوط به شیوخ متقدم چشتیه و دست کم یک قرن پیش بودند. در اصالت و انتساب این آثار به نویسنده شان همواره بحث هایی وجود داشته است. این مقاله به مقایسه دو اثر «ملفوظات» از طریقه چشتیه می پردازد؛ خیرالمجالس، ملفوظات شیخ نصیرالدین محمود چراغ دهلی، از نظر اصالت مورد وثوق است و دیگری انیس الارواح، ملفوظات شیخ عثمان هارونی که یک قرن بعد از زمان نگارش، پیدا شدند. این مقاله با بازنگری دقیق تر این دو اثر و بررسی ویژگی های ساختاری و محتوایی، دلایلی به دست می دهد که منتسب و غیراصیل بودن انیس الارواح را در مقایسه با متن دیگر آشکار می سازد. مهم ترین این دلایل عبارت است از: فقدان حضور مولف، وجود ابهام تاریخی در اثر، انتساب نگارش متن به خلیفه اصلی شیخ، وجود برخی ویژگی های متون مکتوب و بسامد پایین خصلت شفاهی در متن منتسب و جعلی.
  کلیدواژگان: تصوف، شبه قاره، ملفوظات، طریقه چشتیه، خصلت شفاهی، اصیل، منتسب و مجعول
 • فاطمه رستمی، علیرضا قوجه زاده، اشرف چگینی صفحات 186-200
  جلیس المشتاق سروده شاعری ناشناخته با نام یا تخلص «علی» است که از شاعران دوره حکمرانی امیر شیرانشاه در شروان آذربایجان (حک: 869- 907 ق) بوده و آن را در سال 870ق به رشته نظم کشیده است.  این اثر، برگردان منظوم بساتین الانس اختسان دهلوی، دبیر و ادیب دوره سلطان غیاث الدین تغلق (720 - 725ق) و محمد شاه تغلق (725- 752 ق) است. در این منظومه، داستان عاشقانه پادشاه کشورگیر، پسر پادشاه بتیهان (شهری بزرگ در جنوب هند) با ملک آرا (دختر پادشاه چین) به روایت درآمده و حکایات میان پیوندی نیز درآن نقل شده است. علی در جلیس المشتاق، برخلاف اختسان دهلوی، داستان را عاری از هر گونه تکلفات زبانی و بیانی روایت کرده است.
  کلیدواژگان: جلیس المشتاق، علی، بساتین الانس، شروانشاهان، آذربایجان، شروان
|
 • Farzad Ziaei Habibabadi, Saeed Shafiiyon Pages 40-63
  The more manuscripts are excavated from ancient texts, the newer rays in different fields will shine on the literary sciences and the clearer perspectives of the literary heritage of the past will appear in the eyes of researchers. Jawahar al-Khayal, the focus of this article, is a collection of more than 3,000 quatrains of 470 poets, many of whom are speakers of the Indian style, and some of whom have lived in India. This quatrain is very important in several ways; For example, he can show his brilliant face in literary studies related to the Indian subcontinent, such as the study of the development of quatrain in the Indian style, which has also been neglected. In the process of correcting the imaginary jewel, some abandoned words or new meanings that have disappeared from the cultures, as well as some poetic evidence for several less used words, were found, which will be discussed in this article.
  Keywords: Jawaher al Khiyal, dictionary, Sokhan Comprehensive Dictionary, lexical example, abandoned words
 • Hossein Bagheri, Alireza Ebrahim, Zahra Ebrahimi Pages 81-98
  The Naqtaviyeh movement was one of the powerful religious movements that developed rapidly in Safavid Iran due to its mystical foundations. This descriptive-analytical study shows that a number of nomads who migrated to the Gurkhani court continued the success of this school in India and provided services to the culture of the subcontinent. The findings indicate that the departure of Naqtavi elites from Iran began first in the context of confrontation with Safavid rulers and jurists and then continued in the field of interaction with Gurkhani rulers and ministers. In the light of the support of kings such as Akbar and Jahangir, some educated Naqtavians reached high court ranks and, in return, provided intellectual support to the Gurkhani sultans. Although the activities of Naqtavi's immigrants in the Gurkhani court were finally stopped with the intervention of jurists, in this short period they were also a source of useful and lasting influences. They established Persian in the subcontinent.
  Keywords: Naqtaviyeh, Gurkanian, Persian literature in India, Indian Style, Elite Migration
 • Shohreh Ma’Refat Pages 99-116
  Mir Seyyed Sharif Jorjani is an Iranian theologian, philosopher, logician, writer and critic of the eighth and ninth centuries AH. Jorjani has many works and has written commentaries and margins on many of his earlier and later books. Jorjani's ideas, opinions and works are very influential, even in lands where he has not been. His influence was such that Iranian, Turkish, Arab, and subcontinental writers read his works and cited his writings. For several centuries, in the Indian subcontinent, Jorjani's works have been read in the school system and annotated or new writings have been provided. They have also sometimes summarized or translated them. Manuscripts, lithographs and lead books of Jorjani’s works are abundant in the libraries of these places. Jorjani's students and descendants were also influential in spreading his views there. In the present article, after referring to the life, circumstances and works of Jorjani, with emphasis on the written sources of the subcontinent, we examine the influence of his views and works in these territories.
  Keywords: Jorjani, subcontinent, manuscripts, lithographs, school system, summary, description
 • Mina Saeidi Malek, Ghareman Shiri Pages 160-184
  Malfuzat is said to the texts that are the result of writing and collecting the words of sheikhs in sufi meetings of India. After the writing of “Fawaid al-Fuad” Amir Hassan Sijzi, which is the most impressive example of this literary genre, in the early 8th century, some works called Malfuzat appeared, which were related to the early sheikhs of Chishti and at least a century ago.There have always been debates about the authenticity and attribution of these works to their author. This article compares two works of “Malfuzat” by Chishti Order; Khair al-Majalis, the compilations of sheikh Nasiruddin Mahmood chirag dehlavi, is reliable in terms of authenticity, and the other is anis Al-Arwah, the compilations of sheikh Usman Harooni, which became popular a century after it was written.this article, by reviewing these two works more closely and examining the structural and content characteristics, gives reasons that reveal the imputation and inauthenticity of anis al-arwah compared to other text. The most important of these reasons are the absence of the presence of the author, the existence of historical ambiguity in the work, the attribution of the writing of the text to the main caliph sheikh, the existence of some characteristics of written texts, and the low frequency of verbal character in attributed and fake text.
  Keywords: Sufism, Indian Subcontinent, Malfuzat, Chishti Order, verbal character, Authentic, attributed, fake
 • Fatemeh Rostami, Alireza Ghojazadeh, Ashraf Chegini Pages 186-200
  Jalis-ul-Mushtaq is a poem by an unknown poet with the name or surname "Ali" who was one of the poets during the reign of Amir Shiranshah in Sharvan, Azerbaijan (Haq: 869-907 AH) and he composed it in the field of poetry in 870 AH. This work is a translation of the poems of Basatin-ul uns Akhtasan Dehlavi, the secretary and writer of the period of King Ghiyath al-Din Tughlaq (720-725 AH) and Muhammad King Tughlaq (725-752 AH).In this verse, the love story of King Keshvargir, the son of King Batihan (a large city in southern India) and Mulk Ara (daughter of the King of China) is narrated, and interrelated stories are also narrated in it. In Jalis-ul Mushtaq, unlike Dehlavi's abbreviated version, Ali has narrated the story without any linguistic and expressive difficulties.
  Keywords: Jalis-ul Mushtaq, Ali, Basatin-ul uns, Sharvanshahan, Azerbaijan, Sharvan