فهرست مطالب

تحقیقات نظام سلامت حکیم - سال بیست و پنجم شماره 2 (پیاپی 97، تابستان 1401)

مجله تحقیقات نظام سلامت حکیم
سال بیست و پنجم شماره 2 (پیاپی 97، تابستان 1401)

 • تاریخ انتشار: 1403/02/08
 • تعداد عناوین: 8
|
 • فرید ابوالحسنی شهرضا*، فخرالدین داستاری صفحات 109-112
  مقدمه

   وضعیت کیفیت زندگی کاری پزشکان خانواده می تواند در رضایتمندی بیماران و جامعه تحت پوشش آن پزشک موثر باشد. پرسشنامه کیفیت زندگی کاری ون لار  یکی از ابزار های مورد استفاده در مطالعات ایرانی بدین منظور است.

  روش کار

   این مطالعه با ترکیب نمودن سه مطالعه مرتبط با کیفیت زندگی کاری پزشکان خانواده با حجم نمونه 251 نفر و بهره گیری از مدل خطی با اثرات تصادفی در سطح معناداری 95 درصد، در نرم افزار Comprehensive Meta Analysis انجام شد.

  یافته ها

   میانگین تجمیعی نمره کیفیت زندگی کاری در پزشکان خانواده 53/1 درصد و در بین ابعاد پایین ترین اثر تجمیعی، ارتباط کار-منزل با 45/9 درصد و بالاترین آن، وضع عمومی سلامتی با 58/2 درصد برآورد شد.

  نتیجه گیری

   باتوجه به نامناسب بودن کیفیت زندگی کاری پزشکان خانواده در تمامی ابعاد، لازم است سیاست گذاران توجه بیشتری به کیفیت زندگی کاری پزشکان خانواده داشته باشند و راهکارهای مناسبی را برای ارتقای سطح رفاه عمومی آنان اعمال کنند.

  کلیدواژگان: پزشکی خانواده، کیفیت زندگی کاری، رضایت شغلی، ایران
 • عاطفه مدبرنژاد*، محمدناصر پاک نژاد، شیروان مسعودی اصل صفحات 113-121
  مقدمه

   بیماری کرونا علاوه بر اثرات جسمانی دارای اثرات روان شناختی منفی نظیر نگرانی ها و دل مشغولی های مبهم برای تمامی مردم، اعم از کسانی که مبتلا شده و یا نشده اند، به همراه داشته است. مطالعه حاضر به بررسی این آثار روانی، تحت عنوان اضطراب کرونا، در بین افراد معتاد در کمپ های ترک اعتیاد شهر یاسوج پرداخته است.

  روش کار

   روش مورد استفاده در این پژوهش کمی بوده و از تکنیک پیمایش و ابزار پرسشنامه برای جمع آوری داده ها استفاده شده است. جامعه آماری این پژوهش افراد حاضر در کمپ های ترک اعتیاد شهر یاسوج است که بر اساس جدول لین و با خطای 5 درصد، تعداد 144 نفر از آنان به عنوان نمونه، به شیوه نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب شدند و مورد مطالعه قرار گرفتند. داده ها به کمک نرم افزار آماری SPSS مورد تحلیل قرار گرفتند و از آزمون های آماری تی تست مستقل  و همبستگی پیرسون  به منظور آزمون فرضیات استفاده شد.

  یافته ها

   به طور کلی میانگین اضطراب کرونا در بین افراد معتاد حاضر در کمپ های ترک اعتیاد شهر یاسوج بالا (میانگین: 30/25، انحراف معیار: 8/06) بود و متغیرهای تاثیر گروه، تراکم کمپ ها، تعداد سال های مصرف مواد، مدت زمان حضور در کمپ و وضعیت بهداشتی کمپ در میزان اضطراب کرونای این افراد تاثیر گذار بودند.

  نتیجه گیری

   افراد معتاد به عنوان قشری از جامعه که نیازمند کمک هستند، خصوصا در شهر یاسوج که یکی از شهرهای محروم کشور است، باید بیشتر مورد توجه و حمایت اجتماعی قرار بگیرند و در این شرایط کرونایی به آنها کمک شود تا از میزان اضطرابشان درمورد بیماری کرونا کاسته شود و بتوانند روند ترک اعتیاد خود را با موفقیت پشت سر بگذارند و به زندگی عادی خود برگردند.

  کلیدواژگان: اضطراب کرونا، اعتیاد، کمپ، شهر یاسوج
 • مهناز نوروزی*، سجاد حضرتی، بیتا نصرالهی صفحات 122-133
  مقدمه

   سواد سلامت و خودکارآمدی نقش مهمی در ترس از عود در بیماران مبتلا به سرطان پستان دارند.

  روش کار

   پژوهش توصیفی همبستگی از نوع الگویابی معادلات ساختاری و جمعیت مورد مطالعه شامل کلیه بیماران زن مبتلا به سرطان پستان در استان تهران بود که برای پیگیری درمان به بیمارستان امام خمینی مراجعه کرده بودند و 172 نفر از آنها با استفاده از روش نمونه گیری هدفمند انتخاب شدند. سپس، پرسشنامه های خودکارآمدی Sherer et al.، ترس از عود و سواد سلامت هنجار شده برای بیماران تکمیل شد. داده های پژوهش با استفاده از نرم افزار SPSS و LISREL مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.

  یافته ها

   نتایج نشان داد بین سواد سلامت و ترس از عود رابطه معناداری مشاهده شد (ضریب همبستگی مستقیم 0/36-، 0/01 > p). همچنین، سواد سلامت به واسطه  خودکارآمدی مقابله با سرطان اثر غیرمستقیم و معناداری بر ترس از عود نشان داد (ضریب همبستگی غیرمستقیم 0/16-، 0/01 > p).

  نتیجه گیری

   نتیجه بیانگر نقش موثر سواد سلامت در برآیند افزایش خودکارآمدی بیماران برای مقابله با بیماری و کاهش ترس از عود در مبتلایان به سرطان پستان بود.

  کلیدواژگان: سواد سلامت، خودکارآمدی، ترس از عود، سرطان پستان
 • رضا ربیعی*، زهرا رجبعلی زاده مسیبی، فرخنده اسدی، مریم نورزاده صفحات 134-143
  مقدمه

   هیسترکتومی یکی از رایج ترین عمل های جراحی در سراسر جهان است که به دلیل بیماری های خوش خیم، سرطان های بدخیم، موارد اورژانس پس از زایمان و تغییر جنسیت انجام می شود. علاوه بر عوارض احتمالی جراحی، خروج رحم پیامد هایی متعددی به دنبال دارد. طراحی و ایجاد یک برنامه ثبت ملی با اطلاعات یکپارچه می تواند در ارزیابی و اثر بخشی هیسترکتومی، برنامه ریزی برای ارتقای کیفیت مراقبت و تحقیقات موثر باشد.

  روش کار

   این پژوهش توصیفی در سال1401-1402 انجام شد. بر اساس بررسی متون (جستجو در پایگاه های PubMed، Scopus، Web Of ScienceوCochrane Library) و مطالعه تطبیقی برنامه ثبت هیسترکتومی در کشورهای پیشگام، پرسشنامه ای تدوین شد و پس از تایید پایایی و روایی در اختیار 40 نفر از خبرگان قرار گرفت. پس از طی دو مرحله (تکنیک دلفی)، مدل نهایی برنامه ثبت ملی هیسترکتومی برای ایران ارائه شد.

  یافته ها

   مدل برنامه ثبت ملی هیسترکتومی شامل پنج بخش اصلی است که عبارتند از: اهداف، ساختار، مجموعه حداقل داده ها (داده های اداری- بالینی، داده های مربوط به هیسترکتومی، مرگ بیمار و داده های بیمارستانی)، استاندارد ها و فرآیند ها (پردازش ها، گزارشات، کنترل کیفی و پیگیری) که مورد توافق اکثریت خبرگان قرار گرفت.

  نتیجه گیری

   مراحل پیشهاد شده در مطالعه حاضر می تواند رویکردی برای طراحی سایر برنامه های ثبت باشد. همچنین، با توجه به نقش محوری برنامه ثبت هیسترکتومی در مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی، اجرای منظم و پیوسته این برنامه در تمامی مراکز زنان و زایمان پیشنهاد می شود.

  کلیدواژگان: پایگاه داده، هیسترکتومی، رجیستری جمعیتی
 • حوروش حقیقی نژاد*، سید اسماعیل مناقب، لیلا لیاقت، پریسا جویا صفحات 144-153
  مقدمه

   دیس لیپیدمی یک عامل خطر عمده بیماری های قلبی عروقی است. این پژوهش با هدف تعیین دانش پزشکان خانواده عمومی شهری در زمینه دیس لیپیدمی در شیراز و عوامل موثر بر آن صورت گرفت.

  روش کار

   این مطالعه مقطعی، در پزشکان خانواده عمومی شهری در سال 1400 انجام شد. نمونه گیری تصادفی خوشه ای از 8 مرکز از کل 32 مرکز جامع سلامت تحت پوشش 2 مرکز بهداشت که کل شهر شیراز را پوشش می دهد (از هر مرکز بهداشت 86 نفر) انجام گرفت. از پرسشنامه محقق ساخته شامل 12 سوال در زمینه دیس لیپیدمی استفاده شد. پرسشنامه در محل کار تحویل پزشک شد و یک روز بعد پرسشنامه تکمیل شده اخذ شد. آنالیز آماری با نرم افزار SPSS-20 انجام شد. تاثیر عوامل مختلف بر نمره پرسشنامه به وسیله تحلیل رگرسیون خطی بررسی شد.

  یافته ها

   172 پرسشنامه به صورت کامل تکمیل شد. 98 نفر (57درصد) از پزشکان مرد و 69 نفر (40درصد) زن و میانگین سنی کل شرکت کنندگان 9.7± 44.7 سال بود. در هرکدام از حیطه های پیشگیری و درمان، متوسط امتیاز کسب شده 64درصد کل امتیاز بود (به ترتیب 0.9 ± 3.2 از 5 امتیاز و 1.4 ± 4.5 از 7 امتیاز). 50.6 درصد پزشکان از وجود گایدلاین کشوری هیپرلیپیدمی مطلع و 32.6 درصد آن را مطالعه کرده بودند. هیچ یک از عوامل مورد بررسی از جمله شرکت در بازآموزی و دسترسی یا مطالعه گایدلاین تاثیر معناداری در نمره کل نداشت.

  نتیجه گیری

   دانش پزشکان عمومی خانواده در درمان و پیشگیری دیس لیپیدمی و همچنین میزان اطلاع پزشکان از گایدلاین کشوری و مطالعه آن کمتر از حد انتظار بود. نیاز است در بازآموزی و تهیه و استفاده موثر از گایدلاین مختص پزشکان خانواده برنامه ریزی موثر و هدفمند صورت گیرد. به منظور بهبود کیفیت و کمیت بازآموزی ها، در آینده مطالعات مشابه برای پایش دانش پزشکان با فواصل منظم انجام شود.

  کلیدواژگان: پزشک خانواده، آگاهی، دیسلیپیدمی، آموزش مداوم پزشکی، دستورالعمل بالینی
 • اشرف شمسایی، محسن شمس*، علی موسوی زاده، مصطفی ملکی صفحات 154-164
  مقدمه

   کمک های نقدی افراد و سازمان های خیریه یکی از منابع مالی برنامه های بخش سلامت است. این مطالعه به دنبال استخراج و درک عمیق  نظرات و دیدگاه های آنان در استان کهگیلویه و بویراحمد ایران در این خصوص بود.

  روش کار

   در این مطالعه تحلیل محتوای کیفی در سال 1397، داده ها طی 22 مصاحبه عمیق با خیرین (9 نفر زن و 13 نفر مرد) ساکن استان کهگیلویه و بویراحمد جمع آوری شد. مصاحبه شوندگان با بررسی بانک اطلاعاتی مجمع خیرین سلامت استان و معرفی از طرف دیگر سازمان های خیریه شناسایی و انتخاب شدند. داده های جمع آوری شده با روش تحلیل چارچوب و به صورت دستی تحلیل شد.

  یافته ها

   محدوده سنی مشارکت کنندگان 74-32 سال بود. در تحلیل داده ها پنج تم اصلی و 11 تم فرعی به دست آمد. اکثر شرکت کنندگان علت تمایل خود برای اهدای کمک نقدی را انگیزه های درونی بیان کردند. داشتن احساس خوب و رضایت بعد از اهدای کمک مهم ترین منفعت مورد نظر و نداشتن شناخت و اعتماد به سازمان های خیریه، مهم ترین مانع برای اهدای کمک مطرح شد. انجام تبلیغات مناسب، جلب اعتماد جامعه به خیریه ها، مهم ترین مداخلات پیشنهادی بود. اعضای خانواده به ویژه همسران، مهم ترین گروه تاثیرگذار برای اقدام به کمک خیر بیان شدند.

  نتیجه گیری

   تمرکز بر احساس رضایت درونی و داشتن حس خوب پس از اهدای کمک نقدی، حمایت طلبی از طریق همسر خیرین و نیز رفع موانع بیان شده می تواندمنجر به ترغیب افراد برای اهدای کمک های نقدی به برنامه های نظام سلامت شود.

  کلیدواژگان: خیرین سلامت، کمک های نقدی، مطالعه کیفی، نظام سلامت
 • محبوبه دارابی، مهدی یوسفی*، وحید قوامی، علی وفائی نجار صفحات 165-172
  مقدمه

   یکی از  مباحث جذاب  و  درعین حال چالش برانگیز در نظام های سلامت، نحوه تامین منابع مالی هزینه های درمان بیماران است. در شرایط پاندمی کووید-19 این امکان وجود داردکه سهم منابع تامین مالی هزینه های درمان بیماران دچار تغییراتی شود. مطالعه حاضر با هدف بررسی تغییرات در سهم منابع تامین مالی هزینه های درمان بیماران در دوره قبل و حین کووید-19 انجام شد.

  روش کار

   این مطالعه توصیفی-تحلیلی با رویکرد کاربردی انجام شد. محیط پژوهش دو بیمارستان مرجع کووید-19 در دانشگاه علوم پزشکی شهر مشهد بود. 305382 پرونده موردبررسی قرار گرفت. منبع اصلی برای جمع آوری داده ها سیستم اطلاعات بیمارستانی بود. تجزیه  و تحلیل داده ها در نرم افزار EXCEL 2017 و SPSS نسخه 25 با استفاده از آزمون من ویتنی در سطح معناداری 0/05 انجام گرفت.

  یافته ها

   یافته ها نشان داد سهم بیمه پایه در دوره قبل نسبت به دوره حین کووید-19 به ترتیب برابر با حدود 70 و 72 درصد بوده است (0/090=P). نسبت سهم یارانه سلامت از 4.8 در دوره قبل به 2.2 در دوره حین کووید-19رسیده است (0/001>P). مقایسه نسبت سهم پرداختی بیمار به مبلغ کل پرونده برای بیماران داخلی-عفونی در دوره قبل و بیماران مبتلابه کووید-19 در دوره حین کووید - 19 نشان دهنده افزایش حدود 7 درصدی است (0/001>P).

  نتیجه گیری

   نتایج حاصل از مطالعه حاکی از آن است که همزمان با شیوع پاندمی کرونا سهم هر یک از منابع تامین مالی صورتحساب بیماران دستخوش تغییراتی شده است. افزایش سهم بیماران مبتلابه کووید-19نشان دهنده نیاز به برنامه هایی مدون برای حفاظت مالی از گیرندگان خدمات سلامت در زمان مواجهه با بحران های احتمالی در آینده است.

  کلیدواژگان: تامین مالی، هزینه، کووید-19، بیمارستان، اقتصاد سلامت
 • فخرالدین داستاری، سجاد دری کفرانی* صفحات 173-177
  مقدمه

   طی سال های اخیر، مطالعاتی پیرامون فرسودگی شغلی کارکنان حوزه سلامت و برنامه پزشکی خانواده انجام شده است. از این رو بر آن شدیم تا براساس مطالعات منتشر شده، به بررسی شیوع فرسودگی شغلی پرسنل شاغل در طرح پزشکی خانواده در ایران بپردازیم.

  روش کار

   جستجوی پیشرفته در پایگاه های داده ای PubMed, Scopus, Irandoc, Magiran و SID در کنار جستجوی دستی در Google Scholar با کلید واژه های مرتبط با پزشکی خانواده، بدون محدودیت زبانی، طی سال های 2005 تا 2022 توسط دو نفر به صورت مستقل انجام شد. فراتحلیل اثرات تصادفی برای تخمین شیوع فرسودگی شغلی و زیر ابعاد پرسشنامه مازلاک با استفاده از نرم افزار Comprehensive Meta analysis انجام شد.

  یافته ها

   در مجموع، از 8361 مطالعه مورد بررسی، 4 مقاله وارد فراتحلیل شد. شیوع تلفیقی در بین پرسنل شاغل در طرح پزشکی خانواده برای خستگی عاطفی 6/30درصد (با فاصله اطمینان 8/4-47/17)، مسخ شخصیت 12/9درصد (5/4-27/6) و کفایت شخصی 23/3درصد (7/1-54/8) محاسبه شد.

  نتیجه گیری

   شیوع قابل توجهی از فرسودگی شغلی، به ویژه از نظر خستگی عاطفی، در بین کارکنان مربوطه دیده می شود. از این رو لازم است با انجام مطالعات بیشتر در راستای کاهش فرسودگی شغلی در بین کارکنان پزشکی خانواده اقدام شود.

  کلیدواژگان: پزشک خانواده، فرسودگی شغلی، سلامت روان، استرس، ایران
|
 • Farid Abolhassani Shahreza *, Fakhraddin Daastari Pages 109-112
  Introduction

   The quality of work life for family physicians can have a significant impact on patient and community satisfaction. The Quality of Life Questionnaire developed by Van Lar is one of the tools commonly used in Iranian studies to assess this aspect.

  Methods

   This study combined three research studies on the quality of life of family physicians, with a total sample size of 251 people. It utilized a linear model with random effects at a significance level of 95% in the Comprehensive Meta-Analysis software.

  Results

   The average pooled quality of work-life among family physicians was 53.1%. Among the dimensions, the work-home interface had the lowest pooled effect at 45.9%, while the general well-being status had the highest, estimated at 58.2%.

  Conclusion

   Due to the inadequate quality of the working conditions for family physicians in all aspects, policymakers must prioritize the quality of their working lives and implement suitable solutions to enhance their overall well-being.

  Keywords: Family Medicine, quality of work life, Job satisfaction, Iran
 • Atefeh Modabernezhad *, Mohammad naser Paknejad, Shirvan Masoudi asl Pages 113-121
  Introduction

   Apart from physical effects, coronary heart disease has had some negative psychological effects such as vague worries and anxieties for all people, whether they are infected or not. The present study investigated these psychological effects, called coronary anxiety, among addicts in addiction treatment camps in Yasuj.

  Methods

   The method used in this study is quantitative and the survey technique and questionnaire tools have been used to collect data. The statistical population of this study is the people present in the addiction treatment camps in Yasuj city. According to the Lin table with an error of 5%, 144 of them were selected as a sample by simple random sampling and studied. The data were analyzed using SPSS statistical software, and independent t-test and Pearson correlation were used to test the hypotheses.

  Results

   In general, the average anxiety of Corona among addicts present in drug addiction camps in Yasuj city was high (mean: 30.25, standard deviation: 8.06) and the effect variables of the group, density of camps, number of years of drug use, duration The time of being in the camp and the health condition of the camp had an effect on the level of corona anxiety of these people.

  Conclusion

   Addicted people as a group of society who need help, especially in the city of Yasuj, which is one of the deprived cities of the country, should be given more attention and social support, and in this COVID-19 situation, help them to reduce their anxiety. In the case of coronary heart disease, they should be able to successfully go through the process of quitting their addiction and return to their normal lives.

  Keywords: Corona Anxiety, Addicts, Addiction Treatment Camp, Yasuj City
 • Mahnaz Nowrouzi *, Sajad Hazrati, Bita Nasrollahi Pages 122-133
  Introduction

   Health literacy and self-efficacy play an important role in the fear of recurrence in breast cancer patients.

  Methods

   A descriptive correlational research of structural equation modeling and a statistical population included all female patients with breast cancer in Tehran province who had referred to Imam Khomeini Hospital for follow-up treatment, and 172 of them were selected using a purposive sampling method. ; Then, the self-efficacy questionnaires of Sherer et al., fear of recurrence and standardized health literacy were completed for the patients. The data of the research was analyzed using the software of Lisrel statistics.

  Results

   The results showed that there was a significant relationship between health literacy and fear of recurrence. The results of modeling of structural equations showed the good fit of the model with the experimental data and the general hypothesis of the research was confirmed. Self-efficacy in dealing with cancer has a significant direct effect on health literacy. Also, health literacy showed an indirect and significant effect on the fear of recurrence through the self-efficacy of coping with cancer.

  Conclusion

   The result showed the effective role of health literacy in increasing the efficiency of patients to deal with the disease and reducing the fear of recurrence in breast cancer patients.

  Keywords: health literacy, self-efficacy, fear of recurrence, breast cancer
 • Reza Rabiei *, Zahra Rajabalizade mosayebi, Farkhonde Asadi, Maryam Nourzade Pages 134-143
  Introduction

   Hysterectomy is one of the most common surgical operations worldwide, which is performed due to benign diseases, malignant cancers, postpartum emergencies, and gender reassignment. In addition to the possible complications of surgery, the removal of the uterus has many consequences. Designing and creating a national registry program with integrated information can be effective in the evaluation and effectiveness of hysterectomy, planning to improve the quality of care and research.

  Methods

   This descriptive research was conducted in 2022-2023. After reviewing the texts from PubMed, Scopus, Web of Science and Cochrane Library databases and based on the comparative study of the hysterectomy registration program in pioneer countries, a Delphi questionnaire was developed and after confirming the reliability and validity, it was given to 40 experts. After two stages, the final model of the national hysterectomy registration program for Iran was presented.

  Results

   The National Hysterectomy Registry Program model includes five main categories: objectives, structure, minimum data sets (administrative-clinical data, data related to hysterectomy and patient death, and hospital data), standards and processes (processing, reports, quality control and follow-up), which was agreed by the majority of experts.

  Conclusion

   The steps performed in this study could be an approach to designing other registration programs. Also, considering the central role of the hysterectomy registration program in the management of healthcare services, regular and continuous implementation of this program in all obstetrics and gynecology centers is suggested.

  Keywords: Database, Hysterectomy, Population-based Registries
 • Hourvash Haghighinejad *, Seid Esmaeil Managheb, Leila Liaghat, Parisa Jooya Pages 144-153
  Introduction

   Dyslipidemia is a major risk factors for cardiovascular disease. This research aimed to determine the knowledge of the doctors in this field in Shiraz and its related factors.

  Methods

   This analytical cross-sectional study was performed among urban general family physicians in 1400. Cluster random sampling was done from 8 centers out of 32 comprehensive health centers covered by 2 main health centers that cover the whole city of Shiraz (86 people from each main health center). A researcher-made questionnaire was used which included 12 questions about dyslipidemia. The questionnaire was delivered to the physicians in the workplace, and the completed questionnaire was taken one day later. Statistical analysis was done with SPSS-20 software. The effect of factors on the score of the questionnaire was investigated by linear regression analysis.

  Results

   172 questionnaires were completed of which 98 (57%) were male and 69 (40%) were female and the average age of the participants was 44.7 ± 9.7 years. The average score was 64% of the total score in prevention and treatment. (3.2 ± 0.9 of 5 points and 4.5 ± 1.4 of 7 points, respectively). 50.6% of doctors were aware of national guideline, and only 32.6% had read that. None of the investigated factors significantly affected the total score, including participating in Continuing Medical Education and studying the guidelines.

  Conclusion

   General family physicians’ knowledge about dyslipidemia was less than expected. Physicians’ awareness and studying of the national guideline was unsatisfactory. It is required to design effective and targeted Continuing Medical Education and to prepare and effective use of clinical guidelines targeted to family physicians. In the future, similar studies should be conducted to monitor the knowledge of doctors at regular intervals to improve the quality and quantity of education after graduating.

  Keywords: Family Physician, Knowledge, Dyslipidemia, Continuing Medical Education, Clinical Guideline
 • Ashraf Shamsaei, Mohsen Shams *, Ali Mousavizadeh, Mostafa Maleki Pages 154-164
  Introduction

   Monetary donations from charitable individuals and organizations are one of the financial sources of health sector programs. This study sought to extract and deeply understand their views and opinions in Kohgiluyeh and Boyer Ahmad provinces.

  Methods

   In this qualitative content analysis study in 2017, the data was collected through 22 in-depth interviews with donors (9 women and 13 men) living in Kohgiluyeh and Boyer Ahmad provinces. The interviewees were identified and selected by checking the database of the province’s Health Charity Forum and referrals from other charity organizations. The data was analyzed manually using the framework analysis method.

  Results

   The age range of the participants was 32-74. Data analysis led to five main themes and 11 subthemes. Most participants expressed their reasons for donations as intrinsic motivations and positive attitudes towards these activities. Moreover, the majority of them believed that; a sense of commitment, sense of responsibility, altruism, as well as brotherhood, and equality inherent in human beings were the main reasons for their donations. Lack of recognition and lack of trust in charitable organizations were the main obstacles to donation. Conducting appropriate advertisements, and gaining community trust in charities were the most important interventions suggested by the interviewees. Family members, especially spouses, were the most important influential group for monetary donations.

  Conclusion

   Focusing on the feeling of inner satisfaction and having a good feeling after donating cash and highlighting it, as well as removing the stated obstacles can lead to encouraging people and society to do this behavior.

  Keywords: Qualitative Study, Monetary donation, Health charity, Health system
 • Mahboubeh Darabi, Mehdi Yousefi *, Vahid Ghavami, Ali Vafaee-Najar Pages 165-172
  Introduction

   One of the interesting and challenging topics in healthcare systems is the methods of financing the costs of patient treatment. During the COVID-19 pandemic, the share of financial resources for patient treatment may have changed. This study was conducted to examine the changes in the share of financial resources for patients’ hospital bills during the pre-COVID-19 and COVID-19 periods.

  Methods

   This descriptive-analytical study was conducted with an practical approach. The research environment was two the COVID-19 referral hospitals at Mashhad University of Medical Sciences. A total of 305,382 files were reviewed. The main source for data collection was the hospital information system. Data analysis was performed using Excel 2017 and SPSS version 25 software, using the Mann-Whitney test at a significance level of 0.05.

  Results

   The results showed that the share of basic insurance in the pre-COVID-19 period and in the covid-19 period was 70% and 72%, respectively(P=0.09). The ratio of health subsidy share decreased from 4.8 in the pre-COVID-19 period to 2.2 in the COVID-19 period (P<0.001). The ratio of patient payment share compared to the total files amount for internal-infectious patients increased by about 7% in the COVID-19 period compared to the pre-COVID-19 period (P<0.001).

  Conclusion

   The results of the study indicate that with the spread of the COVID-19 pandemic, the share of each financial resource in the patient’s bill has changed. The increase in the share of COVID-19 patients highlights the need for structured programs to protect the financial interests of healthcare recipients during potential crises in the future.

  Keywords: Financial resources, cost, COVID-19, hospital, health economics
 • Fakhraddin Daastari, Sajad Dorri Kafrani * Pages 173-177
  Introduction

   In recent years, studies have been conducted on the burnout of healthcare workers and the family physician program. We decided to review the prevalence of job burnout among family physician staff in Iran based on published studies.

  Methods

   An advanced search was conducted in PubMed, Scopus, Irandoc, Magiran, and SID databases, along with a hand-searching in Google Scholar, using keywords related to family physicians. The search was conducted, without language restrictions, covering the period, from 2005 to 2022, 2022, and was independently performed by two individuals. A random effects meta-analysis was conducted to estimate the prevalence of job burnout and the sub-dimensions of the Maslach Inventory using Comprehensive Meta-analysis software.

  Results

   In total, more than 8361 studies were reviewed, and 4 articles that used the Maslach Inventory to describe job burnout were included in the meta-analysis. The pooled prevalence among family physician staff for emotional exhaustion was 30.6% (CI 17.4-47.8), while the prevalence of depersonalization was 12.9% (CI 5.4-27.6) and the prevalence of  personal accomplishment was 23.3% (CI 7.1-54.8).

  Conclusion

   There is a significant prevalence of job burnout, especially related to emotional exhaustion, among family physician staff. Therefore, it is essential to conduct further studies to address burnout among family physician staff.

  Keywords: Family Physician, Job Burnout, Mental Health, Stress, Iran