فهرست مطالب

جامعه شناسی فرهنگ و هنر - سال پنجم شماره 5 (زمستان 1402)

نشریه جامعه شناسی فرهنگ و هنر
سال پنجم شماره 5 (زمستان 1402)

 • ویژه نامه 1402 (هنر و بازنمایی)
 • تاریخ انتشار: 1402/12/25
 • تعداد عناوین: 11
|
 • پیام زین العابدینی*، بهروز محمودی بختیاری صفحات 1-20
  خاصگی سینما در دوران کلاسیک مورد توجه حوزه های دانشی گوناگون و اندیشمندان فرمالیسم و رئالیسم از جمله مانتسبرگ، آرنهایم، لوکاچ، استم، کراکوئر، کرول، بازن، بورچ و وولن قرار گرفته و آرای مختلفی در این زمینه قابل مشاهده است. همچنین، سینمای عصر حاضر، تحت تاثیر فرایند دیجیتالیسم، دستخوش تغییراتی بنیادین، هم در تکنیک و هم در ایده پردازی، شده است و تفاوتهای بسیاری با سینمای خاص دوره کلاسیک یافته است. هدف اصلی پژوهش حاضر تحلیل تغییرات شیوه های بیانی سینما در عصر دیجیتال است. به بیان دیگر، مسئله اصلی عبارت است از واکاوی تاثیرات دیجیتالیسم بر سینما و مکاشفه روندی که خاصگی سینما را در عصر حاضر با جهش مواجه ساخته است. روش تحقیق کیفی و داده بنیاد است. از این رو، برای رسیدن به یک نظریه مبنایی بر اساس انتخاب هدفمند از موارد مطلوب 50 کتاب و 50 مقاله علمی از پایگاه های ملی و بین المللی، آثاری از سینمای تجربه گرا و 22 فیلم از سال 2000الی 2022 از سینمای داستانگوی آمریکا که بیشترین جایزه اسکار را دریافت کرده اند مورد مداقه و تطبیق قرار گرفت. نتیجه حاصله نشان از آن دارد که جنبه های خودبودن/ خودانگاری، هیبریدی بودن/ شدن، رویکرد خانگی/ داخلی، بازسازی یا بازآفرینی، برساختگرایی واقعیت، کنش تعامل گرایی و امپاتیک، پداگوژی محورهای مور توجه خاصگی سینما در عصر دیجیتال هستند.
  کلیدواژگان: خاصگی سینما، دیجیتالیسم، داستانگویی، تجربه گرابودن، تکنیک
 • احسان آقابابایی*، مهسا شعیبی، زهرا لطفی فروشانی صفحات 21-35
  زن پوشی به یک استراتژی فیلمسازی جهت نمایش زن تبدیل شده است. روند افزایشی استفاده از زن پوشی در سینما ایران، این سوال را مطرح نموده که هدف زن پوشی در سینمای ایران چیست و چگونه بازنمایی می شود. برای نیل به این هدف، ضمن اقتباس نظریاتی در حوزه مطالعات فمینیستی و بازنمایی، روش تحلیل روایت مورد استفاده قرار گرفته است و 18 فیلم که در طی سال های 1357 تا سال 1400 در سینمای پساانقلابی ایران ساخته شده با روش نمونه گیری هدفمند انتخاب شده است. یافته ها نشان می دهد که برخلاف خوش بینی پژوهش های پیشین که این گونه شخصیت پردازی را نقص گفتمان حاکم قلمداد کرده اند، شخصیت زن پوش به دو شیوه زن رام و زن طناز بازنمایی شده است. این زنان با نحوه راه رفتن، استفاده از حرکات دست، خنده های ملیح و دست زدن مکرر به چهره و آرایش، به نحو اغراق آمیزی عشوه گری پیشه می کنند تا به مقاصد فریبکارانه خود دست یابند. انگیزه مردان از زن پوشی شامل پنهان سازی هویت و فرار از مخمصه، تحریک مردان، انتقام، منفعت طلبی و کجروی است. تمهیدات سینمایی نیز زن پوش را به ابژه جنسی فرو می ‏کاهد. فیلم ها برای برانگیختن احساسات مخاطب و گریز از نمایش واقعیتهای خانوادگی و اجتماعی، به لباس پوشیدن متقابل روی می آورند.در نهایت، این بازنمایی به بازتولید کلیشه های جنسیتی در جامعه ایرانی یعنی دوگانه زن مدرن-سنتی منجر شده است.
  کلیدواژگان: زن پوشی، سینمای ایران، کلیشه جنسیتی، تحلیل روایت
 • فاطمه مهرابی، افسانه قانی* صفحات 36-48
  آثار سینمایی بسیاری در سراسر جهان حول یک شخصیت کلیدی شکل گرفته اند که با ویژگی های مشترکشان در کنار هم، به کهن الگویی رهنمون می شود که جوزف کمبل آن را دست مایه نظریه ای قرار داد که فهم همه آثار و معانی پنهانشان را به سادگی میسر می کند. این کهن الگو که قهرمان نام دارد در غالب آثار به صورت یک مرد رخ می نماید حال آنکه قهرمان می تواند یک زن نیز باشد. نظر به محدودیت حضور قهرمانان زن در آثار سینمایی، این پژوهش بر آن است تا با مبنا قرار دادن فیلم «زنی به نام نیکیتا» به بررسی چند و چون حضور قهرمان زن در آثار سینمایی بپردازد. در این راه برای پاسخ به پرسش های پژوهش نظیر اینکه الگوی شکل دهنده به سرگذشت قهرمان در فیلم «زنی به نام نیکیتا» چیست؟ معنای پنهان در این اثر چیست؟ و شکل گیری معنا در این اثر به رغم شباهت ساختاری اش با سایر آثار قهرمان محور، چگونه انجام می گیرد؟ این نوشتار شیوه ای توصیفی و تحلیلی در پیش گرفت و با ابتنا به روش تحقیق اسطوره شناسی تطبیقی ساختگرا به این نتیجه دست یافت که الگوی شکل دهنده به سرگذشت قهرمان در فیلم «زنی به نام نیکیتا» همان الگوی تبیینی کمبل منتها با در نظر گرفتن جزئیاتی به خاطر تغییر جنسیت قهرمان است. معنای پنهان در این اثر از تقابل دوگانه های طبیعت/فرهنگ، آنیموس/آنیما، محبت/خشونت، بخشش/عدالت حاصل شده و همانا تقابل و تنازع با فرهنگ مرد سالارانه غرب است.
  کلیدواژگان: مطالعات تطبیقی، نقد اسطوره ای، سفر قهرمان، جوزف کمبل، زنی به نام نیکیتا
 • طاهره میرهاشمی* صفحات 49-67
  نمایشنامه «جعفرخان از فرنگ آمده» نوشته حسن مقدم یکی از نمایشنامه های مهم و تاثیرگذار روزگار خویش است که با اقبال مخاطب عام و خاص مواجه شد. جستار حاضر بر آن است تا در چارچوب نشانه شناسی اجتماعی به عنوان یکی از ابزارها و روش های کیفی تحلیل متن و بر اساس نظریه پی یر گیرو به بررسی فرایند معناپردازی متن نمایشنامه، متناسب با متغیرهای فرهنگی اجتماعی، بپردازد. پرسش های پژوهش عبارتست از: الف) در نمایشنامه «جعفرخان از فرنگ آمده» بارزترین نشانه های اجتماعی قابل کشف و تبیین کدام است؟ ب) نشانه های اجتماعی نمایشنامه «جعفرخان از فرنگ آمده» چه دلالت های معنایی ای دارد؟ نتایج پژوهش نشان می دهد که بارزترین نشانه های هویت در این نمایشنامه نامها و القاب، لباس، اشیا و حیوانات هستند. متن با استفاده از این نشانه ها ضمن برجسته کردن فردیت جعفرخان، تقابل او را نیز با اعضای خانواده، که تحت تاثیر جمع گرایی جامعه سنتی ایران هستند، نشان داده است. بارزترین نشانه های آداب معاشرت نیز لحن کلام، فاصله بین افراد و توهین است. آنچه در این سه نشانه آداب معاشرت مشهود است، تلاش بی سرانجام اعضای خانواده برای نزدیک شدن به جعفرخان و مقاومت او برای حفظ فاصله از آنان است. این حفظ فاصله از سویی نشان دهنده خودخواهی و خودبرتربینی این شخصیت و از سوی دیگر نیز نوعی واکنش در برابر اعمال نظرها، دخالتها، اعتقادات خرافی و تعصب های غیرمنطقی خانواده است. در مجموع باید گفت نشانه های اجتماعی این نمایشنامه نقش مهمی در شکل دادن به چارچوب معنایی اثر (ترسیم نوع نگرش و زندگی انسان سنتی و مدرن) داشته است.
  کلیدواژگان: سنت، فردیت، فاصله، نشانه شناسی اجتماعی، هویت، آداب معاشرت
 • محمد افخمی*، مهری بهار صفحات 68-85

  پژوهش حاضر در پی آن است تا ظرفیت نوین و فن آورانه بلاک چین و NFT در فعالیت های خیریه ها را مورد کنکاش و تحلیل کیفی قرار دهد و با اتکا بر رویکردی خاص به تحلیل مزایا و معایب احتمالی این نوآوری بپردازد. روش پژوهش مبتنی بر تجربیات بدست آمده توسط استارت آپ ایرانی اینتروسپکشن است که شامل ادغام روش تحلیل محتوا و مصاحبه ها می باشد. در این روش، مصاحبه ها به عنوان داده های دست دوم جمع آوری شده اند اما جزئیات تک تک مصاحبه ها ذکر نشده و تنها نتایج و تحلیل آنها گنجانده شده است. بعد از جمع آوری و تحلیل دادها در میدان کسب و کارهای تکنولوژیک ، این نتیجه حاصل شد که استفاده از ظرفیت شبکه بلاک چین و مشتقات آن نقش به سزایی در شفاف سازی، نوآوری و تهییج بازارهای هنری به نفع خیریه ها دارد. علاوه بر این، ظرفیت های جهانی و فرامنطقه ای ویژه ای را نیز برای خیریه ها و سازمانهای مردم نهاد محلی فراهم می آورد که پیش از آن بسیار محدود بودند. با قیاس کسب و کارهای شخصی و حقوقی فعال در استارت آپ های هنری-تکنولوژی و تحلیل رسانه ها، متون و مصاحبه های افراد کلیدی این حوزه و مطالعه موردی یک کلکسیون ان اف تی ایرانی، ظرفیت این صنعت فرهنگی بر شمرده شد. به طور مشخص، ساز و کار نوینی همچون شبکه غیرمتمرکز و خودمختار می تواند با دور زدن محدودیتهای اعمال شده توسط تحریم های بانکی، ظرفیت قابل توجهی را در اختیار انجمن هایی بگذارد که به واسطه محدودیتهای اعمال شده بین المللی، فعالیت شان مختل و یا کمرنگ تر شده است.

  کلیدواژگان: فناوری بلاکچین، توکن های غیرقابل تعویض، سازمان های خیریه، نوآوری دیجیتال در نیکوکاری
 • آزاده بهمنی پور* صفحات 86-101

  بحث مهاجرت یکی از مهمترین مباحث روز منتقدین و مفسران جامعه شناسی است که هنر و هنرمندان جایگاه بسیار مهم و حساسی را در شکل گیری مفاهیم و ارزش گزاری ها ایفا می کنند. این مقاله سعی بر آن دارد تا توجه انتقادی را به مفهوم زیبایی شناسی دیاسپوریک جلب کند و به این سوال پاسخ دهد که چرا استراتژی «تعلق» در مرزهای مختلف فرهنگی و جغرافیایی اهمیت دارد ؟ برای این منظور براساس این فرضیه که عکاسی هنری یک عمل اجتماعی است و پتانسیل ایجاد روابط همبستگی با سایر گروه های مهاجر را دارد، با تحلیل آثاری از پرستو فروهر هنرمند استدلال کرده که این فعالیت اجتماعی علاوه بر آنکه می تواند ارتباط ذهنی و عینی در مورد وطن را به عنوان یکی از شاکله های دیاسپورا در بین مهاجرین ایجاد کند، از لحاظ خلاقیت در زیبایی شناسی نیز قابلیت آن را دارد تا گروه های غیر مهاجر و بومی را تحت تاثیر قرار داده و در طولانی مدت نقشی اساسی در نوع دیدگاه آنها داشته باشد. در آخر به این نتیجه دست خواهد یافت که گروه های دیاسپوریک زیبایی شناسی مشابهی دارند که هنر عکاسی با موضوع مهاجرت و روایتگری تعلق می تواند بستر مناسبی با تفاوتها و مرزهای فرهنگی خلاقانه ای تولید کند که از طرفی باعث ایجاد حس و نوستالژی مشترک شود که به نوعی رقابتی و فراتر از هویت های ملی و قومی است و از سوی دیگر امکانات تعامل انتقادی فرا فرهنگی و برخورد جوامع پس از مهاجرت را فراهم سازد.

  کلیدواژگان: دیاسپورا، هویت، تعلق، عکاسی هنری، روایتگری
 • زهرا رهبرنیا، گیتا مصباح* صفحات 101-113
  رسانه های معاصر نظیر اینترنت، امکاناتی مانند تعامل، مشارکت و حضور همزمان در مکان های متفاوت را برای هنر جدید ایجاد کرده اند که می توان آنها را به عنوان نمونه کوچکی از جامعه مورد تحلیل جامعه شناختی قرار داد. در این پژوهش، دو نمونه هنر تعاملی متکی بر اینترنت، با نظریه جامعه شناختی صوری زیمل و روش تحلیل کیفی، بررسی شده اند. هدف پژوهش بررسی چگونگی انطباق فضای تعاملی برساخته شده در فضای مجازی از طریق رسانه های تکنولوژیک با انگاره های جامعه واقعی است. ضمن توصیف فرایند در دو اثر "ترافیک احساسی" و "01"، نمونه ها بر اساس مفاهیم زیمل شامل فاصله، غریبه، سرگردان، بیان خود، حفظ مفهوم خود و نیز تاثیر افزایش تعداد مشارکت کنندگان در تعامل تحلیل شده اند. سپس وجوه اشتراک و افتراق آنها استخراج شده است. نتایج نشان می دهد که اینترنت می تواند به بهتر نشان دادن مفهوم فاصله و عدم تطابق آن با نزدیکی و حضور کمک کند. با استفاده از امکانات تکنولوژیک مفهوم "غریبه" زیمل با درجاتی کمتر از غریبگی به مفهوم "سرگردان" نزدیک می شود. با توجه به کنترل هنرمند، حضور مجازی باعث نزدیک شدن به مفهوم "غریبه" زیمل می شود اما حضور فیزیکی در محل اجرای اثر با توجه به آزادی انتخاب ماندن در سرزمین به مفهوم "سرگردان" نزدیک می شود. مطابق با نظریه زیمل افزایش تعاملات از تعامل دوتایی به سه تایی و بیشتر باعث پیچیدگی آن و تاثیرگذاری بر کیفیت تعامل می گردد.
  کلیدواژگان: هنر تعاملی، جامعه شناسی صوری، زیمل، فاصله، تعداد
 • حسین ملتفت*، مرضیه شهریاری، سعیده صفی پور صفحات 114-127
  شیوع رفتارهای پرخطر یکی از موضوعات جدی تهدیدکننده سلامت جامعه است که در سال های اخیر با توجه به تغییرات سریع اجتماعی از سوی سازمان های بهداشتی، مجریان قانون به عنوان یکی از مشکلات موجود در جامعه مورد توجه قرار گرفته است. هدف از این پژوهش بررسی تاثیر استفاده از شبکه های اجتماعی بر گرایش به رفتارهای پرخطر در بین جوانان شهرستان ایذه بوده است. این پژوهش با روش کمی به شیوه پیمایشی انجام شده است. در این تحقیق 400 نفر گروه سنی 18 تا 29 سال شهر ایذه به عنوان نمونه آماری به روش نمونه گیری خوشه ای مورد بررسی قرار گرفتند. ابزار گردآوری داده ها پرسشنامه بوده است. یافته های تحقیق نشان می دهد که میانگین رفتارهای پرخطر در سطح متوسط رو به بالا قرار داشته است. همچنین نتایج آزمون فرضیه های تحقیق حاکی از آن بود که میزان استفاده از شبکه های مجازی و مدت زمان عضویت در شبکه های مجازی بر میزان خشونت، گرایش به مصرف موادمخدر و گرایش به رفتارهای جنسی پرخطر رابطه مثبت و مستقیمی داشته اند. در حالی که رابطه میان میزان استفاده از شبکه های مجازی و سرقت و همچنین نوع استفاده از این شبکه ها بر گرایش به رفتارهای پرخطر مورد تایید قرار نگرفت. از میان متغیرهای جمعیت شناختی، در حالی که متغیر جنس دارای ارتباط معنادار بر گرایش به رفتارهای پرخطر بوده است، رفتارهای پرخطر بین زنان و مردان تفاوت معنادار داشته ولی بین قومیت های مختلف و سنین مختلف تفاوتی مشاهده نشد.
  کلیدواژگان: شبکه های اجتماعی، رفتار پرخطر، مصرف، جوانان، جنیست
 • محمدرضا ذوالفقاری، مهناز رونقی نوتاش*، بهرنگ صدیقی صفحات 128-139
  مقاله حاضر در پی مقایسه گفتمانی موسیقی دوره مشروطه با انقلاب 57 است. در دوره مشروطه تصنیف های عارف قزوینی و سپس محمدتقی بهار (اواخر قاجار و اوایل پهلوی اول) به عنوان نمونه انتخاب شده اند. عارف مشهورترین تصنیف ساز این دوره است که آثارش همچنان در تاریخ اجتماعی و موسیقی ایران باقی مانده است. «کانون موسیقی چاووش» نیز به عنوان نمونه ای برای تصنیف های دوره انقلاب 57 برگزیده شده است. این کانون مشهورترین و نیز منسجم ترین گروه موسیقی است که آثار انقلابی خود را بر اساس دستگاه های موسیقی ایرانی آفریده است. تفاوت های اجتماعی دو دوره، تولید محتوایی متفاوت نیز داشته است؛ از این رو اشعار دوره مشروطه کمتر حالتی حماسی دارند و بیشتر با غم و اندوه روایتگر اوضاع اجتماعی اند. اشعار در دوره انقلاب 57 به ویژه تصنیف های ساخته شده توسط کانون چاووش، بیشتر حالتی حماسی داشته و در پی تهییج جامعه نیز برمی آیند. این وضعیت به لحاظ فرم نیز قابل مشاهده است؛ موسیقی دوره انقلاب 57 مارش گونه و مهیج و به طور کلی «رزمی» است برخلاف موسیقی مشروطه که حزن انگیز و شکوه گر است و هردوی این ها نشان از وضعیت اجتماعی و گفتمان اجتماعی هر دوره دارند. نوع اجرای ریتم ها و سرعت در هر دوره و مقایسه آنها نشان از تفاوت های هنری دو دوره دارد که متاثر از فضای گفتمانی دو دوره تاریخی است.
  کلیدواژگان: گفتمان، گفتمان انتقادی، هنر انقلابی، موسیقی انقلابی
 • کیارش میلانی نیا، محمدرضا شریف زاده*، حسین سلطان زاده صفحات 140-155

  خوانش زیبایی شناختی معماری تلاشی است برای درک و تفسیر آثار معماری با اتکا به مفاهیم، ایده ها و متدهای بسط یافته در این حوزه پژوهشی. این کاوش کیفی مشتمل بر فهم و ارزیابی عناصر چندگانه معماری مثل فرم، فضا، ماده، نور، و ساختار است که علاوه بر خوانش خصوصیات جسمی سازه ها و ساختمان ها به درک نقش آنها در فرآیندهای اجتماعی، فرهنگی، تاریخی، و حتی ارتباط با محیط طبیعی هم می پردازد. پژوهش حاضر از دریچه هستی شناسی شیء محور به مطالعه نمونه هایی از معماری معاصر می پردازد که به تجربه انسان از محیط و فضا توجه ویژه ای داشته اند. در اینجا محیط ها و سازه ها به عنوان شیء مرکزی معماری در نظر گرفته می شوند و تاثیر عمیقی بر تجربه و رفتار انسان دارند. نتایج تحلیل نشان می دهد که در معماری معاصر تلاش شده است تا محیط ها و سازه ها به گونه ای طراحی شوند که تعامل انسان با آنها تحت تاثیر قرار گیرد و تجربه معماری را بهبود بخشد. همچنین، معماری  وسیله ای است برای ایجاد تعامل مستدام بین انسان و محیط؛ و این از آن حیث واجد اهمیت است که بعد عاطفی و احساسی و هیجانی ارتباط بین انسان و محیط در معماری معاصر به شکلی تجربی نمود عینی می یابد. خلاصه اینکه، در این نمونه ها محیط ها به شکلی طراحی شده اند که انسان ها با آنها ارتباط نزدیکی برقرار می کنند و در محیط های تعاملی، تجربه های جذاب و منحصر به فردی را کسب می نمایند.

  کلیدواژگان: معماری، زیبایی شناسی، معاصریت، تجربه، عاطفی
 • فاطمه دوست قرین، مریم محمدی*، مهرانگیز اوحدی اصفهانی صفحات 156-170

  نقادی مبتنی بر تحلیل های روانشناسی، علم به نسبت جدیدی است که می توان با آن به معرفت شناسی و هستی شناسی آثار و افکار شعرای زبان فارسی پرداخت. در این پژوهش محقق در صدد است هفت پیکر نظامی را با استفاده از رویکرد تحلیلی روانشناسانه سایه مورد واکاوی قرار دهد. این پژوهش، از نوع توصیفی- تحلیلی است. نمونه مورد مطالعه، داستان هفت پیکر نظامی است که بر مبنای نظریه سایه یونگ مورد تحلیل قرار می گیرد. سایه در هفت پیکر نظامی با خصلت هایی مانند زودباوری، حرص و طمع، شهوت و میل به رابطه خارج از ازدواج با زنان، غرور و خودبزرگ بینی و تکبر، نمود پیدا کرده است. نظامی راه خلاص از این صفات بد (سایه) را در تفکر و گفتگو و صداقت (داستان دوم)، پرهیزگاری و فروتنی (داستان بشر و ملیخا)، کسب علم و دانش (داستان بانوی حصاری)، پاکی و حسن نیت و توبه (داستان ماهان و دیوان)، پاک نهادی (داستان خیر و شر) و پذیرش خطا و توبه (داستان هفتم)، معرفی می کند. تمام قهرمانان هفت داستان، افرادی درست کردار و در ظاهر امین و پاک نهاد بوده اند؛ اما در بزنگاه های زندگی پای آن ها لغزیده و گرفتار بلا و مصیبت شده اند. نظامی در این منظومه با نشان دادن امکان خطا و لرزش برای همه افراد، حتی افراد با ویژگی های انسانی مثبت، نشان می دهد که در نهایت این افراد به دلیل همان ذات نیکویی که دارند، بر سایه خود فایق آمده و از خطایی که کرده اند و بلایی که در آن گرفتار شدند، نجات پیدات می کنند.

  کلیدواژگان: نظامی، یونگ، هفت پیکر، سایه
|
 • Payam Zinalabedini *, Behrooz Mahmoodi-Bakhtiari Pages 1-20
  The specificity of cinema in the classical era was the subject of various fields of knowledge and thinkers of formalism and realism, such as Montsberg, Arnheim, Lukacs, Stam, Krakouer, Carroll, Bazen, Burch and Wollen, and different opinions in this field can be identified. Moreover, contemporary cinema has been influenced by digitalism, and has changed a lot in terms of technology and thought, and differs in many ways from the special cinema of the classical period. The current research has examined the changes in the methods of expression of cinema in the digital age with a fundamental aim. The main issue of the research is to analyse the impact of digitalism on cinema and to reveal the process that has led to the specialty of cinema taking a leap in the current era. This research method is qualitative and data-based. In order to achieve a basic theory based on the targeted selection of 50 books and 50 academic articles from national and international databases, works of experimental cinema and 22 films from the years 2000 to 2022 from American narrative cinema, which have received the most Oscar awards, reviewed and evaluated. The result shows that the aspects of self-image/self-image, synthesis/becoming, domestic/domestic approach, reconstruction or re-creation, reality constructionism, interaction and empathic action are central to Moore's particular attention to cinema in the digital age.
  Keywords: cinema specificity, digitalism, narrative cinema, experimentalism, technic
 • Ehsan Aqababaee *, Mahsa Shoeibi, Zahra Lotfi Forushani Pages 21-35
  Cross-dressing has become a filmmaking strategy for the representation of women. The increasing trend of the use of cross-dressing in Iranian cinema has raised the question of what is the purpose of cross-dressing in Iranian cinema and how is it represented. To achieve this goal, by adapting theories in the field of women's studies and representation, the method of narrative analysis has been used and 18 films which were made in Iran's post-revolutionary cinema between 1978 and 2022 have been selected by purposeful sampling. The findings show that, unlike the optimism of previous researches which have considered this characterization as a deficiency of the ruling discourse, the female character is represented in two ways: a gentle woman and a coquettish one. With the way they walk, use hand gestures, sweet laughs, and repeatedly touch their face and make-up, these women exaggerate flirtatiousness to achieve their deceptive goals. Men's incentive for cross-dressing compromise hiding their identity for escaping from trouble, provoking other men, revenge, utilitarianism, and deviance. Cinematic arrangements also reduce these women to a sexual objects. Films turn to cross-dressing to arouse the emotions of the audience to escape the family and social reality. Finally, this representation has led to the reproduction of gender stereotypes in the Iranian society, i.e. the duality of modern-traditional women.
  Keywords: Cross-gender acting, Iranian cinema, gender stereotype, narrative analysis
 • Fatemeh Mehrabi, Afsaneh Ghani * Pages 36-48
  Many cinematic works in the world revolve around a central character. It can be claimed that the common feature of these works leads to an archetype that Joseph Campbell used as the basis of his theory, which makes it easy to understand all their hidden meanings. The hero's archetype appears in most works as a man, while the hero can also be a woman. Due to the limited presence of female heroes in cinematic works, this study intends to investigate female heroes' presence based on the film "La Femme Nikita." The research is about to answer these questions: "What is the pattern that shapes the story of the hero in the movie" La Femme Nikita"? What is the hidden meaning of this work and how it is formed despite its structural similarity with other works of the hero How is the axis done? ". In this way, the article toakes a descriptive and analytical method and, based on the analysis of information collected from constructive comparative mythology, concluded that the pattern shaping the story of the hero in the film " La Femme Nikita" is the same explanatory pattern of Campbell. However, certain details are different due to the change in the hero's gender. This work's hidden meaning is derived from the dual confrontation of nature/culture, animus/anima, love/violence, forgiveness/justice, and the confrontation and conflict with the West's patriarchal culture.
  Keywords: Comparative Studies, Mythical Criticism, Hero's Journey, Joseph Campbell, La Femme Named Nikita
 • Tahere Mirhashemi * Pages 49-67
  The play "Jafar Khan az Farang Amadeh" written by Hassan Moghadam is one of the most important and influential plays of its own historical period. The present paper intends to investigate the process of meaning-construction in this text through focusing on socio-cultural variables and by using socio- semiotic appraoch and the theory of Guiraud. Tho main questions that the research seeks to answer are: 1. what are the most obvious social signs that can be discovered and explained in this play? and 2. What are the semantic implications of these social signs? The results indicate that the most obvious signs related to identity are names, nicknames, clothes, objects, and animals. The author has shown Jafar Khan's confrontation with his family members who are influenced by the collectivism of traditional society while highlighting his individuality by using these signs. The most obvious signs of social etiquette are the tone of speech, the distance between people, and insults. The endless efforts of the family members to be close to Jafar Khan and his resistance to keeping a distance from them are evident in these three signs of social etiquette. It can be concluded that the social signs of this play significantly contribute to shaping the semantic framework of the work, depicting traditional and modern human attitudes and life.
  Keywords: Tradition, Individuality, socio- semiotics, Identity signs
 • Mohammad Afkhami *, Mehri Bahar Pages 68-85

  Blockchain technology and Non-Fungible Tokens (NFTs) are increasingly significant in the charitable sector, offering innovative solutions to enhance transparency, accountability, and global engagement. This study examines the implementation and impact of these technologies in a case study of an Iranian startup, Introspection. Utilizing a combination of content analysis and interviews, the research delves into the opportunities and challenges presented by blockchain and NFTs in philanthropy, especially under the constraints of international sanctions and the fluctuating cryptocurrency market. The findings illustrate that blockchain and NFTs play a crucial role in generating new markets and enhancing operational transparency. These technologies enable charities to establish stronger connections with supporters and broaden their impact. Significantly, blockchain technology assists charities in expanding their scope from local communities to a global platform, facilitating a move towards decentralized and autonomous operations. This shift has the potential to reshape the charitable landscape, encouraging innovation and adaptation. The study concludes that the integration of blockchain and NFTs is essential for the advancement of the charitable sector. It calls for ongoing research to effectively address the challenges and leverage the opportunities these technologies present. This research contributes to a growing body of knowledge on digital innovation in philanthropy and its potential to transform traditional charitable practices.

  Keywords: Blockchain technology, Non-Fungible Tokens (NFTs), charitable organizations, digital innovation in philanthropy
 • Azadeh Bahmanipour * Pages 86-101

  The issue of immigration has become one of the most important topics for sociological critics and commentators, in which art and artists play a very important and sensitive position in the formation of concepts and values. This article tries to draw critical attention to the concept of diasporic aesthetics and answer the question why the strategy of "belonging" is important in different cultural and geographical borders. For this purpose, based on the hypothesis that artistic photography is a social act and has the potential to create solidarity relations with other immigrant groups, by analyzing the works of Prosto Foroharmand, the artist argued that this social activity, in addition to being able to provide mental and objective communication about the homeland As one of the diaspora formations among immigrants, in terms of creativity in aesthetics, it has the ability to influence non-immigrant and native groups and play a major role in their perspective in the long term. In the end, it will reach the conclusion that diasporic groups have a similar aesthetic, that the art of photography with the subject of migration and narration can produce a suitable platform with creative cultural differences and boundaries, which on the one hand creates a common feeling and nostalgia that It is competitive and beyond national and ethnic identities, and on the other hand, it provides opportunities for transcultural critical interaction and dealing with post-immigration societies.

  Keywords: Diaspora, Identity, Belonging, Artistic Photography, Narration
 • Zahra Rahbarnia, Gita Mesbah * Pages 101-113
  Since new media, such as the Internet, enable interaction, participation, and simultaneous presence in multiple locations, the New Art can be studied sociologically as small samples of society. This article discusses two examples of interactive art: "emotional traffic" and "01," in which the internet plays an important role. Simmel's formal sociological theory is applied to qualitative content analysis. This study examines how virtual spaces created through technology correspond to social ideas in real life. To test this hypothesis, the qualitative content analysis findings will be compared with Simmel's theories. A virtual space is assessed through the concepts of distance, stranger, wanderer, self-expression, and maintaining one's self. Virtual spaces have different characteristics from traditional societies as well as a connection to the real world. Through analyzing the artworks' process, it was possible to extract the commonalities and differences between the two spaces. Using the Internet as a medium helps the concept of "distance" and incompatibility with proximity and presence. Even though these interactions do not align with Simmel's concepts, it might be possible to reach the opposite of his interpretations while maintaining the interaction. By using technology, Simmel's concept of "stranger" approaches the concept of "wanderer" with fewer degrees of strangeness. Due to the control of the artist, presence in virtual space resembles "stranger", but due to freedom of movement, physical presence resembles "wanderer". It is also seen according to Simmel's theory, that the complexity and quality of interactions are changed by increasing the number of participants.
  Keywords: Interactive Art, formal sociology, Simmel, distance, number
 • Hossein Moltafet *, Marziyeh Shahryari, Saeedeh Safipour Pages 114-127
  There are public and government concerns that social media may encourage risky behavior in the offline environment. In this research, the relationship between virtual social networks and the tendency to risky behaviors has been investigated through a survey method. The statistical population of the present study was the youths aged 18-29 of Izeh city, whose number is about 198,000 according to the census of 2015. The sample size was estimated to be 400 people using Cochran's formula, and the sampling method was a multi-stage cluster. In order to collect data, a researcher-made questionnaire was used. The results of the research hypotheses test showed that there is a positive and significant relationship between social networks and the tendency to risky behaviors. Exposure to online couration of using social networks and the tendency to risky behavior. There is also a significant difference between the relationship between virtual social networks and gender. Also, the type of membership in virtual social networks has an effect on the tendency to risky behavior.There is also a significant difference between the relationship between virtual social networks and gender. nline couration of using social networks and the tendency to risky behavior. There is also a significant difference between the relationship between virtual social networks and gender. Also, the type of membership in virtual social nThere are public and government concerns that social media may encourage risky behavior in the offline environment. . In this research,.
  Keywords: Social networks, risky behavior, consumption, the youth, Gender
 • Mohammadreza Zolfaghari, Mahnaz Ronaghi Notash *, Behrang Sadighi Pages 128-139
  The present article seeks to compare the discourse of music during the Constitutional period with the 1979 revolution. In the Constitutional period, the ballads of Aref Qazvini and then Mohammad Taqi Bahar (late Qajar and early Pahlavi period) have been selected as examples; Aref is the most famous composer of this period, whose works have remained in the social and musical history of Iran. "Chavush Music Center" has also been chosen as an example for the ballads of the 1979 revolution; This center is the most famous and also the most coherent music group that has created its revolutionary works based on Iranian musical instruments. The social differences of the two periods have also produced different content; Therefore, the poems of the constitutional period have less of an epic mood and are more sad narrating the social situation. Poems during the 1979 revolution, especially the ballads composed by the Chavoush Center, were mostly epic in nature, and they were meant to excite the society. This situation can also be seen in terms of form; The music of the79th revolution period is march-like and exciting and generally "martial" in contrast to the constitutional music which is sad and glorious, and both of these show the social status and social discourse of each period.
  Keywords: Discourse, critical discourse, revolutionary art, revolutionary music
 • Kiarash Milaninia, Mohammad Reza Sharif Zadeh *, Hossein Soltanzadeh Pages 140-155

  Aesthetic architectural reading refers to the interpretation and analysis of an architectural work or architectural concepts. This process involves understanding and interpreting the multiple elements of architecture such as form, space, material, light, and structure. Architectural reading is not limited to describing and interpreting the physical characteristics of structures and buildings; it also encompasses an understanding of their role in social, cultural, historical processes, and even their relationship with the natural environment. Contemporary architecture based on object-oriented ontology pays special attention to the human experience of the environment and space. In this approach, environments and structures are considered as central objects in architecture and have a profound impact on human experience and behavior. Contemporary architects strive to design environments and structures in a way that influences human interaction with them and enhances the architectural experience. In this approach, architecture is introduced as a means to create sustainable interaction between humans and the environment. The importance of this perspective lies in making the relationship between humans and the environment more experiential and emotional in architecture. Environments are designed in a way that allows humans to establish a close connection with them, and in interactive environments, they can experience engaging and unique experiences.

  Keywords: Architecture, Ethics, Aesthetics, contemporarily, philosophy
 • Fatemeh, Doostgarin, Maryam Mohammadi *, Mehrangiz Ohdi Esfahani Pages 156-170

  Criticism based on psychological analysis is a relatively new science that can be used to study the epistemology and ontology of the works and thoughts of Persian language poets. In this research, the researcher aims to analyze the military figure using the psychological analytical approach of the shadow. This research is descriptive-analytical research. The statistical population of the research is the story of seven military figures, which is analyzed according to Jung's shadow theory. The shadow has appeared in the military figure with traits such as credulity, greed, lust and desire for extramarital relations with women, pride and arrogance. Nizami explains the way to get rid of these bad qualities (shadow) in thinking and conversation and honesty (the second story), piety and humility (the story of Beshr and Malikha), acquiring knowledge and knowledge (the story of Lady Hesari), purity and good intentions and repentance (The story of Mahan and Divan), cleanness (the story of good and evil) and the acceptance of error and repentance (the seventh story) are introduced. All the heroes of the seven stories were honest people, trustworthy and pure in appearance. But in the vicissitudes of life, their feet slipped and they were caught in calamities. Nizami in this system by showing the possibility of mistakes and tremors for all people, even people with positive human characteristics, shows that in the end, due to the good nature they have, these people have overcome their shadow and overcome their mistakes. and the calamity in which they were caught, they will save you.

  Keywords: Nizami, Yung, Haft Pakar, Shadow