فهرست مطالب

دین و ارتباطات - سال سی‌ام شماره 2 (پاییز و زمستان 1402)

نشریه دین و ارتباطات
سال سی‌ام شماره 2 (پاییز و زمستان 1402)

 • تاریخ انتشار: 1402/09/01
 • تعداد عناوین: 12
|
 • حسن بشیر، محمد مجید شهبازی پور صفحات 373-406

  انقلاب اسلامی ایران، درسال 1357 باداعیه یک گفتمان مستقل استکبارستیز ودارای ریشه اسلامی، درعرصه جهانی صورت پذیرفت.بااین حال، پس ازگذشت بیش ازچهل سال ازعمراین انقلاب، مفهوم وگفتمان اصلی نظام برآمده از آن، به بسیاری ازنقاط جهان شناسانده نشده است. اهمیت اطلاعات و ارتباطات در عصر حاضر از یک سو و پیدایش اینترنت، و افزایش میزان و سرعت ارتباطات بین المللی از سوی دیگر، باعث شده تا اقتدار جهانی در اختیار کشورها و دولت هایی قرار گیرد که دسترسی بیشتری به اطلاعات و داده های جهانی داشته باشند. مقوله آموزش نیز همراه با این جریان دچار تحولاتی شده و پیدایش آموزش های مجازی فصل جدیدی را پیش روی فراگیران، اساتید، مدیران و تصمیم گیران عرصه آموزش باز کرده است. به همین جهت گسترش آموزش های مجازی به یکی از راه های افزایش قدرت نرم و توسعه دیپلماسی فرهنگی کشورها بدل شده است. تحقیق حاضر، با رویکرد پژوهشی کیفی به دنبال پاسخ به این سوال برآمده است که نقش آموزش مجازی در توسعه دیپلماسی فرهنگی کشور جمهوری اسلامی ایران چیست؟ در ادامه دانشگاه مجازی المصطفی (ص) به عنوان موردمطالعه ازاین جهت بررسی و فعالیت های آن شرح داده شده است. در پایان، با استفاده از روش مصاحبه با متخصصان داده های موردنیاز جمع آوری گردید و تحلیل آن ها با روش تحلیل مضمونی، 5 مضمون فراگیر با عناوین «سازندگی یا مخرب بودن آموزش مجازی در بعد روابط میان فرهنگی»، «چالش های به کارگیری آموزش مجازی در بعد بین المللی»، «مزایا و فرصت های به کارگیری آموزش مجازی در بعد بین المللی»، «بایسته های فعالیت آموزشی مجازی در بعد بین الملل» و «نقش دانشگاه مجازی المصطفی» احصا شد و شرح و تفصیل هرکدام متناسب با نقش آموزش های مجازی در توسعه دیپلماسی فرهنگی کشور و با تاکید بر دانشگاه مجازی المصطفی (ص) بیان گردید.

  کلیدواژگان: دیپلماسی فرهنگی، آموزش مجازی، دانشگاه مجازی، سیاست فرهنگی، دانشگاه مجازی المصطفی (ص)
 • محمدصادق نصراللهی*، محمدسجاد کافی صفحات 407-436

  با بررسی منابع دینی به دو سنخ خط روایی و سیره ای در سلوک اهل بیت (ع) در رابطه با موضوع اختلاط بر می خوریم. بر همین اساس، سوال اول این مقاله آنست که: اختلاط جنسی از منظر اسلام چه حکمی دارد؟ پاسخ به این سوال به نحو مطلق است یا مشروط؟ با توجه به پاسخی که به این سوال مقدماتی داده می شود، سوال اصلی دوم مطرح می شود که با توجه به مبنای اسلامی اختلاط جنسی اجتماعی، با چه صورت بندی فرهنگ و ارتباطی می توان بین خطوط مختلفی روایی جمع کرد؟ به بیان دیگر، چارچوب اسلامی اختلاط جنسی از حیث فرهنگی و ارتباطی، چگونه صورت بندی می شود؟ یافته های این تحقیق که با روش توصیفی-تحلیلی به دست آمده نشان می دهد که دوگانگی موجود در روایات ظاهری بوده و از منظر فرهنگی و ارتباطی قابل جمع اند؛ با این تفسیر که اصل اختلاط به معنای شکل گیری ارتباط کلامی و غیرکلامی بین دو یا چند زن و مرد در یک فضای مشترک فیزیکی یا مجازی در اسلام مذموم و ممنوع نیست، بلکه در چهار موقعیت فرهنگی و ارتباطی، این نوع اختلاط مذموم خواهد بود: 1-اشتراک معنای متلذذ 2-انتقال پیام نامتعارف 3-اختلاط مستقر مکانمند 4-اختلاط مستمر زمان مند. این صورت بندی فرهنگی-ارتباطی از چارچوب اسلامی اختلاط، می تواند مبنای سیاست گذاری در مواجهه با آن قرار گیرد.

  کلیدواژگان: اختلاط جنسی، معنای متلذذ، اختلاط عرفی شده، پیام نامتعارف، اختلاط مستمر
 • سمیه تاجیک اسماعیلی* صفحات 437-472

  پژوهش حاضر با هدف بررسی نقش دینداری در گذشت در میان دانش آموزان دوره دوم متوسطه شهر تهران به انجام رسیده است. پژوهش از نوع علی است و تکنیک آن پیمایش و ابزار اندازه گیری ، پرسشنامه است. جامعه آماری، شامل کلیه دانش آموزان دوره دوم متوسطه شهر تهران (249878 نفر) و حجم نمونه بر اساس جدول مورگان 384 نفر و به شیوه خوشه ای چند مرحله ای انتخاب شده است. یافته ها نشان داد، در دانش آموزان مورد مطالعه بعد اعتقادی گذشت بالاتر از ابعاد عاطفی ، شناختی و رفتاری قرار داشته و در مجموع وضعیت گذشت در دانش آموزان مورد مطالعه کمی بهتر از حد متوسط است. براساس نتایج پژوهش، ابعاد اعتقادی، عاطفی و پیامدی دینداری بیش از حد متوسط بوده ولی بعد مناسکی دین داری برای دانش آموزان کمتر اهمیت داشته است.نتایج نشان داد. بطور کلی دینداری با گذشت رابطه قوی دارد. بر اساس نتایج حاصل از پژوهش فقط بعد مناسکی از ابعاد دینداری (با اطمینان کافی) می تواند گذشت را پیش بینی نموده و سایر ابعاد دین داری اثری برگذشت ندارد. بدین صورت که تقید به مناسک در دینداری، "افرادی با گذشت" خواهد ساخت. لذا، با تقویت بعد مناسکی دینداری در دانش آموزان، میزان گذشت و بخشش آنان نیز افزایش خواهد یافت.

  کلیدواژگان: دینداری، ابعاد دینداری، انگیزه گذشت، دانش آموزان
 • علی محمد موحدی متین*، سید محمد دادگران، محمدرضا رسولی صفحات 473-504

  سبک زندگی مفهوم محوری تحلیل های جامعه شناختی در بازنمایی تشابه ها و تمایزهای دنیای مدرن می باشد. هویت های امروزی علاوه بر اینکه از تمایزها و تشابه های ساختاری قدیمی مثل طبقه، قوم و مذهب تاثیر می پذیرند، به شدت توسط انواع سبک های زندگی در فرآیند بازشناسی مداومی مورد توجه قرار می گیرند. روش این پژوهش ترکیبی (کیفی- کمی) است. جامعه آماری در بخش کیفی شامل صاحب نظران و کارشناسان حوزه سبک زندگی و رسانه شامل اساتید دانشگاه، حوزه، مدیران و مسئولان رسانه ملی می باشد که در نهایت پس از مصاحبه با 11 نفر اشباع نظری حاصل شده است. علاوه براین، در بخش کمی نیز جامعه آماری شامل کلیه سریالهای پخش شده در ماه رمضان سال 1397 از شبکه های یک، دو و سه می باشد که تعداد آن برابر با 90 قسمت است که به منظور نمونه گیری از روش تمام شمار استفاده شده است و از اینرو کلیه قسمتها مورد تحلیل قرار گرفته است. یافته های کیفی پژوهش مبین آن است که نوع پوشش، دینباوری، ارتباطات اخلاقی اسلامی، خویشتنداری، کمک به دیگران، توجه به ارزشهای اقتصادی همراه با گذشت و... مولفه هایی از سبک زندگی دینی هستند که در سریالهای خانوادگی ماه رمضان سیمای جمهوری اسلامی بیشتر مورد توجه قرار می گیرند. نتایج بدستآمده در بخش کمی پژوهش نیز بیانگر آن است که لباس و پوشش، خوردن و آشامیدن، مسکن و امکانات زندگی و خواب و بیداری بالاترین درصد فراوانی را در میان مولفه های تعامل انسان با خود در سبک زندگی دینی دارا میباشند.

  کلیدواژگان: تلویزیون، رسانه ملی، سبک زندگی، سریالهای خانوادگی، ماه رمضان
 • فاطمه امانی همدانی*، کاظم استادی مقدم، عباس حبیب زاده صفحات 505-536

  با گسترش استفاده از اینترنت و شبکه های مجازی اینترنتی، لازم به نظر می رسد درمورد این شبکه ها و نوع رفتارهای کاربران و تاثیرات آن بر آن ها، پژوهش انجام پذیرد؛ تا راهگشای استفاده مفیدتر از این تکنولوژی جدید باشد. بدین منظور، پژوهش حاضر با هدف تعیین رابطه میان گزینه های پروفایل کاربران دختر (20 تا 24ساله) اینستاگرام، با باورهای دینی آن ها در بین کاربران مراجعه کننده به مراکز روانشناختی شهر قم انجام شده است. به این ترتیب که، از میان دختران 20 تا 24 ساله مجردی که اینستاگرام داشتند و به مراکز روانشناختی شهر قم مراجعه کرده بودند، 170 نفر به روش در دسترس انتخاب گردیدند. همچنین به منظور جمع آوری داده ها، از پرسشنامه استاندارد اندازه گیری باورهای دینی معبد استفاده شد؛ و داده ها با استفاده از روش ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون با روش اینتر تحلیل شدند. نتایج نشان داد که از میان 4مولفه باورهای دینی (رفتار مذهبی شخصی، رفتار مذهبی جمعی، رفتار عملی مذهبی، رفتار دینی) و نیز سازه باورهای دینی، هیچ مولفه ای با خودافشایی نمونه مورد مطالعه از طریق اسم و بیو در پروفایل اینستاگرام، رابطه معنی داری نداشت. از میان این 4 مولفه باورهای دینی و سازه باورهای دینی، همگی با خودافشایی کاربران اینستاگرام از طریق ارائه عکس، رابطه ای منفی و معنی دار داشتند. همچنین از نتایج حاصله چنین استنباط می شود که، افرادی که به هر نحو، باورهای مذهبی و دینی بالاتری داشتند، خودافشایی کم تری از طریق ارائه عکس در اینستاگرام داشتند.

  کلیدواژگان: شبکه اجتماعی، اینستاگرام، گزینه های پروفایل، خودافشایی، باورهای دینی
 • سید صمد بهشتی*، فاطمه نوروزی صفحات 537-568

  به چالش کشیدن دو مفهوم جامعه پذیری از طریق والدین و رسانه که هر دو به عنوان یک متغیر تاثیر گذار بارها آزمون شده اند، برای تبیین یک پدیده عرفانی و مذهبی (دعا) در پژوهش حاضر هدف اصلی محقق بوده است. دعا در چهار بعد مناسکی، درخواستی، محاوره ای و ذهنی مورد ارزیابی واقع شده است. میزان استفاده از رسانه های داخلی وخارجی به عنوان عوامل موثر در کنار میزان دعای والدین و متغیر های زمینه ای در بین دو جنسیت آزمون شده است. به این منظور از میان مردم سنتی و مذهبی شهر لار تعداد 360 نمونه به روش نمونه گیری تصادفی چند مرحله ای انتخاب شده اند. داده های تحقیق با استفاده از نرم افزار spss توصیف شده اند و بوسیله نرم افزار آموس، فرضیه های تحقیق آزمون شده اند. میزان پایبندی به دعا در پاسخگویان بر مبنای ابزار به کار رفته در مقاله بالاتر از سطح متوسط است. متغیرهای نهایی و معنی دار تاثیر گذار بر پایبندی به دعا، میزان دعای والدین، میزان استفاده از رسانه های داخلی و سن بوده اند. این متغیرها در مجموع توانسته اند 65 درصد از واریانس پایبندی به دعا را تبیین کنند. میزان استفاده از رسانه های داخلی اثر مثبتی بر پایبندی به دعا داشته اند حال اینکه این تاثیر برای رسانه های خارجی منفی برآورد شده است. به طور کلی نتایج نشان از تسلط الگوهای اجتماعی-شدن از طریق خانواده نسبت به رسانه در تبیین پایبندی به دعا دارد.

  کلیدواژگان: پایبندی به دعا، جامعه پذیری دینی، رسانه های داخلی و خارجی
 • حسین مهربانی فر*، ادریس راموز صفحات 569-596

  با افزایش نقش شهرها به عنوان محور ارتباطات در حکمرانی جهانی، دیپلماسی کارآمد شهری به مثابه ابزاری در راستای توسعه روابط اقتصادی، فرهنگی، علمی، مذهبی، سلامت و...به منظور تامین منافع شهری و ملی اهمیت روزافزونی یافته است.در میان شهرهای ایران، شهر مشهد با زمینه فرهنگی مذهبی و موقعیت جغرافیایی متمایز از کارکردها و فرصت های چندگانه ای در دیپلماسی شهری برخوردار است که سیاستگذاری هدفمند شهری در این حوزه را ضروری می سازد. از این رو در پژوهش حاضر به منظور شناسایی و اولویت یابی اهداف و سیاست های مطلوب در حوزه دیپلماسی شهری مشهد، با بهره گیری از مطالعات اسنادی و روش گروه متمرکز ضمن مساله شناسی، به هدف گذاری و صورت بندی سیاستهای کلی و اجرایی متناظر با مسائل محوری دیپلماسی شهری مشهد پرداخته شده است. یافته ها حکایت از آن دارد که اهداف و سیاستهای ناظر به حل مسائل داخلی(مسائل مربوط به خلا شناختی، معرفتی نسبت به ظرفیت ها (مساله خودآگاهی)،نابسامانی اقتصاد سیاسی و حکمرانی تمرکزگرای محافظه کارانه) بیش از سیاست های ناظر به رفع مسائل تحمیلی خارجی (تحریم های بین المللی) در شکل گیری دیپلماسی موفق و پیشرو شهری مشهد اولویت داشته و از میان سیاست های ناظر به مسائل داخلی نیز، سیاستهای معطوف به خودآگاهی نسبت به ظرفیت ها و فرصت های شهر مشهد مانند «ایجاد زمینه ها و بسترهای ارتباطی مناسب به منظور تعارف (شناخت متقابل) کنشگران فرهنگی، علمی و اقتصادی از ظرفیت های مشترک»، «ارتقاء سطح آگاهی و شناخت شهروندان نسبت به پیشینه تاریخی شهر مشهد و ظرفیت ها و منابع فرهنگی و اقتصادی متنوع آن»، «ترسیم و ارائه روایت منسجم از شهر» و... در دیپلماسی شهری در درجه اهمیت بالاتری قرار دارد.

  کلیدواژگان: دیپلماسی شهری، سیاست شهری، مشهد
 • سید حسام الدین حسینی*، نعمت الله کرم الهی، علیرضا مومن آرانی، اصغر اسلامی تنها صفحات 597-624

  مسئله اصلی این تحقیق، بازخوانی روش‏شناختی الگوهای موفق مطالعات اجتماعی دین، در مسیر دست‎یابی به مدل‎سازی نظری و الگوی روش‏شناختی بدیل است. برای این هدف، مجموعه متون روایت فتح، نوشته‎های شهید آوینی در رابطه با دفاع مقدس، به عنوان یک نمونه موفق در شناخت پدیده‎های اجتماعی دینی، مورد مطالعه قرار گرفت. مجموعه آثار آوینی در رابطه با دفاع مقدس شاخصه‎های متعددی دارد که می‎توان آن را به عنوان یک مطالعه اجتماعی دین محسوب کرد؛ از جمله: تجربی بودن، اجتماعی بودن، روشمند بودن، نظری و تحلیلی بودن و... . برای استخراج الگوی نظری روش‏ شهید آوینی، از روش کیفی داده بنیاد استفاده گردید. نتایج حاصل از تحقیق حاکی از آن است که الگوی نهایی حول مقوله محوری «حضور»، شکل گرفت. حضور به عنوان عنصر محوری روش شناسی آوینی دارای سه بعد حضور تجربی و میدانی، حضور اجتماعی و تاریخی و حضور معنوی است. عنصر «عشق و باور» پیش زمینه و مقدمه حضور است و عنصر «سنخیت» نتیجه آن. سنخیت و محرمیتی که حاصل نفی حجاب خودیت و غیریت است، منتج به تماشا، رازیابی، تجلی واقعیت در آیینه جان محقق و تحقق یافتن به «حقیقت» ساری و جاری در پدیده مورد مطالعه می شود. پس از آن عنصر و مقوله «روایت» قرار می گیرد که روشی برای بیان فطری، فرازمانی و فرامکانی و مستند نتایج تحقیق به غایبان و هم افق سازی آنها با حقیقت است. این الگوی روش شناختی شهید آوینی را می توان «حقیقت‏گرایی اشراقی» و تحقیقات حاصل از این روش را «دانش اجتماعی اشراقی» نامید.

  کلیدواژگان: شهید آوینی، روش&lrm، شناسی، روایت فتح، مطالعات اجتماعی دین، حقیقت&rlm، گرایی اشراقی
 • ابتسام رضوی دینانی*، وحید عقیلی، حسن مسعودی صفحات 625-652

  امروزه به واسطه ی نفوذ گسترده ی رسانه های نوین و ویژگیهای منحصربه فرد آن ها، شاهد عرصه های نوظهور در حوزه های مختلف علمی هستیم. تاثیر عمیق رسانه هایی چون شبکه های اجتماعی از یک سو و اهمیت دین به عنوان یکی از مهم ترین پدیده های مورد مطالعه در جوامع بشری در طول تاریخ از سوی دیگر، ضرورت مطالعه ی تاثیرات رسانه بر دین و اهمیت کشف گفتمان های موجود در این حوزه را بیش از پیش روشن می-کند. ازین رو در این مقاله تاثیر شبکه های اجتماعی (به طور خاص اینستاگرام به عنوان یکی از رسانه های محبوب و پرطرفدار) بر روی پیام های دینی دو روحانی پرنفوذ (علیرضا پناهیان و حسن آقامیری) بررسی می شود. داده های تحقیق از پست های صفحه های اینستاگرام دونفر در بازه ی زمانی 6ماهه ی سال 1400و1401 جمع آوری شده است. در این مقاله با بررسی نظریات در حوزه گفتمان های دینی (مانند گفتمان های غرب-گرایی، ملی گرایی و اسلام گرایی، گفتمان های تجددگرایی، شریعت گرایی و تمدن گرایی و گفتمان های روشنفکری و روشنفکری دینی، سنت اسلامی و نوبنیادگرایی)، جمع بندی آن به صورت دوگانه های گفتمانی در حوزه دین به عنوان مبانی نظری آورده شده است. نتایج حاصل از تحلیل گفتمان در مرحله نهایی نشان می دهد که گفتمان غالب در پیام های دینی علیرضا پناهیان، بر محور «آرمان گرایی و تمدن گرایی اسلامی» شکل گرفته است. این یافته با تئوری تمدن گرایی در بخش مبانی نظری همخوانی دارد. از سوی دیگر، گفتمان حاکم بر پیام های دینی حسن آقامیری از محور «تساهل و انتقاد از حاکمیت رسمی دینی» می گذرد که منطبق بر نظریه روشنفکری دینی است.

  کلیدواژگان: تحلیل گفتمان پدام، اینستاگرام، گفتمان دینی، علیرضا پناهیان، حسن آقا میری
 • محمدجواد ولی زاده* صفحات 653-678

  این تحقیق درصدد شناسایی موانع ارتباط جوانان غیرمسجدی با مسجد بود لذا عمده ترین موانع سلبی و ایجابی اثرگذار بر ارتباط جوانان شهر تهران با مسجد، مورد بررسی قرار گرفتند. درواقع هدف این بود که ورای جوانان مسجدی که ارتباطی وثیق و نزدیک با مسجد دارند، جوانان غیرمسجدی را دریابیم تابا حذف و اصلاح موانع و تقویت و ارتقاء عوامل ایجابی، زمینه برقراری و افزایش ارتباط جوانان غیرمسجدی با مسجد فراهم آید.این مطالعه از نظر هدف، کاربردی و از نظر شیوه اجرا کمی بود. جامعه پژوهش، جوانان 15 الی 29 سال شهر تهران بودند که از طرح نمونه برداری احتمالی و گونه خوشه بندی استفاده گردید. ابزار پژوهش پرسشنامه بود که مجموعا 31 سوال داشت (2 سوال باز و 29 سوال بسته). روایی پرسشنامه با استفاده از «آزمون مقدماتی» در دو مرحله «پیش آزمون غیررسمی» و «پیش آزمون رسمی» تایید شد و برای محاسبه میزان پایایی ابزار اندازه گیری از روش آلفای کرونباخ استفاده شد. یافته های تحقیق، حاکی از وجود چهارده مانع (با اولویت بندی جدول فرید من) و سه عامل ایجابی است که در خصوص ارتباط جوانان با مسجد (از منظر جوانان غیر مسجدی) اثرگذار هستند. حسب رتبه بندی جدول فریدمن عوامل «رفتار خشک و یا غیرصمیمانه ی امام جماعت و نمازگزاران با جوانان»، «وجود امامان جماعت غیرجذاب برای جوانان (به لحاظ اخلاقی و رفتاری)» و «وجود آسیب ها و ناهنجاری های اخلاقی در بین جوانان»، به ترتیب، مهمترین موانع ارتباط جوانان غیرمسجدی با مسجد از منظر پاسخگویان می باشد.یافته های این تحقیق با یافته های تحقیقات پیشین مطابقت دارد و تاثیر تناسب نداشتن کارکردهای مسجد با نیازهای فعلی مردم به عنوان علل خلوت بودن مساجد و نیز تاثیر برنامه های فعالیتی، تکریم نوجوانان و جوانان، مسوولیت سپاری و تشویق، در افزایش ارتباط جوانان با مسجد را تایید می کند.

  کلیدواژگان: مسجد، جوانان غیر مسجدی، موانع ارتباط با مسجد، عوامل ارتباط با مسجد
 • محمد وجدانی*، محمد سلیمانی صفحات 679-712
  یکی از مسائل مهمی که کشورهای درحال توسعه در پی آن هستند، حرکت از تمرکززایی به سمت تمرکززدایی در مسیر رشد اقتصادی است. از جمله حوزه های نوپا که از آن به عنوان یکی از مسیرهای توسعه اقتصادی در کشورها یاد می شود، صنایع فرهنگی و خلاق است. با توجه به اهمیت و جایگاه صنایع فرهنگی و خلاق در اقتصاد، تلاش های متعددی در کشورهای مختلف برای طبقه بندی و اندازه گیری سهم این صنایع صورت پذیرفته است. به نظر می رسد در کشور ما جایگاه این صنایع به درستی درک نشده و از این رو تلاش های نظام مند اندکی برای محاسبه سهم این صنایع از اقتصاد انجام شده است. در این مقاله بعد از بررسی تعاریف و طبقه بندی های متعدد ارائه شده برای این صنایع، طبقه بندی یونسکو به عنوان معیار قرار گرفت و بر مبنای آن سهم صنایع فرهنگی و خلاق در سبد مصرفی خانوارهای ایرانی از روش مخارج (مخارج مصرفی خانوار) ارزیابی شده است. برای تحقق این امر داده های خام هزینه درآمد خانوار مبتنی بر تحلیل ثانویه داده های آماری و محاسبات ریاضی با استفاده از نرم افزار R تحلیل شده است. تحلیل نتایج و داده ها نشان از آن دارد که سرانه مصرف فرهنگی و خلاق دهک های مختلف درآمدی تفاوت زیادی دارد و دهک اول 75/2 درصد و دهک دهم 31/11 درصد از هزینه های خود را صرف فرهنگ می کنند. همچنین نتایج به تفکیک پراکندگی جغرافیایی و استان محل سکونت نشان از آن دارد که استان تهران بیشترین سرانه مصرف و استان کرمان کمترین سرانه مصرف فرهنگی و خلاق را دارا هستند. در نهایت، سهم مصرف فرهنگی و خلاق از مجموع هزینه های خانوار در سال 1398، معادل 63/6 درصد برآورد شده است.
  کلیدواژگان: صنایع فرهنگی و خلاق، اقتصاد فرهنگی، اقتصاد خلاق، سهم صنایع فرهنگی از مصرف
 • روح الله عباس زاده*، حسین امیری صفحات 713-734

  صنعت گردشگری در دنیای امروز یکی از عرصه هایی که به دلیل زمینه سازی برای پیشرفت و نقش مهمی که در روابط و مناسبات اجتماعی بشر ایفا می کند، مورد توجه قرار گرفته است. از آنجاییکه فقه اسلامی در عرصه های مختلف زندگی انسان ورود کرده و تکلیف مکلفین را مشخص می کند، سوال پژوهش پیش رو این است که از منظر فقهی در حکومت اسلامی چه موضعی را نسبت به این صنعت باید داشت. نگارنده با پژوهشی میان رشته ای از نوع تحقیقات تحلیلی- اسنادی با روش گردآوری اطلاعات کتابخانه ای در پی بررسی فقهی مواجهه حکومت اسلامی با صنعت گردشگری در پرتو مستندات قرآنی و روایی و دیدگاه های فقها در این زمینه است. بررسی آیات و روایات اسلامی مبین اهمیت دادن دین اسلام به این موضوع مهم است، مهمترین مولفه های مطرح شده در این زمینه در قالب قاعده تکریم انسان ها، قاعده فقهی شروط و لاضرر و قرارداد امان رخ می نماید. بنابراین دانش فقه ضمن پذیرش این صنعت، به دلیل اقتضای مصلحت عمومی در زمینه شکوفایی فرهنگی و اقتصادی حکومت اسلامی، به قلمرو اختصاصی آن نزدیک شده و راهکارهایی نیز برای نحوه حضور گردشگران و جهانگردان خارجی برای حفظ کیان دینی و فرهنگی جامعه اسلامی پیشنهاد کرده است.

  کلیدواژگان: گردشگری، قاعده امان، تکریم انسان، قاعده شروط، قاعده لاضرر
|
 • Hassan bashir, mohammadmajid shahbazi poor Pages 373-406

  The Islamic Revolution of Iran took place in claim ofanind ependentanti-arrogant discourse with Islamic roots in the worldarena.Howevera ftermoret hanforty yearsof thisr evolution themain conceptand discourse of the system remained unknown to many parts of the world .The importance of information and communication in the presenta geont heone hand,and thead vent of the Internet and the in creasein the speed and amount of international communication, on the other hand, has given global power to countries and governments that have more access to global information and data. The field of education has also undergone changes with this trend and the emergence of virtual education has opened a new chapter for learners, professors, administrators and decision makers in the field of education. Therefore, the expansion of virtual education has become one of the ways to increase soft power and develop cultural diplomacy of countries. The present study, with a qualitative research approach, seeks to answer the question: what is the role of virtual education in the development of cultural diplomacy in the Islamic Republic of Iran? In the following, Al-Mustafa Virtual University (PBUH) has been studied as a subject for this purpose and its activities have been described. Finally, using the interview method with experts, the required data were collected and analyzed by thematic analysis method, 5 comprehensive themes entitled "Construction or destructiveness of e-learning in the dimension of intercultural relations", "Challenges of using e-learning in the international dimension" "Advantages and opportunities of using e-learning in the international dimension", "Requirements of e-learning activity in the international dimension" and " The role of Al-Mustafa Virtual University" and details of each in accordance with the role of virtual education in the development of cultural diplomacy Emphasis was placed on Al-Mustafa Virtual University.

  Keywords: Cultural Diplomacy, Virtual Education, Virtual University, Cultural Policy-making, Al-Mustafa Virtual University
 • mohammadsadegh nasrollahi*, mohammadsajjad kafi Pages 407-436

  By examining religious sources, we find two lines of narration and tradition in the behavior of the Ahl al-Bayt (PBUH) regarding the issue of sexual mixing (EKHTELAT). Based on this, the first question of this article is: What is the ruling on sexual mixing from the perspective of Islam? Is the answer to this question absolute or conditional? According to the answer that is given to this preliminary question, the second main question is raised that according to the Islamic basis of social sexual mixing, with what form of culture and communication can be collected between different narrative lines? In other words, how is the Islamic framework of sexual mixing culturally and communicatively formulated? The findings of this research, obtained by the descriptive-analytical method, show that the duality in the narratives is apparent and can be summed up; With the interpretation that the principle of mixing means the formation of verbal and non-verbal communication between two or more men and women in a common physical or virtual space is not reprehensible and prohibited in Islam, but in four cultural and communicative situations, this type of mixing will be reprehensible: 1- Sharing the meaning of pleasure 2- Transmitting an unconventional message 3- Placed continuous mixing 4-Normalized-Valued continuous mixing. This cultural-relational formulation of the Islamic framework of mixing can be the basis of policy making in the face of it.

  Keywords: Sexual mixing, hedonistic meaning, Normalized-Valued sexual mixing, unconventional message, continuous sexual mixing
 • somayeh Tajik Esmaeili* Pages 437-472

  Among High School Students In Tehran . The research is causal and its technique is survey and the measurement tool is a questionnaire. The statistical population was selected including all secondary school students in Tehran and sample size based on Morgan table of 384 students in multistage cluster sampling. Findings showed that in the studied students the belief dimension of forgiveness is higher than the emotional, cognitive and affective dimensions and overall, the students' forgiveness status slightly better than the average.. According to the research findings, the doctrinal, emotional and consequential dimensions of religiosity were above average, but the ritual dimension of religiosity was less important for students. The results showed that in general, religiosity has a strong relationship with the past. According to the research results, only a ritual dimension of religiosity dimensions (with sufficient confidence) can predict forgiveness and other dimensions of religiosity have no reversal effect. Thus, adherence to rituals in religiosity will create "people with forgiveness." Therefore, by strengthening the religious dimension of religiosity in students, their forgiveness and forgiveness will also increase.

  Keywords: Religiosity, dimensions of religiosity, forgiveness Motivation, students
 • AliMohammad MovahediMatin *, Seyed Mohammad Dadgaran, MohammadReza Rasouli Pages 473-504

  Lifestyle is the central concept of sociological analysis in representing the similarities and differences of the modern world. Today's identities, in addition to being influenced by old structural differences and similarities such as class, ethnicity, and religion, are highly regarded by a variety of lifestyles in the process of ongoing recognition. The method of this research is hybrid (qualitative-quantitative). The statistical population in the qualitative section includes experts in the field of lifestyle and media, including university professors, field, managers and national media officials, which was finally obtained after interviews with 11 people with theoretical saturation. In addition, in a small part, the statistical population includes all serials broadcast during the month of Ramadan in 1397 from channels one, two and three, the number of which is equal to 90 episodes, which has been used to sample the whole number method. Therefore, all parts have been analyzed. Qualitative findings of the study indicate that the type of cover, religion, Islamic moral relations, self-control, helping others, paying attention to economic values with forgiveness and etc are components of the religious lifestyle that are more considered in the family series of Ramadan on Islamic Republic TV. Placed. The results obtained in the quantitative part of the research also indicate that clothing and clothing, eating and drinking, housing and living facilities and sleep and wakefulness have the highest percentage among the components of human interaction with themselves in religious lifestyle.

  Keywords: TV, national media, lifestyle, family series, Ramadan
 • fatemeh Amani Hamedani*, kazem ostadimogaddam, Abas Habibzadeh Pages 505-536

  With the expansion of the use of the Internet and virtual Internet networks, it seems necessary to conduct research on these networks and the type of user behavior and its effects on them; To pave the way for more useful use of this new technology. For this purpose, the present study was conducted to determine the relationship between the profile options of female users (20 to 24 years old) of Instagram, with their religious beliefs among users referring to psychological centers in Qom. Thus, 170 single girls aged 20 to 24 who had Instagram and referred to psychological centers in Qom were selected by the available method. Also, in order to collect data, a standard questionnaire measuring the religious beliefs of the temple was used; Data were analyzed using Pearson correlation coefficient and regression by Inter method. The results showed that among the 4 components of religious beliefs (personal religious behavior, collective religious behavior, practical religious behavior, religious behavior) and the structure of religious beliefs, none of the components had a significant relationship with self-disclosure of the sample through name and bio in Instagram profile. . Among these four components of religious beliefs and the structure of religious beliefs, all had a negative and significant relationship with self-disclosure of Instagram users through the presentation of photos. The results also show that people who had higher religious beliefs in any way had less self-disclosure by posting photos on Instagram.

  Keywords: social networking, Instagram, profile options, self-disclosure, religious beliefs
 • Seyed Samad Beheshty *, Fatemeh nowrouzi Pages 537-568

  Challenging the two concepts of socialization through parents and media, both of which have been tested many times as an influential variable, has been the main goal of the researcher to explain a mystical and religious phenomenon (prayer). Dua has been evaluated in four dimensions: ritual, request, conversational and mental. The amount of use of domestic and foreign media as effective factors, along with the amount of parents' prayers and contextual variables, has been tested between the two genders. For this purpose, among the traditional and religious people of Lar city, 360 samples were selected by multi-stage random sampling method. Research data have been described using spss software and research hypotheses have been tested using Amos software. The level of adherence to prayer among the respondents based on the tool used in the article is above the average level. The final and significant variables affecting the adherence to prayer were the amount of parents' prayer, the amount of use of domestic media and age. In total, these variables have been able to explain 65% of the variance of adherence to prayer. The amount of use of domestic media has had a positive effect on adherence to prayer, while this effect has been estimated to be negative for foreign media. In general, the results show the dominance of socialization patterns through the family over the media in explaining adherence to prayer.

  Keywords: Adherence to prayer, religious socialization, domestic, foreign media
 • hossein mehrabanifar *, Edris Ramooz Pages 569-596

  By increasing role of cities as the core of communication in global governance, efficient urban diplomacy as a tool for the development of economic, cultural, scientific, religious, health relations in order to secure urban and national interests has become more significant. Among the cities of Iran, Mashhad, with its cultural-religious background and distinct geographical location, has multiple functions and opportunities in urban diplomacy, which makes it necessary to have targeted urban policy making in this region. Therefore, in this study, the focus group method has been used to identify and prioritize desirable goals and policies in the Mashhad urban diplomacy based on its main problems. The findings indicate that the goals and policies aimed at solving internal problems (problems related to the lack of knowledge and wisdom, the disorder of political economy and conservative centralist governance) have more priority in the formation of successful and progressive urban diplomacy in Mashhad compared to the policies aimed at solving externally problems that imposed by international sanctions. Also among the policies related to internal problems, the policies aimed at self-awareness regarding the capacities and opportunities of Mashhad (such as “Creating appropriate communication contexts and platforms for the mutual recognition of cultural, scientific and economic actors regarding common capacities and opportunities”, “Improving the level of awareness and recognition of citizens to the historical background of Mashhad and its diverse cultural and economic capacities and resources”, “presenting a coherent narrative of the city" and etc.) are of higher importance in urban diplomacy.

  Keywords: urban diplomacy, urban policy, Mashhad
 • Sayyed Hesamoddin Hosseini *, Nematollah Karamollahi, Alireza Momen arani, asghar islamitanha Pages 597-624

  The main issue of this research is the methodological re-reading of the successful models of social studies of religion among Shia scholars, for achieving theoretical pattern and an alternative methodological model. This type of secondary research can expand the discourse of Islamic humanities and the alternative models of Western religion social studies. For this purpose, the collection of "Narration of Fatah" texts, the writings of Avini about the holy defense, were studied as a successful example in understanding religious social phenomena. Qualitative method of grounded theory was used to extract the theoretical model of Avini's method. The results of the research indicate that the final model was formed around the axial category of "presence"."Presence" as the axial element of Avini's methodology has three dimensions: experimental and field presence, social and historical presence, and spiritual presence. The element of "love and belief" is the background and introduction of presence, and the element of "sameness" is its result. sameness and being privy, which is the result of negating the veil of selfishness, results in watching, finding secrets, revealing reality in the mirror of the researcher's soul, and realizing the "truth" of the phenomenon under study. After that, the element of "narrative" is placed, which is a method for "fetri" innate transtemporal and trans-spatial and documentary expression of research results to the absents and alignezation them with the truth. This methodological model of Avini can be called " illuminational Truthism” and the research resulting from this method can be called "Illuminational Social Science".

  Keywords: Shahid Avini, Social studies of religion, Narration of Fatah, Methodology, illuminational Truthism
 • ebtasam razavi dinani *, vahid aqili, hassan masoudi Pages 625-652

  Today, due to the widespread influence of modern media and their unique features, we are witnessing the emergence of new arenas in various scientific fields. On the one hand, the profound impact of media such as social networks and on the other hand, the importance of religion as one of the most important phenomena studied in human societies throughout history, highlights more than ever the need to study the effects of media on religion and the importance of discovering existing discourses in this field. Therefore, in this article, the effect of social networks (specifically Instagram as one of the most popular and widely used media) on the religious messages of two influential clergymen (Alireza Panahian and Hassan Aghamiri) is examined. The research data is collected from the Instagram pages of these two individuals over a 6-month period in 2021 and 2022. In this article, by examining theories in the field of religious discourses (such as discourses of Westernism, nationalism and Islamism, discourses of modernism, Shariaism and civilizationism and discourses of intellectualism and religious intellectualism, Islamic tradition and fundamentalism), their summary in the form of discursive dualities in the field of religion is presented as theoretical foundations. The results obtained from discourse analysis in the final stage show that the dominant discourse in Alireza Panahian's religious messages is shaped around "idealism and Islamic civilization". This finding is consistent with the theory of civilizationism in the theoretical foundations section. On the other hand, the dominant discourse governing Hassan Aghamiri's religious messages revolves around "tolerance and criticism of the official religious authority", which is in line with the theory of religious intellectualism.

  Keywords: PDAM Discourse Analysis Method, Instagram, Religious Message, Religious Discourse Alireza Panahian, Hassan Agha Miri
 • MohammadJavad Valizadeh * Pages 653-678

  This research sought to identify the obstacles of non-mosque youths' communication with the mosque. The goal was to find non-mosque youths beyond the mosque youth who have a close and close relationship with the mosque, in order to remove and correct obstacles and strengthen and promote positive factors, to establish and increase the non-mosque youth's relationship with the mosque.This study was applied in terms of purpose and quantitative in terms of execution method. The research population was young people aged 15 to 29 years old in Tehran, and the probability sampling and clustering method was used. The research tool was a questionnaire with a total of 31 questions. The validity of the questionnaire was confirmed using the "preliminary test" and Cronbach's alpha was used to calculate the reliability.The research indicates the existence of fourteen obstacles (prioritized by Fareed Man's table) and three positive and effective factors regarding the connection of young people with the mosque. According to Friedman's ranking of the factors "dry or insincere behavior of the imam of the congregation and the worshipers with the youth", "the presence of the imams of the congregation unattractive to the youth (in terms of morals and behavior)" and "the presence of moral injuries and anomalies among the youth". According to the respondents, the most important obstacles to the connection of non-mosque youths with the mosque are.The findings are consistent with the findings of previous researches, and the effect of the mosque's functions not fitting with the current needs of the people as the reasons for the silence of the mosques, as well as the effect of activity programs, honoring teenagers and young people, giving responsibility and encouragement, in increasing the communication of young people with approves the mosque.

  Keywords: Mosque, non-mosque youth, barriers to connection with the mosque, factors of connection with the mosque
 • Mohammad Vejdani *, Mohammad Soleimani Pages 679-712
  One of the important issues that developing countries are looking for is moving from centralization to decentralization in the path of economic growth. Cultural and creative industries are among the nascent fields that are mentioned as one of the paths of economic development in countries. Considering the importance and position of cultural and creative industries in the economy, several efforts have been made in different countries to classify and measure the contribution of these industries. It seems that the position of these industries is not properly understood in our country, and therefore little systematic efforts have been made to calculate the share of these industries in the economy. In this article, after reviewing the various definitions and classifications presented for these industries, the UNESCO classification was used as a standard, and based on that, the contribution of cultural and creative industries in the consumption portfolio of Iranian households has been evaluated using the expenditure method. To achieve this, the raw data of the household income cost based on the secondary analysis of statistical data and mathematical calculations have been analyzed using R software. The analysis of the results and data shows that the per capita cultural and creative consumption of different income deciles is very different, and the first decile spends 2.75% and the tenth decile spends 11.31% of their expenses on culture. Also, the results by geographical distribution and province of residence show that Tehran province has the highest per capita consumption and Kerman province has the lowest per capita cultural and creative consumption. Finally, the share of cultural and creative consumption from the total household expenses in 2018 is estimated to be 6.63%.
  Keywords: Cultural, creative industries, cultural economy, Creative economy, contribution of cultural industries to consumption
 • Ruhollah Abbaszadeh *, Hosein Amiry Pages 713-734