فهرست مطالب

مجله پویش در آموزش علوم پایه
سال دهم شماره 1 (پیاپی 34، بهار 1403)

 • تاریخ انتشار: 1403/02/12
 • تعداد عناوین: 6
|
 • آذر دالوند، شایسته رضائی* صفحات 1-17

  پژوهش حاضر با هدف بررسی تاثیر راهبردهای یادگیری بر نگرش نسبت به درس ریاضی با نقش میانجی راهبردهای خودتنظیمی دانش آموزان متوسطه دوم شهر زاغه انجام شد. روش پژوهش توصیفی-علی با رویکرد معادلات ساختاری و ازنظر هدف یک پژوهش کاربردی است. جامعه آماری شامل کلیه دانش آموزان مقطع متوسطه دوم شهر زاغه در سال تحصیلی 1401-1400 به تعداد 570 نفر بود که از طریق فرمول حجم نمونه کوکران، تعداد 230 نفر به روش نمونه گیری تصادفی به عنوان نمونه آماری انتخاب شد. ابزار گردآوری داده ها شامل پرسشنامه راهبردهای یادگیری (سلیمانی، 1394)، پرسشنامه نگرش به ریاضی آیکن (1975) و پرسشنامه راهبردهای خودتنظیمی انگیزشی (پینتریچ و دی گروت،1990) بود. پایایی پرسشنامه ها با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ برای پرسشنامه های فوق به ترتیب 76/0، 79/0و 77/0 محاسبه شد. تجزیه وتحلیل فرضیه ها با استفاده از مدل سازی معادلات ساختاری با نرم افزار SmartPls انجام شد. یافته ها نشان داد راهبردهای یادگیری بر نگرش نسبت به درس ریاضی با نقش میانجی خودتنظیمی دانش آموزان متوسطه دوم شهر زاغه تاثیرغیرمستقیم دارد. همچنین راهبردهای یادگیری و راهبردهای خودتنظیمی بر نگرش نسبت به درس ریاضی دانش آموزان متوسطه دوم شهر زاغه تاثیرمستقیم دارند.

  کلیدواژگان: راهبردهای یادگیری، راهبردهای خودتنظیمی، نگرش نسبت به درس ریاضی
 • سید نوید الیاسی* صفحات 18-30
  در چندسال اخیر، فناوری های کوانتومی در سرتاسر دنیا پیشرفت های چشمگیری داشته است و پژوهشگران برای ارتقاء آنها تحقیقات بسیار زیادی انجام داده اند. در این میان، باتری های کوانتومی از این قاعده مستثنی نیستند. باتری هایی که در لوازم الکترونیکی وجود دارند عمل ذخیره سازی انرژی را بر اساس فرایند های الکتروشیمیایی انجام می دهند و مقیاس آن ها به صورت ماکروسکوپیک است. اما می توان در سطح میکروسکوپیک، سامانه هایی را معرفی کرد که انرژی را برای ما ذخیره کرده و در صورت نیاز از آن کار استخراج کنیم. در بررسی این سامانه ها، مفاهیمی از قبیل ارگوتروپی، توان شارژ و پایداری از اهمیت بسیار بالایی برخوردار هستند. در این مقاله، به معرفی باتری های کوانتومی پرداخته و تعاریفی که لازم است به درک کلی از این لوازم داشته باشیم را معرفی خواهیم کرد. در پایان نیز یک با طرح یک مثال از یک باتری کوانتومی، مفاهیم مروبطه را بکار می بریم.
  کلیدواژگان: باتری کوانتومی، ارگوتروپی، توان شارژ، پایداری
 • جعفر عظمت*، محمدجواد جمالی صفحات 31-38

  هدف از این پژوهش بررسی عوامل مختلف تاثیرگذار بر جوانه زنی و میزان رشد طول جوانه ها در بذرهای فلفل می باشد. به همین منظور چند ترکیب مختلف شامل نانو لوله کربنی چند جداره محلول و مخلوط در آب، پودر ذغال مخلوط در آب، پودر خاکستر کود حیوانی مخلوط در آب و پودر خاکستر چوب مخلوط در آب استفاده شد. این پژوهش با 6 تیمار و در یک دوره انجام شد که برای جلوگیری از احتمال بروز خطا در آزمایش، در یک دوره چند نمونه به صورت همزمان مورد آزمایش قرار گرفتند. نتایج نشان دهنده تفاوت معنی داری در تعداد بذرهای جوانه زده و رشد طولی بذرها در این مواد نسبت به نمونه شاهد بود، به گونه ای که تعداد بذر های جوانه زده در محلول نانولوله کربنی چند جداره نسبت به نمونه شاهد اختلاف معناداری را نشان داد. علاوه بر آن میانگین رشد طولی بذرها در پودر خاکستر مخلوط در آب نیز اختلاف معناداری را نسبت به نمونه شاهد نشان داد.

  کلیدواژگان: نانولوله کربنی، جوانه زنی، فلفل، پودر ذغال، پودر خاکستر
 • امیرحسین چشمه خاور*، سید محسن موسوی صفحات 39-51

  پژوهش حاضر با هدف بررسی میران اثربخشی یک روش فعال یادگیری مبتنی بر فعالیت های یادگیری مشارکتی، بر عملکرد تحصیلی دانشجو معلمان رشته آموزش شیمی در یک دوره مجازی شیمی عمومی 1 انجام گردید. جامعه آماری این پژوهش دانشجومعلمان رشته آموزش شیمی دانشگاه فرهنگیان پردیس شهید باهنر اصفهان بودند که 28 نفر آن ها در گروه آزمایش و 23 نفر در گروه کنترل قرار گرفتند. برای هر دو گروه مدرس و سرفصل های تدریس شده کاملا یکسان بوده و تفاوت در روش تدریس بود. برای گروه آزمایش از روش یادگیری مبتنی بر بر یادگیری مشارکتی با مشارکت فعال دانشجویان استفاده شد و روش مورد استفاده برای گروه کنترل سخنرانی بود. از هر دو گروه آزمایش و کنترل پیش آزمون و پس آزمون به عمل آمد و نتایج با استفاده از روش آمار استنباطی تحلیل کوواریانس تک متغیری (ANCOVA) تجزیه و تحلیل شد. نتایج حاکی از تاثیر مثبت و معنادار رویکرد آموزشی اتخاذ شده بر عملکرد دانشجومعلمان بود. روش یادگیری مشارکتی به طور قابل توجهی به دستاوردهای یادگیری بالاتری نسبت به روش سخنرانی منجر شد. اتخاذ رویکردی با هدف افزایش فعالیت دانشجویان در آموزش از راه دور و همچنین ایجاد یادگیری عمیق مبتنی بر تحقیق و کار گروهی نقش مهمی در بهبود عملکرد دانشجویان داشت.

  کلیدواژگان: آموزش مجازی، یادگیری مشارکتی، ANCOVA، مهارت های تفکر مرتبه بالاتر
 • ایمان محمدزاده* صفحات 52-60

  هدف اصلی این پزوهش بررسی اثربخشی روش تدریس فردی (PSI) بر یادگیری دانش آموزان پایه دهم ریاضی و فیزیک و مقایسه آن با روش سنتی در مبحث چگالی است.جامعه آماری این پژوهش کلیه دانش آموزان پایه دهم ریاضی و فیزیک از مدرسه نمونه دولتی متوسطه دوم امام حسین شهرستان تربت حیدریه می باشد.بدین منظور 30 نفر از دانش آموزان به صورت تصادفی انتخاب و به دو گروه 15 نفره تقسیم شدند.طی 4 جلسه آموزشی بر مبنای طرح درس های طراحی شده مبحث چگالی از کتاب درسی فیزیک پایه دهم رشته ریاضی و فیزیک به هردو گروه مطالب ارائه شد .برای جمع آوری داده ها از آزمون های محقق ساخته استفاده شده و بر مبنای آن از هر دو گروه پیش آزمون و پس آزمون به عمل آمد. در نهایت اطلاعات و داده ها با نرم افزار SPSS و تحت دو آزمون tجفت و همبسته بررسی شد.نتایج حاصل از بررسی اطلاعات و داده های به دست آمده و مقایسه میانگین دو گروه کنترل و آزمایش در پس آزمون نشان داد که بین نمرات هر دو گروه تفاوت معناداری وجود دارد که اثربخشی روش تدریس فردی (PSI) را تایید می کند.

  کلیدواژگان: سیستم آموزش فردی چگالی، یادگیری، نظام آموزش سنتی
 • اعظم معتمدی* صفحات 61-85
  استفاده از فناوری در فرایند یادگیری، می تواند امکان دسترسی به منابع و اطلاعات بیشتر را فراهم کرده و از طریق استفاده از ابزارهای مختلف، فرایند یادگیری را بهبود بخشد و به کارآیی و کیفیت آموزش کمک کند.تحقیقات موجود نشان می دهد که اگر فناوری به طور جامع در پداگوژی به کار گرفته شود، می تواند به عنوان یک ابزار قدرتمند برای یادگیری موثر فراگیران عمل کند. این مطالعه با تلفیق یافته های دیگر مطالعات و در یک مطالعه فرا ترکیب به چرایی اهمیت،چالش ها و راهکار در صحنه ی اجرایی شدن ادغام فناوری در حوزه علوم پرداخته است، یافته ها نشان می دهد این یادگیری توانایی های فراگیران در علوم را حفظ و تقویت می کند.چالش هایی همچون عدم دسترسی به فناوری مناسب، نیاز به آموزش معلمان در زمینه استفاده از فناوری، و ایجاد تعامل مناسب بین فناوری و سنت یادگیری وجود دارد که برای موفقیت در ادغام فناوری باید آن ها را در نظر گرفت.برای اجرای موفقیت آمیز این نوع یادگیری، راهکارهایی همچون بهره گیری از پلتفرم های آموزشی، استفاده از نرم افزارهای آموزشی، تبدیل کردن محتوای سنتی به دیجیتال، استفاده از بازی های آموزشی، و توسعه مهارت های فنی و دیجیتالی معلمان می تواند موثر باشد
  کلیدواژگان: یادگیری علوم، فناوری، اهمیت، چالش، راهکار
|
 • Azar Dalvand, Shayesteh Rezaei * Pages 1-17

  The present study was conducted with the aim of investigating the effect of learning strategies on the attitude towards mathematics course with the mediating role of self-regulation of the second secondary students of Zagheh city. The method of descriptive research is correlation with the approach of structural equations and is applied in terms of purpose. The statistical population included all students of the second secondary level in Zaghe city in the academic year of 1400-1401 in the number of 570 people. Through Cochran's sample size formula, 230 people were selected as a statistical sample by random sampling. The data collection tools included learning strategies questionnaire (Soleimani, 2014), Aiken's math attitude questionnaire (1975) and motivational self-regulation strategies questionnaire (Pintrich and de Groot, 1990). The face and content validity of the questionnaires was confirmed by the supervisor. Hypotheses were analyzed using structural equation modeling with SmartPls software. The findings showed that learning strategies have an effect on the attitude towards mathematics course with the mediating role of self-regulation of the second high school students of three slums. Also, learning strategies and self-regulation strategies have an effect on the attitude towards math lessons of the second high school students of three slums.

  Keywords: learning strategies, Self-regulation Strategies, attitude towards mathematics lessons
 • Seyed Navid Elyasi * Pages 18-30
  Over the past few years, there has been considerable progress in the field of quantum technologies, as researchers work to enhance the capabilities of these cutting-edge technologies. One such development is the emergence of quantum batteries, which represent a new paradigm for energy storage and extraction. Unlike conventional batteries found in electronic devices that store energy through macroscopic electrochemical processes, quantum batteries work on a microscopic level, allowing energy to be stored and retrieved using specific systems. To gain a complete understanding of these systems, it is essential to grasp fundamental concepts such as ergotropy, charging power, and stability. This article endeavors to introduce quantum batteries and provide definitions necessary to comprehend these devices. Furthermore, we will present a sample quantum battery to demonstrate how these concepts can be applied. With the ongoing progress in quantum technologies and the potential benefits of quantum batteries, it is clear that they will play a crucial role in the future of energy storage and utilization.
  Keywords: Quantum battery, Ergotropy, Charging power, Stability
 • Jafar Azamat *, MohammadJavad Jamali Pages 31-38

  The purpose of this research is to investigate various factors affecting germination and the growth rate of sprouts in pepper seeds. For this purpose, several different compounds were used, including multi-walled carbon nanotubes dissolved and mixed in water, coal powder mixed in water, animal manure ash powder mixed in water, and wood ash powder mixed in water. This research was conducted with 6 treatments and in one period, in order to avoid the possibility of errors in the experiment, several samples were tested simultaneously in one period. The results showed a significant difference in the number of germinated seeds and the longitudinal growth of seeds in these materials compared to the control sample, so that the number of germinated seeds in the multi-walled carbon nanotube solution showed a significant difference compared to the control sample. In addition, the average longitudinal growth of seeds in ash powder mixed in water also showed a significant difference compared to the control sample.

  Keywords: Carbon nanotube, Germination, Capsicum frutescens L, Charcoal powder, Ash powder
 • AmirHossein Cheshme Khavar *, Seyed Mohsen Mousavi Pages 39-51

  This paper describes an effective e-learning strategy in an online General Chemistry course, which was based on collaborative learning activities, with the active participation of students in virtual education. The statistical population was the teacher-students of chemistry education in Farhangian University, Shahid Bahonar Campus, Isfahan, where set randomly in two person treatment (28 students) and control groups (23 students). ،he instructor and the taught topics were exactly the same for both groups and the difference was in the teaching method. For the treatment group, a collaborative learning method was used with the active participation of students, and the method used for the control group was a lecture-based approach. Data were analyzed using single variable covariance analysis (ANCOVA). The results indicated the significant impact of the instructional approach on student outcomes. The results revealed that the applied instruction method led to significantly higher learning achievements than lecture instruction. Adopting an approach aimed at increasing the activity of students in remote education as well as creating deep learning based on research and teamwork played an important role in improving the performance of students.

  Keywords: Virtual Education, Collaborative Learning, ANCOVA, Higher-order thinking skills
 • Iman Mohammadzadeh * Pages 52-60

  The main goal of this research is to investigate the effectiveness of the individualized teaching method (PSI) on the learning of tenth grade students in mathematics and physics and compare it with the traditional method in the subject of density. Imam Hossein is located in Torbat Heydarieh city. For this purpose, 30 students were randomly selected and divided into two groups of 15 people. During 4 training sessions based on the designed lessons, the topic of density from the 10th grade physics textbook in the field of mathematics and physics. Both groups of materials were presented. To collect data, researcher-made tests were used and pre-test and post-test were conducted on the basis of that. Finally, the information and data were checked with SPSS software and under two paired and correlated t-tests. The results of checking the obtained information and data and comparing the average of the two control and experimental groups in the post-test showed that there was a significant difference between the scores of both groups. There is evidence that confirms the effectiveness of the individual teaching method (PSI).

  Keywords: Individual Education System, Density, Learning, Traditional Education System
 • Azam Motamedi * Pages 61-85
  Using technology in the learning process can provide access to more resources and information, and through the use of various tools, improve the learning process and help with the efficiency and quality of education.. Existing research shows that if technology is comprehensively utilized in pedagogy, it can act as a powerful tool for effective learning by students. This study, through a meta-synthesis approach, aims to explore the importance, challenges, and proposed solutions for the implementation of technology integration in the field of science education. The findings indicate that technology-enhanced learning can preserve and enhance students' abilities in science. However, challenges such as the lack of access to appropriate technology, the need for teacher training in technology use, and the creation of suitable interaction between technology and traditional learning methods need to be considered for successful technology integration. To achieve successful implementation of technology-enhanced learning, proposed solutions include utilizing educational platforms, using educational software, digitizing traditional content, incorporating educational games, and developing teachers' technical and digital skills
  Keywords: Science learning, Technology, importance, Challenges, Solutions