فهرست مطالب

پژوهش های ماهی شناسی کاربردی - سال یازدهم شماره 4 (زمستان 1402)

نشریه پژوهش های ماهی شناسی کاربردی
سال یازدهم شماره 4 (زمستان 1402)

 • تاریخ انتشار: 1403/02/22
 • تعداد عناوین: 7
|
 • اثر افزودن نمک و باکتری Bacillus subtilis به جیره غذایی بر پاسخ کورتیزول و شاخص های آنتی اکسیدانی بچه ماهی کپور دریایی Cyprinus carpio در مواجه با تنش شوری
  سید مرتضی حسینی، سید حسین حسینی فر*، ملیکا قلیچ پور، عباسعلی اقایی مقدم، بهروز قره وی، سید محمود عقیلی، عیسی شریف پور، محمود حافظیه، محمدرضا فایضی صفحات 1-10

  این تحقیق به منظور بررسی اثر افزودن نمک و باکتریBacillus subtilis (IS02)   به جیره غذایی بر بقاء، پاسخ کورتیزول و شاخص های آنتی اکسیدانی بچه ماهی نورس کپور دریایی، Cyprinus carpio، در مواجهه با تنش شوری انجام شد. بچه ماهی کپور (میانگین 1/0 ± 1/1گرم) به مدت 15 روز با جیره های غذایی حاوی 5 و 10 درصد نمک یا 108 × 5/2 و 109 × 5/2 کلنی گرم (cfu/g) پروبیوتیک تغذیه و سپس به طور مستقیم به آب لب شور با غلظت 13 گرم بر لیتر منتقل و پس از 3 و 10 روز نمونه گیری شدند. بقاء در همه تیمارها بالای 96 درصد بود. میزان کورتیزول پایه و پس از تنش شوری در تیمارهای پروبیوتیکی به طور معنی داری کمتر از سایر تیمارها بود. فعالیت سوپراکسید دیسموتاز در تیمارهای پروبیوتیکی بالاتر از سایر تیمارها بود. جیره های غذایی اثر معنی داری بر فعالیت کاتالاز نداشتند. بر اساس نتایج این تحقیق، استفاده از B. subtilis در جیره غذایی می تواند باعث کاهش استرس و افزایش ظرفیت آنتی اکسیدانی در بچه ماهی کپور نورس شود.

  کلیدواژگان: استرس، بازسازی ذخایر، شوری، جیره غذایی، پروبیوتیک، نمک
 • اثرات تراکم پرورش بر پارامترهای رشد و شاخص های بیوشیمیایی سرم خون در لاروهای ماهی قزل آلای رنگین کمان (Oncorhynchus mykiss Walbaum, 1792)
  سامیه کتوکی، حجت الله جعفریان، حسنا قلی پور، پونه ابراهیمی* صفحات 11-20

  در مطالعه حاضر تاثیر تراکم های ذخیره سازی در چهار سطح مختلف (30، 45، 60 و 75 عدد لارو در هر مترمکعب) بر پارامترهای رشد و شاخص های بیوشیمیایی سرم خون در لاروهای ماهی قزل آلای رنگین کمان (Oncorhynchus mykiss) با میانگین وزنی 08/0±235/0 گرم (انحراف معیار±میانگین) در 12 مخزن فایبرگلاس با ظرفیت آبگیری 10 لیتر در یک دوره پرورش 45 روزه بررسی گردید. در پایان دوره آزمایش اختلاف معنی داری در پارامترهای رشد و کارایی تغذیه بین تیمارهای مختلف آزمایشی مشاهده نشد (05/0p>). درحالی که نتایج حاصل از آنالیز پارامترهای بیوشیمیایی سرم خون دارای اختلافات معنی داری بین تیمارهای آزمایشی بودند (05/0<p). بر این اساس، بالاترین میزان پروتئین کل (10/0±40/7)، آلانین آمینوترانسفراز (00/1±00/23)، آلکالین فسفاتاز (18/8±00/243)، آمیلاز (52/1±66/22)، لیپاز (55/6±00/111)، کلسیم (05/0±66/15) و کمترین میزان کورتیزول (73/1±00/36) و آلبومین (11/0±76/10) در تیمار با بیشترین میزان تراکم ذخیره سازی (75 عدد لارو در هر مترمکعب) بود (05/0<p). بالاترین میزان گلوکز سرم (56/5±00/139) در تیمار با تراکم 60 عدد لارو و بالاترین میزان فعالیت آنزیم آسپاراتات آمینوترانسفراز در دو تیمار با تراکم های ذخیره سازی 30 و 45 عدد لارو در هر مترمکعب (U/dl 57/0±33/7) ثبت گردید (05/0<p). درمجموع، بر اساس نتایج به دست آمده افزایش تراکم لاروهای ماهی قزل آلای رنگین کمان هیچ گونه تاثیر معنی داری بر بازده پرورش این گونه ندارد؛ اما این افزایش تراکم ازنظر استرس زایی و تاثیر بر فاکتورهای ایمنی کاملا معنی دار بود.

  کلیدواژگان: لارو قزل آلای رنگین کمان، تراکم ذخیره سازی، فاکتورهای بیوشیمیایی سرم، ایمنی
 • بررسی شاخص های خونی ماهی کپور معمولی (Cyprinus carpio) تغذیه شده با پری بیوتیک سانیار و مقاومت در برابر استرس صید و حمل و نقل در سیستم بیوفلاک
  سمیرا جعفریان، حسین آدینه، محمد فرهنگی*، محمد هرسیج، ضیاء کردجزی صفحات 21-30

  حمل و نقل و صید ماهی یک فعالیت رایج در آبزی پروری است که باعث استرس و تضعیف سیستم ایمنی می شود. هدف از این مطالعه بررسی اثرات استفاده از پری بیوتیک سانیار (پودر و مایع) در محیط بیوفلوک بر فعالیت های متابولیکی، شاخص های استرس و خون شناسی ماهی کپور معمولی تحت استرس صید و حمل و نقل بود. جیره های حاوی پری بیوتیک (1/0 و 2/0 گرم FP1 و FP2) و (1 و 2 میلی لیتر FL1 و FL2) و تیمار بدن افزودنی (FC) در محیط بیوفلوک و تیمار شاهد بدون افزودنی با آب تمیز (C) به ماهی کپور معمولی به مدت 60 روز داده شد. پایان دوره پرورش برای شبیه سازی استرس صید، ماهیان با تور ماهیگیری دستی در مخازن به مدت 10 دقیقه دنبال شدند. برای استرس ناشی از حمل و نقل طولانی مدت با تراکم ذخیره سازی 1 کیلوگرم (6 تیمار و هر یک با 3 تکرار) از کیسه های پلاستیکی (20 لیتر آب و 20 لیتر اکسیژن) به مدت 12 ساعت استفاده شد. بعد از اعمال استرس از ماهیان در دو گروه (صید و حمل و نقل) به طور مجزا خونگیری انجام شد. فعالیت های متابولیکی (آنزیم های کبدی، اوره و کراتینین)، گلبول های قرمز، هموگلوبین و هماتوکریت در تیمارهای پری بوتیکی تحت استرس کاهش معنی داری داشت. غلظت کورتیزول در تیمار FC (صید) و در تیمار شاهد (حمل و نقل) در مقایسه با دیگر تیمارهای آزمایشی افزایش معنی دار داشت. بطورکلی نتایج نشان داد که استفاده از پری بیوتیک تجاری سانیار در محیط بیوفلاک باعث کاهش اثرات استرسی صید و حمل و نقل برای ماهی کپور معمولی می شود.

  کلیدواژگان: پری بیوتیک، بیوفلاک، ماهی کپور معمولی، استرس صید و حمل و نقل
 • پراکنش زمانی و مکانی بچه ماهیان مهاجر ماهی سفید، سیاه کولی و شاه کولی در رودخانه سفیدرود
  کیوان عباسی، علیرضا میرزاجانی*، مهدی مرادی چافی، یعقوبعلی زحمتکش صفحات 31-40

  سه گونه ماهی سفید، سیاه کولی و شاه کولی در زمره ارزشمندترین ماهیانی هستند که به رودخانه های حوضه جنوبی دریای کاسپین از جمله رودخانه سفیدرود مهاجرت می کنند. در این مطالعه پراکنش زمانی و مکانی بچه ماهیان این گونه ها بر اساس حضور و فراوانی در 8 ایستگاه رودخانه سفیدرود از مصب تا سد سنگر طی یکسال از اسفند 1400 تا دی 1401 مورد بررسی قرار گرفت. برحسب شرایط محیطی، نمونه برداری با الکتروشوکر، تور پرتابی و پره چشمه 6 میلی متر انجام گرفت. نتایج بررسی نشان داد که فراوانی کلی بچه ماهیان در ماه های زمستان حداقل بوده و فراوانی حداکثری آنها با زمان بعد از تولید مثل مولدین آنها منطبق است. فراوانی حداکثری این بچه ماهیان در زمان های مختلف در کنار پراکنش مکانی، الگوی مهاجرتی آنها به سمت دریا را نیز نشان می دهد. فراوانی بچه ماهی سفید در بستر سنگلاخی و سنگریزه ای ایستگاه های بالادست در اردیبهشت ماه و فراوانی بچه ماهیان شاه کولی و سیاه کولی در بسترهای سنگریزه ای- گلی ایستگاه های میانی تا مصب در مرداد- شهریور بیشترین بودند. حضور بچه ماهی سفید در ناحیه مصبی و دهانه سفیدرود طی تابستان مشهود بوده و در مرداد ماه ماهیان با وزن متوسط 2 گرم در 8 کیلومتری مصب فراوانتر بودند، دو گونه دیگر تا آبان ماه در ایستگاه های میانی با فراوانی بالا حضور داشتند. حضور بچه ماهی سفید در اوزان بالاتر از 3 گرم در ایستگاه های مختلف در پائیز و زمستان، سازگاری و ماند گاری تعدادی از بچه ماهیان در بخش های مختلف رودخانه را نشان می دهد. نتایج بررسی حاضر، می تواند برخی رهنمودها را برای شیلات ایران مطرح نموده تا در زمانی پیشتر، لارو ماهی سفید را در مناطق بالادست، یا بچه ماهیان با وزن کمتر را در میان دست رودخانه، رهاسازی نمایند. این برنامه می تواند در قالب یک برنامه راهنما آزمون گردد.

  کلیدواژگان: گیلان، تنوع ماهیان، فراوانی، خصوصیات زیستی، رهاسازی بچه ماهی
 • مطالعه فراوانی طولی و برخی از پارامترهای زیستی گربه ماهی Plicofollis dussumieri (Valenciennes, 1840) صید شده در تورهای گوشگیر و پرساین آب های سیستان و بلوچستان
  مونا ظلی بوری آبادی، سعید گرگین*، یاسوزومی فوجی موری، پرویز زارع، علی صدوق نیری، ادی سوسانتو صفحات 41-50

  گربه ماهی (P. dussumieri) یکی از فراوان ترین گونه های تجاری در طول نوار ساحلی دریای عمان بوده است. در این مطالعه با هدف بررسی برخی از پارامترهای زیستی  گربه ماهی با استفاده از تور گوشگیر و تور پرساین در آب های ساحلی سیستان و بلوچستان انجام شده است. عملیات نمونه برداری از دی تا اسفند 1399 با استفاده از تور گوشگیر و تور پرساین انجام شد. تعداد 818 عدد گربه ماهی با تور گوشگیر و 300 گربه ماهی با تورپرساین در این نمونه برداری جمع آوری شد. و محدوه طول چنگالی صید P. dussumieri در تور گوشگیر و پرساین به ترتیب، 60/62-10/22 و 10/37-30/17 سانتی متر بدست آمد. طول بی نهایت (L∞) در این مطالعه 41/64 سانتی متر برآورد شد و طول بهینه صید آن 41/34 سانتی متر به دست آمد و طول بلوغ جنسی (Lm50) گربه ماهی 5/32 سانتی متر محاسبه شد. نتایج نشان داد که 10/38 درصد ماهیان صید شده نابالغ بوده اند و فرصتی برای تخم ریزی نداشته اند. اکثر ماهیانی که بوسیله تور پرساین صید شدند زیر اندازه بلوغ جنسی (Lm50) بودند.  به دست آمدن چنین پارامترهایی با مطالعات و برنامه ریزی های بلند مدت این ذخایر و اطلاعات مربوط به فروانی طولی، طول بی نهایت، طول بهینه صید و طول بلوغ جنسی (Lm50) می تواند تاثیر بالایی بر شناخت ذخایر و کاهش فشار صیادی بر ذخایر گربه ماهی در استان سیستان و بلوچستان باشد.

  کلیدواژگان: گربه ماهی، P. dussumieri، طول بهینه صید، تور گوشگیر، تور پر ساین
 • اثر مکمل گیاهی بیوهربال (حاوی پودر زنجبیل و رازیانه) بر عملکرد آنزیم های کبد و گوارشی و شاخص های بیوشیمیایی ماهی کفال خاکستری (Mugil cephalus) (Mugil cephalus Linnaeus,1758)
  پریا اکبری*، یوسف نگهداری جعفر بیگی صفحات 51-60

  با گسترش سریع صنعت آبزی پروری، به منظور تامین نیازهای پروتئینی انسان  استرس وحساسیت ماهی ها به بیماری در سیستم پرورش متراکم افزایش یافته است لذا استفاده از بسیاری از مکمل های غذایی نظیر پروبیوتیک ها، محرک های ایمنی و محصولات گیاهی برای مقابله با عوارض جانبی مرتبط با شرایط پرورش توسعه یافته است. تحقیق حاضر به منظور بررسی اثر سطوح مکمل گیاهی بیوهربال (پودر زنجبیل و رازیانه) فعالیت آنزیم های گوارشی (آمیلاز، لیپاز و پروتئاز) و کبدی (آسپارتات آمینوترانسفراز، آلانین آمینوترانسفراز و آلکالین فسفاتاز) و شاخص های بیوشیمیایی (گلوکز، پروتئین تام، گلوبولین، آلبومین، کلسترول و تری گلیسیرید) ماهی کفال خاکستری به مدت 60 روز صورت گرفت. در این مطالعه، تعداد 450 قطعه لارو کفال ماهی با میانگین وزنی 01/0±72/0 گرم0 در یک طرح کاملا تصادفی با 5 تیمار آزمایشی و 3 تکرار (با تعداد 30 قطعه در هر تکرار) که شامل تیمار آزمایشی شاهد (بدون استفاده از بیوهربال) و در تیمارهای آزمایشی 2، 3، 4 و 5 میزان استفاده از این مکمل گیاهی به ترتیب  5، 10، 15 و 20 گرم مکمل گیاهی بر کیلوگرم غذا بود مورد استفاده قرار گرفتند. در پایان آزمایش، نتایج حاصله نشان داد که بالاترین فعالیت آنزیم های پروتئاز (08/12±341 واحد بر میلی گرم پروتئین) آمیلاز (23/11±67/404 واحد بر میلی گرم پروتئین) و لیپاز (18/0±76/5 واحد بر میلی گرم پروتئین)، پایین ترین فعالیت آنزیم های آسپارتات آمینوترانسفراز (05/13±66/92 واحد بر میلی لیتر)، آلانین آمینوترانسفراز (15/1±33/15 واحد بر میلی لیتر) و آلکالین فسفاتاز (51/2±33/66 واحد بر میلی لیتردر تیمار حاوی g/kg 15مکمل گیاهی مشاهده شد.که با تیمار شاهد دارای تفاوت معنی دار بود (05/0>P). کمترین میزان کلسترول (78/3±66/120 میلی گرم بر دسی لیتر)، گلوکز (57/1±33/80 میلی گرم بر دسی لیتر) و تری گلیسیرید (01/9±06/120 میلی گرم بر دسی لیتر) و بیشترین میزان گلوبولین (15/0±52/1 گرم بر دسی لیتر) در تیمار 4 گزارش شد. در مجموع بر اساس نتایج این تحقیق، افزودن 20 گرم 20 مکمل گیاهی (زنجبیل و رازیانه) بر کیلوگرم به جیره غذایی ماهی کفال خاکستری به منظور بهبود فعالیت آنزیم های شاخص عملکرد گوارش و کبد و شاخص های بیوشیمیایی در این ماهی پیشنهاد می شود.

  کلیدواژگان: کفال ماهی، بیوهربال، شاخص های بیوشیمیایی، آنزیم گوارشی، آنزیم های شاخص عملکرد کبد
 • محاسبه تنوع زیستی ماهیان حوضه دریاچه ارومیه با استفاده از فرکتال
  هادی پورباقر*، سهیل ایگدری، حامد شعبانلو صفحات 61-70

  ماهیان آب شیرین اهمیت زیادی در بوم سازگان های آب شیرین داشته و کارکردهای مختلفی در بوم سازگان ایفا می کنند. اندازه گیری تنوع زیستی این ماهیان در دستور کار بسیاری از مطالعات بوم شناختی قرار دارد. اندازه گیری تنوع زیستی به نوع داده و هدف مطالعه وابسته و تاکنون نیز روش های مختلفی برای محاسبه آن تدوین شده است. مطالعه حاضر در نظر داشت تا با آنالیز فرکتال تنوع زیستی ماهیان حوضه دریاچه ارومیه را با استفاده از داده های حضور ماهی محاسبه نماید. افزون بر این مقدار عدم قطعیت بعد فرکتال محاسبه شده با شبیه سازی بدست آمد. این عدم قطعیت، دامنه تغییرات بعد فرکتال را مشخص نمود. نتایج نشان داد که بعد فرکتال ماهیان آب شیرین حوضه دریاچه ارومیه در حد متوسطی قرار دارد (774/1). با توجه به خشک شدن دریاچه ارومیه این نتایج نشان می دهد که تنوع زیستی این ماهیان در حد حساسی قرار داشته و ممکن است به سمتی منفی گرایش پیدا نماید. حد متوسط تنوع زیستی ماهیان حوضه همچنین می تواند حاکی از حد متوسطی از ارتباط بین جمعیت ها و جریان ژنی باشد. روش بکار رفته برای مطالعه تنوع زیستی و تغییرات آن می تواند برای سایر بوم سازگان های آبی و حوضه های آبخیز مورد استفاده قرار گیرد. این یافته ها اهمیت تلاش های حفاظتی و تحقیقات بیشتر را در کاهش تاثیرات منفی محتمل بر جمعیت های ماهیان آب های شیرین و اکوسیستم آنها برجسته می کند.

  کلیدواژگان: بومی گرایی، تنوع زیستی، دریاچه ارومیه، فرکتال، ماهیان آب شیرین
|
 • Effect of adding salt and Bacillus subtilis to diet on cortisol response and antioxidant indices of wild common carp fry, Cyprinus carpio under salinity stress
  Seyyed Morteza Hoseini, Seysd Hosein Hoseinifar*, Melika Ghelichpour, Abbasali Aghaei Moghaddam, Behrouz Gharavi, Seyed Mahmoud Aghili, Isa Sharifpour, Mahmoud Hafezieh, MohammadReza Fayezi Pages 1-10

  This research was conducted in order to investigate the effect of adding salt and Bacillus subtilis bacteria (IS02) to the diet on the survival, cortisol response and antioxidant indices of sea carp, Cyprinus carpio, under salinity stress. Baby carp fish (average 1.1 g) were fed with diets containing 5 and 10% salt or 108 x 5.2 and 109 x 5.2 colony grams (cfu/g) of probiotics for 15 days and then to They were directly transferred to saline water with a concentration of 13 grams per liter and samples were taken after 3 and 10 days. Survival in all treatments was above 96%. The amount of cortisol at baseline and after salinity stress in probiotic treatments was significantly lower than other treatments. Superoxide dismutase activity was higher in probiotic treatments than other treatments. Diets had no significant effect on catalase activity. Based on the results of this research, the use of B. subtilis in the diet can reduce stress and increase the antioxidant capacity in juvenile Norse carp.

  Keywords: Stress, Stock rehabilitation, Salinity, Diet, Probiotics, Salt
 • Effects of Stocking Density on growth parameters and some biochemical factors of blood serum in rainbow trout larvae (Oncorhynchus mykiss Walbaum, 1792)
  Samieh Katooky, Hojatolah Jafaryan, Hosna Gholipor, Pone Ebrahimi* Pages 11-20

  A experiment was carried out to evaluate the effect of four levels of stocking density (30, 45, 60 and 75 fish/m3) on growth parameters and biochemical factors of blood serum of Oncorhynchus mykiss larvae with average mean weight 0.235±0.08 g were stocked in 12 fiberglass tank (10 L) was studied for a period of 45 days. At the end of the experiment, were observed no significant differences between growth parameters and feed efficiency among treatments (p>0.05). However, Analysis of biochemical factors of serum blood showed significant difference between treatments (p<0.05). The highest amount of blood serum of total protein (7.40±0.10), ALT (23.00±1.00) and ALP (243.00±8.18) activity enzymes, amylase (23.66±1.52), lipase (111.00±6.55) and calcium (15.66±0.05), as well as the lowest amount of cortisol (36.00±1.73) and albumin (10.76±0.11) was observed in treatment containing maximum stocking density level at 75 fish larva per m3 (p<0.05). Also, the highest amount of glucose (139.00±5.56) was observed in treatment at 60 fish larva per m3 and the highest AST activity enzyme (7.33±0.57) was observed in two treatment at 30 and 45 fish larva per m3 (p<0.05). Finally, according to the results, an increase in stocking density of O. mykiss larvae cannot be affected the efficiency of fish farming. But, this increasing density had significant effect on immune factors and stressors.

  Keywords: Rainbow trout larvae, Stocking density, Growth, biochemical factors, Immunity
 • Evaluation stress indicators, metabolic and hematology of common carp (Cyprinus carpio) fingerling fed Sanyar prebiotic and resistance to catching and transportation stress in biofloc-based aquaculture system
  Samira Jafaryan, Hossein Adineh, Mohammad Farhangi*, Mohammad Harsij, Zia Kordjazi Pages 21-30

  Fish transportation and catching is a common activity in aquaculture that induces stress and immunosuppression. The aim of this study was to investigate the effects of using Sanyar prebiotic (powder and liquid) in biofloc environment on metabolic activity, stress indices, and hematological of common carp (Cyprinus carpio) under catching and transporting stress. Diets containing prebiotic (0.1 and 0.2 g powder; FP1 and FP2) and (1 and 2 ml liquid, FL1 and FL2) and control group without additive (FC) in biofloc system and the control group without additive with clean water (C) were fed to common carp for 60 days. At the end of the rearing period, to simulate catching stress, the fish were followed in the tanks with hand fishing nets for 10 minutes. For stress caused by long transportation with a stocking density of 1 kg (6 treatments and each with 3 replications), plastic bags (20 liters of water and 20 liters of oxygen) were used for 12 hours. After applying stress, blood sampling was done separately from the fish in two groups (catching and transportation). Metabolic activities (hepatic enzymes, urea, and creatinine), Red blood cells, hemoglobin, and hematocrit had a significant decrease in prebiotic treatments under stress. Cortisol concentration in the FC treatment (catch) and in the control treatment (transportation) significantly increased compared to other experimental treatments. In general, the results showed that using Sanyar commercial prebiotics in the biofloc environment reduces the stressful effects of catching and transportation for common carp.

  Keywords: Prebiotics, biofloc, common carp, fishing stress, transportation
 • Spatial and temporal distribution of anadromous fish fingerling, Caspian Kutum, Caspian Vimba and Caspian Shemaya in Sefidroud river
  Kyvan Abbasi, Alireza Mirzajani*, Mehdi Moradi Chafi, Yaghobali Zahmatkesh Pages 31-40

  Three species Rutilus frisii, Alburnus chalcoides and Vimba persa are the most valuable fish that migrate to southern Caspian rivers especially Sefidroud river. In this study, the temporal and spatial distribution of was investigated based on presence and abundance of fingerling fish in 8 stations of the Sefidroud River, from the estuary to the Sangar Dam, during one year from March 2021 to December 2022. According to the environmental conditions of stations, the sampling was done with an electrofishing instrument and a throwing net with mesh size 6 mm. The results showed that the abundance of fish fingerlings is minimal in the winter and their maximum abundance coincides with the reproduction time and after their adult spawning. The maximum abundance of these fingerlings along with their spatial distribution, also shows their migration pattern towards the Caspian Sea. The abundance of Rutilus frisii in the pebble and gravel beds of the upstream stations was the highest in April and the abundance of the Alburnus chalcoides and Vimba persa in the gravel-mud beds of the middle stations up to the estuary was the highest in August-September. The presence of Rutilus frisii fingerling, with an average weight of 2 g. was high in near to estuary in August while the other two species were present in the middle stations with high abundance until November. Rutilus frisii with weigh more than 3 grams in different stations in autumn and winter indicate the adaptability and residency of a number of fish in the river. The present study can provide some guidelines to the fish stocks restoration centers of Caspian Sea for releasing Kutum fry in the upstream areas, or fish fingerling in the middle of the river at an earlier time. This plan can be tested in a pilot program.

  Keywords: Giulan, fish diversity, abundance, biological characteristics, release of fish fingerling
 • Study of length frequency and some biological parameters of Blacktip Sea Catfish, Plicofollis dussumieri (Valenciennes, 1840) coach in gillnet and purse seine of the Sistan and Baluchistan waters
  Mona Zellibooriabadi, Saeid Gorgin*, Yasuzumi Fujimori, Parviz Zare, Ali Sadough Niri, Adi Susanto Pages 41-50

  Blacktip Sea Catfish (Plicofollis dussumieri) is one of the most abundant commercial species along the coast of the Oman Sea. In this study, with the aim of an investigation some biological parameters of Blacktip Sea Catfish using gillnet and purse seine in coastal waters of Sistan and Baluchistan province (Oman Sea). Sampling was conducted from January to March 2020 and 818 P. dussumieri were collected using gillnet and 300 P. dussumieri were collected using purse seine and the fork length range of P. dussumieri was 22.10-62.10 cm and 17.30-10.37 cm in gillnet and purse seine, respectively. The Asymptotic length (L∞) was estimated at 64.41 cm and the optimal catch length was 34.41 cm. The length maturity (Lm50) of P. dussumieri was calculated to be 32.5 cm. The results show 38.10% of the fish caught were immature and did not have a chance to spawn. Most of the P. dussumieri that were caught by purse seine were smaller than length at maturity (Lm50). Obtaining such parameters with studies and long-term planning of these stocks and the information related to the length frequency, Asymptotic length, optimum catchable length and length at maturity can have a great impact on the knowledge of the stocks and fishing pressure on aquatic stocks such as P. dussumieri in Sistan and Baluchistan province.

  Keywords: Blacktip Sea Catfish, Plicofollis dussumieri, optimum catchable length, Gillnet, Purse seine
 • Effect of bioherbal feed supplement (contains Foeniculum vulgare and Zingiber officinale powder) on function of liver and digestive enzymes and chemical parameters in Mugil cephalus
  Paria Akbary*, Yousef Negahdari Pages 51-60

  With the rapid expansion of the aquaculture industry, in order to meet the protein needs of humans, stress and susceptibility of fish to disease in the intensive system has increased. Therefore, the use of many dietary supplements such as feathers probotics, safety stimulants, and plant products have been developed to combat the side effects associated with growing conditions. This experiment was conducted to evaluate the effect of of bioherbal feed supplement on the liver (aspartat amimotrasferase (ASP), alaninaminotransferase (ALT) and alkanin phosphatase (ALP)) and digestive enzymes (amylase, protease and lipase) and chemical parametese (glucose (GLU), cholesterol (CHO), triglyceride (TRI), total protein (TP), albumin (ALB) and globulin (GLO) of Mugil cephalus for 60 days. The experiment was conducted in a completely randomized design with 450 of grey mullet larvae (with average weight of 0.72±0.01g) in 5 treatments and 3 replicates (n=30 in each replicate) and included: control group without using bioherbal, an another groups (treatment 2, 3,4 and 5) the amounts of this herbal supplement were 5,10,15 and 20 g/kg food. At the end of experiment , the results showed that the highest the activity of protease (341±12.08U/mg protein), amylase (404.67±11.23 U/mg/protein) and lipase (5.76±0.18 U/mg protein), the lowest ASP (92.66±13.05U/mL), ALT (15.33±1.15 U/mL) and ALP (66.33±2.51 U/mL) enzymes were observed in the diet containing 20 g /kg bioherbal supplement in all of these parameters, treatment 5 (20 g/kg) (4) showed a significant difference compared with control treatment (P<0.05). Also, the lowest serum CHO (120.66± 3.78 mg/dL), GLU (80.33± 1.57 mg/dL) and TRI (120.06±9.01 mg/dL), the highest GLO (1.52±0.15 g/dL) were recorded in treatment 4. Finally, the present results suggest that diet containing 20 g/kg bioherbal supplement (ginger and fennel powder) could improve digestion and liver function index enzymes and biochemical parameters of Mugil cephalus larvae.

  Keywords: Mugil cephalus, Bioherbal, Biochemical parameters, Digestive enzyme, Liver fuction index enzymes
 • Measuring the biodiversity of fishes in the Urmia Lake basin using fractals
  Hadi Poorbagher*, Soheil Eagderi, Hamed Shabanloo Pages 61-70

  Freshwater fishes have great importance in freshwater ecosystems and play various roles in ecosystems. Measuring the biodiversity of these fish is a key focus in many ecological studies. The measurement of biodiversity depends on the type of data and the study objectives and various methods have been developed to calculate it. This study aimed to calculate the biodiversity of fish in the Lake Urmia basin using fractal analysis based on fish presence data. Additionally, the calculated fractal dimension was obtained with simulation, which determined the range of fractal dimension variations. The results indicated that the fractal dimension of freshwater fish in the Lake Urmia basin is at an average level. Considering the drying of Lake Urmia, these results suggest that the biodiversity of these fish is highly sensitive and may tend towards negative changes. The average level of biodiversity among fish in the basin can also indicate an average level of population connectivity and gene flow. The methodology used to study biodiversity and its changes can be applied to other aquatic ecosystems and watersheds. These findings highlight the importance of conservation efforts and further research to mitigate potential negative impacts on freshwater fish populations and their ecosystems.

  Keywords: Biodiversity, Endemism, Fractal, Freshwater fish, Lake Urmia