فهرست مطالب

مجله تولید و فرآوری محصولات زراعی و باغی
سال سیزدهم شماره 3 (پیاپی 99، پاییز 1402)

 • تاریخ انتشار: 1402/08/10
 • تعداد عناوین: 7
|
 • عبدالستار دارابی* صفحات 1-15

  به منظور مقایسه شاخص های زراعی اقلیمی و عملکرد ارقام پیاز آزمایشی در دو سال زراعی (1395-1397) در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی شامل 15 تیمار (رقم) با چهار تکرار در ایستگاه تحقیقات کشاورزی بهبهان اجرا شد. ارقام مورد بررسی عبارت بودند از: صبا، ایمپراتریز، سیروس، 7030، اس وی 4043، ایکس پی رد، سویت اجنت، ساوانا سویت، گلدن آی، پریماورا، تگزاس ارلی وایت، تگزاس ارلی گرانو، وایت گرانو، سپیدان و کنتسسا. بذور در اواسط مهر ماه در خزانه کشت و نشاءها در اواسط آذر ماه به زمین اصلی منتقل شدند. زمانی که برگ های 50 تا 80% بوته ها خم شد و مرگ آن ها آغاز شد، سوخ ها برداشت شدند. اختلاف درجه روز رشد (75 درصد) و واحد هلیوترمال (33/5 درصد) در ارقام مورد مطالعه از کاشت تا تشکیل سوخ قابل توجه بود ولی اختلاف شاخص فتوترمال (نه درصد) تا قبل از تشکیل سوخ در این ارقام قابل توجه نبود. در مرحله تشکیل و نمو سوخ اختلاف هر سه شاخص درجه روز رشد (65/5 درصد)، واحد هلیوترمال (62/5 درصد) و فتوترمال (31 درصد) در کلیه ارقام قابل توجه بود. ارزیابی روابط همبستگی مشخص نمود بین عملکرد و درجه روز رشد دریافت شده و شاخص فتوترمال در مرحله تشکیل و نمو سوخ همبستگی منفی و معنی داری به-ترتیب در سطح احتمال 1 درصد و 5 درصد وجود داشت. رقم هیبرید سیروس بیشترین عملکرد، کارایی مصرف حرارت و کارایی مصرف واحد هلیوترمال را به خود اختصاص داد. چون قیمت بذر ارقام آزاد گرده افشان نسبت به ارقام هیبرید پایین تر است و امکان تولید بذر این ارقام توسط زارعین وجود دارد، برای تولید پیاز در استان خوزستان کاشت رقم آزاد گرده افشان تگزاس ارلی گرانو که کاهش عملکرد آنها در مقایسه با سیروس معنی دار نبود توصیه می شود.

  کلیدواژگان: درجه روز رشد، واحد هلیوترمال، شاخص فتوترمال، کارایی مصرف حرارت، کارایی مصرف واحد هلیوترمال
 • رحمان یوسفی*، مجید علی حوری، حجت دیالمی صفحات 17-29

  به منظور بررسی تاثیر تنش آبی و کاربرد کود سولفات پتاسیم بر برخی ویژگی های رشدی نهال های کشت بافتی خرما رقم زاهدی، این تحقیق به صورت آزمایش فاکتوریل بر پایه طرح بلوک های کامل تصادفی با 3 تکرار روی 45 اصله نهال یک ساله اجرا شد. تنش آبی در سه سطح (آبیاری به مقدار 100، 80 و 60 درصد تبخیر تجمعی از تشت تبخیر کلاس A) و کود سولفات پتاسیم در پنج سطح (صفر، محلول پاشی برگی 2 گرم در لیتر، محلول پاشی برگی 4 گرم در لیتر، کاربرد خاکی 50 گرم برای هر نهال، کاربرد خاکی 100 گرم برای هر نهال) روی نهال ها اعمال شد. در پایان آزمایش ویژگی های رشدی شامل محیط تنه، تعداد برگ، طول و عرض برگ، تعداد برگچه، طول و عرض برگچه، وزن تر و خشک اندام هوایی اندازه گیری و مورد تجزیه و تحلیل آماری قرار گرفتند. نتایج نشان داد که افزایش تنش آبی به طور معنی داری بر تمامی صفات رشد رویشی اثر منفی گذاشت، درحالی که کاربرد سولفات پتاسیم آثار تنش آبی را تعدیل کرد. در بالاترین سطح تنش آبی (آبیاری به مقدار 60 درصد نیاز آبی) بدون کاربرد پتاسیم برای وزن تر و خشک اندام هوایی به ترتیب مقادیر 590 و 243 گرم ثبت شد، درحالی که با کاربرد خاکی 100 گرم سولفات پتاسیم در همین سطح تنش آبی، وزن تر و خشک اندام هوایی به طور معنی داری به ترتیب به 706 و 346 گرم افزایش یافت. در این تحقیق، کاربرد خاکی کود سولفات پتاسیم نسبت به روش محلول پاشی برگی اثرات بهتری روی صفات رشدی نهال های خرما داشته است. در تمامی سطوح تنش آبی، کاربرد کود سولفات پتاسیم به ویژه در کاربرد خاکی 100 گرم برای هر نهال باعث افزایش رشد رویشی، وزن تر و خشک نهال و بهبود مقاومت به تنش آبی شد.

  کلیدواژگان: تعداد برگ، کوددهی، کاربرد خاکی، محلول پاشی برگی، وزن نهال
 • سکینه عبدی* صفحات 31-48

  به منظور بررسی الگوهای مختلف کشت مخلوط کینوا و لوبیا، آزمایش مزرعه ای به صورت بلوک های کامل تصادفی با هشت تیمار و سه تکرار در سال زراعی 1399-1398 در شهرستان اهر اجرا شد. تیمارهای آزمایشی شامل نسبت های جایگزینی یک ردیف لوبیا+ یک ردیف کینوا (1:1)، دو ردیف لوبیا+ یک ردیف کینوا (1:2)، سه ردیف لوبیا+ یک ردیف کینوا (1:3)، یک ردیف لوبیا+ دو ردیف کینوا (2:1)، سه ردیف لوبیا+ دو ردیف کینوا (2:3)، یک ردیف لوبیا+ سه ردیف کینوا (3:1)، دو ردیف لوبیا+ سه ردیف کینوا (3:2) و کشت خالص لوبیا و کینوا بود. نتایج نشان داد که الگوی کاشت بر کلیه صفات مورد بررسی کینوا و لوبیا اثر معنی دار داشت. بیشترین عملکرد دانه کینوا (1123 کیلوگرم در هکتار) از نسبت کشت (1:3) به دست آمد و بیشترین عملکرد بیولوژیک از کشت خالص (2625 کیلوگرم در هکتار) حاصل شد. عملکرد دانه و عملکرد بیولوژیک لوبیا در کشت خالص بیشتر از کشت مخلوط بود. مقادیر شاخص افت عملکرد واقعی کینوا در الگوهای مختلف کشت مخلوط بیشتر از عملکرد واقعی لوبیا بود که نشان دهنده این است که کینوا در کشت مخلوط مقاومت بیشتری نسبت به کاهش عملکرد در مقایسه با لوبیا دارد. بیشترین نسبت برابری زمین کل (1/84) از کشت مخلوط با نسبت (2:3) به دست آمد که معادل 84 درصد افزایش در بهره وری استفاده از زمین نسبت به کشت خالص دو گونه بود و این نشان دهنده برتری کشت مخلوط در مقایسه با کشت خالص است.

  کلیدواژگان: سودمندی، شاخص غالبیت، عملکرد واقعی، نسبت رقابت
 • حامد نریمانی، رئوف سیدشریفی*، محمد صدقی صفحات 49-78

  به منظور بررسی تاثیر پوترسین، ورمی کمپوست و میکوریزا بر عملکرد، فعالیت آنزیم های آنتی اکسیدانی و روند تغییرات برخی صفات فیزیولوژیک تریتیکاله در رژیم های مختلف آبیاری، آزمایشی به صورت فاکتوریل در قالب طرح پایه بلوک کامل تصادفی در سه تکرار در مزرعه تحقیقاتی دانشگاه محقق اردبیلی در سال 99-1398 اجرا شد. فاکتورهای آزمایشی آبیاری در سه سطح (آبیاری کامل به عنوان شاهد، قطع آبیاری در 50 درصد مراحل آبستنی و سنبله دهی)، کاربرد کودهای زیستی و آلی در چهار سطح (عدم کاربرد به عنوان شاهد، کاربرد ورمی کمپوست، میکوریزا، کاربرد توام ورمی کمپوست و میکوریزا) و محلول پاشی پوترسین در سه سطح (محلول پاشی با آب به عنوان شاهد، محلول پاشی 0/4 و 0/8 میلی مولار) را شامل می شدند. نتایج نشان داد قطع آبیاری در مرحله آبستنی، کاربرد توام میکوریزا با ورمی کمپوست و محلول پاشی 0/8 میلی مولار پوترسین فعالیت آنزیم های کاتالاز، پراکسیداز و پلی فنل اکسیداز را نسبت به شرایط عدم کاربرد کودهای زیستی و پوترسین در همین سطح از آبیاری افزایش داد. بررسی روند تغییرات برخی صفات فیزیولوژیک نشان داد که در 242 روز بعد از کاشت، کاربرد توام میکوریزا با ورمی کمپوست و محلول پاشی 0/8 میلی مولار پوترسین در شرایط قطع آبیاری در مرحله آبستنی، محتوای نسبی آب (39/1 درصد)، محتوای کلروفیل a (49/4 درصد)، شاخص کلروفیل (37/2 درصد)، هدایت روزنه ای (32/1 درصد)، فلورسانس متغیر (84/9 درصد)، فلورسانس حداکثر (45/1 درصد)، و عملکرد کوانتومی (27/6 درصد) را نسبت به شرایط عدم کاربرد کودهای زیستی و پوترسین و قطع آبیاری در مرحله آبستنی افزایش داد. همچنین کاربرد میکوریزا و ورمی کمپوست و محلول پاشی 0/8 میلی مولار پوترسین در شرایط آبیاری کامل، محتوای پراکسید هیدروژن (29/2 درصد) را کاهش داد در حالی که عملکرد دانه را 39/6 درصد نسبت به شرایط عدم کاربرد کودهای زیستی و پوترسین تحت شرایط قطع آبیاری در مرحله آبستنی افزایش داد. به نظر می رسد کاربرد توام میکوریزا و ورمی کمپوست و محلو پاشی پوترسین، می تواند عملکرد دانه تریتیکاله را تحت شرایط محدودیت آبی، به واسطه بهبود فعالیت آنزیم های آنتی اکسیدانی و برخی صفات فیزیولوژیک افزایش دهد.

  کلیدواژگان: تنش خشکی، شاخص کلروفیل، عملکرد کوانتومی، محتوای نسبی آب، هدایت روزنه ای
 • نسرین رزمی*، غلامحسین عرب، ابراهیم هزار جریبی، سیاوش رعیت پناه صفحات 79-91

  عملکرد دانه در سویا یک صفت کمی پیچیده بوده و تحت تاثیر عوامل متعدد ژنتیکی و محیطی قرار می گیرد. در این پژوهش 13 ژنوتیپ برتر به همراه ارقام شاهد ساری و کتول در سه منطقه اقلیم گرم و مرطوب شمال کشور (ساری، گرگان و مغان) در طی دو سال زراعی 1393 و 1394 در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی در سه تکرار کشت شدند. مقایسه میانگین عملکرد دانه در طی دو سال و سه منطقه نشان داد که ژنوتیپ  G15 بیشترین میزان تولید را به خود اختصاص داد و پس از آن ژنوتیپ های G2، G4 وG9 در رتبه های بعدی قرار گرفتند بررسی ضریب رگرسیون خطی نشان داد تعداد دانه در مترمربع (R² = 0.77) و تعداد غلاف در بوته (R² = 0.66) با عملکرد دانه همبستگی مثبت و معنی داری داشت. درحالی که همبستگی وزن صد دانه با عملکرد دانه غیر معنی دار بود (R² =0.02). از نظر درصد آلودگی به بیماری پوسیدگی ذغالی، ژنوتیپ های G2 وG3 بیشترین درصد آلودگی و ژنوتیپ G4 کمترین درصد آلودگی به بیماری را داشتند. در مجموع آلودگی به بیماری پوسیدگی ذغالی در تمامی ژنوتیپ های مورد بررسی  زیر 10 درصد بوده و جزء ژنوتیپ های متحمل به این بیماری محسوب می شوند. نتایج تجزیه پایداری ژنوتیپ ها با روش GGE بای پلات نشان داد که دو مولفه اول و دوم 70/6 درصد از تغییرات کل عملکرد دانه را توجیه کردند. بر اساس نمودار کدام در کجا  GGEبای پلات ژنوتیپ های G4، G15،  G12و G7در رئوس چند ضلعی قرار داشته و در گروه ژنوتیپ های واکنش پذیر به محیط و ژنوتیپ هایG2 ، G3 وG1 در گروه ژنوتیپ-های پایدار بودند. ژنوتیپG4  بهترین ژنوتیپ در محیط های مغان1 و مغان2، ژنوتیپG15 بهترین ژنوتیپ در محیط های ساری1 و گرگان2 و ژنوتیپ G12  بهترین ژنوتیپ در محیط ساری2 بودند. در مقایسه ژنوتیپ های مورد بررسی با ژنوتیپ ایده آل، ژنوتیپ-هایG15 ، G9، G2 وG1 با داشتن کمترین فاصله از ژنوتیپ ایده آل در گروه ژنوتیپ های پایدار قرار گرفتند. نمودار بای پلات بررسی هم زمان عملکرد دانه و پایداری ژنوتیپ ها، نشان داد که عملکرد دانه ژنوتیپG2  نزدیک به میانگین بوده و از پایداری نسبتا خوبی در تمامی محیط های مورد مطالعه برخوردار بود. در این بررسی محیط ساری1 (ساری1393) با قدرت نمایندگی بالا موثرترین محیط از لحاظ توان تمایز بین ژنوتیپ ها بوده و محیط گرگان2 (گرگان 1394) در رتبه بعدی قرار گرفت. بر اساس تحمل به بیماری پوسیدگی ذغالی، عملکرد دانه و نماهای مختلف بای پلات، ژنوتیپ G2 می تواند به عنوان یک ژنوتیپ پرمحصول و پایدار، کاندید یک رقم جدید سویا باشد.

  کلیدواژگان: تعداد دانه در مترمربع، رگرسیون، نمودارGGE بای پلات، همبستگی
 • محمد حطیم، مجید مجیدیان*، اشکان نبوی پله سرایی، مونا طهماسبی صفحات 93-107

  در سال زراعی 1400-1399 در مزرعه مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان مرکزی آزمایشی به منظور بررسی اثر محلول پاشی عناصر ضروری آهن، روی و مصرف خاکی کود گوگرد با سه سیستم خاک ورزی بر صفات کمی و کیفی گلرنگ انجام شد. آزمایش به-صورت اسپیلت پلات در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی با سه تکرار اجرا شد. سه شیوه خاک ورزی شامل (بدون خاک ورزی، کم خاک ورزی و خاک ورزی مرسوم) که به عنوان کرت های اصلی در نظر گرفته شدند و تیمارهای کودی شامل 1- شاهد 2- عنصر روی 3- عنصر آهن 4- عنصر گوگرد 5- روی + آهن 6- روی + گوگرد 7- آهن + گوگرد 8- آهن + گوگرد + روی در کرت های فرعی منظور شدند. صفات مورد بررسی کمی از قبیل عملکرد دانه، عملکرد گل، وزن دانه در طبق، تعداد طبق و همچنین صفات کیفی درصد پروتئین، روغن دانه و اسیدهای اشباع و غیر اشباع اندازه گیری شدند. نتایج نشان داد که بین تیمارهای کودی از نظر عملکرد دانه، عملکرد گل، وزن دانه در طبق، تعداد طبق در بوته، تعداد دانه در طبق، درصد پروتئین و روغن دانه تفاوت معنی دار وجود داشت. در تیمار روش های خاک ورزی وزن هزار دانه و اسید چرب لینولئیک تفاوت معنی دار نشان دادند. در اثرات متقابل روش های خاک ورزی و تیمارهای کودی دو صفت تعداد طبق در بوته و اسید لینولنیک تحت تاثیر قرار گرفتند و این دو صفت تفاوت معنی دار داشتند. تیمار کودی (آهن + گوگرد + روی) بیشترین عملکرد دانه با میانگین1390 کیلوگرم در هکتار، عملکرد گل با میانگین 183 کیلوگرم در هکتار، وزن هزار دانه با میانگین 45/8گرم، وزن دانه در طبق با میانگین 1/27 گرم، تعداد طبق با میانگین7/91 عدد در بوته، درصد پروتئین با میانگین 21/2 درصد و درصد روغن دانه با میانگین 26/5 درصد را به خود اختصاص داد. نتایج این تحقیق نشان داد محلول پاشی عناصر ریزمغذی از طریق افزایش اجزای عملکرد به ویژه وزن هزار دانه، تعداد طبق در بوته و وزن دانه در طبق سبب افزایش عملکرد دانه، درصد روغن و درصد پروتئین دانه گلرنگ شد. همچنین روش های خاک ورزی تفاوت معنی داری بر عملکرد دانه گلرنگ نداشت. با توجه به نتایج این آزمایش مصرف کودهای روی، گوگرد و آهن همراه با کودهای پایه به همراه شیوه کم خاک ورزی می تواند به افزایش عملکرد کمی و کیفی گیاه گلرنگ کمک کند.

  کلیدواژگان: اسید لینولنیک، پروتئین دانه، روغن، عناصر ریزمغذی
 • حسین نستری نصرآبادی*، سید فرهاد صابرعلی، زهرا شیرمحمدی علی اکبرخانی صفحات 109-124

  در مناطق خشک و نیمه خشک، کمبود آب اصلی ترین محدودیت در تولید محصولات کشاورزی است. هدف از انجام این مطالعه بررسی اثر قارچ مایکوریزا و سالیسیلیک اسید بر عملکرد و کیفیت هندوانه تحت تنش خشکی بود. برای این منظور آزمایشی به صورت اسپلیت فاکتوریل با سه تکرار در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی و به صورت تجزیه مرکب طی دو سال انجام شد. تیمار آبیاری در سه سطح100%، 80% و 60%  نیاز آبی به عنوان عامل اصلی در کرت های اصلی قرار گرفتند. تیمار قارچ مایکوریزا در دو سطح بدون کاربرد و مخلوط با خاک زراعی (مقدار 20 گرم در هر مترمربع) به همراه تیمار سالیسیلیک اسید به شکل محلول پاشی در سه سطح (صفر، 50 و 100 میلی گرم بر لیتر) به صورت فاکتوریل در کرت های فرعی قرار گرفتند. بیشترین مقدار پرولین و آنزیم های پراکسیداز و کاتالاز در تیمار آبیاری 60% ثبت شد. در بررسی اثرات متقابل تیمار آبیاری و سالیسیلیک اسید مشخص شد، با افزایش تنش خشکی میزان نشت یونی به طور معنی داری افزایش یافت، ولی صرف نظر از تیمار آبیاری با کاربرد سالیسیلیک اسید مقدار نشت یونی کاهش یافت. کمترین میزان نشت یونی در تیمار 100 میلی گرم بر لیتر سالیسیلیک اسید در هر سه تیمار آبیاری ثبت شد، با استفاده از قارچ مایکوریزا میزان نشت یونی به طور معنی داری کاهش یافت. بیشترین و کمترین مقدار مواد جامد محلول کل به ترتیب در تیمار آبیاری 80% و 100% ثبت شد. بیشترین مقدار مواد جامد محلول با کاربرد قارچ مایکوریزا به دست آمد که نسبت به عدم کاربرد آن 8/88 % فزایش نشان داد. تیمارهای 50 و 100 میلی گرم بر لیتر سالیسلیک اسید به ترتیب به طور معنی داری باعث افزایش 6/70% و 11/2%  مواد جامد محلول کل نسبت به شاهد شد. کمترین مقدار عملکرد در ترکیب تیمار آبیاری 60% و عدم کاربرد قارچ مایکوریزا به دست آمد که نسبت به شاهد 51/56% کاهش نشان داد. بر اساس نتایج مشخص شد که صرف نظر از تیمار آبیاری، کاربرد قارچ مایکوریزا موجب افزایش معنی داری عملکرد نسبت به عدم کاربرد آن شد، به طوری که بیشترین میزان عملکرد در ترکیب تیمار آبیاری 100% و کاربرد قارچ مایکوریزا به دست آمد که نسبت به شاهد فاقد مایکوریزا، 2/09% درصد افزایش نشان داد. بنابراین می توان نتیجه گرفت که در شرایط کمبود آب با استفاده از قارچ مایکوریزا به عنوان کود زیستی و سالیسیلیک اسید به عنوان یک تنظیم کننده رشد گیاهی می توان اثرات مخرب تنش خشکی را کاهش داد و به عنوان یک راهکار در مناطق تولید هندوانه به منظور افزایش عملکرد و کیفیت هندوانه توصیه نمود.

  کلیدواژگان: پرولین، تنش خشکی، کاتالاز و پراکسیداز، کریمسون سوییت
|
 • A. Darabi* Pages 1-15

  This research was conducted to compare agro-meteorological indices and yield of short day onion cultivars. The experiment was done in randomized complete block design including 15 cultivars (Seba, Imperateriz, Siroos, 7030, S.V. 4043, X. P. Red, Sweet Ajent, Savana Sweet, Golden I, Primavera, Texas Early White, Texas Early Grano, White Grano, Spidan and Contessa) with four replications at Behbahan Agriculture Research Station, southwest of Iran, for two years (2016-18). Seeds were sown in nursery in early October and seedlings were transplanted in early November. Bulbs were harvested when 50-80% of foliage had senesced and fallen. The differences of growing degree days and helio thermal unit were considerable among cultivars from planting to bulbing stage, however the differences of photo thermal index were not significant among cultivars at this stage. During bulbing and bulb development stage differences of growing degree days, helio thermal unit and photo thermal index were considerable among cultivars. Evaluation the correlation coefficients among yield and agro-meteorological indices during bulbing and bulb development stage suggested significant negative correlation of bulb yield with growing degree days and photo thermal indices. The highest bulb yield, thermal use efficiency and helio thermal unit use efficiency were recorded in Siroos (hybrid cultivar). As the seed price of open–pollinated cultivar is less than the prices of hybrid cultivars and the seed of open-pollinated cultivars could be produced by the growers, therefore, planting of Texas Early Grano (open-pollinated cultivar) is recommended for onion production in Khuzestan province at southwest of Iran.

  Keywords: Growing degree days, Helio thermal unit, Photo thermal unit, Thermal use efficiency, Helio thermal unit use efficiency
 • R. Yousefi*, M. Alihouri, H. Dialami Pages 17-29

  In order to investigate the effect of water stress and the application of potassium sulfate fertilizer on some growth characteristics of "Zahedi" date palm tissue culture-derived plants, this research was conducted as a factorial experiment based on a Randomized Complete Block Design with three replications on 45 plants. Water stress at three levels (Irrigation to the amount of 100, 80 and 60% of cumulative evaporation from Class A evaporation pan) and potassium sulfate fertilizer at five levels (zero, foliar application 2 g L-1 and 4 g L-1, soil application 50 g and 100 g for each plant) were applied to the plants. At the end of the experiment, the growth characteristics including trunk circumference, number of leaves, length and width of leaves, number of leaflets, length and width of leaflets, fresh and dry weight of aerial parts were measured and subjected to statistical analysis. The results showed that the increase in water stress had a significant negative effect on all vegetative growth traits, while the application of potassium sulfate moderated the effects of water stress. At the highest level of water stress (Irrigation to the amount of 60% of the water requirement) without application of potassium, the fresh and dry weight of aerial parts was recorded at 590 and 243 g respectively, but with the soil application of 100 g potassium sulfate at the same level of water stress, the fresh and dry weight of aerial parts increased significantly to 706 and 346, respectively. In this research, the soil application of potassium sulfate fertilizer had better effects on the growth characteristics of date palm plants than the foliar application method. In all levels of water stress, the application of potassium sulfate fertilizer, especially in soil application of 100 g for each plant, increased vegetative growth and fresh and dry weight of the date palm plant and improved its resistance to water stress.

  Keywords: Leaf number, Fertilization, Soil application, Foliar application, Plant weight
 • S. Abdi* Pages 31-48

  In order to investigate the effects of different intercropping arrangements on quinoa and bean, a field experiment based on randomized complete block design (RCBD) was conducted with three replications during growing season of 2019-2020 in Ahar, northwest of Iran. The treatments included different intercropping patterns consisting of 1 row of quinoa + 1 row of bean (1:1), 1 row of quinoa + 2 row of bean of quinoa (1:2), 1 row of quinoa + 3 row of bean of quinoa (1:3), 2 row of quinoa + 1 row of bean of quinoa (2:1), 2 row of quinoa + 3 row of bean of quinoa (2:3), 3 row of quinoa + 1 row of bean of quinoa (3:1), 3 row of quinoa + 2 row of bean of quinoa (3:2) and sole cropping of quinoa and bean. Results showed that intercropping patterns had significant effect on all of the studied traits of quinoa and bean. The maximum grain yield (1123.4 kg/ha) and biological yield (2625.25 kg/ha) of quinoa were obtained at 2 row of quinoa + 3 row of bean in quinoa and sole cropping, respectively. The maximum grain yield and biological yield for bean were achieved at sole cropping. The average yield loss (AYL) index of quinoa in different arrangements of intercropping was higher than the AYL of bean, which indicates that quinoa in intercropping is more resistant to yield reduction compared to bean. The highest land equivalent ratio (LER) values (1.84) were obtained from 2 row of quinoa + 3 row of bean arrangement. This means that intercropping improved land use efficiency by 84%, compared with monocropping.

  Keywords: Actual Yield, Aggressivity Index, Benefits, Competition Ratio
 • H. Narimani, R. Seyed Sharifi*, M. Sedghi Pages 49-78

  In order to evaluate the effect of putrescine, vermicompost and mycorrhiza on yield, activity of antioxidant enzymes and some physiological traits of triticale in different irrigation regimes, an experiment was conducted as factorial based on randomized complete block design with three replications at the Research Farm of University of Mohaghegh Ardabil, northwest of Iran in 2020. The experimental factors included irrigation in three levels (full irrigation as control; irrigation withholding at 50% of heading, and irrigation withholding at booting stage), application of bio-organic fertilizers in four levels (no application as control, application of vermicompost, mycorrhiza, and simultaneous application of vermicompost and mycorrhiza), foliar application of putrescine in three levels (foliar application with water as control, foliar application of 0.4 and 0.8 mM). The results showed that the irrigation withholding in booting stage with application of mycorrhiza, vermicompost and foliar application of 0.8 mM putrescine increased activity of catalase, peroxidase and polyphenol oxidase enzymes compared with no application of bio-organic fertilizers and putrescine at the same irrigation level. Evaluation of some physiological traits showed that at 242 days after planting, the simultaneous application of vermicompost and mycorrhiza and foliar application of 0.8 mM putrescine under irrigation withholding in booting stage conditions increased the relative water content (39.1%), chlorophyll a content (49.3%), chlorophyll index (37.2%), stomatal conductance (32.1%), variable fluorescence (84.9%), maximum fluorescence (45.1%), and quantum efficiency of photosystem II (27.6%) in comparison with no application of biofertilizers and putrescine at the same irrigation level. Moreover, application of vermicompost and mycorrhiza and foliar application of 0.8 mM putrescine at full irrigation conditions decreased hydrogen peroxide (29.2%), while increased grain yield (39.6%) in comparison with no application of biofertilizers and putrescine under irrigation withholding in booting stage. It seems that the simultaneous application of mycorrhiza and vermicompost and foliar application of putrescine can increase the grain yield of triticale under water limitation conditions due to improvement of antioxidant enzymes activity and some physiological traits.

  Keywords: Chlorophyll index, Drought stress, Quantum yield, Relative water content, Stomatal conductance
 • N. Razmi*, Gh. H. Arab, E. Hezar Jaribi, Siyavash Rayat Panah Pages 79-91

  Seed yield in soybean is a complex trait and is influenced by multiple genetic and environmental factors. In this research, 13 cultivars and advanced genotypes with two control cultivars (Sari and Katul) were cultivated in three warm and humid regions of the north of Iran, including Gorgan, Sari and Mughan, during the two cropping years of 2013 and 2014 in a randomized complete block design with three replications. Mean comparison in different years and locations showed that G15 genotype had the highest seed yield, followed by G2, G4 and G9 genotypes. Correlation coefficients   showed that the number of seeds per m2 (R² = 0.77) and the number of pods per plant (R² = 0.66) had a positive and significant correlation with seed yield, while the correlation between 100 seed weight and seed yield was insignificant (R²=0.02). G2 and G3 genotypes had the highest percentage of charcoal rot and G4 genotype showed the lowest percentage of infection. Regarding the percentage of infection with charcoal rot disease, all the investigated genotypes are below 10% and are considered tolerant genotypes for this disease. GGE biplot analysis indicated that the first and second principal components explained 70.6% of total yield variation. According to which-won-where pattern of GGE biplot, G4, G15, G12 and G7 genotypes had the longest distance from the origin of the biplot and were placed in the group of reactive genotypes to the environment and G2, G3 and G1 genotypes were classified as stable group. Genotype G4 performed well in Mughan1 and Mughan2 whereas, G15 genotype showed the best performance in Sari1 and Gorgan2, and G12 genotype was the best genotype in Sari2 environments. According to the genotypes comparison with ideal genotype, G15, G9, G2 and G1 genotypes had the shortest distance from the ideal genotype and were, hence, included in the group of stable genotypes. The simultaneous GGE biplot of seed yield and stability displayed graphically that G2 genotype had superior performance and broad adaptation to the diverse environments. Sari1(Sari 2013) was the most discriminating and representative environment and is classified as the superior environment and Gorgan 2 (Gorgan 2014) was ranked second. Based on tolerance to charcoal rot disease, average seed yield, as well as different GGE biplot graphs, G2 genotype incorporated both high mean yield and yield stability and can be released as a new soybean variety.

  Keywords: Correlation, GGE biplot, Number of grains per m2, Regression
 • M. Hatim, M. Majidian*, A. Nabavi-Pelesaraei, M. Tahmasebi Pages 93-107

  Seed yield in soybean is a complex trait and is influenced by multiple genetic and environmental factors. Safflower is one of the oilseeds adapted to a wide range of soil conditions, but micronutrients deficiencies cause a decrease in its grain yield and quality. Hence, an experiment was conducted as a split factorial based on randomized complete block design with three replications at Agricultural and Natural Resources Research Center of Arak, Iran in 2019. Three tillage methods (including no tillage, low tillage and conventional tillage) were considered as the main plots and fertilizer treatments (including 1- Control, 2- Zinc, 3- Iron, 4- Sulfur, 5- Zinc + Iron, 6-Zinc + Sulfur, 7- Iron + Sulfur, and 8- Iron + Sulfur + Zinc) were considered as sub-plots. Results showed that there were significant differences between the fertilizer treatments in terms of seed yield, flower yield, seed weight per head, number of heads, number of seeds per head, percentage of seed protein and seed oil. In the treatment of tillage methods, thousand seed weight and linoleic fatty acid had significant differences. Interaction effects of soil tillage methods X fertilizer were significant on number of heads and linolenic acid. Fertilizer treatment of iron + sulfur + zinc had the highest seed yield (i.e. 1391 kg ha-1), flower yield (i.e. 183.7 kg ha-1), 1000 seed weight (i.e. 45.8 g), seed weight per head (i.e. 1.27 g), number of heads (i.e. 7.9), protein percentage (i.e. 21.2%) and seed oil percentage (i.e. 26.5). Results of this research showed that application of micronutrient elements by increasing the yield components, particularly 1000-seed weight, number of heads, and the weight of seeds per head led to increases in seed yield, oil percentage and protein percentage of safflower seeds. Though, tillage methods had no significant effect on safflower seed yield. According to the results of this experiment the use of zinc, sulfur, and iron fertilizers along with the method of low tillage can help to increase the grain yield and quality of rapeseed.

  Keywords: Linolenic acid, Micronutrient elements, Oil, Seed protein
 • H. Nastari Nasrabadi*, S. F. Saberali, Z. Shirmohammadi‑Aliakbarkhani Pages 109-124

  Water scarcity is the main natural limitation for agricultural production in arid and semi-arid regions. The aim of this study was to investigate the effect of mycorrhizal fungi and salicylic acid on yield and quality of watermelon under water stress. For this purpose, a split factorial experiment was conducted with three replications based on a randomized complete block design in two years. Irrigation treatment at three levels of receiving 100%, 80% and 60% of water requirement were placed as the main factor in the main plots. Mycorrhizal fungus in two levels (including no inoculation and soil inoculation by 20 g m-2) along with spraying of salicylic acid in three levels (including 0, 50 and 100 mg L-1) were designated to the subplots. The highest amounts of proline concentration, peroxidase and catalase enzymes activities were recorded in 60% irrigation treatment. Electrolyte leakage decreased by salicylic acid application, though in each irrigation treatment the lowest electrolyte leakage was recorded in 100 mg L-1 treatment of salicylic acid. Electrolyte leakage was significantly reduced by mycorrhizal fungi application. The highest (9.12%) and the lowest (8.08%) level of total soluble solids were recorded respectively in 80% and 100% irrigation treatments. The highest amount of TSS (9.07%) was obtained with mycorrhizal fungi. TSS was significantly increased by 6.70% and 11.20% with 50 and 100 mg L-1 salicylic acid treatments, respectively, compared to the control. The lowest fruit yield (34.76 t ha-1) was obtained when the plants were exposed to 60% irrigation treatment and no mycorrhizal fungus inoculation conditions. Fruit yield increased significantly in the presence of mycorrhizal fungi inoculation across all irrigation treatment levels, with the highest fruit yield (68.82 t ha-1) being obtained when plants were grown under 100% irrigation treatment and mycorrhizal fungi inoculation conditions. It may be concluded that using mycorrhizal fungus as a biofertilizer and salicylic acid as a plant growth regulator can reduce the harmful effects of drought stress and, hence, it can be recommended to increase the fruit yield and quality of watermelon at least in arid-semiarid conditions.

  Keywords: Proline, Drought stress, Catalase, peroxidase, Crimson sweet