فهرست مطالب

ارزش آفرینی در مدیریت کسب و کار - سال سوم شماره 4 (پیاپی 10، زمستان 1402)

نشریه ارزش آفرینی در مدیریت کسب و کار
سال سوم شماره 4 (پیاپی 10، زمستان 1402)

 • تاریخ انتشار: 1402/12/25
 • تعداد عناوین: 15
|
 • محمدطاها شفایی، عبدالله کولوبندی*، محمدعلی کرامتی صفحات 1-19

  هدف این تحقیق تاثیر مدیریت دانش در عملکرد سازمانی با توجه به متغیر میانجی مدیریت فرایندهای کسب و کار می‎باشد. تحقیق حاضر به لحاظ هدف، کاربردی و از نظر نحوه جمع آوری داده ها توصیفی- پیمایشی و از نوع همبستگی می‎باشد. جامعه آماری پژوهش حاضر شامل مدیران و کارشناسان یکی از شرکت های فعال در حوزه صادرات و واردات به تعداد 160 نفرمی باشد که با استفاده از فرمول کوکران تعداد 113 نفر در نظر گرفته شد و از روش نمونه گیری صورت غیر تصادفی در دسترس استفاده شد. ابزار گردآوری در تحقیق حاضر، شامل پرسشنامه های مدیریت دانش فونگ و همکاران (2009)، مدیریت فرایندهای کسب و کار روحانی و همکاران (1394) و عملکرد سازمانی چوی و راینی (2010) می باشد. پایایی تحقیق با استفاده از معیار آلفای کرونباخ در نرم افزار SPSS مورد بررسی قرار گرفت و تایید شد. جهت برازش مدل مفهومی تحقیق از نرم افزار PLS استفاده گردید. یافته های پژوهش نشان داد که بر اساس مقادیر معنی داری مربوط به فرضیات، هر سه فرضیه تایید شدند. میزان تاثیر مدیریت دانش بر مدیریت فرایندهای کسب و کار برابر با 742/0، میزان تاثیر مدیریت دانش بر عملکرد سازمانی برابر با 422/0 و میزان تاثیر مدیریت فرایندهای کسب و کار بر عملکرد سازمانی برابر با 652/0 حاصل شد. بنابراین مهمترین پیشنهاد پژوهش توجه به حفظ، تسهیم و به کارگیری دانش بوده که هم در مدیریت فرایندهای کسب و کار و هم در افزایش سطح عملکرد سازمانی موثر می باشد.

  کلیدواژگان: مدیریت دانش، عملکرد سازمانی، فرایندهای کسب و کار، مدیریت فرایندهای کسب و کار
 • محمد ایدی*، عبدالرضا خورشیدی نیا، شراره خطیبی نوری، پری شجاعیان، پرستو قاسمیان صفحات 21-41

  هدف پژوهش حاضر بررسی تاثیر تجربه وضعیت فروشگاه مجازی بر خلاقیت مشتریان با نقش میانجی حس کنجکاوی ادراکی در فروشگاه های خرید آنلاین دیجی کالا می باشد. روش پژوهش به لحاظ ماهیت، توصیفی - پیمایشی و از حیث هدف کاربردی می باشد. همچنین از نظر ماهیت پژوهش از نوع همبستگی است. در پژوهش حاضر برای جمع آوری داده ها از روش کتابخانه ای و میدانی استفاده گردید. جامعه آماری پژوهش حاضر کلیه دانشجویان در دانشگاه اصفهان در نظر گرفته شد. روش نمونه گیری نیز به صورت نمونه گیری در دسترس، است و بر اساس فرمول کوکران تعداد نمونه موردنظر 384 نفر محاسبه شد که در نهایت 336 نفر از دانشجویان، پرسشنامه را تکمیل کردند. برای گردآوری داده ها از پرسشنامه استاندارد استفاده شد و روایی محتوایی پرسشنامه حاضر از سوی خبرگان و پایایی آن با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ و پایایی ترکیبی تایید شد. برای تجزیه وتحلیل داده های پژوهش از نرم افزارهای SPSS و Smart PLS استفاده شده است. فرضیه های مطرح شده در پژوهش همگی تایید شدند و تاثیر معنادار تجربه فروشگاه مجازی بر خلاقیت مصرف کننده، تاثیر معنادار تجربه فروشگاه مجازی بر کنجکاوی ادراکی، تاثیر معنادار کنجکاوی ادراکی بر خلاقیت مصرف کننده و فرضیه میانجی شدن اثر تجربه فروشگاه مجازی بر خلاقیت مشتریان توسط حس کنجکاوی ادراکی به اثبات رسید.

  کلیدواژگان: تجربه خرید، فروشگاه مجازی، خلاقیت مشتریان، کنجکاوی ادراکی، فروشگاه دیجی کالا
 • احسان محمدی باجگیران، علی حسین زاده*، وحید ثانوی گروسیان صفحات 42-71

  هدف از پژوهش حاضر طراحی الگوی خرید اجباری مصرف کنندگان در صنعت خرید تلویزیونی با استفاده از تئوری داده بنیاد است. برای پاسخ به این سوال از روش پژوهش آمیخته (کیفی و کمی) استفاده شد در بخش کیفی از نظریه داده بنیاد و در بخش کمی از روش تحقیق توصیفی - همبستگی استفاده شد. برای تحلیل داده ها در بخش کیفی از نرم افزار MaxQDA2020 و در بخش کمی از نرم افزار لیزرل استفاده شده است. روش نمونه گیری در بخش کیفی از نوع هدفمند که در مجموع با انجام 10 مصاحبه با اساتید و خبرگان حوزه های بازاریابی و فروش، مدیریت، جامعه شناسی و روان شناسی به اشباع رسید و در بخش کمی داده ها با استفاده از پرسشنامه از جامعه آماری خریداران تلویزیونی شهر مشهد گردآوری شد. تعداد 384 پرسشنامه بر اساس جدول مورگان و براساس نمونه گیری تصادفی گردآوری شد. روایی پرسشنامه با استفاده از روایی صوری و محتوا و پایایی آن با استفاده از آلفای کرونباخ مورد تایید قرار گرفت. نتایج و یافته های پژوهش نشان داد که پدیده محوری خرید اجباری از تلویزیون است دارای دو مقوله اصلی شامل خرید بدون فکر و سریع و خرید غیرمنطقی و احساسی است و در ضمن عواملی که به صورت مستقیم و غیرمستقیم موجب بروز این رفتار می شود را مشخص نموده ایم. برخی از مهم ترین آن عوامل شامل طراحی آمیخته بازاریابی متناسب برای فروش تلویزیونی، قابلیت های بازاریابی شرکت های فروش تلویزیونی، ویژگی های دموگرافیک فرد، علل شخصیتی، علل روان شناختی، سبک زندگی، خانواده و نقش ساختارهای فرهنگی و اجتماعی بودند.

  کلیدواژگان: خرید اجباری، خرید اجباری از تلویزیون، قابلیت های بازاریابی، علل شخصیتی، علل روان شناختی
 • سید مرتضی هاشمی، محمدعلی افشارکاظمی*، عباس طلوعی اشلقی، مهرزاد مینویی صفحات 73-88

  هدف این پژوهش ترکیب الگوریتم ژنتیک در بهینه سازی سبد سهام در تصمیم گیری مالی سرمایه گذاران می باشد؛ در یک پروژه شبیه سازی، استفاده نهایی از داده های ورودی برای ساختن مدل شبیه سازی می‎باشد. این فرآیند شامل جمع آوری داده های ورودی، آنالیز کردن داده های ورودی و استفاده از این داده های ورودی آنالیز شده در مدل شبیه سازی است. جامعه آماری پژوهش شامل 20 نماد (شرکت) از بین صنایع (وبصادر، وتجارت، اخابر، فخوز، فارس، بالبر، تپمپی، خساپا، خودرو، سشرق، سصوفی، شبهرن، شپنا، غپینو، فولاد، قثابت، کسرا، وبانک، ونفت، ونیکی) و اطلاعات مربوط به قیمت روزانه سهام و میزان شاخص روزانه از تاریخ 1 دی ماه 1387 الی 26 دی ماه 1400 به عنوان نمونه در نظر گرفته شد. ابزار جمع آوری اطلاعات و داده ‎ها با استفاده از سایت فیپیران می‎باشد و میزان بتا (ریسک) سهام بصورت ماهیانه با استفاده از نرم افزار اکسل محاسبه و میزان فراوانی بازده و بتا (ریسک) محاسبه شده را با استفاده از نرم افزار Spss بدست آورده و با استفاده از نرم افزار Easy fit به تابع های توزیع پرداخته شد؛ نتایج نشان داد که در صورتی که عامل ها مبتدی هستند برای کسب سود بیشتر از رفتار نرمال و ریسک 40% را قبول کنند میزان سود بدست آمده پس از بهینه نمودن مدل با الگوریتم ژنتیک بیشتر از مدل اولیه می باشد. درصورتیکه عامل ها حرفه ایی هستند برای کسب سود بیشتر از رفتار ریسک گریز و ریسک 80% را قبول کنند میزان سود بدست آمده پس از بهینه نمودن مدل با الگوریتم ژنتیک بیشتر از مدل اولیه می باشد.

  کلیدواژگان: الگویتم ژنتیک، سبد سهام، تصمیم گیری مالی، سرمایه گذاران
 • صفورا میثمی آزاد، علی حاجیها*، محمدعلی عبدالوند، بهرام خیری صفحات 89-108

  هدف این پژوهش شناسایی عوامل تعیین کننده برندسازی محصولات سبز، الگویی برای صنعت مواد غذایی ایران می باشد. روش پژوهش با توجه به هدف آن، کاربردی و از حیث شیوه اجرا، آمیخته (کیفی-کمی) و از نظر روش گردآوری داده ها از نوع پیمایشی- اکتشافی می باشد. جامعه آماری پژوهش در بخش کیفی، شامل 15 نفر از مدیران شرکت‏های غذایی دارای برند سبز با تحصیلات کارشناسی ارشد و دکتری در حوزه مدیریت، کشاورزی و کارآفرینی و نیز اساتید رشته مدیریت بازرگانی و محیط زیست دانشگاه هستند که با استفاده از نمونه گیری قضاوتی، برای مصاحبه انتخاب شدند. جامعه آماری در بخش کمی، مصرف کنندگان محصولات سبز در صنعت مواد غذایی هستند که با استفاده از نمونه گیری در دسترس، 384 نفر انتخاب شدند و به سوالهای پرسشنامه پاسخ دادند. برای گردآوری اطلاعات از مصاحبه و پرسشنامه ساخته محقق و برگرفته از بخش کیفی استفاده شد. در بخش کیفی داده‎های حاصل از مصاحبه ها، کدگذاری گردید و در سه مرحله اصلی کدگذاری باز، کدگذاری محوری و کدگذاری انتخابی تحلیل شدند و در بخش کمی به منظور تجزیه وتحلیل از نرم افزار SPSS و برای معادلات ساختاری از PLS استفاده شد. نتایج در بخش کیفی نشان داد که مصاحبه ‏های انجام شده، 214 کد باز، 85 مفهوم و 26 مقوله فرعی شناسایی و استخراج شد. نتایج در بخش کمی نشان داد که مدل دارای برازش مناسب است و می‏توان‏ از آن برای برندسازی محصولات سبز در صنعت مواد غذایی کشور استفاده کرد.

  کلیدواژگان: برند، بازاریابی سبز، برندسازی محصولات سبز، توسعه کشاورزی، راهبردهای بازاریابی
 • مجید سیاری، محمدرضا چراغعلی*، پرویز سعیدی صفحات 109-130

  هدف از انجام پژوهش حاضر ارائه الگوی نوسازی استراتژیک بین المللی کسب وکارهای صنعت دارویی می باشد. تحقیق حاضر، روش بر حسب هدف داده بنیاد و بر حسب گردآوری داده ها داده بنیاد است که در سال 1400 از طریق مصاحبه های نیمه ساختار یافته جمع آوری شد. به منظور گردآوری اطلاعات، جامعه آماری شامل 18 نفر از خبرگان شامل مدیران و کارشناسان حوزه صادرات کسب و کارهای برتر صادر کننده صنعت دارویی فعال در سطح استان تهران صورت پذیرفت. روش نمونه ‎گیری هدفمند به صورت گلوله برفی می باشد که کفایت نظری طبق قاعده اشباع نظری مشخص شد. داده ها بخش کیفی از طریق کدگذاری باز، محوری و انتخابی توسط نرم افزار MAXQDA مورد تجزیه وتحلیل قرار گرفت. نتایج پژوهش نشان داد در طراحی الگوی نوسازی استراتژیک بین المللی کسب وکارهای صنعت دارویی در مجموع 10 مولفه که در قالب عوامل راهبردی (مولفه‎ های سازمانی، زنجیره تامین ناب و چابک، استراتژی بین الملل)، شرایط علی (مولفه بازاریابی)، ‎شرایط ساختاری (کارآفرینی)، پیامدها (عملکرد مالی، عملکرد سازمانی) و شرایط زمینه‎ای (مولفه ‎های محیطی، مولفه‎ های مدیریتی، مولفه ‎های اجتماعی) شناسایی و استخراج شد.

  کلیدواژگان: نوسازی استراتژیک، بین الملل سازی، کسب و کار، صنعت دارویی، زنجیره تامین ناب
 • منیژه برازیده، مریم تقوایی یزدی*، کیومرث نیازآذری صفحات 131-154

  هدف این پژوهش رابطه آینده نگاری حاکمیت الکترونیک با شفافیت سازمانی مدیران (مطالعه موردی: بانک صادرات استان تهران) می باشد. روش پژوهش با توجه به هدف آن، کاربردی و از حیث شیوه اجرا، آمیخته (کیفی-کمی)، با ماهیت اکتشافی می باشد. جامعه آماری پژوهش در بخش کیفی شامل 12 نفر از خبرگان که شامل اساتید دانشگاه، مشاورین سازمانی، و مدیران ارشد بانک صادرات در استان تهران و روش نمونه گیری غیرتصادفی گلوله برفی می باشد و جامعه آماری در بخش کمی شامل کلیه کارکنان بانک صادرات در استان تهران به تعداد 7170 نفر می‎باشد که براساس جدول کرجسی و مورگان، تعداد 365 به عنوان نمونه آماری انتخاب شدند. روش نمونه گیری به صورت تصادفی ساده می‎باشد. برای گردآوری اطلاعات در بخش کیفی از مصاحبه و ادبیات پژوهش و در بخش کمی از دو پرسشنامه ساخته محقق و برگرفته از بخش کیفی استفاده شد. برای تجزیه و تحلیل از نرم افزار SPSS و PLS استفاده شد. نتایج نشان داد در مجموع 101 شاخص و 6 بعد برای آینده نگری حاکمیت الکترونیک و 6 بعد شفافیت سازمانی مدیران شناسایی گردید. تمامی مولفه های آینده نگاری حاکمیت الکترونیک بر شفافیت سازمانی مدیران ارتباط معنادار و مثبت داشت و مدل پیشنهادی شکل گرفت. نتایج آزمون روابط بین متغیرهای مدل رابطه آینده نگاری حاکمیت الکترونیک با شفافیت سازمانی مدیران را نشان می دهد که متغیرهای مستقل توانسته است سطح قوی از تغییرات متغیرهای وابسته را پیش بینی کند و در نهایت تمامی روابط بین متغیرهای مدل رابطه آینده نگاری حاکمیت الکترونیک با شفافیت سازمانی مدیران تایید شده است.

  کلیدواژگان: آینده نگاری، آینده نگاری حاکمیت الکترونیک، حاکمیت الکترونیک، شفافیت سازمانی، منابع انسانی، بازاریابی
 • حسین آقاجان نژاد، مهدی روح الامینی*، شهربانو قلی پور صفحات 155-176

  هدف این پژوهش ارائه مدل عوامل موثر بر تصمیم به خرید مصرف کنندگان در نقطه خرید با استفاده از نظریه داده بنیاد می باشد. روش پژوهش از حیث هدف از نوع تحقیقات کاربردی و از نظر ماهیت اکتشافی می باشد. جامعه آماری پژوهش شامل 10 نفر از خبرگان و اساتید دکترای مدیریت بازاریابی در دانشگاه های استان مازندران می باشند و نمونه گیری به صورت گلوله برفی انجام شد و مصاحبه ها تا دستیابی به اشباع نظری ادامه داشت. در این پژوهش از مصاحبه نیمه ساختاریافته استفاده شد. برای گردآوری و تحلیل داده ها از راهبرد پژوهشی نظریه داده بنیاد، استفاده شد. برای تجزیه و تحلیل داده‎ها از نرم افزار 2020 MAXQDA برای کدگذاری مصاحبه ها استفاده گردید. یافته ها حاکی از آنست که، عوامل علی تاثیرگذار بر تصمیم به خرید مشتریان در نقطه خرید شامل ویژگی های شخصیتی مشتریان، ویژگی های فردی مشتریان و ویژگی های روانشناختی مشتریان می باشند. عوامل زمینه ای شامل ویژگی های محصول و ویژگی های فروشگاه می باشند. همچنین، عوامل مداخله گر شامل ارزش های فرهنگی و شرایط اقتصادی می باشند. براساس یافته ها، راهبردهای اصلی شامل برنامه های تبلیغات، برنامه های پیشبرد فروش، امکان تست محصول، تبلیغات های درون فروشگاهی، استراتژی رهبری قیمت، خرید اعتباری و تبلیغ در نقطه خرید آنی می باشند و پیامدها که نتیجه نهایی عوامل علی، راهبردها، عوامل زمینه ای و شرایط مداخله گر است، شامل تعهد به فروشگاه، تیلیغات شفاهی، تکرار خرید، وفاداری رفتاری، وفاداری نگرشی، سودآوری و افزایش سهم بازار می باشد.

  کلیدواژگان: تصمیم به خرید مصرف کنندگان، نقطه خرید، خرید اعتباری، وفاداری رفتاری، وفاداری نگرشی
 • عسکر عسگرپور، محمدحسن چراغعلی*، ندا فرحبخش صفحات 177-200

  هدف این تحقیق طراحی مدلی برای سنجش و ارزش گذاری دانش فنی در صنایع غذایی حلال می باشد. تحقیق حاضر به لحاظ هدف، کاربردی و یک تحقیق آمیخته (کیفی - کمی) اکتشافی می باشد. جامعه آماری پژوهش در بخش کیفی شامل 20 نفر از خبرگان علمی و خبرگان اجرایی صنایع غذایی حلال بودند که با روش نمونه گیری غیراحتمالی قضاوتی و هدفمند انتخاب شدند. جامعه آماری بخش کمی نیز شامل 250 نفر از کارشناسان صنایع غذایی استان تهران بودند که با استفاده از فرمول کوکران، حجم نمونه 152 نفر تعیین و با روش نمونه گیری تصادفی خوشه ای انتخاب شدند. ابزار گردآوری داده ها در بخش کیفی شامل مصاحبه نیمه ساختار یافته و در بخش کمی نیز پرسشنامه محقق ساخته بود. روایی مصاحبه ها از طریق بازآزمون تایید شد. و روایی محتوایی پرسشنامه بخش کمی نیز توسط خبرگان تایید شد. جهت تحلیل داده های بخش کیفی از روش تحلیلتم (مضمون) و بخش کمی نیز از نرم افزار SPSS و PLS استفاده شد. نتایج نشان داد که مدل سنجش و ارزش گذاری دانش فنی در صنعت غذایی شامل چهار بعد اصلی شامل: عوامل مربوط به شرکت/ سازمان، عوامل مربوط به محیط برون سازمانی، عوامل مربوط به ماهیت فناوری و عوامل مربوط به بازار فناوری و 15 مولفه با 72 شاخص می باشد. نتایج پژوهش در بخش کمی نیز موید معنی داری ارتباط بین ابعاد، مولفه ها و شاخص های مدل نهایی تحقیق می باشد.

  کلیدواژگان: ارزش گذاری دانش فنی، تجاری سازی دانش، محیط برون سازمانی، ماهیت فناوری، بازار فناوری
 • محمدامین عصاریان، هرمز مهرانی*، زهرا علیپور درویشی، نرگس حسن مرادی صفحات 201-224

  هدف اصلی از انجام این تحقیق، تدوین مدل بومی بازاریابی رسانه های اجتماعی فروشگاه های آنلاین است، لذا پژوهش حاضر از نظر هدف در حیطه تحقیقات توسعه ای می باشد. جامعه آماری این تحقیق شامل 10 نفر از خبرگان بازاریابی و اساتید دانشگاهی بوده است که به صورت هدفمند و غیرتصادفی و بر اساس رسیدن به اشباع نظری انتخاب شده است. برای گردآوری داده ها از مصاحبه نیمه ساختاریافته استفاده شد. داده های حاصل از مصاحبه با استفاده از تئوری داده بنیاد و در سه مرحله کدگذاری باز، کدگذاری محوری و کدگذاری گزینشی انجام شد. برای تحلیل داده ها از نرم افزار مکس کیو دی ای ورژن 20 استفاده شد. از کلیه شاخص های به دست آمده از تحلیل کیفی از 10 مصاحبه ، شامل 11 مقوله و تعداد 52 شاخص، جهت تدوین مدل بومی بازاریابی رسانه های اجتماعی فروشگاه های اینترنتی به کار گرفته شده است. ماحصل تحلیل داده ها، ارائه الگوی پارادایمی شامل شش مولفه شرایط علی (فناوری اطلاعات و ارتباطات، مدیریت زمان و مدیریت هزینه)، شرایط زمینه ای (زیرساخت فروشگاه های اینترنتی)، شرایط مداخله گر (تحریم و مشکلات اقتصادی و مدیریت ریسک)، راهبردها (استفاده از نیروی انسانی متخصص و استفاده از تاثیرگذاران)، پدیده محوری (بازاریابی رسانه های اجتماعی) و پیامدها (پایداری در استفاده از شبکه اجتماعی، ارزش ویژه برند) بوده است. برای هر یک از مقوله های اصلی شناسایی شده نیز تعدادی شاخص شناسایی شد.

  کلیدواژگان: بازاریابی اجتماعی، رسانه های اجتماعی، برندسازی، فروشگاه اینترنتی
 • جعفر قیدرخلجانی*، پدرام جاهدی صفحات 225-244

  ابرپروژه به معنای پروژه هایی با دامنه تلاش های گسترده جهت دستیابی به هدف های راهبردی در چهارچوب های کلان زمانی، مالی و کیفی است. ابرپروژه دارای پیامدهای تام، فراگیر و ماندگار است. به این دلیل شناسایی عوامل مرتبط با موفقیت و شکست ابرپروژه حائز اهمیت است. هدف این پژوهش شناسایی یک طرحواره نظری از عوامل موفقیت و شکست ابرپروژه ها با استفاده از رویکرد فراترکیب است. پژوهش از نظر هدف کاربردی، دارای رویکرد روش شناختی کیفی و رویکرد راهبردی فرامطالعه است. جامعه آماری شامل پژوهش های حوزه مدیریت ابرپروژه، روش نمونه گیری قضاوتی و حجم نمونه برابر 23 است. روش تحلیل داده ها شامل گام های تلخیص و کدگذاری داده ها، تحلیل در سطح موردی، ترکیب در سطح میان موردی و نظریه سازی با فرترکیب است. طرحواره نظری عوامل موفقیت و شکست ابرپروژه دارای 139 مفهوم، 21 زیرمقوله و 6 مقوله است. این مقوله ها شامل سطح محلی، سطح ملی، سطح حاکمیتی، سطح بین الملل، سرمایه در دسترس و فرآیند مدیریت ابرپروژه است. در این طرحواره مقوله های سطح محلی، سطح ملی و سطح حاکمیتی دارای تاثیر متقابل بر یکدیگر است. این مقوله ها همچنین بر مقوله سرمایه در دسترس تاثیرگذار است. مقوله سرمایه در دسترس نیز بر مقوله فرآیند مدیریت ابرپروژه تاثیرگذار است. در پژوهش های حوزه مدیریت پروژه نادیده گرفتن سرمایه های فرهنگی و نمادین با تمرکز صرف بر سرمایه های فیزیکی و اجتماعی امری واضح است. همچنین نادیده گرفتن یا بزرگ نمایی سطح بین الملل بسیار مشخص است. در این پژوهش سطح بین الملل به عنوان یک عامل زمینه ای در شبکه روابط فراعلی عوامل موفقیت و شکست ابرپروژه ها شناسایی شده است.

  کلیدواژگان: ابرپروژه، مدیریت ابرپروژه، مدیریت پروژه، عوامل موفقیت و شکست، فراترکیب
 • محمدتقی قشقائی، ایوب احمدی موسی اباد*، محمد طالقانی صفحات 245-270

  هدف تحقیق حاضر ارائه مدل تبیین اثر مولفه های تصمیمات درون و برون سازمانی بر بهای تمام شده محصولات صنعتی با رویکرد عامل بنیان است. روش تحقیق از نظر هدف کاربردی است و از نظر فرایند انجام جزء تحقیقات کیفی و کمی از نوع اکتشافی است. جامعه آماری پژوهش کلیه متخصصان و مطلعین بهای تمام شده محصولات تولیدی صنعتی می باشند و با استفاده از روش نمونه گیری گلوله برفی 35 نفر به عنوان حجم نمونه تعیین شدند. به منظور گردآوری داده ها از بانک های اطلاعاتی شرکت ها از قبیل داده های مربوط به تولیدات صنعتی و قیمت گذاری محصولات استفاده شد. جهت تجزیه و تحلیل داده ها از سه روش تحلیلتم، تکنیک دلفی و مدل عامل بنیان استفاده گردید. نرم افزار مورد استفاده جهت تکنیک دلفی SPSS نسخه 25 و جهت اجرا و شبیه سازی مدل عامل بنیان و اعتبارسنجی آن از نرم افزار Netlogo استفاده گردید. یافته ها نشان می دهد تغییرات در هر عامل در دوره مورد بررسی ضمن اثرگذاری در عاملهای دیگر در بهای تمام شده تاثیرگذار است و در پایان نیز اعتبار مدل توسط خبرگان مورد تایید قرار گرفت. بنابراین ادغام تئوری محدودیت ها با مدل سازی عامل بنیان می تواند به عنوان یک ابزار کارا در بهای تمام شده محصولات تولیدی مورد استفاده قرار گیرد، و به کمک آن می توان قیمت مناسب فروش محصولات در دوره های کوتاه مدت و بلندمدت را تعیین و پیش بینی نمود.

  کلیدواژگان: عامل بنیان، تصمیمات درون سازمانی، تصمیات برون سازمانی، بهای تمام شده محصولات صنعتی، تئوری محدودیت
 • فتاح شریف زاده*، وجه الله قربانی زاده، رمضانعلی مروی، بشیر نداف صفحات 271-295

  هدف این پژوهش تحلیلی بر ارتقای تمکین مالیاتی با استفاده از روش فراترکیب می باشد. این پژوهش از نظر هدف کاربردی، از نظر نحوه جمع آوری داده ها به شکل کیفی و از نظر روش اجرای پژوهش با رویکرد فراترکیب و با بهره از رویکرد باروسو و ساندلوسکی (2007) که گام های این پژوهش براساس روش هفت مرحله ای می باشد؛ جهت بررسی ادبیات تحقیق می‎باشد. جامعه آماری تحقیق شامل نتایج پژوهش های انجام شده در کشورهایی است که تحلیلی بر ارتقای تمکین مالیاتی را داشته اند. برای تجزیه وتحلیل داده ها از روش فراترکیب استفاده گردید. در این مطالعه برای شناسایی مولفه های تمکین مالیاتی، ابتدا معیارهای غربالگری و تجزیه و تحلیل بر روی پژوهش های انجام شده، نهایتا منجر به انتخاب 23 سند شد که تمام الزامات تعیین شده توسط پروتکل بررسی را برآورده می کردند. با بررسی این اسناد، 26 کد به عنوان مضامین سازمان دهنده شناسایی و در قالب 5 کد مضامین فراگیر با عناوین «هنجار فرهنگی، ارزش های اجتماعی، هنجار محوری، قانون مداری، ضمانت های اجرایی» معرفی شدند.

  کلیدواژگان: مالیات، تمکین مالیاتی، پاسخگویی مالیاتی، هنجار فرهنگی، ارزش های اجتماعی
 • مهدی ذوقی، محمدرضا ربیعی مندجین*، علیرضا امیرکبیری صفحات 296-314

  هدف این پژوهش بررسی تاثیر محرک های محیطی بر اجرای خط مشی چابک سازی در دهکده های لجستیک استان تهران می باشد. پژوهش حاضر به لحاظ هدف، کاربردی - توسعه ای می باشد. جامعه آماری پژوهش شامل مدیران عامل و اعضای هیات مدیره موظف، معاونین، مدیران و رئیس ها و سرپرستان دوایر مختلف دهکده های لجستیک استان تهران که تعداد آن ها 99 نفر و نمونه گیری به صورت کل شمار می باشد. ابزار گردآوری اطلاعات از پرسشنامه محرک های محیطی محقق ساخته و برگرفته از بخش کیفی استفاده شد. پایایی تحقیق با استفاده از معیار آلفای کرونباخ در نرم افزار SPSS مورد بررسی قرار گرفت و تایید شد. برای تجزیه وتحلیل داده ها از نرم افزار SPSS و برای مدل سازی معادلات ساختاری از نرم افزار PLS استفاده شد. یافته های پژوهش نشان داد درصد مقبولیت واژه زبانی «فشار و تاثیر بسیار زیاد» برای مقوله تاثیر محرک های محیطی بر اجرای خط مشی چابکی نظام اداری دهکده های لجستیکی استان تهران مورد تایید قرار می گیرد و همچنین مدل از برازش خوبی برخوردار می باشد.

  کلیدواژگان: محرک های محیطی، اجرای خط مشی، چابک سازی، فشارهای مربوط به محصول، فشارهای مربوط به مشتری
 • بهزاد احمدی، حسین وظیفه دوست*، صمد عالی صفحات 315-336

  پژوهش حاضر با هدف ارائه مدل سنجش وفاداری مشتریان بر اساس حواس پنجگانه با تاکید بر نقش میانجی ارزش ادراک شده در صنعت بیمه (مطالعه موردی بیمه عمر و سرمایه گذاری) می باشد. روش پژوهش با توجه به هدف آن، کاربردی و از نظر روش اجرای پژوهش توصیفی-پیمایشی می باشد. جامعه آماری پژوهش خریداران بیمه می باشند که با توجه به محدود بودن جامعه آماری، 384 نفر با استفاده از فرمول کوکران انتخاب شدند و روش نمونه گیری تصادفی ساده می باشد. ابزارگردآوری پژوهش پرسشنامه ساخته محقق که برگرفته از بخش کیفی پژوهش می‎باشد. به منظور تعیین پایایی پرسشنامه ها از روش آلفای کرونباخ با استفاده از نرم افزار SPSS و پایایی ترکیبی با استفاده از نرم افزار SMART PLS استفاده شد. همچنین برای نشان دادن پایایی پرسشنامه از تحلیل عاملی تاییدی استفاده شد. نتایج نشان داد که حواس پنجگانه با نقش واسطه ای ارزش ادراک شده بر وفاداری مشتریان تاثیر مثبت و مستقیم دارد و برازش مدل مطرح شده برای ارتباط متغیرها مورد تایید قرار گرفته است.

  کلیدواژگان: وفاداری مشتریان، حواس پنجگانه، ارزش ادراک شده، بیمه عمر، بیمه سرمایه گذاری
|
 • Mohammadtaha Shafaei, Abdullah Kouloubandi *, Mohammadali Keramati Pages 1-19

  The purpose of this research is the effect of knowledge management on organizational performance considering the mediating variable of business process management. The current research is applicable in terms of purpose, and descriptive-survey in terms of data collection, and correlative type. The statistical population of the current research includes managers and experts of a company active in the field of export and import as many as 160 people, which was considered to be 113 people using Cochran's formula, and non-random sampling method was used. The collection tools in this research include knowledge management questionnaires by Fong et al., (2009), business process management by Rouhani et al., (2014), and organizational performance by Choi and Rainey (2010). The reliability of the research was checked and confirmed using Cronbach's alpha criterion in SPSS software. PLS software was used to fit the conceptual model of the research. The findings of the research showed that based on the significant values ​​of them, all three hypotheses were confirmed. The impact of knowledge management on business process management was 0.742, the impact of knowledge management on organizational performance was 0.422, and the impact of business process management on organizational performance was 0.652. Therefore, the most important proposal of the research is to pay attention to the preservation, sharing and application of knowledge, which is effective both in managing business processes and in increasing the level of organizational performance.

  Keywords: Knowledge Management, organizational performance, Business Processes, Business process management
 • Mohamad Aidi *, Abdulreza Khorshidinia, Aharareh Khatibi Noori, Pari Shojaeian, Parastoo Ghasemian Pages 21-41

  The present study aims to examine the effect of a virtual store atmosphere on customer creativity, with perceived epistemic curiosity serving as a mediator in Digikala online shopping stores. The research method is a descriptive survey in nature and applied in terms of purpose. In addition, it employs a correlational research methodology. The current study collected data through library research and field methods. All students at the University of Isfahan constituted the statistical population for the present study. The sampling method was convenience sampling, and based on Cochran’s formula, the required sample size was calculated to be 384 individuals, of whom 336 students ultimately completed the questionnaire. A standard questionnaire was used to collect data, and its content validity and reliability were confirmed by experts using Cronbach’s alpha coefficient and composite scale reliability, respectively. SPSS and Smart PLS software were used to analyze the research data. All of the research’s hypotheses were confirmed. The significant effect of virtual store experience on consumers’ creativity, the significant effect of virtual store experience on perceptual curiosity, the significant effect of perceptual curiosity on consumers’ creativity, and the mediating hypothesis of the effect of virtual store experience on customers’ creativity via perceived epistemic curiosity were proven.

  Keywords: Shopping experience, virtual store, customers' creativity, perceptual curiosity, Digikala store
 • Ehsan Mohammadi Bajgiran, Ali Hossein Zadeh *, Vahid Sanavi Garosian Pages 42-71

  The purpose of the current research is to design the pattern of compulsive purchase of consumers in the TV shopping industry using the data-based theory. To answer this question, a mixed research method (qualitative and quantitative) was used; the data-based theory was used in the qualitative part, and the descriptive-correlative research method was used in the quantitative part. For data analysis; MaxQDA2020 software was used in the qualitative part, and Lisrel software was used in the quantitative part. The sampling method in the qualitative part is of a targeted type, which was saturated by conducting 10 interviews with professors and experts in the fields of marketing and sales, management, sociology and psychology; and in the quantitative part, data was collected using a questionnaire from the statistical population of television buyers in Mashhad. 384 questionnaires were collected based on Morgan's table and based on random sampling. The validity of the questionnaire was confirmed using face and content validity, and reliability using Cronbach's alpha. The results and findings of the research showed that the central phenomenon of compulsive buying from television has two main categories, including quick and thoughtless buying and irrational and emotional buying, and we have identified the factors that directly and indirectly cause this behavior. Some of the most important factors included appropriate marketing mix design for television sales, marketing capabilities of television sales companies, individual demographic characteristics, personality causes, psychological causes, lifestyle, family, and the role of cultural and social structures.

  Keywords: compulsive buying, Compulsive Buying from TV, Marketing Capabilities, Personality causes, Psychological causes
 • Seyed Morteza Hashemi, MohamadAli Afshar Kazemi *, Abbas Tolouee Ashlaghi, Mehrzad Minooie Pages 73-88

  The purpose of this research is to combine the genetic algorithm in the optimization of the stock portfolio in the financial decision making of investors; in a simulation project, the final use of the input data is to build the simulation model. This process includes collecting input data, analyzing the input data, and using these analyzed input data in the simulation model. The statistical population of the research includes 20 symbols (companies) from among the industries (Vabsadar, Vetjarat, Akhaber, Fakhuz, Fars, Balbar, Tapampi, Khasapa, Khodro, Sasharq, Sosofi, Shobhorn, Shapna, Ghopino, Fould, Ghasabat, Kesra, Vanbank, Vanneft, Veniki) and the information related to the daily stock price and the daily index value from Decembre 22, 2008 to January 16, 2020 was considered as a sample. The tool for collecting information and data is using the Phipiran site, and the amount of beta (risk) of stocks is calculated monthly using Excel software, and the frequency of return and beta (risk) calculated using Spss software, and distribution functions were discussed using Easy fit software; the results showed that if the agents are beginners to earn more profit than normal behavior and accept 40% risk, the amount of profit obtained after optimizing the model with genetic algorithm is more than the initial model. If the agents are professionals to earn more profit than risk-averse behavior and accept 80% risk, the amount of profit obtained after optimizing the model with genetic algorithm is more than the initial model.

  Keywords: Genetic Pattern, Stock portfolio, financial decision making, Investors
 • Safoora Meysamiazad, Ali Hijiha *, MohammadAli Abdolvand, Bahram Kheiri Pages 89-108

  The purpose of this research is to identify the determining factors of green product branding, a model for Iran's food industry. The research method is applicable in terms of purpose, and mixed (qualitative-quantitative) in terms of implementation method, and survey-exploratory in terms of data collection method. The statistical population of the research in the qualitative part includes 15 managers of green brand food companies with master's and PhD educations in the field of management, agriculture and entrepreneurship, as well as professors of business management and environment at the university, who were selected for an interview by means of judgmental sampling. The statistical population in the quantitative part is the consumers of green products in the food industry; 384 people were selected using available sampling and answered the questions of the questionnaire. Interviews and questionnaires made by the researcher and taken from the qualitative section were used to collect information. In the qualitative section, the data obtained from the interviews were coded and analyzed in three main stages: open coding, axial coding, and selective coding. In the quantitative section, SPSS software was used for analysis and PLS was used for structural equations. The results in the qualitative section showed that 214 open codes, 85 concepts and 26 subcategories were identified and extracted from the conducted interviews. The results in the quantitative part showed that the model has a suitable fit and can be used for branding green products in the country's food industry.

  Keywords: Green branding, Sustainable Competitive Advantage, Food Industry, comprehensive approach
 • Majid Sayyari, Mohammadreza Cheraghali *, Parviz Saeedi Pages 109-130

  The purpose of this research is to provide a model of international strategic renewal of pharmaceutical industry businesses. The current research method is data-based according to the purpose, and also according to the data collection; which was collected in the year 2021 through semi-structured interviews. In order to collect information, a statistical community including 18 experts, including managers and experts in the export field of the top exporting businesses of the pharmaceutical industry active in Tehran province was selected. The purposeful sampling method is in the form of snowball, which theoretical adequacy was determined according to the rule of theoretical saturation. The qualitative part of the data was analyzed through open, axial and selective coding by MAXQDA software. The results of the research showed that in the design of the international strategic renewal model of pharmaceutical industry businesses, there are a total of 10 components were identified and extracted in the form of strategic factors (organizational components, lean and agile supply chain, international strategy), causal conditions (marketing component), structural conditions (entrepreneurship), consequences (financial performance, organizational performance) and background conditions (environmental components, management components, social components).

  Keywords: Strategic modernization, Internationalization, Business, Pharmaceutical industry, Lean supply chain
 • Manijeh Barazideh, Maryam Taghvaeeyazdi *, Kiomars Niazazari Pages 131-154

  The purpose of this research is the relationship between e-governance foresight and the organizational transparency of managers (case study: Saderat Bank of Tehran province). According to its purpose, the research method is applicable, and in terms of its implementation, it is mixed (qualitative-quantitative), with an exploratory nature. The statistical population of the research in the qualitative part includes 12 experts, including university professors, organizational consultants, and senior managers of Saderat Bank in Tehran province, and the sampling method is non-random snowball; and the statistical population in the quantitative part includes all the employees of Saderat Bank in Tehran province; 7170 people of which 365 were selected as a statistical sample based on the table of Karjesi and Morgan. The sampling method is simple random. To collect information in the qualitative part, interviews and research literature were used, and in the quantitative part, two questionnaires made by the researcher and taken from the qualitative part were used. SPSS and PLS software were used for analysis. The results showed that a total of 101 indicators and 6 dimensions were identified for the foresight of e-governance, along with 6 dimensions of organizational transparency of managers. All the components of e-governance foresight had a significant and positive relationship on the organizational transparency of managers, and thus, the proposed model was formed. The results of the test of the relationships between the variables of the e-governance foresight relationship model with organizational transparency of managers show that the independent variables have been able to predict a strong level of changes in the dependent variables, and finally all the relationships between the variables of the e-governance foresight relationship model with organizational transparency Managers are approved.

  Keywords: Foresight, e-governance foresight, E-governance, Organizational Transparency, human resources, Marketing
 • Hossein Aghajannezhad, Mehdi Rouholamini *, Shahrbanoo Gholipour Pages 155-176

  The purpose of this research is to provide a model of the factors influencing consumers' purchase decisions at the point of purchase using data-based theory. The research method is applicable in terms of purpose, and exploratory in terms of nature. The statistical population of the research includes 10 experts and PhD professors of marketing management in the universities of Mazandaran province, and the sampling was done in the form of a snowball, and the interviews continued until reaching theoretical saturation. Semi-structured interview was used in this research. To collect and analyze the data, the foundation's data theory research strategy was used. For data analysis, MAXQDA 2020 software was used to code the interviews. The findings indicate that the causal factors affecting customers' purchase decisions at the point of purchase include customers' personality characteristics, customers' individual characteristics, and customers' psychological characteristics. Background factors include product characteristics and store characteristics. Also, intervening factors include cultural values ​​and economic conditions. Based on the findings, the main strategies include advertising programs, sales promotion programs, the possibility of product testing, in-store promotions, price leadership strategy, credit purchase, and promotion at the point of instantaneous purchase; and the consequences that are the final result of causal factors, strategies, background factors and the intervening conditions include commitment to the store, word of mouth, repeat purchase, behavioral loyalty, attitudinal loyalty, profitability, and increasing market share.

  Keywords: Consumers' purchase decision, point of purchase, credit purchase, behavioral loyalty, Attitudinal Loyalty
 • Askar Asgarpour, MohammadHassan Cheraghali *, Nada Farahbakhsh Pages 177-200

  The purpose of this research is to design a model for measuring and valuing technical knowledge in the halal food industry. The present research is applicable in terms of purpose, and a mixed research (qualitative-quantitative) exploratory. The statistical population of the research in the qualitative part included 20 scientific experts and executive experts of the halal food industry, who were selected by non-probability judgmental and purposeful sampling. The statistical population of the quantitative part included 250 people from the food industry experts of Tehran province, among whom 152 people were selected using the Cochran formula and selected as the sample size by cluster random sampling method. The data collection tool in the qualitative part included a semi-structured interview, and in the quantitative part, a researcher-made questionnaire. The validity of the interviews was confirmed through retesting. And the content validity of the quantitative part of the questionnaire was also confirmed by the experts. In order to analyze the data of the qualitative part, the theme analysis method was used, and SPSS and PLS software were used for the quantitative part. The results showed that the measurement and valuation model of technical knowledge in the food industry consists of four main dimensions including: factors related to the company/organization, factors related to the extra-organizational environment, factors related to the nature of technology, and factors related to the technology market; along with 15 components and 72 indicators. The results of the research in the quantitative part also confirm the significant relationship between the dimensions, components and indicators of the final research model.

  Keywords: Technical knowledge valuation, Knowledge Commercialization, extra-organizational environment, nature of technology, technology market
 • MohammadAmin Assarian, Hormoz Mehrani *, Zahra Alipour Darvishi, Narges Hasan Moradi Pages 201-224

  The main purpose of this research is to develop a native model of social media marketing for online stores, so the current research is in the scope of developmental research. The statistical population of this research included 10 marketing experts and university professors who were selected purposefully and non-randomly, based on reaching theoretical saturation. A semi-structured interview was used to collect data. The data obtained from the interview was done in three stages of open coding, central coding and selective coding through database theory. Max QDA version 20 software was used for data analysis. From all the indicators obtained from the qualitative analysis of 10 interviews, 11 categories and 52 indicators have been used to formulate the native model of social media marketing of online stores. The result of data analysis has been presenting a paradigmatic model including six components of causal conditions (information and communication technology, time management and cost management), background conditions (infrastructure of online stores), intervening conditions (sanctions and economic problems, and risk management), strategies (use of expert manpower and the use of influencers), the central phenomenon (social media marketing), and consequences (sustainability in the use of social networks, special value of the brand). A number of indicators were also identified for each of the identified main categories.

  Keywords: Social Marketing, Social Media, Branding, Online Store
 • Jafar Gheidar-Kheljani *, Pedram Jahedi Pages 225-244

  Megaproject means projects with a wide range of efforts to achieve strategic goals in time, financial and qualitative macro frameworks. Megaprojects have deep, comprehensive and lasting outcomes. For this reason, it is important to identify the factors related to megaprojects success and failure. This research aims to identify a theoretical framework for megaproject success and failure factors with a meta-synthesis approach. The research is applicable with a qualitative methodological approach and meta-study strategic approach. The statistical population includes megaproject management research, sampling method is judgmental, and sample size is 23. The research data analysis method includes the steps of extracting and coding data, analyzing in case-specific level, synthesis on cross-study level, and building theory with meta-synthesis. Theoretical framework of megaprojects success and failure factors has 139 concepts, 21 subcategories and 6 categories. These categories include local level, national level, governance level, international level, available capital and megaproject management process. In this theoretical framework, the categories of local level, national level and governance level have mutual influence on each other. These categories also have effect on available capital. Available capital also has effects on megaproject management process. Ignoring cultural capital and symbolic capital and focusing on physical capital and social capital is evident in megaproject management research. Also Ignoring or exaggerating international factors is evident in megaproject management research. While, in this research international factors identified as a contextual factor in the network of supra-causal relationships of the success and failure factors of megaprojects.

  Keywords: Megaproject, megaproject management, project management, Success, failure factors, Meta-Synthesis
 • Mohammad Taghi Ghashghaei, Ayoub Ahmadi Mousa Abad *, Mohammad Taleghani Pages 245-270

  The aim of the current research is to provide a model to explain the effect of internal and external organizational decision components on the cost price of industrial products with a factor-based approach. The research method is applicable in terms of its purpose, and, a kind of qualitative and quantitative research of an exploratory type in terms of the process. The statistical population of the research is all experts and informants of the cost price of industrial products, and 35 people were determined as the sample size by the snowball sampling method. Companies' databases such as data related to industrial production and product pricing were used to collect data. Three methods of theme analysis, Delphi technique and factor-based model were used to analyze the data. The software used for the Delphi technique was SPSS version 25, and Netlogo software was used for the implementation and simulation of the factor-based model and its validation. The findings show that the changes in each factor during the period under review have an effect on other factors in the final price, and at the end, the validity of the model was confirmed by the experts. Therefore, the integration of the theory of constraints with factor-based modeling can be used as an effective tool in the cost price of manufactured products, and by means of it, the appropriate selling price of products can be determined and predicted in the short and long term periods.

  Keywords: factor-based, intra-organizational decisions, extra-organizational decisions, cost price of industrial products
 • Fattah Sharifzadeh *, Vajhollah Ghorbanzadeh, Ramezan Ali Marvi, Bashir Naddaf Pages 271-295

  The purpose of this research is to analyze the promotion of tax compliance using the meta-combination method. This research is applicable in terms of purpose, qualitative in terms of the way of collecting data, and with a meta-composite approach in terms of the method of conducting the research, using the approach of Barroso and Sandlowski (2007) that the steps of this research are based on the seven-step method to review the research literature. The statistical population of the research includes the results of research conducted in countries that have analyzed the promotion of tax compliance. For data analysis, meta-combination method was used. In this study, to identify the components of tax compliance, first the screening criteria and analysis on the conducted researches finally led to the selection of 23 documents that met all the requirements set by the review protocol. By examining these documents, 26 codes were identified as organizing themes and were introduced in the form of 5 comprehensive theme codes with the titles "cultural norm, social values, central norm, rule of law, executive guarantees".

  Keywords: tax, Tax Compliance, tax accountability, cultural norm, Social Values
 • Mahdi Zoghi, MohammadReza Rabiee Mandejin *, Alireza Amirkabiri Pages 296-314

  The purpose of this research is to investigate the impact of environmental stimuli on the implementation of the agility policy in logistics villages of Tehran province. The current research is applicable-developmental in terms of purpose. The statistical population of the research includes managing directors and members of the board of directors, deputies, managers and heads and supervisors of different departments of logistics villages in Tehran province, whose number is 99 and the sampling method is total number. The information collecting tool was the questionnaire of environmental stimuli made by the researcher, taken from the qualitative section. The reliability of the research was checked and confirmed using Cronbach's alpha criterion in SPSS software. SPSS software was also used for data analysis, and PLS software was used for structural equation modeling. The findings of the research showed that the acceptance percentage of the language term "very high pressure and impact" is confirmed for the category of the impact of environmental stimuli on the implementation of the agility policy of the administrative system of logistics villages in Tehran province, and also the model has a good fit.

  Keywords: general policies of the administrative system, environmental drivers in policy implementation, Logistics Villages, Fuzzy logic
 • Behzad Ahmadi, Hossein Vazifehdoost *, Samad Aali Pages 315-336

  The purpose of this research is to provide a customer loyalty model based on the five senses with the mediating role of perceived value in the insurance industry (case study of life and investment insurance). The research method is applicable in terms of purpose, and descriptive-survey in terms of the conducting method. According to the subject nature of the research model and professors' opinions, the statistical population of the research is the insurance buyers; and due to the limited statistical population, 384 people were selected using Cochran's formula; and the random sampling method is simple. The collection tool is a researcher-made questionnaire, taken from the qualitative part of the research. SPSS and PLS software were used for analysis. Also, confirmatory factor analysis was used to show the reliability of the questionnaire. The results showed that the five senses with the mediating role of perceived value have a positive and direct effect on customer loyalty, and the fit of the proposed model for the relationship of the variables has been confirmed.

  Keywords: customer loyalty, Five Senses, perceived value, Life Insurance, investment insurance