فهرست مطالب

مجله دانشکده دندان پزشکی اصفهان
سال نوزدهم شماره 4 (پیاپی 85، زمستان 1402)

 • تاریخ انتشار: 1403/02/16
 • تعداد عناوین: 8
|
 • مرجان بهتی، هاجر عطار زاده*، هاجر شکرچی زاده، روشنک میرزایی صفحات 253-264
  مقدمه

   تغییرات فیزیولوژیکی بدن مادر در دوران بارداری موجب حساسیت بیشتر این گروه نسبت به بیماری های دهان و دندان شده که می تواند بر سلامت مادر و کودک تاثیرات مهمی داشته باشد. جهت بهبود سلامت دهان و دندان مادر و سلامت نوزاد مراقبت های دندان پزشکی پیش از بارداری و طی دوره ی بارداری ضروری به نظر می رسد. هدف از این مطالعه، ارزیابی سواد سلامت دهان و دندان کارشناسان مامایی شاغل در مراکز بهداشت و درمان شهر اصفهان بود.

  مواد و روش ها

  این مطالعه ی توصیفی- تحلیلی بر روی 110 کارشناس مامایی شاغل در مراکز بهداشت و درمان شهر اصفهان در سال 1400-1399 انجام شد که با استفاده از پرسش نامه ی سطح سواد سلامت آن ها بررسی گردید. پرسش نامه شامل اطلاعات دموگرافیک (سن و سابقه ی کاری) و 17 سوال در چهار حیطه ی (شنیداری، درک مطلب، توانایی خواندن و تصمیم گیری) و ارزیابی رفتار بهداشتی بود . داده ها با آزمون های آماری Kruskal-Wallis،  Mann–Whitneyو Spearman و Fisher تجزیه و تحلیل شدند (0/05 = α).

  یافته ها

   بین رفتارهای سلامت دهان و دندان و سطح سواد سلامت در کارشناسان مامایی تفاوت معنی دار وجود نداشت (0/449 = p value). بین امتیاز سواد سلامت دهان و دندان کارشناسان مامایی با میزان سن (0/693 = r، -0/038 = p value) و سابقه ی کار (0/325 = r، 0/095- = p value) تفاوت معنی داری وجود نداشت.

  نتیجه گیری

   سواد سلامت دهان و دندان کارشناسان مامایی در حد مطلوب بود. و سواد سلامت با سن و سابقه کار ارتباط معناداری نداشت. برای افزایش میزان سواد سلامت می توان دوره های آموزش بیشتر در بازه های زمانی مشخص در دستور کار مراکز درمانی قرار گیرد.

  کلیدواژگان: سلامت دهان، سواد، مامایی، بارداری
 • نرگس نقش، آرزو حسینی، رضا بیرنگ*، مریم محمدی صفحات 265-272
  مقدمه

   هدف از این مطالعه، بررسی تاثیر تابش دو نوع لیزر دیود با طول موج های 810 و 980 نانومتر و لیزر Er:YAG بر میزان زبری سطح Ra دیسک های تیتانیوم سندبلاست و اسید اچ شده (SLA) بود.

  مواد و روش ها :

   در این مطالعه ی تجربی، آزمایشگاهی که در سال های 1396 و 1397 در مرکز تحقیقات پروفسور ترابی نژاد و آزمایشگاه مرکزی دانشگاه اصفهان انجام گردید، از 17دیسک تیتانیوم با سطح SLA با قطر 2/5 و ارتفاع 2 میلی متر استفاده شد. نمونه ها به سه دسته ی پنج تایی و یک دسته ی دوتایی (به عنوان گروه شاهد) تقسیم شدند. گروه اول با استفاده از لیزرEr:YAG ، گروه دوم با استفاده از لیزر دیود 810 نانومتر و گروه سوم با استفاده از لیزر دیود 980 نانومتر تحت تابش قرار گرفتند. برای گروه چهارم به عنوان گروه شاهد، اقدامی انجام نشد. سپس زبری سطح با استفاده از میکروسکوپ SPM و شاخص های Ra و Rq بررسی گردید. داده ها با استفاده از آنالیز واریانس یک طرفه و آزمون تعقیبی Tukey مقایسه شدند. سطح معنی داری، 0/05 > α در نظر گرفته شد.

  یافته ها : 

  آنالیز آماری داده های حاصل نشان داد که بین میانگین میزان خشونت سطح بر اساس شاخص های Ra وRq ، در چهار گروه اختلاف معنی دار وجود نداشت.

  نتیجه گیری

  تابش لیزر دایود 810 و 980 نانومتر و همچنین لیزر Er:YAG، سطح دیسک های تیتانیوم SLA را بدون آسیب آلودگی زدایی کرد. با این حال، آزمایشات بالینی بیشتری برای تایید نتایج مطالعه حاضر مورد نیاز خواهد بود.

  کلیدواژگان: ایمپلنت های دندانی، تیتانیوم، لیزر
 • شیوا محبوبی*، آرین آزادنیا صفحات 273-280
  مقدمه

  جهت دستیابی به زیبایی مطلوب در دندان های قدامی ماگزیلا، نسبت پهنا به ارتفاع این دندان ها بسیار مهم هستند. یکی از نسبت های کاربردی برای تعیین این ابعاد، استاندارد طلایی است. هدف این مطالعه، ارزیابی شیوع استاندارد طلایی در دندان های قدامی ماگزیلا و بررسی قرینگی دو سمت و رابطه ی آن با جنسیت بود.

  مواد و روش ها

  این مطالعه ی مقطعی (توصیفی-تحلیلی) در دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی کردستان در سال 1399- 1398 انجام شد. 100 کست گچی از فک بالای دانشجویان تهیه شد. فوتوگرافی هر کست در شرایط استاندارد گرفته شد. پهنا و ارتفاع هر دندان با نرم افزارAdobe Photoshop CS6  اندازه گیری شد و با رنج 85-75 درصد مقایسه شد. داده ها بر اساس سمت و جنسیت با آزمون t-test آنالیز شد. در این مطالعه 0/05 = p value معنی دار تلقی شد.

  یافته ها

  نسبت پهنا به ارتفاع دندان های قدامی ماگزیلا در مردان در محدوده ی 0/82 تا 0/91 و در زنان در محدوده ی 0/84 تا 0/9 قرار داشت. در مقایسه ی سمت راست و چپ، بیشترین عدم قرینگی مربوط به کانین مردان و کمترین عدم قرینگی مربوط به انسیزور سانترال مردان و کانین زنان بود. هیچ گونه تفاوت معنی داری بر اساس جنسیت وجود نداشت، به جز کانین سمت چپ (0/01 = p value)، که در زنان به صورت معنی داری بالاتر از مردان بود (87/0 در مقابل 0/82).

  نتیجه گیری

  با توجه به شیوع پایین استاندارد طلایی، بهتر است به جای تمرکز بر یک نسبت عددی ثابت، هماهنگی ابعاد دندان های قدامی با سایر نسبت های صورتی و فکی معیاری برای تعیین ابعاد این دندان ها باشد.

  کلیدواژگان: استاندارد طلایی، دندان های قدامی ماگزیلا، پهنا، ارتفاع
 • پدرام پیش گاهی*، پروین میرزاکوچکی صفحات 281-287
  مقدمه

  یکی از عوارض درمان بلیچینگ (Dental Bleaching)، حساسیت دندانی است . هدف از این مطالعه ی کارآزمایی بالینی، بررسی تاثیر استفاده از فلوراید قبل یا بعد از استفاده ی ماده بلیچینگ در کاهش حساسیت دندانی در طی دوره ی درمان 14 روزه می باشد.

  مواد و روش ها

   این پژوهش کارآزمایی بالینی در سال 1391 در دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان (خوراسگان) انجام شد. 24 نمونه به سه گروه دسته بندی شدند (8 = n). گروه اول روزانه 6 ساعت از کارباماید پروکسید (CP) 20% ، گروه دوم  قبل از استفاده از CP, از فسفات فلورایداسیدیته 23/1% (APF) به مدت 4 دقیقه و در گروه سوم بعد از CP، از APF برای 4 دقیقه استفاده کردند. پس از ثبت حساسیت به صورت روزانه، داده ها به وسیله ی آزمون ANOVA آنالیز شد (درجه ی معنی دار شدن کمتر از 0/05 است (0/05 < p value) .

  یافته ها

   میانگین حساسیت در طول دوره 14 روزه در گروه اول 1/3 در گروه دوم 0/56 و در گروه سوم 0/5 بود. میانگین حساسیت در گروه شاهد به شکل قابل توجهی بیشتر از گروه دوم (0/028 = p value) و گروه سوم (0/008= p value) بود. میانگین حساسیت در دوره ی 14 روزه در گروه اول و سوم تغییر نکرد. میانگین حساسیت در گروه دوم به شکل قابل ملاحظه ای کاهش یافت (0/05 > p value).

  نتایج

   مصرف فسفات فلوراید 1/23% قبل یا بعد از انجام درمان بلیچینگ با کارباماید پروکسید 20% ، باعث کاهش شدت حساسیت در طول دوره ی 14 روزه می شود.

  کلیدواژگان: فسفات فلوراید اسیدیته، حساسیت عاجی، مواد سفید کننده ی دندانی
 • رضا شاهی*، الناز شفیعی، خدیجه پوینده، ثنا اهرابی صفحات 288-302
  مقدمه

   مدل سازی معادلات ساختاری طبقه ای از روش های آماری چندمتغیره است که ابعاد تحلیل عاملی و رگرسیون را ترکیب می کند تا محققان را در بررسی همزمان روابط میان متغیرها توانا سازد. این روش، تا به حال در پژوهش های دندان پزشکی مورد استفاده قرار نگرفته است. هدف مقاله حاضر، تعیین تاثیر آگاهی، نگرش و عملکرد والدین بر پوسیدگی دندانی فرزاندانشان با میانجیگری مصرف مواد قندی با استفاده از این روش بود.

  مواد و روش ها

   در این مطالعه ی مشاهده ای تحلیلی، پرسش نامه های آگاهی، نگرش و عملکرد والدین در بین 385 نفر از مردم شهر تبریز در ماه های بهمن و اسفند 1401 تکمیل شد. این پرسش نامه ها بر اساس تحقیقات قبلی و توسط محققین ساخته شده است. برای آزمون فرضیه های پژوهش از روش Partial Least Square with Structural Equation Modeling  استفاده شده است (0/01 = α).

  یافته ها

   با توجه به نتایج تحلیل آماری، تاثیر «آگاهی والدین»، «عملکرد والدین» و «میزان مصرف مواد قندی کودکان» روی «شاخص پوسیدگی دندان» و همچنین تاثیر «آگاهی والدین»، «نگرش والدین» و «عملکرد والدین» روی «میزان مصرف مواد قندی کودکان» در سطح 0/01 معنی دار است (0/01  value <p). همچنین نتایج تحلیل نشان داد که اثر غیرمستقیم متغیرهای «آگاهی»، «نگرش» و «عملکرد» والدین روی متغیر «شاخص پوسیدگی دندان های شیری» از طریق متغیر میانجی «میزان مصرف مواد قندی» در سطح 0/01 معنای دار است (0/01  value <p). ولی تاثیر «نگرش والدین» روی «شاخص پوسیدگی دندان» معنی دار نبود (0/05  value >p).

  نتیجه گیری

   در این مطالعه نشان داده شد که آگاهی، نگرش و عملکرد والدین بر روی شاخص پوسیدگی دندان از طریق متغیر میزان مصرف مواد قندی تاثیر معنی داری دارد.

  کلیدواژگان: شاخصdmf، مدل سازی معادلات ساختاری، نگرش، عملکرد
 • زهرا صابری، فیروزه نیلچیان*، امید استکی صفحات 303-312
  مقدمه

   این مطالعه با هدف تعیین نگرش دانشجویان دندان پزشکی اصفهان نسبت به رشته ی تحصیلی و آینده ی شغلی خود در سال 1399-1400 انجام شد.

  مواد و روش ها

   این مطالعه در بهار سال 1400 در دانشکده ی دندان پزشکی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان انجام شد. در این مطالعه 220 نفر از دانشجویان سال سوم و سال آخر دندان پزشکی شرکت کردند. از پرسش نامه ای پژوهشگرساخته جهت بررسی نگرش دانشجویان در دو حیطه ی رشته ی تحصیلی (9 سوال) و آینده ی شغلی (11 سوال) استفاده و پاسخ دهی به سوالات توسط مقیاس لیکرت 5 نمره ای انجام شد. نتایج با میانگین و انحراف معیار گزارش شد و جهت تحلیل داده ها نیز از آزمون T استفاده شد. سطح معنی داری در آنالیزها 0/05 در نظر گرفته شد.

  یافته ها

   نمره ی نگرش به رشته ی تحصیلی 32/76 (5/18±) بود که بالاتر از حد متوسط است. همچنین نمره ی نگرش به آینده ی شغلی 29/89 (5/89±) بود که پایین تر از حد متوسط است. آزمون T نشان داد که در مورد میانگین نمره ی رشته ی تحصیلی تفاوت معنی داری بین دانشجویان سال سوم و سال آخر وجود دارد (0/02 p value <) ولی میانگین نمره ی آینده ی شغلی فاقد تفاوت معنای دار است (0/093  value <p).

  نتیجه گیری

   نگرش دانشجویان دندان پزشکی نسبت به رشته ی تحصیلی خود بالاتر از حد متوسط (مثبت) ولی نسبت به آینده ی شغلی خود پایین تر از حد متوسط بود که از جمله دلایل آن بروز نگرانی هایی مانند شرایط اقتصادی جامعه و افزایش پذیرش دانشجویان در مراکز متعدد دانشگاهی است که تاثیر منفی بر نگرش دانشجویان می گذارد.

  کلیدواژگان: دانشجویان دندان پزشکی، نگرش، انتخاب شغل، رضایت شغلی
 • عادل تابش، حانیه سادات سجادی، زهرا صابری*، حسین هنرآسا صفحات 313-320
  مقدمه

   این مطالعه با هدف بررسی عملکرد دانشجویان دانشکده ی دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان در تکمیل پرونده ی دندانپزشکی انجام شد.

  مواد و روش ها

   این مطالعه به صورت مقطعی در بهار سال 1400 در دانشگاه علوم پزشکی اصفهان و با شرکت 200 نفر از دانشجویان دو سال آخر دانشکده ی دندانپزشکی انجام شد. در این مطالعه از پرسشنامه ای پژوهشگرساخته جهت بررسی عملکرد دانشجویان در پر کردن پرونده ی دندانپزشکی استفاده شد.  جهت پاسخ دهی به سوالات پرسشنامه معیار لیکرت با 5 گزینه به کار رفت: هرگز، به ندرت، گاهی اوقات، اغلب اوقات و همیشه؛ که به ترتیب نمره ی 1 تا 5 به هر یک از پاسخ ها اختصاص داده شد. سپس نتایج به صورت میانگین و انحراف معیار گزارش و با استفاده از آزمون Independent t-test (با سطح معنی داری 0/05)، رابطه ی آن ها نسبت به جنسیت و سال تحصیلی بررسی شد.

  یافته ها

   عملکرد 77 درصد دانشجویان در بازه ی 2 تا کمتر از 4 قرار گرفت که به عنوان عملکرد متوسط گزارش شد. عملکرد 0/5 درصد ضعیف و عملکرد 5/22 درصد خوب گزارش شد. همچنین عملکرد دانشجویان بر خلاف جنسیت، نسبت به سال تحصیلی رابطه ی معناداری داشت (0/001 p value <)، به طوری که دانشجویان سال 5 از دانشجویان سال 6 عملکرد بهتری داشتند.

  نتیجه گیری

   عملکرد بیشتر دانشجویان دو سال آخردندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان در تکمیل پرونده ی دندانپزشکی در سطح متوسط می باشد. همچنین در این مطالعه دیده شد که سال تحصیلی دانشجویان، بر خلاف جنسیت آن ها، می تواند بر عملکردشان اثرگذار باشد؛ به طوری که دانشجویان سال 5 از دانشجویان سال 6 عملکرد بهتری داشتند.

  کلیدواژگان: دانشجویان دندانپزشکی، ارزیابی فرایند درمان، مدارک دندانپزشکی، پرونده سازی
 • فرینوش دیوانی زاده*، متین عابد حقیقی صفحات 321-331
  مقدمه

   سلامت دهان و دندان یکی از مهم ترین فاکتورهایی است که بر روی کیفیت زندگی کودکان اثر می گذارد. کیفیت زندگی مرتبط با سلامت دهان تاثیرات فیزیکی، اجتماعی و روحی-روانی ناشی از وضعیت سلامت دهان را مورد ارزیابی قرار می دهد. هدف از انجام این مطالعه، تاثیر سلامت دهان و دندان کودکان 8 تا 10 ساله شیراز در سال 1396 بر روی کیفیت زندگی شان می باشد. 

  مواد و روش ها

  مطالعه ی حاضر از نوع توصیفی- تحلیلی و به روش مقطعی بر روی 315 کودکان 8 تا 10 ساله دختر و پسر در شیراز انجام و نمونه گیری از هر چهار ناحیه آموزش و پرورش به صورت طبقه ای خوشه ای صورت گرفت که همگی مورد معاینه بالینی قرار گرفتند و شاخص DMFT/dmft به ازای هر نفر جهت ارزیابی وضعیت سلامت دهانی ثبت شد. جهت تجزیه و تحلیل داده ها از ضریب همبستگی و Spearman ، T-test و one-way ANOVA استفاده شد (0/05 < p value).

  یافته ها

  میانگین نمره ی Child-OIDP 11/41 با انحراف معیار 13/55 به دست آمد. میانگین شاخص Child-OIDP با سن کودکان و جنسیت آن ها رابطه ی معنی داری نداشت (0/42 = p value و 0/27 =  p value). بین میانگین شاخص child-OIDP و شاخص پوسیدگی دندان های شیری (dmft) و شاخص کل پوسیدگی موجود در دهان (DMFT+dmft) ارتباط مستقیم و معنی داری وجود داشت (0/001 = p value).

  نتیجه گیری

  نتایج مطالعه ی حاضر نشان دهنده ی تاثیر قابل توجه بیماری های دهان و دندان در کاهش کیفیت زندگی کودکان بود. بنابراین برای افزایش کیفیت زندگی مرتبط با سلامت دهان می بایست تمهیدات لازم جهت بهبود دسترسی آن ها به مراقبت های درمانی و پیشگیری در نظر گرفته شود.

  کلیدواژگان: کیفیت زندگی، پوسیدگی دندان، سلامت دهان، DMFT، dmft
|
 • Marjan Behtti, Hajar Atarzadeh*, Hajar Shekarchizadeh, Roshanak Mirzaei Pages 253-264
  Introduction

  The physiological changes in the mother's body during pregnancy make this group more sensitive to oral and dental diseases, which can have important effects on the health of the mother and the child. To improve the oral and dental health of the mother and the health of the baby, dental care before pregnancy and during pregnancy seems necessary. The purpose of this study was to determine the level of oral health literacy in midwifery experts working in Isfahan health centers.

  Materials & Methods

  This research is descriptive and cross-sectional and 110 questionnaires answered by midwifery experts were selected for review in this study. The questionnaire used in this study includes two demographic questions in the field of age and work experience of midwifery experts and 20 questions about measuring oral health literacy. The data were analyzed with chi-square and Fisher's exact test (α = 0.05).

  Results

  No relationship was observed between oral health behavioral habits and health literacy level in midwifery experts (p value = 0.449). There was no significant relationship between the oral health literacy score of midwifery experts with age (p value = -0.338, r = 0.693) and work experience (p value = -0.095, r = 0.325).

  Conclusion

  According to this study, it can be concluded that the oral health literacy of midwifery experts is sufficient, but the need for more training to increase the updating of information of midwives in Isfahan is felt.

  Keywords: Oral health, Literacy, Midwifery, Pregnancy
 • Narges Naghsh, Arezoo Hosseini, Reza Birang*, Maryam Mohammadi Pages 265-272
  Introduction

  The aim of this study was to investigate the effect of two types of diode lasers with wavelengths 980 nm and 810 nm and Er: YAG laser on the level of surface roughness of Sandblasted, large grit, acid-etched (SLA) titanium discs.

  Materials and Methods

  In this in vitro experimental study, in the 2017 - 2018 years at the research center of Professor Tarabinejad and the central laboratory of Isfahan University,17 SLA titanium discs with a diameter of 2.5 and a height of 2 mm were used. The samples were divided into three groups of five for three lasers and one group of two as the control group. The first group was irradiated with Er: YAG laser, the second group with diode laser 810 nm, and the third group with diode laser 980 nm; and no intervention was done for the control group. The surface roughness was then investigated using an SPM microscope and Ra and Rq parameters. The obtained data were compared using one analysis of variance (ANOVA) and Tukey's post-hoc test. The significance level was set at α= 0.05.

  Results

  Analysis of the obtained data showed that there was no statistically significant difference in the mean values of Ra and Rq parameters among four groups.

  Conclusion

  Irradiation of diode lasers 810 and 980 and also Er: YAG, decontaminated the SLA titanium disc surfaces without damage. However, additional clinical trials will be needed to verify the results of the present study.

  Keywords: Dental Implants, Titanium, Laser
 • Shiva Mahboubi*, Arian Azadnia Pages 273-280
  Introduction

  To achieve an optimal aesthetic in the maxillary anterior teeth, the ratio of width to length of these teeth is very important. One of the practical proportions for measuring the dimensions of these teeth is the Golden Standard. This study aims to evaluate the prevalence of Golden Standard in the maxillary anterior teeth and examine symmetry on both sides and its relationship with gender.

  Materials and Methods

  This cross-sectional (descriptive and analytical) study was done on Kurdistan medical students in 2019-2020, 100 gypsum casts were prepared from the maxilla of students. Each cast’s photograph was taken under standard conditions. The width and length of each tooth were measured with Adobe Photoshop CS6 software and compared with the range %75-%85. The data was analyzed by t-test according to the side and gender. In this study, p value = 0.05 was considered significant.

  Results

  The width-to-length ratio of maxillary anterior teeth was in the range of 0.82 to 0.91 in men and 0.84 to 0.9 in women. In the comparison of the right and left sides, the most asymmetry was related to the canines of men, and the lowest asymmetry was related to the central incisor and canine of women. No significant difference due to sex was detected, except the left canine (p=0.01), which was significantly higher in women than men.

  Conclusion

  Due to the low prevalence of Golden Standard, instead of focusing on a fixed numerical ratio, the harmony of anterior teeth dimensions with other facial and jaw ratios should be a criterion for determining dimensions of these teeth.

  Keywords: Golden Standard, Maxillary Anterior Teeth, Width, Length
 • Pedram Pishgahi*, Parvin Mirzakoochaki Pages 281-287
  Introduction

  One of the side effects of dental home bleaching is hypersensitivity. This study aimed to assess the efficacy of the application of 1.23% acidulated phosphate fluoride (APF) gel before/after daily home bleaching with carbamide peroxide (CP) on tooth hypersensitivity during 14 days of treatment.

  Materials and Methods

  This randomized controlled clinical trial evaluated 24 patients randomly assigned to three groups (n = 8). Group 1 (control) used 20% CP gel for at least 6 hours per night for 2 weeks. Group 2 (APF-bleaching) used 1.23% APF for 4 minutes before using the CP gel. Group 3 (bleaching-APF) used APF gel for 4 minutes after using the CP gel. The bleaching procedure was the same in all three groups and lasted for 2 weeks. The patients were asked to record the severity of their TH daily using a 0-3 numerical severity scale. Data were analyzed by ANOVA and t-test (α = 0.05).

  Results

  The mean TH score was 1.3 in the control group, 0.65 in APF-bleaching, and 0.5 in bleaching-APF (p value = 0.019) group. The mean TH score of the control group was significantly higher than that of the APF-bleaching (p value = 0.028) and bleaching-APF (p value = 0.008) groups. The TH score did not significantly change during the 14-day treatment period in the control or bleaching-APF groups. TH significantly decreased with time in the APF-bleaching group (p value < 0.05).

  Conclusion

  Application of 1.23% APF gel before bleaching significantly decreased the severity of TH due to bleaching with 20% CP but could not completely prevent it.

  Keywords: Acidulated phosphate fluoride, Dentin sensitivity, Tooth bleaching agents
 • Reza Shahi*, Elnaz Shafiei, Khadijeh Pooyandeh, Sana Ahrabi Pages 288-302
  Introduction

  Structural equation modeling (SEM) is a class of multivariate statistical methods that combines the dimensions of factor analysis and regression to enable researchers to simultaneously examine the relationships between variables. This method has not been used in dental research until now. In this article, the effect of parents' awareness, attitude and performance on their children's dmft with the mediation of sugary substance consumption has been investigated using the SEM method.

  Materials & methods

  In this research, questionnaires about the knowledge, attitude and performance of parents were completed among 385 people in Tabriz city. These questionnaires are based on previous research and made by researchers. Cronbach's alpha coefficients obtained for them were 0.949, 0.943 and 0.801 respectively, which indicates their good reliability. Also, checking the validity of the questionnaires (content validity with confirmatory factor analysis, convergent validity with average variance criterion and face validity with experts' approval) shows the usefulness of the tool. Structural equation modeling method with partial least squares (PLS) was used to test the research hypotheses.

  Results

  According to the results of statistical analysis, the effect of "parental awareness", "parental performance" and "children's consumption of sugary substances" on "dmft" and also the effect of "parental awareness", "parental attitude" and "parental performance" on " The consumption of sugary substances by children" is significant at the level of 0.01 (P-value<0.01). Also, the results of the analysis showed that the indirect effect of the variables "awareness", "attitude" and "performance" of the parents on "dmft" through the mediator variable "amount of consumption of sugary substances" is significant at the level of 0.01 (P-value<0.01). But the effect of "parental attitude" on "dmft" was not significant (P-value>0.05).

  Conclusion

  In this study, it was shown that the knowledge, attitude and performance of parents have a significant effect on "dmft" through the variable of consumption of sugary substances.

  Keywords: awareness, attitude, dmft, Structural Equation Modeling, performance, sugar
 • Zahra Saberi, Firoozeh Nilchian*, Omid Esteki Pages 303-312
  Introduction

  This study aimed to determine the attitude of Isfahan dental students toward their field of study and Future careers in 2020-2021.

  Materials and Methods

  This study was conducted in the spring of 1400 at the Faculty of Dentistry of Isfahan University of Medical Sciences. 220 third and final-year dental students participated in this study. A researcher-made questionnaire with a 5-point Likert scale was used to examine students' attitudes in fields of study (9 questions) and future careers (11 questions). The results were reported with mean and standard deviation and T-test was used to analyze the data. The significance level in the analyzes was considered 0.05.

  Results

  The score of the attitude towards the field of study was 32.76 (± 5.18), which is above the average. Also, the score of the attitude towards the future career was 29.89 (±5.89), which is lower than the average. The T-test showed a significant difference between the third-year and final-year students in the average score of the academic field (p value < 0.02).

  Conclusion

  The attitude of dental students towards their field of study is higher than the average (positive) but towards their future career is lower than the average, which can be due to the economic conditions of the society or an increase in the number of dental students, which hurts attitude of students towards their future career.

  Keywords: Dental students, Attitude, Career choice, Job satisfaction
 • Adel Tabesh, Haniye Sadat Sajadi, Zahra Saberi*, Hossein Honarasa Pages 313-320
  Introduction

  This study aimed to investigate the performance of senior dental students of the Faculty of Dentistry of Isfahan University of Medical Sciences in the documentation of dental records.

  Methods & Materials:

   This cross-sectional study was performed at Isfahan University of Medical Sciences in the Spring of 2021. 200 dental students in their last two years of education participated in this study. A questionnaire was used to examine students’ performance in filling dental records, which included a Likert scale with five options: never, rarely, sometimes, often, and always; A score of 1 to 5 was assigned to each of the answers. Then the results were reported in the form of mean and standard deviation, and with a significance level of 0.05, an independent T-test was used to investigate their relationship with gender and academic year.

  Results

  The performance of 77% of students was in the range of 2 to less than 4, which was reported as medium performance. Also, 0.5% had poor, and 22.5% had a good performance. Unlike gender, students' performance had a significant relationship with their academic year, so 5th-year students performed better than 6th-year students (p value < 0.001).

  Conclusion

  According to the findings of the present study, the performance of most of the senior dental students of Isfahan University of Medical Sciences in completing the dental file is at a medium level. It was also seen in this study that the academic year of students, unlike their gender, can affect their performance; So, 5th-year students performed better than 6th-year students.

  Keywords: Dental students, Health care process assessment, Dental records, Documentation
 • Farinoosh Divanizadeh *, Matin Abedhaghighi Pages 321-331
  Introduction

  Oral and dental health is one of the most important factors that affect the quality of life of children. It relates to oral health and evaluates the physical, social, and psychological effects caused by the state of oral health. This study shows the impact of oral and dental health in children aged 8 to 10 years old in Shiraz on their quality of life.

  Materials and Methods

  The present descriptive-analytical study was conducted in a cross-sectional way on 315 8-10-year-old boys and girls in Shiraz in 2017. People were clinically examined and the DMFT/dmft index was recorded for each one to evaluate their oral health status. To analyze the data, SPSS 20 software and Spearman's correlation coefficient tests, T-test, and one-way ANOVA were used (p value < 0.05).

  Results

  Mean Child-OIDP score was 11.41 with a standard deviation of 13.55. The Child-OIDP index had no significant relationship with children's age (p value = 0.42). The average Child-OIDP index was not significantly different between boys and girls (p value = 0.27). There was a direct and significant relationship between the average child-OIDP index and the caries index of primary teeth (dmft) and the total caries index in the mouth (DMFT+dmft) (p value = 0.000).

  Conclusion

  The results showed the significant impact of oral and dental diseases in reducing the quality of life of children. Therefore, to increase the quality of life-related to oral health in children, necessary measures should be taken to improve their access to treatment and prevention.

  Keywords: Quality of life, Tooth decay, Oral health, DMFT, dmft