فهرست مطالب

میکروب شناسی پزشکی ایران - سال هفدهم شماره 1 (بهمن و اسفند 1401)

نشریه میکروب شناسی پزشکی ایران
سال هفدهم شماره 1 (بهمن و اسفند 1401)

 • تاریخ انتشار: 1402/01/30
 • تعداد عناوین: 16
|
 • رشید رمضان زاده، عبدالرزاق مرزبان، جواد خلیلی فرد اردلی، رضا ساکی، حامد اسمعیل لشگریان، پگاه شکیب* صفحات 1-6

  ظهور مقاومت دارویی در مایکوباکتریوم توبرکلوزیس یک چالش بزرگ در درمان و کنترل سل است. علاوه بر این، مقاومت چند دارویی (MDR) و به طور گسترده تر، مقاومت دارویی (XDR) درمان با آنتی بیوتیک های رایج را مختل کرده است. بنابراین، یک داروی گیاهی حاوی قابلیت ضد میکروبی می تواند جایگزین مناسبی برای داروهای ضد سل باشد. در این مطالعه اثر گیاهان بومی در ایران به عنوان داروهای ضد مایکوباکتریوم توبرکلوزیس بررسی شد. در این تجزیه و تحلیل سیستماتیک، کلمات کلیدی شامل گیاهان دارویی، عفونت مایکوباکتریوم توبرکلوزیس، بیماری مایکوباکتریوم توبرکلوزیس، MTB، اسانس ها و عصاره ها در Science Direct، Scopus، PubMed، Ovid، Cochrane، پایگاه اطلاعات علمی(SID)، ایران مدکس، ایران Doc، Magiran و Google Scholar جست و جو شد، که در آن مقالات منتشر شده از سال 2000 تا 2020 در نظر گرفته شده است. نتایج نشان داد که گیاهان بومی ایران مانند اسپند، لیمو مرکبات، Humulus lupulus، Capparis spinosa، Thymus vulgaris، Pulicaria gnaphalodes، Perovskia abrotanoides، Peganum harmala، Punica granatum Digitalis sp.، Rosa canina، Berberis vulgaris، Menthae. spp، Hypericum perforatum، Humulus lupulus، Trachyspermum copticum، Pelargonium graveolens، Levisticum officinale و Dracocephalum kotschyi همگی آنتی باکتری های موثری در برابر عفونت مایکوباکتریایی بین 0.5 میکروگرم تا 200 میلی گرم بودند. نشان داده شد که تیموس ولگاریس نسبت به سایر عوامل ضد باکتریایی مانند استرپتومایسین، سیکلوسرین ایزونیازید و اتامبوتول (0.5-40 میکروگرم در میلی لیتر) موثرتر است. داروهای گیاهی ممکن است یک گزینه درمانی موثر برای سل مقاوم به آنتی بیوتیک باشد. اثرات نامطلوب بالقوه و خواص ضد باکتریایی همراه با تداخلات هم افزایی احتمالی با سایر گیاهان و داروها نیازمند مطالعات بیشتر برای روشن شدن است.

  کلیدواژگان: مایکوباکتریوم توبرکلوزیس، گیاهان دارویی عامیانه، گیاهان دارویی بومی، مرور سیستماتیک
 • کاووس شهسواری نیا، غلامرضا فرید اعلایی، حسن سلیمان پور، فاطمه صادقی غیاثی، صنم آتشگاهی، نوشین میلانچیان، نسرین ابوالحسن پور، هانیه صالحی پورمهر* صفحات 7-21
  زمینه و اهداف

    این مرور چترگونه، اطلاعات جامعی را در مورد شواهد ارتباط بین ترومبوز ورید مغزی (CVT) و واکسیناسیون کوید-19 ارائه می کند.

  مواد و روش کار

    ما پایگاه های اطلاعاتی مرتبط را برای دسترسی به مرورهای سیستماتیک با یا بدون متاآنالیز مرتبط با موضوع که ارتباط بین واکسیناسیون COVID 19 و CVT را به هر زبانی تا مارس 2022 مطالعه می کردند، جستجو کردیم. دو بازبین به طور مستقل داده ها را با استفاده از فرم JBI برای استخراج داده ها در مرور های سیستماتیک و ترکیب نتایج، استخراج نمودند.

  یافته ها

    جستجوی اولیه به 886 عنوان منجر شد و در نهایت، 48 متن کامل انتخاب شد و از این میان، 12 مرور سیستماتیک کیفی یا فراتحلیل کمی واجد شرایط جهت ورورد به این مرور  چترگونه بودند. هیچ مطالعه ای بر اساس استفاده از چک لیست JBI در مرحله ارزیابی انتقادی حذف نشد. نتایج نشان داد که ترومبوز سینوس ورید مغزی (CVST) ناشی از واکسن کووید-19 می تواند در هر گروه سنی، در هر دو جنس و با همه انواع واکسن ها رخ دهد. با این حال، زنان جوان بیشتر موارد مبتلا بودند. اگرچه این عارضه در انواع واکسن های آدنوویروس رایج تر است، اما واکسن های متشکل از mRNA نیز عاری از عوارض جانبی نیستند. سردرد معمول ترین علامت بالینی بود. ترومبوسیتوپنی، سنجش PF4 IgG و ارزیابی d-Dimer در بسیاری از مطالعات گزارش شده مثبت بود.

  نتیجه گیری

    نتایج نشان داد که CVST از واکسن COVID-19 می تواند بدون محدودیت سنی برای هر دو جنس و همه انواع واکسن ها اتفاق بیفتد. اگرچه CVST یک وضعیت تهدید کننده زندگی است، اما تشخیص به موقع و مهمتر از همه مدیریت آن می تواند برای بیماران نجات بخش باشد. توازن کلی خطر و منفعت به نفع واکسیناسیون در همه مطالعات وارد شده در مرور چترگونه فعلی مثبت است.

  کلیدواژگان: کوید-19، واکسن های کووید 19، ترومبوز وریدی، مرور سیستماتیک
 • برنادو اگوو ایگیری، استانلی ایرابخ اوکوداوا*، شعیبو احمد مونیرات، ای کیو بسی اتو، بسی، عبداللهی بشیر، اتوری انی یوازا، ایدنگسیت آسوکیو انانگ، اوگچی جودیث اکدو وا صفحات 22-38
  زمینه و اهداف

    تب روده به دلیل عدم وجود روش های تشخیصی قاطع، باعث مشکلات جدی سلامتی و مرگ و میر و ناخوشی قابل توجهی در سطح جهان می شود. توانایی روشی که اغلب استفاده می شود برای تایید عدم وجود تب روده قابل بحث است. این مطالعه با هدف ارزیابی ویژگی و حساسیت تشخیص تیفوئید برای ایجاد تکنیک های تشخیصی بسیار دقیق و توصیه مرجع کامپوزیتی استاندارد شده مناسب انجام  شد.

  مواد و روش کار

    مقالات منتشر شده در نمایه های Google Scholar، MEDLINE و PubMed برای یافته های بیمارستانی بررسی شدند. برای تعیین تفاوت در میانگین درصد ویژگی و حساسیت، از آزمون تی مستقل استفاده شده است.

  یافته ها

    از 432 مقاله شناسایی شده در این مطالعه، 53 مقاله در تجزیه و تحلیل استفاده شد. نتایج حاصل نشان می دهد که تکنیک های Widal دقت متوسطی را با درصد میانگین ویژگی (55%)، حساسیت (53/8%)، ارزش اخباری مثبت 57/8% و ارزش اخباری منفی 55/6% در مقایسه با 28%، 29/4%، 29/5% نشان می دهند. و 27/8% از Typhidot به ترتیب 34/4 درصد از مطالعات از طرح مطالعه آینده نگر استفاده کردند. نتایج نشان داد که بین حساسیت تیفیدوت و ویدال در p<0.05 ارتباط آماری معنی داری وجود دارد. این یافته همچنین آزمایش های تشخیصی تب روده ای مانند بیومارکرهای پروتئین، بیومارکرهای متابولیت، بیومارکرهای اسید نوکلئیک و ژنومیک را ارائه کرد. آنتی ژن هایی که به طور منظم مورد سنجش قرار می گیرند لیپوپلی ساکاریدها (LPS) و همولیزین E (HlyE) هستند. بیشترین ویژگی 96 درصد و حساسیت 96 درصد در آنتی LPS IgA به دست آمد.

  نتیجه گیری

    بر اساس نتایج به دست آمده، توصیه می شود که از روش کشت خون و ویدال با حساسیت 60 درصد و 53/8 درصد به عنوان استاندارد مرجع کامپوزیتی هماهنگ شده برای تشخیص تب روده برای بهبود و ارزیابی شیوع استفاده شود.

  کلیدواژگان: تب حصبه، تشخیصی، متابولومیک، استاندارد مرجع کامپوزیت، دقت، حساسیت
 • سپیده کدیوریان*، سمیه حسین آبادی، رامین عبیری، سارا کوتی، امیرهوشنگ الوندی صفحات 39-49
  زمینه و اهداف

    عفونت های بیمارستانی ناشی از باکتری های مقاوم به آنتی بیوتیک و همچنین گسترش سریع آن ها به عنوان یکی از تهدیدات سلامت عمومی محسوب می شود. هدف این مطالعه تعیین فراوانی ژن های کدکننده بتالاکتاماز طیف گسترده  (ESBL)در باکتری های گرم منفی بود.

  مواد و روش کار

    شناسایی و الگوی حساسیت آنتی بیوتیکی 165 ایزوله به ترتیب با روش بیوشیمیایی و دیسک دیفیوژن انجام شد. علاوه بر این، غربالگری و تایید حضور ژن های ESBL به روش تست ترکیبی دوتایی (DDCT) انجام شد. وجود ژن های کدکننده ESBL در هر ایزوله با روش واکنش زنجیره ای پلیمراز  (PCR) شناسایی شد.

  یافته ها

    از 165 ایزوله، 83 سویه به تمام آنتی بیوتیک ها مقاوم بودند. کمترین فراوانی مقاومت در مقابل جنتامایسین و همچنین بیشترین فراوانی مقاومت در سفوتاکسیم و سفازولین مشاهده شد. از بین تمامی سویه های مورد تجزیه و تحلیل، 50 (30/30%) و 80 (48/48%) ایزوله به ترتیب از نظر فنوتیپی و ژنوتیپی ESBL مثبت بودند. شایع ترین ژن های کد کننده ESBL به ترتیب SHVOS و SHV-1 با فراوانی 34 (61/20 %) و 36 (82/21%) بودند.

  نتیجه گیری

    فراوانی تولید ESBL و شیوع بالای ژن های blaSHV و blaCTX-M در کلبسیلا پنومونیه و اشریشیا کلی در ایزوله های باکتریایی ذکر شده در کرمانشاه رو به افزایش است. اما برخلاف برخی گزارش های قبلی از کرمانشاه، شیوع ژن های کدکننده ESBL در سودوموناس آئروژینوزا کم بود و ژن blaVEB یافت نشد.

  کلیدواژگان: مقاومت آنتی بیوتیکی، ژن های کد کنندهESBL، انتروباکتریاسه تولید کنندهESBL، فراوانی
 • نگین سادات میرعشقی، زهره جعفری*، بهروز شجاعی سعدی صفحات 50-57
  زمینه و اهداف

    شیگلا عامل ایجاد شیگلوز در جهان است. درمان آنتی بیوتیکی در این باکتری مهم است، اما اخیرا گونه های شیگلا حاوی ژن های aph، aadE، aacA-aphD  نسبت به آمینوگلیکوزیدها مقاومت نشان داده و روند درمان را با مشکل مواجه کرده اند. بنابراین، هدف از این مطالعه بررسی مولکولی ژن های مقاومت آمینوگلیکوزید شیگلا دیسانتریه جدا شده از کودکان و بیان آن تحت تاثیر نانوذرات کورکومین است.

  مواد و روش کار

    در این مطالعه 60 نمونه اسهال جمع آوری شده از بیمارستان های تهران در سال 1401 مورد استفاده قرار گرفت. جدایه های شیگلا دیسانتری با آزمایش های بیوشیمیایی و میکروبی شناسایی شدند. وجود ژن های aadE،aacA-aphD  و aph با روشMultiplex-PCR  تایید شد. سپس ازReal-time PCR  برای بررسی بیان ژن aadE در حضور نانوذرات کورکومین استفاده شد.

  یافته ها

    از 60 نمونه اسهالی مورد بررسی، 12 سویه (40 درصد) اسهال خونی شیگلا با آزمایش های بیوشیمیایی شناسایی شد. 10 ایزوله (83/3 درصد) حامل ژن aadE، 6 ایزوله حامل ژن aacA_aphD و 1 ایزوله حامل ژن aph بودند. مقدار Sub MIC نانوذرات کورکومین در بیان ژن، 128میکروگرم بر میلی لیتر و تغییر برابری برای این ژن 1/03- است.

  نتیجه گیری

    با توجه به وجود ژن aadE در 83/3 درصد از جدایه ها، بررسی وجود این ژن در ارائه مدل درمانی مناسب برای بیماران آلوده به این باکتری و همچنین بیان ژن aadE به عنوان بیشترین اهمیت حائز اهمیت است. مشترک بیان ژن مقاومت به آمینوگلیکوزید در حضور نانوذرات کورکومین به مقدار نسبی کاهش یافت. بنابراین، نانوذرات کورکومین می تواند جایگزین مناسبی برای درمان سویه های حامل ژن های مقاومت آمینوگلیکوزید باشد.

  کلیدواژگان: شیگلا دیسانتری، مقاومت آنتی بیوتیکی، آمینوگلیکوزید، کورکومین، نانو ذرات
 • ابوالفضل جعفری ثالث، افسون شریعت*، حسین بنازاده باغی حسین بنازاده باغی، بهزاد برادران، بهبود جعفری صفحات 58-65
  زمینه و اهداف

    سرطان معده، مشکل عمده بهداشتی در سراسر جهان است. مطالعات متعددی نقش ویروس را در بیماری زایی سرطان نشان داده اند. بنابراین هدف از این مطالعه، ارزیابی حضور ویروس پاپیلومای انسانی(HPV)  در سرطان معده با روش های ایمونوهیستوشیمی و PCR در بیمارستان های آذربایجان شرقی بود.

  مواد و روش کار

    در این مطالعه توصیفی-مقطعی، 100 نمونه بافتی پارافینه شامل: 50 نمونه سرطان معده، 25 نمونه هیپرپلازی خوش خیم معده و 25 نمونه گروه کنترل از بایگانی آزمایشگاه های استان آذربایجان شرقی از فروردین تا مهر 1400 جمع آوری گردید. روش های ایمونوهیستوشیمی و PCR برای تشخیص ویروس HPV بکار رفتند. جهت آنالیز داده ها از نسخه 22 نرم افزار SPSS و آزمون های t-test و کای اسکوئر استفاده گردید.

  یافته ها

    8 مورد از 50 نمونه سرطانی با روش های ایمونوهیستوشیمی و PCR، HPV مثبت بودند. نمونه های HPV مثبت دارای میانگین سنی 9/67 ± 62/87 بودند. مردان بیشترین نمونه HPV مثبت را نسبت به زنان داشتند (5 به 3). با این حال هیچ ژنوم ویروسی در نمونه های غیربدخیم و کنترل مشاهده نشد. بین عفونت HPV و سرطان معده ارتباط معنا داری وجود داشت (0/03=P).

  نتیجه گیری

    بر اساس یافته های این مطالعه، وجود عفونت HPV نقش مهمی در توسعه سرطان معده در بیمارستان های استان آذربایجان شرقی دارد. نتایج نشان داد روش های ایمونوهیستوشیمی و PCR هر دو در تشخیص HPV حساس تر و قابل اعتمادتر هستند زیرا نتایج هر دو روش یکسان بود. از این رو می توان از روش ایمونوهیستوشیمی به عنوان جایگزینی برای روش PCR جهت تشخیص انکوپروتئین های HPV استفاده نمود.

  کلیدواژگان: سرطان معده، ویروس پاپیلومای انسانی، پروتئین E6، ایمونوهیستوشیمی، PCR
 • پیمان خادمی، عبدالغفار اونق*، کریم مردانی، محمد خلیلی صفحات 66-72
  زمینه و اهداف

    با توجه به حضور توالی های ژنی منحصر به فرد در پلاسمید اختصاصی QpH1 مختص کوکسیلا بورنتی، روش های متعددی برای تمایز جدایه های کوکسیلا بورنتی بر اساس این پلاسمید جهت تفریق فرم حاد از فرم مزمن بیماری تب کیو در انسان و حیوانات استفاده شده است. بنابراین هدف اصلی این مطالعه بررسی تابلوی قطعات اسید نوکلئیک ناشی از برش آنزیمی در پلاسمید QpH1 جداشده از شیر گاو و گاومیش با روش واکنش زنجیره ای پلیمراز آشیانه ای می باشد.

  مواد و روش کار

    تعداد 86 جدایه کوکسیلا بورنتی حاوی ژن پلاسمیدی QpH1 که با روش Nested-PCR طی سال 2018 تایید شده بودند به منظور تعیین تابلوی RFLP پلاسمید QpH1 مورد استفاده قرار گرفت. پلاسمید ها ابتدا با کیت استخراج شدند و سپس تحت تاثیر آنزیم محدود کننده Hph1 قرار گرفتند. تعداد 4 نمونه اسید نوکلئیک جهت تعیین توالی با پرایمر ژن IS1111 به شرکت پیشگام ارسال گردید.

  یافته ها

    نتایج آزمایش PCR-RFLP نشان داد که همه نمونه های پلاسمیدی یک الگوی مشابه دو قطعه ای را تحت تاثیر آنزیم Hph1 نشان دادند. همچنین نتایج تعیین توالی اسید نوکلئیک تمامی 4 نمونه ارسالی نشان داد که کوکسیلا بورنتی (Nine Mile RSA493 strain) می باشند.

  نتیجه گیری

    نتایج نشان داد که هیچ تفاوتی در الگوهای RFLP بر روی پلاسمید QpH1 کوکسیلا بورنتی جداشده از شیر گاو و گاومیش وجود ندارد. بنابراین تمام جدایه ها از نظر ژنتیکی یکسان هستند و عفونت در حیوانات می تواند از یک سویه کوکسیلا بورنتی (سویه Nine Mile RSA493) منشاء گرفته باشند.

  کلیدواژگان: گاومیش، گاو، PCR-RFLP، کوکسیلا بورنتی، پلاسمید
 • امیرحسین قدیری، عباس دوستی*، مصطفی شخصی نیائی صفحات 73-80
  زمینه و اهداف

    توانایی تشکیل بیوفیلم روشی موثر برای بقای اسینتوباکتر بومانی در شرایط استرس زا است. هدف از این مطالعه، بررسی میزان شیوع، حساسیت ضد میکروبی و پراکندگی ژن های حدت دخیل در تشکیل بیوفیلم در نمونه های مقاوم به چند داروی اسینتوباکتر بومانی جدا شده از مراکز درمانی شهرکرد در استان چهارمحال و بختیاری می باشد.

  مواد و روش کار

    در این مطالعه، ابتدا 150 نمونه از مراکز درمانی شهرکرد در استان چهارمحال و بختیاری جدا و با استفاده از آزمایشات بیوشیمیایی شناسایی شد. سپس حساسیت میکروبی جدایه های اسینتوباکتر بومانی نسبت به آنتی بیوتیک های آمپی سیلین- سولباکتام، داکسی سایکلین، سفتازیدیم، سیپروفلوکساسین، اریترومایسن، تریمتوپریم- سولفامتوکسازول، جنتامایسن، آمیکاسین، ایمی پنم و کولیستین اندازه گیری شد. سپس میزان تشکیل بیوفیلم و فراوانی ژن های حدت مرتبط با تشکیل آن (bap، ompA، csuA، csuE، epsA، bfmS، bfmR، pgaA، pgaD و  surA) مورد ارزیابی قرار گرفت.

  یافته ها

    از میان 150 نمونه، 90 مورد به عنوان اسینتوباکتر بومانی شناسایی شدند. نتایج تست حساسیت میکروبی نشان داد بیشترین مقاومت نسبت به آنتی بیوتیک های سیپروفلوکساسین و ایمی پنم (100٪) و پس از آن سفتازیدیم (90٪) و آمپی سیلین- سولباکتام (77/77%) وجود دارد. ارزیابی میزان تشکیل بیوفیلم نشان داد تمامی جدایه  ها قادر به تولید بیوفیلم بوده و بیشترین فراوانی ژن های حدت مرتبط با تشکیل بیوفیلم مربوط به (%100) bap، (%100) ompA و (%98) /pgaDpgaA می باشد.

  نتیجه گیری

    تشکیل بیوفیلم به طور چشمگیری حساسیت به عوامل آنتی بیوتیکی را کاهش می دهد، از این رو، آنها اهمیت زیادی برای سلامت عمومی دارند. بنابراین، تعیین حساسیت آنتی بیوتیکی، تعیین ظرفیت تشکیل بیوفیلم و فراوانی ژن های حدت مرتبط با تشکیل بیوفیلم در محیط بالینی ضروری است.

  کلیدواژگان: اسینتوباکتر بومانی، بیوفیلم، ژن های حدت، مقاومت آنتی بیوتیکی
 • مریم ریاض منصور، زینب صباح عبد الامیر، استبرق حسن الموحنی، هبه رضا حسین، عباس فاضل الملا*، حیدر علی الناجی صفحات 81-89
  زمینه و اهداف

    اوتیت میانی (OM) یا التهاب گوش میانی یک بیماری التهابی است که در اثر عفونت باکتریایی مانند سودوموناس آئروژینوزا (P. aeruginosa) ایجاد می شود که با فاکتورهای حدت ژنتیکی همراه است. این مطالعه با هدف شناسایی ژن های nan1 و tox A در P. aeruginosa جدا شده از بیماران مبتلا به OM مزمن انجام شد.

  مواد و روش کار

    یکصد و سی بیمار OM از سپتامبر تا ژانویه 2021 از شهر پزشکی الصدر و بیمارستان عمومی الحکیم در استان نجف عراق برای جمع آوری تعویض گوش انتخاب شدند. شناسایی اولیه به رنگ آمیزی گرم و آزمایشات بیوشیمیایی بستگی دارد. همچنین از سیستم Vitek 2 برای شناسایی دیگر و بررسی مقاومت به آنتی بیوتیک ها استفاده کردیم. برای تکثیر ژن های مورد نیاز از واکنش زنجیره ای پلیمراز (PCR) استفاده شد. علاوه بر این، الکتروفورز ژل برای نشان دادن ژن های تکثیر شده انجام شد.

  یافته ها

    نتایج نشان داد که 115 نمونه (88/46 درصد) نتیجه مثبت و 15 نمونه (11/54 درصد) از نظر باکتری کشت منفی است. تنها 49 (42/76 درصد) از 115 نمونه بالینی تست P. aeruginosa مثبت نشان دادند. با این حال، ژن toxA در 67/3 درصد از جدایه های P. aeruginosa، در حالی که ژن nan1 در 38/77 درصد از جدایه ها یافت می شود.

  نتیجه گیری

    یافته های ما نشان می دهد که P. aeruginosa یکی از شایع ترین علل عفونت OM در بیماران عراقی است. اکثر جدایه های باکتری وجود ژن های nan1 و tox A را نشان می دهند که شیوع بالایی از Tox A نسبت به nan1 دارد. وجود این ژن ها یکی از عوامل بیماری زاست و احتمالا تا حدودی مقاومت به آنتی بیوتیک ها را توضیح می دهد.

  کلیدواژگان: nan1، اوتیت میانی، سودوموناس آئروژینوزا، ژن های توکس A
 • رشا حاتم شیاع*، منعم رضوان علی صفحات 90-102
  زمینه و اهداف

    Acinetobacter baumannii مقاوم به کارباپنم (CRAb) توانایی ایجاد و کسب مقاومت را دارد و آن را به یکی از مهم ترین پاتوژن های بیمارستانی در سطح جهان تبدیل می کند. فناوری توالی یابی کل ژنوم (WGS) برای نقشه برداری از ژن های مرتبط با مقاومت ضد میکروبی (AMR)، فاکتورهای ویروسی و شناسایی انواع توالی چند لوکوس (MLST) استفاده شد. به منظور درک مکانیسم مقاومت برای گونه A. baumannii، این مطالعه به تعیین ساختار ژنتیکی گونه ها پرداخت.

  مواد و روش کار

    توالی یابی کل ژنوم (WGS) A.b4، A.b49 و A.b75 با استفاده از Illumina MiSeq انجام شد و ژنوم ها با SPAdes مونتاژ شدند. ARG-ANNOT، CARD-RGI، VFDB، PHAST، PlasmidFinder برای تجزیه و تحلیل همه ژنوم ها استفاده شد.

  یافته ها

    تجزیه و تحلیل ژنوم نشان داد که Ab4 متعلق به ST944 است، نشان دهنده تک قلوهایی است که نمی توانند به هیچ کدام نسبت داده شوند، A.b49 متعلق به ST1104 است، نشان دهنده ST منحصر به فرد است. در حالی که A.b75 متعلق به ST195 است که نشان دهنده کلون های بین المللی شناخته شده با خطر بالا است. وجود 23 ژن مقاومت آنتی بیوتیکی در همه سویه های A. baumannii. 12 مورد از آنها توسط هر 3 سویه مشترک هستند و 11 مورد بین A. baumannii 4 (ST/944)، 49 (ST/1104) و 75 (ST/195) مشترک هستند. ژن های مشترک مقاومت دارویی که توسط هر 3 سویه مشترک است عبارتند از bla OXA-72 (مقاومت در برابر کارباپنم ها)، ژن های ade، RND (adeFJK، adeLN و adeR) و SMR (abeS) که برای پمپ های خروجی کد می کنند.

  نتیجه گیری

    ما تجزیه و تحلیل WGS از سه سویه A. baumannii متعلق به سه STs مختلف را ارائه می کنیم. وجود سویه هایی که حاوی ژن های اکتسابی AMR هستند، آنها را خطرناک تر می کند. ژن های مقاومت اکتسابی و جهش ژن کروموزومی مسیرهای موفقی برای انتشار عوامل تعیین کننده AMR در بین A. baumannii هستند. شناسایی AMR کروموزومی و کدگذاری شده با پلاسمید در ژنوم A. baumannii ممکن است به درک مکانیسم پشت بسیج ژنتیکی و گسترش ژن های AMR کمک کند.

  کلیدواژگان: A. baumannii، مقاوم به کارباپنم، WGS، مقاومت آنتی بیوتیکی، صفات حدت، تایپ توالی چند جایگاهی (MLST)
 • بارنالی ککاتی، نوپور کوول*، سونیکا آگاروال صفحات 103-106
  زمینه و اهداف

    تراکئوبرونشیت مرتبط با ونتیلاتور (VAT) یک عفونت شایع دستگاه تنفسی بیمارستانی است که در بیماران بدحال لوله گذاری شده ایجاد می شود. علت آنها با گذشت زمان، بستری شدن در بیمارستان و ICU و مدت زمان بستری تغییر می کند. این مطالعه با هدف شناسایی علت میکروبیولوژیکی تراکئوبرونشیت مرتبط با ونتیلاتور (VAT)، گزارش الگوی حساسیت ضد میکروبی و تاثیر آن بر نتیجه انجام شد.

  مواد و روش کار

    این مطالعه مشاهده ای به مدت 12 ماه در بخش میکروبیولوژی و بخش مراقبت های ویژه یک مرکز مراقبت های عالی انجام شد. در مجموع 39 ترشحات داخل تراشه از موارد مشکوک به VAT تحت کشت معمول باکتریایی و تست حساسیت ضد میکروبی قرار گرفتند. پیامد بیماران تراکئوبرونشیت مرتبط با ونتیلاتور (VAT) بر حسب طول مدت تهویه، بستری در بیمارستان و مرگ و میر اندازه گیری شد.

  یافته ها

    مالیات بر ارزش افزوده بیشتر بین سنین 60 تا 69 سال و در میان جمعیت مرد (79%) رخ می دهد. در مجموع 47 جدایه از 39 نمونه بدست آمد. رشد تک میکروبی از 34 نمونه (87/18 درصد) داخل تراشه به دست آمد، در حالی که 5 نمونه (12/82 درصد) رشد چند میکروبی حداقل دو پاتوژن را نشان دادند. ارگانیسم غالب جدا شده اسینتوباکتر بومانی (27/65 درصد) و پس از آن کلبسیلا پنومونیه (23/40 درصد) و سودوموناس آئروژینوزا (21/27 درصد) بود و همه آنها به چند دارو مقاوم بودند. میانگین مدت زمان تهویه، بستری در ICU و بستری در بیمارستان برای تراکئوبرونشیت مرتبط با ونتیلاتور (VAT) به ترتیب 10/87، 12/20 و 16/27 روز بود.

  نتیجه گیری

    تشخیص و پایش به موقع موارد تراکئوبرونشیت مرتبط با ونتیلاتور (VAT) ضروری است، زیرا این امر می تواند به ایجاد یک مداخله درمانی زودهنگام موثر و اجرای استراتژی های پیشگیرانه به موقع کمک کند که می تواند به کاهش پیشرفت تراکئوبرونشیت مرتبط با ونتیلاتور (VAT) به پنومونی مرتبط با ونتیلاتور (VAP) کمک کند.

  کلیدواژگان: تراکئوبرونشیت همراه با ونتیلاتور (VAT)، پنومونی مرتبط با ونتیلاتور (VAP)، مقاومت چند دارویی (MDR)، ترشح داخل تراشه
 • شبنم اناری، امین جایدری*، نعمت شمس، حیدر رحیمی صفحات 107-111
  زمینه و اهداف

    لپتوسپیروز نوعی بیماری باکتریایی مشترک بین انسان و دام است که توسط لپتوسپیرا ایجاد می شود. این بیماری در انسان و تمامی پستانداران اهلی و وحشی بروز می کند و مهمترین عارضه آن در گوسفند سقط جنین است. آزمایش های مولکولی مانند واکنش زنجیره ای پلیمراز(PCR)  می تواند در تشخیص زودهنگام بیماری هنگامی که آنتی بادی های اختصاصی گونه ایجاد نشده است، حائز اهمیت باشد. هدف از این مطالعه تعیین و شناسایی لپتوسپیرا بعنوان عامل سقط جنین در گوسفند با استفاده از PCR  در استان لرستان است.

  مواد و روش کار

    در این مطالعه مقطعی، تعداد 150 نمونه سواب واژینال به صورت تصادفی از گوسفندان سقط شده در برخی مناطق استان لرستان جمع آوری شد. نمونه ها برای حضورDNA  جنس لپتوسپیرا با روش PCR مورد بررسی قرار گرفتند.

  یافته ها و نتایج

    در این مطالعه 2 نمونه (1/3%) براساس ژن lip L32 جنس لپتوسپیرا شناسایی شده اند. با توجه به ماهیت مشترک این باکتری بین انسان و دام و اهمیت تشخیص بیماری در دام به منظور کنترل بیماری در انسان، استفاده از روش های تشخیصی سریع مانندPCR  مهم تلقی می شود.

  کلیدواژگان: لپتوسپیروز، سقط جنین، گوسفند، PCR، لرستان
 • مجتبی پورمومن، ام البنین یونسیان، سارا حسین زاده، سیده سمیه حسینی الارزی، مهدیه پورمومن، حمیدرضا جوشقانی* صفحات 112-116
  زمینه و اهداف

    سالانه حدود یک میلیارد نفر به ویروس آنفلوانزای نوع A مبتلا می شوند. گسترش مداوم SARS-CoV-2 به ویژه در فصل زمستان ممکن است باعث افزایش عفونت همزمان SARS-CoV-2 با سایر ویروس های تنفسی شود که ممکن است شدت بیماری را بدتر کرده و مرگ و میر را افزایش دهد. در عفونت های تنفسی، شناسایی اولیه منبع اصلی عفونت برای یافتن درمان مناسب و بهبود مدیریت فردی بیمار ضروری است. بنابراین تشخیص دقیق و فوری این دو بیماری ضروری است. این مطالعه با هدف ارزیابی فراوانی آنفولانزای A، آنفلوانزای B و COVID-19 در افراد مشکوک به عفونت تنفسی انجام شد.

  مواد و روش کار

    در این مطالعه 861 بیمار مراجعه کننده از 19 آبان 1390 تا 18 دی ماه 1391 در آزمایشگاه پزشکی کاوش (گلستان، گرگان، ایران) مشکوک به عفونت ویروسی دستگاه تنفسی که تحت آزمایش RT-PCR برای آنفلوانزا SARS-CoV-2/ قرار گرفتند، وارد شدند. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از آمار توصیفی مناسب انجام شد.

  یافته ها و نتایج

    در مجموع 184 بیمار مبتلا به کووید-19/آنفلوانزا تایید شدند. 90 بیمار مبتلا به کووید-19 (48/9%) و 94 بیمار (51/1%) مبتلا به آنفلوانزا (92 مبتلا به آنفولانزای A و 2 با آنفولانزای B) در مطالعه حاضر جمع آوری شدند. نسبت آنفلوآنزا به COVID-19 یک به 0/95 بود. دو مورد عفونت همزمان با کووید-19/آنفلوانزا مشاهده شد. در طول فصل آنفولانزا، نسبت آنفلوآنزا/COVID-19 در بیماران مشکوک به عفونت تنفسی یک به 0/95 بود. بیماران مبتلا به آنفولانزا به طور قابل توجهی جوان تر از بیماران مبتلا به کووید-19 بودند و نسبت مرد و زن در بیماران کووید-19 و آنفولانزا تفاوت معنی داری نداشت.

  کلیدواژگان: COVID-19، ویروس های آنفولانزا، آنفولانزای فصلی، عفونت تنفسی
 • علی فتاحی بافقی، مژگان مینوسپهر، محمدرضا مزین، پریسا باقری، عارفه دهقانی، الهام رضایی* صفحات 117-122
  زمینه و اهداف

    مالاریا یکی از جدی ترین بیماری های تهدیدکننده زندگی در یزد به عنوان استان مرکزی ایران است که میزبان مهاجران داخلی و خارجی می باشد. این مطالعه با هدف بررسی روند ابتلا به مالاریا در یزد، طی سال های 1390 تا 1399 انجام شد.

  مواد و روش کار

    این مطالعه از نوع توصیفی و گذشته نگر است. تمامی دوره های  بیماری (مالاریای وارداتی) ثبت شده در مرکز بهداشت یزد در ایران به دقت ارزیابی و گزارش شد. پس از تهیه اسمیر خون محیطی و تثبیت با متانول، با گیمسا رنگ آمیزی شد و توسط تکنسین ماهر با میکروسکوپ نوری مورد بررسی قرار گرفت.

  یافته ها و نتایج

    در مجموع 95 بیمار مالاریا تایید شده از سال 1390 تا 1399 مورد بررسی قرار گرفتند. پلاسمودیوم فالسیپاروم با 81 مورد (85/26 %) گونه غالب بود. بیشترین میزان آلودگی، از شهر یزد 49 مورد (51/63 %)، در گروه سنی 30-39 سال با 29 مورد (30/53 %) و در طبقه کارگر با 69 مورد (72/63 %) مشاهده شد. علیرغم کاهش موارد مالاریا از طریق اجرای برنامه ریشه کنی نسبت به دو دهه اخیر، نوع وارداتی آن همچنان در کشور به ویژه در شهر جهانی یزد که معمولا کارگران و گردشگران داخلی و خارجی در آن تردد می کنند، وجود دارد و نیاز به نظارت و کنترل بیشتری دارد.

  کلیدواژگان: مالاریا، یزد، شیوع، پلاسمودیوم فالسیپاروم، پلاسمودیوم ویواکس
 • فرانک عالم بی زر، جمال رضایی اوریمی* صفحات 123-125

  در شماره 4 (دوره 12، شماره 4، مهر-آبان 1397) مجله علمی میکروب شناسی پزشکی ایران مقاله ای تحت عنوان "تاریخچه بیماری های عفونی باکتریایی شایع در ایران" در صفحات 230 تا 238 توسط نگارندگان محترم آقایان اکبر میرصالحیان و مصیب دالوند منتشر گردیده است (DOI:10.30699/ijmm.12.4.230). نگارندگان محترم مقاله با هدف بازخوانی تاریخچه بیماری های عفونی باکتریایی شایع در ایران در بخشی از پژوهش به بررسی پیشینه بیماری عفونی تراخم پرداختند. علیرغم بیان برخی اقدامات مهم درمانی در مبارزه علیه تراخم، اما منابع و اسناد تاریخی نشان می دهد که جنبه های مهم بیماری تراخم مورد اهتمام دقیق محققین قرار نگرفته است. با توجه به اهمیت مطالعات تاریخ پزشکی در پژوهش های پزشکی، خواهشمند است مطالب این مقاله در یکی از شماره های مجله به عنوان نامه به سردبیر منتشر گردد.

  کلیدواژگان: تراخم، بیماری های عفونی باکتریایی، نقد، تاریخ پزشکی
 • مصطفی نوری زاده* صفحات 126-127

  COVID-19 یا بیماری کرونا یک بیماری ویروسی می باشد که توسط ویروس سندرم حاد تنفسی 2 (SARS-CoV-2) ایجاد می شود (WHO، 2021). تا 22 آگوست 2022، بیش از 601 میلیون نفر در سراسر جهان به این ویروس مبتلا شده و حدود شش میلون و چهارصد و هفتاد هزار نفر بحاطر این بیماری جان باختند (https://ourworldindata.org/covid-vaccinations). سویه ی omicron (B.1.1.529) پس از واریانت های آلفا، بتا، گاما و دلتا، در بوتسوانا شناسایی شد و نوع اصلی omicron به عنوان B.1 نامگذاری شد و به دنبال BA.1 چندین ساب واریانت از Omicron شناسایی شدند که به ترتیب BA.2، BA.3، BA.4 و BA.5 نام گرفتند (Yao et al., 2022). با اینکه داده های مربوط به ساب واریانت های قبل از BA.5، نشان می دهد که درصد میزان بستری نسبت به ابتلا بر اثر امیکرون در مقایسه با واریانت های قبلی (آلفا، بتا، گاما و دلتا) کم تر شده است ولی ویروس کرونا همچنان خطر جدی برای انسان ها محسوب می شود.

  کلیدواژگان: امیکرون، پروتئین، واکسن، پاندمی، آنتی بادی
|
 • Rashid Ramazanzadeh, Abdorazagh Marzban, Javad Khalili Fard Ardali, Reza Saki, Hamed Esmaeil Lashgarian, Pegah Shakib* Pages 1-6

  The emergence of drug resistance in Mycobacterium tuberculosis is a major challenge in tuberculosis treatment and control. In addition, multidrug resistance (MDR) and, more broadly, extensive drug resistance (XDR) have hampered treatment with common antibiotics. Thus, an herbal medicine containing antimicrobial capability can be a good alternative to antituberculosis drugs. In this study, we reviewed the effect of folk herbs in Iran as anti-Mycobacterium tuberculosis drugs. In this systematic analysis, keywords including medicinal plants, M. Tuberculosis infection, Tuberculosis disease, MTB, essential oils, and extracts were searched in Science Direct, Scopus, PubMed, Ovid, Cochrane, Scientific Information Database (SID), Iran Medex, Iran Doc, Magiran, and Google scholar where articles published from 2000 to 2020 were considered. The results indicated that Iranian native herbs such as Peganum harmala, Humulus lupulus, Capparis spinosa, Thymus vulgaris, Pulicaria gnaphalodes, Perovskia abrotanoides, Peganum harmala, Punica granatum, Digitalis sp., Citrus lemon, Rosa canina, Berberis vulgaris, Aloe vera, Mentha spp., Hypericum perforatum, Humulus lupulus, Trachyspermum copticum, Pelargonium graveolens, Levisticum officinale, and Dracocephalum kotschyi were all effective antibacterial against mycobacterial infection within 0.5 ug to 200 mg. Thymus vulgaris was shown to be the most effective than other antibacterial agents such as Streptomycin, Cycloserin Isoniazid, and Ethambutol (0.5-40 μg/mL). Herbal remedies may be an effective therapeutic option for antibiotic-resistant tuberculosis. Potential adverse effects and antibacterial properties, along with possible synergistic interactions with other plants and drugs, require further studies to clarify.

  Keywords: Folk medicinal plants, Mycobacterium Tuberculosis, Native medicinal plants, Systematic review
 • Kavous Shahsavarinia, Gholamreza Faridaalaee, Hassan Soleimanpour, Fatemeh Sadeghi-Ghyassi, Sanam Atashgahi, Nooshin Milanchian, Nasrin Abolhasanpour, Hanieh Salehi-Pourmehr* Pages 7-21
  Background and Aim

   This umbrella review presents comprehensive data on the evidence of the association between cerebral venous thrombosis (CVT) and COVID-19 vaccinations.

  Materials and Methods

   We searched related databases to access issue-related systematic reviews both with meta‐analyses and without it that studied the connotation between COVID 19 vaccination and CVT in any languages on March 1, 2022. Two reviewers independently extracted the data using the JBI Form for Data Extraction in Systematic Reviews and Research Syntheses.

  Results

  The primary search resulted in 886 titles, and finally, 48 full texts were selected, and of these, 12 qualitative systematic reviews or quantitative meta-analyses were eligible for the umbrella review. No study was excluded based on using the JBI checklist for critical appraisal. The results revealed that cerebral venous sinus thrombosis (CVST) from the COVID-19 vaccine could occur in any age group, in both sexes, and with all types of vaccine. However, young females were the predominantly affected cases. Although more common in adenovirus vaccine types, vaccines consisting of mRNA are not free from side effects. Headache was the most typical clinical symptom. Thrombocytopenia, PF4 IgG Assay, and d-Dimer evaluation were positive in many reported studies.

  Conclusion

   The results showed that CVST from the COVID-19 vaccine can happen without age limitation for both sexes and all vaccine types. Although CVST is a life-threatening condition, early diagnosis and, most importantly, its management can be life-saving for patients. The overall balance of risk and benefit in favor of vaccination is positive in all of the included studies in the current umbrella review.

  Keywords: COVID-19, COVID-19 Vaccines, Venous Thrombosis, Systematic Review
 • Bernard Egwu Igiri, Stanley Irobekhian Reuben Okoduwa*, Shaibu Ahmed Munirat, Iquo Bassey Otu-Bassey, Abdullahi Bashir, Otori Mercy Onyiyioza, Idongesit Asuquo Enang, Ugochi Judith Okoduwa Pages 22-38
  Background and Aim

   Enteric fever causes serious health problem and brings about significant death and ill health globally because of the absence of decisive diagnostic techniques. The ability of frequently used assay to authenticate the absence of enteric fever is debatable. This research study aimed to appraise the specificity and sensitivity of typhoid diagnosis for establishing highly accurate diagnostic techniques and to recommend appropriate standardized composite reference.

  Materials and Methods

   Published articles indexed in Google scholar, MEDLINE and PubMed were reviewed for hospital-based findings. Independent sample t-test was utilized to ascertain differences in mean percentage specificity and sensitivity.

  Results

  From the 432 articles identified in this study, 53 were used in the analysis. The result outcome reveals that, Widal techniques show moderate accuracy with percentage average specificity (55%), sensitivity (53.8%), positive predictive value of 57.8% and negative predictive value of 55.6% in comparison to 28%, 29.4%,  29.5%, and 27.8% of Typhidot  respectively. 34.4% of the studies used prospective study design. The results revealed a statistically significant association in the sensitivity between Typhidot and Widal at p<0.05. The finding also presented emerging enteric fever diagnostic tests such as protein biomarkers, metabolite biomarkers, nucleic acid biomarkers and genomics. Antigens that were regularly assayed are lipopolysaccharides (LPS) and hemolysin E (HlyE).  Highest specificity of 96% and sensitivity of 96% was obtained in anti-LPS IgA.

  Conclusion

   Based on the result outcome, it is recommended that, blood culture and Widal techniques having sensitivity of 60% and 53.8% respectively be used as a harmonized composite reference standard for enteric fever diagnosis to improve prevalence appraisals.

  Keywords: Typhoid fever, Lipopolysaccharides, Metabolomics, Composite reference standard, Biomarkers, Sensitivity
 • Sepide Kadivarian*, Somayeh Hosseinabadi, Ramin Abiri, Sara Kooti, Amirhooshang Alvandi Pages 39-49
  Background and Aim

   Nosocomial infections caused by antibiotic-resistant bacteria and their rapid spread threaten public health. This study aimed to determine the frequency of genes encoding Extended-Spectrum Beta-Lactamase (ESBL) in gram-negative bacteria in Kermanshah city, west of Iran.

  Materials and Methods

   Identification and antibiotic susceptibility pattern of 165 isolates were performed by biochemical and disk diffusion methods, respectively. Screening and confirming the presence of ESBL genes were performed according to the double disk combination test (DDCT) method. The presence of genes encoding ESBL in each isolate was identified by Polymerase Chain Reaction (PCR) method.

  Results

  Out of 165 isolates, 83 strains were resistant to all antibiotics. The lowest frequency of resistance was observed for Gentamicin, while the highest frequency was observed for Cefotaxime and Cefazolin. Among all strains, 50 (30.30 %) and 80 (48.48%) isolates were phenotypically and genotypically ESBL-positive, respectively. The most prevalent genes encoding ESBL were SHVOS and SHV-1, with a frequency of 20.61 % and 21.82 %, respectively.

  Conclusion

   The frequency of producing ESBL bacteria and the prevalence of blaSHV and blaCTX-M genes in our studied Klebsiella pneumoniae and Escherichia coli isolates were high. However, unlike some previous reports from Kermanshah, the prevalence of ESBL-encoding genes in Pseudomonas aeruginosa was low, and the blaVEB gene was not found.

  Keywords: Antibiotic resistance, ESBL-encoding genes, ESBL-producing Enterobacteriaceae, Frequency
 • Neginsadat Mireshghi, Zohreh Jafari*, Behrooz Shojaei Sadi Pages 50-57
  Background and Aim

   Shigella is the causative agent of shigellosis in the world. Antibiotic treatment is important in this bacterium, but recently Shigella species containing the aph, aadE, aacA-aphD genes have shown resistance to aminoglycosides and have hampered the treatment process. Therefore, the aim of this study is a molecular investigation of Shigella dysenteriae aminoglycoside resistance genes isolated from children and its expression under the influence of curcumin nanoparticles.

  Materials and Methods

   In this study, 60 diarrhea samples collected from Tehran hospitals in 2022 were used. Shigella dysenteriae isolates were identified by biochemical and microbial tests. The presence of aadE, aacA-aphD, and aph genes was confirmed by the Multiplex-PCR method. Then, real-time PCR was used to investigate the expression of aadE gene in the presence of curcumin nanoparticles.

  Results

  From the 60 diarrhea samples examined, 12 strains (40%) of Shigella dysentery were identified by biochemical tests. Ten isolates (83.3%) carried the aadE gene, six isolates carried the aacA_aphD gene, and one isolate carried the aph gene. The Sub MIC value of curcumin nanoparticles on aadE gene expression is 128 µg/mL, and the Fold Change for this gene is -1.03.

  Conclusion

   Considering the presence of aadE gene in 83.3% of Shigella dysenteriae isolates, it is important to investigate the presence of this gene in providing a suitable treatment model for patients infected with this bacterium, as well as the expression of aadE gene as the most common one. The expression of the aminoglycoside resistance gene was reduced to a relative amount in the presence of curcumin nanoparticles. Therefore, curcumin nanoparticles can be a suitable alternative for the treatment of strains carrying aminoglycoside resistance genes.

  Keywords: Shigella dysenteriae, Drug Resistance, Aminoglycoside, Curcumin, Nanoparticles
 • Abolfazl Jafari-Sales, Afsoon Shariat*, Hossein Bannazadeh-Baghi, Behzad Baradaran, Behboud Jafari Pages 58-65
  Background and Aim

   Gastric cancer (GC) is a major health problem worldwide. Several studies have shown the virus's role in cancer pathogenesis. Therefore, the aim of this study was to evaluate the presence of human papillomavirus (HPV) in GC by immunohistochemistry (IHC) and polymerase chain reaction (PCR) in hospitals in the East Azerbaijan province, Iran.

  Materials and Methods

   In this descriptive cross-sectional study, 100 tissue samples of paraffin-embedded, including GC (50 samples), benign gastric hyperplasia (25 samples), and a control group (25 samples) were collected from the archives of laboratories in East Azerbaijan province from April to October 2021. The IHC and PCR were used to detect the HPV virus. SPSS software version 22 and t-test and Chi-Square statistical tests were used for data analysis.

  Results

  8 out of 50 cancer samples were HPV positive by IHC and PCR. HPV-positive samples had a mean age of 62.87 ± 9.67 and a higher Gleason score. Men had the highest number of HPV-positive samples compared to women (5 samples vs. 3 samples). However, no viral genomes were observed in non-malignant and control samples. There was a significant relationship between HPV infection and GC (P=0.03).

  Conclusion

   According to the present study's findings, the presence of HPV infection in GC plays an important role in the development of GC in the hospitals of East Azerbaijan province. Also, the results showed that PCR and IHC are both more sensitive and reliable in detecting HPV because the results of both IHC and PCR were the same. Hence IHC method can be used as an alternative to the PCR method to detect HPV oncoproteins.

  Keywords: E6 protein, Gastric cancer, Human papillomavirus, Immunohistochemistry, PCR
 • Peyman Khademi, Abdulghaffar Ownagh*, Karim Mardani, Mohammad Khalili Pages 66-72
  Background and Aim

   Several methods have been employed to identify Coxiella burnetii isolates based on the specific Coxiella burnetii QpH1 plasmid to distinguish the acute form from the chronic form of Q fever disease in humans and animals owing to the presence of unique gene sequences in this plasmid. Therefore, the present study aimed to investigate the panel of nucleic acid fragments resulting from the enzymatic cleavage in the QpH1 plasmid isolated from cow and buffalo milk by nested polymerase chain reaction (Nested-PCR).

  Materials and Methods

   A total of 86 isolates of Coxiella burnetii QpH1 plasmid, which were confirmed by the Nested-PCR method in 2018, were used to determine the RFLP panel of the QpH1 plasmid. Plasmids were first extracted with the kit and were then affected by the Hph1 restriction enzyme. Additionally, 4 nucleic acid samples were sent to Pishgam Company for sequencing with the IS1111 gene primer.

  Results

  Based on the results of the PCR-RFLP test, all plasmid samples showed a similar two-fragment pattern under the influence of Hph1. The results of the nucleic acid sequencing of all 4 samples indicated that they had a Coxiella burnetii type (Nine Mile RSA493 strain).

  Conclusion

   RFLP patterns exhibited no difference on the Coxiella burnetii QpH1 plasmid isolated from cow and buffalo milk. Hence, all isolates were genetically identical, and the infection in animals could originate from one Coxiella burnetii strain (Nine Mile RSA493 strain).

  Keywords: Buffalo, Cattle, Coxiell burnetii, plasmid, PCR-RFLP
 • Amirhossein Ghadiri, Abbas Doosti*, Mostafa Shakhsi-Niaei Pages 73-80
  Background and Aim

   The ability to form biofilms is an effective way for Acinetobacter baumannii to survive in stressful conditions. The aim of this study was to investigate the prevalence, antimicrobial susceptibility, and distribution of virulence genes involved in biofilm formation in multidrug-resistant Acinetobacter baumannii isolated from Shahrekord medical centers in Chaharmahal and Bakhtiari Province, Iran.

  Materials and Methods

   In this study, 150 samples from Shahrekord medical centers in Chaharmahal and Bakhtiari Province were isolated and identified using biochemical tests. Then, the antimicrobial susceptibility of A. baumannii isolates was determined using these antibiotics, Ampicillin/Sulbactam, Doxycycline, Ceftazidime, Ciprofloxacin, Erythromycin, Trimethoprim/ Sulfamethoxazole, Gentamicin, Colistin, Imipenem, and Amikacin. Finally, the rate of biofilm formation and the frequency of virulence genes associated with biofilm formation (bap, ompA, csuA, csuE, epsA, bfmS, bfmR, pgaA, pgaD, and surA) were evaluated.

  Results

  Out of 150 samples, 90 were identified as A. baumannii. The results of antimicrobial susceptibility testing showed that there was the highest resistance rate to Ciprofloxacin and Imipenem (100%), followed by Ceftazidime (90%) and Ampicillin/ Sulbactam (77.77%). The highest frequency of virulence genes associated with biofilm formation was related to bap (100%), ompA (100%), and pgaA/ pgaD (98%).

  Conclusion

   Biofilm formation significantly reduces susceptibility to antibiotic agents. Evaluation of biofilm formation showed that all isolates could produce biofilm; hence, they are very important for public health. Therefore, it is necessary to determine antibiotic susceptibility, biofilm formation capacity and the frequency of biofilm-related virulence genes in the clinical setting.

  Keywords: Acinetobacter baumannii, Antibiotic resistance, Biofilm, Virulence genes
 • Maryam R. Mansor, Zainab Sabah AL-Khalidi, Estabraq Hassan Almuhanna, Hiba Ridha Hussein, Abbas F. Almulla*, Haider Ali Alnaji Pages 81-89
  Background and Aim

   Otitis media (OM) or middle ear inflammation is an inflammatory disease caused by a bacterial infection such as Pseudomonas aeruginosa (P. aeruginosa), provided with genetic virulence factors. This study aims to detect nan1 and tox A genes of P. aeruginosa isolated from chronic OM patients.

  Materials and Methods

   One hundred thirty OM patients were recruited from Al-Sader medical city and Al-Hakim general hospital in Najaf province from September to January 2021 to collect ear swaps. The Primary identification depends on Gram stain and biochemical tests. We also used Vitek 2 system to make another identification and examine resistance to antibiotics. A polymerase chain reaction (PCR) was used to amplify the required genes. Furthermore, gel electrophoresis was performed to show the amplified genes.

  Results

  The results have revealed that 115 samples (88.46%) give a positive result, while 15 samples (11.54%) are negative for culture bacteria. Only 49 (42.76 %) of the 115 clinical specimens showed positive tests for P. aeruginosa. However, the toxA gene is found in 67.3% of P. aeruginosa isolates, while the nan1 gene is found in 38.77 % of the isolates.

  Conclusion

   Our findings suggest that P. aeruginosa is one of the most common causes of OM infection in Iraqi patients. Most bacterial isolates show the presence of nan1 and tox A genes, with a high prevalence of tox A than nan1. The presence of these genes is one of the virulence factors and probably partly explains the resistance to antibiotics.

  Keywords: nan1, otitis media, Pseudomonas aeruginosa, tox A genes
 • Rasha Hatem Shayea*, Munim Radwan Ali Pages 90-102
  Background and Aim

   Carbapenem-resistant Acinetobacter baumannii (CRAb) has ability to develop and acquire resistance makes it one of the most critical nosocomial pathogens globally. Whole genome sequemcing (WGS) technology was employed to map genes associated with antimicrobial resistance (AMR),virulene factors and to identify multilocus sequence types (MLST). In order to understand the resistance mechanism for A. baumannii species, this study set out to establish the genetic makeup of the species.

  Materials and Methods

   Whole-genome sequencing (WGS) of A.b4, A.b49 and A.b75 was performed using Illumina MiSeq and the genomes were assembled with SPAdes. ARG-ANNOT, CARD-RGI, VFDB, PHAST, PlasmidFinder were used to analyse all genomes.

  Results

  Genome analysis revealed that Ab4 belongs to ST944, represented singletons that could not be attributed to any, A.b49 belongs to ST1104, represented unique ST.While A.b75 belongs to ST195 which represented known international clones of high risk .Molecular characterisation showed the presence 23 antibiotic resistance genes in all straines of A. baumannii. 12 of them are shared by all 3 strains and 11 are common between A. baumannii 4(ST/944), 49 (ST/1104) and 75(ST/195). The common drug-resistance genes shared by all 3 strains include bla OXA-72 (resistance to carbapenems), ade genes, RND (adeFJK, adeLN & adeR), and SMR   (abeS) encoding for efflux pumps.

  Conclusion

   We present WGS analysis of three A. baumannii strains belonging to three different STs. The presence of strains harboring acquired AMR genes makes them more dangerous. Acquired resistance genes and chromosomal gene mutation are successful routes for disseminating AMR determinants among A. baumannii. Identification of chromosomal and plasmid-encoded AMR in the genome of A. baumannii may help understand the mechanism behind the genetic mobilization and spread of AMR genes.

  Keywords: A. baumannii, carbapenem-resistant, WGS, antibiotic resistance, virulence traits, Multi-Locus Sequence Typing (MLST)
 • Barnali Kakati, Nupur Koul*, Sonika Agarwal Pages 103-106
  Background and Aim

   Ventilator associated Tracheobronchitis (VAT) is a common nosocomial respiratory tract infection which develops in intubated critically ill patients. Their etiology changes with time, hospital and ICU setting and duration of hospital stay. This study was aimed at detecting the microbiological etiology of VAT, reporting the antimicrobial susceptibility pattern and impact on outcome.

  Materials and Methods

   This observational study was conducted for 12 months in the Microbiology Department and intensive care unit of a tertiary care center. A total of 39 endotracheal secretions from suspected cases of VAT were subjected to routine bacterial culture and antimicrobial susceptibility testing. The outcome of the patients with VAT was measured in terms of duration of ventilation, hospital stay and mortality.

  Results

  VAT was found to occur most commonly between 60-69 years of age and among the male population (79%). A total of 47 isolates were recovered from 39 samples. Monomicrobial growth was obtained from 34 (87.18%) of endotracheal samples, while 5 (12.82%) showed polymicrobial growth of at least two pathogens. The predominant organism isolated was Acinetobacter baumannii (27.65%), followed by Klebsiella pneumoniae (23.40%) and Pseudomonas aeruginosa (21.27%) and all were found to be multidrug resistant. The mean duration of ventilation, ICU Stay and hospital stay for VAT was 10.87 days, 12.20 and 16.27 respectively.

  Conclusion

   It is imperative to timely diagnose and monitor cases of VAT as this would help in deriving an effective early therapeutic intervention and in implementing timely preventive strategies that could help reduce progression of VAT to Ventilator associated pneumonia (VAP).

  Keywords: Ventilator associated Tracheobronchitis (VAT), Ventilator associated Pneumonia (VAP), multidrug resistance (MDR), Endotracheal secretion
 • Shabnam Anari, Amin Jaydari*, Nemat Shams, Heidar Rahimi Pages 107-111
  Background and Aim

   Leptospirosis is a zoonotic bacterial disease caused by the genus Leptospira. This disease is observed in human, domestic and wild mammals. Abortion is known as the most important side effect of Leptospira in infected sheep. Molecular tests such as PCR is considered for the early detection of disease which cannot trigger production of species-specific antibodies. This study was designed to detect Leptospira spp. as a cause of abortion in sheep using PCR in Lorestan province, Iran.

  Materials and Methods

   In the current study a total of 150 samples of vaginal swabs were randomly collected from a sheep that had an abortion in some areas of Lorestan province, Iran. The collected samples were accurately investigated to trace DNA of Leptosoira spp. using specific primers.

  Results & Conclusion

  Based on results of Leptosoira spp. lipL32 gene, 2 positive samples (1.3%) were identified. Hence, it was concluded that there is nosignification relation between abortion rate and Leptospirosis in Lorestan province, Iran. It must be mentioned that due to the zoonotic nature of this bacterium, rapid diagnosis of this disease in livestock can extremely decrease outbreak of this disease in humans.

  Keywords: Leptospirosis, Abortion, Sheep, PCR
 • Mojtaba Pourmomen, Ommolbanin Younesian, Sara Hosseinzadeh, Seyedeh Somayeh Hosseini Alarzi, Mahdieh Pourmomen, Hamidreza Joshaghani* Pages 112-116
  Background and Aim

   About one billion people have infected with the influenza A virus each year. The continued spread of SARS-CoV-2 especially in the winter season may increase the co-infection of SARS-CoV-2 with other respiratory viruses, which may worsen the severity of the disease and increase mortality. In respiratory infections, primary identification of the underlying source of infection is necessitated to find appropriate treatment and to improve individual patient management. Therefore, it is essential to accurately and immediately diagnose these two diseases. This study aimed to assess the frequency of influenza A, influenza B, and COVID-19 among individuals suspected of having a respiratory infection.

  Materials and Methods

   In this study, 861 patients presenting from 19 November 2021 to 18 January 2022 in Kavosh medical laboratory (Golestan, Gorgan, Iran) with suspected viral respiratory tract infection who underwent RT-PCR testing for SARS-CoV-2/influenza were included. Data analysis was performed using appropriate descriptive statistics.

  Results & Conclusion

  A total of 184 patients were confirmed with COVID-19/influenza. 90 patients with COVID-19 (48.9%) and 94 patients (51.1%) with influenza (92 with influenza A and 2 with influenza B) were collected in the present study. The influenza/COVID-19 ratio was 1/0.95. Two cases of co-infection with COVID-19/influenza were observed. During the influenza season, the influenza/COVID-19 ratio in patients with suspected respiratory infection was 1/0.95. Patients with influenza were significantly younger than patients with COVID-19 and the proportion of males and females was not meaningfully different in the COVID-19 and influenza patients.

  Keywords: COVID-19, influenza viruses, Seasonal influenza, Respiratory infection
 • Ali Fattahi Bafghi, Mojgan Minoo Sepehr, Mohammad Reza Mozayan, Parisa Bagheri, Arefeh Dehghani, Elham Rezaee* Pages 117-122
  Background and Aim

   Malaria is considered one of the most serious life-threatening diseases in Yazd, a central province of Iran, which hosts both domestic and foreign immigrants. This study aimed to investigate the trend of Malaria in Yazd during 2011-2020.

  Materials and Methods

   In this descriptive retrospective study, all episodes of the disease (imported malaria) recorded at Yazd health center in Iran were carefully evaluated and reported. After preparing the peripheral blood smear and fixation with methanol, it was stained with Giemsa and examined with a light microscope by a skilled technician.

  Results & Conclusion

  Totally, 95 confirmed malaria patients were investigated from 2011 to 2020. Plasmodium falciparum was the predominant species with 81 cases (85.26%). The highest rate of infection was observed in 49 cases (51.6.3%), in the age group of 50 years with 27 cases (42.86%), and in the working class with 69 cases (72.63%). Despite a decrease in Malaria cases through the implementation of the eradication program compared to the last two decades, its imported type is still showing up in the country, especially in the cosmopolitan city of Yazd, where domestic and foreign workers and tourists usually travel; thus it requires to be further monitored and controlled.

  Keywords: Malaria, Yazd, Prevalence, Plasmodium (L) falciparum, Plasmodium (p) vivax
 • Faranak Alembizar, Jamal Rezaei Orimi* Pages 123-125

  In issue 4 of the Iranian Journal of Medical Microbiology (Volume 12, Issue 4, 2018, pp.230-238), an article entitled “History of Bacterial Infection Diseases in Iran" was published by Akbar Mirsalehian and Mosayeb Dalvand (http://dx.doi.org/10.30699/ijmm.12.4.230). Respected authors of the article with the aim of re-reading the history of common bacterial infectious diseases in Iran in a part of the study examined the history of trachoma infectious disease. Despite some important therapeutic measures in the fight against trachoma, but historical sources and documents show that important aspects of trachoma have not been carefully considered by researchers. Owing to the importance of medical history studies in medical research, please publish the following points in one of the journal's issues as a letter to the editor.

  Keywords: Trachoma, bacterial infectious diseases, Critique, Medical history
 • Mostafa Norizadeh* Pages 126-127

  Coronavirus disease 2019 (COVID-19) is the highly viral infectious disease caused by the severe acute respiratory syndrome 2 (SARS-CoV-2) virus (WHO, 2021). As of 5 August 2022, more than 587 million people had already been infected with around 6.4 million deaths (https://ourworldindata.org/covid-vaccinations, 5 August). After the alpha, beta, gamma, and delta variants, the omicron (B.1.1.529) was emerged in Botswana. The original variant of omicron was named as B.1 and following the original BA.1 variant, several subvariants of Omicron have detected: BA.2, BA.3, BA.4, and BA.5 (Yao et al., 2022). Although the data related to the sub-variants before BA.5 show that the percentage of hospitalization due to Omicron has decreased compared to the previous variants (alpha, beta, gamma and delta), but the coronavirus is still considered as a serious threat to humans.

  Keywords: Omicron, Protein based, Vaccine, Pandemic, Antibody