فهرست مطالب

میکروب شناسی پزشکی ایران - سال هفدهم شماره 5 (مهر و آبان 1402)

نشریه میکروب شناسی پزشکی ایران
سال هفدهم شماره 5 (مهر و آبان 1402)

 • تاریخ انتشار: 1402/08/08
 • تعداد عناوین: 12
|
 • پگاه شکیب، رشید رمضان زاده، رضا ساکی*، راضیه امیری صفحات 492-504

  مایکوباکتریوم توبرکلوزیس باکتری عامل بیماری سل است. در این باکتری،RNA های طولانی غیرکدکننده (lncRNA) می توانند به طور مثبت و منفی بیان ژن های مختلف را از طریق مکانیسم های مختلف، مانند فعال کردن فاکتورهای رونویسی یا اتصال به اهداف DNA کمپلکس کروماتین، تغییر دهند. هدف مطالعه حاضر بررسی lncRNA ها در مایکوباکتریوم توبرکلوزیس بود. جستجو با کلیدواژه های شامل lncRNAs، lncRNA، Long ncRNA، LincRNAs، Long ncRNA،RNA  طولانی غیرکدکننده، TB، سل ریوی، سل ریوی، مایکوباکتریوم توبرکلوزیس در Pub Med، Web of Science Direct، Scopus، پایگاه های اطلاعات علمی و Google Scholar  بین سال های 2000 تا 2020 انجام گرفت. در مجموع 124 مقاله در PubMed، ScienceDirect، Scopus، Ovid، Cochrane  و Google Scholar یافت شد که 20 مقاله از پایگاه های داده انتخاب شدند. در بازنگری عنوان و چکیده، 84 مقاله از مطالعه ما حذف شدند. در نهایت، 19 مقاله در مطالعه ما گنجانده شد که شامل 4444 بیمار مبتلا به سل بود. تمام مطالعات در چین با استفاده از روش qRT-PCR انجام شده بود. نتایج مطالعه حاضر ارتباط قابل قبولی بین lncRNA و SNP با سل و مایکوباکتریوم توبرکلوزیس را نشان داد. همچنین، این عوامل تنظیمی به عنوان نشانگرهای زیستی تشخیصی و توسعه درمان های جدید نقش اساسی دارند.

  کلیدواژگان: RNA های طولانی غیرکدکننده، بررسی سیستماتیک، بیومارکر، سل، lncRNAs
 • نجمه جمعه پور، سامان سلیمان پور*، مجتبی سنکیان صفحات 505-519

  شیوع عفونت سل نهفته بر حسب منطقه به طور چشمگیری متفاوت است. در حال حاضر یک چهارم جمعیت جهان به سل نهفته مبتلا هستند. جهت رسیدن به اهداف سازمان بهداشت جهانی جهت پایان سل در سراسر جهان تا سال 2030 تعداد افراد مبتلا به سل نهفته که به سمت سل فعال پیشرفت می کنند باید کاهش یابد. تست های رایج که جهت تشخیص سل نهفته کاربرد دارد بر اساس پاسخ ایمنی به آنتی ژن های اختصاصی مایکوباکتریوم توبرکلوزیس به دو نوع تست های پوستی و تست های مبتنی بر اندازه گیری اینترفرون گاما تقسیم بندی می شوند. با این وجود هر دو تست دارای حساسیت پایینی هستند و نمی توانند بین سل نهفته و سل فعال تمایز قائل شوند. بنابراین، تکنیک های مختلفی مانند تشخیص سیتوکین های جایگزین و استفاده از آنتی ژن های جدید برای افزایش دقت این آزمایش ها در حال مطالعه هستند. علاوه بر این، آنتی ژن های جدید را می توان برای نظارت بر پیشرفت سل فعال و پاسخ به درمان استفاده کرد. هدف از این مطالعه بررسی ابزارهای تشخیصی و شواهد موجود در مورد آنتی ژن های جدید مایکوباکتریوم توبرکلوزیس برای تشخیص سل نهفته و انتخاب آنتی ژن های امیدوارکننده برای تحقیقات آینده است.

  کلیدواژگان: مایکوباکتریوم توبرکلوزیس، سل نهفته، تست های مبتنی بر رهاسازی اینترفرون گاما، مطالعه بالینی، تست های سرولوژیک
 • دارا آ. طهیر، سهند ک. عارف*، زانا اچ. محمود صفحات 520-532
  زمینه و اهداف

    هدف این مطالعه شناسایی SARS-CoV-2 با استفاده از پرایمرهای طراحی شده سفارشی در PCR معمولی است. هدف قرار دادن ژن های RdRp، E و N و ارزیابی تنوع ژنتیکی ایزوله منطقه ای در مقایسه با سویه های جهانی بود.

  مواد و روش کار

    در شهر سلیمانی عراق، از سپتامبر 2020 تا سپتامبر 2021، 200 نمونه نازوفارنکس مثبت جمع آوری شد و 17 نوع شناخته شده با ژن S به طور تصادفی برای تعیین توالی ژن های RdRp، E و N انتخاب شدند. برای تسهیل توالی یابی، شش مجموعه آغازگر برای ژن RdRp (RdRp1، RdRp2، RdRp3)، دو مجموعه برای ژن N (N1، N2)، و یک مجموعه برای ژن E طراحی شد.

  یافته ها

    12 جهش در ژن RdRp شناسایی شد که شایع ترین جهش 14408C>T (P323L) بود. در ژن N، یک جهش منحصر به فرد، 28977C>T (S235F)، در هشت نمونه از انواع مختلف در کنار سایر جهش های نقطه ای تغییر دهنده اسید آمینه (28280-2GAT>CTA و 2881-3GGG>AAC) شناسایی شد. ژن E در دو نمونه جهش های تغییر دهنده اسید آمینه (S68F و I13L) را نشان داد. شایع ترین جهش، 28977C>T (S235F)، در هشت نمونه نشان دهنده انواع آلفا، گاما و خوشه 5 شناسایی شد.

  نتیجه گیری

    یک جهش جدید، به ویژه 28280-2GAT>CTA، منجر به D3L، به همراه سه جهش دیگر (28484G>A، 29129T>G، 29131T>C) که باعث جایگزینی اسیدهای آمینه (G70S، N284K، F285) می شود، شناسایی شدند. ژن N. علاوه بر این، یک جهش منحصر به فرد در 26281 A>T در ژن E در نوع ووهان مشاهده شد.

  کلیدواژگان: تنوع ژنتیکی، ژن E، ژن N، ژن RdRp، SARS-CoV-2
 • سایفول ماروم*، جوکو هاریان تو، اتی کورنیاواتی صفحات 533-540
  زمینه و اهداف

    مالاریا یک بیماری ناقل است که به یک نگرانی جهانی تبدیل شده است. محققان از مدلی برای گسترش مالاریا استفاده کردند که شامل همزیستی دو جمعیت بود: انسان و پشه. هدف اصلی این کار تحلیل شاخص حساسیت هر پارامتر در مدل است.

  مواد و روش کار

    در ساخت مدل از سه محفظه برای جمعیت انسانی و دو محفظه برای جمعیت پشه استفاده شد. هدف اصلی این کار تحلیل شاخص حساسیت هر پارامتر در مدل است. این تحلیل برای درک واریانس خروجی مدل ناشی از تغییرات در ورودی بسیار مهم است. این تجزیه و تحلیل اطلاعاتی را در مورد پارامترهایی که بیشتر بر پویایی شیوع مالاریا در جمعیت انسانی تاثیر می گذارند، در اختیار محققان قرار می دهد.

  یافته ها

    نتایج این مطالعه حاکی از آن است که پارامتر میانگین تعداد گزش یک پشه در تمام میزبان های انسان، غالب ترین عامل در افزایش شیوع مالاریا در انسان است. از سوی دیگر، تعداد پشه هایی که به طور طبیعی می میرند، مهم ترین پارامتر در کاهش شیوع مالاریا در انسان است.

  نتیجه گیری

    شاخص حساسیت نشان می دهد که پارامتر میانگین تعداد اقلام یک پشه منفرد بر روی همه میزبان های انسانی (r) بیشترین تاثیر را در افزایش شیوع مالاریا در انسان دارد. از سوی دیگر، thnaturally die open paren mu sub v، die (μ_v) مهمترین پارامتر در کاهش شیوع مالاریا در انسان است.

  کلیدواژگان: شاخص حساسیت، مدل انتقال مالاریا، پارامتر غالب، مالاریا
 • ریم م. السوبایی، جوهر غربی*، محمد المالکی، خالد الاحمد، عبدالله ثام علی براهیم، فاطیما الشاکس، مانل بن ام. هادب صفحات 541-549
  زمینه و اهداف

    کودکان زیر پنج سال مستعد ابتلا به بیماری زای گاستروانتریت حاد (AGE) هستند. بنابراین، هدف اصلی پژوهش حاضر، بررسی اپیدمیولوژی و علت AGE در کودکان در عربستان سعودی است.

  مواد و روش کار

    در این مطالعه پیشینه ای از Multiplex PCR برای شناسایی ویروس های گوارشی شامل RoVA (روتاویروس A)، NoVGI (نوروویروس گروه I)، NoVGII (نوروویروس گروه دوم)، HAstV (آستروویروس انسانی)، EAdV (آدنوویروس روده ای) بررسی شده است و HEV (انتروویروس انسانی) در 92 نمونه مدفوع جمع آوری شده از کودکان کمتر از 7 سال بستری در بیمارستان های استان الاحساء در عربستان سعودی از دسامبر 2021 تا ژوئن 2022.

  یافته ها

    از 92 نمونه مورد آزمایش، 63 نمونه (68.4%) نتایج مثبت نشان دادند که نشان دهنده وجود حداقل یک عفونت ویروسی گوارشی بود. گروه RoV A با 54 درصد، HAstV با 27 درصد، EAdV با 22.2 درصد، NoVGI با 9.5 درصد و HEV با 6.3 درصد بیشترین ویروس شناسایی شده بود. تک عفونت ویروس گوارشی بسیار بیشتر از عفونت همزمان بود و 79.3٪ بود. کودکان در گروه سنی (1Y-2Y) با 41.3٪ در مقایسه با سایر گروه ها، بیشترین آلودگی به AGE ویروسی را داشتند. کودکان پسر بیشتر از دختران در 38٪ آلوده بودند. علائم اصلی AGE ویروسی که در همه کودکان مثبت آشکار شد، اسهال، استفراغ، تهوع و تب بود که به ترتیب 100٪، 95.2، 92.1٪ و 81٪ بود.

  نتیجه گیری

    نتایج نشان داد که شیوع عفونت های گوارشی در کودکان مرتبط است و باید مورد توجه مقامات بهداشتی کشور قرار گیرد. این مطالعه اولین کاری است که در استان الاحساء عربستان سعودی انجام شده است. این می تواند داده های اپیدمیولوژیک و علت شناسی سن کودکان در استان را بهبود بخشد.

  کلیدواژگان: گاستروانتریت حاد، ویروس های روده، اپیدمیولوژی، Multiplex PCR
 • زهرا جوادی، عبدالغفار اونق* صفحات 550-558
  زمینه و اهداف

    تمامی جدایه های کوکسیلا بورنتی دارای یکی از چهار پلاسمید بزرگ، حفاظت شده، تکثیرشونده مستقل یا یک توالی کروموزومی یکپارچه پلاسمید مانند هستند.

  مواد و روش کار

    در این مطالعه از سال 1399 تا 1400، تعداد کلی 400 نمونه شیر به طور تصادفی از نشخوارکنندگان اهلی (گاو، گوسفند، بز و گاومیش) در استان آذربایجان غربی جمع آوری شد. نمونه های شیر طی یک سال به صورت فصلی جمع آوری و همچنین سن حیوانات ثبت گردید. به منظور ردیابی ژنوم کوکسیلا بورنتی، از همه نمونه های شیر DNA استخراج شد. سپس برای تشخیص کوکسیلا بورنتی بر اساس ژن ترانسپوزونی IS1111 و پلاسمیدهایQpH1)، QpRS، QpDV و (QpDG  با کمک پرایمرهای اختصاصی برای هر ژن از واکنش زنجیره ای پلیمراز آشیانه ای استفاده شد.

  یافته ها

    در مجموع، از 400 نمونه شیر گاو، گاومیش، گوسفند و بز براساس ژن IS1111، 62 نمونه (15.5 درصد) (95 درصد Cl: 19.4 -12.3 درصد) برای کوکسیلابورنتی مثبت بودند. از 62 نمونه مثبت، 16 نمونه (25.8 درصد)، (95 درصد Cl: 37.9 -16.6درصد) حاوی ژن پلاسمید QpH1 و 5 نمونه (8 درصد)، (95 درصد Cl: 17.5 -3.5 درصد) دارای پلاسمید QpRS بودند. همچنین هفت نمونه(3/11درصد)، (95درصد Cl: 21.5 - 5.6 درصد) برای QpDG و پنج نمونه (8درصد)، (95 درصد Cl: 17.5 - 3.5 درصد) مثبت برای ژن QpDV وجود داشت. این مطالعه نقش حیاتی پلاسمیدها را برای ماندگاری کوکسیلا بورنتی در شیر نشان می دهد و ابزاری را برای مطالعات ژنتیکی در کوکسیلابورنتی فراهم می کند. به نظر می رسد زنجیره ای پلیمراز آشیانه ای با پرایمرهای اختصاصی پلاسمید، روشی مفید برای تشخیص پلاسمیدهای کوکسیلابورنتی در شیر باشد. علاوه بر این، نتایج آنالیز فیلوژنتیک نشان داد که توالی های به دست آمده دارای شباهت 100 درصدی هستند. درخت فیلوژنتیک ساخته شده بر اساس تجزیه و تحلیل پیوند همسایه ژن های جزئی نشان داد که 20 جدایه نزدیک به هم قرار گرفتند که 99.9 درصد شباهت را نشان می دهد و می تواند یکسان در نظر گرفته شود. توالی ژن های به دست آمده با شماره های دسترسی موجود در NCBI ثبت شد. نتایج به دست آمده از ابزار اصلی جستجوی هم ترازی محلی (BLAST)  نیز 100 درصد تشابه این توالی ها را با توالی های بیشتر در بانک ژن از منابع مختلف نشان داد.

  نتیجه گیری

    نتایج نشان داد که روش زنجیره ای پلیمراز آشیانه ای از حساسیت و دقت بالایی در تشخیص پلاسمیدهای کوکسیلا بورنتی برخوردار است. این روش می تواند روشی امیدوارکننده در تشخیص پلاسمیدهای کوکسیلا بورنتی باشد. همچنین می تواند یک روش سریع برای تشخیص سریع کوکسیلا بورنتی در نمونه های بالینی باشد.

  کلیدواژگان: کوکسیلا بورنتی، پلاسمید، درختچه فیلوژنی، تب کیو، شیر
 • رشا زیاد طاریق احمد، رعنا مجاهد عبدالله* صفحات 559-570
  زمینه و اهداف

    استافیلوکوکوس اورئوس مقاوم به متی سیلین (MRSA) باعث عفونت استاف، تولید سموم و فاکتورهای بیماریزای متعدد و مقاومت آنتی بیوتیکی می شود. بنابراین، این مطالعه با هدف شناسایی MRSA و الگوهای مقاوم به آنتی بیوتیک آن و ارزیابی ژن های سمی در جدایه های استافیلوکوکوس اورئوس از بغداد، عراق انجام شد.

  مواد و روش کار

    دویست و بیست نمونه باکتری از منابع بالینی مختلف در عراق در سال های 2022-2023 جمع آوری شد. تشخیص با استفاده از کشت سنتی، بررسی های میکروسکوپی و تشخیص مولکولی با استفاده از ژن 16srRNA و ژن mecA که برای تشخیص مقاومت متی سیلین استفاده می شود، انجام شد. علاوه بر این، الگوهای مقاومت آنتی بیوتیکی با استفاده از VITEK-2 شناسایی شد. همچنین ژن های سموم نیز با تعیین توالی تعیین شدند.

  یافته ها

    50 ایزوله به عنوان استافیلوکوکوس اورئوس شناسایی شد و سویه ها مقاومت بالایی به بنزیل پنی سیلین، اریترومایسین، اگزاسیلین و کلیندامایسین نشان دادند. PCR شیوع ژن mecA را در ایزوله های استافیلوکوکوس اورئوس مقاوم به متی سیلین به میزان 100% نشان داد، در حالی که ژن های سمی موجود در استافیلوکوکوس اورئوس ژن LukD/E 50 (100%)، ژن eta 50 (100%) و ژن etd بودند. 47 (94%)، ژن LukS/F 34 (68%) و ژن tst 21 (42%). آزمایش همه جدایه ها برای ژن etb منفی بود. نتایج تجزیه و تحلیل توالی ژن های مورد مطالعه نشان داد که هیچ جهش ژنتیکی وجود ندارد. آنها 100٪ به جز ژن eta یکسان بودند و نتایج نشان دهنده سه جهش ژنتیکی بود.

  نتیجه گیری

    تمام جدایه های استافیلوکوکوس اورئوس دارای ژن mecA برای مقاومت به متی سیلین بودند و استافیلوکوکوس اورئوس دارای ژن های سمی بود. تجزیه و تحلیل توالی ژن eta وجود جهش های مختلف از جمله جهش های خاموش را نشان داد.

  کلیدواژگان: مقاومت آنتی بیوتیکی، توالی یابی DNA، مقاومت به متی سیلین، استافیلوکوکوس اورئوس، ژن های توکسین
 • معصومه فتحی، ابراهیم برزگری، لیدا لطف اللهی، رضا جعفری، بیژن نعمان پور*، مهسا راسخیان صفحات 571-584
  زمینه و اهداف

    مقاومت آنتی بیوتیکی به عنوان یک تهدید بزرگ برای سلامت جهانی شناخته شده است که می تواند منجر به افزایش عوارض و مرگ و میر شود. در 27 فوریه 2017، اولین فهرست پاتوژن های اولویت دار مقاوم به آنتی بیوتیک توسط سازمان بهداشت جهانی (WHO) منتشر شد. این پاتوژن ها، از جمله سودوموناس آئروژینوزا، بزرگترین تهدید را برای سلامت انسان به همراه دارند. این تحقیق به منظور معرفی پروتئین های مناسب کاندید واکسن علیه پروتئین های غشای خارجی سودوموناس آئروژینوزا (OMPs) با استفاده از رویکرد واکسینولوژی معکوس انجام شد.

  مواد و روش کار

    پنجاه و هشت ایزوله بالینی و 9982 توالی پروتئین غشای خارجی برای بررسی ویژگی های مشتق شده از توالی در Vaxign2 استخراج شدند. ابتدا 30 پروتئین با بیشترین احتمال چسبندگی انتخاب شدند و در مرحله بعد 10 کاندید مشترک از بین 58 سویه با بالاترین امتیاز به عنوان کاندیدای مطالعات بیشتر معرفی شدند. پس از تعیین ویژگی های فیزیکوشیمیایی این واکسن های کاندید، وجود دامنه های محافظت شده در 2 پروتئین از 10 پروتئین پیش بینی شد.

  یافته ها

    بر اساس نتایج به دست آمده از تجزیه و تحلیل بیوانفورماتیک خواص آنتی ژنی این پروتئین ها، ما 10 پروتئین غشای خارجی را شناسایی کردیم که دارای بالاترین امتیاز آنتی ژنی هستند، در بین 58 ایزوله بالینی مشترک هستند. هیچ همولوگ پروتئین انسانی ندارند و کمتر از 1 مارپیچ گذرنده دارند. این پروتئین های کاندید خواص فیزیکوشیمیایی مطلوبی دارند. و حضور دمین های حفاظت شده فقط در غشای خارجی پورین F و گیرنده آهن انتروباکتین پیش بینی شد.

  نتیجه گیری

    ما 10 پروتئین کاندید را پیشنهاد کردیم از جمله پروتئین غشای خارجی F ((OprF و گیرنده انتروباکتین فریک که ویژگی های مناسبی را نشان دادند.

  کلیدواژگان: سودوموناس آئروژینوزا، واکسن شناسی معکوس، مقاومت آنتی بیوتیکی، کاندید واکسن، پروتئین های غشای خارجی، بیوانفورماتیک
 • صهیب خالد ابراهیم* صفحات 585-595
  زمینه و اهداف

    پروتئوس ولگاریس، یک باکتری گرم منفی، یکی از علل شایع عفونت های انسانی به ویژه عفونت های مجاری ادراری (UTIs) می باشد. این مطالعه با هدف ارزیابی الگوهای مقاومت چند دارویی پروتئوس ولگاریس جدا شده از نمونه های بالینی مختلف انجام شد و تاثیر آن بر عفونت های مرتبط با مراقبت های بهداشتی را روشن کرد.

  مواد و روش کار

    در این مطالعه مقطعی، 300 نمونه بالینی شامل 100 نمونه ادرار، 50 نمونه زخم، 50 نمونه واژینال، 50 کشت خون و 50 نمونه خلط جمع آوری شد. همه نمونه ها به همان تعداد (50:50) انتخاب شدند، به جز نمونه های ادرار (100) زیرا نمونه های ادرار در این مطالعه بیشتر در مجموعه بیماران مورد مطالعه موجود بود که عفونت های ادراری پیشرفته تری را ارائه کردند. تکنیک های فنوتیپی و مولکولی برای شناسایی و شناسایی این باکتری ها با تمرکز بر شناسایی ژن های مقاومت مانند UreC و blaCTX-M استفاده شد.

  یافته ها

    از بین 300 نمونه بالینی، 150 نمونه کشت مثبت برای گونه پروتئوس به دست آمد. این جدایه ها از نمونه های بالینی مختلف شامل 48 درصد از ادرار، 32 درصد از زخم، 10 درصد از واژن، 8 درصد از خون و 2 درصد از خلط به دست آمد. از 100 ایزوله P. vulgaris، 88٪ ژن های مقاومت در DNA کروموزومی و پلاسمیدها را نشان دادند. به طور خاص، 75٪ حامل ژن UreC و 50٪ حامل ژن blaCTX-M بودند. بیشترین شیوع این ژن های مقاوم در نمونه های ادرار و چرک زخم مشاهده شد.

  نتیجه گیری

    این مطالعه شیوع نگران کننده ایزوله های P. vulgaris مقاوم به چند دارویی (MDR) به ویژه در عفونت های دستگاه ادراری زنان را نشان داد. حضور ژنومی ژن UreC که آنزیم اوره آز را کد می کند و ژن blaCTX-M که به سفوتاکسیم مقاومت می کند، بر ضرورت استراتژی های ضد میکروبی موثر در مبارزه با این عفونت ها تاکید می کند.

  کلیدواژگان: پروتئوس ولگاریس، مقاومت چند دارویی، عفونت های دستگاه ادراری، ژن UreC، ژن blaCTX-M
 • فد ریان فد ریان*، لینو زفا لینو زفا، محمد رید هو وان اف.، هدایتول حسنا، آلیا سیافا عیونی صفحات 596-605
  زمینه و اهداف

    مقاومت آنتی بیوتیکی سهم عمده ای در سلامت انسان دارد. همانطور که در سال 2009 گزارش شد، اندونزی در بین 27 کشور دارای بالاترین نرخ MDRO در جهان در رتبه هشتم قرار گرفت. برای تعیین عوامل خطر عفونت ناشی از MDROs در بیمارستان عمومی Dr.M.Djamil در بیماران سپسیس، شناسایی عوامل ایجاد کننده MDRO ضروری است. بنابراین می توان روش های پیشگیری و کنترل موثری را برنامه ریزی کرد.

  مواد و روش کار

    این مطالعه مقطعی بر روی 101 بیمار مبتلا به سپسیس با 124 ایزوله که در بیمارستان عمومی دکتر جمیل تحت درمان بودند، انجام شد. ویژگی ها و عوامل مرتبط با MDROs در بیماران سپسیس برای هر فرد ثبت شد. سپس با کشت خون و سایر کشت ها بسته به کانون عفونت، آزمایش کشت باکتریایی انجام شد. تجزیه و تحلیل توصیفی برای تجزیه و تحلیل توزیع فراوانی هر یک از متغیرهای تحقیق انجام شد. تجزیه و تحلیل دو متغیره برای تعیین رابطه بین هر متغیر و عفونت ناشی از MDROs در بیماران سپسیس انجام شد و تحلیل رگرسیون لجستیک چند متغیره برای یافتن غالب ترین متغیر انجام شد.

  یافته ها و نتیجه گیری

    سابقه مصرف آنتی بیوتیک (P<0.05) و استفاده از کاتتر ادراری (P<0.05) با عفونت ناشی از MDROs ارتباط معنی داری داشت و استفاده از کاتتر ادراری و سابقه مصرف آنتی بیوتیک قوی ترین عوامل خطر مرتبط با عفونت ناشی از MDRO در سپسیس بودند. بیماران بستری شده در بیمارستان عمومی دکتر جمیل. آنتی بیوتیک ها باید عاقلانه و منطقی در مدیریت بیماران عفونی استفاده شوند و استفاده از کاتترهای ادراری باید به صورت انتخابی برای بیماران بستری انجام شود تا از ایجاد MDRO به عنوان عامل عفونت جلوگیری شود.

  کلیدواژگان: آنتی بیوتیک، بیمارستان، MDROs، سپسیس
 • راویژ عثمان احمد، امجد احمدی، نسرین بهمنی، آرزو طاهرپور* صفحات 606-612
  زمینه و اهداف

    نرم افزار WHONET پایگاهی برای تجزیه و تحلیل داده های میکروبیولوژیکی به ویژه الگوی مقاومت به آنتی بیوتیکها است. سودوموناس آئروژینوزا یک عامل مهم عفونت بیمارستانی است. این باکتری توسط سازمان بهداشت جهانی (WHO) به عنوان اولویت معرفی شده است. هدف از این مطالعه پایش الگوی مقاومت به ایمی پنم و مروپنم در طی یک سال (فوریه 2022 تا فوریه 2023) توسط نرم افزار WHONET 2021 بود.

  مواد و روش کار

    95 ایزوله سودوموناس آئروژینوزا از بیمارستان کوثر سنندج تهیه شد. پس از تایید با تست های بیوشیمیایی و 16sRNA PCR. بر اساس موسسه استانداردهای بالینی و آزمایشگاهی (CLSI)، آزمایش آنتی بیوگرام برای هر ایزوله انجام شد. داده ها توسط WHONET 2021 تجزیه و تحلیل شد.

  یافته ها و نتیجه گیری

    ایزوله های سودوموناس آئروژینوزا به ترتیب از 44 زن و 51 مرد جدا شدند. از مجموع جدایه ها، مقاومت به ایمی پنم و مروپنم به ترتیب 87/4 درصد و 64/2 درصد بود. پایگاه داده WHONET یک نرم افزار مناسب برای تجزیه و تحلیل و پایش باکتری های حساس و مقاوم به خصوص اولویت های حیاتی، مانند سودوموناس آئروژینوزا است.

  کلیدواژگان: سودوموناس آئروژینوزا. WHONET، ایمیپنم، مروپنم
 • مهسا امین صالحی، عبدالکریم چهرگانی راد*، سعید افشار صفحات 613-619
  زمینه و اهداف

    زغال اخته با نام علمی Vaccinium corymbosum L. حاوی متابولیت های ثانویه مختلفی مانند فلاونوئیدها و اسیدهای فنولیک است. این ترکیبات به دلیل پتانسیل آنها در پیشگیری از سرطان و خواص ضد میکروبی شناخته شده است.

  مواد و روش کار

    فعالیت ضد باکتریایی عصاره با استفاده از روش کشنده زمان و فعالیت ضد سرطانی آن با استفاده از روش MTT ارزیابی شد.

  یافته ها و نتیجه گیری

    یافته های حاصل از آزمایش های ضد باکتریایی نشان داد که عصاره های میوه حداقل غلظت بازدارنده (MIC) و حداقل غلظت باکتری کشی (MBC) را به ترتیب در غلظت های 3.5-4.2 میلی گرم بر میلی لیتر و 5.6-5.9 میلی گرم بر میلی لیتر نشان دادند. علاوه بر این، سنجش MTT نشان داد که عصاره زغال اخته اثرات سیتوتوکسیک را بر روی رده های سلولی سرطانی (HeLa و MCF7) نشان می دهد، در حالی که سمیت سلولی قابل توجهی را روی سلول های طبیعی نشان نمی دهد (L929). درمان با عصاره نارس میوه زغال اخته به طور قابل توجهی باعث کاهش زنده ماندن سلول های سرطانی در مقایسه با سایر عصاره ها شد. به طور خاص، بالاترین سطح سمیت سلولی در بین تمام عصاره ها در رده سلولی سرطانی HeLa با غلظت 1.5 میلی گرم در لیتر پس از 72 ساعت (بیش از 90 درصد) مشاهده شد. بر اساس این یافته ها، می توان نتیجه گرفت که عصاره میوه زغال اخته دارای خواص ضد باکتری و ضد سرطانی افزایش یافته است. علاوه بر این، این مطالعه نشان داد که مراحل اولیه رشد میوه اثرات سیتوتوکسیک بیشتری را علیه سلول های سرطانی و باکتریایی نشان می دهد. این نتایج به طور قابل توجهی بر صنایع غذایی، دارویی و بیوتکنولوژی گیاهی تاثیر می گذارد.

  کلیدواژگان: HCMV، سیتومگالوویروس انسانی، ایران، شیوع مولکولی، نئوپلاسم پروستات، سرطان پروستات
|
 • Pegah Shakib, Rashid Ramazanzade, Reza Saki*, Razieh Amiri Pages 492-504

  Mycobacterium tuberculosis is the bacterium that causes tuberculosis. In this bacteria, long non-coding RNAs (lncRNA) can positively and negatively alter the expression of various genes through various mechanisms, such as activating transcription factors or binding to DNA targets of the chromatin complex. The  current study's purpose was to review the lncRNAs in M. tuberculosis.  The search was done with the keyword including lncRNAs, lncRNA, Long ncRNA, LincRNAs, Long ncRNA, long noncoding RNA, TB, Pulmonary Tuberculosis, Pulmonary TB, Mycobacterium tuberculosis in Pub Med, Web of Science Direct, Scopus, Scientific Information Databases, and Google scholar between 2000 and 2020. A total of 124 articles were found in PubMed,Science Direct, Scopus, Ovid,  Cochrane, and Google Scholar, of which 20  papers were selected from the databases. In revising the title and abstract, 84 articles were excluded from our study. Finally, 19 articles were included in our study, which included 4444 patients with tuberculosis. All studies were performed in China using the qRT-PCR method. The  present study's results showed an acceptable association between lncRNA and SNP with tuberculosis and M. tuberculosis. Also, these regulatory factors play an essential  role as diagnostic biomarkers and the development of new therapies.

  Keywords: long non-coding RNAs, systematic review, biomarker, TB, lincRNAs
 • Najmeh Jomehpour, Saman Soleimanpour*, Mojtaba Sankian Pages 505-519

  Latent tuberculosis infection (LTBI) prevalence varies dramatically by region, with one-fourth of the world's population infected. The number of people with LTBI progressing to active tuberculosis illness (aTB) should be decreased to meet the WHO End TB Strategy objective of decreasing worldwide tuberculosis incidence by 2030. Current tuberculosis (TB) diagnostic methods are based on detecting an immune response to mycobacterial antigens injected into the skin or in vitro simulations in interferon-gamma release assays. Both tests have low sensitivity, which cannot distinguish between LTBI and aTB. Therefore, various techniques, such as alternate cytokine detection and employing novel antigens, are being studied to increase the accuracy of these tests.  In addition, novel antigens can be used to monitor aTB progression and response to treatment. This review aims to assess current available diagnostic tools and evidence on novel Mycobacterium tuberculosis (Mtb) antigens for LTBI diagnosis and select the most promising antigens for future research.

  Keywords: Mycobacterium tuberculosis, Latent Tuberculosis, Interferon-gamma Release Tests, Clinical Study, Serologic Tests
 • Dara A. Tahir, Sahand K. Arif*, Zana H. Mahmood Pages 520-532
  Background and Aim

   The study aimed to detect SARS-CoV-2 using custom-designed primers in conventional PCR, targeting RdRp, E, and N genes, and assess regional isolate genetic diversity compared to global strains.

  Materials and Methods

   In Sulaimani City, Iraq, from September 2020 to September 2021, 200 positive nasopharyngeal samples were collected, and 17 known variants with the S gene were randomly selected for whole RdRp, E, and N gene sequencing. To facilitate sequencing, six primer sets were designed for the RdRp gene (RdRp1, RdRp2, RdRp3), two for the N gene (N1, N2), and one for the E gene.

  Results

   Twelve mutations in the RdRp gene were identified, with the most common mutation being 14408C>T (P323L). In the N gene, a unique mutation, 28977C>T (S235F), was detected in eight samples of various variants alongside other amino acid-altering point mutations (28280-2GAT>CTA and 2881-3GGG>AAC). The E gene exhibited amino acid-altering mutations (S68F and I13L) in two samples. The most frequent mutation, 28977C>T (S235F), was identified in eight samples representing alpha, gamma, and cluster 5 variants.

  Conclusion

   A novel mutation, specifically 28280-2GAT>CTA, resulting in D3L, along with three other mutations (28484G>A, 29129T>G, 29131T>C) causing amino acid substitutions (G70S, N284K, F285L) were identified in the N gene. Additionally, a unique mutation at 26281 A>T in the E gene was observed in the Wuhan variant.

  Keywords: Genetic diversity, E gene, N gene, RdRp gene, SARS-CoV-2
 • Saiful Marom*, Joko Harianto, Etty Kurniawati Pages 533-540
  Background and Aim

   Helicobacter pylori is found in the stomach and the oral cavity, which plays a significant role in oral diseases and recurrent gastric infections. This study aimed to detect the presence of oral H. pylori and investigate its potential association with dental caries and erosion.

  Materials and Methods

   Saliva and plaque samples were collected from two groups: a study group of 40 H. pylori-infected patients, confirmed by immunological tests, and a control group included 40 subjects who were given negative results after laboratory examination. Molecular detection of H. pylori was performed using the polymerase chain reaction (PCR). Additionally, clinical assessments of dental caries and erosions were conducted.

  Results

   The study group showed a higher prevalence of H. pylori in saliva (62.5%) compared to dental plaque (45.0%). Among the study group, 70% tested positive for H. pylori by PCR, while 30% tested negative. Dental caries experience (DMFS) was slightly higher in the study group compared to the control group, and significant differences in (DS) and (DMFT) (p<0.05). The prevalence of dental erosion was also higher in the study group compared to the control group.

  Conclusion

   The presence of H. pylori in the oral cavity represents an important risk factor for dental caries and erosion.

  Keywords: Sensitivity Index, Malaria Transmission Model, Dominant Parameter, Malaria
 • Reem M. Alsubaiei, Jawhar Gharbi*, Mohammed Almalki, Khaled Alahmed, Abdulatheem Ali Brahim, Fatimah Alshakes, Manel Ben M'hadheb Pages 541-549
  Background and Aim

   Children under five years are susceptible to being infected by Acute gastroenteritis (AGE) pathogens. Therefore, the main objective of the present research is to study the epidemiology and the etiology of AGE among children in Saudi Arabia.

  Materials and Methods

   In this retrospective study, multiplex PCR was used to detect the gastroenteric viruses, including RoVA (Rotavirus A), NoVGI (Norovirus Group I), NoVGII (Norovirus Group II), HAstV (Human Astrovirus), EAdV (Enteric Adenovirus), and HEV (Human Enterovirus) in 92 stool samples collected from pediatric children aged ≤7 admitted to hospitals in Al-Ahsa province in Saudi Arabia, during December 2021 to June 2022.

  Results

   Out of the 92 samples tested, 63 (68.4%) showed positive results, indicating the presence of at least one gastroenteric virus infection. RoV group A was the most detected virus at 54%, followed by HAstV at 27%, EAdV at 22.2%, NoVGI at 9.5%, and HEV at 6.3%. Gastroenteric virus mono-infection was much higher than co-infection, at 79.3%. Children in the age group (1Y-2Y) were the most infected with viral AGE at 41.3% compared with other groups. Male children were more infected than females at 38%. The main viral AGE symptoms revealed in all positive children were diarrhea, vomiting, nausea, and fever, with rates of 100%, 95.2%, 92.1%, and 81%, respectively.

  Conclusion

   Results demonstrated that the prevalence of gastroenteric infections among children is relevant and should be considered by the national health authority. This study is the first work conducted in the province of Al-Ahsa in Saudi Arabia. It could improve epidemiological and etiological data on children's AGE in the province.

  Keywords: Acute gastroenteritis, enteric viruses, Epidemiology, Multiplex PCR
 • Zahra Javadi, Abdolghaffar Ownagh* Pages 550-558
  Background and Aim

   All Coxiella burnetii isolates carry one of four large, conserved, autonomously replicating plasmids or a plasmid-like chromosomally integrated sequence.

  Materials and Methods

   In Sulaimani City, Iraq, from September 2020 to September 2021, 200 positive nasopharyngeal samples were collected, and 17 known variants with the S gene were randomly selected for whole RdRp, E, and N gene sequencing. To facilitate sequencing, six primer sets were designed for the RdRp gene (RdRp1, RdRp2, RdRp3), two for the N gene (N1, N2), and one for the E gene.

  Results

   In total, out of 400 milk samples collected from cow, buffalo, sheep, and goats based on the IS1111 gene, 62 (15.5%), (95% CI: 12.3%–19.4%) samples were positive for C. burnetii. Out of 62 positive samples, 16 (25.8%), (95% CI: 16.6%–37.9%) samples contained QpH1 plasmid gene and 5 (8%), (95% CI: 3.5%–17.5%) samples contained QpRS plasmid gene. Also, there were 7 (11.3%), (95% CI: 5.6%–21.5%) positive samples for QpDG and 5 (11.3%), (95% CI: 3.5%–17.5%) positive to QpDV gene. The Phylogenetic analysis of plasmid sequences showed that all obtained sequences have 100% similarity. A phylogenetic tree constructed based on neighbor-joining analysis of partial genes revealed that 20 sequenced isolates were closely clustered together showing 99.9% similarity which can be considered identical and also revealed the 100% similarly of these sequences with more sequences in the gene bank from different sources.

  Conclusion

   Our results indicated that nested PCR has high sensitivity in detecting plasmids.

  Keywords: Milk, Q fever, Coxiella burnetii, Plasmid, Transposon genes
 • Rasha Zaid Tariq Ahmed, Rana Mujahid Abdullah* Pages 559-570
  Background and Aim

   Methicillin Resistance Staphylococcus aureus (MRSA) causes staph infections, produces numerous toxins and virulence factors, and displays antibiotic resistance. Therefore, this study aimed to detect MRSA and its antibiotic-resistant patterns and evaluate the toxins genes in S. aureus isolates from Baghdad, Iraq.

  Materials and Methods

   Two hundred twenty bacterial samples were collected from different clinical sources in Iraq, 2022-2023. The diagnosis was made using traditional culture, microscopic examinations, and molecular diagnosis using the 16srRNA gene and mecA gene used for Methicillin Resistance detection. In addition, Antibiotic resistance patterns were detected using VITEK-2. Also, the toxins genes were determined by sequencing.

  Results

   Fifty isolates were identified as S. aureus, and the strains showed high resistance to Benzylpenicillin, Erythromycin, Oxacillin, and Clindamycin. PCR showed a prevalence of the mecA gene in methicillin resistance S. aureus isolates by 100%, while toxin genes that were present in S. aureus were LukD/E gene 50(100%), eta gene 50(100%), etd gene 47(94%), LukS/F gene 34(68%) and tst gene 21(42%). All isolates tested negative for the etb gene. The results of the sequencing analysis of the studied genes showed that there were no genetic mutations. They were 100% identical except for the eta gene, and the results indicated three genetic mutations.

  Conclusion

   All S. aureus isolates had the mecA gene for methicillin resistance, and S. aureus possessed toxin genes. The sequencing analysis of the eta gene indicated the presence of various mutations, including the silent mutations.

  Keywords: Antibiotic resistance, DNA Sequencing, methicillin resistance, Staphylococcus aureus, Toxin genes
 • Masoumeh Fathi, Ebrahim Barzegari, Lida Lotfollahi, Reza Jafari, Bizhan Nomanpour*, Mahsa Rasekhian Pages 571-584
  Background and Aim

   Antibiotic resistance is recognized as a major threat to global health that can result in increased morbidity and mortality. On February 27, 2017, the first list of antibiotic-resistant priority pathogens was published by the World Health Organization (WHO). These pathogens, including Pseudomonas aeruginosa, pose the greatest threat to human health. This research was conducted in order to introduce viable candidate vaccine proteins against P. aeruginosa outer membrane proteins (OMPs) using reverse vaccinology approaches.

  Materials and Methods

   Fifty-eight clinical isolates and 9982 outer membrane protein sequences were retrieved for vaxign2 calculation of sequence-derived features. First, 30 proteins with the highest adhesion probability were selected, and in the next step, 10 candidates common among the 58 strains with the highest scores were introduced as candidates for further studies. After determining the physicochemical characteristics of these vaccine candidates, the presence of protected domains was predicted in 2 out of 10 proteins.

  Results

   Based on the results obtained from the bioinformatics analysis of the antigenic properties of these proteins, we identified 10 outer membrane proteins that have the highest antigenic scores, are common among all 58 clinical isolates, have no human protein homologs, and have less than 1 transmembrane helix. These candidate proteins have optimal physicochemical properties. The presence of conserved domains was predicted only in the outer membrane porin F and enterobactin iron receptor.

  Conclusion

   We suggested 10 candidate proteins that showed suitable characteristics including outer membrane protein F (OprF) and ferric enterobactin receptor.

  Keywords: Pseudomonas aeruginosa, Reverse Vaccinology, Antibiotic Resistance, Vaccine Candidate, Outer Membrane Proteins, Bioinformatics
 • Suhaib Khalid Ibrahim* Pages 585-595
  Background and Aim

   Proteus vulgaris, a Gram-negative bacterium, is a common cause of human infections, particularly urinary tract infections (UTIs). This study aimed to assess the multidrug resistance patterns of Proteus vulgaris isolated from diverse clinical samples, shedding light on its impact on healthcare-associated infections.

  Materials and Methods

   In this cross-sectional study, 300 clinical samples were collected, including 100 urine samples, 50 wound samples, 50 vaginal samples, 50 blood cultures, and 50 sputum samples. All samples were selected in the same number (50:50), except the urine samples (100) because the urine samples in this study were more available in the collection from the study patients, which gave more advanced UTIs. Phenotypic and molecular techniques were employed to identify and characterize these bacteria, focusing on detecting resistance genes such as UreC and blaCTX-M.

  Results

   Among the 300 clinical samples, 150 yielded positive cultures for Proteus species. These isolates were obtained from various clinical samples, including 48% from urine, 32% from wounds, 10% from vagina, 8% from blood, and 2% from sputum. Of the 100 P. vulgaris isolates, 88% harbored resistance genes on chromosomal DNA and plasmids. Specifically, 75% carried the UreC gene, and 50% carried the blaCTX-M gene. The highest prevalence of these resistant genes was observed in urine and wound pus samples.

  Conclusion

   This study revealed a concerning prevalence of highly resistant multidrug-resistant (MDR) P. vulgaris isolates, particularly in female urinary tract infections. The genomic presence of the UreC gene, which encodes the urease enzyme, and the blaCTX-M gene, which confers resistance to cefotaxime, underscores the urgency of effective antimicrobial strategies in combating these infections.

  Keywords: Proteus vulgaris, Multidrug Resistance, Urinary Tract Infections, UreC Gene, blaCTX-M Gene
 • Fadrian Fadrian*, Linosefa Linosefa, Muhammad Ridhwan F., Hidayatul Hasnah, Alya Syafa Ayuni Pages 596-605
  Background and Aim

   Antibiotic resistance has a major contribution to human health. As reported in 2009, Indonesia ranked 8th out of 27 countries with the highest MDRO rate in the world. To determine the risk factors of infection due to MDROs at Dr.M.Djamil General Hospital in sepsis patients, it is necessary to identify the factors that cause MDROs; thus, effective prevention and control methods can be planned.

  Materials and Methods

   This was a cross-sectional study conducted on 101 patients with 124 isolates diagnosed with sepsis who were treated at Dr.M.Djamil General Hospital. The characteristics and factors associated with MDROs in sepsis patients were recorded for each subject. Then, a bacterial culture examination was performed with blood culture and other cultures depending on the focus of infection. A descriptive analysis was conducted to analyze the frequency distribution of each research variable. Bivariate analysis was performed to determine the relationship between each variable and infection due to MDROs in sepsis patients, and multivariate logistic regression analysis was performed to find the most dominant variable.

  Results & Conclusion

   History of antibiotic use (P<0.05) and urinary catheter use (P<0.05) had a significant correlation with infection due to MDROs, and urinary catheter use and history of antibiotic use were the strongest risk factors associated with infection due to MDROs in sepsis patients admitted to Dr.M.Djamil General Hospital. Antibiotics should be used wisely and rationally in managing infectious patients, and the use of urinary catheters should be done more selectively for inpatients to prevent the development of MDROs as a cause of infection.

  Keywords: Antibiotics, Hospital, MDROs, Sepsis
 • Rawezh Othman Ahmad, Amjad Ahmadi, Nasrin Bahmani, Arezou Taherpour* Pages 606-612
  Background and Aim

   WHONET software is a database for analyzing microbiology data, specifically antibiotic resistance patterns. Pseudomonas aeruginosa is a significant agent of nosocomial infections and has been identified as a critical priority by the World Health Organization (WHO). The aim of this study was to monitor the resistance patterns of imipenem and meropenem over one year (February 2022-February 2023) using WHONET software 2022.

  Materials and Methods

   A total of 95 P. aeruginosa isolates were obtained from Kowsar Hospital in Sanandaj, Iran. After verification through biochemical tests and 16sRNA PCR, an antibiogram test was performed for each isolate based on The Clinical & Laboratory Standards Institute (CLSI) guidelines. Data were analyzed using WHONET 2022.

  Results & Conclusion

   Pseudomonas aeruginosa isolates were obtained from 44 females and 51 males. Of all isolates, the WHONET analysis showed that resistance to imipenem and meropenem was 87.4% and 64.2%, respectively. The WHONET database can be an appropriate software for analyzing and monitoring bacterial susceptibility and resistance, especially for critical priority bugs such as P. aeruginosa.

  Keywords: Imipenem, Meropenem, Pseudomonas aeruginosa, WHONET
 • Mahsa Amin Salehi, Abdolkarim Chehregani Rad*, Saeid Afshar Pages 613-619
  Background and Aim

   Blueberries, scientifically known as Vaccinium corymbosum L., contain various secondary metabolites such as flavonoids and phenolic acids. These compounds are recognized for their potential in preventing cancer and antimicrobial properties.

  Materials and Methods

   The extract's antibacterial activity was assessed using the time-killing assay, while its anticancer activity was evaluated using the MTT assay.

  Results & Conclusion

   The findings from the antibacterial tests revealed that the fruit extracts exhibited minimum inhibitory concentration (MIC) and minimum bactericidal concentration (MBC) at concentrations of 3.5-4.2 mg/mL and 5.6-5.9 mg/mL, respectively. Furthermore, the MTT assay demonstrated that the blueberry extract displayed cytotoxic effects on cancer cell lines (HeLa and MCF7), while it showed no significant cytotoxicity on normal cells (L929). Treatment with the unripe blueberry fruit extract significantly decreased the viability of cancer cells compared to the other extracts. Specifically, the highest level of cellular toxicity among all extracts was observed in the HeLa cancer cell line at a concentration of 1.5 mg/L after 72 hours (more than 90%). Based on these findings, it can be concluded that blueberry fruit extract possesses enhanced antibacterial and anticancer properties. Moreover, this study indicated that the early stages of fruit growth exhibit greater cytotoxic effects against cancer and bacterial cells. These results significantly affect the food, pharmaceutical, and plant biotechnology industries.

  Keywords: HCMV, Human Cytomegalovirus, Iran, Molecular Prevalence, Prostate Neoplasm, Prostate Cancer