فهرست مطالب

مجله مدیریت نوآوری
سال دوازدهم شماره 2 (پیاپی 44، تابستان 1402)

 • تاریخ انتشار: 1402/04/01
 • تعداد عناوین: 6
|
 • محمدرضا فلاح*، محمد طالاری، زهرا غیبی صفحات 1-32

  کسب وکارهای نوظهوری مانند کسب وکارهای الکترونیکی برای بقا در فضای کسب وکار پیچیده امروزی، نیاز مبرمی به استفاده از ابزارهای نوین و به طور خاص نوآوری ناب دارند؛ بنابراین هدف پژوهش کنونی، ارائه چارچوبی برای توسعه نوآوری ناب در کسب وکارهای الکترونیک است. رویکرد پژوهش کنونی، کیفی و از نظر هدف، کاربردی و از دیدگاه ماهیت و روش، توصیفی است. جامعه آماری پژوهش را خبرگان و فعالان حوزه کسب وکارهای الکترونیکی با بیش از پنج سال سابقه کاری مرتبط تشکیل می دهد که با روش نمونه گیری گلوله برفی و با ابزار مصاحبه نیمه ساختاریافته در نمونه 13 به مرحله اشباع رسیده است. در این مطالعه از تحلیل مضمون شش مرحله ای براون و کلارک (2006) برای تحلیل استفاده شد. تحلیل مضمون داده ها در این پژوهش موجب اکتشاف و برچسب گذاری 64 مفهوم و گزاره به عنوان مضامین اولیه، 10 مفهوم به عنوان مضامین سازمان دهنده و چهار مفهوم به عنوان مضامین فراگیر شد. نتایج نشان می دهد کسب وکارهای الکترونیک برای توسعه نوآوری ناب به ابزارهای خاصی مانند طراحی مشترک، مدیریت تغییر و خطر (ریسک) در کنار شفاف سازی اهداف و گروه سازی و همچنین حفظ حریم خصوصی کاربران و درنهایت تجاری سازی دانش نیاز دارند. دراین بین، انتخاب سکو (پلتفرم) های مناسب، ارزیابی شفاف و مستمر، استفاده از تکنیک های تحلیلی نوین در رصد رفتار کاربران و رقبا و نیز تمرکز بر فین تک ها به عنوان فن آوری مالی نوین نیز تاثیرگذار است.

  کلیدواژگان: نوآوری ناب، کسب و کارهای الکترونیکی، خلق ارزش مشترک، فرهنگ سازی ناب، هم آفرینی فراگیر، هم افزایی ناب، ظرفیت سازی هدفمند
 • ابوالفضل شاه آبادی*، علی توسلی نیا، زهرا حیدری صفحات 33-68
  در بسیاری از کشورها به ویژه کشورهای درحال گذار، سرمایه گذاری مستقیم خارجی به عنوان یکی از حیاتی ترین جریان های سرمایه و موتور محرکه رشد و توسعه اقتصادی به شمار می رود. به طوری که از دهه 80 میلادی به این سو، عوامل و متغیرهای جدیدی به عنوان محرک جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی مطرح شده و نظر اقتصاددانان را به خود جلب کرده است که در این میان خلا تاثیر متغیرهای نوآوری و جهانی شدن با وجود اهمیتشان، احساس می شود. بنابراین هدف پژوهش کنونی، بررسی تاثیر متقابل مولفه های نوآوری و جهانی شدن بر جریان ورودی سرمایه گذاری مستقیم خارجی در 47 کشور برتر تولیدکننده علم در جهان در بازه زمانی 2011 تا 2020 است. بدین منظور برای برآورد الگو از رهیافت اقتصادسنجی داده های تابلویی پویا و تخمین زن گشتاورهای تعمیم یافته پویا، استفاده شده است. نتایج الگوی پژوهش نشان می دهد همه متغیرهای مورد مطالعه با ضرایب تخمینی متفاوت بر سرمایه گذاری مستقیم خارجی، اثر مثبت و معنادار دارند. به طوری که بهبود هر یک از متغیرهای پنج گانه ورودی نوآوری (نهاد و موسسات، سرمایه انسانی و تحقیقات، زیرساخت، پیچیدگی بازار و پیچیدگی کسب وکار)، بر حجم ورود سرمایه گذاری مستقیم خارجی در این دسته از کشورها می افزاید. همچنین اثر متقابل همه شاخص های ورودی نوآوری و جهانی شدن نیز بر جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی مثبت و معنادار است. بنابراین توصیه می شود در بخش قانون گذاری، نهاد و موسسات با اتخاذ قوانین صحیحی که از کیفیت و شفافیت لازم برخوردار بوده، به جذب سرمایه ها کمک کنند. در بخش اجرا و کنترل نیز نهاد و موسسات مربوط باید در زمینه بوروکراسی، مالیات، کاهش فساد و... کارا و موثر عمل کنند. افزون بر آن با بهره گیری از فضای جهانی شدن در زمینه های مختلف به ویژه در قسمت های مربوط به پیچیدگی های بازار از آنها درراستای بهبود ساختارهای نوآوری استفاده کنند و همچنین تربیت نیروی انسانی توانمند و مدیر در دستور کار قرار گیرد.
  کلیدواژگان: نوآوری، نهاد و موسسات، زیرساخت، سرمایه انسانی و تحقیقات، سرمایه گذاری مستقیم خارجی
 • ناصر سیف اللهی*، یونس نیکخواه صفحات 69-108
  امروزه، دستیابی به موفقیت و رقابت پذیری پایدار توسط شرکت ها به ویژه برای شرکت های کوچک و متوسط به دلیل محدودیت منابع، بسیار مشکل است. بنابراین دستیابی به این مهم، نیازمند خلاق بودن شرکت ها، به کارگیری رویکردها و راهبردهای جدید برای ورود به بازارهای بین المللی است. ازاین رو، هدف این مطالعه، بررسی نقش تعدیل گری قابلیت اتحاد دیجیتال در رابطه بین نوآوری باز بین المللی، موفقیت بین المللی و رقابت پذیری پایدار در بین شرکت های خلاق کوچک و متوسط است. این پژوهش از انواع بررسی های فرضیه ای و استنتاجی است که پیامدهای کاربردی دارد. جامعه آماری پژوهش شامل شرکت های خلاق کوچک و متوسط ایرانی است. گردآوری داده ها از طریق پرسش نامه استاندارد و با نظرات مدیران جامعه آماری انجام شده است. داده های گردآوری شده به روش الگوسازی معادلات ساختاری توسط نرم افزارهای SPSS24 و SmartPLS3 تحلیل شده اند. یافته ها نشان می دهند که نوآوری باز بین المللی بر موفقیت بین المللی و رقابت پذیری پایدار، اثر مستقیم دارد. نقش میانجی موفقیت بین المللی در رابطه بین نوآوری باز بین المللی و رقابت پذیری پایدار، معنادار حاصل شد. از سوی دیگر، رابطه بین نوآوری باز بین المللی و موفقیت بین المللی نیز توسط قابلیت اتحاد دیجیتال تعدیل می شود. این مطالعه با ارائه الگوی مفهومی جدید نشان می دهد که شرکت های خلاق کوچک و متوسط برای رسیدن به رقابت پایدار، نیازمند نوآوری باز بین المللی و قابلیت اتحاد دیجیتال هستند که اهمیت زیادی برای موفقیت بین المللی آنها دارند.
  کلیدواژگان: نوآوری باز بین المللی، اتحاد دیجیتال، موفقیت بین المللی، رقابت پذیری پایدار، شرکت های خلاق کوچک و متوسط
 • محمد گلشنی منش، علی مروتی شریف آبادی*، سید حیدر میرفخرالدینی، علیرضا ناصرصدر آبادی صفحات 109-148
  هدف

  افزایش توان و ظرفیت نوآوری در شرکت های سیمان ایران می باشد.

  روش شناسی:

   این تحقیق از حیث هدف، کاربردی از نوع پژوهش های کیفی و اکتشافی است که با رویکرد تحلیل مضمون و ابزار گردآوری اطلاعات مصاحبه نیمه ساختارمند با مدیران صنایع سیمان به تعداد 60 نفر با روش نمونه گیری گلوله برفی و هدفمند انجام شده است.

  یافته ها

  شبکه مضامین توسعه یافته در این تحقیق دارای 404 مضمون پایه، 23 مضمون سازمان دهنده و 11 مضمون فراگیربوده است. مضامین فراگیر نهایی که خود در بردارنده مضامین سازمان دهنده ومضامین پایه بوده اند، عبارت اند از: ایجاد ظرفیت نوآوری، مصادیق اصلی نوآوری، ایده زایی و ایده پروری دراین صنعت، بهبود مهارت های مدیریتی، ارتباط دو سویه سیاست نوآوری و راهبردها، تعالی منابع انسانی، توجه به روندهای تجاری، نتایج عملکردی نوآوری، همسویی و حرکت مطابق با رشد فناوری اطلاعات و ارتباطات، تعامل دوسویه با سازمان های بیرونی، رصد و انطباق با تحولات محیطی.

  ارزش و اصالت پژوهش:

   ارزش دانش افزایی این پژوهش در ارائه یک مدل کاملا جدید از پیشایندها و پسایندهای تقویت ظرفیت نوآوری در شرکت های سیمان ایران است، از یک سو تا کنون در تحقیقات داخلی چنین الگویی ارائه نشده است و از دیگر سو، رویکرد جهت دار این مدل بر تجربیات مدیران در شرکت های این ارزش این پژوهش را نشان می دهد.

  کلیدواژگان: ظرفیت نوآوری، شرکت های تولید سیمان ایران، تحلیل مضمون
 • فائزه عزتی آراسته پور، علیرضا علی احمدی*، میرسامان پیشوایی، محمدرضا پارسانژاد صفحات 149-194

  با توجه به چالش های پیچیده اجتماعی و عدم کفایت نوآوری فناورانه در حل آنها، ادبیات حوزه نوآوری در سال های اخیر به سمت نوآوری اجتماعی گرایش پیدا کرده است. افزایش توجه به نوآوری اجتماعی و ورود حوزه های مطالعاتی گوناگون به آن، بر گستردگی این مفهوم افزوده است، به طوری که هنوز تعریف جامعی از آن ارائه نشده است. بنابراین پژوهش کنونی تلاش می کند با استفاده از روش فراتلفیق (الگوی سندلوسکی و باروسو)، یک چارچوب جامع از حوزه های مطالعاتی نوآوری اجتماعی ارائه دهد تا بدین ترتیب بتواند تا حدی از پراکندگی این حوزه مطالعاتی بکاهد و مسیر را برای پژوهشگران علاقه مند روشن سازد. جامعه آماری، پژوهش های منتشرشده در پایگاه داده های گوگل اسکالر، ساینس دایرکت و اسکوپوس بودند که بر این اساس، 126 مقاله شناسایی و با روش نمونه گیری هدفمند، 34 مقاله انتخاب شد. همچنین برای تحلیل داده ها از روش تحلیل مضمون استفاده شد. در پایان، 75 شناسه، 12 مضمون فرعی و هشت بعد یا مضمون اصلی شامل نهادها، حکمرانی و توسعه محلی، تغییر نظام مند و مقابله با چالش های اجتماعی، مشارکت ها، اتحادها و شبکه ها، جنبه های روانشناختی، مدیریت و کسب وکار، جنبه های اخلاقی و توسعه رویکرد فرارشته ای، شناسایی و تحلیل شد. درنهایت نیز براساس یافته های به دست آمده، چارچوبی برای مطالعات حوزه نوآوری اجتماعی ارائه شد و موضوعاتی برای تحقیقات آتی پیشنهاد شد.

  کلیدواژگان: چارچوب مطالعاتی، چالش های اجتماعی، نگرش سیستمی، نوآوری اجتماعی
 • علی موحد، امیر ذاکری*، حمیدرضا نورعلیزاده صفحات 195-232
  ضرورت وجود میاندار در رهبری شبکه های نوآوری مورد تاکید است. سرمایه گذاران خطرپذیر فعالیت های شبکه ای گسترده و نفوذ بالایی در شرکتهای تحت حمایت خود دارند که آنها را در جایگاه سازمان دهی شبکه های نوآوری قرار می دهد؛ ولی بررسی نقش ها و قابلیت های مورد نیاز آنها برای میانداری در پژوهش های پیشین کم رنگ بوده است. هدف پژوهش حاضر تحلیل نقش ها و قابلیت های سرمایه گذاران خطرپذیر برای میانداری شبکه های نوآوری است. برای این منظور، از طریق روش نمونه گیری هدفمند 3 سرمایه گذار خطرپذیر شرکتی در کشور انتخاب و با بررسی و تحلیل اسناد و گزارش های قابل دسترس و همچنین مصاحبه نیمه ساختاریافته با 6 نفر از افراد مطلع این شرکتها، اطلاعات مورد نیاز جمع آوری شد و جهت تحلیل و یکپارچه سازی داده ها از روش کیفی تحلیل مضمون و نرم افزار MaxQDA استفاده شده است. بر اساس نتایج، 7 مضمون فراگیر شامل جذب اعضای کلیدی، مدیریت دانش، ایجاد زنجیره ارزش و همکاری، ایجاد ثبات و انگیزه دهی، ارزیابی و صیانت از نوآوری به عنوان مجموعه نقشهای مهم سرمایه گذاران خطرپذیر در جایگاه میان داران شبکه های نوآوری و همچنین قابلیت های مورد نیاز برای تحقق نقشها (شامل قابلیت های فنی، مدیریتی و شبکه سازی) شناسایی شد. بر اساس این نقش ها و قابلیت ها وضعیت سه سرمایه گذار خطرپذیر مورد مطالعه مقایسه و استنباط هایی در خصوص عوامل موفقیت ایفای نقش راهبری شبکه نوآوری توسط سرمایه گذاران خطرپذیر بیان شد.
  کلیدواژگان: شبکه نوآوری، میانداری، قابلیتهای میانداری، سرمایهگذاری خطرپذیر، سرمایه گذاری خطرپذیر شرکتی، تحلیل مضمون
|
 • MohammadReza Fallah *, Mohammad Talari, Zahra Gheibi Pages 1-32

  The aim of the current research is to provide a framework on the development of lean innovation in electronic businesses. The approach of the current research is qualitative, in terms of practical purpose and in terms of nature and exploratory method. The statistical population of the research consists of experts and activists in the field of E-businesses with more than five years of relevant work experience, which has reached the saturation stage with the snowball sampling method and the semi-structured interview tool in sample 13. In this study, the six-step thematic analysis of Brown and Clark (2006) was used for analysis. Thematic analysis of the data in this research led to the discovery and labeling of 64 concepts and propositions as primary themes, 10 concepts as organizing themes and four concepts as overarching themes. To develop lean innovation, e-businesses need special tools such as joint design, change and risk management, along with clarifying goals and team building, as well as protecting users' privacy and finally commercializing knowledge. In the meantime, choosing the right platforms, transparent and continuous evaluation, using new analytical techniques in monitoring the behavior of users and competitors, as well as focusing on fintechs as a new financial technology are also effective.

  Keywords: lean innovation, e-Businesses, shared value creation, Lean culture, comprehensive co-creation, lean synergy, targeted capacity building
 • Abolfazl Shahabadi *, Ali Tavassoli Nia, Zahra Heidari Pages 33-68
  In many countries, especially developing countries, foreign direct investment is considered as one of the most vital capital flows and the driving engine of economic growth and development. So that since the 80s, new factors and variables have been proposed as a stimulus for attracting foreign direct investment and have attracted the attention of economists, in which the impact of innovation and globalization variables is felt despite their importance. Therefore, the aim of the current research is to investigate the interaction of the components of innovation and globalization on the inflow of foreign direct investment in the top 47 science-producing countries in the world in the period from 2011 to 2020. For this purpose, the econometric approach of dynamic panel data and dynamic generalized moment’s estimator has been used to estimate the model. The results of the research model show that all the studied variables with different estimated coefficients have a positive and significant effect on foreign direct investment. So that the improvement of each of the five innovations input variables (institutions and institutions, human capital and research, infrastructure, market complexity and business complexity) increases the amount of foreign direct investment in this category of countries. Also, the interaction of all the input indicators of innovation and globalization on the attraction of foreign direct investment is positive and significant. Therefore, it is recommended that in the legislative sector, institutions and organizations help attract funds by adopting correct laws that have the necessary quality and transparency. In the implementation and control sector, the related institutions and organizations must work efficiently and effectively in the field of bureaucracy, taxation, reducing corruption, etc. In addition, by taking advantage of the atmosphere of globalization in various fields, especially in the parts related to the complexities of the market, they should be used to improve the structures of innovation, and also the training of capable human resources and managers should be put on the agenda.
  Keywords: Innovation, institution, infrastructure, Human Capital, Research, Foreign direct investment
 • Naser Seifollahi *, Younes Nikkhah Pages 69-108
  Nowadays, achieving success and sustainable competitiveness by firms, especially for SMEs, is very difficult due to limited resources. Therefore, achieving this goal requires firms to be creative, to use new approaches and strategies to enter international markets. Therefore, purpose of this study is to investigate the moderating role of digital alliance in the relationship between international open innovation, international success and sustainable competitiveness among small and medium creative enterprises. This research is a hypothetical and inferential study that has practical implications. The statistical population of the research includes small and medium creative enterprises (SMCEs) of Iran. The data collected by structural equation modeling method were analyzed by SPSS24 and SmartPLS3 software. The collected data have been analyzed by structural equation modeling and partial least squares. Findings show that international open innovation has a direct effect on international success and sustainable competitiveness. The mediating role of international success in relationship between international open innovation and sustainable competitiveness was found to be significant. On the other hand, the relationship between international open innovation and international success is also moderated by digital alliance capability. By presenting a new conceptual model, this study showed that small and medium creative enterprises need international open innovation and digital alliance capabilities to achieve sustainable competition, which are important for their international success.
  Keywords: International Open Innovation, Digital Alliance, International Success, Sustainable Competitiveness, SMCEs
 • Mohammad Golshanimanesh, Ali Morovati Sharifabadi *, Seyed Haidar Mirfakhradini, Alireza Naser Sadrabadi Pages 109-148

  In line with the importance of increasing the power and capacity of innovation in the cement sector companies of the country, especially in the period of sanctions and economic restrictions, the purpose of this research is to present a model of innovation capacity in Iran's cement production companies using thematic analysis method. In terms of purpose, this research is an applied qualitative and exploratory type of research, which was carried out based on thematic analysis approach. The data collection tool was a semi-structured interview with 60 cement industry managers of the country with a purposeful snowball sampling method. The network of themes developed in this research has 404 basic themes, 23 organizing themes and 11 global themes. The final global themes, which included organizing themes and basic themes, are: creation of innovation capacity in cement production companies, main examples of innovation in the cement industry, idea generation and ideation in the production industry. and cement processing, improvement of management and leadership skills in the cement industry, two-way communication of innovation policy and company strategies, growth and excellence of human resources in the cement industry, attention to business trends and movements, performance results of innovation, alignment and movement according to growth Information and communication technology, two-way interaction with external organizations, monitoring and adapting to environmental changes. The value of this research is in providing a completely new model of the antecedents and consequences of strengthening the capacity of innovation in Iran's cement production companies. The directional approach of this model on the experiences of managers in these companies shows the value of this research.

  Keywords: Innovation Capacity, Iranian cement production companies, Thematic Analysis
 • Faezeh Ezzati Arasteh, Alireza Aliahmadi *, MirSaman Pishvaee, Mohammadreza Parsanejad Pages 149-194

  Considering the complex social challenges and the inadequacy of technological innovation in solving them, in recent years, the innovation literature has tended towards social innovation. Despite the increasing attention to social innovation, it is a broad concept and various fields of study have played a role in it. Therefore, this research aimed to to prepare a comprehensive framework of the study areas of social innovation on Meta synthesis approach (Sandelowski & Barroso model) in order to reduce the dispersion of this study area and clear the way for researchers interested in this field. The statistical population was the researches published in the Google Scholar, Science Direct and Scopus databases, which were selected with the purposeful sampling method of 34 articles. Thematic analysis method was used to analyze the data. At the end of 75 codes, 12 sub-themes and eight dimensions or main themes include institutions, governance and local development, systematic change and dealing with social challenges, partnerships, alliances and networks, psychological aspects, management. and business, ethical aspects and development of transdisciplinary approach were identified and analyzed. Finally, based on the findings, a framework for studies in the field of social innovation was presented and topics for future research were suggested.

  Keywords: Social challenges, social innovation, Study framework, Systemic Approach
 • Ali Movahed, Amir Zakery *, Hamidreza Nouralizadeh Pages 195-232
  The necessity of existence of orchestrator in the leadership of innovation networks is emphasized. Venture capitalists have extensive network activities and high influence in the companies they support, which puts them in the position of organizing innovation networks; but the investigation of their roles and capabilities needed for orchestratation has been weak in previous researches. The purpose of the current research is to analyze the roles and capabilities of venture capitalists for orchestratoring innovation networks. For this purpose, in this research, a multiple-case study and data collection was done through a purposeful sampling method with semi-structured interviews with 6 experts active in 3 venture capital companies in Iran, and in order to analyze and integrate the obtained data, a qualitative method of thematic analysis and MaxQDA softwar was used.  According to the obtained results 7 key themes were recognized including, attracting key members, managing knowledge, creating a value chain and cooperation, creating stability and motivating the members of the network and evaluating them, as main orchestrators' role, as well as, required capabilities (including technical, managerial and networking) to be successful in performing these roles. Based on these roles and capabilities, the situation of the three venture capitalists under study was compared and conclusions were drawn regarding the success factors of playing the leadership role of the innovation network by the venture capitalists.
  Keywords: Innovation Network, Orchestration, Orchestration Capabilities, Venture Capital, Corporate Venture Capital, Thematic Analysis