فهرست مطالب

Govaresh
Volume:28 Issue: 4, Winter 2024

 • تاریخ انتشار: 1403/02/20
 • تعداد عناوین: 8
|
 • زهرا ابراهیمی، علیرضا نوروزی، *سیما بشارت، علی جعفری، هانیه سادات میرکریمی صفحات 217-223
  زمینه و هدف

  به تازگی انجمن سلیاک کشور پروتکلی برای ثبت بیماران تهیه کرده که برگرفته از به روزترین مقالات در زمینه سلیاک بوده و از تشخیص بیش از حد یا کمتر از واقع سلیاک جلوگیری می کند و از تمامی استانها خواسته شده که بیمارانی که در این پروتکل جای نمی گیرند از این سیستم خارج نمایند. در این میان مواردی از عدم تطابق بیماران ما با پروتکل کشوری به وجود آمده که در این مقاله برآن شدیم تا به بررسی میزان تطابق پروتکل کشوری بیماری سلیاک با سیستم ثبت استان و علل آن بپردازیم.

  روش بررسی

  در طی این مطالعه که یک مطالعه ی توصیفی-تحلیلی می باشد پرونده تمامی بیماران مبتلا به سلیاک که بر اساس نظر علمی فوق تخصص گوارش و با نامه ی معرفی، در سیستم ثبت سلیاک وارد شده اند (حدود 250نفر) مورد بررسی (از نظر انطباق با پروتکل کشوری) قرار گرفتند. موارد عدم تطابق استخراج شده و علت این تفاوت نیز ذکر شد.

  یافته ها

  از بین 250نفر بیماران مبتلا به سلیاک 88نفر (35.2درصد) که کرایتریای عملی متخصصین استان با پروتکل کشوری مطابقت نداشت انتخاب شدند. میانگین سنی شرکت کنندگان 37.19±19.31سال بود که کم ترین سن 3سال و بیشترین سن 86سال داشت. 28نفر(31.8درصد) شرکت کنندگان مرد و 60نفر(68.2درصد) شرکت کنندگان زن بودند. در 36فرد (40.9درصد) فقط تست پاتولوژی، در 46فرد(52.3درصد) فقط سرولوژی و در 6فرد (6.8درصد) نیز هر دو تست (پاتولوژی + سرولوژی) انجام شده ولی پزشک به تشخیص نرسیده است. نتیجه تست براساس طبقه بندی مارش Iدر 1فرد(0.5درصد افراد،) مارش IIدر 8فرد(19درصد،) مارش III aدر 15فرد(35.7درصد،) مارش III bدر 10فرد (23.8درصد) و مارش III cدر 8فرد(19درصد) بود.

  نتیجه گیری

  به طور کلی نتایج حاصل از مطالعه ما نشان داد که پروتکل کشوری تشخیص سلیاک با موارد ثبت شده در تمامی موارد تطابق ندارد که با بررسی های انجام شده در منابع معتبر علمی به نظر میرسد پروتکل کشوری از منطق علمی موثقی بر خوردار است. 

  کلیدواژگان: بیماری سلیاک، تشخیص اشتباه، ایران
 • فاطمه شرف الدین، نسرین زارع * صفحات 224-236
  زمینه و هدف

  سندرم روده تحریک پذیر ()IBSیک اختلال عملکردی شایع در دستگاه گوارش است که تقریبا 11درصد از افراد در سراسر جهان را تحت تاثیر قرار می دهد. مکانیسمهای دقیق ایجاد سندرم روده تحریک پذیر نامشخص است، اما شواهد نشان میدهد که التهاب با درجه پایین در پاتوفیزیولوژی آن دخیل است. اینترلوکین- 6یک سیتوکین کلیدی است که واسطه پاسخ های التهابی در مخاط روده است و با ایجاد سندرم روده تحریک پذیر مرتبط است. هدف مطالعه ما ارائه یک نمای کلی از دانش فعلی در مورد نقش 6-ILدر سندرم روده تحریک پذیراست.

  روش بررسی

  مطالعه حاضر براساس جست وجودر پایگاه مطالعاتی PubMedانجام شد که تنها 26مقاله به بررسی نقش اینترلوکین- 6در سندرم روده تحریک پذیر پرداخته بودند.

  یافته ها

  بررسی ما نشان داد که بیماران سندرم روده تحریک پذیر سطوح بالاتری از اینترلوکین- 6در سرم/پلاسمای خود دارند. علاوه بر این استرس که یکی از عوامل پاتوژنز و یا تشدید علائم بیماری است که از طریق محور هیپوتالاموس، هیپوفیز، آدرنال میتواند سبب افزایش سایتوکاین های التهابی همچون اینترلوکین- 6شود. همچنین اینترلوکین- 6سبب فعال شدن و تحریک پذیری بیشتر نورون های زیرمخاطی می شود. پلی مورفیسم های ژنتیکی، عوامل پاتوژن، اسیدهای صفراوی و دیس بیوز میکروبیوتای روده نیز با افزایش سطوح اینترلوکین- 6میتوانند سبب بیماری زایی شوند. رژیم های غذایی جایگزین مانند مکمل ویتامین ،D3محصولات پروبیوتیک، جوشانده و یا ترکیبات طب سنتی چینی و یا دستکاری میکروبیوتای روده، با مهار سیگنال دهی اینترلوکین- 6میتوانند سبب تسکین علائم و بهبودی بیماری شوند.

  نتیجه گیری

  مطالعات بیشتری برای روشن شدن رابطه علی بین اینترلوکین- 6و سندرم روده تحریک پذیر و همچنین مسیرهای مولکولی و اهداف سلولی اینترلوکین- 6در روده مورد نیاز است. 

  کلیدواژگان: التهاب، اینترلوکین- 6، سندرم روده تحریک پذیر، اختلال عملکردی
 • آیناز مسیح زاده، نیلوفر ایزدی، مهدی محسن زاده، علی اصغر خالقی، مسعود محمدی * صفحات 238-246
  زمینه و هدف

  عفونت های انگلی در کودکان یکی از مهمترین مشکلات بهداشتی و سلامتی در کشورهای جهان خصوصا کشورهای در حال توسعه می باشد و بیماریهای اسهالی همچون آنتاموبا هیستولیتیکا از عوامل ایجاد مرگ و میر در کودکان هستند، بنابراین هدف این مطالعه مروری سیستماتیک و متاآنالیز تعیین شیوع آنتاموباهیستولیتیکا در کودکان ایرانی میباشد.

  روش بررسی

  این مطالعه یک مطالعه مرور سیستماتیک و متاآنالیز با بررسی پایگاه های)Scientific Information Database)SID) ، Medline)PubMedو Scopusو Google Scholarتا اسفند 1401می باشد. اطلاعات استخراج شده وارد نرمافزار) Comprehensive meta-analysis (version 2شده و از طریق آزمون I2ناهمگونی و از طریق آزمون ،Egger testتورش انتشار مطالعات بررسی شد.

  یافته ها

  در بررسی 12مطالعه با حجم نمونه 10982کودک ایرانی، شیوع آنتاموبا هیستولیتیکا در کودکان ایرانی)%95 CI %0/6-1/7) %1گزارش شد. نتایج متارگرسیون نشان داد در بررسی عوامل موثر بر ناهمگونی مطالعات و بررسی تاثیر حجم نمونه بر این ناهمگونی، گزارش شد که با افزایش حجم نمونه، شیوع آنتاموبا هیستولیتیکا در کودکان ایرانی کاهش))P<0/05و همچنین با افزایش سال انجام مطالعات، شیوع آنتاموبا هیستولیتیکا در کودکان ایرانی کاهش پیدا می کند).)P =0/289

  نتیجه گیری

  نتایج مطالعه حاضر نشان می دهد که که شیوع آنتاموباهیستولیتیکا در کودکان ایرانی در سطح بسیار بالایی نیست اما برای تداوم اقدامات پیشگیرانه و رسیدن به سطوح پایینتر همچنان نیازمند توجه سیاستگزاران سلامت این حوزه جهت انجام اطلاع رسانی گسترده و انجام غربالگری جهت جلوگیری از تاثیرات این بیماری انگلی در کودکان می باشد. 

  کلیدواژگان: آنتاموبا هیستولیتیکا، عفونت انگلی، آمیبیاز، کودکان، متاآنالیز
|
 • Zahra Ebrahimi, Alireza Norouzi *, Sima Besharat, Ali Jafari, Honeyeh-sadat Mirkarimi Pages 217-223
  Background

  The Celiac National Institute has recently devised a diagnostic algorithm for celiac, which has been adopted from the most recent guidelines and articles worldwide. All Iranian provinces are requested to set all diagnoses based on the newest national protocol devised by the National Institute of Celiac Disease; however, some incompatibilities are observed. Therefore, this study was conducted to demonstrate these incompatibilities.

  Materials and Methods

  In this descriptive-analytical study, we enrolled 250 cases of celiac disease referred to the province registry system and revised the diagnosis based on the national protocol for celiac disease diagnosis. All data were analyzed using SPSS software version 26.

  Results

  Among the 250 patients diagnosed with celiac disease, 88 (35.2%) had incompatibility. The mean age of the patients was 37.19 years. 28 people (31.8 %) were men. Results indicated that in 40.9% of incompatibility cases, only pathology tests were performed, and in 52.3% of incompatibility cases, only serological tests were performed. In 6.8% of cases, both tests were performed, but the diagnosis was indefinite. Pathological results indicated that 0.5% of patients were in Marsh 1, 19% in Marsh 2, 35.7% in 3a, 23.8% in 3b, and 19% in Marsh 3c phases.

  Conclusion

  There are cases of diagnostic incompatibilities between the most recent national protocol for celiac disease and physicians’ practice. Therefore, it is vital that practitioners are trained with the national protocol for celiac disease diagnosis..

  Keywords: Celiac disease, Misdiagnosis, Iran
 • Fateme Sharafeddin, Nasrin Zare * Pages 224-236
  Background

  Irritable bowel syndrome (IBS) is a prevalent functional disorder of the gastrointestinal tract that affects approximately 11% of people worldwide. The exact mechanisms underlying IBS remain unclear, but evidence suggests that low-grade inflammation is involved in its pathophysiology. Interleukin-6 (IL-6) is a key cytokine that mediates inflammatory responses in the intestinal mucosa and has been linked to the development of IBS. Our study aimed to provide an overview of the current knowledge on the role of IL-6 in IBS.

  Materials and Methods

  The present study was conducted based on a search on the PubMed database, where only 26 articles investigated the role of IL-6 in irritable bowel syndrome were found.

  Results

  Our review revealed that patients with IBS had higher levels of IL-6 in their serum/plasma. Furthermore, increased expression of IL-6 mediated by cholinergic signalling was associated with increased abdominal pain/discomfort and bloating. More recently, an interaction between IL-6 and corticotrophin-releasing factor was shown to provide more insight into the mechanisms underlying IBS symptoms during stressful periods, which are experienced by almost two-thirds of patients with IBS. Elevated levels of IL-6 were also correlated with increased fatigue and intestinal inflammation. Targeting IL-6 expression or IL-6 signalling pathway using probiotics, vitamin D3 or a replacement diet may offer a novel therapeutic strategy to improve IBS symptoms, abdominal pain, bloating and fatigue after consumption of ancient wheat products.

  Conclusion

  Further studies are needed to elucidate the causal relationship between IL-6 and IBS, as well as the molecular pathways and cellular targets of IL-6 in the gut.

  Keywords: Inflammation, Interleukin 6, Irritable bowel syndrome
 • Ainaz Masihzade, Niloofar Izadi, Mehdi Mohsenzadeh, Ali Asghar Khaleghi, Masoud Mohammadi * Pages 238-246
  Background

  Parasitic infections in children are one of the most important health and health problems worldwide, especially in developing countries. Diarrheal diseases such as those caused by Entamoeba histolytica are among the causes of death in children, so the purpose of this systematic review and meta-analysis is to determine the prevalence of Entamoeba histolytica in Iranian children.

  Materials and Methods

  This study is a systematic review and meta-analysis by examining the Scientific Information Database (SID), Medline (PubMed), Scopus and Google Scholar until March 2023.

  Results

  In a review of 12 studies with a sample size of 10,982 Iranian children, the prevalence of Entamoeba Histolytica in Iranian children was reported to be 1% (95% CI 0.6-1.7%). The meta-regression results showed that in examining the factors influencing the heterogeneity of studies and examining the effect of sample size on this heterogeneity, it was reported that with increasing sample size, the prevalence of Entamoeba histolytica in Iranian children decreased (P<0.05) and also with the increase in the year of conducting studies, the prevalence decreases in Iranian children (P=0.289).

  Conclusion

  The results of the present study show that the prevalence of Entamoeba histolytica in Iranian children is not at a very high level, but to continue preventive measures and reach lower levels, it still requires the attention of health policymakers in this area to carry out extensive information and screening to prevent the effects of this parasitic disease on children.

  Keywords: Entamoeba histolytica, Parasitic infection, Amoebiasis, Children, Meta-analysis
 • Teodoro J. Oscanoa *, José Amado-Tineo, _ Javier Matta-Pérez, Waldo Taype-Huamaní, Alfonso Carvajal, Roman Romero-Ortuno Pages 247-252
  Background

  With the Severe acute respiratory syndrome coronavirus 2 (SARS-CoV-2) pandemic posing a global health emergency, selfmedication with ivermectin has been observed in certain Latin American countries. This study aimed to characterize the clinical features of liver injury associated with ivermectin when used as self-medication for treating coronavirus disease 2019 (COVID-19).

  Materials and Methods

  We reviewed the clinical records of patients diagnosed with severe COVID-19 at the Emergency Room of Rebagliati Hospital in Lima, Peru, in March 2021. The criteria of the Drug-Induced Liver Injury (DILI) Expert Working Group and the Council for International Organizations of Medical Sciences/Roussel Uclaf Causality Assessment Method (CIOMS/RUCAM) were utilized to establish the diagnosis of drug-induced liver injury and assess causality, respectively.

  Results

  We report five cases of ivermectin-induced liver injury (IILI), comprising four men and one woman, with a mean age of 49.3±12.3 years. The mean daily dose, duration, and total dose of ivermectin were 32.9±21.8 mg/day, 2.6 ± 0.6 days, and 89.6±71.4 mg, respectively. On average, IILI occurred 11±3.8 days after the initiation of treatment, and none of the cases developed jaundice. The mean levels of alanine aminotransferase, alkaline phosphatase, and gamma-glutamyl transferase were elevated 8±4.4, 1.7±0.9, and 10.9±5.0 times above the upper limit of normal, respectively. Two patients exhibited a hepatocellular pattern, two had a mixed pattern, and one displayed a cholestatic pattern. All cases were classified as mild and achieved recovery. Causality assessment categorized four cases as "possible" and one case as "highly probable.".

  Conclusion

  The findings emphasize the need for further pharmacovigilance studies on IILI when used for COVID-19 treatment.

  Keywords: Ivermectin, COVID-19, Drug-induced liver injury, Adverse drug reaction, SARS-CoV-2, Liver injury
 • Maryam Farghadani, Maryam Moradi, Ali Akhavan, _ Mohsen Karimian* Pages 253-260
  Background

  To date, magnetic resonance imaging (MRI) plays a critical role in the management of rectal cancer. Although neoadjuvant chemoradiotherapy (nCRT) is a gold standard approach in advance to surgical management, it might alter the tissue texture, affecting MRI findings applied for decision-making in a procedural approach.

  Aim

  The current study aimed to assess the predictive parameters in MRI associated with response to nCRT in rectal cancer.

  Materials and Methods

  The current cross-sectional study has been conducted on 50 patients with rectal cancer who were candidates for nCRT during 2020- 21. Data including tumor markers and MRI parameters including tumor signal, tumor stage (TMN), lymph node involvement, mesorectal fascia (MRF), extramural venous invation (EMVI), peritoneal reflection invasion and tumor size were gathered at baseline and within 4-6 weeks after nCRT. The predictive factors for response to nCRT were evaluated using tumor regression grade (TRG) and TNM staging.

  Results

  Tumor size (P<0.001), MRI signal intensity (P=0.038), tumor appearance in diffuse weighted imaging (DWI) (P<0.001), tumor stage (P<0.001), lymph node involvement (P<0.001), MRF (P<0.001), EMVI (P<0.001), and peritoneal reflection invasion (P<0.001) remarkably improved in post-nCRT assessments. Tumor size was associated with 3.75 (95%CI: 1.61-8.72) and 2.64 (95%CI: 1.40-4.97) folds, and lymph node involvement was associated with 77% (95%CI: 0.21-15.02) and 60% (95%CI: 0.21- 11.96) increased probability of response to treatment based on TRG and TNM, respectively.

  Conclusion

  Based on the findings of this study, nCRT could remarkably improve adenocarcinoma of rectal cancer-related laboratory and imaging parameters; however, tumor size and lymph node involvement were the only predicting factors for response to nCRT.

  Keywords: Rectal neoplasms, Magnetic resonance imaging, Neoadjuvant therapy, Prognosis
 • Mahdie Arefi, Iraj Shahramian*, Masoud Tahani, Anita Jahanpanah Pages 261-267
  Background

  Celiac disease (CD) is an enteropathy associated with a genetic disorder and several constitutive genes. This study examines the genes and factors affecting CD.

  Materials and Methods

  This review was conducted on structured findings up to September 2023 regardless of language published according to the protocol of systematic review articles (PRISMA). To identify relevant studies, online searches were generally conducted in PubMed, Google Scholar, MEDLINE, and SCOPUS databases.

  Results

  Many studies have been conducted on CD genes, and researchers have achieved good results. So far, 60 genomic loci related to CD have been discovered, which is the most important genetic loci of CD related to HLA(Human Leukocyte Antigen). Most of the gene loci identified in autoimmune diseases have pleiotropic effects and cause disruption of the immune system, which in turn causes CD.

  Conclusion

  According to the linkage studies conducted on genetic regions, the most important genetic positions identified in CD are HLADQ2 and HLA-DQ8. Due to the progress of genetic science and the uncertainty of the genomic position of this disease, they have not been able to use genetic science to prevent this disease. Considering the common genes that this disease has with other gastrointestinal diseases as well as thalassemia, there may be newer and more effective genetic approaches to treat this disease in the future.

  Keywords: Celiac disease, HLA, DQ2, DQ8, Genetics
 • Triyanta Yuli Pramana*, Yoga Mulia Pratama, Paulus Kusnanto, Aritantri Darmayani, Didik Prasetyo, Agus Jati Sunggoro, Agus Raharjo, Oyong, Ifada Indriyani Pages 268-270

  Hepatocellular carcinoma (HCC) can invade the gastrointestinal (GI) tract and cause GI bleeding. Although HCC invasion to the GI tract is rare, its prognosis is very poor. Here, we reported a 67-year-old man with GI bleeding manifestation. Esophagogastroduodenoscopy (EGD) showed lesions in gaster and duodenal, while abdominal CT confirm a solid epigastric mass with invasion to gaster. We performed a laparotomy biopsy, while the diagnosis of HCC was established by histopathological and IHC studies. Because of its difficulty to diagnose and its ability to masquerade as other GI bleeding, it is important to increase awareness about the issue.

  Keywords: Hepatocellular Carcinoma, Gastrointestinal Bleeding, Gastrointestinal Invasion
 • Amirhossein Hosseini, Mehrnoush Hassas Yeganeh*, Reza Sinaei, Hamid Hosseinzadeh, Naghmeh Sharifi, Shiva Khoobyari Pages 271-274

  A group of diseases resulting from the abnormal aggregation of amyloid fibrils, mainly in the extracellular spaces of tissues, is known collectively as amyloidosis. Clinical presentations of gastrointestinal (GI) amyloidosis are mainly GI bleeding, malabsorption, protein-losing enteropathy, and dysmotility. Here, we describe an 87-year-old woman presenting with acute onset of sharp, constant, and non-radiating epigastric pain that was accompanied by nausea or vomiting. After a thorough investigation, we finally found an isolated jejunojejunal intussusception by laparotomy. The pathological study revealed massive small bowel involvement by amyloidosis in immunostaining. To our knowledge, this is the first report of small intestinal obstruction resulting from intussusception due to intraluminal amyloid polypoid nodules, as the first presentation of light-chain amyloidosis. Amyloidosis should be considered in old patients with intraluminal masses of the proximal small bowel.

  Keywords: Jejunum, Intussusception, Obstruction, Amyloidosis