فهرست مطالب

مجله دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه
سال یازدهم شماره 4 (زمستان 1402)

 • تاریخ انتشار: 1403/02/31
 • تعداد عناوین: 8
|
 • عالیه بهروزی فرد*، سید ابوالفضل وقار سیدین، علی محمد ایزدپناه، فاطمه بیابانی، مصطفی حمید صفحات 1-10
  زمینه و هدف

    قانون شکنی در مراقبت پرستاری از بیماران یکی از ارکان مهم و اصلی اصول اخلاقی در پرستاری می باشد. این مطالعه به منظور تبیین تجارب پرستاران از قانون شکنی در مراقبت از بیماران به صورت یک مطالعه کیفی انجام شد.

  روش ها

  در این مطالعه کیفی 15 نفر از پرستاران مجرب مرکز آموزشی درمانی پژوهشی ولیعصر (عج) وابسته به دانشگاه علوم پزشکی بیرجند ساکن در سال 1400 جنوبی مشارکت نمودند. روش نمونه گیری از نوع هدفمند بود و داده ها با مصاحبه نیمه ساختار یافته انفرادی جمع آوری شد. روش تحلیل کیفی از نوع پدیدارپشناسی با رویکرد من ونن و با کمک نرم افزار 10MAXQDA  بود. .

  نتایج

  مصاحبه با مشارکت کنندگان در خصوص تجاربشان در خصوص قانون شکنی در انجام مراقبت های پرستاری، منجر به ظهور دو طبقه اصلی شد:که اولین طبقه فرار از تنبیه و دومین طبقه : بی توجهی مسئولین، بود فرار از تنبیه: که خود شامل 3 زبر طبقه : الف) سکوت اجباری ب) استعلاجی  ج) قانون گریزی  اجباری و طبقه دوم که بی تدبیری مسئولین بود خود شامل دو زیر طبقه تلافی متقابل و پرستار برده بود.

  نتیجه گیری

  نتایج نشان داد که گزارش خطا با رویکرد مثبت در پرستاری وجود دارد و باید بیش از پیش تقویت شود و قبل از هر چیز قوانین وضع شده در پرستاری و حقوق بشر در پرستاری توسط مسئولین عملیاتی شده تا پرستاران نیز شاهد قانون شکنی و یا گاهآ عدم اجرای قوانین توسط خود مسئولین پرستاری نباشند.

  کلیدواژگان: مطالعه کیفی، قانون شکنی، مراقبت، بیمار، پرستاران
 • علی خاکشور، نگین مسگرپور طوسی، زهرا شریفی*، سید جواد سیدی، سیده سارا رضازاده شجاعی صفحات 11-22
  زمینه و هدف

  خوددرمانی عوارض متعددی بر سلامت کودکان دارد. باتوجه به اینکه مستندات اندکی بر بررسی فراوانی خوددرمانی در کودکان در ایران وجود دارد؛ مطالعه حاضر با هدف تعیین فراوانی درمان های غیرآکادمیک کودکان و پدیده خوددرمانی توسط والدین انجام شده است.

  روش ها

  در این مطالعه مقطعی (توصیفی- تحلیلی) 300 نفر از والدین کودکان بستری شده در اورژانس بیمارستان کودکان اکبر شهر مشهد جهت بررسی فراوانی خوددرمانی قبل از بستری مورد پرسش قرار گرفتند. نمونه گیری بصورت سرشماری بود. به منظور جمع آوری نتایج در این پژوهش از "پرسشنامه خوددرمانی و شیوع آن" استفاده شد. داده ها در نهایت با استفاده از نرم افزار SPSS نسخه 23 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند.

  نتایج

  در این پژوهش 300 کودک با میانگین سنی 3/13±6/09 سال مورد بررسی قرار گرفتند. 150 نفر از کودکان پسر و 150 نفر دختر بودند. 283 نفر در شهر زندگی می کردند. 280 نفر تحت پوشش بیمه بودند. در 197 مورد تجویز خودسرانه دارو توسط والدین انجام شده بود. 208 مورد سابقه تجویز خودسرانه دارو توسط والدین را داشتند. شایع ترین بیماری مسبب مصرف داروی خودسرانه در 6 ماه قبل، در افراد مورد مطالعه به ترتیب سرماخوردگی (94/7%)، سردرد (78/7%) و تب (60/7%) بوده و شایع ترین داروهای مورد استفاده به ترتیب داروهای سرماخوردگی (93/7%)، مسکن ها (89%) و آنتی بیوتیک ها (52/7%) گزارش شده است.

  نتیجه گیری

  یافته های پژوهش حاضر نشان می دهد که خوددرمانی در بیش از 69 درصد شرکت کنندگان در این پژوهش گزارش شده است. آموزش و اتخاذ راهکارهای مختلف در خصوص کاهش این پدیده با توجه به عوارض آن توصیه می شود.

  کلیدواژگان: خوددرمانی، کودکان، مصرف منطقی دارو
 • سید رضا ناظمی، قاسم آهی*، احمد منصوری، فاطمه شهابی زاده، سید رضا خطیبی صفحات 23-33
  زمینه و هدف

  اهمیت این پژوهش با توجه به پیامدهای اختلالات اضطرابی از یک سو و فرایندهای شناختی و علایم اختلال وحشتزدگی از سویی دیگر، با مقایسه و سپس کاربندی مناسب و دقیق مداخله تحریک الکتریکی فراجمجمه ای و درمان فراشناختی، سعی در بهبود این پیامدهای روان شناختی دارد.هدف ازاین پژوهش مقایسه اثربخشی تحریک الکتریکی فراجمجمه ای ودرمان فراشناختی بر فرآیندهای شناختی افراد مبتلا به اختلال وحشت زدگی بود.

  روش ها

  این مطالعه به روش نیمه تجربی با طرح پیش آزمون-پس آزمون بر روی 45 نفر از افراد مبتلا به اختلال وحشتزدگی در سال1401 در شهر مشهد انجام شد.افراد پژوهش به طور تصادفی به سه گروه 15 نفره تحریک الکتریکی فراجمجمه ای و درمان فراشناختی به عنوان گروه آزمایش و یک گروه کنترل تخصیص یافتند و فرایندهای شناختی با استفاده از ابزار پرسشنامه شناخت های آگورافوبیک و پرسشنامه علائم اختلال وحشت زدگی مورد سنجش قرار گرفت. تحلیل داده ها با استفاده از تست آماری تحلیل کوواریانس و با نرم افزار spss-24 انجام شد.

  نتایج

  نتایج مطالعه نشان داد که با حذف اثر نمره های فرآیندهای شناختی پیش آزمون به عنوان متغیر هم پراش اثر اصلی تحریک الکتریکی فراجمجمه ای و درمان فراشناختی بر فرآیندهای شناختی افراد مبتلا به اختلال وحشت زدگی در پس آزمون معنی دار است.به عبارت دیگر نتایج نشان می دهد که تفاوت مشاهده شده بین میانگین های نمرات فرآیندهای شناختی شرکت کنندگان گروه آزمایش (15/98-) و گروه کنترل (16/35-) برحسب عضویت گروهی در مرحله پس آزمون با 95 درصد اطمینان معنی دار می باشد (0/05 >p).

  نتیجه گیری

  این یافته ها نشان می دهد که درمان فراشناختی اثر بیشتری بر کاهش فرآیندهای شناختی داشته است.

  کلیدواژگان: تحریک الکتریکی فراجمجمه ای، درمان فراشناختی، فرایندهای شناختی، اختلال وحشتزدگی
 • الناز خرداد*، مریم لعل عطائی، بهرام اسلامی صفحات 34-38
  زمینه و هدف

  شبکه ی بازویی یک شبکه ی پیچیده است که در ناحیه ی گردن و حفره آگزیلا قرار دارد. تاکنون واریاسیون های زیادی از شبکه ی بازویی گزارش شده است که این واریاسیون ها از لحاظ بالینی دارای اهمیت فراوانی هستند.

  روش ها

  باتوجه به این نکته که واریاسیون های شبکه بازوئی بخصوص ارتباطات عصب موسکولوکوتانئوس و عصب مدین نسبتا شایع می باشد، هدف از این مطالعه گزارش یک مورد  واریاسیون آناتومی از شبکه بازوئی مربوط به عصب موسکولوکوتانئوس و عصب مدین می باشد.

  نتایج

  در این مطالعه هنگام تشریح جسد مردی 71 ساله ایی در سالن تشریح دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه، یک مورد واریاسیون در عصب مدین مشاهده شده بود. عصب مدین که در حالت عادی از طناب داخلی و خارجی جدا می شود و در بازو تا حفره کوبیتال بدون ارتباط با اعصاب دیگر پایین می رود، در این مورد بعد از عضله ی کوراکوبراکیالیس با عصب  موسکولوکوتانئوس ارتباط برقرار کرده بود.

  نتیجه گیری

  درک جامعی از انواع واریاسیون های اعصاب اندام فوقانی می تواند در تفسیر و تشخیص گرافی ها، انواع جراحی ها بخصوص جراحی های مربوط به احیا و بازسازی  شبکه بازوئی بسیار حائز اهمیت است.

  کلیدواژگان: واریاسیون، شبکه ی بازویی، عصب مدین، عصب موسکولوکوتانئوس
 • سکینه حسینی کوچه قاضیانی، احمد منصوری*، مصطفی بلقان آبادی، محمدرضا خدابخش صفحات 39-51
  زمینه و هدف

  بیماری سرطان می تواند رضایت زناشویی و بهزیستی روان شناختی افراد را تحت تاثیر قرار دهد. هدف از پژوهش حاضر بررسی اثربخشی زوج درمانی ترکیبی پذیرش و تعهد و طرح واره درمانی بر رضایت زناشویی و بهزیستی روان شناختی بیماران سرطانی طی دوره درمان پزشکی است.

  روش ها

  پژوهش حاضر نیمه آزمایشی با پیش آزمون- پس آزمون- پیگیری و گروه کنترل بود. جامعه آماری شامل تمام بیماران خانم متاهل مبتلا به سرطان پستان تحت درمان شهر مشهد بود. تعداد 30 زوج به روش نمونه گیری در دسترس انتخاب و به صورت تصادفی در دو گروه آزمایش و کنترل قرار گرفتند. برای گردآوری داده ها از پرسشنامه رضایت زناشویی انریچ و پرسشنامه بهزیستی روان شناختی ریف استفاده شد. داده ها با روش تحلیل واریانس با اندازه گیری مکرر تحلیل شد.

  نتایج

  نتایج حاصل از تحلیل واریانس با اندازه گیری مکرر نشان داد که زوج درمانی ترکیبی پذیرش و تعهد و طرح واره درمانی اثر معناداری بر رضایت زناشویی و بهزیستی روان شناختی بیماران سرطانی طی دوره درمان پزشکی دارند (0/001>p).

  نتیجه گیری

  نتایج پژوهش نشانگر این بود که زوج درمانی ترکیبی پذیرش و تعهد و طرح واره درمانی می تواند بر رضایت زناشویی و بهزیستی روان شناختی بیماران سرطانی موثر است.

  کلیدواژگان: زوج درمانی، پذیرش و تعهد، طرحواره درمانی، رضایت زناشویی، بهزیستی روانشناختی، سرطان پستان
 • عباس قدرتی ترتبی، منصوره منصوری* صفحات 52-61
  زمینه و هدف

  هوش هیجانی نقش مهمی در سلامت روانی افراد دارد و اختلال در آن نیز سلامت روانی فرد را به خطر می اندازد لذا توجه به این بعد از هوش در زمان شیوع کووید-19 بسیار مهم است. هدف از این پژوهش بررسی هوش هیجانی در بیماران بهبود یافته از بیماری کووید-19 با افراد مبتلا نشده بود.

  روش ها

  پژوهش حاضر یک مطالعه علی- مقایسه ای بود. جامعه آماری بیماران بهبود یافته از کووید-19 و ترخیص شده از بیمارستان نهم دی شهرستان تربت حیدریه بودند که 352 نفر از روش نمونه گیری در دسترس جهت انتخاب افراد استفاده شد. ابزار پژوهش پرسشنامه هوش هیجانی شرینگ بود. داده ها با استفاده از آزمون کای دو  و آزمون آماری تی مستقل و از نرم افزار spss1 تجزیه و تحلیل شدند. 

  نتایج

  بین مولفه های هوش هیجانی در دو گروه بهبود یافته از کووید-19 و افراد سالم تفاوت معنادار  آماری وجود داشت (0/05<P) به طوری که افراد بهبود یافته از کووید-19 نمرات پایین تری در متغیرهای خودآگاهی و همدلی کسب کرده بودند اما در متغیرهای خودکنترلی، خودانگیزی و  مهارت اجتماعی افراد گروه سالم نمره بالاتری داشتند.

  نتیجه گیری

  جهت بهبود خودکارآمدی، مسئولیت پذیری، همدلی و ارتقای مهارت های اجتماعی بعد از بهبودی بیماری کووید -19 ، پیشنهاد می شود از مداخلات روانشناختی آموزش هوش هیجانی در طراحی برنامه های استفاده گردد.

  کلیدواژگان: هوش هیجانی، کوید-19، بیماران بهبود یافته، افراد مبتلا نشده
 • خدیجه پورعظیم آذر، علی شاکر دولق*، علی خادمی صفحات 62-71
  زمینه و هدف

  بارداری یکی از مهم ترین رویدادهای زندگی یک زن است و اغلب به عنوان دوره هیجان، انتظار و تغییر در نظر گرفته می شود. هدف از پژوهش حاضر بررسی رابطه مشکلات خواب و ترومای دوران کودکی با میانجی گری تاب آوری در زنان باردار شهر تهران است.

  روش ها

  این مطالعه به روش تحلیلی- همبستگی بر روی 288  زن باردار مراجعه کننده به مراکز درمانی شهر تهران در نیمسال اول 1402 انجام شد. واحدهای پژوهش به روش نمونه گیری غیر تصادفی هدفمند انتخاب شدند. سه پرسشنامه مشکلات خواب، تاب آوری کانر و دیویدسون (CD-RISC) و ترومای دوران کودکی (CTQ) توسط زنان باردار تکمیل گردید. داده های بدست آمده با نرم افزارهای SPSS-27 و  8/8- LISREL و آزمون های همبستگی پیرسون و معادلات ساختاری تجزیه و تحلیل شدند.

  نتایج

  میانگین سنی زنان باردار (6/9 ± 58/32) و اکثریت ایشان (5/41%) دارای مدرک لیسانس  بودند. یافته ها وجود رابطه بین ترومای دوران کودکی (25/0=r) و تاب آوری (21/0-=r) با متغیر وابسته مشکلات خواب را  تایید کرد (0/01>p) که نشان می دهد افزایش میزان تاب آوری، کاهش مشکلات خواب را در پی خواهدداشت. همچنین ترومای دوران کودکی با متغیر تاب آوری رابطه معنی دار داشت (0/01>p، 20/0-=r) و با ضریب تعیین 37 درصد از واریانس نشان داده شد. برازش مدل بالاتر از متوسط و مقدار مناسبی بود.

  نتیجه گیری

  براساس نتایج بدست آمده پیشنهاد می شود تمرکز بیشتری بر مشکلات و آسیب های کودکی و تاب آوری زنان باردار داشته باشیم تا بتوانند در طول بارداری مشکلات خواب کمتری را تجربه کنند.

  کلیدواژگان: مشکلات خواب، ترومای دوران کودکی، تاب آوری، زنان باردار
 • زینت مرتضوی*، مهسا مهرآبادی، زینب بهدانی پور صفحات 72-81
  زمینه و هدف

  تهوع، استفراغ و ویار در دوران بارداری از مشکلات شایع زنان گزارش شده که علاوه بر تاثیر بر کیفیت زندگی می تواند مخاطراتی مانند عدم افزایش وزن کافی در دوران بارداری، مشکلات گوارشی، زایمان زودرس، وزن کم زمان تولد و در موارد شدیدتر سقط جنین را در پی داشته باشد. مطالعه ی حاضر با هدف تعیین شیوع تهوع، استفراغ و ویار بارداری و عوامل مرتبط با آنها در زنان باردار مراجعه کننده به مراکز بهداشتی درمانی شهر زاهدان انجام گرفت.

  روش ها

  در مطالعه توصیفی- تحلیلی 600 زن باردار مراجعه کننده به مراکز بهداشتی درمانی شهر زاهدان به روش نمونه گیری چند مرحله ای انتخاب و مورد بررسی قرار گرفتند. ابزار جمع آوری اطلاعات؛ پرسشنامه ی محقق ساخته حاوی اطلاعات دموگرافیک و بارداری، وضعیت تهوع، استفراغ و ویار بارداری و الگوی غذایی مادر بود. داده ها با استفاده از نرم افزار SPSS.22  و آزمون های کای اسکوئر، تی و آنالیز واریانس یک طرفه تحلیل شدند.

  نتایج

  میانگین سنی زنان باردار 6/29±27/07 سال بود. شیوع ویار 55/4% و تهوع و استفراغ بارداری 70/5% بود. بین دو گروه با و بدون تهوع و استفراغ بارداری از نظر تحصیلات مادر و تعداد وعده های غذایی مصرفی تفاوت آماری معنی دار مشاهده گردید (p<0.05). بین دو گروه با و بدون ویار بارداری نیز از نظر تهوع و استفراغ بارداری تفاوت معنی دار آماری مشاهده شد (p<0.05) .

  نتیجه گیری

  با توجه به شیوع نسبتا بالای تهوع، استفراغ و ویار بارداری، شناخت عوامل مرتبط و تشخیص زود هنگام این مشکلات طی مراقبت های دوران بارداری و درمان کارآمد آن ها می تواند از پیامدهای آن بر سلامت و کیفیت زندگی زنان بکاهد.

  کلیدواژگان: تهوع، استفراغ، ویار، بارداری
|
 • A. Behrozifar *, S. Vagharseyyedin, A. Izadpanh, F.Biabani, M . Hamid Pages 1-10
  Background & Aim

  breaking the law in caring for patients is one of the important and main pillars of ethical principles in nursing. This study was conducted in the form of a qualitative study in order to examine the experiences of law-breaking nurses in patient care

  Methods

  In this qualitative study, 15 experienced nurses from the Valiasr research educational center affiliated to the Birjand University of Medical Sciences, living in 1401 South, participated in this qualitative study. The sampling method was purposeful and collected through semi-structured individual interviews. The method of qualitative analysis was phenomenology with Man Vanen and with the help of 10MAXQDA software.

  Results

  interviews with the participants regarding business in breaking the law in nursing care, the emergence of two main classes: the first class is escape from punishment and the second class: inattention of the authorities, escape from punishment: which includes 3 classes: a) forced silence b) illness c) Compulsory lawlessness and the second class, which recklessly took its officials, including the two subclasses of mutual retaliation and slave nurse.

  Conclusion

  The results showed that there is a positive positive error report in nursing and it should be strengthened more and above all in nursing and human rights in nursing should be implemented by the authorities to protect nurses. Not enforcing the rules by nursing officials.

  Keywords: qualitative study, breaking the law, care, patient, nurses
 • A. Khakshour, N.Mesgarpour Tousi, Z.Sharifi *, S.Seyedi, S.Rezazadeh Shojaee Pages 11-22
  Background & Aim

  Self-medication has various implications for children's health. Given the limited documentation on the prevalence of self-medication in children in Iran, this study aims to investigate the frequency of non-academic treatments in children and the phenomenon of self-medication by parents

  Methods

  A cross-sectional study involving 300 parents of hospitalized children at the emergency department of Akbar Children's Hospital in Mashhad was conducted to examine the prevalence of self-medication before hospitalization. A census sampling method was employed. Data were collected using the "Self-Medication and its Prevalence" questionnaire. The collected data were analyzed using SPSS version 23.

  Results

  The study included 300 children with an average age of 6.09 ± 3.13 years, consisting of 150 boys and 150 girls. Two hundred and eighty-three participants lived in urban areas, and 280 had insurance coverage. Parental self-prescription of medication occurred in 197 cases, with 208 having a history of previous self-prescribed medication. The most common illnesses leading to self-medication in the last 6 months were cold (94.7%), headache (78.7%), and fever (60.7%). The most commonly used medications were cold remedies (93.7%), analgesics (89%), and antibiotics (52.7%)

  Conclusion

  The findings of this study indicate that self-medication is reported in over 69% of the participants. Education and implementation of various strategies to reduce this phenomenon are recommended, considering its potential consequences.

  Keywords: Self-medication, children, rational use of medicine
 • S. Nazemi, Gh.Ahi *, A.Mansoury, F. Shahabizadeh, S .Khatibi Pages 23-33
  Background & Aim

  The importance of this research considering the consequences of anxiety disorders on the one hand and the cognitive processes and symptoms of panic disorder on the other hand, by comparing and then using the appropriate and accurate transcranial electrical stimulation intervention and transcognitive therapy, trying to improve these consequences. The aim of this study was to compare the effectiveness of transcranial electrical stimulation and metacognitive therapy on the cognitive processes of people with panic disorder.

  Methods

  This study was conducted using a semi-experimental method with a pre-test-post-test design on 45 people with panic disorder in 1401 in Mashhad. The research subjects were randomly assigned to three groups of 15 people with transcranial electrical stimulation and metacognitive therapy as an experimental group and a control group, and cognitive processes were measured using the questionnaire of agoraphobic cognitions and the questionnaire of panic disorder symptoms. Data analysis was done using the statistical test of analysis of covariance and with spss-24 software.

  Results

  The results of the study showed that by removing the effect of pre-test cognitive processes scores as a covariate, the main effect of transcranial electrical stimulation and metacognitive therapy on the cognitive processes of people with panic disorder in the post-test is significant. In other words, the results show that the observed difference between the average scores of the participants of the experimental group (-15.98) and the control group (-16.35) in terms of group membership in the post-test stage is significant with 95% confidence (p < 0.05).

  Conclusion

  These findings show that metacognitive therapy has a greater effect on reducing cognitive processes

  Keywords: transcranial electrical stimulation, metacognitive therapy, cognitive processes, panic disorder
 • E. Khordad *, M. Lale Ataei, B .Eslami Pages 34-38
  Introduction

  The brachial plexus is a complex network located in the neck and axilla region. Various variations of the brachial plexus have been reported, which are clinically significant.

  Objective

  Given that variations of the brachial plexus, especially involving the musculocutaneous and median nerves, are relatively common, the aim of this study is to report an anatomical variation of the brachial plexus related to the musculocutaneous and median nerves.

  Methods

  In this study, during the dissection of a 71-year-old male cadaver in the anatomy hall of the medical school at Torbat Heydarieh University of Medical Sciences, a variation in the median nerve was observed. In this case, the median nerve, which normally separates from the lateral and medial cords and descends in the arm to the cubital fossa without any connection to other nerves, after the coracobrachialis muscle was found to be connected to the musculocutaneous nerve.

  Results

  A comprehensive understanding of variations in upper limb nerves can be crucial in interpreting and diagnosing various types of surgeries, especially those related to the reconstruction and rehabilitation of the brachial plexus.

  Conclusion

  It can be concluded that population areas such as urban and rural centers are vulnerable to air pollution in terms of social vulnerability and Nimroz and Hamoon counties have the lowest social vulnerability.

  Keywords: Variation, brachial plexus, median nerve, musculocutaneous nerve
 • S . Hosseini Koucheh Ghaziyani, A.Mansouri *, M.Bolghan-Abadi, M.Khodabakhsh Pages 39-51
  Background & Aim

  Cancer can affect in marital satisfaction, psychological well-being of individuals. This study determines the effectiveness of combined couple therapy based on acceptance and commitment and schema therapy on the marital satisfaction, psychological well-being among cancer patients.

  Methods

  The research method is semi-experimental with pre-test, post-test, and follow-up, and control group. The study is statistical population includes all married patients cancer (stage 1 breast) who received treatment in 2020 in Mashhad. A total of 30 samples are selected through convenience sampling method. They are then randomly assigned to the groups of control and treatment. Data were collected using (ENRICH scale) and Ryff Psychological Well-being questionnaire. The Repeated- measure ANOVA was used to analyze the data.

  Results

  The analysis findings show that the combined couple schema therapy-based on acceptance and commitment therapy in marital satisfaction, psychological well-being of cancer patients was affect significant (p < 0.01).

  Conclusion

  According to the Finding it can be concluded in that perhaps the combining schema couple therapy and acceptance and commitment therapy can positively affect in marital satisfaction, psychological well-being of Breast cancer patients.

  Keywords: Acceptance, commitment therapy, breast cancer, couple therapy, marital satisfaction, psychological well-being, schema therapy
 • A. Ghodrati Torbati, M .Mansouri * Pages 52-61
  Background & Aim

  Emotional intelligence plays an important role in people's mental health, and its disorder endangers a person's mental health, so it is very important to pay attention to this aspect of intelligence during the outbreak of Covid-19. The aim of this research was to investigate emotional intelligence in patients who have recovered from the disease of covid-19 and people who have not been infected.

  Methods

  The current research was a causal-comparative study. The statistical population was the patients who recovered from covid-19 and were discharged from the 9-Day Hospital of Torbet Heydarieh city, 352 people were selected using the available sampling method. The research tool was Schering's Emotional Intelligence Questionnaire. The data were analyzed using chi-square test and independent t-test using spss no. 21 software.

  Results

  There was a significant difference between the components of emotional intelligence in two groups recovered from covid-19 and healthy people (p<0.05), so that people who recovered from covid-19 obtained lower scores in the variables of self-awareness and empathy. but in the variables of self-control, self-motivation and social skills, the healthy group had a higher score.

  Conclusion

  In order to improve the mental health of people after contracting the Covid-19 disease, it is suggested to use the psychological intervention of emotional intelligence training in the design of treatment programs for these patients.

  Keywords: Emotional intelligence, Covid-19, Recovered patients, Uninfected people
 • Kh. Pourazim Azar, A.Shaker Dioulagh *, A . Khademi Pages 62-71
  Background & Aim

  Pregnancy is one of the most important events in a woman's life and is often considered as a period of excitement, expectation and change. The Aim of this research is to investigate the relationship between sleep problems and childhood trauma with the mediation of resilience in pregnant women in Tehran.

  Methods

  An analytical-correlational study was conducted on 288 pregnant women who referred to medical centers in Tehran in the first half of 2023. Pregnant women were selected by targeted non-random sampling method.. Three questionnaires of sleep problems, resilience of Connor and Davidson (CD-RISC) and childhood trauma (CTQ) were completed by pregnant women. The obtained data were analyzed by SPSS-27 and LISREL-8/8 software and Pearson correlation tests and structural equations.

  Results

  The average age of pregnant women was (32.58±9.6) and the majority of them (41.5%) had a bachelor's degree.The findings confirmed the existence of a relationship between childhood trauma (r=0.25) and resilience (r=-0.21) with the dependent variable of sleep problems (p<0.01), which shows that the increase in resilience reduces sleep problems. will follow Also, childhood trauma had a significant relationship with resilience variable (p<0.01, r=-0.20) and it was shown with a coefficient of determination of 37% of the variance. The fit of the model was higher than average and a good value.

  Conclusion

  Based on the obtained results, it is suggested to focus more on childhood problems and injuries and the resilience of pregnant women so that they can experience less sleep problems during pregnancy.

  Keywords: Sleep Problems, Childhood Trauma, Resilience, Pregnant Women
 • Z. Mortazavi*, M.Mehrabadi, Z .Behdani Pour Pages 72-81
  Background & Aim

  Nausea, vomiting and food craving during pregnancy are common problems for women that, in addition to affecting the quality of life, can be risks such as insufficient weight gain during pregnancy, gastrointestinal problems, preterm delivery, low birth weight and, in more severe cases, abortion. The present study aimed to determine the prevalence of nausea, vomiting and pregnancy cravings and their related factors in pregnant women referring to health centers in Zahedan.

  Methods

  In a descriptive-analytical study, 600 pregnant women referred to health centers in Zahedan city were selected and examined by multi-stage sampling method. Data gathering tool; the researcher-made questionnaire contained demographic and pregnancy information, nausea, vomiting, pregnancy cravings and mother's food pattern. Data were analyzed using SPSS.22 software and chi-square, t-test and one-way analysis of variance tests.

  Results

  The mean age of pregnant women was 27.07±6.29 years. The prevalence of food craving, nausea & vomiting in the studied women was 55.4%, and 70.5%, respectively. Statistically significant difference was observed between the two groups with and without nausea and vomiting of pregnancy in terms of mother's education and the number of meals consumed (p<0.05). Statistically significant difference was observed between the two groups with and without food craving in terms of nausea and vomiting of pregnancy (p<0.05).

  Conclusion

  Considering the relatively high prevalence of nausea, vomiting and food craving, knowing the related factors and early diagnosis of these problems during prenatal care and their effective treatment can reduce its consequences on women's health and quality of life.

  Keywords: nausea, vomiting, craving, pregnancy