فهرست مطالب

نشریه پژوهش های کشاورزی و محیط زیست پایدار
سال دوم شماره 1 (بهار 1400)

 • تاریخ انتشار: 1400/02/14
 • تعداد عناوین: 3
|
 • حجت الله لطفی، نورالله معلمی صفحات 1-10

  به منظور بررسی اثر پرایمینگ بر جوانه زنی بذر شوید و همچنین اثرات سطوح مختلف شوری بر شاخص های جوانه زنی بهترین تیمار پرایمینگ بذر شوید دوآزمایش مجزا در قالب طرح کاملا تصادفی با چهار تکرار در ظروف پتری به اجرا درآمد. تیمارهای پرایمینگ شامل جیبرلین در سه سطح (آب مقطر، 50، 100 میلی گرم در لیتر) و نیترات پتاسیم در سه سطح (آب مقطر، 5/0 و 1 درصد) و تیمارهای شوری شامل پنج سطح (آب مقطر، 3، 6، 9 و 12 دسی زیمنس بر متر) انتخاب شدند. نتایج آزمایش اول نشان داد که در تیمارهای پرایمینگ اثر قابل توجهی بر روی شاخص های جوانه زنی داشت . همچنین مشخص شد که اثر جیبرلین 50 میلی گرم در لیتر بر روی شاخص های جوانه زنی موثرتر بوده است، به طوریکه میانگین جوانه زنی در تیمار جیبرلین 50 میلی گرم در لیتر 93 درصد بوده ولی در سایر تیمارها نسبت به شاهد درصد جوانه زنی تفاوت معنی داری مشاهده نشد که این خود بر سرعت و سایرشاخص های جوانه زنی اثر گذاشت. نتایج آزمایش دوم نشان داد که اثر جیبرلین بر درصد، سرعت جوانه زنی، طول ریشه چه در سطح احتمال 99 درصد معنی دار بوده، اما اثر معنی داری بر رشد ساقه چه مشاهده نشد.

  کلیدواژگان: پرایمینگ بذر، شاخص های جوانه زنی، شوید، تنش شوری
 • سهیلا رکابدار، محمدابراهیم شیری صفحات 11-21

  در طبیعت، جنگل ها فواید بسیاری دارند، زیست گاه بسیاری از جانوران هستند، باعث جلوگیری از گرمای بیش از حد زمین و راه افتادن سیلاب ها می شوند. از طرفی عواملی چون گرمای زمین یا رفتارهای انسانی می تواند باعث بروز آتش سوزی در جنگل ها شود. این آتش سوزی ها علاوه بر از بین بردن جنگل ها می تواند جان انسان ها و منابع را تهدید کند. از این رو برای جلوگیری از خطرات آتش سوزی سیستم های هوشمندی طراحی شده اند [1]، این سیستم ها به این صورت عمل می کند که به وسیله سنسورهای بیسیمی که از فناوری اینترنت اشیا استفاده می کنند و در نقاط مختلف جنگل قرار دارند، اطلاعاتی مثل دما، رطوبت، شدت نور و میزان دود محیط اطراف را اندازه می گیرند و به سرورهای ابری می فرستند. آنجا پردازش ابری روی اطلاعات انجام می شود و اگر آتش سوزی تشخیص داده شود، پیغام اخطار صادر می شود. سپس برای تشخیص مکان دقیق آتش سوزی، با استفاده از پهباد تصاویری از مکان مورد نظر و اطراف آن گرفته می شود و با الگوریتم های پردازش تصویر مکان دقیق آتش تشخیص داده می شود. بزرگترین مشکل این سیستم ها زمانی میباشد که دود ناشی از آتش یا مه محل را فرا گرفته باشد و باعث شود آتش در تصاویر گرفته شده قابل تشخیص نباشد. برای حل این مشکل در این مقاله روشی برای ارتقاع سیستم ارائه میگردد که در آن از عکسهای حرارتی استفاده میشود که به کمک آن آتش در زیر مه و دود نیز قابل تشخیص میباشد. از آنجا که الگوریتم های پیشین بر روی تصاویر حرارتی کارایی ندارند، یک الگوریتم پردازش تصویر نیز ارائه شده است. دقت تشخیص درست این الگوریتم به میزان 2 تا 8 درصد نسبت به روش های پیشین بهبود یافته است و دقت تشخیص نادرست آن نسبت به روش های پیشین نصف شده است که نشان از بهبود چشمگیری در تشخیص نادرست آتش دارد.

  کلیدواژگان: اینترنت اشیا، پردازش تصویر، پردازش ابری، تشخیص آتش، پهباد
 • مهران ملکی نیا، حمزه حسنی صفحات 22-31

  در این مطالعه از الکترو کوگولاسیون در مقیاس آزمایشگاهی به حجم 3 لینر و مجهز به 6 الکترود از جنس آهن ، استیل و آلومینیوم، که به صورت مجزا در هر یک از انواع الکترود ، به منظور حذف COD، کدورت و سختی از پساب خاکستری صورت گرفت. تا ثیر جنس الکترود ، زمان تماس 5 تا 25 دقیقه و ولتاژ 5 تا 30 ولت مورد مطالعه قرار گرفت نتایج این تحقیق حاکی از آن بود که در حالت بهینه یعنی ولتاژ 30 ولت و زمان ماند 10 دقیقه میزان حذف COD و کدورت در الکترود های آهن ، آلومینیوم و استیل به ترتیب 91 ، 90 و 67 بوده است که و در رابطه با کدورت استفاده از الکترود آهن نه تنها باعث کاهش کدورت نمی شود بلکه باعث افزایش آن می شود و الکترود آلومینیوم و استیل در حالت بهینه یعنی ولتاژ 30 ولت و زمان تماس 10 دقیقه به ترتیب باعث کاهش کدورت از 17.1 به 3.5 و 3.9 می شود و این فرایند قادر به حذف 93.2% از سختی کل گردیده است که این راندمان حذف مربوط به ولتاژ 20 ولت و زمان ماند 25 دقیقه توسط الکترود آهن بدست آمده است. نتایج حاصله از این تحقیق بیانگر این می باشد که زمان تماس، ولتاژ و نوع الکترود تاثیر به سزایی در حذف COD، کدورت و سختی کل دارند و می توان اینگونه نتیجه گیری کرد که شاخص های کیفیت آب خروجی از این پایلوت، با استانداردهای ایران به منظور استفاده مجدد جهت مصارف کشاورزی مناسب است. با توجه به بالاترین راندمان حذف COD می توان اینگونه بیان کرد که الکترود آلومینیوم توانسته است میزان COD را به mg/l 33 ،آهن به میزان mg/l 45 و استیل به میزان mg/l 199کاهش دهد بنابر این با توجه به استاندارد های استفاده مجدد از پساب خاکستری در ایران، استفاده از الکترود های آلومینیوم و آهن برای حذف COD مناسب می باشد. در رابطه با کدورت و در بهترین حالت مشاهده گردید که الکترود آلومینیوم میزان کدورت را ازNTU 17.1 بهNTU 1.25و الکترود استیل میزان کدورت را بهNTU 0.9 کاهش داده اند که هر دو الکترود توانسته اند درصد بالایی از کدورت را حذف کنند. اما الکترود آهن در این امر ناتوان بوده است. در پایان در مورد حذف سختی می توان نتیجه گیری کرد که میزان حذف سختی کل بوسیله الکترو کوگولاسیون با الکترود آهن (راندمان حذف 93.9%) و میزان حذف با الکترود آلومینیوم (راندمان حذف 92.7%) عملکرد بهتری را نسبت به حذف توسط الکترود استیل (راندمان حذف 85.64) را داشته اند. با توجه به راندمان حذف مواد آلی و همچنین براورد هزینه انجام شده پیشنهاد می شود در شرایطی که نیاز به درصد حذف بالایی از COD و سختی کل به همراه کمترین هزینه باشد از الکترود آهن استفاده شود

  کلیدواژگان: NTU، سولفات آلومینیوم، کلرید آهن، COD، BOD