فهرست مطالب

رشد و یادگیری حرکتی - ورزشی - پیاپی 55 (بهار 1403)

نشریه رشد و یادگیری حرکتی - ورزشی
پیاپی 55 (بهار 1403)

 • تاریخ انتشار: 1403/02/31
 • تعداد عناوین: 6
|
 • سیده سمیرا حسینی، حسن غرایاق زندی*، فضل الله باقرزاده، اعظم نوفرستی صفحات 5-19
  مقدمه

  آسیب های ورزشی اغلب با چالش های احساسی و روان شناختی همراهند. روان شناسان و پزشکان تیم باید واکنش های احساسی را علاوه بر ارزیابی عوامل فیزیکی، بررسی کنند. هدف از پژوهش حاضر بررسی اثر بخشی درمان شناختی - رفتاری گروهی بر اضطراب، افسردگی و خشم ناشی از ضربه روانی آسیب دیدگی در ورزشکاران آسیب دیده است.

  روش پژوهش: 

  نمونه آماری پژوهش 32 ورزشکار حرفه ای آسیب دیده ناشی از ضربه روانی هستند که به روش در دسترس و هدفمند و با تایید متخصصان فدراسیون پزشکی ورزشی انتخاب شدند. ورزشکاران به صورت تصادفی در دو گروه 16 نفره متشکل از یک گروه درمان و یک گروه کنترل قرار گرفتند. پس از اعمال درمان، پس آزمون و دو ماه بعد پیگیری اجرا شد. ابزارهای سنجش در این پژوهش پرسشنامه های خشم اسپیلبرگر (STAXI-2)، اضطراب بک (BAI) و افسردگی بک- ویرایش دوم (BDI-II) بود .داده ها با استفاده از روش آماری تحلیل واریانس با اندازه گیری مکرر بررسی شد(0/05< P).

  یافته ها

  نتایج نشان داد که تفاوت میان گروه های آزمایش و کنترل در کاهش مشکلات رفتاری در مرحله پس آزمون و  پیگیری معنادار بود. نتایج پیگیری پس از دو ماه نیز نشان داد که بین گروه آزمایش و کنترل در میزان واکنش های روان شناختی تفاوت وجود دارد و اثربخشی درمان بعد از دو ماه باقی مانده بود.

  نتیجه گیری

  نتایج حاکی از آن بود که درمان رفتاری- شناختی متمرکز بر ضربه روانی، مشکلات روان شناختی ورزشکاران نظیر اضطراب و افسردگی را کاهش می دهد، ولی بر کنترل خشم تاثیری ندارد.

  کلیدواژگان: درمان رفتاری - شناختی متمرکز بر ضربه روانی، ورزشکاران حرفه ای، اضطراب، افسردگی، خشم
 • سپیده جلالی، حسن محمدزاده*، جلال دهقانی زاده صفحات 21-35
  مقدمه

  یائسگی شروع دوران جدیدی در زندگی یک زن است. این دوران همانند تمامی مراحل دیگر زندگی دارای زوایای مثبت و منفی است. هدف پژوهش حاضر، بررسی اثربخشی تمرینات پیلاتس بر سطح سرمی BDNF، تعادل و کیفیت زندگی زنان یائسه و غیریائسه بود.

  روش پژوهش: 

  پژوهش حاضر نیمه تجربی با طرح پیش آزمون- پس آزمون شامل دو گروه تجربی و دو گروه کنترل بود. جامعه آماری پژوهش تمامی زنان یائسه و غیریائسه شهر ارومیه بودند. نمونه شامل 60 زن (سن 1/77±45/77 سال) یائسه و غیریائسه بود که به صورت داوطلبانه انتخاب شدند و به طور تصادفی در چهار گروه 15 نفری قرار گرفتند. از همه آزمودنی ها 48 ساعت قبل از شروع تمرینات و پس از پایان دوره تمرینی، به صورت ناشتا خون گیری به عمل آمد. سپس هر دو گروه تجربی طی 12 هفته، هر هفته سه جلسه و هر جلسه 60 دقیقه به اجرای تمرینات پیلاتس پرداختند. همچنین، شرکت کنندگان آزمون تعادل پویای Y و پرسشنامه کیفیت زندگی سازمان بهداشت جهانی را در پیش آزمون و پس آزمون به طور مشابه هم انجام دادند.

  یافته ها

  نتایج تحلیل واریانس مرکب تفاوت معناداری را بین پیش آزمون و پس آزمون گروه زنان یائسه و غیریائسه در متغیرهای مربوطه نشان داد، به طوری که می توان گفت احتمالا 91، 76 و 94 درصد از تغییرات در سطح سرمی BDNF، تعادل و کیفیت زندگی زنان یائسه و غیریائسه تحت تاثیر تمرینات پیلاتس بوده است. درحالی که در گروه های کنترل در متغیرهای مربوطه تاثیر معناداری مشاهده نشد (P≤0/05)

  نتیجه گیری

  انجام تمرینات پیلاتس می تواند راهبردی موثر برای بهبود سطح سرمی BDNF، تعادل و کیفیت زندگی در زنان یائسه و غیریائسه باشد.

  کلیدواژگان: پیلاتس، تعادل، BDNF، کیفیت زندگی، یائسگی
 • حسن علی خانی*، نرجس سیاری صفحات 37-49
  مقدمه

  هدف پژوهش حاضر، بررسی تاثیر ورزش صبحگاهی بر اساس حرکات هماهنگ بر فرایند خودتنظیمی شناختی هیجان در دانش آموزان پسر پایه دوم ابتدایی است.

  روش پژوهش: 

  پژوهش حاضر از نوع نیمه تجربی با طرح پیش آزمون- پس آزمون، همراه با گروه کنترل بود. بدین منظور 40 نفر از دانش آموزان دوم ابتدایی به روش نمونه گیری در دسترس، انتخاب و سپس به صورت تصادفی به دو گروه آزمایش و کنترل تقسیم شدند. از پرسشنامه تنظیم شناختی هیجان گارنفسکی و کرایج در هر دو مرحله پیش آزمون و پس آزمون استفاده شد. با توجه به دستورالعمل های فدراسیون ورزش همگانی و طراحی پژوهشگر، گروه آزمایش طی هشت هفته، هر هفته پنج روز و هر روز به مدت20 دقیقه به ورزش صبحگاهی بر اساس حرکات هماهنگ پرداختند و گروه کنترل مداخله ای دریافت نکرد. تجزیه وتحلیل داده ها از طریق تحلیل کوواریانس با سطح معنا داری 0/05 توسط نرم افزار با اس پی اس اس 24 انجام گرفت.

  یافته ها

  تمرینات ورزش صبحگاهی بر بهبود خودتنظیمی هیجان دانش آموزان تاثیر معنا دار داشت و سبب افزایش آن شد. نتایج آزمون لاندای ویکلز (0/0001=P) و آزمون تقابل درون و برون گروهی در گروه آزمایش (0/0001=P) و گروه کنترل (0/09= P) نشان دهنده پیشرفت و تفاوت معنا دار گروه آزمایش نسبت به گروه کنترل بود.

  نتیجه گیری

  شرکت در تمرینات ورزش صبحگاهی بر اساس حرکات هماهنگ، سبب افزایش خودتنظیمی هیجان دانش آموزان می شود. ازاین رو پیشنهاد می شود مربیان ورزش و مسئولان مربوطه آموزشگاه ها، ورزش صبحگاهی را بر این اساس در برنامه روزانه مدارس در نظر بگیرند.

  کلیدواژگان: خود تنظیمی هیجان، حرکات هماهنگ، ورزش صبحگاهی
 • مریم خلجی*، پروانه شمسی پور دهکردی، فهیمه ایادی، فائزه خوشدونی فراهانی صفحات 51-67
  مقدمه

  یکی از پیچیده ترین فرایندها در زمینه ورزش حرفه ای، تصمیم گیری است از این حیث هدف از پژوهش حاضر بررسی تاثیر تمرین تصمیمی بر پیش بینی و تصمیم گیری خلاقانه در تکلیف بدمینتون بود.

  روش پژوهش: 

  پژوهش حاضر از نوع نیمه تجربی با طرح پیش آزمون و پس آزمون است. جامعه آماری پژوهش تمام دانشجویان دختر 20 تا 30 سال بود که از این بین به روش نمونه گیری در دسترس 40 دانشجوی دختر انتخاب و به طور تصادفی به دو گروه تمرین تصمیمی و کنترل تقسیم شدند. پرسشنامه تصمیم گیری خلاقانه، دوربین فیلم برداری، لپ تاپ و پروژکتور ابزارهای مورد استفاده در پژوهش بود. در پیش آزمون، هنگام مشاهده ضربه تاس بدمینتون از طریق فیلم ویدئویی که در لحظه برخورد توپ با راکت قطع شده بود، تصمیم گیری خلاقانه و پیش بینی با 20 کلیپ ویدئویی سنجیده شد. گروه تمرین 400 کوشش تمرین تصمیمی انجام دادند و گروه کنترل فقط به تشخیص جهت ضربه پرداختند. پس از 48 ساعت پس آزمون گرفته شد.

  یافته ها

  نتایج نشان داد در پس آزمون، گروه تمرین خلاقیت بیشتری در تصمیم گیری نسبت به گروه کنترل داشتند (2/64=F) و مهارت پیش بینی جهت ضربه در گروه تمرین بهتر از گروه کنترل بود (4/17=F).

  نتیجه گیری

  طبق نتایج تمرین تصمیمی سبب شد بازیکنان گروه تمرین با خلاقیت بیشتری جهت و محل فرود ضربه را تشخیص دهند و برای هر ضربه راهکارهای متعددی ارائه دهند. به نظر می رسد تمرین تصمیمی در تسهیل و ارائه راه حل های مختلف تاثیر بسزایی داشته است.

  کلیدواژگان: خلاقیت، دقت پاسخ، بازخورد، سوال کردن
 • سمیه حافظی، محمدرضا دوستان*، اسماعیل صائمی صفحات 69-89
  مقدمه

  هدف پژوهش حاضر بررسی تاثیر دو روش tDCS آندی و کاتدی مغز و ناهمزمانی محرک- پاسخ ها بر سازگاری عقب گرد در شرایط خستگی ذهنی حاد بود.

  روش پژوهش: 

  شرکت کنندگان 39 پسر (20 تا 24 سال) بودند. ابزارها شامل برگه رضایت آگاهانه، پرسشنامه دست برتری ادینبورگ، ابزار زمان واکنش دوگانه، نرم افزار استروپ، پرسش نامه مقیاس آنالوگ دیداری (VAS-F) و دستگاه تحریک جریان مستقیم فراجمجمه ای (tDCS) بود. شرکت کنندگان در پیش آزمون در دو شرایط غیرخستگی و خستگی ذهنی با ابزار زمان واکنش دوگانه آزمون شدند. آزمون ها شامل دو محرک-پاسخ دیداری سه انتخابی (حروف و رنگ) با ده SOAs مختلف بود. سپس افراد به صورت تصادفی در سه گروه تحریک آندال، کاتدال و شم قرار گرفتند مداخله شامل چهار جلسه متوالی 20 دقیقه تحریک tDCS بر روی ناحیه  DLPFCبود. یک روز و 4 روز پس از آخرین جلسه تحریک، آزمون ها تکرار شد. برای تحلیل استنباطی، از تحلیل واریانس مرکب و آنووای یکراهه در سطح معناداری 0/05 استفاده شد.

  یافته ها

  نتایج نشان داد که بین SOAs مختلف در زمان پاسخ به محرک اول که نمایشی از سازگاری عقب گرد است، تفاوت وجود دارد و در فواصل پایین، زمان پاسخ به محرک اول کمتر است. همچنین بین زمان پاسخ به محرک اول در فواصل بین محرکی پایین بین شرایط خستگی و غیرخستگی تفاوت وجود دارد. با این حال، اثرگذاری tDCS کاتدی و آندی بر RT1 بسیار اندک بود. 

  نتیجه گیری

  به طور کلی نتایج نشان داد که حداقل برخی از جنبه های مرکزی مربوط به پاسخ می تواند به صورت موازی پردازش شود. خستگی نیز بر این پردازش موازی تاثیر دارد.

  کلیدواژگان: تکلیف دوگانه، زمان واکنش، خستگی ذهنی، دوره بی پاسخی روانشناختی
 • خلیل علوی* صفحات 91-106
  مقدمه

  هدف از پژوهش حاضر بررسی تاثیر ترکیب مشاهده عمل و تصویرسازی بر دقت مهارت هدف گیری و دریافت در کودکان با اختلال هماهنگی رشدی بود. 

  روش پژوهش: 

  این پژوهش نیمه تجربی و با طرح پیش آزمون- پس آزمون و گروه کنترل بود. از بین دختران و پسران مبتلا به اختلال هماهنگی رشدی در شهر قم، 44 شرکت کننده با دامنه سنی 7 تا 9 سال به صورت هدفمند انتخاب شدند و در چهار گروه مشاهده عمل، تصویرسازی، مشاهده عمل + تصویرسازی (ترکیبی) و کنترل قرار گرفتند. در مرحله پیش آزمون، شرکت کنندگان 10 توپ به سمت دیوار پرتاب کردند و به طور همزمان توپ برگشتی از دیوار را دریافت کردند. مرحله مداخله در شش هفته  و سه جلسه در هر هفته انجام شد و هر جلسه 10 دقیقه طول کشید. مرحله پس آزمون همانند مرحله پیش آزمون اجرا شد. داده ها به روش تحلیل کوواریانس یک راهه تحلیل شدند

  یافته ها

  نتایج نشان داد که هم مداخله تصویرسازی، هم مداخله مشاهده عمل و هم ترکیب این دو مداخله بر بهبود اجرای مهارت هدف گیری- دریافت کودکان تاثیر معناداری دارد (0/05>P). دیگر نتایج نشان داد که ترکیب مداخله های مشاهده عمل و تصویرسازی از لحاظ آماری سبب اجرای بهتر مهارت هدف گیری- دریافت در شرکت کنندگان شد.

  نتیجه گیری

  براساس نتایج تحقیق حاضر احتمالا می توان از ترکیب مداخله های مشاهده عمل و تصویرسازی جهت بهبود اجرای مهارت هدف گیری و دریافت در کودکان دارای اختلال هماهنگی رشدی استفاده کرد.

  کلیدواژگان: اجرای حرکتی، اختلال هماهنگی رشدی، تصویرسازی، مشاهده عمل
|
 • Seyedeh Samira Hoseini, Hassan Gharayagh Zandi *, Fazlallah Bagherzadeh, Azam Noferesti Pages 5-19
  Introduction

  Sports injuries are often associated with emotional and psychological challenges. Psychologists and team physicians should examine emotional reactions in addition to assessing physical factors. This research aimed to investigate the effectiveness of cognitive-behavioral group therapy on anxiety, depression, and anger caused by the psychological trauma of injury in injured athletes.

  Methods

  The statistical sample of the research was 32 professional athletes injured due to psychological trauma who were selected conveniently, purposively, and with the approval of the experts from the Sports Medicine Federation. The athletes were randomly assigned into two groups of 16 people consisting of a treatment group and a control group. After applying the treatment, a post-test and a two-month follow-up test were conducted. The measurement tools in this research were Spielberger's State-Trait Anger Expression Inventory–2 (STAXI-2), Beck Anxiety Inventory (BAI), and Beck Depression Inventory - Second Edition (BDI-II). The data were analyzed using the repeated measures analysis of variance statistical method (P<0.05).

  Results

  The results showed that the difference between the experimental and control groups in reducing behavioral problems in the post-test and follow-up phase was significant. The follow-up results after two months also showed that there was a difference between the experimental and control groups in the amount of psychological reactions and the effectiveness of the treatment remained after 2 months.

  Conclusion

  The results indicated that cognitive-behavioral therapy focused on psychological trauma reduces the psychological problems of athletes such as anxiety and depression, but does not affect anger control.

  Keywords: Anger Anxiety Cognitive, Behavioral Therapy Focused on Psychological Trauma Depression
 • Sepide Jalali, Hassan Mohammadzade *, Jalal Dehghanizade Pages 21-35
  Introduction

  Menopause is the beginning of a new era in a woman's life. This period, like all other stages of life, has positive and negative aspects. The present study aimed to investigate the effectiveness of Pilates exercises on serum BDNF level, balance, and quality of life in menopausal and non-menopausal women.

  Methods

  The current study was a quasi-experimental research with a pre-test and post-test design that included two experimental and two control groups. The sample consisted of 60 menopausal and non-menopausal women (age 45.77±1.77 years) who were voluntarily selected and randomly assigned into four groups of 15 people. Fasting blood was drawn from all the participants 48 hours before the start of training and after the end of the training period. Then both experimental groups performed Pilates exercises for 12 weeks, three sessions per week and each session lasted 60 minutes. Also, the participants similarly performed the Y dynamic balance test and completed the World Health Organization Quality of Life (WHOQOL) questionnaire in pre-test and post-test.

  Results

  The results of Mixed ANOVA showed a significant difference between the pre-test and the post-test of menopausal and non-menopausal women in relevant variables, so it can be said that probably 91%, 76%, and 94% of the changes in serum BDNF levels, balance and quality of life of menopausal and non-menopausal women are influenced by Pilates exercises. However, no significant effect was observed in the relevant variables of control groups (P≤0.05).

  Conclusion

  Pilates exercises can be an effective strategy to improve serum BDNF levels, balance, and quality of life in menopausal and non-menopausal women.

  Keywords: balance, BDNF, Menopause, Pilates, quality of life
 • Hasan Alikhani *, Narjes Sayari Pages 37-49
  Introduction

  This study aimed to investigate the effect of morning exercise based on coordinated movements on the process of cognitive self-regulation of emotions in second-grade male elementary school students.

  Method

  The current research was a quasi-experimental type with a pre-test and a post-test along with a control group design. For this purpose, 40 students from the second-grade elementary school were selected by the available sampling method and then randomly assigned into two experimental and control groups. Garnefski and Kraaij’s Cognitive Emotion Regulation Questionnaire (CERQ) was used in both the pre-test and post-test phases. According to the instructions of the Sports for All Federation and the researcher's design, the experimental group participated in morning exercise based on coordinated movements for 8 weeks, 5 days a week, and for 20 minutes every day. The control group did not receive any intervention. Data analysis was done through analysis of covariance with a significance level of 0.05 via SPSS 24 software.

  Results

  Morning exercise had a significant effect on the improvement of students' self-regulated emotion and caused an increase to it. The results of the Wilk’s Lambda test (P=0.0001) and the within-group and between-group contrast test in the experimental group (P=0.0001) and the control group (P=0.09) showed the progress and significant difference of the experimental group compared with the control group.

  Conclusion

  Participating in morning exercise based on coordinated movements increases students' self-regulation of emotion. Therefore, it is suggested that sports coaches and relevant officials of schools consider morning exercise in the daily schedule of schools.

  Keywords: Coordinated Movement Morning Exercise Self, regulation of Emotion
 • Maryam Khalaji *, Parvaneh Shamsipour Dehkordi, Fahimieh Ayadi, Faezeh Khoshdoni Farahani Pages 51-67
  Introduction

  One of the most complex processes in the field of sports expertise is decision-making. In this respect, this study aimed to investigate the effect of decision training on anticipation and creative decision-making in badminton.

  Methods

  The current research is a quasi-experimental type with a pre-test and post-test design. The statistical population of the present study was all female students aged 20 to 30 years, from which 40 female students were selected by the available sampling method and randomly assigned into two decision training and control groups. A creative decision-making questionnaire, video camera, laptop, and projector were the tools used in the research. In the pretest, creative decision-making and anticipation were measured with 20 video clips while watching a badminton overhead shot through a video clip that was interrupted at the moment of racket-ball contact. The training group practiced 400 decision training trials and the control group just recognized the direction of the shots. A post-test was taken after 48 hours.

  Results

  The result revealed that in the post-test, the decision training group had more creativity in decision-making than the control group (F=2.64) and in the training group, the skill of anticipating the direction of the shots was better than the control group (F=4.17).

  Conclusion

  According to the results, the decision training made the players of the training group recognize the direction and landing place of the shot with more creativity and provide several solutions for each shot. It seems that decision training has a significant effect in facilitating and providing different solutions.

  Keywords: Creativity, Response Accuracy, Feedback, Questioning
 • Somayeh Hafezi, Mohammadreza Doustan *, Esmaeel Saemi Pages 69-89
  Introduction

  The present study aimed to investigate the effect of anodal and cathodal brain tDCS and stimulus-response asynchrony on the backward-compatibility effect (BCE) in conditions of acute mental fatigue.

  Methods

  The participants were 39 boys (20 to 24 years old). The instruments included the informed consent form, the Edinburgh handedness questionnaire, the dual reaction time instrument, the Stroop software, the visual analog scale to evaluate fatigue severity (VAS-F), and the tDCS device. The participants in the pre-test were tested in two conditions of non-fatigue and mental fatigue with a dual reaction time instrument. The tests consisted of two three-choice visual stimulus-response (letters and colors) with ten different stimulus onset asynchronies (SOAs). Then the subjects were randomly assigned to three Anodal, Cathodal, and Sham stimulation groups. The intervention consisted of four consecutive 20-minute sessions of tDCS stimulation on the DLPFC area. One day and four days after the last stimulation session, the tests were repeated. For inferential data analysis, Mixed Model ANOVA and One-way ANOVA tests were used at a significance level of 0.05.

  Results

  The results showed that there is a difference between different SOAs in response time to the first stimulus (RT1) which is a representation of backward adaptation, and at lower SOAs, the RT1 is shorter. Also, there is a difference in RT1 at low SOAs between fatigued and non-fatigued conditions. However, the effect of cathodal and anodal tDCS on RT1 was very small.

  Conclusion

  In general, the results showed that at least some central aspects related to the response can be processed in parallel. Fatigue also affects this parallel processing.

  Keywords: Dual Task, Mental fatigue Psychological refractory period Reaction time
 • Khalil Alavi * Pages 91-106
  Introduction

  The present study aimed to investigate the effect of the combination of action observation and imagery on the accuracy of aiming and catching skills in children with developmental coordination disorder.

  Methods

  This was a quasi-experimental study with a pre-test, post-test, and a control group design. 44 participants with the age range of 7 to 9 years were selected purposively from girls and boys with developmental coordination disorder in Qom City and were assigned to four Action Observation, Imagery, Action Observation + Imagery (combined), and Control groups. In the pre-test phase, the participants threw 10 balls towards the wall and simultaneously caught the returned ball. The intervention phase was conducted in six weeks and three sessions per week and each session lasted 10 minutes. The post-test phase was conducted similar to the pre-test phase. The data were analyzed using one-way ANCOVA.

  Results

  The results showed that both the imagery and the action observation interventions and also the combination of these two interventions have a significant effect on improving the performance of the children’s aiming and catching skills (P<0.05). Also, results showed that the combination of action observation and imagery interventions significantly led to a better performance of aiming and catching skills in participants.

  Conclusion

  Based on the results of the present study, it is possible to use the combination of action observation and imagery interventions to improve the performance of the aiming and catching skill in children with developmental coordination disorder.

  Keywords: Action Observation Developmental Coordination disorder Imagery Motor Performance