فهرست مطالب

نشریه منابع انسانی تحول آفرین
پیاپی 9 (بهار 1403)

 • تاریخ انتشار: 1403/02/16
 • تعداد عناوین: 6
|
 • شیروان کیوانی، رضا رستم زاده * صفحات 1-24
  زمینه و هدف

  امروزه سازمان‎ها برای توسعه بایستی بتوانند در برابر چالش‎های پیشروی خود سازگار، مقاوم و دارای نیروی انسانی چابک باشند، از این رو آشنایی با مفاهیم بنیادی مدیریت استراتژیک منابع انسانی چابک و توسعه آن برای سازمان‎ها از اهمیت ویژه‎ای برخوردار است. هدف این پژوهش، ارائه الگوی مفهومی مدیریت استراتژیک منابع انسانی چابک با رویکرد فراترکیب می باشد.

  روش بررسی

  در پژوهش حاضر از روش کیفی فراترکیب استفاده شد تا بتواند یافته‎های مطالعات صورت گرفته در این خصوص را به صورت نظام مند بررسی نماید. ابزار گردآوری داده‎ها، اسناد موجود در این حوزه در پایگاه‎های علمی معتبر در بازه زمانی 1999 تا 2023 و شامل 20 پژوهش بود. شیوه تحلیل داده‎ها کدگذاری باز و در این پژوهش تعداد 226 کد شناسایی گردید و سپس کدهای شناسایی شده بر اساس میزان تشابه مفهومی دسته‎بندی و ترکیب شدند.

  یافته‎ ها: 

  یافته ها نشان داد عوامل تاثیرگذار بر مدیریت استراتژیک منابع انسانی چابک شامل پنج بعد عوامل سازمانی، عوامل ارتباطی، عوامل دانشی، عوامل فرهنگی و عوامل انسانی می باشد که در نهایت الگوی تحقیق ترسیم شد.

  نتیجه‎ گیری:

   منابع انسانی در سازمان ها به دلیل ماهیتی که دارند، باید از سطح بالایی از قابلیت ها در حوزه مدیریت استراتژیک برخوردار باشند تا اهداف بلندمدت سازمان ها تامین شود. برای این مهم، ضروری است عوامل تاثیرگذار بر مدیریت استراتژیک منابع انسانی چابک مورد توجه مدیران قرار بگیرد.

  کلیدواژگان: منابع انسانی، مدیریت استراتژیک منابع انسانی، منابع انسانی چابک، فراترکیب
 • مسلم صفدری، حسین کاظمی*، ملیکه بهشتی فر صفحات 25-47
  زمینه وهدف

  دانش پایدار یک مسئله نوظهور و مورد توجه گسترده در بخش مراقبت های بهداشتی کشور در دهه های اخیر قرار گرفته است. هدف این پژوهش، اعتبارسنجی الگوی دانش پایدار مبتنی بر منابع انسانی در وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی می باشد.

  روش تحقیق: 

  روش این پژوهش، تحلیل محتوا می باشد. جامعه آماری شامل خبرگان و متخصصین حوزه مدیریت منابع انسانی در وزارت بهداشت، درمان آموزش پزشکی، و اعضای هیات علمی دانشگاه بودند که با روش نمونه گیری گلوله برفی به تعداد 20 نفر تا اشباع نظری به روش نیمه ساختار یافته مورد مصاحبه قرار گرفتند. پس از جمع آوری داده ها از نرم افزار MAXQDA 2020 استفاده شد. برای اعتبارسنجی مدل، از مدلسازی ساختاری تفسیری استفاده گردید.

  یافته ها

  یافته ها نشان داد که مدل دانش پایدار شامل 6 مقوله اصلی (بهبود زندگی کاری در راستای ارتقای دانش، حمایت گرایی در جهت گسترش دانش، واقع گرایی برای تسهیم دانش، اعتمادسازی برای نشر دانش، تعهد اجتماعی در راستای به کارگیری دانش و صلاحیت در راستای توسعه دانش) و 19 مقوله فرعی می باشد. از میان 19 مقوله فرعی، یافته های ISM نشان داد که دو مولفه صلاحیت اجتماعی و عشق به کار، سنگ زیربنای مدل را تشکیل می دهند.

  نتیجه گیری

  بی شک تمرکز بر دانش پایدار در بخش سلامت اجتناب ناپذیر می باشد. وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی باید ابعاد دانش پایدار را مورد تحلیل قرار دهد تا از این طریق بتواند در عرصه سلامت به موفقیت دست یابد.

  کلیدواژگان: الگوی دانش پایدار، منابع انسانی، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
 • میر مجید قضاتی، روح الله صمیعی *، عبدالعزیز پقه صفحات 48-65
  زمینه و هدف

  احساسات در درون سازمان ها هستند و نمی توان آن ها را از محیط کاری جدا دانست و توجه به مدیریت احساسات حائز اهمیت می باشد. هدف این پژوهش، طراحی الگوی عوامل موثر بر مدیریت احساسات در دانشگاه آزاد اسلامی می باشد.

  روش بررسی

  روش تحقیق از لحاظ هدف اکتشافی و رویکرد کیفی می باشد. جهت گردآوری داده ها و شناسایی عوامل از روش تحلیلمحتوا و مصاحبه با 20 نفر از خبرگان به روش نمونه گیری گزینشی تا حصول به اشباع نظری استفاده گردید. از تکنیک دلفی فازی برای غربالگری عوامل، و برای مدلسازی و سطح بندی عوامل شناسایی شده، مدلسازی ساختاری تفسیری و تحلیل MICMAC مورد استفاده قرار گرفت.

  یافته ها

  یافته ها نشان داد که عوامل موثر بر مدیریت احساسات شامل عوامل زمینه ای، عوامل شناختی- اجتماعی، عوامل ساختاری و عوامل رفتاری می باشند. در سطح بندی عوامل مشخص شد که عوامل زمینه ای در سطح سوم و تاثیرگذارترین عامل در مدیریت احساسات می باشد.

  نتیجه گیری

  برای تقویت و ارتقای مدیریت احساسات در دانشگاه ها، عواملی که بر این مهم تاثیرگذارند، باید مورد توجه مدیران قرار بگیرند. عوامل زمینه ای در درجه اول، و عوامل ساختاری و عوامل شناختی- اجتماعی در درجه دوم از اولویت بالاتری برخوردار می باشند.

  کلیدواژگان: احساسات، مدیریت احساسات، دانشگاه
 • واکاوی پرسه زنی مجازی منابع انسانی در حوزه بهداشت عراق با رویکرد آمیخته
  کرار عبدالکاظم، سعید شریفی*، عامر اللامی، مهرداد صادقی صفحات 66-83
  زمینه و هدف

  پرسه زنی مجازی منابع انسانی با توسعه استفاده از ابزارهای ارتباطی، به عنوان یک مسئله مهم در دنیای امروز شناخته شده است. هدف این پژوهش، واکاوی مولفه های پرسه زنی مجازی منابع انسانی در حوزه بهداشت عراق می باشد.

  روش بررسی

  روش تحقیق به صورت ترکیبی در دو فاز کیفی (تحلیل مضمون) و کمی (پیمایشی) انجام شد. جامعه پژوهش در فاز اول کلیه متون منتشر شده در فاصله زمانی 2013 تا 2023 بود که از آن میان 250 اثر به عنوان نمونه مورد بررسی قرار گرفت و اعتبار داده های پژوهش از طریق ممیزی بیرونی تائید گردید. نمونه آماری بخش کمی 156 نفر از کارکنان سازمان های بهداشتی کشورعراق بودند که براساس فرمول کوکران انتخاب شدند. از طریق پرسشنامه محقق ساخته مبتنی بر فاز اول، داده های این بخش جمع آوری شدند.در بخش کمی جهت تحلیل داده ها، از روش مدل سازی معادلات ساختاری و تحلیل عاملی تاییدی مرتبه دوم استفاده شد.

  یافته ها

  نتایج این بخش مشتمل بر 4 مضمون فراگیر شامل رفتارهای پرسه زنی، پیامدهای منفی پرسه زنی، کارکردها و علل پرسه زنی و 9 مضمون سازمان دهنده و 73 مضمون پایه بود.

  نتیجه گیری

  یکی از مسائل مهمی که مدیران حوزه بهداشت عراق باید مورد توجه قرار دهند، کاهش رفتارهای پرسه زنی مجازی می باشد تا پیامدهای منفی آن در محیط کار کاهش یابد.

  کلیدواژگان: پرسه زنی مجازی، منابع انسانی، حوزه بهداشت عراق
 • فرح شاپوری، زین العابدین امینی سابق*، احسان ساده، علیرضا افشارنژاد صفحات 84-98
  زمینه و هدف

  اهمیت روزافزون تجاری سازی، تبدیل شدن به دهکده جهانی و لزوم برقراری ارتباط با دنیا، باعث شده به مقوله دانش فنی منابع انسانی نگاه ویژه ای شود. از این رو، هدف این پژوهش ارائه مدل شبکه دانش فنی منابع انسانی در صنعت دارو برای بین المللی شدن می باشد.

  روش بررسی

  این پژوهش از نظر هدف بنیادی-کاربردی و بصورت کیفی و کمی انجام شد. در بخش کیفی، جامعه آماری شامل خبرگان آشنا به موضوع بودند. جامعه آماری بخش کمی را مدیران و کارشناسان صنعت داروسازی استان تهران تشکیل دادند و روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای و روش گردآوری داده ها پرسشنامه بود. برای تحلیل داده ها، از نرم افزار مدل ساختاری استفاده شد.

  یافته ها

  مدل نهایی شامل ابعاد محیط درونی سازمان، محیط بیرونی سازمان، توسعه و تحقیق، تولید دانش فنی، تجاری سازی، نیازهای جامعه و بازار،آخرین وضعیت پیشرفت تکنولوژی و تولید و بازار در تجاری سازی، برنامه ریزی استراتژیک، توسعه شبکه، تهدیدها، فرصت ها و محدودیت ها در بازارهای خارجی و فرایند بین المللی شدن می باشد.

  نتیجه گیری

  الگوی ارائه شده پاسخی برای مشکل واقعی شرکت های دارویی بوده و توجه به گام های مدل، می تواند آگاهی و بینش لازم برای تخصیص بهینه منابع برای سیاستگذاران را فراهم سازد.

  کلیدواژگان: دانش فنی منابع انسانی، بین المللی شدن، صنعت دارو
 • رضا عسلی، ملیکه بهشتی فر*، حسین کاظمی صفحات 99-113
  زمینه و هدف

  تمرکز بر قابلیت های جدید سرمایه انسانی یکی از جنبه های مهم بخش صنعت غذایی کشور می باشد که منجر به ایجاد تمایز با سایر رقباء می گردد. هدف این پژوهش، شناسایی قابلیت های سرمایه انسانی در شرکت مینو می باشد.

  روش بررسی

  در این پژوهش، از روش مرور سیستماتیک در چند مرحله در شرکت مینو استفاده شد. بعد از شناسایی مفاهیم و کدهای قابلیت های سرمایه انسانی و ارزیابی روایی و پایایی آن، مدل مفهومی اولیه پژوهش طراحی شد. از 58 مطالعه بازیابی شده، 11 مطالعه مرتبط با هدف مطالعه انتخاب شدند. در سطح تحلیل و ارائه الگو، از روش فراترکیب سندلوسکی و بارسو (2006) استفاده گردید.

  یافته ها

  یافته ها نشان داد مدل پژوهش شامل 5 قابلیت شامل قابلیت های هم افزا، قابلیت های پیمایش محیطی، قابلیت های گزینش استراتژیک، قابلیت های انطباق پذیری، و قابلیت های خردگرایانه بود. قابلیت های شناسایی شده مورد تایید خبرگان سازمانی شرکت مینو قرار گرفت.

  نتیجه گیری

  برای متمایز و منحصر به فرد بودن سرمایه های انسانی شرکت مینو، لازم است که قابلیت های شناسایی شده مورد توجه مدیران قرار بگیرد تا بتوانند از بعد سرمایه انسانی، از رقبای صنعت غذایی کشور چندگام جلوتر باشند.

  کلیدواژگان: سرمایه انسانی، قابلیت، قابلیت های سرمایه انسانی، شرکت مینو
|
 • Shirvan Keivani, Reza Rostamzadeh* Pages 1-24
  Bakground and purpose

  Today, for development, organizations should be able to adapt, resist and have agile human resources against the challenges of their advancement. Hence familiarity with the fundamental concepts of strategic management of agile human resources and its development is important for organizations. The purpose of this research is to provide a conceptual model of strategic management of agile human resources with a hybrid approach.

  Research method

  In the current research, a meta-composite qualitative method was used in order to systematically review the findings of the studies conducted in this regard. The data collection tool was the documents available in this field in reliable scientific databases in the period from 1999 to 2023 and included 20 studies. The method of data analysis was open coding. In this research, 226 codes were identified and then the identified codes were categorized and combined based on the degree of conceptual similarity.

  Findings

  The findings showed that the factors affecting the strategic management of agile human resources include five dimensions of organizational factors, communication factors, knowledge factors, cultural factors and human factors, which finally drew the research pattern.

  Conclusion

  Due to their nature, human resources in organizations should have a high level of capabilities in the field of strategic management in order to meet the long-term goals of organizations. For this reason, it is necessary for managers to pay attention to the factors influencing the strategic management of agile human resources.

  Keywords: Human resources, Human resource strategic management, agile human resources, Meta-synthesis
 • Moslem Safdari, Hossein Kazemi*, Malike Beheshtifar Pages 25-47
  Background and purpose

  sustainable knowledge is an emerging issue and has received wide attention in the health care sector of the country in recent decades. The purpose of this research is to validation of sustainable knowledge model based on human resources in the Ministry of Health, Treatment and Medical Education.

  Research method

  The method of this research is content analysis. The statistical population included experts and specialists in the field of human resources management in the Ministry of Health, Medical Education, and academic staff members of the university, who were interviewed by snowball sampling method in the number of 20 people until theoretical saturation in a semi-structured way. After collecting data, MAXQDA 2020 software was used. Interpretive structural modeling was used to validate the model.

  Findings

  The findings showed that the sustainable knowledge model includes 6 main categories (improving work life in order to improve knowledge, support for knowledge expansion, realism for knowledge sharing, trust building for knowledge dissemination, social commitment in order to apply knowledge and competence in line with the development of knowledge) and 19 subcategories. Among the 19 sub-categories, ISM findings showed that the two components of social competence and love of work form the cornerstone of the model.

  Conclusion

  Undoubtedly, focusing on sustainable knowledge in the health sector is inevitable. The Ministry of Health, Treatment and Medical Education must analyze the dimensions of sustainable knowledge in order to achieve success in the field of health.

  Keywords: knowledge, sustainable knowledge, Ministry of Health, treatment, medical education
 • Mirmajid Ghozati, Roohallah Samiei*, Abdolaziz Paghghe Pages 48-65
  Background and purpose

  Emotions are inside organizations and cannot be separated from the work environment, and it is important to pay attention to the management of emotions. The purpose of this research is to design a model of factors affecting emotion management in Islamic Azad University.

  Research method

  The research method is exploratory in terms of objective and qualitative approach. In order to collect data and identify factors, content analysis method and interviews with 20 experts using theoretical sampling method were used to achieve theoretical saturation. Fuzzy Delphi technique was used to screen the factors, and to model and stratify the identified factors, interpretive structural modeling and Mick Mac analysis.

  Findings

  The findings showed that the factors affecting emotion management include background factors, cognitive-social factors, structural factors, and behavioral factors. In leveling the factors, it was found that the background factors are in the third level and the most influential factor in emotion management

  Conclusion

  In order to strengthen and improve emotion management in universities, the factors that affect this matter should be taken into consideration by managers. Background factors in the first degree, and structural factors and cognitive-social factors in the second degree have a higher priority.

  Keywords: emotions, emotion management, university
 • Analyzing the human resources' cyberloafing in the health field of Iraq with a mixed approach
  Karar Abdul Kazem, Saeed Sharifi *, Amer Ellami, Mehrda Sdadeghi Pages 66-83
  Background and purpose

  Human resources' cyberloafing has been recognized as an important issue in today's world with the development of the use of communication tools. The purpose of this research is to analyze the components of human resources' cyberloafing in the health field of Iraq.

  Research method

  The research method was conducted in two phases: qualitative (thematic analysis) and quantitative (survey). The research community in the first phase was all the published texts between 2013 and 2023, of which 250 works were examined as a sample and the validity of the research data was confirmed through an external audit. The statistical sample of the quantitative part was 156 employees of health organizations in Iraq who were selected based on Cochran's formula. Through the researcher-made questionnaire based on the first phase, the data of this section were collected. In the quantitative section, structural equation modeling and second-order confirmatory factor analysis were used to analyze the data.

  Findings

  The results of this section included 4 overarching themes including loitering behaviors, negative consequences of loitering, functions, and causes of loitering, 9 organizing themes, and 73 basic themes.

  Conclusion

  One of the important issues that Iraqi health managers should pay attention to is the reduction of virtual roaming behaviors in order to reduce its negative consequences in the workplace.

  Keywords: cyberloafing, human resource, Iraqi health field
 • Farah Shapoori, Zeinolabedin Amini Sabegh *, Ehsan Sadeh, Alireza Afsharnezhad Pages 84-98
  Background and purpose

  The increasing importance of commercialization, becoming a global village and the need to communicate with the world, has caused a special look at the technical knowledge category of human resources. Therefore, the purpose of this research is to provide a model of the technical knowledge network of human resources in the pharmaceutical industry for internationalization.

  Research method

  This research was conducted qualitatively and quantitatively in terms of fundamental-applied purpose. In the qualitative part, the statistical population included experts familiar with the subject. The statistical population of the quantitative part was formed by the managers and experts of the pharmaceutical industry of Tehran province, and the stratified random sampling method and the data collection method was a questionnaire. Structural model software was used for data analysis.

  Findings

  The final model includes the dimensions of the internal environment of the organization, the external environment of the organization, development and research, production of technical knowledge, commercialization, society and market needs, the latest state of technological progress and production and market in commercialization, strategic planning, network development, Threats, opportunities and limitations in foreign markets and the process of internationalization.

  Conclusion

  The presented model is an answer to the real problem of pharmaceutical companies, and paying attention to the steps of the model can provide policymakers with the necessary knowledge and insight for the optimal allocation of resources

  Keywords: technical knowledge of human resources, internationalization, pharmaceutical industry
 • Reza Assaly, Malikeh Beheshtifar *, Hossein Kazemi Pages 99-113
  Background and objective

  Focusing on the new capabilities of human capital is one of the important aspects of the country's food industry, which leads to differentiaton from other competitors. The purpose of this research is to identify the capabilities of human capital in Minoo Company.

  Review method

  In this research, the systematic review method was used in several stages in Minoo Company. After identifying the concepts and codes of human capital capabilities and evaluating its validity and reliability, the initial conceptual model of the research was designed. From the 58 retrieved studies, 11 related studies were selected. At the level of analysis and presentation of the model, Sandelovski and Barso (2006) Meta combination method was used.

  Findings

  The findings showed that the research model included 5 capabilities including synergistic capabilities, environmental navigation capabilities, strategic selection capabilities, adaptability capabilities, and rationalistic capabilities. The identified capabilities were approved by Minoo Company's organizational experts.

  Conclusion

  For the distinctiveness and uniqueness of Minoo Company's human capital, it is necessary that the identified capabilities should be taken into consideration by the managers so that they can be several steps ahead of the country's food industry competitors in terms of human capital.

  Keywords: human capital, capability, human capital capabilities, Minoo Company