فهرست مطالب

جستارنامه ادبیات تطبیقی - پیاپی 26 (زمستان 1402)

جستارنامه ادبیات تطبیقی
پیاپی 26 (زمستان 1402)

 • تاریخ انتشار: 1402/11/17
 • تعداد عناوین: 9
|
 • اسماعیل اسلامی صفحات 1-27

  زمینه های مشترک فکری ماحصل مسائل مشترک اجتماعی است و تجلی این امر را می توان در ادبیات یافت. با کاوش در آثار ادبی می توان به چگونگی شکل گیری اندیشه های همسان در بین ادبا پی برد. تحقیق حاضر به روش توصیفی- تحلیلی، بارویکرد ادبیات تطبیقی و براساس مکتب آمریکایی به بررسی حبسیه سرایی در اشعار ملک الشعرای بهار ادیب ایرانی و فدویطوقان، شاعر فلسطینی خواهد پرداخت و بارزترین مضامین زندان سروده های آنان را، مورد مطالعه و مداقه قرار خواهد داد؛ زیرا ملک الشعرای بهار و فدوی طوقان، از شاعران مبارز و طالب آزادی هستند که بهترین سال های عمر خود را در زندان و تبعید به سر بردند. هر دو از محیط دلگیر و فضای غیرانسانی خویش نالیده و حبسیه سرایی کرده اند. نتایج پژوهش نشان می دهد که وطن گرایی، استعمارستیزی، دعوت به مقاومت، ترویج دعوت به همبستگی و پایداری، ترویج عدالت و عدالت مداری، گرامی داشت مقام شهید و آزادی خواهی و امید مضامین مشترک در اشعار این دو شاعر است و به نظر می رسد قرار گرفتن دو شاعر در وضعیت و درک تجربه مشابه، مقدمات چنین امری را فراهم کرده باشد.

  کلیدواژگان: ادبیات تطبیقی، فدوی طوقان، ملک الشعرای بهار، مکتب آمریکایی، حبسیه
 • زهرا دوستی، آرش مشفقی * صفحات 28-55

  مکانیسم های دفاعی، واکنش های روان آدمی در برابر تنش هایی است که روح و روان او را تحت تاثیر قرار می دهند و او را تا مرز از هم پاشیدگی پیش می برند. از نگاه فروید، مکانیسم های دفاعی، به طور ناخودآگاه، منجر به بروز تمایلات و رفتارهایی می شوند که فرد را در برابر تنیدگی ها محافظت می کنند. مکانیسم "گریز" از زمره سازوکارهایی ست که به هنگام فشار روحی فراوان، در رفتار فرد بروز می کند و او را از صحنه های آزاردهنده دور می کند. افراد برای فراموشی اضطراب، خشم و ناکامی، به شیوه ناخودآگاه از مشکل پیش آمده می گریزند و در این گریز، تا حدودی آرامش و تعادل از دست داده خود را باز می یابند. هر چند در این گریز، می توان انتظار پیامدهای منفی را نیز داشت اما روان آدمی، گاه ناگزیر، از این انتخاب است. تامل در آثار داستانی غزاله علیزاده نشان می دهد که او نسبت به رفتارها و واکنش های افراد در مواجهه با مشکلات، توجه خاصی دارد و مکانیسم های دفاعی را در بروز برخی از رفتارهای قهرمانان آثارش دخیل می داند. این نوشتار با بررسی رفتارهایی از جنس "گریز" با تکیه بر دانش روان شناسی، به تحلیل این رفتارها پرداخته و به ریشه یابی "گریز"هایی اقدام کرده که به گونه ایی، واکنش به اضطرابی بوده اند که بر روان شخصیت ها در طول زندگی وارد شده اند. نتایج حاصل از این بررسی نشان می دهد که بیش تر زنان آثار غزاله علیزاده و گاه برخی از مردان، در مواجهه با ناکامی ها و اضطراب ها، به دنبال پناهگاهی هستند که تلخی اضطراب را به فراموشی سپارند.

  کلیدواژگان: روان شناسی، مکانیسم های دفاعی روانی، مکانیسم گریز
 • طاهره سادات سید حسینی، ناهده فوزی*، سیمین والوی صفحات 56-84

  ادبیات پایداری از شاخه های مهم ادبیات با تاکید بر مفاهیمی همچون ایستادگی، مقاومت، وطن پرستی، نفی استبداد و استکبار است که عمدتا به سبب شرایطی همچون جنگ، اشغال نظامی، اختناق، استبداد و سرکوب و مواردی مانند دردهای مشترک، ایستادگی برای آزادی، ستایش جان باختگان و ترسیم آینده ای روشن محورهای مشترک آن می باشد. مساله مهم، کاربست مولفه های ادبیات پایداری در ادبیات جوامع مختلف است. به بیانی دیگر، عمده شاعران و نویسندگانی که حوادثی همچون جنگ و اشغال نظامی و سرکوب و... را از سوی نیروهای بیگانه و حتی عناصر مستبد داخلی تجربه کرده اند، مولفه های مختلفی را در آثار نظم و نثر خود بکار برده اند. این مقاله با استفاده از روش تطبیقی درصدد بررسی مولفه های ادبیات پایداری در شعر طاهره صفارزاده شاعر ایرانی و مصطفی وهبی التل شاعر و نویسنده اردنی است. فرضیه مقاله حکایت از این موضوع دارد که سه مولفه تلاش برای آزادی وطن، دعوت به مبارزه و پایداری و استکبارستیزی مولفه های مشترک ادبیات پایداری این دو شاعر است. یافته های مقاله با استفاده از روش تطبیقی نشان داد هر دو نویسنده برای تبیین مولفه وطن دوستی از اسطوره های دینی بهره برده اند. در خصوص مولفه دعوت به مبارزه، هر دو شاعر از سه رویکرد استفاده کرده اند. نخست؛ ایجاد امید و وحدت در میان مبارزان، دوم؛ ترسیم آینده ای روشن و سوم؛ گرامی داشت شهدای مقاومت و ایستادگی. نهایتا در خصوص مولفه استکبارستیزی هر دو شاعر ابتدا اشغالگران را به جانورانی ددمنش و درنده تشبیه و سپس مبارزان را به نوعی دعوت به انقلاب می کنند.

  کلیدواژگان: وطن، طاهره صفارزاده، ادبیات پایداری، استکبارستیزی، وهبی التل
 • فرشته جوادی، حجت الله غ منیری*، حمیده بهجت، ناهید عزیزی صفحات 85-118

  آنه ماری شیمل، پژوهشگر و شرق شناس آلمانی سده حاضر (1922-2003)، در میان فارسی زبانان، عمدتا، به عنوان پژوهشگر عرفان اسلامی (به ویژه مولانا پژوه) معروف و شناخته شده است و جنبه هنرورانه و شاعری وی به دلیل عدم ترجمه نغمه نی به زبان فارسی ناشناخته مانده است. پژوهش پیش رو، در پی آن بوده است تا با روش تحلیلی توصیفی، سبک زبانی و اندیشگی منظومه یاد شده را در انطباق با سبک و سیاق سخنان مولانا تحلیل کرده و از این منظر میزان اثرپذیری شیمل از مولانا را در خلق این منظومه به خواننده بنمایاند. آنچه در این مطالعه و تطبیق به دست آمد به اختصار عبارت از آن بود که: شیمل در ساخت و پرداخت نغمه نی از همه جهات سبکی به جز موسیقی کلام: به واسطه دو زبانه بودن آثار طرفین متاثر از زبان و ذهنیت مولانا بوده است به طوری که حتی نماد و نشانه های مولانا را نیز برای القای مبانی حکمی و عرفانی که بدان ها باور داشته، وام گرفته و تقریبا با همان تصویرها که ساخته و پرداخته مولاناست با مخاطب سخن گفته است. البته، شیمل گاهی نیز جهت بیان عقیده و مقصود، در وجه شبه های معانی حقیقی و مجازی کلمات استعاری یا رمزی خود دست برده و بدین طریق ردپایی هم از استقلال فکری و ادبی از خویش بر جای نهاده است، از همین رو اگر تفاوت یا تمایزی اندک در میان اندیشه های فلسفی عرفانی او در مقایسه با اندیشه های فلسفی عرفانی مولانا دیده شود، از این زاویه است.

  کلیدواژگان: ادبیات تطبیقی، سبک شناسی، نغمه نی، آنه ماری شیمل، مولانا جلال الدین محمد بلخی
 • نادر مسلمی، پروین سلاجقه *، محمد همایون سپهر صفحات 119-150

  اندیشه سیاسی کوشش فکری و ارائه ی آرای منسجم در باب سیاست و زندگی سیاسی و تلاش برای پاسخ گویی به پرسش هاست. اندیشه سیاسی همواره سعی می کند با پی گیری مشکلات و ریشه یابی آن ها به دولت مشروعیت بدهد و در پی آن، بحران های موجود در جامعه را حل کند. ابوالقاسم لاهوتی نیز از روشنفکرانی است که در اشعار و نوشته های خود، با اندیشه های سیاسی به مسایل اجتماعی و واقعیت های موجود در جامعه اشاره می کند و پرده از خیانت های قدرت حاکم برمی دارد تا از این طریق مردم ناآگاه را از بی عدالتی های حاکمان وقت آگاه سازد. این پژوهش تلاش می کند تا با تحلیل جامعه شناسی اندیشه های سیاسی لاهوتی، بر اساس نظریه ی آگاهی طبقاتی جورج لوکاچ، به نوع شناخت و طرز تلقی وی از اجتماع و اوضاع جهان پیرامونش، دست یابد و به این پرسش اصلی پاسخ دهد که لاهوتی برای بیان اندیشه های سیاسی خود از چه ساختارهایی بهره گرفته است؟ پیشینه پژوهش در این موضوع بیانگر عدم توجه بسیاری از محققین به این امر است و روش تحقیق در این پژوهش از حیث ماهیت و روش، از گونه توصیفی - تحلیلی و بر اساس هدف از نوع بنیادی- نظری است. یافته های پژوهش حاکی از آن است که اندیشه های سیاسی لاهوتی، در چارچوب ساختارهایی چون شخصیت، هویت، معرفت (جهان بینی و ایدئولوژی) و ارزش های اخلاقی شکل گرفته و این اندیشه ها ملهم و متاثر از آگاهی و دانش دریافته از جهان بیرون اوست که با واکنش های عقلانی مناسب همراه بوده و در اشعارش انعکاس یافته است. نتایج تحقیق نیز نشان می دهد که اشعار و سروده های لاهوتی بازتاب اندیشه های سیاسی او در چارچوب چنین ساختارهایی است.

  کلیدواژگان: جامعه شناسی، لاهوتی، جورج لوکاچ، اندیشه سیاسی، آگاهی طبقاتی
 • مهستی رایگان، ماجد نجاریان *، علی نظری صفحات 151-178

  متنبی و ابوفراس از جمله شاعران دربار سیف الدوله اند که در اغراض مختلف شعری به ویژه مرثیه، به خاطر عواملی چند، شعرشان متفاوت شده است؛ متنبی در اغراض مختلف شعری در مدایح خود به دفعات متعدد، ضمن مدح، سخا و بخشندگی، دلاوری و کاردانی ممدوح، به ستایش خود نیز پرداخته است؛ اما در رثائیات، به خصوص رثای خوله، خواهر بزرگ سیف الدوله، شاعر، سیف الدوله را در غم از دست دادن خواهرش، شریک شده و از این مصیبت، غمگین گردیده و اشک ریخته است. همچنین تمام صفات و اخلاق نیک او را که دلالت بر منزلت والا و ارزش و علم و ادب او دارد، ذکر نموده است. سپس پادشاه را به بلندهمتی توصیف کرده و از کلیه اعمال بیهوده ای که دیگران به آن مشغول می شوند، مبرا نموده است. متنبی در این قصیده، بیشتر به احساس و عاطفه پناه برده تا هنر و عقلش. ابوفراس هم در رومیات خود به اشعاری وجدانی پناه برده و عاطفه ای سوزناک را در شعرش نمایان ساخته، به طوری که شنونده در حین شنیدن آن احساس رخوت و بی میلی نمی کند. نویسنده در این پژوهش که به روش توصیفی-تحلیلی، مبتنی بر مطالعه کتابخانه ای انجام گرفته، درصدد است تا ضمن بررسی عنصر عاطفه در اشعار متنبی و ابوفراس به این پرسش پاسخ دهد که کدام یک از اغراض شعری این دو شاعر، حاوی عاطفه است؟ و وجه تمایز و تشابه این دو شاعر در بیان عنصر عاطفه در چیست؟

  کلیدواژگان: شعر، عاطفه، رثا، متنبی، ابوفراس
 • مهتاب حاجی محمدی*، ساره زیرک صفحات 179-210

  نظریه انواع سرمایه پی یر بوردیو به شیوه های گوناگون، سرمایه ها و تاثیر انواع آن بر یکدیگر را بازنمایی می کند. در تعریف بوردیو انواع سرمایه عبارت است از: سرمایه اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و نمادین. این مقاله با نگاهی مقایسه ای به عادت واره های متاثر از سرمایه های شخصیت زنان راوی در رمان های پرنده من و دفترچه ممنوع میزان اثر گذاری سرمایه ها بر یکدیگر و تغییر عادت واره زنان راوی را بررسی می کند و با روش توصیفی- تحلیلی نشان می دهد عادت واره ها چه تاثیری بر ایجاد سرمایه های مثبت/ ایجابی و منفی/ سلبی دارند. بارزترین عادت واره های منفی عاملان زن در رمان ها؛ سکوت، انفعال، انزوا، تسلیم و تامین رضایت مردان خانواده بدون کمترین کنش و اعتراض در راستای دیگربودگی زنان راوی است و مشخص ترین عادت واره های مثبت؛ وفاداری، مادرانگی، احساس مسئولیت، ایثار و مهربانی است. در نتیجه، ماهیت عادت واره های زنان یا تغییر نکرده، یا در جهت تولید و بازتولید منفی و سلبی پیش رفته است و یا اگر تغییر اندکی در تولید و بازتولید سرمایه های مثبت مشاهده می شود، در سایه انفعال راویان کم رنگ است. نتیجه مقایسه ای پژوهش، موقعیت ساختاری مشترک دو زن در دو جامعه متفاوت را نشان می دهد که تجربه های مشابه و تکرارشونده آن ها خصلت و عادت واره های مشترکی ایجاد می کند. این منش ها و عادت واره های شبیه به هم به نوبه خود، به کنش های اجتماعی مثبت یا منفی آنان ساختار می بخشد؛ یعنی دستورالعمل هایی را تنظیم و کنشگری آن ها را محدود می کند. یا در فضاهای اجتماعی بسیار اندکی، از انفعال و محدودیت خارج می سازد. ولی در نهایت آشکار شدن انفعال زنان داستان در میدان های اقتصادی، ناکارآمدی فضاهای اجتماعی (قبل و بعد از ازدواج)، در به کارگیری سرمایه های اجتماعی و فقر سرمایه اقتصادی، فرهنگی و نمادین را در زنان راوی برملا می سازد

  کلیدواژگان: زنان، سرمایه ها، پی یر بوردیو، عادت واره، وفی، دسس پدس
 • سعید محمدی کیش صفحات 211-238

  اعیان ثابته در عرفان نظری، صور علمیه الهی هستند که در فیض مقدس، به کالبد عالم وارد شده اند، اعیان در علم الهی ثابت اند که تنها یک بار در ازل تحدید یافته اند و در کسوت اسماء و صفات، مظهر ذات حق تعالی گشته اند. این پژوهش مطالعه ای نظری است که به شیوه پژوهش کتابخانه ای و توصیف و تطبیق داده ها، تفسیر مترادف اعیان ثابته را به شیوه توصیفی - تطبیقی در آیین کهن زرتشتی مورد بررسی قرار می دهد. هدف از پژوهش حاضر بررسی شباهت های بنیادی این دو نگرش آیینی و عرفانی است. در اشاره به یافته های تحقیق می توان گفت که صور معنوی عالم در آئین زرتشتی، امشاسپندان فروشی نام دارند که همانند اعیان، پیش از آفرینش هستی، خلق گردیده اند و در کالبد گیتایی قرار گرفته اند، آن ها در تجلی اسماء و صفات، مظاهر اهورامزدا در عالم گیتایی هستند. در هر دو نگرش به عهد الست و اقرار به رسالت بندگی اشاره شده است. علم الهی در آن ها ثابت است و در حقایق علمی موجودات، تعاریفی یکسان با یکدیگر دارند.

  کلیدواژگان: اوستا، اعیان ثابته، عرفان اسلامی، فروهر، امشاسپند
 • نجمه هاشمی، علیرضا شعبانلو *، عبدالحسین فرزاد صفحات 239-270

  زبان شناسی نقش گرا بر این نکته تاکید دارد که زبان ابزاری اجتماعی است و به آن دسته از کنش های انسانی می پردازد که بر انتقال معنا با کمک زبان اشاره دارد. هلیدی، زبان را نظامی از گزینش های واژگانی می داند که گویشور در سطوح سه گانه با توجه به بافت موقعیت از آن استفاده می کند. زبان با توجه به ضرورت های اجتماعی و محیط پیرامون تشکیل می شود و به سامان دهی معنی می پردازد. این کارکرد زبان در زبان شناسی نقش گرا فرانقش نامیده می شود. فرانقش های زبان عبارت اند از: فرانقش اندیشگانی که از این فرانقش برای واکاوی و تحلیل متن استفاده می شود؛ فرانقش بینافردی که هدف آن شروع یا ارتقای روابط برای تاثیرگذاری بر رفتار دیگران، بیان نظرات، اصلاح یا تغییر آن هاست؛ فرانقش متنی که وظیفه متناسب سازی پیام با توجه به دیگر عوامل متنی و برون متنی را داراست. پژوهش حاضر تلاش می کند به شیوه توصیفی - تحلیلی به این پرسش ها پاسخ دهد که با توجه به جامعه آماری پژوهش، در ساختار متنی داستان های کوتاه دهه 20، هر کدام از فرآیندهای زبانی چه کارکردی دارند؟ و با توجه به مبانی مطرح در فرانقش اندیشگانی و دیدگاه رئالیستی حاکم بر داستان های کوتاه در دهه بیست، نویسندگان مرد چه تصویری از زن و جایگاه اجتماعی وی در این مقطع تاریخی ترسیم کرده اند؟ ادبیات داستان کوتاه با تاکید بر منش رئالیستی و واقع گرایانه خود همواره به دنبال تعریف جایگاهی برای حضور زنان و همچنین رهایی خود از محدودیت های جنسیتی و خوانش های مردسالارانه بوده است. یافته های پژوهش حاکی از آن است که بزرگ علوی، ابراهیم گلستان، محمود اعتمادزاده و جلال آل احمد هر کدام در ساختار متنی داستان های کوتاه خود از انواع مختلف فرآیندهای زبانی برای ترسیم جایگاه اجتماعی مثبت زنان بهره گرفته اند.

  کلیدواژگان: جایگاه اجتماعی زنان، : داستان های کوتاه دهه 20، رویکرد نقش گرایی، فرانقش تجربی زبان
|
 • Esmaeil Eslami Pages 1-27

  Common intellectual fields are the result of common social issues and the manifestation of this can be found in literature. By exploring literary works, one can find out how similar ideas are formed among writers. The present research will deal with the descriptive-analytical method, with the approach of comparative literature and based on the American school, to examine imprisonment in the poems of Malek al-Shoara, an Iranian poet, and Fadavi Touqan, a Palestinian poet, and will study and discuss the most obvious themes of prison in their poems. Because Malek al-Shoara Bahar and Fadavi Touqan are poets who fought and sought freedom and spent the best years of their lives in prison and exile. Both of them have complained about their depressing and inhuman environment and have been imprisoned. The results of the research show that patriotism, anti-colonialism, call to resistance, promotion of solidarity and stability, promotion of justice and fairness, honoring the position of martyr and freedom and hope are common themes in the poems of these two poets and it seems that the two poets are in a situation And the understanding of the similar experience has provided the prerequisites for such a thing.

  Keywords: imprisonments, comparative literature, American school, Malik al-Shoara Bahar, Fadavi Touqan
 • Zahra dosti, Arash Moshfeghi * Pages 28-55

  The defense mechanisms are the mental reactions of a person to the tensions which affect one’s spirit and could be taken to the edge of disintegration. Defense mechanisms, unintentionally, materializes tendencies and behaviors which protect the person against tensions. Escape mechanism is a mechanism which emerges in case of redundant psychological pressure on a person and disposes the person from unpleasant events. People unintentionally avoid the problem in order to forget stress, rage and failure. During this escape, one could retrieve the lost peace and balance to some extents. Although in this escape, negative consequences could be expected, this option is occasionally inevitable for human spirit. Studying Ghazaleh Alizadeh’s works reveals her special attention on the behavior and the reactions which people demonstrate when facing the problems and considers defense mechanisms as the reason of some behaviors in her novel’s protagonists. This article analyzes the escape related behaviors by studying them, based on psychology and rooted the escapes which were somehow a reaction to the stress induced on the characters during their lifetime. The results of the study show that women mostly and occasionally men, look for a shelter to forget the anxiety while facing failures and tensions. Taking refuge in the carefree and cozy corner of the life, a escape to the objects, le.

  Keywords: escape psycho defense mechanism, Ghazaleh Alizadeh, Idrisi's house, Tehran nights
 • FawziTahereh Sadat Seyyedhosseini, Nahedeh Fawzi *, Simin Valavi Pages 56-84

  Sustainability literature is one of the important branches of literature with emphasis on concepts such as standing, resistance, patriotism, negation of tyranny and arrogance, which are mainly written due to conditions such as war, military occupation, suffocation, tyranny and repression, and things like common pains, standing for freedom, praising the dead and drawing a bright future are its common axes. An important issue is the application of the components of sustainability literature in the literature of different societies. In other words, most of the poets and writers who have experienced events such as war, military occupation, repression, etc. by foreign forces and even internal despotic elements, have used various components in their poetry and prose works. This article is a research on the comparative analysis of the components of sustainable literature in the poetry of Iranian poet Tahereh Saffarzadeh and Jordanian poet and writer Mostafa Wahabi Al-Tal. The hypothesis of the article tells about the fact that the three components of striving for the freedom of the homeland, call to fight and persistence and anti-arrogance are the common components of the sustainability literature of these two poets. The findings of the article using the comparative method showed that both authors have used religious myths to explain the component of patriotism. Regarding the element of invitation to fight, both poets have used three approaches. First; creating hope and unity among the fighters, second; drawing a bright and third future; honoring the martyrs of resistance and standing. Finally, regarding the anti-arrogance component, both poets first compare the occupiers to vicious and predatory animals, and then call the fighters to a revolution.

  Keywords: Sustainability literature, Anti-arrogance, Sustainability, Tahereh Safarzadeh, Homeland, Wahabi Al-Tal
 • Fereshteh Javadi, Hojatolah GH. Moniri *, Hamideh Behjat, Nahid Azizi Pages 85-118

  Anne Marie chimmel, a German researcher and orientalist of the present century (1922-2003), is known and recognized among Persian speakers mainly as a researcher of Islamic mysticism (especially Maulana resarcher), and her artistic and poetic side is due to the lack of translation of " Naghmeh Ney" It remains unknown in Persian. The upcoming research has sought to find out the linguistic style and thought of the system with the analytical- descriptive method. It has been analyzed in accordance with the style and context of Rumi's words and in this direction, it shows the reader the extent of Shimel's influence on Rumi's creation of this verse. In short, what was obtained in this study and comparison was that: Shimel was influenced by Rumi's language and mentality in the composition and interpretation of " Naghmeh Ney" from all stylistic aspects - except for The song of the words: due to the bilingual nature of the works of both sides. It has been such that he even borrowed the symbols and signs of Rumi to instill the principles of ruling and mysticism that he believed in, and spoke to the audience with almost the same images that Rumi made and discussed, of course, Shimel also sometimes used to express his opinion and purpose, he gave up his metaphorical or code words in the face of real and figurative meanings and in this way he left a trace of his intellectual and literary independence. Rumi's philosophical/mystical thoughts can be seen from this side.

  Keywords: adaptation, stylistics, Naghmeh Ney, AnneMarie Shimel, Maulana Jalaluddin Mohammad Balkhi
 • Nader moslemi, Parvin salajegheh *, Mohammad Homayounsepehr Pages 119-150

  Political thought is intellectual effort and presenting coherent opinions about politics and political life and trying to answer questions. Political thought always tries to give legitimacy to the government by following the problems and finding their roots and then solve the crises in the society. Abulqasem Lahouti is also one of the intellectuals who, in his poems and writings, points to social issues and realities in the society with political thoughts and reveals the betrayals of the ruling power so that people To make the ignorant aware of the injustices of the rulers of the time. This research tries to achieve the type of knowledge and perception of society and the world around him by sociological analysis of political theological thoughts, based on the theory of "class consciousness" of George Lukács, and to answer this main question. What structures did Lahuti use to express his political thoughts? The background of the research in this matter shows that many researchers do not pay attention to this matter, and the research method in this research is descriptive-analytical in terms of nature and method, and fundamental-theoretical based on the purpose. The findings of the research indicate that political theological ideas are formed in the framework of structures such as personality, identity, knowledge (worldview and ideology) and moral values, and these ideas are inspired and influenced by awareness and knowledge. It is his perception of the outside world, which is accompanied by appropriate intellectual reactions and is reflected in his poems. The results of the research also show that theological poems and compositions reflect his political thoughts in the framework of such structures

  Keywords: Lahuti, George Lukacs, political thought, sociology, class consciousness
 • Mahasti rayegan, Majed Najarian *, Ali Nazari Pages 151-178

  Mutanabi and Abu Faras are among the poets of Saif al-Dawlah's court, whose poetry has been different in various poetic purposes, especially in elegies, due to several factors; In his praises for various poetic purposes, Mutanabi has also praised himself many times, while praising Mamduh's generosity and generosity, bravery and skill; But in the laments, especially the laments of Khola, Saif al-Dawlah's older sister, the poet shared Saif al-Dawlah's grief over the loss of his sister and became sad and shed tears. He has also mentioned all his good qualities and morals, which indicate his high status, value, knowledge and politeness. Then he described the king as high-minded and absolved him from all the useless actions that others engage in. In this ode, the poet has taken refuge more in his feelings and emotions than his art and intellect. Abu Faras, in his Rumiat, took refuge in conscientious poems and showed a painful emotion in his poem so that the listener does not feel weak or reluctant while listening to it. In this research, which was carried out by a descriptive-analytical method, based on a library study, the author tries to answer the question of which of the poetic purposes of these two poets contains emotion while examining the element of emotion in the poems of Mutanabi and Abu Faras? And what is the difference and similarity between these two poets in expressing the element of emotion?

  Keywords: Abufras, Mutanabi, Poetry, Ratha, Affection
 • Mahtab Hajimohammadi *, Sara Zirak Pages 179-210

  Pierre Bourdieu's theory of types of capital represents capitals and the effect of their types on each other in different ways. In Bourdieu's definition, the types of capital are: "Economic, cultural, social and symbolic capital". This article, with a comparative look at the habits influenced by the capitals of female narrators in the novels "My Bird" and "Forbidden Notebook", examines the effect of capitals on each other and changes the habits of female narrators, and shows with a descriptive-analytical method what effect the habits have on creating They have positive and negative funds. The most obvious negative habits of female actors in novels; Silence, passivity, isolation, submission and satisfaction of the men of the family without the least action and protest are in line with the otherness of the narrator's women and the most specific positive habits; Loyalty, motherhood, sense of responsibility, sacrifice and kindness. As a result, the nature of women's habits has either not changed, or has progressed in the direction of negative and negative production and reproduction, or if there is a slight change in the production and reproduction of positive capitals, it is pale in the shadow of the passivity of the narrators. The comparative result of the research shows the common structural position of two women in two different societies, whose similar and repeated experiences create common traits and habits. These similar behaviors and habits, in turn, give structure to their positive or negative social actions; That is, it sets guidelines and limits their activity. Or in very few social spaces, it removes passivity and limitations. But in the end, the revelation of the women's passivity in the economic fields, the inefficiency of the social spaces (before and after marriage), in the use of social capital, and the poverty of the economic, cultural and symbolic capital in the narrator's women.

  Keywords: Capitals, Pierre Bourdieu, Habit Wareh, Women, Wafi, Dess Pedes
 • Saeed mohammadi kish Pages 211-238

  The fixed nobles in theoretical mysticism are the forms of divine knowledge that have entered into the body of the world in holy grace, the fixed nobles in divine knowledge are limited only once in eternity and have become the manifestation of the essence of the Almighty in the guise of names and attributes. This research is a theoretical study that examines the descriptive-comparative interpretation of the synonyms of Ayan Thabiteh in the ancient Zoroastrian religion through the method of library research and description and comparison of data. The purpose of this research is to investigate the fundamental similarities between these two religious and mystical attitudes. Referring to the findings of the research, it can be said that the spiritual forms of the universe in Zoroastrianism are called Amshaspandan Farvashi, which, like the nobles, were created before the creation of existence and were placed in the Gita body, they are the manifestation of the names and attributes, the manifestations of Ahura Mazda in They are the Gita world. In both attitudes, the first covenant and acknowledgment of the mission of servanthood are mentioned. Divine knowledge is fixed in them, and in the scientific facts of beings, they have the same definitions.

  Keywords: Feravahar, Amashaspand, Avesta, Sustainable Ayan, Islamic Mysticism
 • Najma Hashmi, Alireza Shabanlou *, Abdul Hossein Farzad Pages 239-270

  Role-oriented linguistics emphasizes that language is a "social tool" and deals with those human actions that refer to the transfer of meaning with the help of language. Halidi considers language as a system of lexical choices that the speaker uses at three levels according to the context of the situation. Language is formed according to social needs and the surrounding environment and organizes meaning. This language function is called "Franqash" in role-oriented linguistics. The trans-roles of language are: the trans-role of thoughts, which is used for reading and analyzing the text; interpersonal trans-role whose purpose is to initiate or promote relationships to influence the behavior of others, express opinions, modify or change them; Transtextual role that has the task of adapting the message according to other textual and extratextual factors. The current research tries to answer these questions in a descriptive-analytical way, according to the statistical community of the research, what is the function of each of the linguistic processes in the textual structure of the short stories of the 20s? And according to the fundamentals raised in the intellectual role and the realist point of view governing short stories in the twenties, what image of "woman" and "her social position" have been drawn by male writers at this historical moment? Emphasizing on its "realistic and realistic character", short story literature has always sought to define a place for the presence of women and also free itself from gender restrictions and patriarchal readings. The findings of the research indicate that Bozor Alavi, Ebrahim Golestan, Mahmoud Etemadzadeh and Jalal Al-Ahmad each used different types of linguistic processes in the textual structure of their short stories to depict the positive social status of women.

  Keywords: short stories of the 20s, women's social status, role-oriented approach, experimental role of language