فهرست مطالب

نشریه تحقیقات حقوقی بین المللی
پیاپی 62 (زمستان 1402)

 • تاریخ انتشار: 1403/01/21
 • تعداد عناوین: 7
|
 • محمد شکری*، ابراهیم تقی زاده صفحات 1-20

  استفاده از اسناد تجاری در روابط اقتصادی، بانکی و بازرگانی امری رایج است. از این رو موضوعات حقوقی این اسناد در رفع اختلافات حادث اهمیتی ویژه دارد. معاملات مربوط به اسناد تجاری (برات،سفته و چک) شامل صدور، ظهرنویسی، ضمانت و قبولی برات با توجه به ارادی بودن عمل حقوقی و بر مبنای دوطرفه بودن، ماهیت قراردادی دارند؛ از این رو اهلیت طرفین ضروری است. با توجه به ضرورت پردازش خلاءهای قانونی موجود در نظام تقنینی ایران، مقاله حاضر با استفاده از روش توصیفی- تحلیلی به بررسی موضوع در حقوق ایران با نگاهی به حقوق انگلیس و کنوانسیون بین المللی ژنو و آنسیترال پرداخته است. بر اساس قواعد عمومی طرفین باید دارای اهلیت باشند، اهلیت دارای دو نوع اهلیت تمتع و استیفا می باشد. عدم اهلیت به عنوان یکی از شروط، رویکرد حقوقی بطلان یا عدم نفوذ قرارداد را در پی دارد. این اثر در اسناد تجاری به لحاظ ویژگیهای خاص حاکم بر آنها گاه متفاوت از دیگر معاملات است. علاوه بر دو مورد ذکر شده، نوع سومی بنام اهلیت تجاری در حقوق برخی کشورها و به تبع آن، بعض نظرات ضروری دانسته شده است که با توجه به فقدان مورد اخیر در حقوق موضوعه ایران در معاملات اسناد تجاری جایگاه قانونی ندارد.

  کلیدواژگان: اسناد تجاری، اهلیت، برات، چک، اهلیت تجاری، سفته
 • مریم قالیبافان، احمد شمس*، احد باقرزاده صفحات 21-40
  زمینه و هدف

  در فضای فعلی داوری بین المللی، شاهد اهمیت روز افزون اموال و دارایی های مادی و معنوی هستیم که در صورت سوء استفاده یکی از طرفین می توانند ارزش خود را به راحتی از دست بدهند. تاخیر یا تطویل داوری در بسیاری از موارد موجب ورود خسارات سنگین و گاه غیرقابل جبران به خواهان می شود. مضاف بر آنکه در برخی دعاوی، موضوع برای خواهان به حدی از اهمیت برخوردار است که تعیین تکلیف نسبت به آن فوریت می یابد. این موضوع منجر به افزایش تقاضای اشخاص برای اقدامات حمایتی شده است تا با حفظ و تضمین موضوعات تحت داوری، جریان داوری بی اثر نگردد و درنتیجه طرفین متحمل خسارت نشوند.پژوهش حاضر در صدد برآمده تا مقررات سازمان های بین المللی داوری مانند مرکز داوری اتاق بازرگانی بین المللی، مرکز داوری وایپو، دیوان دائمی داوری، مرکز داوری ایکسید و دیوان داوری ورزش درخصوص اتخاذ تدابیر احتیاطی قبل و بعد از تشکیل مرجع داوری را مورد مطالعه قرار دهد و در نهایت نارسایی ها موجود در اجرای اقدامات احتیاطی بررسی و تا حد امکان برای آن چاره اندیشی نماید.

  روش

  این پژوهش با استفاده از روش توصیفی - تحلیلی انجام شده است.

  یافته ها و نتایج

  امروزه اکثر مقررات بین المللی داوری اختیار داوران را برای صدور اقدامات احتیاطی به رسمیت شناخته اند. با این حال اتخاذ این تدابیر با معضلاتی روبروست که مهمترین آن اتخاذ اقدامات احتیاطی پیش از تشکیل مرجع داوری و نیز اجرای آن است. به عبارتی کنوانسیون نیویورک اجرای اقدامات موقت را پوشش نمی دهد.

  کلیدواژگان: اقدامات تامینی و احتیاطی، دستور موقت، داوری اضطراری، قابلیت اجرای اقدامات موقت
 • شاهین مظاهری جبلی، محسن محبی*، محمدرضا علی پور صفحات 41-68
  زمینه و هدف

  مسئولیت بین المللی به عنوان یکی از اساسی ترین نهادهای حقوقی بین المللی، موجد حق و تکلیف برای اعضای جامعه بین الملل به خصوص دولت ها است که زمینه استقرار حاکمیت قانون در جامعه بین المللی را فراهم می کند. در این راستا بدوا به ماهیت حقوق بشری حق دسترسی به دارو و واکسن و بررسی تعهدات و نقش همکاری جامعه بین المللی در مقابله و کنترل بیماری های عالم گیر از جمله کووید-19 پرداخته و سپس به بررسی مسئولیت بین المللی دولت ها در قبال نقض تعهدات مربوط به دسترسی به درمان و واکسن بیماری های عالم گیر برای افراد تحت اختیارات حاکمیتی خود پرداخته شده است و متعاقبا مسئولیت بین المللی دولت ها در زمینه مقابله با بیماری های نوپدید از جمله کووید-19 مورد مداقه قرار می گیرد.

  روش

  پژوهش حاضر به روش توصیفی و تحلیلی بر پایه مطالعات اسنادی با ابزار فیش برداری، مورد تدقیق، تحلیل و بررسی قرار گرفته است.

  یافته ها و نتایج

  مقررات بهداشتی بین المللی (2005) در کنار برخی قواعد موافقتنامه اعمال اقدامات بهداشتی و بهداشت گیاهی (1994)، هسته اصلی تعهدات بین المللی دولت ها را در قبال کنترل و مقابله با بیماری های عالم گیر از جمله کووید-19 تشکیل می دهد و از سوی دیگر توجه به این مهم که همکاری دولت ها در مقابله با بیماری های عالم گیر، تعهد در برابر جامعه بین المللی بوده و اهمال و سهل انگاری از سوی دولت ها در این زمینه از جمله درمان، دسترسی به واکسن و یا در اختیار قرار ندادن آن به سایر کشورها، سبب استناد به مسئولیت بین-المللی دولت اهمال گر می گردد، امری ضروری است.

  کلیدواژگان: مسئولیت بین المللی، تعهدات بین المللی، کووید 19، بیماری های عالم گیر، دسترسی به درمان و واکسن
 • آذر علی نژاد * صفحات 69-94
  زمینه و هدف

  گسترش تروریسم به خارج از مرزهای کشورها منجر به شکل گیری نوعی از تروریسم، موسوم به تروریسم فراملی گردید. امروزه گسترش و پیشرفت فناوری های ارتباطاتی و اطلاعاتی و استفاده افراد و سازمانهای تروریستی از آن، وضعیتی را ایجاد کرده است که مقابله با این شکل از تروریسم با چالش های جدید در سطح بین المللی بدل شده و سازمانها و نهادهای متعدد بین المللی را نیز درگیر این مقابله و ارائه راهکارهای کارآمد نموده است. اینترپل از جمله سازمانهایی است که با داشتن نهادهای نظارتی در سطح بین المللی می تواند در زمینه مهار این شکل از ترویسم اقدامات موثری داشته باشد.

  روش

  این مقاله به روش توصیفی- تحلیلی نگارش یافته است.

  یافته ها و نتایج

  یافته ها بیانگر آن است که گروه های تروریستی با اهداف، فعالیت ها و اشکال سازمانی که فراتر از مبدا خود هستند را می توان فراملی نامید. بنابراین تروریست ها از سه طریق اهداف، اقدامات و شکل سازمانی می توانند فراملیتی باشند. اینترپل در مقابله با شبکه تروریسم فراملی شیوه هایی اتخاذ نموده است که عبارتند از: الف- شناسایی تروریست های مظنون؛ ب-جلوگیری از سفر افراد مظنون به فعالیت های تروریستی؛ پ- ردیابی منابع مالی تروریست ها؛ ت- استفاده از دو شبکه نظارتی شامل پایگاه داده شبکه سیار و پایگاه داده شبکه ثابت. کشورهای عضو اینترپل که اتصال به شبکه های موبایل و ثابت را پذیرفته اند و همچنین از آن برای غربال افراد و اسناد در گذرگاه های مرزی و سایر نقاط کلیدی استفاده کرده اند، کمتر دچار حوادث تروریستی فراملی شده اند.

  کلیدواژگان: تروریسم، مقابله، سازمان های بین المللی، اینترپل، تروریسم فراملی، شبکه های نظارتی
 • احمد پنجه پور*، محمدحسین زارعی صفحات 95-116

  یکی از فرایندهای مهم در قراردادهای بالا دستی نفت ، فرایندی به نام واگذاری است. به طورکلی قراردادهای بالادستی به سه شکل صورت می پذیرد: دسته اول قراردادهای خدمات ریسکی، دسته دوم قراردادهای مشارکت در تولید و دسته سوم قراردادهای امتیازی هستند. در کنار این، قراردادهای آی پی سی به عنوان قراردادهای جدید نفتی ایران مد نظر بوده است.بر این اساس در این پژوهش به بررسی این امر می پردازیم که واگذاری قراردادهای بالادستی نفت از چه ابعاد حقوقی برخوردار است؟ و این امر را با نگاهی به قراردادهای آی پی سی بررسی خواهیم کرد.واگذاری در قراردادهای بالادستی نفت و گاز به معنای انتخاب پیمانکار بوده و شرایط مقرر در این قراردادها برای طرفین قرارداد و به خصوص کشور صاحب مخزن از اهمیت بسزایی برخوردار است. رویکرد کشورها جهت واگذاری میدان به شرکت ها برای انجام عملیات نفتی، سیستم مجوز محور بوده و بر اساس مجوز مزبور، کل نفت تولیدی از میدان، متعلق به صاحب مجوز قلمداد می شود. در انعقاد قراردادهای نفتی و واگذاری آن ها دو رویکرد عمده وجود دارد که عبارت اند از رویکرد مذاکره مستقیم و رویکرد برگزاری مناقصه / مزایده.ازاصول واگذاری قرارداد بالادستی نقتی می توان به رعایت ملاحظات محیط زیستی، حفظ حاکمیت و مالکیت دولت بر منابع نفت و رعایت حقوق و منافع ملی در جریان عملیات بالادستی نفتی اشاره نمود.

  کلیدواژگان: قرارداد بالادستی نفتی، قرارداد واگذاری، قرارداد آی پی سی، شرط داوری، عملیات نفتی
 • عطاالله صالحی*، امید محمدی نیا صفحات 117-140
  زمینه و هدف

  رشد جرائم بین المللی عاملی مهم علیه امنیت بین المللی محسوب می شود. اما همواره اجماع بر سر جدی و خطرناک بودن این جرائم میان دولتها به یک چالش مهم بدل گردیده و این امر مقابله با این جرائم را با سختی مواجه نموده است. در این راستا سازمانهای مختلفی بین المللی مانند دیوان کیفری بین المللی و اینترپل از سوی دولت ها برای مقابله با جرائم بین المللی ایجاد گردیده اند که مناسبات و حدود همکاری آنها چالش این پژوهش می باشد.

  روش

  این مقاله به روش توصیفی-تحلیلی نگارش یافته است.

  یافته ها و نتایج

  اگرچه جرائم بین المللی متعددی در عرصه بین المللی وجود دارد و دولتها در مواجه با آنها دچار چالش هستند اما لزوما تمام آنها در فرآیند تاسیس دیوان کیفری بین المللی مورد توجه موسسین قرار نگرفت. به علاوه آنچه که تحقیق و تعقیب پیرامون جنایات صورت گرفته توسط دیوان کیفری بین المللی را با چالش مواجه می سازد، محدودیت های صلاحیتی این دادگاه می باشد که شامل صلاحیت موضوعی، زمانی، مکانی، تکمیلی و شخصی می باشد. در این میان نقش اینترپل در مقابله با جرائم بین المللی رو به گسترش می باشد. با آنکه میان دولتها در خصوص جرائم بین المللی به اجماع نرسیده اند اما اینترپل در تعقیب جرائم متعدد با محدودیت های دیوان کیفری بین المللی مواجه نیست و امکان پیگرد قانونی جرائم متعدد را برخلاف دیوان کیفری بین المللی دارا می باشد.

  کلیدواژگان: اینترپل، دیوان کیفری بین المللی، جرائم بین المللی، نسل زدایی، جنایات جنگی، جنایت علیه بشریت، تجاور ارضی
 • بهار بابایی*، صادق سلیمی، سوده شاملو صفحات 141-168
  زمینه و هدف

  رمزدارایی ها یکی از پدیده های نوین عصر حاضر است که با توجه به تاریخ کمتر از یک دهه خود جایگاهی قابل ملاحظه در تبادلات مالی یافته است. این پدیده همچون تمام تحولات بشری دارای بارزه های مثبت و منفی می باشد که توجه صرف به جذابیت های کارکردی آن و غفلت از برخی بارزه های مخرب می تواند آسیب های جبران ناپذیری را ایجاد نماید. کمیته ی نظارت بانکی بازل با عنایت به این مسئله که ورود بانک ها به این عرصه ناگزیر می باشد، به منظور حفاظت از نظام بانکی و ثبات مالی جهانی مبادرت به تبیین توصیه های احتیاطی و اقدامات نظارتی نموده است. نگاره ی حاضر در پاسخ به این سئوال که کمیته ی بازل چه الزاماتی را در رابطه با رمزدارایی ها بر کشورها بار نموده استصورت یافته است.این پژوهش با رویکرد کاربردی و به لحاظ گردآوری اطلاعات به روش اسنادی و از طریق مطالعه قوانین و اسناد و منابع معتبر انجام شده است و اطلاعات بدست آمده به صورت توصیفی-تحلیلی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است.

  یافته ها و نتایج

  آنچه از تحلیل اسناد کمیته بر می آید این است که کمیته برای گروه خاصی از رمزدارایی ها که دارای فرایندهای باثبات مبتنی بر پیوند با اموال سنتی هستند مبادرت به تبیین استانداردهای احتیاطی کرده و باقی رمزدارایی ها را از دامنه توجه خود خارج نموده است. به عقیده کمیته استانداردهای کنونی حاکم بر روابط مالی بین المللی برای تنظیم و نظارت بر تبادلات رمزدارایی ها کفایت می کند.

  کلیدواژگان: استانداردهای احتیاطی، الزامات سرمایه، رمزدارایی ها، رویکرد مبتنی بر ریسک، کمیته بازل
|
 • Mohammad Shokri *, Ibrahim Taghizade Pages 1-20

  The use of negotiation instruments economic, banking and commercial relations is common. Therefore, the legal issues of these documents are of special importance in resolving incidental disputes. Transactions related to negotiation instruments (bills, promissory notes and check) include issuance, endorsement, guarantee and acceptance of bills due to the voluntary nature of the legal action and based on the reciprocity of the contractual nature; therefore, capacity is necessary. Considering the necessity of processing the existing legal gaps in Iran's legal system, the present article, using the descriptive-analytical method, examines the issue in Iranian law with a view to English law and the international conventions of Geneva and UNCITRAL. According to the general rules, the parties must have the capacity, the capacity has two types of Capacity (sui juris)" and " Executive capacity". Incompetence as one of the conditions of the legal approach leads to invalidity or lack of influence. This effect is sometimes different from other transactions in negotiation instruments in terms of the specific features that govern them. In addition to the two mentioned cases, a third type called commercial qualification in the laws of some countries and as a result, some opinions have been considered necessary, which, due to the lack of the latter case in the relevant laws of Iran, does not have a legal place in the transactions of negotiation instruments.

  Keywords: capacity, Bills, Check, Negotiable Instruments, Capacity for Trade, Draft
 • MARYAM Ghalibafan, Ahmad Shams *, Ahad Bagherzadeh Pages 21-40
  Field and Aims

  In the current environment of international arbitration, the increasing importance of material and intellectual property and properties can be seen, which can easily lose their value if abused by one of the parties. In many cases, the delay or prolongation of arbitration causes heavy and sometimes irreparable damages to the claimant. In addition, in some lawsuits, the issue is so important for the claimant that it becomes urgent to determine the decision. This issue has led to an increase in the demand of individuals for precautionary measures so that by preserving and guaranteeing the issues under arbitration, the arbitration process does not become ineffective, and as a result, the parties do not suffer damages. Most international arbitration rules recognize the power of arbitrators to issue precautionary measures. In this regard, the present research aims to examine the regulations of International arbitration institutions such as the ICC arbitration court, WIPO Arbitration Center, PCA, ICSID Arbitration Center, and the CAS regarding the adoption of precautionary measures before and after the formation of the arbitral tribunal and finally examine the inadequacies and problems in the enforcement of precautionary measures and think of solutions for them as much as possible.

  Method

  This research was done using descriptive analytical method.

  Finding and Conclusion

  However, the adoption of these measures faces problems, the most important of which is deciding on precautionary measures before forming an arbitral tribunal.

  Keywords: Conservatory, Precautionary Measures, Provisional Order, Emergency Arbitration, Enforceability of Interim Measures
 • shahin Mozaheri Jebeli, mohsen mohebi *, mohamadreza alipoor Pages 41-68
  Field and Aims

  International responsibility, as one of the most basic international legal institutions, creates rights and obligations for members of the international community, especially governments, which provides the basis for the establishment of the rule of law in the international community. In this regard, he first discussed the nature of human rights, the right to access medicine and vaccines, and examined the obligations and role of international community cooperation in dealing with and controlling global diseases, including Covid-19, and then examined the international responsibility of governments towards Violation of obligations related to access to treatment and vaccines for global diseases for people under their sovereign authority has been discussed and subsequently the international responsibility of governments in the field of dealing with newly emerging diseases, including Covid-19, is discussed.

  Method

  The present research has been scrutinized, analyzed, and investigated using a descriptive and analytical method based on documentary studies with a survey tool.

  Findings and Conclusion

  International Health Regulations (2005) along with some rules of the Agreement on the Application of Sanitary and Phytosanitary Measures (1994), the core of the obligations between international organization of governments to control and deal with global diseases, including covid-19, and on the other hand, paying attention to the importance of the cooperation of governments in dealing with global diseases, commitment It is against the international community and neglect and negligence on the part of the governments in this field, including treatment,

  Keywords: international responsibility, COVID-19, international obligations, global diseases, access to treatment, vaccines
 • azar alinejad* Pages 69-94
  Field and Aims

  The spread of terrorism outside the borders of countries led to the formation of a type of terrorism, known as transnational terrorism. Today, the development and advancement of communication and information technologies and the use of them by terrorist organizations and individuals has created a situation were dealing with this form of terrorism has become a new challenge at the international level, and numerous international organizations and institutions has also involved the international community in this confrontation and providing effective solutions. Interpol is one of the organizations that, by having supervisory institutions at the international level, can take effective measures in the field of curbing this form of terrorism,

  Method

  This article is written in a descriptive-analytical way.

  Findings and results

  The findings indicate that terrorist groups with goals, activities and organizational forms that are beyond their origin can be called "transnational". Therefore, terrorists can be transnational in three ways: goals, actions and organizational form. In dealing with the transnational terrorism network, Interpol has adopted methods that include: a- Identifying suspected terrorists; b- Preventing the travel of people suspected of terrorist activities; C- tracing the financial resources of terrorists; T- The use of two monitoring networks including the mobile network database and the fixed network database. Interpol member states that have adopted the connection to mobile and fixed networks and have also used it to screen people and documents at border crossings and other key points,

  Keywords: terrorism, confrontation, International organizations, Interpol, transnational terrorism, surveillance networks
 • Ahmad Panjeh pour *, MohammadHossein Zarei Pages 95-116

  One of the important processes in oil upstream contracts is a process called assignment. In general, there are three types of upstream contracts: the first category is risk service contracts, the second category is production participation contracts, and the third category is concession contracts. In addition to this, IPC contracts have been considered as Iran's new oil contracts. Based on this, in this research, we are going to examine what are the legal dimensions of the assignment of upstream oil contracts? And we will examine this by looking at the IPC contracts.Assignment in upstream oil and gas contracts means the selection of the contractor, and the conditions stipulated in these contracts are very important for the parties to the contract, especially the country that owns the reservoir. The approach of the countries to hand over the field to the companies to carry out oil operations is based on the license system, and based on the said license, all the oil produced from the field is considered to belong to the license holder. There are two major approaches in concluding oil contracts and assigning them, which are the direct negotiation approach and the approach of holding tenders/auctions. The principles of the upstream contract assignment can be considered to comply with environmental considerations, maintain the government's sovereignty and ownership of oil resources, and respect the rights and National interests in the course of upstream oil operations.

  Keywords: Oil upstream contract, assignment contract, IPC contract, arbitration clause, oil operation
 • Ataollah Salehi*, Omid Mohammadi Nia Pages 117-140
  Field and Aims

  The growth of international crimes is an important factor against international security. However, consensus on the seriousness and danger of these crimes has always become an important challenge among governments, and this has made dealing with these crimes difficult. In this regard, various international organizations such as the International Criminal Court and Interpol have been established by governments to deal with international crimes, and their relationships and limits of cooperation are the challenge of this research.

  Method

  This article is written in a descriptive-analytical way.

  Finding and Conclusion

  Although there are many international crimes in the international arena and governments face challenges in facing them, not necessarily all of them were considered by the founders in the process of establishing the International Criminal Court. In addition, what challenges the investigation and prosecution of the crimes committed by the International Criminal Court are the jurisdictional limitations of this court, which include subject, time, place, supplementary and personal jurisdiction. Meanwhile, the role of Interpol in dealing with international crimes is expanding. Although the governments have not reached a consensus regarding international crimes, Interpol does not face the limitations of the International Criminal Court in prosecuting many crimes and has the possibility of prosecuting many crimes contrary to the International Criminal Court. Although the scope of activities of Interpol and the International Criminal Court are not the same, they can take important measures in order to deal with international crimes in the same common scope.

  Keywords: Interpol, International Criminal Court, international crimes, genocide, war crimes, crimes against humanity, territorial aggression​
 • Bahar Babaie*, Sadegh Salimi, Soudeh Shamlou Pages 141-168

  Crypto assets are one of the new phenomena of the present age, which, considering its history of less than a decade, has found a significant place in financial exchanges. This phenomenon, like all human evolutions, has positive and negative features, which only paying attention to its functional appeal and neglecting some destructive features can cause irreparable damage. Considering the fact that the entry of banks into this field is inevitable, the Basel Committee on Banking Supervision has taken steps to introduce precautionary recommendations and supervisory measures in order to protect the banking system and global financial stability. In response to the question of what requirements the Basel Committee has imposed on states in relation to crypto assets, this paper has undertaken to review the actions and documents of the committee in a descriptive-analytical way. What emerges from the analysis of the committee's documents is that the committee has clarified the precautionary standards for a certain group of crypto assets that have stable processes based on links with traditional assets, and the rest of the crypto assets have been left out of the scope of attention.

  Keywords: Precautionary Standards, Capital Requirements, Crypto Assets, Risk-Based Approach, Basel Committee