فهرست مطالب

دانشور پزشکی - پیاپی 170 (فروردین و اردیبهشت 1403)

نشریه دانشور پزشکی
پیاپی 170 (فروردین و اردیبهشت 1403)

 • تاریخ انتشار: 1403/02/14
 • تعداد عناوین: 7
|
 • حامد عبدالله اصلیان، محمدرضا طاهری زاده*، محمد رفیعی نیا، پرهام رئیسی، الهام بیدرام صفحات 1-16
  مقدمه و هدف

  با توجه به اهمیت نانو ذرات طلا و میکروجلبک اسپیرولینا در داروسازی، بررسی تاثیر آن ها در حیطه های مختلف زیست پزشکی بسیار ضروری می نماید. این تحقیق با هدف بررسی اثر  نانو ذرات طلای سنتز شده توسط میکرو جلبک اسپیرولینا پلاتنسیس بر شاخص های استرس اکسیداتیو در موش های سفید بزرگ آزمایشگاهی تغذیه شده با غذای پرچرب، صورت گرفته است.

  مواد و روش ها

  به وسیله عصاره آبی اسپیرولینا پلاتنسیس، بیوسنتز نانو ذرات طلا صورت پذیرفت. در ادامه آزمایش، 30 موش های سفید بزرگ آزمایشگاهی  به پنج گروه تقسیم گردید که شامل گروه کنترل که با غذای پلت استاندارد تغذیه شدند، گروه مدل که با رژیم غذایی پرچرب و بدون هیچ گونه درمانی تغذیه شدند و سه گروه آزمایشی دیگر که همراه با رژیم غذایی پرچرب از نانو ذرات بیوسنتز شده در دو دوز بالا و پایین و گروهی که فقط با میکرو جلبک اسپیرولینا تغذیه شدند.

  نتایج

  طبق نتایج، در طول موج 540 نانومتر و در دمای 40 درجه سانتی گراد، سنتز بهینه به ثبت رسید و شکل نانو ذرات کروی بوده است. این مطالعه افزایش قابل توجهی را در میزان SOD، GPx، و CAT در گروه های HFD+The Au-Sp (دوز بالا) و HFD+Spirulina در مقایسه با گروه مدل نشان داد. میزان مالون دی آلدهید در هر دو گروه HFD+The Au-Sp (دوز بالا) و HFD+Spirulina در مقایسه با گروه مدل به طور قابل توجهی کاهش یافت.

  نتیجه گیری

  نتایج بیانگر این است که عصاره اسپیرولینا پلاتنسیس، منبع زیستی مناسبی برای سنتز نانو ذرات طلا است و این محصول را برای مصارف پزشکی در موقعیت ایده آل قرار می دهد.

  کلیدواژگان: نانو ذرات طلا، میکرو جلبک دریایی، بیوسنتز، آنزیم های اکسیداتیو، کاتالاز
 • معصومه فرامرزی*، مهرنوش صدیقی، فاطمه پورنقی آذر، تارا خیری، نسترن شجاعی صفحات 17-29
  مقدمه و هدف
  حساسیت عاجی بعد از درمان جرم گیری یک یافته شایع است. یکی از روش ها برای کاهش این درد خمیردندان ضد حساسیت است. به دلیل محدودیت برای دسترسی به خمیردندان خارجی، هدف مطالعه حاضر مقایسه اثربخشی دو نوع خمیر دندان ضد حساسیت حاوی نیترات پتاسیم موجود در بازارهای ایران (مریدنت) و نوع خارجی (پرونمل) است.
  مواد و روش ها
  این مطالعه کارازمایی بالینی تصادفی روی 22 بیمار (11 نفر در هر گروه) انجام شد. خمیر دندان ها کدگذاری شده و از شرکت کننده ها خواسته شد به مدت 30 روز (2 دقیقه در روز) استفاده کنند. از مقیاس VAS برای اندازه گیری شدت حساسیت در  روز اول، 15 روز و 30 روز بعد استفاده شد.  برای مقایسه متغیرهای زمینه ای بین دو گروه از آزمون t مستقل و یا آزمون chi-square و برای مقایسه متغیرهای وابسته در دو گروه طی بازه های زمانی از آزمون طرح اندازه گیری های مکرر و آزمون تی جفت شده، استفاده شد. تحلیل آماری با استفاده از نرم افزار SPSS  نسخه 22 آنالیز گردید.
  نتایج
  در هر یک از گروه های مورد مطالعه، حساسیت دندانی بیماران نسبت به روز اول به طور قابل توجهی کاهش یافت.  میزان حساسیت دندان در پاسخ به محرکها در طول دوره مطالعه بین دو گروه تفاوت معنی داری نداشت و پاسخ هر دو خمیردندان در درمان حساسیت عاجی یکسان بودند.
  نتیجه گیری
  با توجه به نتایج این مطالعه، میتوان از خمیردندان مریدنت ایرانی به عنوان جایگزین نمونه های مشابه خارجی استفاده کرد.
  کلیدواژگان: حساسیت عاجی، خمیردندان، پتاسیم نیترات، کارازمایی بالینی تصادفی
 • نازی دزواریی، مرجان مردانی حموله، سمیه رستملی، ملیحه کدیور*، مرجان کوهنورد، آزاده سیاری فرد صفحات 30-44
  مقدمه و هدف
  مراقبت تسکینی در عرصه کودکان شامل مراقبت فعال از جسم و ذهن کودک و همچنین حمایت از خانواده را شامل می شود. هدف این پژوهش ارائه مدل ضرورت ارائه مراقبت تسکینی برای کودکان بر اساس دیدگاه کادر پزشکی و پرستاری در ایران بود.
  مواد و روش ها
  در این مطالعه توصیفی تحلیلی جهت ارائه مدل با در نظر گرفتن هر یک از حیطه ها/عوامل مطرح شده از تحلیل عاملی استفاده شد. تحلیل عاملی اکتشافی، با استفاده از آزمون های کیزر مایر (KMO) و بارتلت (BT) انجام شد و مدل نیازسنجی ارائه گردید. جهت سنجش ضرورت ارائه خدمات مراقبت تسکینی برای کودکان از پرسشنامه پژوهشگر ساخته انجام شد. این پرسشنامه حاوی 28 سوال در سه حیطه یا عامل (حیطه مربوط به کودک با 9 مورد، 12 مورد در حیطه مرتبط به خانواده و 7 مورد حیطه مربوط به سلامت ملی) طراحی شد. با استفاده از نرم افزار SPSS 21 تحلیل آماری انجام شد.
  نتایج
  گویه "توجه به مفاهیم اخلاقی در برخورد با خانواده در سطح خانواده" دارای بیشترین میانگین نمره بود (28/0±4/4). گویه های "تلاش برای داشتن مرگ آرام در مراحل پایان زندگی در حیطه کودک " و "بهره مندی از خدمات تسکینی برابر در سطح ملی" به ترتیب با میانگین نمرات 52/0±2/4  و 4/0±1/4 در مراتب دوم و سوم از این ضرورت بودند که با توجه به این نتایج، مدل مراقبت تسکینی تنظیم و طراحی شد.
  نتیجه گیری
  با توجه به نتایج گویه های پرسشنامه، مدل ضرورت مراقبت تسکینی طراحی شد. هم چنین ضرورت ارائه مراقبت تسکینی برای کودکان در این مدل تایید گردید.
  کلیدواژگان: ایران، پرستار، پزشک، کودک، مدل، مراقبت تسکینی
 • فریبا گودرزی، مسعود رحمتی*، مهدی روزبهانی، فرزانه چهلچراغی، امین فرزانه حصاری صفحات 45-58
  مقدمه و هدف
  دیابت اثرات مضری بر ساختار عروقی و رگ زایی اندام های مختلف، از جمله هیپوکامپ دارد. در همین راستا این مطالعه بدنبال بررسی اثر مداخلات غیر دارویی تمرینات استقامتی و عصاره هیدروالکلی گیاه گزنه بر تغییرات استریولوژیکی مویرگ های هیپوکامپ موش های دیابتی طراحی شد.
  مواد و روش ها
  35 سر موش نر نژاد ویستار به 5 گروه کنترل سالم، کنترل دیابت، دیابت+تمرین، دیابت+گزنه، دیابت+تمرین+گزنه تقسیم شدند. دیابت، با تزریق داخل صفاقی استرپتوزوتوسین  القا شد. پروتکل تمرین استقامتی با شدت متوسط و گاواژ روزانه عصاره هیدروالکلی گزنه به مدت شش هفته اجرا گردید. 48 ساعت پس از آخرین جلسه، موش ها قربانی شدند، سپس بافت هیپوکامپ خارج و در فرمالین10 درصد برای رنگ آمیزی هماتوکسیلین-ائوزین قرار داده شد. تغییرات استریولوژی بافت هیپوکامپ در پارامتر های تعداد مقاطع عروقی، طول، حجم و مساحت مویرگ ها بررسی شد. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از واریانس با اندازه های تکراری برای متغیر قند و از آزمون کروسکال والیس برای مطالعات استریولوژی بافت هیپوکامپ انجام شد.
  نتایج
  دیابت سبب کاهش معنی دار تعداد مقاطع عروقی، طول، حجم و مساحت مویرگ های هیپوکامپ شد (001/0>P). بطوریکه همه پارامتر های استریولوژی در گروه ترکیبی تمرین استقامتی+گزنه نسبت به گروه هایی که تنها یکی از مداخلات را اجرا کردند، وضعیت بهتری داشتند (05/0>P). تغییرات گروه های تمرین استقامتی و گزنه در پارامترهای استریولوژیکی بافت هیپوکامپ پس از شش هفته معنی دار نبودند.
  نتیجه گیری
  نتایج بدست آمده در اثربخشی ترکیب تمرین استقامتی و گزنه بر پارامتر های استریولوژیکی بافت هیپوکامپ موش های دیابتی، نوید ارتقای سلامت عروق و رگ زایی بافت هیپوکامپ را با تغییر سبک زندگی افراد دیابتی می دهد.
  کلیدواژگان: دیابت، تمرین ورزشی، گزنه، هیپوکامپ، مقاطع عروقی، مویرگ
 • فاطمه خجسته*، غریب رضا ناظری راد صفحات 59-69
  مقدمه و هدف
  سکته های مغزی و کاهش خونرسانی (هیپوپرفیوژن) مزمن مغزی یکی از مشکلات شایع پس از کهولت سن می باشد. استفاده از روش درمانی مناسب همواره یکی از مسائل در درمان این مشکلات بوده است.  در این مطالعه اثرات سیتیکولین را بر حافظه و تخریب نورونی روی موش های صحرایی دچار هیپوپرفیوژن مزمن مغزی بررسی نمودیم.
  مواد و روش ها
  40 سر موش های صحرایی ابتدا به دو  گروه شم و جراحی هیپوپرفیوژن تقسیم شدند سپس هر یک از این گروه ها به دو گروه حلال و سیتیکولین تقسیم شدند. هر گروه حاوی 10 سر موش صحرایی بود. درمان با سیتیکولین به مدت 10 روز با دوز (mg/kg 100) انجام شد. برای ارزیابی حافظه فضایی و میزان تخریب نورونی هیپوکمپ به ترتیب از ماز آبی موریس (MWM) و رنگ امیزی نیسل استفاده شد. تحلیل داده ها به استثنای داده های ترایال تست در MWM که با انالیز واریانس دو طرفه انجام شد، بقیه دادها با ANOVA  یک طرفه صورت گرفت.
  نتایج
  نتایج آزمون ماز آبی موریس نشان داد درمان با سیتیکولین زمان سپری شده در ربع هدف را موش های دچار هیپوپرفیوژن مزمن مغزی افزایش می دهد (P<0.05). نتایج حاصل از بررسیهای بافتی (رنگ امیزی نیسل)  نشان داد  درمان با سیتیکولین تعداد نورونهای هیپوکمپ را در ناحیه CA1  در موش های دچار هیپوپرفیوژن مغزی افزایش می دهد (P<0.05).
  نتیجه گیری
  درمان با سیتیکولین باعث بهبود حافظه فضایی و کاهش تخریب نورونهای هیپوکمپ در موش هایی که دچار هیپوپرفیوژن (CCH) شده اند، می گردد.
  کلیدواژگان: هیپوپرفیوژن، سیتیکولین، هیپوکمپ، حافظه
 • محمد شریف بیگدلی، ندا آقایی بهمن بگلو*، رضا رضایی شیرازی، مژگان احمدی صفحات 70-80
  مقدمه و هدف

  عملکرد و کیفیت میتوکندری برای زندگی انسان بسیار حائز اهمیت است. مسیرهای بسیاری در تنظیم کیفیت میتوکندری مانند میتوفاژی دخیل هستند. فعالیت های ورزشی به عنوان یک استرس فیزیکی می تواند روی میتوفاژی تاثیر بگذارد؛ بنابراین، هدف از انجام تحقیق حاضر، تاثیر تمرین تناوبی با شدت بالا (HIIT) بر میزان پروتئین های داینامیک میتوکندری و میتوفاژی (FUNDC1 و NIX) در عضله نعلی موش های صحرایی نر نژاد ویستار می باشد.

  مواد و روش ها

  در این پژوهش تجربی، تعداد 12 سر موش صحرایی از نژاد ویستار با میانگین وزنی 30±280، به صورت تصادفی به دو گروه: 1. گروه کنترل، 2. HIIT (هر گروه 6 سر) تقسیم شدند. موش های صحرایی گروه HIIT به مدت 8 هفته، هر هفته 5 جلسه و هر جلسه شامل 10 تناوب با شدت بالا به مدت 3 دقیقه با تناوب های استراحتی 2 دقیقه ای تمرین کردند. 48 ساعت پس از آخرین جلسه تمرین بافت عضله اسکلتی نعلی از بدن حیوان جدا شد. محتوای متغیرها از طریق روش آزمایشگاهی وسترن بلات اندازه گیری شد. داده ها از طریق آزمون t-مستقل در نرم افزارهای SPSS نسخه 27 و گراف پد پریسم نسخه 2/10 تجزیه و تحلیل شد. سطح معنا داری 05/0≥p در نظر گرفته شد.

  نتایج

  محتوای درون سلولی پروتئین FUNDC1 کاهش معنی داری را در گروه HIIT نسبت به گروه کنترل نشان داد (0001/0=P)؛ اما این تفاوت در محتوای پروتئین NIX معنی دار نبود (69/0=P).

  نتیجه گیری

  تنظیم سلولی این عوامل می تواند به معنی تنظیم بهینه میتوفاژی از طریق تمرین های ورزشی مانند HIIT باشد. برای روشن شدن تاثیرگذاری تمرین های ورزشی نیاز به مطالعات بیشتری در این زمینه می باشد.

  کلیدواژگان: تمرین تناوبی با شدت بالا، میتوفاژی، عضله نعلی
 • سارا زارع کاریزک*، عبدالصالح زر صفحات 81-91
  مقدمه و هدف

  تغییرات نیمرخ چربی های خون در اثر فعالیت های ورزشی شدید همچون کراس فیت کاملا مشخص نیست. هدف از پژوهش حاضر بررسی تاثیر یک جلسه فعالیت ورزشی کراس فیت بر نیمرخ چربی های خون  با در نظر گرفتن تغییرات حجم پلاسمای خون مردان ورزشکار حرفه ای بود.

  مواد و روش ها

  در این مطالعه علی مقایسه ای 32 مرد ورزشکار (میانگین سنی7/4±9/26 سال، قد 5±177سانتیمتر، وزن4/ 6±7/80 کیلو گرم) به عنوان آزمودنی انتخاب شدند. جلسه فعالیت شامل 400 متر دویدن روی نوارگردان، حرکت لیفت مرده سه گانه، تعداد 30 حرکت بارفیکس، تاب دادن کتل بل 30 کیلوگرمی و پرتاب 20 توپ شنی بود. از آزمایش سی بی سی و اتوآنالایزر بیوشیمی برای اندازه گیری حجم پلاسما، کلسترول کل (TC)، تری گلیسرید (TG)، لیپوپروتئین پرچگال (HDL)، لیپوپروتئین کم چگال (LDL)، نسبت لیپوپروتئین کم چگال/لیپوپروتئین پرچگال (LDL/HDL)، نسبت کلسترول کل/ لیپوپروتئین پرچگال HDL) /TC) و لاکتات سرم استفاده شد. همچنین از آزمون های تحلیل واریانس با اندازه گیری تکراری و آزمون تعقیبی بونفرونی برای بررسی تغییرات شاخص ها در سه موقعیت قبل، بعد از فعالیت و با در نظر گرفتن تغییرات حجم پلاسما از طریق نرم افزار SPSS نسخه 25 استفاده شد.

  نتایج

  نتایج افزایش معنی داری را به ترتیب در شاخص های لاکتات (001/0>P)، TC (001/0>P)، تری گلیسرید(006/0=P)، LDL (001/0=P) ، HDL (001/0>P)، نسبت LDL/HDL (005/0=P)، نسبت TC/HDL (001/0>P)،  و کاهش معنی داری در حجم پلاسما (001/0>P)، نشان داد. همچنین اصلاح شاخص ها با در نظر گرفتن تغییرات حجم پلاسما، معنی داری برخی نتایج را از میان برد

  نتیجه گیری

  یک جلسه فعالیت کراس فیت باعث افزایش چربی های خون در ورزشکاران می شود و دلیل عمده این افزایش، کاهش حجم پلاسما است.

  کلیدواژگان: فعالیت ورزشی کراس فیت، کلسترول کل، تری گلیسرید، لیپوپروتئین کم چگال)، لیپوپروتئین پر چگال
|
 • Hamed Abdollah Aslian, Mohammadreza Taherizadeh *, Mohammad Rafienia, Parham Raeisi, Elham Bidram Pages 1-16
  Background and Objective

  Given the significance of gold nanoparticles and spirulina microalgae in pharmaceuticals, it is essential to explore their impact in diverse areas of biomedicine. This research aimed to investigate the effect of gold nanoparticles synthesized by the microalgae Spirulina platensis on oxidative stress indices in large Albino laboratory rats fed a high-fat diet.

  Materials and Methods

  Gold nanoparticles were synthesized using the aqueous extract of Spirulina platensis. In the continuation of the experiment, 30 large white laboratory rats were divided into five groups. These included the control group, which was fed standard pellet food, the model group, which was fed a high-fat diet without any treatment, and three other experimental groups. These experimental groups were fed high-fat food containing biosynthesized nanoparticles in two different doses, as well as a group that was fed only with spirulina microalgae.

  Results

  According to the results, the optimal synthesis occurred at a wavelength of 540 nm and a temperature of 40°C. Additionally, the nanoparticles displayed a spherical shape. This study showed a significant increase in SOD, GPx, and CAT levels in the HFD+Au-Sp (high dose) and HFD+Spirulina groups compared to the model group. In addition, the levels of malondialdehyde were significantly reduced in both the HFD+The Au-Sp (high dose) and HFD+Spirulina groups compared to the model group.

  Conclusion

  The results indicate that the extract of Spirulina platensis is a suitable biological source for synthesizing gold nanoparticles, making it an ideal material for medical applications.

  Keywords: Gold Nanoparticles, Microalgae, Biosynthesis, Oxidative Enzymes, Catalase
 • Masoumeh Faramarzi *, Mehrnoosh Sadighi, Fatemeh Pournaghi Azar, Tara Khairi, Nastaran Shojaei Pages 17-29
  Background and Objective
  Dentin sensitivity after scaling treatment is a common finding. One of the methods to reduce this pain is anti-sensitive toothpaste. Due to the limited access to foreign toothpaste, our aim is to compare the use of two anti-sensitive toothpastes containing potassium nitrate. It is available in the Iranian market (MERIDENT) and the foreign type (PRONAMEL).
  Materials and Methods
  This randomized clinical trial study was conducted on 22 patients (11 people in each group). The toothpaste was coded and the participants were asked to use it for 30 days (2 minutes a day). VAS scale was used to measure sensitivity intensity on the first day, 15 days and 30 days later. To compare background variables between two groups, independent samples t-test or chi-square test, and to compare dependent variables in two groups during time intervals, repeated measures of ANOVA test and paired t-test were used. The statistical analysis was done by using SPSS 22.
  Results
  In each of the studied groups, the dental sensitivity of the patients decreased significantly compared to the first day. There was no significant difference in the level of tooth sensitivity in response to stimuli during the study period between the two groups, and the responses of both toothpastes were the same in the treatment of dentine sensitivity.
  Conclusion
  According to the results of this study, Iranian MERIDENT toothpaste can be used as a substitute for similar foreign samples.
  Keywords: Dentin hypersensitivity, Toothpaste, Potassium nitrate, Randomized clinical trial
 • Nazi Dezvaree, Marjan Mardani Hamooleh, Somayeh Rostamli, Malihe Kadivar *, Marjan Kohnavard, Azadeh Sayarifard Pages 30-44
  Background and Objective
  The pediatric palliative care (PPC) includes active care of the child's body, soul, and mind, as well as family support. The purpose of this study was to develop a model for providing pediatric palliative care based on the point of views of the Irania nurses and the physicians in Iran.
  Materials and Methods
  The objective of this descriptive analytic study was to develop a model for PPC and to confirm each of the factors presented in the model. Factor analysis was performed using Keizer-Meier (KMO) and Bartlett (BT) tests. A researcher-made questionnaire was used to measure the necessity of providing PPC services. This questionnaire contained 28 questions in three areas or factors (9 items about the children, 12 items related to the family issues, and 7 items related to national health), and the statistical analysis was done by using SPSS 21.
  Results
  The item "Attention to moral concepts in dealing with the family at the family level" had the highest mean score (4.4±0.28). The items "Trying to have a peaceful death in the end stages of life in the child's area" and "Benefiting from equal palliative services at the national level", respectively with average scores of 4.2±0.52 and 4.1±0.4 in the ranks, at the second and third of this necessity. The PPC model was developed based on the results of this questionnaire.
  Conclusion
  According to the result of the questionnaire items used in this study, the palliative care necessity model was developed. It is also concluded that providing PPC in Iran is necessary.
  Keywords: Iran, Nurse, Physician, Pediatric, model, Palliative Care
 • Fariba Gudarzi, Masoud Rahmati *, Mehdi Roozbahani, Farzaneh Chehlcheraghi, Amin Farzaneh Hesari Pages 45-58
  Background and Objective
  Diabetes has harmful effects on the vascular structure and angiogenesis of various organs, including the hippocampus. In this regard, this study was designed to investigate the effect of non-pharmacological interventions of endurance training (Ex) and Urtica dioica (UD)  plant hydroalcoholic extract on the stereological changes of the hippocampal capillaries of diabetic rats.
  Materials and Methods
  35 Wistar male rats were divided into 5 groups: Healthy control, Diabetes control, Diabetes+Ex, Diabetes+UD, Diabetes+Ex+UD. Diabetes was induced by intraperitoneal injection of streptozotocin. The Ex protocol with moderate intensity and daily gavage of UD hydroalcoholic extract was implemented for six weeks. 48-h after the last session, the rats was sacrificed, and then the hippocampal tissue was removed and placed in 10% formalin for hematoxylin-eosin staining. The stereological changes of the hippocampal tissue were investigated in the parameters of the number of vascular sections, length, volume and area of capillaries. Data analysis was done using repeated measures ANOVA tests for blood glucose variable and Kruskal-Wallis test for stereological studies of hippocampal tissue.
  Results
  Diabetes caused a significant decrease in the number of vascular sections, length, volume and area of hippocampal capillaries (P<0.001). Thus, all stereological parameters in the combined group of Ex+UD were better than the groups that implemented only one of the interventions (P<0.05). The changes of Ex and UD groups in stereological parameters of hippocampal tissue after 6 weeks were not significant.
  Conclusion
  The results obtained in  combination effectiveness of Ex and UD on the stereological parameters of the hippocampal tissue of diabetic rats promise to improve the health of the vessels and angiogenesis of the hippocampal tissue by changing the lifestyle of diabetic people.
  Keywords: Diabetes, Exercise training, Urtica dioica, Hippocampus, Vascular sections, Capillary
 • Fatemeh Khojasteh *, Gharibreza Nazerirad Pages 59-69
  Background and Objective
  Stroke and chronic cerebral hypoperfiusion (CCH) is one of the most common problems following ageing. Using the suitable treatment has been one of the issues in treating these complications. Therefore, in this study, we investigated the effects of citicoline on memory and neuronal survival in CCH rats.
  Materials and Methods
  40 rats were divided into four groups (n=10) including: 1) Control, Rats that received vehicle after sham surgery 2) Citicoline: Rats that received citicoline after sham surgery 3) Hypoperfusion: which underwent CCH surgery and received vehicle and 4) Hypoperfusion+Citicoline group, which underwent CCH surgery and then received citicoline.for 10 days  (100 mg/kg). Morris water maze (MWM) and Nissl staining were used to evaluate spatial memory and hippocampal neuronal density in rats, respectively. For data analyzing, two-way ANOVA (for trial test of MWM) and one-way ANOVA (for the other data) were used.
  Results
  The results of the Morris water maze test showed that citicoline treatment increases the time spent in the target zone in hypoperfused rats (P<0.05). Histological studies (Nissl staining) showed that treatment with citicoline increases the number of hippocampal neurons in the CA1 region in CCH rats (P<0.05).
  Conclusion
  Citicoline treatment improves spatial memory and hippocampal neurodegeneration in CCH rats.
  Keywords: Hypoperfiusion, Citicoline, Hippocampus, Memory
 • Mohammad Sharif Bigdeli, Neda Aghaei Bahmanbeglou *, Reza Rezaee Shirazi, Mozhgan Ahmadi Pages 70-80
  Background and Objective

  The function and quality of mitochondria is very important for human life. Many pathways are involved in mitochondrial quality regulation such as mitophagy. Exercise as a physical stress can affect mitophagy; Therefore, the aim of this research was the effect of high-intensity interval training (HIIT) on the amount of mitochondrial dynamic and mitophagy proteins (FUNDC1 and NIX) in soleus muscle of male Wistar rats.

  Materials and Methods

  In this experimental study, 12 Wistar rats with an average weight of 280±30 were randomly divided into two groups:1.Control group, 2.HIIT (6 rats per group). The rats in the HIIT group were trained for 8 weeks, with five sessions per week, and each session consisted of 10 high-intensity intervals for 3 minutes with 2-minute rest intervals. Skeletal muscle tissue was harvested from the animals 48 hours after the last training session. The contents of the variables were measured by western blotting. Data were analysed through independent t-test in SPSS version 27 and GraphPad Prism version 10.2 software. A significance level of p≤0.05 was considered.

  Results

  The intracellular content of FUNDC1 protein showed a significant decrease in the HIIT group compared to the control group (P=0.0001); But this difference in NIX protein content was not significant (P=0.69).

  Conclusion

  The cellular regulation of these factors can mean the optimal regulation of mitophagy through exercise training such as HIIT. To clarify the effectiveness of training exercises, more studies are needed in this field.

  Keywords: High intensity interval training, Mitophagy, Soleus muscle
 • Sara Zare Karizak *, Abdosaleh Zar Pages 81-91
  Background and Objective

  The effect of single session of CrossFit exercise on blood lipid profile is not completely clear. The purpose of this study was to determine the single session of CrossFit exercise on the blood lipid profile of professional male athletes with consideration of blood plasma volume changes.

  Materials and Methods

  In this Causal-comparative study, 32 male athletes were selected as subjects (with mean of age 26.9±4.7 year, Height 177±5 cm, Weight 80.7±6.4 kg). Exercise session was consisting of 400 meters running on treadmill, triple dead lift, pull-up (30 repetition), swing of kettlebell (30 kg) and throwing of 20 sand balls. Blood sampling, CBC and biochemistry auto analyzer tests were used for measuring of plasma volume, Total Cholesterol (TC), Triglyceride (TG), Low Density Lipoprotein (LDL), High Density Lipoprotein (HDL), low density lipoprotein / High density lipoprotein (LDL/HDL) and Total Cholesterol / High Density Lipoprotein (TC/HDL) ratios. In addition, ANOVA with repeated measure and Bonferroni post hoc tests were used to examine the differences between variables in resting position, post exercise and after correction for the volume of plasma lost with using of SPSS version 25 software.

  Results

  The results showed significant increase in lactic acid (P<0.001), TC (P<0.001), TG (P=0.006), LDL (P=0.001) HDL (P<0.001), LDL/HDL (P=0.005), TC/HDL(P<0.001). Also the results of study showed significant decrease in plasma volume (P<0.001). In addition, the significant results of some indices were removed by consideration of plasma volume change (P>0.05).

  Conclusion

  The single session of crossfit exercise is accompanied by an increment in blood lipid profile and the main reason is the decrease in blood plasma volume.

  Keywords: CrossFit Exercise, Total Cholesterol, Triglyceride, Low Density Lipoprotein, High Density Lipoprotein