فهرست مطالب

پرستاری و مامایی ارومیه - سال بیست و دوم شماره 1 (پیاپی 174، فروردین 1403)

نشریه پرستاری و مامایی ارومیه
سال بیست و دوم شماره 1 (پیاپی 174، فروردین 1403)

 • تاریخ انتشار: 1403/01/13
 • تعداد عناوین: 8
|
 • مهدیه مطیعی، نرگس ارسلانی، شیرین محمدی کلاوه، مائده مرتضی نسب، ماریه جنابی قدس، مسعود فلاحی خشکناب* صفحات 1-15
  پیش زمینه و هدف

  مهاجرت پرستاران، یک پدیده جهانی که بر ثبات نیروی کار پرستاری در نظام سلامت تاثیر گذاشته و به عنوان راهکاری برای رفع کمبود نیروی کار در کشور مقصد به کار می رود. این پدیده باعث بروز چالش هایی همچون کمبود نیروی پرستاری و محدودیت در ارائه خدمات سلامت در کشورهای مبدا نیز شده است که هدف از این مطالعه، مروری بر عوامل تاثیرگذار بر مهاجرت پرستاران در جهان است.

  مواد و روش کار

  مطالعه حاضر، از نوع مرور روایتی است. در مرحله اول بر اساس هدف پژوهش، جستجوی مقالات با استفاده از عملگرهای بولی در محدوده زمانی 2011 تا 2023 به زبان انگلیسی و فارسی با کلیدواژه های Migration، Immigrant، nurse که معادل فارسی آن ها مهاجرت، مهاجر، پرستار بود، در پایگاه های اطلاعاتی ملی SID, Magiran و همچنین بین المللی Science Direct, PubMed, Scopus, Web of Science انجام شد. در این مطالعه 13 مقاله بر اساس معیارهای ورود و خروج و تناسب محتوا باهدف مطالعه موردبررسی قرار گرفت.

  یافته ها

  چهار طبقه اصلی که در مهاجرت پرستاران دخیل است شامل روانی-اجتماعی، سازمانی، اقتصادی و فردی-خانوادگی است. در سطح جهانی، بیشترین عامل تاثیرگذار در مقالات سازمانی و کمترین عامل دخیل، اقتصادی است.

  بحث و نتیجه گیری

  پدیده مهاجرت پرستاران چندبعدی است، نیاز است سیاست گذاران نسبت به آن توجه ویژه داشته باشند و مدیران پرستاری نیز اقداماتی در جهت افزایش رضایت پرستاران در محیط کار انجام دهند تا از خروج پرستاران جلوگیری به عمل آید.

  کلیدواژگان: مهاجرت، مهاجر، پرستار
 • بهروز فتحی، سیما قربانزاده، وحید علی نژاد، زهرا مرادی، سمیرا فیروزیان، زهرا خانزاده، کژال یاسمنی، علیرضا دیدارلو* صفحات 16-26
  پیش زمینه و هدف

  تغذیه انحصاری با شیر مادر در 6 ماه اول زندگی و تداوم آن به همراه غذاهای کمکی تا دوسالگی، مطمئن ترین، ارزان ترین و اثربخش ترین روش تغذیه کودکان است. علیرغم آثار و پیامدهای مثبت رفتار تغذیه انحصاری با شیر مادر روی سلامت کودک و مادر، بیشتر مادران از آن استقبال نمی کنند. تعیین عوامل موثر بر قصد رفتار تغذیه انحصاری با شیر مادر در اتخاذ این رفتار ضروری بوده و در این راستا استفاده از تئوری ها و مدل های تغییر رفتار کمک کننده است. لذا این مطالعه به منظور تعیین پیشگوی کننده های قصد رفتار تغذیه انحصاری با شیر مادر بر اساس تئوری رفتار برنامه ریزی شده در زنان باردار شهر ارومیه انجام گرفت.

  مواد و روش کار

  این مطالعه توصیفی از نوع مقطعی-همبستگی بر روی 200 مادر باردار مراجعه کننده به مراکز خدمات جامع سلامت شهر ارومیه انجام گرفت. نمونه ها به روش نمونه گیری خوشه ای چندمرحله ای انتخاب شدند. برای جمع آوری داده ها از یک پرسشنامه روا و پایا شامل سوالات دموگرافیک، آگاهی، سازه های تئوری رفتار برنامه ریزی شده استفاده شد. تحلیل داده ها با استفاده از روش های آمار توصیفی و استنباطی در نرم افزار SPSS نسخه 22 انجام شد.

  یافته ها

  مطالعه آشکار کرد که بین قصد تغذیه انحصاری با شیر مادر و آگاهی، نگرش، هنجارهای انتزاعی و کنترل رفتاری درک شده همبستگی مثبت و معنادار آماری وجود داشت. تئوری رفتار برنامه ریزی شده 6/34 درصد از واریانس قصد رفتاری را پیشگویی کرد و هنجارهای انتزاعی (01/0p <،527/0= β) و آگاهی (05/0p <،136/0 β=) قوی ترین پیشگویی کننده ها بودند.

  بحث و نتیجه گیری

  نتایج این مطالعه، تاثیر آگاهی و هنجارهای انتزاعی را بر قصد تغذیه انحصاری با شیر مادر زنان باردار شهر ارومیه تائید کرد. لذا به نظر می رسد به منظور بهبود سلامت زنان، کودکان و ترویج تغذیه انحصاری با شیر مادر می توان در برنامه های آموزشی نقش این عوامل را مدنظر داشت.

  کلیدواژگان: رفتار تغذیه انحصاری با شیر مادر، قصد، زنان باردار، تئوری رفتار برنامه ریزی شده
 • شیوا حیدری، شادی فرهادی*، مریم حاجی اسمعیلی صفحات 27-37
  پیش زمینه و هدف

  پرستاران بزرگ ترین گروه ارائه دهنده مراقبت سلامت هستند که برای عمل به موضوعات اخلاقی و اتخاذ تصمیمات صحیح در حرفه پرستاری ابتدا باید نسبت به موضوعات اخلاقی حساسیت کافی وجود داشته باشند. ازجمله مواردی که می تواند در این زمینه موثر بوده و به عنوان یک چارچوب موردتوجه قرار داد، آشنایی بیشتر فراگیران حرفه پرستاری با مفاهیم اخلاقی است. لذا پژوهش حاضر نیز باهدف تعیین تاثیر آموزش مفاهیم اخلاق حرفه ای از راه دور با استفاده از تلفن همراه بر حساسیت اخلاقی پرستاران شاغل در بیمارستان امام خمینی (ره) ارومیه انجام شد.

  مواد و روش ها

  پژوهش حاضر یک مطالعه نیمه تجربی که بر روی پرستاران شاغل در بیمارستان امام خمینی ارومیه انجام شد. با روش نمونه گیری در دسترس پرستاران واجد شرایط انتخاب شدند و نمونه های موردمطالعه به صورت تصادفی به دو گروه کنترل و مداخله تقسیم شدند.  در کل 76 نمونه برای مطالعه و 38 پرستار برای هر گروه در نظر گرفته شد. قبل از شروع مداخله پیش آزمونی از هر دو گروه با استفاده از پرسشنامه حساسیت اخلاقی لوتزن به عمل آمد. در گروه تلفن همراه، تماس و نیز پیام های آموزشی در ارتباط با کدهای اخلاقی هر روز دو پیامک به شرکت کننده ها به مدت چهار هفته ارسال شد. در گروه کنترل هیچ آموزشی صورت نگرفت و تنها برنامه آموزشی بیمارستان را دریافت کردند. بعد از اتمام دوره پرسشنامه مذکور توسط دو گروه مجددا تکمیل شد. داده ها توسط افزار SPSS نسخه 21 آزمون های آماری کای دو اسکوئر و تی تست مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. 

  یافته ها

  نتایج آزمون تی تست زوجی نشان دهنده اختلاف آماری معناداری در میانگین نمرات حساسیت اخلاقی در گروه تلفن همراه، قبل و بعد از مداخله بود (p<0.001)؛ ولی در گروه کنترل در میانگین نمرات حساسیت اخلاقی اختلاف معنادار آماری مشاهده نگردید (P=0.678). همچنین نتایج آزمون تی تست مستقل نشان داد که ازنظر میانگین نمرات حساسیت اخلاقی قبل از مداخله بین دو گروه کنترل و تلفن همراه اختلاف آماری معنی دار وجود نداشت (P=0.519). اما پس از مداخله بین دو گروه اختلاف آماری معنی دار وجود داشت (p<0.001).

  بحث و نتیجه گیری

  بر اساس نتایج به دست آمده در این پژوهش مشخص گردید که ارتقاء و بهبود حساسیت اخلاقی به عنوان یکی از رسالت های مهم آموزش حرفه پرستاری نیازمند روش آموزشی مناسب و نوین است؛ با توجه به نتایج مطالعه حاضر، به کارگیری آموزش از راه دور به شیوه تلفن همراه در آموزش پرستاران می تواند منجر به بالابردن حساسیت اخلاقی آنان گردد.

  کلیدواژگان: آموزش، حساسیت اخلاقی، پرستاران، تلفن همراه، مطالعه نیمه تجربی
 • مریم رحیم پور، ناصر پریزاد*، عبدالله خرمی مارکانی، وحید علی نژاد صفحات 38-48
  پیش زمینه و هدف

  عدم تبعیت از درمان در بیماری های مزمن و مخصوصا در بیماران تحت همودیالیز هنوز به عنوان یک چالش مطرح است که نیازمند استفاده از مداخلات پرستاری اثربخش است. این پژوهش باهدف تعیین تاثیر برنامه مراقبت معنوی بر تبعیت از درمان بیماران تحت همودیالیز انجام شد.

  مواد و روش کار

  مطالعه حاضر یک مطالعه کارآزمایی بالینی تصادفی شده دو گروه با طرح پیش آزمون- پس آزمون است که بر روی بیماران تحت همودیالیز مراجعه کننده به بخش های همودیالیز بیمارستان های شهر ارومیه در نیمه دوم سال 1402 انجام شد. در گروه های مداخله و کنترل مراقبت های روتین بخش ادامه داشت. برای بیماران گروه مداخله، برنامه مراقبت معنوی شامل چهار جلسه یک ساعتی بود که به صورت انفرادی و دو بار در هفته بعد از انجام همودیالیز در یک اتاق مناسب در بخش همودیالیز انجام شد. جهت جمع آوری داده ها از پرسشنامه های اطلاعات دموگرافیک بیماران و تبعیت از درمان در بیماران مبتلا به نارسایی مزمن کلیه کیم و همکاران (2010) قبل و بعد از مداخله استفاده شد. داده ها با نرم افزار آماری SPSS نسخه 22 و با استفاده از آزمون های آماری توصیفی و استنباطی تحلیل شدند.

  یافته ها

  دو گروه ازنظر مشخصات جمعیت شناختی تفاوت آماری معنی داری نداشتند و همگن بودند. میانگین نمرات تبعیت از درمان بیماران قبل از مداخله در گروه آزمون 62/85 ± 37/678 و در گروه کنترل 62/107 ± 69/682 بود که تفاوت آماری معنی داری نداشتند (848/0=P). بعد از مداخله در گروه آزمون به 98/139 ± 97/897 و در گروه کنترل به 21/104 ± 87/694 رسید که تفاوت بین آن ها معنی دار بود (001/0>p) و در گروه آزمون ارتقا پیدا کرده بود.

  بحث و نتیجه گیری

  یافته ها نشان داد که برنامه مراقبت معنوی در ارتقای تبعیت از درمان بیماران تحت همودیالیز موثر است لذا پیشنهاد می شود که پرستاران شاغل در بخش های همودیالیز در کنار مداخلات پرستاری به بعد معنوی بیماران توجه نمایند و برنامه مراقبت معنوی را در برنامه های خود برای بیماران بگنجانند.

  کلیدواژگان: مراقبت معنوی، تبعیت از درمان، بیمار، همودیالیز
 • زینب توکل، سحر مودت نیا، پروین یدالهی* صفحات 49-57
  پیش زمینه و هدف

  کیفیت خواب به ویژه در دوران میان سالی یکی از عوامل تاثیرگذار بر سلامت جسمی، جنسی و روانی افراد در این دوران است. بنابراین این مطالعه باهدف تعیین ارتباط بین کیفیت خواب با رضایت جنسی زنان شاغل در دوران گذر به یائسگی انجام شد.

  مواد و روش ها

  این مطالعه توصیفی از نوع مقطعی- همبستگی با مشارکت 150 نفر از زنان شاغل در دانشگاه علوم پزشکی شیراز که با روش نمونه گیری خوشه ای تصادفی انتخاب شدند، انجام گرفت. برای جمع آوری داده ها از فرم اطلاعات دموگرافیک، پرسشنامه کیفیت خواب پترزبورگ (PSQI)، و پرسشنامه رضایت جنسی لارسون (LSSQ) به مدت سه ماه از آبان تا دی ماه 1400 استفاده شد. داده ها توسط نرم افزار SPSS نسخه 23 با استفاده از روش های آماری توصیفی و استنباطی تجزیه وتحلیل شدند. برای کلیه آنالیزهای آماری سطح معنی داری کمتر از 05/0 در نظر گرفته شد.

  یافته ها

  نتایج این مطالعه نشان داد که اکثریت افراد شرکت کننده دارای کیفیت خواب نامطلوب و رضایت جنسی متوسط بودند. همچنین میانگین نمره کل رضایت جنسی شرکت کنندگان ارتباط معنی داری با کیفیت خواب نامطلوب آنان نداشت. اما در بین ابعاد رضایت جنسی تنها بعد تمایل به برقراری روابط جنسی، ارتباط معکوس معنی دار با کیفیت خواب نامطلوب داشت (038/0=p، 17/0-=r).

  بحث و نتیجه گیری

  بر اساس نتایج مطالعه حاضر تنها میزان تمایل به برقراری روابط جنسی زنان شاغل با کیفیت خواب نامطلوب آنان رابطه داشت و کیفیت جنسی، سازگاری جنسی و نگرش جنسی آنان با کیفیت خواب نامطلوبشان رابطه ای نداشت. بنابراین می توان با آموزش راهکارهای افزایش تمایلات جنسی در زنان در این دوران به ارتقا کیفیت خواب کمک نمود.

  کلیدواژگان: رضایت جنسی، کیفیت خواب، دوران گذر به یائسگی
 • الناز اصغری، فرناز رحمانی* صفحات 58-61

  مهارت استدلال بالینی به عنوان یکی از توانمندی های مورد انتظار پرستاران مجرب و شایسته به شمار می رود. بنابراین لازم است پرستاران قبل از ورود به حوزه بالینی، شایستگی های استدلال بالینی را کسب نمایند. شواهد نیز نشان می دهد آموزش پرستاری با تمرکز بر استدلال بالینی می تواند توانایی پرستاران را در مقابله با موقعیت های پیچیده و ناپایدار در هنگام برخورد با بیماران را افزایش دهد. همچنین طبق برنامه درسی مصوب وزارت بهداشت، پرورش مهارت های استدلال بالینی پرستاران جزو اهداف آموزشی واحدهای درسی پرستاری است. برخی از راه کارهایی که می تواند به دانشجویان پرستاری کمک کند تا توانایی های استدلال بالینی خود را توسعه دهند، استفاده از روش آموزشی زیر است: فعال بودن در یادگیری، تفکر انتقادی و حل مسئله، ارتباط بین رشته ای، فراشناخت، شبیه سازی، بازخورد سازنده، پرسپتورشیپ و منتورینگ. درمجموع، آموزش پرستاری به استراتژی های بلندمدت برای ارتقاء صلاحیت استدلال بالینی دانشجویان پرستاری نیاز دارد تا دانشجویان پرستاری شایسته و با اعتمادبه نفس تربیت نماید.

  کلیدواژگان: استدلال بالینی، آموزش، پرستاری
 • فرزانه باقریه، مولود رادفر، فریبرز عزیزی* صفحات 62-73
  پیش زمینه و هدف

  یکی از عوامل مرتبط با کیفیت مراقبت های پرستاری، رفتار حرفه ای پرستاران است. در این میان بخش های مراقبت های ویژه و روان پزشکی از محیط های پیچیده و چالش برانگیز کاری هستند. عوامل شغلی چون بارکاری می تواند بر روی رفتار حرفه ای پرستاران اثر بگذارد. لذا این مطالعه باهدف تعیین ارتباط بارکاری درک شده با رفتار حرفه ای در پرستاران شاغل در بخش های روان پزشکی و مراقبت های ویژه در مراکز آموزشی درمانی شهر ارومیه در سال 1402 انجام گردید.

  مواد و روش ها

  این پژوهش، یک مطالعه توصیفی از نوع مقطعی-همبستگی است. جامعه پژوهش این مطالعه پرستاران شاغل در بخش های روان پزشکی و مراقبت های ویژه مراکز آموزشی درمانی شهر ارومیه بود که به ترتیب 67 نفر با روش سرشماری از بخش های روان پزشکی و 98 نفر با روش نمونه گیری طبقه ای از بخش های مراقبت ویژه انتخاب شدند. ابزار گرداوری داده ها، پرسشنامه دموگرافیک، پرسشنامه بارکاری ناسا (NASA-TLX) و پرسشنامه رفتار حرفه ای (Goze) بود. تجزیه وتحلیل داده ها توسط نرم افزار SPSS نسخه 22 با استفاده از آمار توصیفی و آمار استنباطی (کای اسکوئر، من ویتنی و ضریب همبستگی اسپیرمن، رگرسیون خطی) انجام گردید.

  یافته ها

  پرستاران شاغل در بخش روان پزشکی دارای میانگین (انحراف معیار) کل بارکاری (52/4) 67/71 و در بخش مراقبت های ویژه دارای نمره (36/4) 78/73 بودند. بیشترین بارکاری درک شده در بخش مراقبت های ویژه مربوط به بعد سعی و تلاش با نمره (32/4) 78/77 و سپس بعد فیزیکی با نمره (32/4) 25/75 بود؛ در بخش روان پزشکی بیشترین نمره مربوط به بعد عملکرد با نمره (11/13) 36/75 و سپس بعد سرخوردگی و فشار ذهنی به ترتیب با نمره (51/13) 87/73 و (77/5) 23/73 گزارش گردید. نتایج بررسی همبستگی با آزمون اسپیرمن میان نمره کلی سطح بارکاری درک شده و رفتار حرفه ای در پرستاران شاغل در بخش های روان پزشکی با ضریب (77/0-) و در بخش های مراقبت های ویژه با ضریب (39/0-) نشان داد که ارتباط معکوس و معناداری وجود دارد (001/0 >P). نتایج همچنین نشان داد که بارکاری درک شده رفتار حرفه ای را پیشگویی می کند.

  بحث و نتیجه گیری

  به طورکلی نتایج مطالعه حاضر نشان دهنده نقش بسیار مهم و معنادار عامل بارکاری درک شده توسط پرستاران به عنوان یک متغیر تاثیرگذار بر رفتارهای حرفه ای پرستاران بود. آگاهی مدیران پرستاری از این یافته ها می تواند در برنامه ریزی جهت به کارگیری و توزیع نیروی انسانی شاغل در بخش های مراقبت های ویژه و روان پزشکی تاثیر بسزایی داشته باشد.

  کلیدواژگان: پرستار، رفتار حرفه ای، بارکاری
 • مریم رضایی، زهره کریمیان کاکلکی* صفحات 74-83
  پیش زمینه و هدف

  ساعات نامنظم شیفت کاری و به خصوص شب کاری برای جسم، روان، زندگی فردی، اجتماعی، عملکرد و کارایی پرستاران تاثیر می گذارد. مطالعه حاضر باهدف تعیین ارتباط ابعاد سلامت عمومی و وضعیت نوبت کاری در پرستاران شیفت کار انجام شد.

  مواد و روش ها

  در این مطالعه توصیفی که از نوع مقطعی- همبستگی است، جامعه آماری پرستاران شیفت کار بیمارستان الزهرا اصفهان در سال 1401 بودند. حجم نمونه 250 نفر بود که به صورت تصادفی ساده انتخاب شدند. ارزیابی ابعاد سلامت عمومی با استفاده از پرسشنامه استاندارد سلامت عمومی 28 سوالی گلدبرگ و ارزیابی وضعیت نوبت کاری با پرسشنامه نوبت کاری SOS (survey of shift workers) انجام شد. اطلاعات با استفاده از نرم افزار SPSS نسخه 24 تجزیه وتحلیل شد.

  یافته ها

  دامنه سنی پرستاران در مطالعه از 23 تا 60 سال بود. در خصوص ابعاد سلامت عمومی، میانگین نمره اختلال سلامت جسمی 49/3±20/9، اضطراب 82/3± 45/8 و اختلال عملکرد اجتماعی 86/2±73/8 در حد کمتر از متوسط و میانگین نمره افسردگی 29/2±49/3 در سطح پایینی قرار داشت. میانگین نمره وضعیت نوبت کاری پرستاران 69/6 ± 67/41 و در حد متوسط بود. همچنین نمره وضعیت نوبت کاری با نمره اختلال سلامت عمومی و جسمی و اختلال عملکرد اجتماعی رابطه معکوس داشت (05/0  <p) اما با سایر ابعاد آن رابطه معنادار نداشت (05/0  >p).

  بحث و نتیجه گیری

  با بهبود وضعیت نوبت کاری، اختلال در سلامت عمومی و جسمی و اختلال عملکرد اجتماعی کاهش می یابد، با برنامه ریزی صحیح نوبت کاری و رعایت اصول شیفت کار توسط مدیران پرستاری می توان وضعیت سلامت جسمی و اجتماعی پرستاران را بهبود بخشید.

  کلیدواژگان: سلامت عمومی، نوبت کاری، پرستاران
|
 • Mahdieh Motie, Narges Arsalani, Shirin Mohammadi Kalaveh, Maedeh Mortezanasab, Mariyeh Jenabi Ghods, Masoud Fallahi-Khoshknab* Pages 1-15
  Background & Aim

  The migration of nurses is a widespread phenomenon that impacts the stability of the nursing workforce in healthcare systems worldwide. This is often used to address labor shortages in the destination country. However, this phenomenon caused significant challenges, including a shortage of nursing staff and limitations in providing health services in the countries of origin. This study aims to review the factors that contribute to the migration of nurses globally.

  Materials & Methods

  This study is a narrative review study. In the first stage and based on the purpose of the research, searching for articles using Boolean operators in the time range of 2011 to 2023 in English and Farsi with the keywords "Migration, Immigrant, nurse" in the national information databases SID, Magiran and also Science Direct, PubMed, Scopus, and Web of Science was done. In this study, 13 articles were examined based on the entry and exit criteria and the appropriateness of the content with the purpose of the study.

  Results

  The migration of nurses involves four main categories of psychosocial, organizational, economic, and individual-family factors. At the global level, organizational factors were the most effective and economic factors were the least effective factors.

  Conclusion

  Nurses' migration is a multidimensional issue requiring policymakers to pay special attention to it. Nursing managers should take steps to increase nurses' job satisfaction to prevent them from leaving.

  Keywords: Immigrant, Migration, Nurse
 • Behrouz Fathi, Sima Ghorbanzadeh, Vahid Alinejad, Zahra Moradi, Samira Firouzian, Zahra Khanzadeh, Kajal Yasamani, Alireza Didarloo* Pages 16-26
  Background & Aim

  Exclusive breastfeeding in the first six months of life and its continuation along with complementary foods until two years old is the safest, cheapest, and most effective method of children feeding. Despite the positive effects of exclusive breastfeeding on the health of the child and mother, most mothers do not welcome it. Determining the factors affecting the intention of exclusive breastfeeding is necessary in adopting this behavior, and in this regard, the use of theories and models of behavior change is helpful. Therefore, this study was conducted to determine the predictors of exclusive breastfeeding intention based on the Theory of Planned Behavior (TPB) in pregnant women of Urmia city.

  Materials & Methods

  This descriptive cross-sectional correlational study was conducted on 200 pregnant women referring to Urmia Health Centers, Iran. The samples were selected by multi-stage cluster sampling method. A valid and reliable three-part questionnaire including demographic variables, knowledge, and constructs of the theory of planned behavior (TPB) was used to collect the data. Data analysis was conducted using descriptive and inferential statistics methods in SPSS software ver. 22.0.

  Results

  The results showed a positive statistical correlation between the intention to exclusively breastfeed and the factors of knowledge, attitude, subjective norms, and perceived behavioral control. The theory of planned behavior (TPB) was able to predict 34.6% of the variation in behavioral intention, with subjective norms (β=0.527, p<0.01) and knowledge (β=0.136, p<0.05) being the most significant predictors.

  Conclusion

  The results confirmed the effect of subjective norms and knowledge on the exclusive breastfeeding intention of Urmia pregnant women. Therefore, these factors can be considered in educational programs to improve the health of women and children and promote exclusive breastfeeding.

  Keywords: Exclusive Breastfeeding, Intention, Pregnant Women, Theory of Planned Behavior
 • Shiva Heidari, Shadi Farhadi*, Maryam Haji Esmaeili Pages 27-37
  Background & Aim

  Nurses, the largest group of healthcare providers, play a crucial role in adhering to ethical issues and making sound decisions in nursing. To effectively address ethical matters, nurses must first possess sufficient sensitivity toward ethical issues. One influential factor in this regard is enhancing nurses' familiarity with ethical concepts. Hence, the present study aimed to determine the impact of distance education on professional ethical concepts using mobile phones on the ethical sensitivity of nurses working at Imam Khomeini Hospital in Urmia.

  Materials & Methods

  This study was semi-experimental research conducted on nurses employed at Imam Khomeini Hospital in Urmia. Nurses meeting the inclusion criteria were selected through convenience sampling, and the samples were randomly divided into two control and intervention groups. In total, 76 participants were included in the study, with 38 nurses in each group. Prior to the intervention, a pre-test using the Lutzen Ethical Sensitivity Questionnaire was conducted on both groups. In the mobile phone group, participants had phone calls, and educational messages related to ethical codes were sent twice a day for four weeks. No specific training was provided to the control group, and they only received the hospital's regular training program. After the intervention, both groups completed the questionnaire again. The data were analyzed in SPSS 21 software, using paired t-tests and independent t-tests.

  Results

  The paired t-test results indicated a statistically significant difference in the mean scores of ethical sensitivity in the mobile phone group before and after the intervention (p<0.001). However, in the control group, no statistically significant difference was observed in the mean scores of ethical sensitivity (p=0.678). Additionally, the independent t-test results showed no statistically significant difference in the mean scores of ethical sensitivity between the two groups before the intervention (p=0.519). Nevertheless, after the intervention, a significant statistical difference was observed between the two groups (p<0.001).

  Conclusions

  Improving ethical sensitivity is one of the essential goals of nursing education. Achieving this goal requires an innovative educational approach. According to the results of the study, the use of distance education via mobile phones in nursing training can improve nurses' ethical sensitivity.

  Keywords: Education, Ethical Sensitivity, Nurses, Mobile Phone, Quasi-Experimental Study
 • Maryam Rahimpour, Naser Parizad*, Abdullah Khorrami Markani, Vahid Alinejad Pages 38-48
  Background

  Non-adherence to treatment in chronic diseases, especially in hemodialysis patients, is still a challenge that requires effective nursing interventions. This study was conducted to determine the effect of the spiritual care program on the adherence to treatment of hemodialysis patients.

  Methods

  This study is a two-group randomized clinical trial study with a pre-test-post-test design conducted on hemodialysis patients referred to the hemodialysis departments of Urmia City hospitals in the second half of 2023. The study comprises two groups: a control group and an intervention group, each receiving routine care. For patients in the intervention group, the spiritual care program consisted of four one-hour sessions conducted individually and twice a week after hemodialysis in a suitable room in the hemodialysis department. In order to collect data, the questionnaires of patients' demographic information and The End-Stage Renal Disease Adherence Questionnaire (ESRD-AQ) (Kim et al., 2010) were used before and after the intervention. Data were analyzed using descriptive and inferential statistical tests with SPSS version 22 statistical software.

  Results

  The two groups were homogeneous and not statistically significantly different regarding demographic characteristics. The mean score of patients' adherences to treatment was 678.37 ± 85.62 before the intervention in the intervention group, and it was 682.69 ± 107.62 in the control group, which had no statistically significant difference (P=0.848). After the intervention, it reached 897.97 ± 139.98 in the intervention group and 694.87 ± 104.21 in the control group. The difference between the two groups was significant (p<0.001) and improved in the intervention group.

  Conclusions

  The study's findings demonstrate the effectiveness of the spiritual care program in improving adherence to treatment among hemodialysis patients. This underscores the recommendation that nurses in hemodialysis wards focus on nursing interventions and incorporate the spiritual care program into their patient care plans.

  Keywords: Spiritual care, adherence to treatment, patient, hemodialysis
 • Zeinab Tavakol, Sahar Mavaddatnia, Parvin Yadollahi* Pages 49-57
  Background & Aim

  Sleep quality affects physical, sexual, and mental health, especially during middle age. This study aimed to determine the relationship between sleep quality and sexual satisfaction among employed women during the transitional period to menopause.

  Materials & Methods

  A cross-sectional correlational study was conducted on 150 working women at Shiraz University of Medical Sciences between November and December 2022. The participants were selected by random cluster sampling. Demographic information form, the Petersburg Sleep Quality Questionnaire (PSQI), and the Larson Sexual Satisfaction Questionnaire (LSSQ) were used to collect data. The data were analyzed using descriptive and inferential statistical methods in SPSS V.23. A significance level of p < 0.05 was considered for all statistical analyses.

  Results

  The results showed that the majority of participants had undesirable sleep quality and moderate sexual satisfaction. The mean total sexual satisfaction score has no significant relationship with undesirable sleep quality. However, among the dimensions of sexual satisfaction, only the desire to have a sexual relationship had a significant inverse relationship with poor sleep quality (p=0.038; r=- 0.17).

  Conclusion

  Based on these findings, except for the desire to have sex, other dimensions of sexual satisfaction, such as sexual quality, sexual compatibility, and sexual attitude, were not related to their undesirable sleep quality. Therefore, by teaching techniques to increase sexual desire, it is possible to improve the quality of sleeping in women going through perimenopause.

  Keywords: Sexual Satisfaction, Sleep quality, Transition to Menopause
 • Elnaz Asghari, Farnaz Rahmani* Pages 58-61

  Clinical reasoning is an essential competency for experienced and qualified nurses. Therefore, nurses must acquire clinical reasoning skills before entering the clinical field. Evidence shows that nursing education focusing on clinical reasoning can enhance nurses' ability to handle complex and unstable situations when dealing with patients. As per the curriculum approved by the Ministry of Health, one of the primary objectives of nursing courses is to enhance the clinical reasoning abilities of students. To achieve this goal, there are several educational methods that nursing students can utilize, such as being active in learning, critical thinking and problem solving, interdisciplinary communication, metacognition, simulation, constructive feedback, perception and mentoring. In general, nursing education requires long-term strategies that enhance the clinical reasoning competence of nursing students in order to train competent and self-assured nurses.

  Keywords: Clinical Reasoning, Education, Nursing
 • Farzaneh Bagheriyeh, Moloud Radfar, Fariborz Azizi* Pages 62-73
  Background & Aim

  One factor related to the quality of nursing care is the professional behavior of nurses. Meanwhile, intensive care and psychiatric units are complex and challenging work environments. Occupational factors such as workload can affect these two factors. Therefore, this study was conducted to determine the relationship between perceived workload and professional behavior in nurses working in psychiatry and intensive care units in educational and medical centers of Urmia University of Medical Sciences in 2023.

  Materials & Methods

  This research is a descriptive cross-sectional-correlation study. The research population consisted of nurses working in the psychiatric and intensive care units of medical educational and treatment centers in Urmia; 67 nurses were selected using the census method, and 98 were selected using a quota sampling method. Data collection tools were the demographic questionnaire, the NASA workload questionnaire (NASA-TLX), and the professional behavior questionnaire (Goze). Data were analyzed in SPSS software version 22.0 using descriptive and inferential statistics (Chi-Square, Mann Whitney, Spearman's correlation coefficient, and linear Regression)..

  Results

  The total workload score for nurses was 71.67 (4.52) in psychiatric units and 73.78 (4.36) in intensive care units. The highest perceived workload was associated with the effort dimension, with a score of 77.78 (4.32) in intensive care units and 75.25 (4.32) in the physical dimension of psychiatry units. In the psychiatry department, the performance dimension had the highest score of 75.36 (13.11), followed by frustration and mental pressure with scores of 73.87 (13.51) and 73.23 (5.77), respectively. The results of the correlation between the overall perceived workload level score and professional behavior showed an inverse and significant relationship with nurses working in psychiatric (-0.77) and intensive care units (-0.39) (P <0.001). The results also indicated that perceived workload predicts professional behavior.

  Conclusion

  The present study showed that nurses' perceived workload affects their professional behaviors. Nursing managers' awareness of these findings can impact the planning, employment, and distribution of human resources, including those working in psychiatric and intensive care units.

  Keywords: Nurse, Professional Behavior, Workload
 • Maryam Rezaie, Zohreh Karimiankakolaki* Pages 74-83
  Background & Aim

  Irregular work shifts, particularly night shifts, can negatively impact nurses' physical and mental health, personal life, social life, performance, and efficiency. The present study was conducted to determine the relationship between general health dimensions and shift work status in nurses.

  Materials & Methods

  This is a descriptive, cross-sectional-correlation study conducted on nurses working at Al-Zahra Hospital in Isfahan in 2022. The sample size consisted of 250 nurses who were selected by simple random sampling. The evaluation of general health dimensions and shift work status was carried out using Goldberg's standard 28-question general health questionnaire and the survey of shift workers (SOS) questionnaire. The data collected was analyzed using SPSS software ver. 24.0.

  Results

  The nurses in the study were 23 to 60 years old. Regarding the dimensions of general health, the mean score for physical health impairment (9.20±3.49), anxiety (8.45±3.82), and social functioning disorder (8.73±2.86) were below average, while the mean depression score (49.2±2.29) was at a low level. The mean nurses' shift work status score was 41.67 ± 6.69, which was average. It was found that there was an inverse relationship between the score of shift work status and the score of general and physical health impairment, as well as social dysfunction (P < 0.05). However, other dimensions had no significant relationship (P > 0.05).

  Conclusion

  Improving the shift work situation can decrease general health disorders and physical and social dysfunction among nurses. Nursing managers can help improve their nurses' physical and social health by planning shift work properly and observing the principles of shift work.

  Keywords: Public Health, Shift Work, Nurses