فهرست مطالب

متن شناسی ادب فارسی - سال شانزدهم شماره 1 (پیاپی 61، بهار 1403)

مجله متن شناسی ادب فارسی
سال شانزدهم شماره 1 (پیاپی 61، بهار 1403)

 • تاریخ انتشار: 1403/01/01
 • تعداد عناوین: 6
|
 • علیرضا نبی لو* صفحات 1-16

  در این پژوهش با مراجعه به یک شرح قدیمی و چند شرح معاصر مخزن الاسرارکوشیده می شود ضمن مقایسه نظر شارحان در تحلیل اشعار به تفاوت ها و ابهام های شرح ابیات نیز توجه شود. با توجه به اینکه ابیات انتخاب شده، بیشتر دشوار و بحث انگیز هستند، توجه به نظر هر شارح و مقایسه آنها با یکدیگر، جایگاه و اهمیت آن شرح را نیز نشان می دهد. از سوی دیگر ابهام ها و گاه نارسایی های معنایی هر بیت نیز آشکار می شود. شرح محمد بن قوام بلخی از قدیمی ترین شروح خطی مخزن الاسرار است که به قرن هشتم بر می گردد و بر بسیاری از شروح بعد از خود تاثیرگذار بوده است. شرح حسن وحید دستگردی از نخستین شروح چاپی معاصر است و در کنار شرح مخزن الاسرار بهروز ثروتیان و برات زنجانی بسیار توجه پژوهشگران این عرصه را به خود جلب کرده است. پژوهش حاضر نشان می دهد تفاوت معنایی و تفسیری در این شروح به نسبت زیاد است و در جاهایی با یکدیگر اختلاف نظر دارند. همچنین برخی از این معانی و توضیحات، درنهایت راهگشا نمی شود و ابهام بیت هم چنان باقی می ماند؛ بنابراین، ضرورت دارد برای دریافت معنای دقیق تر ابیات، ضمن مراجعه به بافت متنی ابیات و بهره گیری از شواهد شعری منظومه های دیگر نظامی، دوباره به شرح و تفسیر مخزن الاسرار توجه شود. روش کار شارحان متفاوت است و بیشتر بر معنای واژگان و ابیات متمرکز شده اند و ساختارهای بلاغی، دستوری و ترکیب سازی های زبانی، کمتر واکاوی شده است.

  کلیدواژگان: شرح ابیات، مخزن الاسرار، محمد بن قوام، دستگردی، ثروتیان، زنجانی
 • پریسا صالحی*، قدرت الله طاهری صفحات 17-35

  یکی از مسائلی که ناقدان ادبی از قدیم به آن توجه داشته اند تقسیم بندی آثار ادبی براساس انواع ادبی است. در تعاریف انواع ادبی، آثار را به گروه های مشخص طبقه بندی می کنند. از این طریق، به خوبی می توان ماهیت آثار ادبی را شناخت، ارزش هر اثر ادبی را نسبت به سازگاری آن با ویژگی های نوعی از پیش مقرر شده تعیین کرد، علل و عوامل بروز و ظهور انواع را پی برد و نیرو یافتن یا ضعف و از بین رفتن آنها را در دوره ه ای ادبی و تاریخی مختلف، بررسی کرد. متون ادب فارسی را نیز به انواع گوناگونی تقسیم کرده اند مانند: ادبیات حماسی، ادبیات تعلیمی، ادبیات غنایی؛ البته محققان درباره معرفی برخی از انواع ادبی دیگر هم، تحقیقات مستقلی انجام داده اند. در پژوهش های انجام شده، تاکنون تکلیف متونی همچون تاریخ بلعمی، تاریخ بیهقی، تاریخ جهانگشای جوینی، تاریخ وصاف و آثاری از این دست که تمییز صبغه تاریخی آنها از رنگ و ارزش ادبیشان دشوار و حتی غیر ممکن است، روشن نشده است و هیچ گاه این متون به عنوان یک مجموعه واحد بررسی نشده اند تا هم ویژگی های کلی و مشترکشان بررسی شود و هم دسته بندی دقیقی از شاخه ها و زیرشاخه های گوناگون آن به عنوان «نوع ادبی مستقل» ارائه گردد. به نظر می رسد به دلیل وجود برخی ویژگی های مشترک بین متن های تاریخی و همچنین به دلیل تمایزهای این متون با آثار دیگر انواع ادبی، می توان آنها را یک نوع ادبی مستقل به حساب آورد و نام آن نوع را «ادبیات تاریخی» نهاد، هم چنین ویژگی های این نوع ادبی جدید را مشخص کرد و تعریفی از آن ارائه داد.

  کلیدواژگان: ادبیات، تاریخ، متون تاریخی زبان فارسی، انواع ادبی(ژانر)، ادبیات تاریخی
 • علیرضا محمودی* صفحات 37-54

  کتاب تاریخ جهانگشای جوینی (658 ق)، از مهمترین کتب تاریخی دوره مغول است که شاید بتوان آن را از نظر زمان، مرتبه و ارزش تاریخی و ادبی بر دیگر آثار مشابه متقدم دانست. از جمله علل اصلی این برتری را بی شک، می باید در ادبیت متن بررسی کرد. ادبیت متن به عوامل گوناگونی وابسته است که از جمله آنها می توان به نظم هنری (ساخت نحوی دستورگریز) اشاره کرد. نظم هنری، با نظم پایه (ساخت نحوی دستورمند)، متفاوت است. نظم نحوی دستورگریز، به کیفیت زیباشناختی در نحو سخن اختصاص دارد که در فرآیند هنری شدن سخن و شکل گیری ادبیت آن نقش مهمی را ایفا می کند. این دستورگریزی هنری، از رهگذر فرایند هنجارگریزی نحوی شکل می گیرد و مبتنی بر چهار اصل جابه جایی، جانشینی، کاهش و افزایش است. این پژوهش با هدف شناخت هرچه بیشتر و بهتر ویژگی های نثر فنی و با بررسی چهار اصل مذکور در کتاب تاریخ جهانگشا به این نتایج دست یافت که هنجارگریزی نحوی، گرچه سبب دستورگریزی شده، باعث برجستگی سخن و تاثیر زیباشناختی آن شده است. همچنین نتیجه این بررسی نشان از آن دارد که عطاملک جوینی در این دستوری گریزی موثر در کتاب تاریخ جهانگشا، از اصل «افزایش»، در قالب جملات معترضه، به وجهی هنرمندانه تر بهره برده و آن را به یک ویژگی برجسته سبکی و رفتار ویژه زبانی بدل کرده است.

  کلیدواژگان: تاریخ جهانگشای جوینی، نظم هنری، ساخت نحوی دستورگریز، زبان معیار
 • محبوبه مسلمی زاده* صفحات 55-72

  اسکندر مقدونی یکی از چهره های تاریخی است که داستان زندگی و ماجراجویی ها و لشکر آرایی هایش در نظم و نثر فارسی چنان بازتاب گسترده ای دارد که بعضی از شاعران سترگ فارسی، از جمله نظامی گنجوی در اسکندرنامه نیز بدین موضوع توجه کرده اند. اسکندرنامه بزرگ ترین اثر نظامی ازلحاظ حجم و دارای دو بخش «شرف نامه» و «اقبال نامه» است. بسیاری از داستان ها و حکایت های خمسه نظامی و به ویژه اسکندرنامه برگرفته از شماری از منابع شفاهی و کتبی و متون تاریخی و داستانی و افسانه و اسطوره و مانند آنها به زبان فارسی و عربی و دیگر زبان هاست که نظامی به شیوه خاص خود، مستقیم و غیرمستقیم اشاراتی به آنها داشته است. به طور مسلم نظامی برای شکل دادن داستان اسکندر، به دانسته های خود و آثار و منابع موجود اتکا و استناد داشته است. این نوشتار به روش توصیفی و تحلیل محتوا درپی آن است تا از گفته ها و اشاره های مستقیم و نامستقیم نظامی در اسکندرنامه، به معرفی منابع مورد استفاده او دست یابد. یافته ها بیانگر آن است که نظامی ضمن احاطه بر علوم مختلف و زبان های دیگر به ویژه عربی، به آثار تاریخی، جغرافیایی، ادبی، فلسفی و عرفانی ملل دسترسی داشته و بخش بزرگی از روایات و حکایات و رویدادهای اسکندرنامه او برگرفته از همین آثار یا برگردان آن هاست که با هنر و فن بیان خود آراسته و پیراسته و منظوم ساخته و گاه تغییراتی در آنها ایجاد کرده است.

  کلیدواژگان: اسکندرنامه، نظامی گنجوی، منابع، شرف نامه، اقبال نامه
 • ولی الله شرف، سلمان ساکت* صفحات 73-92

  جلال الدین دوانی یکی از دانشمندان بزرگ کانون فکری شیراز در دوره تیموری است که کتاب ها، رساله ها و نامه های بسیاری نگاشته است. با توجه به نگرش موثر او در پویایی و بالندگی ادبیات عرفانی فارسی، شناخت آثار فارسی وی که بیشتر در زمینه عرفان، فلسفه و کلام نوشته شده اند، از اهمیت ویژه ای برخوردار است و بی شک آشنایی با اندیشه های این دانشمند ادیب، زوایا و گوشه های پنهانی از تاریخ تطور ادب حکمی و عرفانی را روشن می گرداند. بدیهی است پیش از داوری درباره آرا و افکار او، تحقیق درباره اصالت آثارش ضرورت دارد؛ از این رو هدف پژوهش حاضر، نسخه شناسی انتقادی آثار فارسی منسوب به دوانی است تا از رهگذر آن، صحت و سقم آنها روشن شود. بررسی فهرست نسخ خطی کتابخانه ها نشان می دهد در بیشتر آنها درباره عنوان آثار دوانی، خطاها و اشتباهات کتاب شناختی فراوان وجود دارد که سلسله وار به آثار بسیاری از نویسندگان بعدی راه یافته است. در این مقاله به منظور رفع اشکالات و ابهامات کتاب شناختی مجموعه آثار فارسی دوانی، ابتدا جامع ترین فهرست مشترک در ایران یعنی فهرستگان نسخه های خطی ایران (فنخا) مبنای احصای عناوین آثار فارسی او قرار گرفته و سپس به استناد دست نویس های فارسی وی و سایر منابع، اصالت آثار فارسی منتسب به او در فهرست نسخ خطی کتابخانه ها بررسی شده است. در این جستار با استفاده از روش مطالعه تطبیقی دست نویس های فارسی دوانی در ایران، پاره ای از آگاهی های نسخه شناختی و کتاب شناختی ما درباره آثار دوانی به ویژه عنوان و تعداد آثار فارسی اصیل و غیراصیل او تصحیح شده است. نتایج نسخه شناسی انتقادی حاضر نشان می دهد دوانی دست کم بیست اثر فارسی اصیل دارد. همچنین با نظر به مدخل های آثار فارسی دوانی در فنخا مشخص شد دست کم نه اثر فارسی غیراصیل (برساخته) به او نسبت یافته است. بنابراین، حداقل نه اثر فارسی منسوب به دوانی در ایران، نادرست به نظر می رسد.

  کلیدواژگان: نسخه شناسی انتقادی، کتاب شناسی آثار فارسی، جلال الدین دوانی، فهرستگان نسخه های خطی ایران (فنخا)، ادبیات عرفانی، متن پژوهی
 • آرزو پوریزدان پناه* صفحات 93-114

  ترجمه های کهن فارسی از آیات شریف قرآن کریم در زمره ذخایر ارزشمند ادب فارسی است. این ترجمه ها، تشخص و جایگاه ویژه و کم مانندی دارند. قرارگرفتن واژه های فارسی دربرابر مفردات قرآنی و عربی در بیشتر این آثار، دریافت معنی درست و دقیق آنها را ساده و ملموس ساخته است. از سوی دیگر، به سبب گستردگی و تنوع کاربردی لغات حوزه ها و دوره های گوناگون زبانی در این متون، بررسی و شناخت ساختار لغات زبان فارسی از دیدگاه تاریخی بدون مراجعه به آنها ممکن نیست. یکی از ترجمه های کهن قرآن، جزوه مترجم شماره 2574 است که در کتابخانه آستان قدس نگهداری می شود. این ترجمه، زبانی استوار دارد و دربردارنده واژگانی سره و اصیل است. نسخه یادشده از نظر تاریخ ترجمه، تاریخ زبان و سیر تحول آن همچون دیگر ترجمه های کهن قرآن کریم، بسیار ارزنده و با اهمیت است. در این جستار، جزوه مترجم 2574 معرفی و روش مترجم آن در ترجمه، در کنار ویژگی های نسخه شناختی، زبانی، دستوری و رسم الخطی آن بررسی و تبیین خواهد شد. نام و نشان دقیق مترجم و کاتب و تاریخ قطعی و محل کتابت نسخه مشخص نیست؛ اما نتایج پژوهش حکایت از آن دارد که نسخه مورد بررسی متعلق به دوره نخست فارسی دری یعنی قرن پنجم هجری است و برابرنهاده های فارسی، دگرگونی های واجی، شاخصه های دستوری و رسم الخط آن، کهنگی زبان ترجمه را در این ترجمه از قرآن کریم نشان می دهند. دقت فراوان در معادل یابی و برابرگزینی، تاثیرپذیری متعادل از ساختار زبان عربی، وام گیری اندک واژگان از زبان عربی، کاربرد حروف در معنای دیگر، جدانوشتن نشانه نفی از فعل، اتصال ضمیر «او» به «که» ربط، استعمال فعل ماضی پیاپی و به کارگیری وجه تحذیری برخی از شاخصه های نسخه یادشده است.

  کلیدواژگان: ترجمه قرآن، جزوه مترجم ش. 2574، نسخه خطی، برابرنهاده ها، نثر قرن پنجم هجری
|
 • Alireza Nabilou * Pages 1-16

  In this research, by referring to an old description and several contemporary descriptions of Makhzan al-Asrar, while comparing the commentators' opinions in the analysis of verses from this work, the differences and ambiguities of the description of the verses have been discussed. Considering that the selected verses are controversial, paying attention to the opinion of each commentator and comparing them with each other, on the other hand, shows the importance and position of each work, ambiguities, and possibly the semantic inadequacies of each verse become obvious. Mohammad Qavam Balkhi's commentary is one of the oldest manuscripts of MakhzAn al-Asrar, which dates back to the 8th century and has influenced many later commentaries. Hassan Vahid Dastgerdi's commentary is one of the first contemporary printed commentaries, and along with Behrouz Servatiyan's and Barat Zanjani's commentary on Makhzan al-Asrar, it has been of great interest to researchers in this field. The results of the current research shows that the difference in meaning and interpretation in these explanations is relatively high, and sometimes they have differences. In addition, some of these meanings do not solve the problem in the end, and the ambiguity of the verse remains. Therefore, it is necessary to understand the more precise meaning of the verses while referring to the textual context of the verses, and taking advantage of the poetic evidence of other Nizami poems, descriptions, and interpretations of Makhzan al-Asrar should be discussed again.

  Keywords: Description of verses, Makhzan al-Asrar, Mohammad Qavam, Dastgardi, Servatiyan, Zanjani
 • Parisa Salehi *, Ghodratolaah Taheri Pages 17-35

  Categorization of literary works into various types has been a focal point for literary critics since ancient times. Persian literary texts have been classified into genres, such as epic literature, didactic literature, and lyrical literature. However, there has been independent research on the introduction of other literary genres. To date, the role of texts, such as the histories of Bal'ami, Bayhaqi, Jovini Jahāngoshā, and Wasāf, which blur the lines between their historical and literary values, has not been clearly defined. These texts have not been collectively examined to identify their general and common characteristics and establish a precise classification of their various branches and sub-branches as an "independent literary genre." Due to the shared features among historical texts and their distinctions from other literary works, they can be considered an independent literary type termed "historical literature." This study aimed to define the characteristics of this new literary genre and provide a comprehensive classification.

  Keywords: Literature, History, historical texts of Persian language, Literary genres, historical literature
 • AliReza Mahmoodi * Pages 37-54

  The historical book of Jahangosha Joveyni (658 AH) holds significant importance as a historical work from the Mongol period, surpassing similar works in terms of its historical and literary value, as well as its early composition. This superiority can be attributed to the literary qualities of the text, particularly its artistic order, which differs from the standard syntactic construction. Artistic order characterized by ungrammatical syntactic construction contributes to the aesthetic quality of the text, playing a crucial role in its artistic expression and literary significance. The avoidance of grammatical norms in syntax is achieved through 4 principles: displacement, substitution, reduction, and increase. Through an examination of Jahangosha's history, it was found that while this syntactic norm avoidance led to unconventional syntax, it also enhanced the prominence and aesthetic impact of the text. Notably, Joveyni artistically employed the principle of "increase" through protest sentences, transforming it into a distinctive stylistic feature and a unique linguistic behavior. This study demonstrated the effective use of grammatical avoidance by Joveyni, highlighting the artistic and aesthetic value of his work.

  Keywords: History of Jahangosha Joveyni, artistic order, Grammatical Construction, standard language
 • Mahboubeh Moslemizadeh * Pages 55-72

  Alexander the Great is one of the historical figures whose life, Adventures, and campaign stories have such a wide reflection in Persian poetry and prose that such a great Persian poet as Nizami Ganjavi also has addressed this issue in his Iskandernāme. This largest Nizami's work has two parts: Sharafnāma and Iqbalnāma. Many of the stories and anecdotes in Nizami's Khamsa and especially Iskandernāme are taken from many oral and written sources, historical and fictional texts, Legends, and myths in Persian, Arabic, and other languages to which Nizami, in his own way, has had direct and indirect reference. Certainly, Nizami has relied on his knowledge and other existing works and sources to form the story of Alexander. This article aims to introduce the sources used by Nizami from his statements and references in Iskandernāme by the method of descriptive and content analysis. Findings indicate that Nizami while being mastered in various sciences and other languages, especially Arabic, had access to historical, Geographic, literary, philosophical, and mythical works of nations and a large part of narrations, anecdotes, and events of his Iskandernāme are taken from these works or their translations and with his rhetorical art he has embellished and composed them and then has made some changes in them.

  Keywords: Iskandernāme, Nizami Ganjavi, Sources, Sharfnama, Iqbalnama
 • Valiollah Sharaf, Salman Saket * Pages 73-92

  Jalaloddin Davani who has written many books, treatises, and letters, is one of the great scholars of the Shiraz school of thought during the Timurid period. Considering his influential attitude in the dynamics and excellence of Persian mystical literature, it is important to know about his Persian works which often include mysticism, philosophy, and theology. Obviously, before judging his opinions and beliefs, one should investigate the authenticity of his works. Therefore, the present research aims at the critical codicology of Persian works attributed to Davani to determine their authenticity. Reviewing the catalogue of manuscripts in the libraries shows that, in most catalogues, there are many mistakes in the title of Davani's Persian works. These bibliographic mistakes have been repeated in the works of many subsequent authors. To write the paper First, based on the Union Catalogue of Iran Manuscripts (Fankha), the titles of all Persian works attributed to Davani were identified. Then, using his Persian manuscripts and other sources, the authenticity of his Persian works in the catalogue of manuscripts was examined. In this study, through the comparative investigation of Davani's Persian manuscripts in Iran, some of our codicological and bibliographic information about Davani's Persian works have been corrected, especially the title and number of his authentic and non-authentic works. The result of the current critical codicology showed that Davani has written at least twenty original Persian works. In addition, according to the entries of Davani's Persian works in Fankha, at least nine non-original Persian works have been attributed to him. Thus, at least nine entries of Davani's Persian works in Iran seem incorrect.

  Keywords: Critical Codicology, Bibliography of Persian works, Jalaloddin Davani, Union Catalogue of Iran Manuscripts (Fankha), mystical literature, Textual Criticism
 • Arezu Pooryazdanpanah Kermani * Pages 93-114

  Manuscript 2754 at the library of Astan Quds Razavi is one of the translated copies of the Quran dedicated to the fifteenth part of the scripture (from 17:16 to 18:73). The translation is written between the Arabic lines of the Quran and in Naskh style. The translator and writer of this manuscript are unknown but, due to the antiquity of the language and the script, it dates back to the fifth century AH. In the 6th century (AH), the manuscript was gifted by Abi al-Qasim’s daughter, a lady from Khorasan. It has 53 pages each with the size of 17 × 25 cm, 5 lines of text, and 5 lines of translation. In terms of orthography, the text is free of mistakes, cross-outs, and left-outs. The verses in this ink-written script are in four colors (black, red, green, and yellow). The text of the translation is written between the lines of the verses in a small font but in a legible manner, and there is no trace of a specific dialect in it. Therefore, it cannot be attributed to a specific area. Considering the old script and phonetic, grammatical, and lexical features, the translation seems to belong to the 5th century (AH).

  Keywords: ranslation of the Quran, Translated Manuscript No. 2574, Equivalents, Prose of the 5th Century AH