فهرست مطالب

پژوهش های فلسفی - پیاپی 46 (بهار 1403)

نشریه پژوهش های فلسفی
پیاپی 46 (بهار 1403)

 • تاریخ انتشار: 1402/12/11
 • تعداد عناوین: 26
|
 • مرضیه بیگدلی، بیژن عبدالکریمی* صفحات 1-12
  این نوشتار از چرایی سخن کی یرکگور در باب عشق نشات می گیرد. کی یرکگور، آغازگر جریان فلسفی اگزیستانسیالیسم و یکی از الهی دانان بزرگ قرن نوزدهم به شمار می آید. عشق، یکی از ارکان اساسی تفکر کی یرکگور است، چنان که یکی از کتب مهم خود را بدان اختصاص داده و آن را آثار عشق نام نهاده است. کی یرکگور در یکی از مهم ترین آثار خود (آثار عشق)، دنیای تازه ای از مفاهیم مرتبط با عشق خلق کرده، و تفسیر تازه ای از عشق مسیحی را مطرح کرده است. او در این کتاب، با تفکیک عشق الهی از عشق اروتیک، مفاهیم جدیدی را مطرح می کند. افراد بسیاری به خصوص در دوره جدید، عشق را از مقوله عواطف و احساسات می دانند؛ اما برای کی یرکگور چنین نیست. برای او عشق مقوله ای فلسفی، وجودی و بنیادی است. او عشق مسیحی را یگانه عشق حقیقی می داند و بر این باور است که در متن مقدس نیز عشق راستین در ربط و نسبت با خداوند معنا پیدا کرده است. در این مقاله قصد داریم تا آراء کی یرکگور را در باب عشق الهی و عشق به «دیگری» و رابطه میان آن دو بازگو کرده و سپس به نقد و ارزیابی آن بنشینیم.
  کلیدواژگان: سورن کی یرکگور، آثار عشق، عشق مسیحی، آگاپه، فیلیا، اروس
 • محمدسعید عبداللهی*، محسن جوادی، محمد لگنهاوزن صفحات 13-29

  یکی از مفاهیم اخلاقی مهمی که در سال های گذشته ذهن بسیاری از فیلسوفان را به خود مشغول داشته، مفهوم «یقین اخلاقی» است. این معنی که آیا گزاره های اخلاقی ای وجود دارند که آن چنان یقینی به بار آورند که هیچ شک، شبهه و یا استدلال، دلیل و شاهدی یارای هماوردی با آن را نداشته باشد؟ به باور برخی فیلسوفان برای نمونه گزاره «نادرستی کشتن افراد بیگناه» چنین یقین اخلاقی ای برای ما به ارمغان می آورد. از میان فیلسوفانی که در این قلمرو قلم زده اند، می توان به دو خوانش اساسی نایجل پلیزنتز و مایکل کوبر اشاره نمود. پلیزنتز یقین اخلاقی را مفهومی مطلق و طبیعی می داند که زیربنای داوری های اخلاقی ما است و در سوی دیگر، کوبر یقین اخلاقی را مفهومی نسبی دانسته و بر این باور است که یقین های ما در جامعه زبانی، فرهنگ و زمان ریشه دارد. در این مقاله تلاش می کنیم در پرتو دو خوانش مختلف و مهم، به زوایای گوناگون مفهوم «یقین اخلاقی» و اهمیت کاربست آن بپردازیم.

  کلیدواژگان: یقین اخلاقی نسبی، یقین اخلاقی مطلق، مطبوع، کوبر، ویتگنشتاین
 • حمید علایی نژاد*، مرتضی حاج حسینی صفحات 30-49
  بنابر تعریف نظریه-برهانی از مفهوم پیامد منطقی، جمله  پیامد منطقی مجموعه مقدمات  محسوب می شود اگر از  برهانی برای  وجود داشته باشد. تارسکی استدلال می کند که با افزایش هر تعداد قاعده به نظام های استنتاجی، همواره در آن نظام مواردی وجود دارد که جمله ای شهودا پیامد منطقی مجموعه ای از جملات است، درحالی که در آن نظام ارائه برهانی برای آن جمله ممکن نیست. از این رو تعریف نظریه-برهانی نمی تواند بیانگر مفهوم شهودی پیامد منطقی باشد. مقاله حاضر به بررسی نقد تارسکی به تعریف نظریه-برهانی اختصاص دارد. بر اساس بررسی ما مشخص شد که نقد تارسکی تعریف نظریه-برهانی را با مشکلی جدی مواجه می کند؛ اما این مطلب به این معنا نیست که تعریف نظریه-مدلی نسبت به تعریف نظریه-برهانی ارجحیت دارد؛ زیراکه نقدهایی قابل قبول نیز به رویکرد نظریه-مدلی وارد است. به نظر می رسد هیچ کدام از این دو رویکرد در ارائه تعریفی دقیق از مفهوم شهودی پیامد منطقی به منظور کاربرد در نظام های استنتاجی موفق نیستند. بااین حال در نظام های استنتاجی مختلف می توان تقریری از هر یک از این دو رویکرد ارائه داد به گونه ای که در انسجام با سایر دیدگاه های متافیزیکی و معرفت شناختی مربوط به آن نظام بوده، و بنابر اهداف کاربردی قابل قبول باشد.
  کلیدواژگان: مفهوم پیامد منطقی، تعریف نظریه-برهانی، تعریف نظریه-مدلی، معناشناسی نظریه-مدلی، تارسکی
 • سید حسین هاشمی، علی اصغر مصلح* صفحات 50-73

  نظریه فرهنگ در نظام فکری بلوخ و داوکینز برمبنای دو انگاره «ماده باوری» و «تکامل نگری پویا» و با رویکرد «واگشت گرایی» تدوین می شود. این تشابه متافیزیکی و رویکردی سبب می شود که بررسی تطبیقی/ تلفیقی آن ها -براساس مولفه های برسازنده «انگاره ها»ی فرهنگی در اندیشه بلوخ و «مم ها»ی فرهنگی در اندیشه داوکینز- ممکن شود. طبق نوشتار پیش رو، روشن خواهد شد که اولا ترکیب هستی شناسی ای فرآیندمحور بلوخ با ژن شناسی و نظریه فرهنگ داوکینز، یک متافیزیک مناسب برای نظام فکری داوکینز -که نوعی نظام علمی بدون متافیزیک است- فراهم می کند و ثانیا، ژن شناسی داوکینز -به واسطه روند و مفهوم «فنوتیپ گسترده»- نسبت قلمرو زیستی انسان با حوزه ساختارهای اجتماعی -در فلسفه تاریخ بلوخ- را توضیح داده و پیوندی بین آن ها، برقرار می کند. بر مبنای این نگرش تطبیقی/ تلفیقی، توضیح خواهیم داد که مفاهیم مشترک/ متفاوت این دو اندیشمند، مکمل و مصحح یکدیگر بوده و ترکیب این مفاهیم سبب شکل گیری بینش های جدیدی در حوزه فلسفه تاریخ و فرهنگ می شود که نتیجه آن، امکان تدوین تبیین هایی قانع کننده تر و روشن تر برای پاره از مفاهیم فلسفی خواهد بود؛ ازجمله آنکه: دو انگاره «فنوتیپ گسترده» و «پراکسیس» -در ژن شناسی داوکینز و فلسفه تاریخ بلوخ- و دو مفهوم «مم» ها و «افزونه»ها -در نظریه فرهنگ داوکینز و بلوخ- مکمل و مصحح یکدیگر هستند و دو پدیده «بیگانگی با خود» و «طبقه اجتماعی»، تبیین روشن تری پیدا خواهند کرد. نقش مولفه های برسازنده «انگاره ها» و «مم ها» -طبق دیدگاه های بلوخ و داوکینز- و جایابی آن ها در پیوستار هستی/ فرهنگ -طبق دیدگاه این جستار- به آن گونه است که از یک سو، سنخی از «جبرباوری» فلسفی را رقم زده و چالشی جدی دربرابر مفاهیم «آرمان باوری» و «امیدآفرینی» ای بلوخ فراهم می کند و از سوی دیگر، امکان اضافه شدن مفهوم «غایت باوری» -در روایت بلوخ از این مقوله- را به نظریه علمی ای ژن شناسی داوکینز هموار کرده و بدین ترتیب، مصداقی از تلاش برای سازگارکردن نگرش های علمی و فلسفی، عرضه می کند.

  کلیدواژگان: فلسفه فرهنگ، بلوخ، انگاره ها، داوکینز، مم ها
 • بهنام رسولی*، حمید احمدی هدایت صفحات 74-99
  هدف پژوهش حاضر واکاوی پژوهش های کاربرد واقعیت مجازی در آموزش و یادگیری مبتنی بر مفاهیم پساپدیدارشناسی می باشد. برای دستیابی به این هدف از روش توصیفی- تحلیلی استفاده شده است. با ابتناء بر مهمترین مفاهیم پساپدیدارشناسی ، مقالات کابرد واقعیت مجازی در آموزش و یادگیری بین سال های 2017 تا 2022 مورد واکاوی قرار گرفت. یافته های پژوهش در زمینه میانجی گری واقعیت مجازی در رابطه با یادگیرنده و محیط یادگیری نشان داد که از بین روابط توصیف شده در پساپدیدارشناسی ، بیشترین آن به رابطه زمینه ای و غوطه وریاختصاص دارد و رابطه هرمنوتیک ، بدنمندی و غیریت در رتبه های بعدی قرار دارند. در زمینه کابردهای چندگانه فناوری واقعیت مجازی به ترتیب تدریس ، تعامل ، ارزشیابی و ایجاد انگیزه در پژوهش های انجام شده مورد توجه بوده است. در زمینه ساختارهای افزایشی فناوری (آنچه فناوری به ما می دهد) می توان به تعامل و غوطه وری ، ایجاد انگیزه ، یادگیری عمیق و مشارکت ، در پژوهش ها غالب بودند و در زمینه ساختارهای کاهشی فناوری (آنچه فناوری از ما می گیرد) در پژوهش ها مواردی همچون هزینه بالا ، واقعیت ناکافی ، ارتباطات انسانی ، بار شناختی بالا و ضرر و زیان برای سلامتی انسان مورد توجه قرار گرفته است. در نهایت پیشنهاد شد؛ تا نحوه دگرگونی تجربه و ادراک فراگیران در زمان کابرد واقعیت مجازی در آموزش و یادگیری مورد بررسی دقیق تر قرار گیرد تا ابعاد و زوایای پنهان فناوری برای سیاستگذاران و طراحان فناوری آموزشی هویدا شود. از طرف دیگر می توان گفت که نتایج این عمل می تواند به بهبود کیفیت یادگیری مبتنی بر فناوری کمک نماید.
  کلیدواژگان: پساپدیدارشناسی، واقعیت مجازی، آموزش، یادگیری
 • مرضیه رضاییان*، نفیسه ساطع، مرضیه صادقی صفحات 100-114
  آنچه جان هیر با توجه به تعالیم کانت از شکاف اخلاقی تعبیر می کند، در عقل عملی و تمایز میان اراده اخلاقی و میل انسان به عدم پیروی از آن است. او اولین گام برای پل زدن این شکاف را کمک از دو قاعده امر مطلق می داند: قاعده قانون کلی و قاعده غایت فی نفسه. امر مطلق ما را ملزم به رعایت قوانین اخلاقی می کند، زیرا اگر در حد توانمان نبود که از آنها اطاعت کنیم، به ما دستور داده نمی شد که چنین کنیم. پس ابتدا باید قاعده ای را برگزینیم که بتوانیم آن را قانونی کلی بدانیم و طبق آن عمل کنیم؛ سپس، باید بتوانیم انسانیت را غایت خود قرار دهیم و پیشبرد اهداف و غایات دیگران را بر خواسته های خود اولویت دهیم؛ اما با وجود شری که ذاتی انسان است، همیشه این خطر وجود دارد که سعادت خود را بر سعادت دیگران ترجیح دهیم، بنابراین استفاده از این قاعده ها منجر به انقلابی درونی می شود که میسر نمی شود، مگر با مساعدتی الهی. یعنی باید ایمان داشت به اینکه خیری اعلا وجود دارد که اگر انسان سعادت دیگران را بر سعادت خود ترجیح داد و زندگی فضیلت مندانه ای در پیش گرفت، به او سعادتی متناسب با فضیلتش داده خواهد شد.
  کلیدواژگان: شکاف اخلاقی، امر مطلق، انقلاب اراده، مساعدت الهی، ایمان اخلاقی، آنتی نومی
 • زهره سعیدی* صفحات 115-129
  کانت در آثار خود انسان طبیعی و اخلاقی را از هم متمایز کرده و شکافی عمیق میان انسان طبیعی و انسان اخلاقی ترسیم کرده است. وی برای پر کردن این شکاف به انسان فرهنگی و نحوه رشد و پیشرفت فرهنگ و تمدن در طی تاریخ متوسل شده است. فرهنگ برای کانت نقش پلی را بازی می کند که پیوند میان وضعیت طبیعی و وضعیت اخلاقی انسان را برقرار می کند. از نظر کانت وضعیت فرهنگی که بشر در آن به سر می برد، در عین اینکه دستاورد عاملیت انسان در طی تاریخ است، نتیجه تضادهای طبیعتی است که به نحو مکانیکی بشر را به پیش می راند. بنابراین رشد و پیشرفت فرهنگ و تمدن از نظر کانت از یک سو امری اکتسابی و سوبژکتیو و از سوی دیگر امری تکوینی و ابژکتیو است. اینک پرسش این است که این دو رویکرد تا چه اندازه با هم سازگارند و هر کدام چه سهمی در رشد و پیشرفت فرهنگ و تمدن دارند؟ برای پاسخ به این پرسش با رویکردی انتقادی نشان می دهیم که طبیعت و انسان ماهیتی تناقض آمیز در ایجاد فرهنگ دارند و سهم انسان در رشد و پیشرفت فرهنگ و تمدن در نسبت با سهم طبیعت اندک است.
  کلیدواژگان: طبیعت، اخلاق، فرهنگ، تمدن، رویکرد تکوینی، رویکرد اکتسابی
 • احمد عبادی* صفحات 130-149
  هیلاری پاتنم در آثارش از منطق کوانتومی دفاع می کند و اعتقاد دارد با توجه به مسائل به وجودآمده در مکانیک کوانتوم، منطق کلاسیک توان پاسخگویی به این مسائل را ندارد. از این رو، نیازمند یک طرح منطقی غیرکلاسیک (کوانتومی) هستیم. پاتنم سه دلیل اصلی برای گذار از منطق کلاسیک به منطق کوانتومی را برمی شمارد: 1. تردید در صدق های ضروری منطق، 2. امکان تغییر منطق و 3. طرح منطق سه ارزشی. دیدگاه های پاتنم درباره این گذار به منطق کوانتومی از چند جهت قابل نقد و بررسی است: 1. پاتنم به رغم انتقاد از منطق کلاسیک، به وسیله قواعد این منطق، از منطق کوانتومی دفاع می کند. 2. اطلاق منطق «درست» به منطق کوانتومی ادعای بزرگی است. 3. نتایج ضرب دکارتی در تحلیل پاتنم تغییر کرده است. 4. پاتنم در منطقش به جای تکیه بر «اصول موضوعه» به «شهود» توجه دارد. 5. ارزش صدق میانه، در منطق کوانتومی، ارزشی بی فایده و خطاانگیز است. به رغم این انتقادات، ما معتقدیم با نگاهی تحلیلی، تکمیلی و انتقادی می توان به بخش زیادی از این اشکالات پاسخ داد. هدف این نوشتار، بازسازی نقاط قوت و ضعف دیدگاه های پاتنم در کاربست منطق کوانتومی است.
  کلیدواژگان: منطق سه ارزشی، انتخاب منطق، صدق های ضروری، روش شناسی علم، پاتنم، کریپکی
 • آزاد چیره*، محمود صوفیانی صفحات 150-170
  در سنت فلسفه سیاسی غرب، دو دیدگاه عام درباره ماهیت قدرت وجود دارد، که می توان آن ها را رویکردهای استعلایی و درون ماندگار نامید. حاکمیت یا قدرت استعلایی، از بالا اعمال می شود و نوعی هستی و واقعیت جوهری برای قدرت قائل است که منشا مشروعیت می باشد. حکومت مندی یا قدرت درون ماندگار، از پایین و در سطح خرد ساختار های اجتماعی و سیاسی اعمال می شود و هر نوع خاستگاه استعلایی برای قدرت را رد می کند. از لحاظ تاریخی، هابز نماینده اصلی رویکرد اول و فوکو نماینده رویکرد دوم به قدرت هستند. به نظر آگامبن، هردوی این رویکردها ناقص و تک بعدی می باشند و توان ارائه یک نظریه منسجم درباره قدرت را ندارند. نقد های جدی فوکو به مدل حاکمیت، راه را برای تحلیل زیست_سیاسی قدرت که در سطح خرد اعمال می شود باز کرد، ولی فوکو در نشان دادن نحوه پیوند میان مدل های متفاوت قدرت و ارائه نظریه ای منسجم و واحد از قدرت شکست می خورد. آگامبن سعی در پیوند دادن دوباره این سطوح در یک نظریه عام دارد. در این مقاله، می خواهیم نشان دهیم که به باور آگامبن، اول اینکه ابعاد استعلایی و درون ماندگار، یا همان سطوح خرد و کلان قدرت، دو قطب مکمل یک ساختار واحد هستند و هر نظریه ای عام درباره قدرت باید درهم تنیدگی و نسبت این دو بعد را بررسی کند. دوم اینکه، نشان دهیم چگونه آگامبن ریشه این ساختار دوبعدی قدرت را در الهیات مسیحی می جوید و پارادایم های الهیات سیاسی و الهیات اقتصادی را به ترتیب، ریشه نظریه های حاکمیت استعلایی و حکومت مندی درون ماندگار می داند.
  کلیدواژگان: حاکمیت، حکومت مندی، الهیات سیاسی، الهیات اقتصادی، زیست-سیاست
 • مینو حجت* صفحات 171-189
  کالین مک گین در کتاب خود، حقیقت از طریق تحلیل: بازی ، نام ، و فلسفه، سعی می کند به برداشت سنتی از تحلیل مفهومی جان تازه ای ببخشد. در نظر او، تعریف یک مفهوم عبارت است از بیان شروط لازم و کافی آن، و تعریف مفاهیم به این معنا امکان پذیر است. او در این راستا به نقد نظرات مخالف و از جمله برداشت ویتگنشتاین می پردازد. مک گین از چندین راه سعی می کند تعریفی از مفهوم بازی ارائه دهد، و اوج تلاش او ارائه تعریف برنارد سویتس از این مفهوم است. این مقاله قصد دارد ناموفق بودن تلاش مک گین را نشان دهد و بر درستی بینش ویتگنشتاین تاکید ورزد. به این منظور به نقد تعاریف ارائه شده، خصوصا تعریف سویتس، می پردازد و مثال های نقضی برای این تعریف عرضه می کند. همچنین به بررسی سوءبرداشت عمیق تری که منجر به طرح چنین نقدهایی شده است می پردازد: مک گین شباهت خانوادگی را به عنوان شرط لازم و کافی برای قرار گرفتن مصادیق یک مفهوم ذیل آن، و نظریه ای در تبیین نحوه دلالت مفاهیم بر مصادیق شان تلقی می کند؛ حال آنکه قصد ویتگنشتاین ارائه یک نظریه نبوده و شباهت خانوادگی را به عنوان شرط کافی اطلاق مفهوم مطرح نکرده است.
  کلیدواژگان: ویتگنشتاین، ذات باوری، مفهوم بازی، شرط لازم و کافی، برنارد سویتس، هدف پیش از بازی، هدف ضمن بازی
 • هادی سالاری، علی سلمانی* صفحات 190-209
  مفهوم والا دارای سابقه طولانی است که معمولا به یونان باز می گردد؛ اما برخی اندیشمندان و فیلسوفان دوران جدید چالشی به وجود آوردند که والا را ذیل مباحث زیباشناسی قرار دهند. کانت نیز ناظر به فلسفه خود والا را ذیل مباحث زیباشناسی مورد بحث قرار می دهد. در بحث والا خیال از اهمیت ویژه ای برخوردار است و برای فهم آن در فلسفه کانت می بایست به پیشینه آن توجه کرد؛ پیشینه ای که نشان می دهد در اندیشه کانت خیال بحث پیچیده ای است. در نقد نخست خیال در مشارکت فاهمه و حس عمل می کند و نتیجه آن در تفاسیر رایج سبب معرفت و عینیت در فلسفه کانت می گردد ؛ اما خیال در نقد قوه حکم عملکردی آزاد دارد و در حکم ذوقی در هماهنگی آزاد با فاهمه است؛ اما در والا خیال در نسبت با عقل قرار دارد. در اینجا احساس والا به احساس اخلاقی شباهت دارد؛ از این منظر سبب آشکار شدن وحدتی می شود که انسان را در یک تعین کلی نشان می دهد و از این جهت طبیعت چونان نمایش امر فوق محسوس فهمیده می شود.
  کلیدواژگان: والا، خیال، عقل، حکم تاملی، ایده
 • مهدی سعادتمند*، علی بابایی صفحات 210-226
  اهمیت شناخت نوع اضافه بین عالم و معلوم، تعیین جایگاه علم در رویکرد جهان شناختی و کارکرد معرفت شناسانه آن است. پرسش اینکه: با تغییر در مبانی فلسفی، نوع اضافه بین عالم و معلوم چه معنا و کارکردی می یابد؟ در نگاه ماهوی نوع این اضافه مقولی است که با فرض دوگانگی طرفین اضافه، سبب معضلاتی چون اعتباریت علم، تمایز عالم از معلوم و اشکالات وجود ذهنی می شود. در سیر دوم یعنی اصالت وجود با رویکرد تشکیکی، اضافه از نوع اشراقی است که در آن علم عالم، در رابطه ای طولی و تشکیکی، علت ایجاد معلوم می گردد. رهاورد گذر از وحدت تشکیکی به وحدت شخصی وجود هم، وحدت و بساطت عالم و اضافه قیومی او با شوون و مظاهرش است. اضافه نیز بین وجود عالم و علم ذاتی اش تحقق می یابد. نتیجه اینکه، متناسب با سیرهای سه گانه، با عبور از کثرت به وحدت، تدریجا اضافه جای خود را به عینیت عالم و معلوم می دهد تا اینکه در سیر سوم به حضور و شهود تام عالم از خویش در آینه ظهوراتش می انجامد.
  کلیدواژگان: علم، ملاصدرا، اضافه مقولی، اضافه اشراقی، اضافه قیومی
 • حجت الله سلطانی فر*، رضا گندمی نصرآبادی صفحات 227-245

  با گفتار نیچه «نیهیلیسم» به مسئله ای برای اندیشه ورزی های فلسفی بدل گردید. او که «نیهیلیسم» را «بی معنایی همه چیز» می خواند، با نقد تاریخ متافیزیک غرب، افلاطون گرایی و اخلاق مسیحی را مهمترین عوامل ظهور آن می دانست. در نهایت هم با خلق «ابرانسان» و بر بستر همان «متافیزیک انسان گرایانه» به دنبال عبور از نیهیلیسم بود؛ اما هایدگر «نیهیلیسم» را نه در مرتبه ارزش ها، بلکه از حیثی وجودشناسانه بررسی می کرد. او با نقد کلیت اندیشه متافیزیکی غرب، «متافیزیک» را حاکی از نوعی نسبت با هستی می دانست که در آن، خود هستی در پس پرده ای از حجاب ها به مغاک فراموشی و غفلت فرو می غلتد. او در تبیینی هستی شناسانه، «نیهیلیسم» را معادل همین «غفلت و فراموشی وجود» دانسته و بر همین اساس، «تاریخ اندیشه غرب» را «تاریخ بسط نیهیلیسم» معرفی می کند. از این منظر، با کمال متافیزیک، ظهورات متکامل تری از نیهیلیسم هم تحقق می یابد. تا آنجا که امروز، در «گشتل تکنولوژی» که شکل نهایی متافیزیک است، «نیهیلیسم تکنولوژیک»، با نفی کامل هستی، جهان و انسان را در قالبی نیهیلیستی و صرفا در هیات منبع و موجودی، تعین بخشیده است. از نظر هایدگر در مواجهه با این وضعیت ما دو راه بیشتر نداریم، یا تن دادن به نابودی کامل و یا یافتن راهی جهت فراروی از آن.

  کلیدواژگان: نیهیلیسم، هستی، تکنولوژی، گشتل، نیچه، هایدگر
 • نادر شایگانفر* صفحات 246-258
  بنشی های اینیشیرین اثر مارتین مک دونا (1970-) است که در قالب یک فیلم تراژدی-کمدی سیاه به ما رخ می نماید. در این فیلم علیرغم نمایش صحنه های خیال انگیز اولیه به ناگاه آن تصاویر زیبای جزیره به سیاهی و شوربختی تبدیل می شود. این پژوهش می کوشد با تکیه بر اندیشه های هانا آرنت (1976-1906)، فیلسوف سیاسی قرن بیستم نشان دهد که چرا علی رغم همه آن زیبایی های اولیه، در پایان ما شاهد آتش، جنگ، مرگ و مهاجرت و در نتیجه شوربختی و ناخرسندی هستیم. در این نوشتار، مدار و محور بحث بر سه مفهوم اساسی کتاب وضع بشر آرنت یعنی، زحمت، کار و عمل استوار شده است و سعی بر آن است تا نشان داده شود که فقدان مفهوم عمل است که باعث آن همه تاریکی، تلخی و شوربختی در پایان فیلم می گردد. این نوشتار در واقع می کوشد تا نشان دهد که سه گانه مورد نظر در جهان انسانی در وضع بشر آرنت، باید باهم و در کنار هم متحقق شوند، چراکه غیاب عمل یا چشم پوشی و عدم درک جایگاه هستی شناختی آن موجب شوربختی جهان انسانی می گردد.
  کلیدواژگان: «بنشی های اینیشیرین»، مارتین مک دونا، هانا آرنت، «وضع بشر»، شوربختی
 • حسن عباسی حسین آبادی* صفحات 259-276
  پرسش از حقیقت انسان چیست؟ و چه مولفه هایی دارد؟ در اثولوجیا مطرح شده است و به آن پاسخ داده است. براین اساس در این پژوهش به دنبال آنیم جایگاه انسان در قوس نزول و قوس صعود را بررسی کنیم و به این پرسش ها پاسخ دهیم انسان در قوس نزول و صعود چگونه مرتبه بندی می شود و در مرحله قوس نزول چه مراتبی را طی می کند و چه راه هایی برای بازگشت در قوس صعود مطرح می شود؟ اثولوجیا به دلیل اهمیتی که به نفس ناطقه انسان می دهد آنرا حقیقت انسان معرفی می کند و نیز  مواجهه انسان عاقل و ناطق با هستی را در عالم مادی و نیز عالم عقول را بررسی می کند و هدف از پیدایش نفس در عالم مادیات در چرخه قوس نزول و صعود را تبیین می کند. در قوس نزول سه مرتبه انسان عقلی، نفسی و حسی را مطرح می کند و راه هایی ازجمله مراقبه و کوشش نفسانی برای تصفیه درون برای بازگشت به موطن اصلی معرفی می کند. قوس نزول به نظام فیض و افاضات از بالا به پایین نظر دارد که نفس مرتبه ای از مراتب آن است و راه بازگشت و صعود را در پیش می گیرد.
  کلیدواژگان: انسان، نفس، «اثولوجیا»، قوس نزول، قوس صعود
 • حسن غیبی پور، علی کرباسی زاده*، محمدجواد صافیان صفحات 277-296

  از آنجا که تفسیر واتیمو از نیچه مستلزم بررسی دیدگاه هایدگر و دیلتای، به عنوان نقاط اصلی مورد نظر وی است، از این رو، در این مقاله در نظر داریم نخست، اشاره ای به تفسیر هایدگر از نیچه، به عنوان آخرین فیلسوف متافیزیک غرب داشته باشیم، که در آن هایدگر برای توجیه هدف خود؛ که ارزیابی مجدد تاریخ و تجربه غرب است، به تفسیر نیچه می پردازد. سپس به صورت مختصر، به تفسیر دیلتای از نیچه، به عنوان فیلسوف حیات، می ‍پردازیم، که در آن بیشتر به نزدیکی تفکر هایدگر و نیچه تاکید شده است. در پایان، با تبیین تفسیر واتیمو از نیچه هایدگر، نشان می دهیم که وی برخلاف نظر هایدگر، با بررسی تفسیر نیست انگاری مدرن نیچه و ارتباط آن با نیست انگاری پست مدرن، وی را نخستین فیلسوف پست مدرن می خواند و نشان می دهد که این نیچه است که باید به عنوان نخستین فیلسوف پست مدرن خوانده شود نه هایدگر، و علت این برداشت ها و تفسیرهای متفاوتی که از نیچه ارائه شده، خود بیانگر موقعیت حساس فلسفه نیچه در پایان متافیزیک است.

  کلیدواژگان: واتیمو، «نیچه هایدگر»، نیست انگاری، مدرنیته، پست مدرنیته، تفکر ضعیف
 • حسن فتحی*، مریم شاهمرادی صفحات 297-312
  مکتب رواقی در میان مکاتب دوره یونانی مآبی از جایگاه برجسته ای برخوردار بوده و به مدت بیش از پانصد سال ذیل همین عنوان در حیات یونانی و رومی تاثیرگذار بوده است. در میان آموزه های این مکتب آموزه موسوم به «صیانت ذات» به عنوان اولین حکم طبیعت هر موجودی، مورد تاکید ویژه قرار گرفته است: اساسی ترین غریزه و میل هر موجود زنده ای این است که با هماهنگی با طبیعت در مسیر حفظ خویشتن قدم بردارد. بر همین اساس، حیات فضیلت مندانه برای آدمی همانا «زیستن بر وفق طبیعت» است. از سوی دیگر، اقدام به کاری که دست کم در نگاه عرفی می توان آن را خودکشی نامید در میان فیلسوفان رواقی امری رایج بوده است، تعداد معتنابهی از آن ها با اراده و اقدام خویش به حیات خود پایان داده اند. آیا گام برداشتن در مسیر مرگ خویش با آموزه صیانت ذات منافات ندارد؟ رواقی ها در عین حال که سعی می کنند از ثنویت افلاطونی محسوس و معقول احتراز جویند حقیقت آدمی و بلکه حقیقت طبیعت را همان عقل (لوگوس) می شمارند و به بقای عقل آدمی معتقدند. آن ها هر گونه اقدام به خودکشی را که ریشه در عواطف و انفعالات داشته باشد محکوم می کنند، چنانکه هر گونه کوشش انفعال آمیز برای حفظ جان به هر قیمتی را نیز محکوم می کنند. در نظر رواقی ها مرگ حکیم آرمانی عین انطباق با طبیعت و با عقل است، اعم از اینکه به اصطلاح به نحو طبیعی رخ دهد یا با اراده خودش؛ چراکه برای چنین فردی اراده و طبیعت و عقل بر یکدیگر منطبق اند؛ اما ازآنجاکه آن ها هیچ کس، حتی رهبرانشان، را مصداق حکیم مطلق نشمرده اند، در واقع هیچ گونه اقدام به خودکشی را نمی توان مورد تایید کامل آنها شمرد. از سوی دیگر، آمادگی برای مرگ در مکتب رواقی را باید از عناصر قوام بخش حیات آرام و پویای فردی و مدنی مورد توصیه آن ها شمرد: آرام از حیث روحی و پویا از حیث عملی.
  کلیدواژگان: مکتب رواقی، مرگ، صیانت ذات، خودکشی، نفس و بدن، عقل
 • قدرت الله قربانی* صفحات 313-327
  دین دارای ابعاد مختلفی از جمله ابعاد اعتقادی، اخلاقی، تجربی، مناسکی- عبادی، اسطوره ای-روایی، اجتماعی و مادی است. تجربه دینی یکی از ابعاد دین است و هم بعنوان یک واقعیت مهم دینی دارای مناسبات مختلفی با دیگر ابعاد آن است. از این رو شناخت نوع مناسبات تجربه دینی با ابعاد دین اهمیت زیادی دارد. پرسش تحقیق آن است که چه نسبتی میان تجربه دینی با ابعاد مختلف دین قابل تصور است؟ در پاسخ به این سوال، ابتدا بایستی به اهمیت تلقی های مختلف از دین و سپس تجربه دینی توجه داشت؛ یعنی نوع خوانش ما از تجربه دینی، نسبت آن را با ابعاد دین تعیین می کند. همچنین تلقی ما از دین، در تعیین ماهیت و تنوع ابعاد آن بسیار مهم است. در این زمینه، می توان با نظر به دو سنت مهم دینی موجود در جهان، یعنی سنت خداباوری و خداناباوری، به اهمیت امر متعالی و جنبه الهی/قدسی دین، توجه داشت و حداقل بر نقش ابعاد اعتقادی، اخلاقی، روایی-اسطوره ای، تجربی، نهادی-حقوقی/اجتماعی، عبادی-مناسکی (شعائری) و مادی دین توجه داشت که هریک مناسبات خاصی با تجربه دینی دارند؛ بویژه ابعاد اعتقادی و شعائری که می توانند مورد توجه بیشتری قرار دارند. در این زمینه، به نظر می رسد بعد اعتقادی می تواند ایجاد کننده یا تفسیرگر تجربه دینی، بعدعبادی-شعائری نمایش گر و تجلی کننده و تکرار نمادین تجربه های دینی، و بعد روایی-اسطوره ای انتقال دهنده ماهیت آن به نسل های بعدی، بعد اخلاقی هم موجد و هم بسط سلوکی نتیجه تجربیات دینی، و بعد مادی نیز تجسم گر خارجی و زمینه ساز وقوع تجربه های دینی باشند. ضمن اینکه توجه به نظریات مطرح در دو رویکرد ذات گرایی و ساختار گرایی درباب تجربه های دینی و تقسیم تجربه های دینی به دوگونه مینوی و شهودی-نظری، نوع مناسبات آنها را با ابعاد دین متنوع و پیچیده تر خواهد ساخت.
  کلیدواژگان: تجربه دینی، ابعاد دین، باورها، شعائر، امر مینوی، سنت خداباوری
 • حسین کلباسی اشتری*، مهرداد احمدی صفحات 328-344
  هیدگر با فهم وجود انسان به مثابه دازاین، یعنی موجودی که طرح وجود خود را افکنده و خود را زمان مندانه بار می آورد، موفق می شود تا ازخود- تعینی نابازنمودی سخن بگوید. منظور از خود-تعینی بازنمودی مجموعه ای از قواعد و ضوابط است که به مثابه یک اپیستمه، هنجاریت و مانوسیت ویژه ای را پیشاپیش برای تعین فاعل انسانی تحمیل می کنند. از نظر هیدگر دازاین موجودی است که با ساحت خودیت خنثای خود نسبتی ذاتی دارد و چون این ساحت خودیت بالذات آینده سو است برای همین دازاین موجودی است که با رخ دادن از  آینده، به طور ساختاری نه تنها خود-تعین است بلکه این خود- تعینی، خود- دگرگون کننده بوده و دربرابر تصاویر ثابت یا تحمیل های بیرونی برای یک شکل زندگی عمومی  مقاومت می کند؛ اما به نظر چنین می رسد که این تنها هدف یا غایت هیدگر بوده و پروژه او در هستی و زمان به قسمی از استعلاگرایی دچار می شود. نتیجه این ابتلا تا میزان زیادی فهمی از اخلاق به مثابه اخلاق در-جهان-بودن یا همان خود-تعینی را قرین فهم خودتعینی صوری کانتی می کند.
  کلیدواژگان: خودتعینی، هیدگر، آزادی، تفاوت، اضطراب
 • محمد محمدی آغداش*، وحید نژاد محمد صفحات 345-362

  مضمون فلسفی خنده در هنر های نمایشی، بخصوص در تئاتر کلاسیک فرانسوی زبان سده هفده میلادی، بیش از پیش به ژانر کمیک گره خورده است. در این نوع ادبی ملایم، ولی طنزآمیز، که با انتقاد به قصد اصلاح عیوب رفتاری و اجتماعی شهروندان شکل گرفته، موضوعی -که به طور معمول، ویژ گی های اخلاقی و یا رفتاری قهرمان داستان که خلاف عرف جامعه می باشد- به شیوه ای اغراق آمیز بزرگ نمایی و آمیخته به ترفندهای نمایشی همچون کمیک کلامی، رفتاری، کمیک تکرار، کمیک موقعیت و غیره روی پرده نمایش اجرا می شود. با این وصف، کلام کمیک ضمن ایجاد خنده به دنبال ارائه پیامی اخلاقی است که خود محصول انتقاد از ناراستی های آداب معاشرتی زننده و باورهای غلط نگران کننده در جامعه است. از این حیث، لحن کمیک و طنزآمیز -به عنوان نگاهی نو و آشتی پذیر با جهان هستی، در مقابل جهان بسته و بی رحم ترسیم شده در ژانر تراژیک- عامل گفتگو و وسیله ارتباطی موثری بین توده های اجتماعی به شمار می آید. نویسندگان مقاله در این پژوهش سعی بر آن دارند تا با اشاره کوتاه به تاریخ و ادبیت عنصر خنده، به عبارتی ژانر کمیک در ادبیات فرانسوی زبان در طول قرون شانزده و هفده میلادی، این موضوع مهم را تعریف و به عوامل و شیوه های نمایشی که در نمایش نامه مشهور خسیسL’Avare/The Miser سبب خنده تماشاگر- خواننده می شود به صورت تحلیلی از ورای نمونه های متنی به پیدایش و فلسفه وجودی عنصر خنده بپردازند.

  کلیدواژگان: مولیر، کمدی، خسیس، خنده، طنز
 • حامد موانیه ئی*، علی نقی باقرشاهی، فاطمه موسوی صفحات 379-398
  در این مقاله می خواهیم به مفهوم میل در فلسفه دلوز و گاتاری پرداخته و از رهگذر آن به درک هستی شناسی دلوز نائل شویم. آن ها در صورت بندی مفهوم «میل» در پی پاسخ به مسئله جهان آشوب ناک انسان معاصر هستند. جهانی که برای تاب آوری اش، انسان معاصر در پی پناه بردن به انواع و اقسام راه های فرار است. دلوز و گاتاری برای پاسخ به چرایی این وضعیت و ترسیم راه های گریز از آن، دست به خلق نظام مفهومی جدیدی با محوریت مفهوم «میل» می زنند. در این متن تلاش بر آن داشتیم تا از منظر دلوز گاتاری مفهوم میل را در پیوند با مفهوم «آپاراتوس» فوکو-آگامبن واکاوی کرده و درنهایت به درکی نوین از مفهوم «رخداد» به مثابه راه گریز او از تنگنای پسامدرن نزدیک شویم. مفهومی که دلوز آن را ذیل مفهوم «توان زندگی» در واپسین نوشتارش گنجانده و بدین سیاق نظرگاهی غریب و با این حال آشنا از توان زندگی را به ما عرضه می دارد.
  کلیدواژگان: آپاراتوس، توان، دلوز، سوسیوس، گاتاری، میل
 • کاظم هانی* صفحات 399-417
  هرچند ارسطو نخستین فیلسوفی است که حکمت نظری و حکمت عملی را از یکدیگر تفکیک می کند، اما قبل از او افلاطون نیز به جدایی یا عدم جدایی نظر و عمل توجه کرده است. در نظر افلاطون «فضیلت معرفت است»؛ یعنی خودشناسی عین فضیلت و آرته آدمی است. بنابراین می توان گفت نظر و عمل در فلسفه افلاطون از یکدیگر جدا نیستند. در عین حال افلاطون معتقد است اگر بخواهیم به اراده و قصد فضیلت مند شویم باید به فلسفه متوسل شویم؛ یعنی فلسفه به منزله فعل و عمل برای تامین نظر و غرض معین لحاظ می شود. لذا می توان گفت افلاطون جدایی نظر از عمل را طرح کرده است. اکنون با توجه به این مقدمه مسئله مهمی پیش می آید: آیا در فلسفه افلاطون نظر و عمل از یکدیگر جدا هستند؟ این نوشتار درصدد است از منظر مارتین هیدگر و هانس گئورک گادامر پرسش فوق را بررسی کند. در حالی که هیدگر معتقد است افلاطون با طرح جدایی نظر از عمل و همچنین تقدم نظر بر عمل زمینه شکل گیری مابعدالطبیعه و در نتیجه زمینه فراموشی وجود را فراهم کرده است، گادامر معتقد است در فلسفه افلاطون نظر و عمل از یکدیگر جدا نیستند. در نظر گادامر بسیاری از آموزه های افلاطون از قبیل آموزه ایده ها، دولت آرمانی و... از دل ملاحظات عملی او نشات گرفته اند.
  کلیدواژگان: افلاطون، هیدگر، گادامر، نظر، عمل
 • مهدی همایونی، اصغر فهیمی فر*، حمیدرضا محبوبی صفحات 418-438

  مطابق نظر هایدگر، اثر هنری، آشکارکننده حقیقت است. اما این آشکارگی نه در هر اثر هنری، بل در اثر هنری بزرگ! امکان پذیر است. اما کدام اثر است که امکان پذیرفتن عنوان اثر هنری بزرگ را دارد؟ هایدگر خود در رساله سرچشمه اثر هنری به برخی از این آثار اشاره کرده است. اما چگونه می توان معیاری را از رساله سرچشمه اثر هنری استخراج نمود و بر مبنای آن، دانست که آیا یک اثر، توان نزدیک شدن به آنچه هایدگر از اثر هنری مراد کرده است را دارد یا نه؟ آیا می توان معیار را در مورد واسطه هنری همچون سینما به کار بست؟ در این تحقیق تلاش گردید معیاری مهیا شود برای سنجش فیلم؛ شروط این معیار عبارتند از عدم بازنمایی، عدم انتزاع از هرروزگی و عدم تعلق. در ادامه، به جهت آشکار شدن زوایای معیار، فیلم «باد ما را خواهد برد» ساخته عباس کیارستمی به بحث گذاشته شد و شرایط معیار در مورد آن فیلم مورد سنجش قرار گرفت: این فیلم شرایط معیار را از سر می گذراند. بر این اساس می توان گفت که بر اساس اندیشه هایدگر می توان معیاری در مورد واسطه هنری همچون سینما، بدست آورد. این تحقیق، توصیفی تحلیلی بوده و به شیوه مطالعه کتابخانه ای انجام گرفته است.

  کلیدواژگان: مارتین هایدگر، سرچشمه اثر هنری، معیار سنجش فیلم، عباس کیارستمی
 • میکائیل جمال پور* صفحات 439-460
  فلسفه اسلامی از زمان تاسیس و شکل گیری خود به وسیله فلاسفه متقدم به ویژه حکیم ابونصر فارابی، تحولات مختلف را تجربه کرده است که یکی از آن ها «تغییر مکان» است که معمولا این تغییر جغرافیایی همراه با تغییرات محتوایی هم بوده است؛ مثلا فلسفه در دوره بغداد دارای ویژگی هایی است که در دوره خراسان به ویژگی های دیگر مبدل می شود. به همین نحو فلسفه اسلامی در حوزه سرزمینی آذربایجان (قرون ششم تا هشتم قمری) دارای مختصات دیگری می گردد که یکی از آن ها تمایل محسوس نویسندگان متون فلسفی به زبان فارسی است. امروز در سایه همین میل و علاقه به فارسی نویسی فلاسفه آن عصر و دیار، میراث دار آثار ارزشمند تحقیقی ای هستیم که هم از حیث استحکام بخشی به زبان فارسی و هم از جهت استفاده از ظرفیت آن زبان در انتقال مفاهیم و موضوعات فلسفی، جزء گنجینه های فاخر فرهنگ عقلی ما محسوب می شوند. تحقیق حاضر بر اساس روش کتابخانه ای به سامان رسیده است. یافته های زیر حاصل این تحقیق و بررسی است: 1) فارسی نویسی فلاسفه مکتب آذربایجان معطوف به وجود قابلیت های این زبان در انتقال مفاهیم عقلی است؛ 2) نویسندگان رسالات و کتب فلسفی به زبان فارسی در کنار استفاده از زبان عربی به دنبال بهره مند ساختن عموم مردم از دانش های عقلی بودند؛ 3) حفظ هویت ملی با مولفه ای به نام زبان فارسی، یکی دیگر از انگیزه های صاحبان آثار فلسفی به زبان فارسی است.
  کلیدواژگان: زبان فارسی، مکتب فلسفی آذربایجان، سهروردی، خواجه نصیرالدین طوسی، تبریز، مراغه
 • ابراهیم امرانی*، رضا رسولی شربیانی، حسین زارع، غلامحسین خدری صفحات 461-482
  پژوهش حاضر به بررسی نقاط ضعف آموزش فلسفه اسلامی در مقطع کارشناسی دانشگاه ها می پردازد. در این نوشتار با محوریت کتاب نهایه الحکمه، مباحثی از هستی شناسی، انسان شناسی، معرفت شناسی و خداشناسی بیان شده است. تکرار مطالب، بیان نشدن لوازم و نتایج مباحث، نپرداختن به مسائل و شبهه های جدید فلسفی و علمی، عدم رعایت ترتیب منطقی مباحث و منظور نشدن اهداف آموزشی ازجمله مشکلات و کاستی های این دوره است. برای ارزیابی میدانی، پرسشنامه ای تنظیم و پس از احراز استانداردسازی آن، توسط دانشجویان، دانش آموختگان و اساتید رشته فلسفه اسلامی دانشگاه های سراسر کشور تکمیل و مورد تحلیل سیستمی (SPSS و SWOT) قرارگرفته است. برابر نتایج حاصله، آموزش فلسفه اسلامی در بیان دیرینه مباحث فلسفی، علل و چرایی طرح مباحث، پرهیز از مغالطات منطقی به ویژه اشتراک لفظ، خلط مفهوم و مصداق، و لوازم و نتایج اصول فلسفی ضعف دارد. نتایج داده های پرسشنامه بیانگر ضعف در محتوای درسی، سبک های آموزشی و روش های تدریس بوده که در خاتمه پیشنهاد هایی برای بهبود وضع موجود ارائه شده است.
  کلیدواژگان: فلسفه اسلامی، نهایه الحکمه، جهان شناسی، انسان شناسی، معرفت شناسی، خداشناسی
 • داود معظمی گودرزی* صفحات 623-638
  ژیل دلوز در کتاب «منطق احساس» که شرحی بر نقاشی های فرانسیس بیکن است به صراحت و مکرر از نقد روایت می گوید؛ اما حقیقت این است که او نه روایت به طور کلی که روایت فیگوراتیو و بازنمایانه را رد می کند و از نحوه روایتی بدیل در نقاشی های بیکن سخن می گوید. موضوع این مقاله آشکار کردن این شیوه بدیل روایت نه در کار بیکن که در کار خود دلوز در این کتاب است. به زعم نگارنده دلوز در «منطق احساس» شیوه روایت بسیار جالب توجهی دارد، او در این کتاب یک کارگردان تئاتر است. او با زدودن همه عناصر روایت فیگوراتیو و بازنمایانه به دو عنصر می رسد: صحنه و فیگور، صحنه خالی و فیگور منزوی و میخکوب در صحنه. ما در کل روایت مان از «منطق احساس» تنها به این دو عنصر پایبند می مانیم و درصدد آشکار کردن نسبت های تغییریابنده میان این دو عنصریم که همچون موتور محرک روایت مان عمل می کند. اگر این دو، عناصر اصلی این روایت باشند موضوع روایت از این قرار است: رهایی فیگور منجمد در صحنه ؛ اما این آزادی بی واسطه رخ نمی دهد و شامل پنج مرحله یا پرده است: یک) انزوا و گیرافتادگی فیگور. دو) کژسانی فیگور. سه) متلاشی شدن فیگور. چهار) ناپدید شدن فیگور. پنج) تولد فیگور رهایی یافته به منزله یک بندباز، به بیان دیگر ورزشکارانگی در اتاق خواب. این پنج مرحله پنج پرده روایت اجرای تئاتری اند که در نهایت آن رهایی فیگور در بند محقق می شود.
  کلیدواژگان: دلوز، روایت، انزوا، رهایی، ورزشکارانگی در اتاق خواب
|
 • Marzieh Bigdeli, Bijhan Abdolkarimi * Pages 1-12
  This article revolves around Kierkegaard's arguments about love. Kierkegaard is a pioneer existentialism and one of the main theologians of the 19th century. Love is one of the fundamental concepts of Kierkegaard's thinking, as he dedicated one of his significant books entitled Works of Love (1847) to this concept. In this book, Kierkegaard has created a constellation of concepts related to love and has proposed a new interpretation of the Christian love. Then, he designs new concepts through separating divine love from erotic love. In modern times, love is considered a category of emotions and feelings, but for Kierkegaard it has different connotations. For him, love is a philosophical, existential and fundamental concept. He considers Christian love to be the only true love and believes that in the holy scripture, true love has found meaning in relation to God. In this article, we are going to outline Kierkegaard's opinions about divine love and love for the other and delineate the relationship between the two, while criticizing and evaluating them.
  Keywords: Soren Kierkegaard, works of love, Christian love, Agape, Philia, Eros
 • MohammadSaeed Abdollahi *, Mohsen Javadi, Muhammad Legenhausen Pages 13-29

  One of the important ethical concepts that has occupied the minds of many philosophers in the past years is the concept of "moral certainty". This means whether there are moral propositions that are so certain that no doubt or argument or evidence can face them. According to some philosophers, for example, the statement "the wrongness of killing innocent people" brings us such moral certainty. Among the philosophers who have written in this field, two basic readings of Nigel Pleasants and Michael Kober can be mentioned. Pleasant considers moral certainty to be an absolute and natural concept that is the basis of our moral judgments, and on the other hand, Kober considers moral certainty to be a relative concept and believes that our certainties are rooted in linguistic society, culture and time. In this article, we try to address the different dimensions of the concept of "moral certainty" and the importance of its application in two different and important readings.

  Keywords: Relative moral certainty, absolute moral certainty, Pleasant, Kober, Wittgenstein
 • Hamid Alaeinejad *, Morteza Hajhosseini Pages 30-49
  According to the proof-theoretic definition of the concept of logical consequence, the sentence X is a logical consequence of the set of assumptions Γ if there is an argument from Γ for X. Tarski argues that by adding any number of rules to inferential systems, there are always cases in which a sentence is intuitively the logical consequence of a set of sentences, whereas in that system it is not possible to provide an argument for that sentence. Hence, the proof-theoretic definition cannot express the intuitive concept of logical consequence. The present article examines Tarski's critique of proof-theoretic definition. Based on our study, Tarski's critique poses a serious problem to the proof-theoretic definition, but this does not mean that the model-theoretic definition is superior to proof-theoretic definition, because there are also acceptable critiques of model-theoretic definition. It seems that neither of these approaches succeed in providing an accurate definition of the intuitive concept of logical consequence for deductive systems. However, in different deductive systems, an interpretation of each of these two approaches can be presented in a way that it is consistent with other metaphysical and epistemological perspectives related to that system, and it is acceptable according to the practical goals.
  Keywords: the concept of logical consequence, proof-theoretic definition, model-theoretic definition, model-theoretic semantics, Tarski
 • Seyyed Hossein Hashemi, Aliasghar Mosleh * Pages 50-73

  Culture is one of the great themes of Bloch and Dawkins’ philosophy. They use ideas of materialism and processtual evolutionism with reduction approach to explain the cultural realm. These common aspects make a comparative/ synthetic study of their philosophy of culture- based on components “Ideas” and “Memes”- possible. The claims of this article are: 1) Bloch's processtual ontology is a proper metaphysics for Dawkins' genetics and theory of culture; 2) Dawkins' genetics explains the relation between the human biological sphere and social/historical structures. This article tries to show that the analysis of the cultural theories in Bloch and Dawkins' thought can provide genuine and profound insight into the fundamental dynamics of society and history and can more clearly explain some philosophical conceptions, for example “alienation” and “social class”. On the other side, two pair's conceptions- mainly “praxis/expanded phenotype” and “mems/plus ultra”- are complementary and can more exactly explain the relation between gene, social structures, and culture. The result of this comparative/synthetic analysis of culture are: 1) A type of philosophical “determinism” that is challenging for some basic Bloch's conceptions: utopia and hope; 2) An example -by adding the Bloch's conception of “teleology” to Dawkins' genetics- of compromising the scientific and philosophical exceptional approach.

  Keywords: Philosophical study of culture, Bloch, utopian ideas, Dawkins, MEMS
 • Behnam Rasouli *, Hamid Ahmadi-Hedayat Pages 74-99
  The purpose of the current research is to analyze the researches on the use of virtual reality in teaching and learning based on the concepts of post-phenomenology. To achieve this goal, a descriptive-analytical method has been used. Emphasizing on the most important concepts of post-phenomenology, articles on the use of virtual reality in education and learning between 2017 and 2022 were analyzed. The findings of the research in the field of virtual reality mediation in relation to the learner and the learning environment showed that among the relationships described in post-phenomenology, most of them are related to background and immersion and hermeneutic relationship, embodiment and alterity are in the next ranks. In the field of multiple applications of virtual reality technology, in the order of teaching, interaction, evaluation and motivation, it has been considered in the conducted researches. In the field of incremental structures of technology (what technology gives us), interaction and immersion, motivation, deep learning and participation can be dominant in researches, and in the field of decreasing structures of technology (what technology takes from us) in researches Such as high cost, insufficient reality, human communication, high cognitive load and losses for human health have been considered. Finally, it was suggested; so that the way of changing the experience and perception of the learners during the application of virtual reality in education and learning is investigated more closely, so that the dimensions and hidden angles of the technology are revealed for the policy makers and educational technology designers. On the other hand, it can be said that the results of this practice can help improve the quality of technology-based learning.
  Keywords: Post-phenomenology, Education, virtual reality, learning
 • Marzieh Reazeian *, Nafiseh Sate, Marzieh Sadeghi Pages 100-114
  John Hare interprets the moral gap according to Kant's teachings that is in practical reason and between moral will and human desire. He considers the first step to bridge this gap with the help of two categorical imperative: general law and the end in itself. The categorical imperative requires us to obey moral laws, because if it were not within our power, we would not be commanded to do so. So, we have to choose a rule that we can consider as a general law and act according to it; then we should be able to put humanity as our goal and prioritize other people's goals and objectives over our own desires; However, despite the evil that is inherent in humans, preferring our happiness over the happiness of others is dangerous. Using these rules leads to an internal revolution that is not possible except with divine assistance. That is, one should believe that there is a supreme good that if a person prefers the happiness of others to his own happiness and leads a virtuous life, he will be given a happiness commensurate with his virtue.
  Keywords: Moral gap, categorical imperative, will revolution, divine assistance, moral faith, antinomy
 • Zohreh Saeidi * Pages 115-129
  In his works, Kant distinguished between natural and moral man, and he drew a deep gap between natural man and moral man. To fill this gap, he has resorted to cultural man, and he has also pointed out how culture and civilization have developed throughout history. For Kant, culture plays the role of a bridge that establishes a link between the natural state and the moral state. The cultural situation in which mankind is located, while it is the achievement of human agency throughout history, it is the result of conflict in nature. The conflict mechanically drives human beings forward. Therefore, according to Kant, the growth and development of culture and civilization is, on the one hand, an acquisitive and subjective matter, and on the other hand, it is a genetic and objective matter. Now the question is, how compatible are these two approaches and how much does each of them contribute to the development of culture and civilization? To answer this question, we show with a critical method that nature and man have a contradictory nature in creating culture. In addition, the contribution of man in the development of culture is small compared to the contribution of nature.
  Keywords: nature, ethics, culture, civilization, genetic approach, acquisitive approach
 • Ahmad Ebadi * Pages 130-149
  To examine Putnam's views on the application of quantum logic is the aim of this paper. Hilary Putnam defends quantum logic in his works. According to him, classical logic cannot answer the problems arising in quantum mechanics. Therefore, we need to present a non-classical logic, namely quantum logic. Putnam argues three main reasons for the transition from classical logic to quantum: I. to be false some of the necessary truths of logic, II. have to change of logic, III. the pattern of three-valued logic. Putnam's views about this transition to quantum logic can be considered from several points: First, despite Putnam's criticism of classical logic, he defends quantum logic through the rules of classical logic. Second, it is a bulky claim to know of quantum logic as “true” logic. Third, the conclusions of the Cartesian product have changed in Putnam's analysis. Fourth, in his logic system, Putnam pays attention to “intuition” instead of relying on “axioms.” Fifth, the middle value of truth is ineffective and erroneous in quantum logic. Despite these criticisms, many of them can be answered analytically.
  Keywords: Three-Valued Logic, Adoption Logic, Necessary Truths, Methodology of Science, Kripke, Putnam
 • Azad Chireh *, Mahmoud Soufiani Pages 150-170
  In the tradition of Western political philosophy, there are two general views on the nature of power, which can be called transcendental and immanent approaches. Sovereignty or transcendental power is applied from above and gives power an essential existence and reality which is the source of legitimacy. Governmentality or immanent power is applied from below and at the micro-level of social and political structures and rejects any kind of transcendental origin for power. Historically, Hobbes is the main representative of the first approach, and Foucault is the representative of the second approach to power. According to Agamben, both of these approaches are incomplete and one-dimensional and are unable to present a coherent theory about power. Agamben tries to link these levels again in a general theory. We want to show that, according to Agamben's belief, firstly, the transcendental and immanent dimensions, are two complementary poles of a single structure. And secondly, to show how Agamben seeks the root of this two-dimensional structure of power in Christian theology and considers the paradigms of political theology and economic theology as the roots of the theories of sovereignty and Governmentality, respectively.
  Keywords: sovereignty, Governmentality, Political Theology, economic theology, bio-politics
 • Minoo Hojjat * Pages 171-189
  In "Truth by Analysis: Games, Names, and Philosophy," Colin McGinn seeks to revitalize the traditional approach to conceptual analysis. He asserts that the definition of a concept involves specifying necessary and sufficient conditions for its application, a task he deems achievable. In pursuit of this goal, McGinn critiques opposing perspectives, including that of Wittgenstein. He explores various ways to define the concept of game, and at his best, he relies on Bernard Suits' definition. This paper argues that McGinn's attempts fall short and affirms the significance of Wittgenstein's insight. It critiques all definitions put forth by McGinn, particularly that of Suits, presenting counterexamples to challenge them. Furthermore, the paper uncovers deeper misconceptions underlying these criticisms: McGinn expects family resemblance to serve as both the necessary and sufficient conditions for applying a concept and perceives it as a theory explaining how concepts refer to their extensions, contrasting with Wittgenstein, who does not aim to develop a theory and does not propose family resemblance as a sufficient condition for a concept's application.
  Keywords: Wittgenstein, Essentialism, game, necessary, sufficient conditions, Bernard Suits, prelusory goal, lusory goal
 • Hadi Salari, Ali Salmani * Pages 190-209
  Concept of sublime has a long record. The record refers usually to ancient Greece but in modern time emerged a challenge, That sublime debated under aesthetics. Kant debated the sublime in his philosophy under aesthetics too. Imagination has special importance in discussion of the sublime. This discussion has other aspects in Kant's philosophy that we must regard to them. In critique of pure reason, imagination participates with understanding and sense, consequently in current interpretations Kant's work is epistemology; it provides conditions of possibility of objectivity in first critique. But in Critique of the Power of Judgment, imagination has a free operation in test judgment, it is in a free harmony with understanding. In theory of the sublime, imagination has relation with reason here feeling of the sublime is similar to morel feeling. Thus it reveals the unity of total determination of man. Therefore we understand the nature as exhibition of supersensible.
  Keywords: Sublime, imagination, reason, reflecting, power of judgment, Idea
 • Mahdi Saadatmand *, Ali Babaei Pages 210-226
  The importance of recognizing the type of attribution between the knower and the known is determining the position of knowledge in the worldview approach and its epistemological function. The main question of this research is: What is the meaning and function of the type of attribution between the knower and the known with the evolution in the philosophical principles? According to the originality of nature, the type of this attribution is the categorical attribution, assuming the duality of the two sides of the attribution, causes problems such as the validity of knowledge, the distinction between the knower and the known, and the problems of mental existence. According to the originality of the existence of gradational oneness, the type of this attribution is the illuminative attribution. In this type of attribution, the knowledge of knower, in a longitudinal and gradational relationship, becomes the cause of the creation of known, and finally according to the originality of the existence of personal oneness, the unity between the knower and the known can be stated and the type of attribution is qāyúmi attribution. The findings of the research show that according to the three philosophical journeys, by passing from multiplicity to unity, the gradational aspect gives its position to unity between the knower and the known, until in the third journey, the presence and intuition of the knower appears in the mirror of his manifestations.
  Keywords: knowledge, Mullā Ṣadrā, Categorical Attribution, Illuminative Attribution, Qāyúmi attribution
 • Hojatollah Soltanifar *, Reza Gandomi Nasrabadi Pages 227-245

  "Nihilism" in Nietzsche's speech became a Philosophical problem. He called "nihilism", as "the meaninglessness of everything", criticizing the history of the western metaphysics, he considered Platonism and Christian ethics values to be the most important factors in the emergence of nihilism. Finally, with the creation of "superman" and on the basis of the same "humanist metaphysics", he sought to overcome nihilism. But Heidegger studied "nihilism" not in terms of values, but from an ontological point of view. By criticizing the whole western metaphysical thought, he considered "metaphysics" to indicate a kind of relationship with Being in which Being itself sinks behind a curtain of veils into the abyss of oblivion and neglect. In an ontological explanation, he considers "nihilism" to be equivalent to this "neglect and forgetfulness of Being" and on this basis, he introduces "the history of Western thought" as "the history of nihilism development". From this point of view, with the perfection of metaphysics, more perfect manifestations of nihilism are also realized. As far as today, in the "Technological Enframing" which is the final form of metaphysics, "technological nihilism" has determined the world and man in a nihilistic form, in the mood of ordering as standing-reserve. According to Heidegger, in facing this situation, we have no more than two options, either to submit to a complete destruction or to find a way to overcome it.

  Keywords: Nihilism, being, Technology, Gestell, Nietzsche, Heidegger
 • Nader Shayganfar * Pages 246-258
  The Banshees of Inisherin by Martin McDonagh (1970- ) is black tragicomedy film. In this film, despite representation of the first fantastic scenes of the film, suddenly, all those beautiful images of the island turn into darkness and misery. Relied on the thoughts of Hannah Arendt (1906-1976), the political philosopher of the 20th century, this research tries to show why, despite all the initial beauties, in the end we see fire, war, death, immigration and misery and dissatisfaction. In this article, the focus of the discussion is based on three basic concepts in Arendt's book The Human Condition: labor, work and action. In the end, it is tried to show that it is the lack of the concept of action that causes all the darkness, bitterness and misery at the end of the film. In fact, this article tries to show that the desired trinity in the human world in Arendt's human condition must be realized together and side by side. Because the absence of action or ignoring and not understanding its ontological position causes the misery of the human world.
  Keywords: The Banshees of Inisherin, Martin McDonagh, Hannah Arendt, The Human Condition, Misery
 • Hassan Abbasi Hosseinabadi * Pages 259-276
  This question what human truth is? And what components it has, is expressed and answered in Uthulujiyya. Therefore, in this research, we want to examine the place of human in the arc of descent and the arc of ascent and answer these questions: how does human have a hierarchy in the arc of descent and ascension, and what does hierarchy in the arc of descent, and what are the ways to return in the ascending arc? The author of Uthulujiyya introduces thinking Soul as the truth of man and examines the encounter of a rational and thinking man with existence in the material world as well as the world of intellects, and it explains the purpose of the creation of the soul in the material world in the cycle of the arc of descent and ascension. He presents the three stages of human's intellectual, spiritual and sensual descent and introduces ways such as meditation and spiritual effort to purify the soul in order to return to the original position. the arc of descent into the system of grace and illuminations is from top to bottom, and the soul of human is one of its hierarchies, and the soul of human takes the way of return and ascent.
  Keywords: Human, Soul, Uthulujiyya, descending arc, ascending arc
 • Hassan Gheibipour, Ali Karbasizadeh *, MohammadJavad Safian Pages 277-296

  Since Vattimo's interpretation of Nietzsche requires examining the views of Heidegger and Dilthey as his main points, Therefore, in this article, we intend to first mention Heidegger's interpretation of Nietzsche, as the last metaphysical philosopher of the West, in which Heidegger to justify his goal; which is a re-evaluation of the history and experience of the West, deals with Nietzsche's interpretation. Then, briefly, we discuss Dilthey's interpretation of Nietzsche, as a philosopher of life, in which the closeness of Heidegger's and Nietzsche's thinking is emphasized. In the end, by explaining Vatimo's interpretation of Heidegger's Nietzsche, we show that, contrary to Heidegger's opinion, by examining Nietzsche's interpretation of modern nihilism and its connection with postmodern nihilism, he calls him the first postmodern philosopher. And it shows that it is Nietzsche who should be read as the first postmodern philosopher, not Heidegger, and the reason for these different perceptions and interpretations presented by Nietzsche, itself expresses the sensitive position of Nietzsche's philosophy at the end of metaphysics

  Keywords: Vattimo, Nihilism, Heidegger's Nietzsche, Modernity, Post modernity, Weak Thought
 • Hassan Fathi *, Maryam Shahmoradi Pages 297-312
  Stoicism was an outstanding one among the Hellenistic schools, and have had a great influence on Greek and Roman life. Among its teachings the so called conatus (self-preservation) specially has been asserted as the first command of every thing’s nature: the first instinct and the first desire of every living creature is an effort for preserving itself in accordance with nature. Thus, the virtual life for a man is a life according to nature. The so-called suicide, on the other hand, has been an act of frequency among Stoic philosophers: a considerable number of them committed a voluntarily death. Is this inconsistent with their so-call conatus? Though they sought to avoid Platonic dualism between the sensible and the intellectual, nevertheless they accepted that the logos was the true-self of man and nature, and human reason was immortal for them. They condemn any kind of suicide, as well rejecting the passion-rooted seeking of saving life for any price. According to the Stoics, the death of an ideal wise is the same as conformity to nature and reason, whether it happens so-called “naturally” or of her/his own free will; because for such a person, will, nature and reason are compatible with each other. But since they have not considered anyone, not even their leaders, as an example of absolute wisdom, in fact, no suicide attempt can be considered entirely approved by them. Readiness for death among the Stoics must be seen as a foundation of calm and active life in individual and social life recommended by them: calm spiritually, active practically.
  Keywords: Stoicism, death, Suicide, Conatus, body, mind, reason
 • Qodratullah Qorbani * Pages 313-327
  Religion has different aspects and dimensions including doctrinal, moral, empirical, mythical-narrative, ritual, social, and material ones. Religious experience is one of the dimensions of religion and is a significant religious fact and aspect that has diverse relations with other dimensions of religion. Hence, recognizing the kind of religious experience’s relations with religion’s dimensions has its special significance. So the question of research is what relations can be conceivable between religious experience and the dimensions of religion? To answer such a question, first, we should pay attention to the importance of different tendencies toward religion and religious experiences, that is, our understanding of religious experience defines its relation with religion’s dimensions. Our understanding of religion, also, is significant in determining its essence and diverse aspects or dimensions. In this case, considering two important religious traditions of the world, namely classic monotheism and atheism, we can notice the significance of the Transcendent Being or Sacredness/Divine aspect of religion, and think of some dimensions of religion such as doctrinal, moral, mythical-narrative, empirical, social, ritual or material that each one has its special relation with religious experience, although creedal and ritual ones can be more respectable. In this case, it seems the doctrinal dimension can make or interpret religious experiences, ritual and worshiping dimention shows and manifests its symbolic repeatation. Mythical-narrative one can transfer virtues of religious experiences to the next generations, moral one can make and extend the results of religious experiences, and material one can manifest externally and make the background for the next religious experiences. In the meantime, paying attention to noticeable theories such as essentialism and structuralism about religious experiences, and dividing them into two nouminous and intuitive-theoretical experiences, can make complicated and plural of their relations with some dimensions of religion.
  Keywords: Religious Experiences, religion’s dimensions, Creeds, Rituals, numinous, Theism
 • Hossein Kalbasi Ashtari *, Mehrdad Ahmadi Pages 328-344
  For Heidegger Dasein as thrown projecting temporalize it's own being. Selfhood Dasein existing against is neutral to any apriori determination and as such it is ungraspable for any representation to assume an ideal self. On the other hand Dasein as disclosing is opened to future and through this openness it is the site of pure difference. For Heidegger the essential openness to difference is as primordial as occurring from the horizon of future and for the sake of itself. This existential for the sake of as the constitution of every average goal made possible by the fact that Dasein in its being is delivered to itself and there is no representational normativity to guarantee the life as a whole. Due to this the basic determination of an authentic self is being in accordance with the logic of neutral self namely difference. We will put it in the article self-transformation and argue that this basic determination of authenticity is made possible through being anxiety for being-in-the-world as such. This is what we will call Eudaimonia. We call the way of relating to the world through anxiety, Dasein's eudaimonia, and consider it the basis of selfhood. Selfhood as eudaimonia requires Dasein to acquire its inherent power for its self-transformation and align with the logic of its inherent realm, which is the place of absolute emergence of the difference of existence from beings. This conformity is the relation of the self to the realm of the self or the being-there of self.
  Keywords: self-determination, Self-transformation, Anxiety, freedom
 • Mohammad MOHAMMADI-AGHDASH *, Vahid NEJAD MOHAMMAD Pages 345-362

  The exploration of laughter’s philosophical significance within the realm of performing arts, particularly the French classical theatre of the seventeenth century, reveals a profound connection to the comedic genre. This literary form, characterized by its gentle yet satirical nature, aims to critique and amend the behavioral and societal flaws of individuals. It often portrays a protagonist whose moral attributes and actions defy societal norms, depicted on stage in an exaggerated manner, amplified and interwoven with theatrical techniques such as verbal wit, comedic behavior, and the humorous repetition of scenarios. Through this lens, comedic dialogue not only elicits laughter but also conveys an ethical message, emerging from the critique of society’s distasteful customs and pervasive misconceptions. The comic and humorous approach offers a fresh, conciliatory perspective on life, contrasting the somber, oppressive reality presented in tragedy, thus serving as a potent vehicle for engaging diverse social groups. This study briefly touches upon the history and evolution of the laughter element, or the comedic genre, within French literature of the sixteenth and seventeenth centuries. It delves into the critical issue and examines the techniques and performances that induce laughter in The Miser, extending the discussion to encompass the philosophy of laughter.

  Keywords: Molière, Comedy, The Miser, Laughter, Humor
 • Hamed Mavaniehei *, Alinaqi Baqershahi, Fatemeh Mousavi Pages 379-398
  In this article, we want to think about the concept of desire in the philosophy of Deleuze and Guattari, and through it, to understand Deleuze's ontology of the concept of "event". In formulating the concept of "desire", they are looking for an answer to the problem of the chaotic world of contemporary man. A world where for its resilience contemporary man seeks refuge in all kinds of ways of escape. Deleuze and Guattari create a new conceptual system centered on the concept of "desire" in order to answer the why of this situation and draw ways to avoid it. In this text, we tried to analyze the concept of desire from their point of view in connection with the concept of "Apparatus" by Foucault-Agamben and Finally, we should approach a new understanding of the concept of the event as its escape from the relativistic postmodern challenge. An understanding that Deleuze included in the concept of "life power" in his last writing and in this context, he offers us a strange and yet familiar view of "life".
  Keywords: Apparatus, desire, Event, Power, Deleuze, Guattari
 • Kazem Hani * Pages 399-417
  Although Aristotle is the first philosopher who separates theoretical and practical wisdom from each other, but before Aristotle, Plato also paid attention to the separation or non - separation of theoria and praxis. According to Plato, the virtue is knowledge; That is, self - knowledge is the same virtue and arete of a person. Therefore, in Plato's philosophy, it can be said that theoria and praxis are not separate from each other. At the same time, Plato believes that if we want to become virtuous by will and intention, we must resort to philosophy; That is, philosophy is considered as praxis to provide a certain theoria and purpose. Therefore, it can be said that Plato proposed the separation of theoria from praxis. Now, according to this introduction, important issue arises: Are theoria and praxis separate from each other in Plato's philosophy? This article tries to examine the above question from the viewpoint of Martin Heidegger and Hans - Georg Gadamer. While Heidegger believes that Plato by proposing the separation of theoria from praxis and also the precedence of theoria over praxis, has provided the ground for the formation of metaphysics and as a result the forgetting of Being, Gadamer believes that in Plato's philosophy, theoria and praxis are not separate from each other. In Gadamer's view, many of Plato's doctrines such as the doctrine of ideas, the ideal state, etc., have derived from his practical considerations.
  Keywords: Plato, Heidegger, Gadamer, theoria, Praxis
 • Mahdi Homayouni, Asghar Fahimifar *, Hamidreza Mahboubi Arani Pages 418-438

  According to Martin Heidegger, the work of art reveals the truth. But this is not in every work of art, but only in a real art! But which work has the possibility of accepting the title of a real art? Heidegger himself has mentioned some of these works. But how can a criterion be extracted from The Origin of the Work of Art? A criterion that can assess whether the work has the ability to approach what Heidegger calls a work of art? Can this criterion be applied to artistic mediums, other than what Heidegger himself discussed? Medium like cinema? In this research, we have tried to provide a criterion for evaluating the film; The terms of this criterion are: non-representation, non-abstraction from everydayness and non-belonging. In the continuation of the research, just to reveal the proposed criterion, the movie The Wind Will Carry Us directed by Abbas Kiarostami was discussed and the criterion terms were evaluated for that movie. This film satisfies the terms of criterion. Based on this, it can be said that based on Heidegger's thought, a criterion can be obtained regarding artistic medium such as cinema.

  Keywords: Martin Heidegger, The Origin of the Work of Art, Criterion for Movie Evaluation, Abbas Kiarostami
 • Mikael Jamalpour * Pages 439-460
  Since its establishment and formation by the advanced philosophers, especially Hakim Abu Nasr Farabi, Islamic philosophy has experienced various changes, one of which is "change of location" which is usually accompanied by content changes; For example, philosophy in the Baghdad period has characteristics that change into other characteristics in the Khorasan period. In the same way, Islamic philosophy in the territory of Azerbaijan (6th to 8th lunar centuries) has other coordinates, one of which is the noticeable tendency of the writers of philosophical texts in Persian language. Today, in the shadow of this desire and interest in the Persian writing of the philosophers of that era and country, we have a legacy of valuable research works, which both in terms of strengthening the Persian language and in terms of using the capacity of that language in conveying philosophical concepts and issues, are part of the precious treasures of our intellectual culture. Are considered The present research has been organized based on the library method and the following findings are the result of this research and investigation: 1- The Persian writing of philosophers of the Azerbaijani school is focused on the existence of the capabilities of this language in transmitting intellectual concepts; 2- The authors of treatises and philosophical books in Persian, along with the use of Arabic language, sought to benefit the general public from intellectual knowledge; 3- Preservation of national identity with a component called Persian language is another motivation of the authors of philosophical works in Persian language.
  Keywords: Persian language, Azerbaijan philosophical school, Sohrevardi, Khajeh Nasiruddin Tusi, Tabriz, Maragheh
 • Ebrahim Amrani *, Reza Rasouli Sharabiani, Hossein Zare, Gholamhossein Khedri Pages 461-482
  The present study examines the weaknesses of teaching Islamic philosophy at the undergraduate level of universities. In this article, focusing on the book Nahayeh al-Hikma, topics of ontology, anthropology, epistemology and theology have been expressed. Repetition of the contents, failure to state the materials and results of the discussions, failure to address new philosophical and scientific issues and doubts, failure to follow the logical order of the discussions, and failure to understand the educational goals are among the problems and shortcomings of this course. For field evaluation, a questionnaire was prepared and after its standardization was verified, it was completed by students, graduates and professors of the field of Islamic philosophy of universities across the country and subjected to systematic analysis (SPSS and SWOT). According to the results, Islamic philosophy education is weak in the long-standing explanation of philosophical topics, the reasons and whys of discussions, avoiding logical fallacies, especially the sharing of words, confusion of concepts and examples, and the accessories and results of philosophical principles. The results of the questionnaire data show the weakness in the course content, teaching styles and teaching methods, and in the end, suggestions are made to improve the current situation.
  Keywords: Islamic philosophy, Nahayat al- Hekmah, cosmology, anthropology, Epistemology, Theology
 • Davood Moazami Goodarzi * Pages 623-638
  Gilles Deleuze in the "Logic of Sensation" that is a reading of the paintings of Francis Bacon, explicitly criticize the narration. But in fact he criticizes figurative and representational narration, and highlight an alternative narration that exist in the work of Bacon. Our problem in this article is this alternative narration, not in the works of Bacon but in the work of Deleuze himself, in this book. I think Deleuze have a very interesting narrative attitude in this book, he is a theater director. Through elimination of all the figurative and representational narrative elements, Deleuze receive two elements: scene and figure. Empty scene and isolated figure in the scene. We adhere to these two element in the whole of our narration and reveal changeable relations between these two element, changeable relations that operate as engine of our narration. If these two elements are main elements of our narration, the theme of our narration is this: liberation of the frigid figure. This liberation had five step for figure: 1) isolation. 2) deformation 3) dissipation 4) disappearation 5) liberated figure as an acrobat, in other words, athleticism in the bedroom. These five step are five step of a theater that in the end of that, occur the liberation of the figure.
  Keywords: Deleuze, narration, Isolation, liberation, athleticism in the bedroom