فهرست مطالب

سلامت و مراقبت - سال بیست و پنجم شماره 4 (زمستان 1402)

فصلنامه سلامت و مراقبت
سال بیست و پنجم شماره 4 (زمستان 1402)

 • تاریخ انتشار: 1403/02/09
 • تعداد عناوین: 8
|
 • مریم صادق زاده، کاظم شریعت نیا*، نرگس رسولی صفحات 312-324
  زمینه و هدف

  سلامت روان به طور جدی به حالت های عاطفی مانند احساسات، واکنش های استرسی، انگیزه ها و روحیه فرد بستگی دارد. این حالت ها نحوه تفکر، احساس و رفتار ما را شکل می دهد و بیشتر آن ها از عملکرد تطبیقی حمایت می کنند. این پژوهش با هدف ارائه مدل ساختاری نقش واسطه ای تحمل پریشانی بین ذهن آگاهی، بدتنظیمی هیجانی و روان رنجورخویی با سلامت روان در شرایط کرونا اجرا شد.

  روش کار

  پژوهش حاضر از نوع همبستگی و معادلات ساختاری بود. از بین پرستاران شاغل در بیمارستان های شهر بجنورد در سال 1400 (700 نفر)، تعداد 249 نفر به روش نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند. به منظور جمع آوری داده ها از پرسشنامه های ذهن آگاهی، بدتنظیمی هیجانی، تحمل پریشانی، رگه پنج عاملی شخصیت و سلامت روان استفاده شد. داده ها با استفاده از روش های آماری همبستگی پیرسون و مدلسازی معادلات ساختاری مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. تحلیل های آماری با نر م افزارهای SPSS-27و LISREL-9.5 انجام شد.

  یافته ها

  نتایج آزمون معادلات ساختاری نشان داد که مدل پژوهش از برازش متوسط تا مناسب برخوردار است. بر این اساس، نتایج نشان داد متغیرهای پیش بین (ذهن آگاهی، بدتنظیمی هیجان، روان رنجوری و مدل میانجی (تحمل پریشانی) ، توانستند 68 درصد از واریانس متغیر ملاک (سلامت روان) را تبیین کنند. مطابق نتایج، دو متغیر ذهن آگاهی و بدتنظیمی هیجان هم به طور مستقیم و هم با میانجی گری تحمل پریشانی بر سلامت روان موثر بودند، در حالی که متغیر روان رنجورخویی فقط به طور مستقیم بر سلامت روان، تاثیر داشت (0/05< p).

  نتیجه گیری

  نتایج نشان داد که ذهن آگاهی پایین، بد تنظیمی هیجان، ویژگی شخصیتی روان رنجوری بالا و عدم تحمل پریشانی در پرستاران، موجب برهم زدن سلامت روان در آنها می شود. این نتایج می تواند اطلاعات ارزند ه ای را در زمینه استفاده از روش های نوین روان شناختی برای کارکنان بیمارستان ارائه نماید و متخصصین را به استفاده از روش های کارآمد جهت بهبود عملکرد افراد و استفاده از راهبرد های سازگارانه تنظیم هیجان و به دنبال آن افزایش بهزیستی روان شناختی پرستاران ترغیب نماید.

  کلیدواژگان: ذهن آگاهی، بدتنظیمی هیجان، روان رنجوری، تحمل پریشانی، سلامت روان
 • پونه اشبه، سجاد امیری بنیاد، آرزو کرمپوریان*، بهناز علافچی، فاطمه عباسی صفحات 325-334
  زمینه و هدف

  بنظر می رسد مراقبت های پرستاری از دست رفته توسط عواملی مانند حمایت اجتماعی کنترل می شوند. مطالعه حاضر با هدف تعیین ارتباط حمایت اجتماعی درک شده و مراقبت های پرستاری از دست رفته در پرستاران انجام شده است.

  روش کار

  در این پژوهش توصیفی همبستگی، تعداد 156 پرستار شاغل در مراکز آموزشی- درمانی شهر همدان به روش نمونه گیری تصادفی طبقاتی انتخاب شدند. ابزار گردآوری داده ها شامل چک لیست مشخصات دموگرافیک، مقیاس حمایت اجتماعی ادراک شده زیمت و همکاران و پرسشنامه مراقبت های پرستاری از دست رفته کالیش و ویلیامز بود. تجزیه و تحلیل داده ها در نرم افزار SPSS-24 و با آمار توصیفی و آزمونهای ضریب همبستگی اسپیرمن، من- ویتنی و کروسکال- والیس انجام شد.

  یافته ها

  نتایج مطالعه نشان داد که بیشتر پرستاران شرکت کننده در مطالعه زن (53/8%) و دارای مدرک کارشناسی (82/7%)، بودند. میانگین نمرات حمایت اجتماعی درک شده و مراقبت های پرستاری از دست رفته، به ترتیب برابر با 5/74 ±45/35 و 6/92 ±32/46 بود. بین حمایت اجتماعی درک شده و مراقبت پرستاری از دست رفته، ارتباط منفی و معنی دار آماری وجود داشت (0/001 >p، 0/329- =r).

  نتیجه گیری

  با توجه به وجود ارتباط منفی بین حمایت اجتماعی درک شده و مراقبت های پرستاری از دست رفته، پیشنهاد میشود مدیران ذیربط، در جهت افزایش میزان حمایت های اجتماعی از پرستاران بکوشند تا بدین ترتیب به کاهش میزان مراقبت های پرستاری از دست رفته و نهایتا بهبود کیفیت خدمات پرستاری ارائه شده به مددجویان، کمک نمایند.

  کلیدواژگان: حمایت اجتماعی درک شده، مراقبت های پرستاری از دست رفته، پرستاران
 • سمیه زارعی، آرزو نجاتیان* صفحات 335-345
  زمینه و هدف

  ناباروری یک رویداد منفی بسیار مهم در زندگی است که منجر به مشکلات روانی و تجربیات تنش زای هیجانی می شود. هدف از پژوهش حاضر تعیین تاثیر مشاوره گروهی با رویکرد آدلری بر اضطراب وجودی و شفقت به خود در زنان نابارور بود.

  روش کار

  این پژوهش از نوع نیمه آزمایشی با طرح پیش آزمون- پس آزمون و با گروه کنترل بود. جامعه آماری شامل کلیه زنان نابارور مراجعه کننده به مرکز ناباروری شهرستان کنگاور در سال 1400 بود که از بین آنها تعداد 34 نفر به روش نمونه گیری در دسترس انتخاب و بصورت تصادفی در دو گروه آزمایش (17 نفر) و کنترل (17 نفر) قرار گرفتند. برای گروه آزمایش، مشاوره گروهی با رویکرد آدلری در 11 جلسه 90 دقیقه ای در طول چهار هفته اجرا شد، در حالی که گروه کنترل آموزشی دریافت نکردند. ابزار جمع آوری داده ها شامل پرسشنامه های اضطراب وجودی گود (1974) و شفقت به خود نف (2003)  بود که برای هر دو گروه، پیش از مداخله (یک روز پیش از شروع آموزش ها) و پس از مداخله (یک روز پس از اتمام جلسات آموزشی) تکمیل شد. جهت تجزیه و تحلیل آماری داده های بدست آمده، از تحلیل کوواریانس چندمتغیری در نرم افزار SPSS-24 استفاده شد.

  یافته ها

  نتایج نشان داد که مشاوره گروهی با رویکرد آدلری بر ابعاد اضطراب وجودی یعنی بی هدف بودن کارها (39/76F= و 0/001> p)، بی ارزش بودن معنای زندگی (31/22 =F و 0/001> p)، عدم علاقه نسبت به انجام کارها (29/05 =F و 0/001> p)، عدم توانایی در متقاعد کردن دیگران (35/43= F و 0/001> p) و عدم احساس مسئولیت نسبت به دیگران (42/56F= و 0/001> p)، همچنین بر شفقت به خود (45/33 =Fو 0/001> p) تاثیر معنی داری داشت.

  نتیجه گیری

  نتایج نشان داد که مشاوره گروهی با رویکرد آدلری به طور معناداری سبب بهبود شفقت به خود و کاهش اضطراب وجودی در زنان نابارور می شود، بنابراین استفاده از این مداخله برای زنان نابارور پیشنهاد می شود.

  کلیدواژگان: اضطراب وجودی، رویکرد آدلری، شفقت به خود، مشاوره گروهی
 • راضیه اسمعیلی*، مهناز علی اکبری، امین رفیعی پور صفحات 346-359
  زمینه و هدف

  جراحی استومی در مبتلایان به سرطان روده، به آسیبهای روحی و روانی منجر میشود که سرمایه های روانشناختی بالا در فرد میتواند از شدت این آسیبها بکاهد. پژوهش حاضر با هدف مقایسه اثربخشی دو روش گروه درمانی مبتنی بر شفقت و ذهن آگاهی بر سرمایه های روان شناختی بیماران مبتلا به سرطان روده دارای استومی انجام شد.

  روش کار

  این پژوهش از نوع نیمه آزمایشی پیش آزمون- پس آزمون با گروه کنترل بود. از بین بیماران مبتلا به سرطان روده دارای استومی که به منظور درمان در سه ماهه دوم سال 1398 به بیمارستان امام حسین (ع) تهران مراجعه کرده بودند، تعداد 45 نفر که واجد شرایط بودند به روش در دسترس، انتخاب و به شیوه تخصیص تصادفی بلوک بندی شده در سه گروه 15 نفری (مداخله 1، مداخله 2 و کنترل) قرار گرفتند. در گروه اول درمان مبتنی بر شفقت و در گروه دوم درمان مبتنی بر ذهنآگاهی، هر کدام به مدت 8 جلسه 45 دقیقه ای اجرا شد. داده ها با استفاده از پرسشنامه سرمایه روان شناختی لوتانز (2007) در مراحل پیش آزمون و پس آزمون گردآوری و از طریق تحلیل واریانس و با استفاده از نرم افزار SPSS-24 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. 

  یافته ها

  نتایج نشان داد که هر دو روش گروه درمانی مبتنی بر شفقت و ذهن آگهی بر سرمایه های روان شناختی در بیماران مبتلا به سرطان روده دارای استومی موثر هستند (0/001<p). همچنین نتایج آزمون بونفرونی و میانگین های تعدیل شده حاکی از تاثیر بیشتر روش گروه درمانی مبتنی بر شفقت نسبت به گروه درمانی مبتنی بر ذهن آگهی بر افزایش تاب آوری، خوش بینی و خودکارآمدی بود (0/001<p).

  نتیجه گیری

  با توجه به تاثیرات مثبت هر دو روش فوق بر سرمایه های روانشناختی، مشاوران و درمانگران می توانند از مداخلات روانشناختی نظیر گروه درمانی مبتنی بر شفقت و مبتنی بر ذهن آگهی در بهبود سرمایه های روان شناختی بیماران مبتلا به سرطان روده دارای استومی استفاده نمایند.

  کلیدواژگان: استومی، درمان مبتنی بر ذهن آگاهی، درمان مبتنی بر شفقت، سرطان روده، سرمایه های روان شناختی
 • حکیمه واحدپرست، سیده سارا حسینی، مسعود بحرینی، راضیه باقرزاده* صفحات 360-372
  زمینه و هدف

  ناسازگاری زناشویی با بیماری مزمن رابطه ای دو سویه دارد. با توجه به اهمیت سازگاری زناشویی در مبتلایان به بیماری های مزمن، بررسی عوامل مرتبط با سازگاری زناشویی حائز اهمیت است. پژوهش حاضر با هدف تعیین ارتباط باور غیر منطقی و سازگاری زناشویی در زوجین مبتلا به بیماری مزمن شهر بوشهر انجام گردید.

  روش کار

  مطالعه حاضر، یک پژوهش مقطعی از نوع توصیفی- همبستگی بود که در سال 1401 روی 92 زوج (184 نفر)، که یک یا هر دو نفر آنها به حداقل یکی از شایعترین بیماری های مزمن، مبتلا بوده و به مطب های متخصصین داخلی و قلب، کلینیک های تخصصی و مراکز جامع سلامت شهر بوشهر مراجعه نموده بودند، با روش نمونه گیری در دسترس انجام شد. ابزار گردآوری داده ها شامل فرم اطلاعات جمعیت شناختی، پرسشنامه سازگاری زناشویی گراهام بی اسپنیر و فرم کوتاه پرسشنامه باورهای غیرمنطقی جونز بود. داده ها پس از جمع آوری با نرم افزار SPSS-20 و با استفاده از آزمون های ضریب همبستگی پیرسون، رگرسیون خطی تک متغیره و چند متغیره سلسله مراتبی، تحلیل شد. سطح معنی داری در تمام موارد کمتر از 0/05 در نظر گرفته شد.

  یافته ها

  میانگین نمره کل باور غیرمنطقی زنان و همسرانشان به ترتیب 23/60 ±111/21 و 25/24±105/24 و نمره سازگاری زناشویی زوجین (متوسط نمره زنان و همسرانشان) 18/36±102/50 بود. 38 درصد زوج ها، ناسازگاری زناشویی داشتند. هیچ یک از حیطه های باور غیرمنطقی در زنان، با سازگاری زناشویی در ارتباط نبود. از بین حیطه های باور غیرمنطقی در مردان، حیطه درماندگی در برابر تغییر با سازگاری زناشویی ارتباط منفی و معنی دار داشت (0/05>p).

  نتیجه گیری

  نتایج نشان دهنده تاثیر باورهای مردان بر سازگاری زناشویی زوجین بود. بنابراین لازم است متخصصین روانشناسی و مشاوران خانواده هنگام مشاوره دادن به زوجین با ناسازگاری زناشویی به ویژه مبتلایان به بیماری مزمن، عوامل موثر بر ناسازگاری از جمله باورهای غیرمنطقی مردان، به ویژه درماندگی در برابر تغییر را شناسایی نمایند تا بتوانند با مشاوره مناسب این گونه باورها را کاهش دهند.

  کلیدواژگان: باورها، تعارض زناشویی، سازگاری زناشویی، بیماری مزمن، زوجین
 • زهرا مرتضی زاده، معصومه ازموده*، تورج هاشمی، شعله لیوارجانی صفحات 373-384
  زمینه و هدف

  رضایت زناشوئی و شادکامی از دغدغه هایی است که در زندگی زناشوئی کودک همسران قابل بررسی است. پژوهش حاضر به منظور تعیین اثربخشی آموزش مهارت های زناشویی بر شادکامی و رضایت زناشوئی زنان کودک همسر انجام گرفت.

  روش کار

  مطالعه حاضر از نوع نیمه تجربی قبل و بعد با گروه کنترل بود. جامعه آماری پژوهش، تمامی زنان کودک همسر مراجعه کننده به مرکز مشاوره امید ترنم شهرستان شبستر در سال 1401 بودند که از بین آنها، تعداد 30 نفر به روش نمونه گیری در دسترس انتخاب و به صورت تصادفی در دو گروه آزمایش (15 نفر) و کنترل (15 نفر) جایگزین شدند. روایی محتوائی بسته آموزشی توسط اساتید راهنما و مشاور و 6 نفر از اساتید مشاور خانواده و روان شناس تایید شد. از ابزار پرسشنامه رضایت زناشوئی هودسن و پرسشنامه شادکامی آکسفورد به عنوان پیش آزمون- پس آزمون در این پژوهش استفاده شد. سپس برنامه آموزشی طراحی شده در 8 جلسه یک ساعته در همان مرکز مشاوره اجرا گردید. در نهایت، داده ها با استفاده از تحلیل کوواریانس و در نرم افزار SPSS-23 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.

  یافته ها

  نتایج نشان داد آموزش مهارت های زناشوئی نظیر مهارت های تنظیم هیجان، تنظیم روابط عاطفی، مهارت های زندگی و مهارت های ارتباطی و رفتاری در افزایش رضایت زناشوئی و شادکامی زنان کودک همسر موثر بود (0/001<p).
   

  نتیجه گیری

  با توجه به یافته های مطالعه، می توان با آموزش و توانمندسازی زنان کودک همسر، برخی از چالش های زندگی زناشوئی نظیر عدم رضایتمندی زناشوئی و عدم شادکامی آنان را در زندگی کاهش داد.

  کلیدواژگان: مهارت های زناشوئی، رضایت زناشوئی، شادکامی، کودک همسری
 • عفت مظاهری*، اکرم قهرمانیان، وحید زمان زاده، لیلا ولیزاده صفحات 385-399
  زمینه و هدف

  در زنان مبتلا به سرطان پستان که دارای فرزند هستند، با توجه به بار بیشمار بیماری، ممکن است نحوه ایفای نقش مادری تغییر یابد. هدف این مطالعه، تبیین فرایند ایفای نقش مادری در زنان مبتلا به سرطان پستان بود.

  روش کار

  مطالعه حاضر با رویکرد نظریه زمینه ای انجام شد. مشارکت کنندگان زنان مبتلا به سرطان پستان دارای فرزند زیر 16 سال بودند که با استفاده از روش های نمونه گیری هدفمند و نظری وارد مطالعه شدند. گردآوری داده ها به وسیله مصاحبه عمیق غیرساختارمند با 23 مادر، 4 فرزند، 2 همسر و 2 مشارکت کننده از پرسنل درمانی طی اردیبهشت ماه 1397 تا دی ماه 1398در مرکز انکولوژی شهید قاضی طباطبایی دانشگاه علوم پزشکی تبریز و موسسه خیریه ریحانه انجام گرفت. داده ها با روش اشتراوس کوربین (2008) تجزیه و تحلیل شدند.

  یافته ها

  تحلیل داده‏ ها برای زمینه، چهار طبقه اصلی «محدودکننده های جسمانی نقش»، «بار روانی بیماری»، «پیامدهای فرزندی درک شده توسط مادر»، و «حمایت ها: بودن با و برای مادر» را شناسایی کرد. مادران از سه راهبرد اصلی شامل «آماده سازی خود»، «باز سازماندهی نقشها» و «بازسازی خود و خانواده» برای دستیابی به پیامد «ثبات نقش مادری باز تعریف شده» استفاده می کردند. طبقه مرکزی مطالعه تحت عنوان «الگوی مشارکتی نظارتی» در ایفای نقش مادری نامگذاری شد. مادران توانستند با قالب بندی الگوی مشارکتی نظارتی، نقش مادری خود را به عنوان مادری عادی جدید، تداوم بخشند.

  نتیجه گیری

  مادران توانستند با به کارگیری الگوی مشارکتی نظارتی و به کمک جایگزین های نقش و رهایی تدریجی از وابستگی به دیگران، توانایی پاسخ به انتظارات نقش مادری از خود را افزایش دهند. لذا، شناسایی این الگو و راهبردهای به کار رفته می تواند به متخصصین مراقبت سلامت کمک کند تا با حمایت و ارائه مشاوره و آموزش به این مادران و خانواده ها، آنان را در ایفای نقش مادری یاری نمایند.

  کلیدواژگان: ایفای نقش، نقش مادری، سرطان پستان، نظریه زمینه ای
 • سعیده جامه، معصومه آقامحمدی، بهروز دادخواه*، رویا خیری صفحات 400-408
  زمینه و هدف

  ارتباط موثر، یکی از مهم ترین جنبه‏های مراقبت پرستاری است که بدون آن، انجام بسیاری از وظایف پرستاران امکان پذیر نمیباشد. هدف مطالعه حاضر، مقایسه دیدگاه پرستاران و بیماران از وضعیت ارتباط پرستار با بیمار در بخش‏های اورژانس و داخلی مراکز آموزشی- درمانی شهر اردبیل بود.

  روش کار

  پژوهش حاضر یک مطالعه توصیفی- تحلیلی است که با مشارکت 108 پرستار و 390 بیمار در بخش های اورژانس و داخلی مراکز آموزشی- درمانی شهر اردبیل انجام شد. روش انتخاب نمونه ها در مورد پرستاران، سرشماری و در مورد بیماران، نمونه گیری در دسترس بود. برای گردآوری داده ها از فرم اطلاعات دموگرافیک و پرسشنامه تعامل پرستار- بیمار وکوویچ (2010) استفاده شد. داده ‏ها ‏با نرم‏افزار SPSS-22 و آزمون‏های تی مستقل، تی زوجی و ضریب همبستگی پیرسون تجزیه و تحلیل شدند.

  یافته ها

  میانگین نمرات ارتباط پرستار با بیمار از دیدگاه بیماران، 0/93±3/96 و از دیدگاه پرستاران، 0/69±3/74 بود. بین میانگین نمرات ارتباط پرستار- بیمار از دیدگاه پرستاران و بیماران، تفاوت معنی‏داری وجود داشت(0/05> p). همچنین، ارتباط معنی داری بین مدرک تحصیلی بیماران (0/001> p) و جنسیت پرستاران (0/04=p) با وضعیت ارتباط پرستار- بیمار، مشاهده شد.

  نتیجه گیری

  بر اساس نتایج، ارتباط پرستار- بیمار از دیدگاه بیماران نسبت به پرستاران در وضعیت بهتری قرار داشت، با این حال انجام مداخلات مدیریتی و سازمانی دقیق و مهیا نمودن شرایط لازم جهت بهبود روند ارتباط درمانی توصیه میشود.

  کلیدواژگان: ارتباط، پرستار، بیمار، بخش اورژانس، بخش داخلی
|
 • M Sadeghzadeh, K Shariatnia*, N Rasouli Pages 312-324
  Background

  Mental health is significantly related to emotional states such as feelings, stress responses, motivation and mood. These states shape the way of thinking, feeling and behavior and most of them support adaptive performance. This study aims to provide a structural model of mindfulness, emotional dysregulation and neuroticism on mental health with the mediating role of distress tolerance in the COVID situation.

  Methods

  The present study was a correlational and structural equation. A sample of 249 people from all nurses working in Bojnord hospitals (N=700) in 2021 was selected using the convenience sampling method. In this study, the mindfulness, emotional dysregulation, anxiety tolerance and five personality traits questionnaires were used for data collection. Data analysis was performed using Pearson correlation coefficient and structural equation modeling using SPSS version 27 and LISREL version 9.5, respectively.

  Results

  The results showed that the research model is fit at a moderate to appropriate level. Furthermore, the predictor variables (mindfulness, emotional dysregulation and neuroticism) and mediator variable (distress tolerance) in the model were able to explain 68% of the variance in the mental health criterion variable. According to the results, both mindfulness and emotional dysregulation variables had both direct effects on mental health and through the mediation of distress tolerance. While neuroticism had only direct effectiveness on mental health (p<0.05(.

  Conclusion

  It was concluded that low mindfulness, emotional dysregulation, high neuroticism personality and distress intolerance in nurses leads to their mental health disturbance. These results can provide valuable information in the field of using new psychological methods for hospital staff. Furthermore, it encourages working professionals to use efficient methods to improve people's performance and to use adaptive strategies to regulate emotions and enhance the psychological well-being of nurses

  Keywords: MindfulnessEmotional DysregulationNeuroticism, Distress Tolerance, Mental Health
 • P Ashbeh, S Amiri Bonyad, A Karampourian*, B Allafchi, F Abbasi Pages 325-334
  Background

  Missed nursing care seems to be controlled by factors such as social support. The present study was conducted with the aim of determining the relationship between perceived social supports and missed nursing care in working nurses.

  Methods

  In this descriptive correlational study, 156 nurses working in teaching hospitals of Hamedan city were selected by randomized stratified sampling method. The data collection tools included: Checklist of demographic characteristics, Perceived Social Support Scale by Zimmet et al., and Missed Nursing Care Questionnaire by Kalish and Williams. Data analysis was done in SPSS 24 software with descriptive statistics and Pearson, Mann-Whitney and Kruskal-wallis correlation coefficients. Also, the significance level of the tests was less than 0.05.

  Results

  The results of study showed that 53.8% of the nurses were female and 82.7% have bachelor's degree, and the scores of perceived social support and missed nursing care were 45.35±5.74 and 6.92±46.32, respectively. Also, there is a negative and statistically significant relationship between these two variables (p<0.001, r= -0.329).

  Conclusion

  Considering the negative relationship between social support and missed nursing care, it is therefore suggested that managers increase the social support of nurses to reduce missed nursing care and improve the quality of nursing services.

  Keywords: Social Support, Missed Nursing Care, Nurses
 • S Zarei, A Nejatiyan* Pages 335-345
  Background

  Infertility is a major negative life event that leads to mental problems and emotional stressful experiences. The present study was conducted with the aim of determining the effectiveness of Adlerian group counseling on the existential anxiety and self-compassion in infertile women.

  Methods

  The research method was quasi-experimental with a pre-test and post-test design with a control group. The study population included all infertile women referred to Kangavar City Infertility Clinic in 2020. The sample size included 34 of them selected by convenience sampling method and randomly assigned in two experimental (17 women) and control (17 women) groups. For the experimental group, the Adlerian group counseling therapy was delivered in 11 sessions of 90 minutes each over four weeks, while the control group received no training. Data collection tools included the Good's (1974) existential anxiety and Neff's (2003) self-compassion questionnaires. Both groups completed the mentioned questionnaires, once before the intervention (one day before the training start) and once after the intervention (one day after the training sessions completion). For the statistical analysis of the obtained data, the multivariate analysis of covariance in SPSS-24 was used.

  Results

  The results showed that the Adlerian group counseling therapy had a significant impact on aimlessness of works (F = 39.76 and p<0.001), lack of value for meaning in life (F = 31.22 and p<0.001), lack of interest in performing tasks (F=29.05 and p<0.001), inability to convince others (F=35.43 and p<0.001) and lack of feeling responsible towards others (F=42.56 and p<0.001) and self-compassion (F=45.33 and p<0.001).

  Conclusion

  The results showed that the Adlerian group counseling therapy has significantly improved self-compassion and reduced existential anxiety in infertile women. Therefore, the use of this intervention is recommended for infertile women.

  Keywords: Existential Anxiety, Adlerian Approach, Self-Compassion, Group Counseling
 • R Esmaeili*, M Aliakbari¬Dehkordi, A Rafie Pour Pages 346-359
  Background

  Ostomy surgery in colon cancer patients leads to mental and emotional damage, in which high psychological capital in a person can reduce the severity of the damages. This study was conducted with the aim of comparing the effectiveness of two group therapy methods based on compassion and mindfulness on the psychological capital of colon cancer patients with ostomy.

  Methods

  This was a semi-experimental study with a pretest-posttest with a control group design. Among the ostomy colon cancer patients who visited Imam Hossein (AS) Hospital in Tehran for treatment in the second quarter of 2018, the number of 45 eligible individuals were selected using convenience sampling method and were randomly allocated within blocks. They were divided into three groups of 15 people each (intervention 1, intervention 2 and control). In the intervention groups, compassion-based and mindfulness-based therapy methods were implemented respectively. Each group intervention duration was 8 sessions of 45 minutes each. Data were collected using Lutans psychological capital questionnaire (2007) in the pre-test and post-test phases and analyzed using analysis of variance using SPSS-24.

  Results

  The results showed that both of group therapy methods based on compassion and mindfulness were effective on the psychological capital of colon cancer patients with ostomy (p<0.01). Furthermore, the results of the Bonferroni test and the adjusted means indicated that the compassion-based group therapy method had a greater effect than the mindfulness-based group therapy in enhancing resilience, optimism and self-efficacy (p<0.01).

  Conclusion

  Considering the positive effects of the both mentioned methods on psychological capital, counselors and therapists can use psychological interventions such as compassion-based and mindfulness-based group therapy to improve the psychological capital of colon cancer patients with ostomy.

  Keywords: Ostomy, Mindfulness-based therapy, Compassion-based therapy, Colon Cancer, Psychological Capital
 • H Vahedparast, S Hosseini, M Bahreini, R Bagherzadeh* Pages 360-372
  Background

  There is a bidirectional relationship between marital discord and chronic disease. Considering its importance to individuals with chronic diseases, it is critical to explore the factors that influence marital adjustment. This study aimed to investigate the relationship between irrational beliefs and marital adjustment among couples with chronic diseases in Bushehr, Iran.

  Methods

  This descriptive correlational cross-sectional study investigated 92 couples (including 184 individuals) in which at least one spouse had one or more of the most common chronic diseases. Participants were selected using a convenience sampling method from internists' and cardiologists' offices, specialty clinics, and comprehensive healthcare centers in Bushehr during 2022. Data were collected using a demographic survey, the Dyadic Adjustment Scale developed by Graham B. Spanier and the short-form of Jones Irrational Beliefs Questionnaire (IBQ). Data were analyzed using descriptive statistics, Pearson correlation, and univariate and multivariate hierarchical linear regression tests using SPSS-20 software. A significance level of p<0.05 was considered for all analyses.

  Results

  The mean and standard deviation of the total irrational belief scores for women and their husbands were 111.21±23.60 and 105.24±25.24, respectively. Furthermore, the mean marital adjustment score of the couples was 102.50±18.36. Additionally, 38% of the couples had marital discord. No significant correlation was found between the women’s irrational belief domains and their marital adjustment. However, regarding men's irrational belief domains, "feeling helpless against change" showed a significant negative relationship with marital adjustment (β=-0.400; CI95%: -0.703; -0.083).

  Conclusion

  The results showed that men's beliefs influenced the marital adjustment of couples.  Therefore, when counseling couples experiencing marital discord, especially those with chronic diseases, the psychologists and family counselors need to identify the factors affecting it. For instance, men's irrational beliefs, especially feeling helpless against change is an affecting factor that can be reduced through appropriate counseling.

  Keywords: Beliefs, Marital Discord, Marital Adjustment, Chronic Disease, Couples
 • Z Mortezazadeh, M Azmodeh*, T Hashemi, SH Livarjani Pages 373-384
  Background

  Satisfaction and happiness in marriage are significant concerns that can be discussed in the marital life of child-spouse females. The present study was conducted to evaluate the effectiveness of training marital skills on satisfaction and happiness of child-spouse females in marriage.

  Methods

  This study was pretest-posttest semi-experimental with a control group study. The study population included all child-spouse females who referred to the Omid Tarnam counseling center in Shabesar town in 1401. A total number of 30 people were randomly selected by convenience sampling and divided into two experimental (15 people) and control (15 people) groups. The content validity of the educational package was confirmed by research-professors and 6 other professors of family counselling and psychology. The Hudson Marital Satisfaction Questionnaire (25 questions) and the Oxford Happiness Questionnaire (OHQ) were used to collect pretest and posttest data in this study. The intervention, which was an educational program designed for 8 sessions of one-hour each, was conducted at the same counseling center. Finally, the data were analyzed using analysis of covariance using SPSS-23.

  Results

  The results showed that the designed training program of marital skills, including excitement regulation skills, emotional relationship regulation, life skills and communication and behavioral skills, was effective in increasing marital satisfaction and happiness of child-spouse females (p<0.001).

  Conclusion

  According to the study findings, education and empowerment of the child-spouse females has helped to improve some of the marital life challenges in their life, such as lack of marital satisfaction and unhappiness

  Keywords: marital skills, marital satisfaction, happiness, female child spouses
 • E Mazaheri*, A Ghahramanian, Vahid Zamanzadeh, L Valizadeh Pages 385-399
  Background

  Women with breast cancer who have children may change the way they play their mothering role due to the enormous burden of this disease. Therefore, this study was aimed to explain the process of fulfilling the mothering role in breast cancer patients.

  Methods

  This qualitative study was conducted with a grounded theory approach. Participants included women with breast cancer who had children less than 16 years of age and participated in the study using purposive theoretical sampling. A total number of 23 mothers, 4 children, 2 spouses, and 2 healthcare providers were interviewed. Data collection method included in-depth and face-to-face unstructured interviews until achieving data saturation. Interviews were conducted between May 2018 and January 2019. The study settings were the Oncology Center of Shahid Ghazi Tabatabai at Tabriz University of Medical Sciences and Reyhaneh Charity in Ardabil. Data were analyzed using the Corbin and Strauss (2008) approach.

  Results

  In the contextual data analysis, four main categories “physical limiters of the role”, “psychological burden of the disease”, “perceived children’s consequences of the mother”, and "supports: being with and for mother” were identified. Three main strategies including “self-preparation”, “role reorganization” and “personal and family reorganization” were used to achieve the “redefined mothering role stability” outcome. Accordingly, the core variable of the study was “supervisory participatory model" in playing the mothering role. Using the share/monitoring mechanism, they were trying to regain their mothering role and were able to continue it as a new normal mother by formulating a participatory regulatory model.

  Conclusion

  Mothers increased the ability to respond their mothering role self-expectations, applying the participatory regulatory model, with the support of role alternatives and gradual liberation from dependence on others. Therefore, identifying this model and the applied strategies can help health care professionals support, advise and educate mothers and families to help them fulfill their mothering role.

  Keywords: Role PlayMothering RoleBreast CancerGrounded Theory
 • S Jammeh, M Aghamohammadi, B Dadkhah*, R Kheiri Pages 400-408
  Background

  Effective communication is one of the most important aspects of nursing, without which it is impossible to perform many nursing duties. The present study aimed to compare the perspectives of nurses and patients on the nurse-patient communication status in the emergency and medical departments of educational-therapeutic centers in Ardabil city.

  Methods

  The present study is a descriptive and analytical study conducted with the participation of 108 nurses and 390 patients from the emergency and medical departments of educational-therapeutic centers in Ardabil city. The sampling method for nurses was census and for patients, convenient sampling was used. To collect data, the demographic information form and the Vukovic (2010) nurse-patient interaction questionnaire were used. Data were analyzed using SPSS-22 software and independent t-test, paired t-test and Pearson's correlation coefficient.

  Results

  The mean and standard deviation of the nurse-patient communication score from the patient's perspective was 3.96±0.93 and from the nurses' perspective, it was 3.74±0.69. There was a significant difference between the mean nurse-patient communications scores from the nurse and patient perspectives (p<0.05). Furthermore, a significant correlation was observed between the patients’ educational level (p<0.001) and nurse gender (p=0.04) and nurse-patient communication status.

  Conclusion

  According to the results, the nurse-patient communication was in a better state from the patient's perspective in comparison to the nurses’ perspective. However, it is recommended to carry out precise management and organizational interventions and prepare the necessary conditions to improve the therapeutic communication process.

  Keywords: communication, nurse, patient, emergency department, Medical Department