فهرست مطالب

پژوهشنامه مدیریت و مهندسی صنایع
پیاپی 18 (بهار 1403)

 • تاریخ انتشار: 1403/03/01
 • تعداد عناوین: 7
|
 • منصور اسماعیل زاده *، ناهید مرادیان راویزی، مصطفی طامندی صفحات 1-21

  هدف از این پژوهش تحلیل عاملی عوامل توسعه تامین کننده در صنعت خودرو می باشد. برای تحقق این هدف، با مطالعه ادبیات، مولفه های توسعه تامین کننده شناسایی می شوند. پس از تعدیل و تغییر عوامل و سنجش روایی با استفاده از نظر خبرگان دانشگاهی و صنعت خودرو، پرسشنامه ای الکترونیکی برای گردآوری داده ها به منظور تجزیه و تحلیل آن ها با استفاده از تحلیل عاملی تهیه و برای کارشناسان خودرو در سراسر کشور ارسال می شود. با استفاده از پرسشنامه های پاسخ داده شده و با نرم افزار R تجزیه و تحلیل ها انجام می شود. تحلیل عاملی، 30 مولفه را در پنج عامل طبقه بندی می کند. عامل اول با عنوان توسعه روابط تامین کننده شامل شش متغیر، عامل دوم با عنوان توسعه زنجیره تامین شامل شش متغیر، عامل سوم با عنوان حمایت از توسعه تامین کننده شامل شش متغیر، عامل چهارم با عنوان مدیریت توسعه تامین کننده شامل پنج متغیر و عامل پنجم با عنوان سیستم های توسعه تامین کننده می باشد که شامل هفت متغیر است. براساس نتایج بدست آمده، پیشنهادهای کاربردی برای صنعت خودروسازی و پیشنهادهای نظری برای توسعه حوزه ی پژوهش ارائه می شوند.

  کلیدواژگان: تحلیل عاملی، توسعه تامین کننده، صنعت خودرو
 • حبیب قاسمی * صفحات 22-33
  هدف

   تاثیر توانمندیهای های دیجیتال فردی بر ظرفیت نوآوری و رشد شرکت های کوچک و متوسط در شهرک صنعتی سیمین دشت کرج بوده است.

  روش

  پژوهش حاضر ازنظر هدف کاربردی و ازنظر شیوه گردآوری اطلاعات، تحقیقی توصیفی – پیمایشی از نوع علی است. سطوح مدیریت و کارشناسان ارشد شرکت های کوچک و متوسط در شهرک صنعتی سیمین دشت کرج به تعداد 176که حجم نمونه 120 نفر از بین آن ها انتخاب و با پرسشنامه استاندارد که روایی و پایایی آن تائید شده مورد سنجش قرارگرفته است به منظور تجزیه وتحلیل داده ها جمعیت شناختی و استخراج شاخص های مرکزی از آمار توصیفی و نرم افزار 24 SPS و برای تجزیه وتحلیل آمار استنباطی از مدل معادلات ساختاری و از نرم افزار PLS2 Smart استفاده شده است.

  یافته ها

  توانمندیهای های دیجیتال فردی بر رشد شرکت های کوچک و متوسط و عملکرد نوآوری تاثیر مثبت و معنی داری دارد. عملکرد نواوری متقابلا تا ثیر مثبت و معنی داری بر توانمندی های های دیجیتال فردی و رشد شرکت های کوچک و متوسط دارد.

  نتیجه گیری

  توانمندیهای های دیجیتال فردی نقشی کلیدی در ظرفیت رشد و نوآوری رشد شرکت های کوچک و متوسط ایفا می کنند.

  کلیدواژگان: رشد، نوآوری، شرکت های کوچک و متوسط
 • علی درودچی * صفحات 34-49

  این مقاله بر ارزیابی تجربی شاخص های عملکرد کلیدی (KPIs) نگهداری و تعمیرات جامع بهره ور (TPM) تمرکز دارد. دستورالعمل های اجرایی را ارائه می کند و اندازه گیری تاثیر و پشتیبانی برای تعالی کسب وکار در بخش تولید را تسهیل می کند. مطالعه حاضر وضعیت فعلی TPM را بررسی می کند و حوزه های کلیدی برای پذیرش TPM را با استفاده از یک فرآیند سلسله مراتبی تحلیلی در یک محیط تولید شناسایی می کند. این مطالعه به ایجاد چارچوبی برای قضاوت در مورد وزن اجزای TPM کمک می کند. روش های کمی و کیفی در کنار هم نتایج قابل اعتمادی را تولید کرده اند. داده ها با استفاده از پرسشنامه ای که به درستی ساخته شده بود جمع آوری شده است. شاخص های کلیدی عملکرد برای بررسی تاثیر محیط خارجی بر عناصر داخلی بخش تولید استفاده شده است. با استفاده از رویکرد مقایسه زوجی فرآیند تحلیل سلسله مراتبی، وزن شاخص های عملکرد کلیدی TPM تعیین شد. اشاره شده است که در صنایع تولیدی مورد مطالعه به محیط کار و مزیت رقابتی کمتر از افزایش بهره وری و کیفیت اهمیت داده می شود. به منظور ساخت مدلی برای نیازهای امروزی بر اساس داده های واقعی و توجیه های فلسفی، نتایج این مطالعه، گونه شناسی کاملی از تکنیک های TPM و عملکرد آنها در قلمرو تولید ارائه می کند.

  کلیدواژگان: نگهداری و تعمرات جامع بهره ور، فرآیند تحلیل سلسله مراتبی، تجزیه و تحلیل قابلیت اطمینان
 • علیرضا کرمی نیک * صفحات 50-58

  در این پژوهش به بررسی بهترین روش بازاریابی اثرگذار بر روی رفتار مصرف کنندگان دستمال کاغذی (مطالعه موردی: دستمال کاغذی تنو) در بازار ایران پرداخته شده است. جامعه آماری پژوهش حاضر مصرف‏ کنندگان نهایی دستمال کاغذی تنو در شهر تهران هستند که با توجه به تعداد بالای جامعه، حجم جامعه نامحدود فرض شده است.در این پژوهش حجم نمونه، از طریق فرمول جامعه نامحدود کوکران، 385 معین شده است.در تحقیق حاضر سنجش میدانی متغیرهای پژوهش از طریق پرسشنامه‏ انجام شده است. روایی پرسشنامه از طریق شیوه اعتبار صوری و پایایی آن با محاسبه آلفای کرونباخ (0.78) تایید شده است. به جهت تجزیه و تحلیل فرضیات نیز از آزمون‏های همبستگی و رگرسیون در نرم‏افزار SPSS استفاده شد. بر اساس مدل پژوهش، پنج فرضیه مورد بررسی قرار گرفت. در تحلیل آماری انجام شده، تمامی فرضیه ‏ها به اثبات رسیدند. بر اساس بررسی انجام شده و نتایج فرضیه‏ ها، می‏توان نتیجه گرفته که فعالیت ‏های بازاریابی و مولفه ‏های آن (گرایش به مشتری، گرایش به ارتباطات، افشای متقابل و ویژگی‏ های کارکنان) بر روی رفتار مصرف کنندگان دستمال کاغذی در بازار ایران اثرگذار است.

  کلیدواژگان: بازاریابی، رفتار مصرف کننده، دستمال کاغذی، استراتژی بازاریابی، مزایای رقابتی
 • متین توتونی *، مجید میرزایی قزانی، سید بابک ابراهیمی صفحات 59-71

  نفت خام از مهم ترین کالاهای استراتژیک در اقتصاد جهانی است؛ از این رو، پژوهشگران اقتصادی و سیاست گذاران همواره درصدد می باشند تا پیش بینی صحیحی از قیمت نفت ارائه نمایند. تاکنون پژوهش های مختلفی در زمینه پیش بینی قیمت نفت و هم چنین نوسانات آن انجام گرفته است. در تحقیقات قبلی از مدل های سری زمانی نظیر مدل خود رگرسیونی با میانگین متحرک و یا مدل واریانس ناهمسانی شرطی خود رگرسیو تعمیم یافته استفاده می شد. با ابداع روش های غیر کلاسیک هم چون تکنیک های هوش مصنوعی و یادگیری ماشین کاربرد روش های کلاسیک رفته رفته کم رنگ گردید. روش ماشین بردار پشتیبان از تکنیک های به روز یادگیری ماشین، دارای ویژگی های برجسته ای مانند ساده بودن تعبیر هندسی آن، رسیدن به یک جواب عمومی و یکتا و توانایی مدل سازی توابع غیرخطی می باشد. در این پژوهش، قیمت نفت برنت دریای شمال و هم چنین نفت وست تگزاس آمریکا مورد پیش بینی قرار گرفته است. قیمت این نفت خام های شاخص، با استفاده از دو روش خود رگرسیونی با میانگین متحرک و ماشین بردار پشتیبان مورد بررسی و نتایج با استفاده از دو معیار میانگین مجذور مربعات خطا و میانگین قدرمطلق خطا مورد ارزیابی قرار گرفته اند. در پایان تحقیق، روش خود رگرسیونی با میانگین متحرک به عنوان مطلوب ترین روش برای پیش بینی قیمت نفت خام های شاخص پیشنهاد می گردد.

  کلیدواژگان: پیش بینی، قیمت نفت خام، ماشین بردار پشتیبان، مدل ARMA، نفت برنت، نفت WTI
 • حسین راغفر، مهسا صادقی سیاهکلی *، رسام مشرفی، محمد پرویز صفحات 72-90

  در این پژوهش با استفاده از رویکرد پویایی شناسی سیستم ها، تاثیر قاچاق بر تولید در صنعت پوشاک ایران در افق چشم انداز سال 1404 بررسی شده است. به این منظور، الگوی سیستمی تولید، مصرف و توزیع قاچاق تا سال 1404 با استفاده از داده های سال 1401-1392 مدلسازی و شبیه سازی پویا شده و سپس با مشاهده رفتار متغیرهای کلیدی، راه های دستیابی به افزایش تولید، بررسی می گردد. قاچاق پوشاک در این پژوهش با استفاده از اندازه گیری شکاف بین عرضه و مصرف محاسبه شده است و اندازه آن برای سال های 1392 الی 1401 بیش از 50 همت برآورد شد. نتایج شبیه سازی پویا پایه، بیانگر روند افزایشی شکاف بین تولید و مصرف پوشاک کشور است. تحلیل حساسیت ها نشان می دهند که نرخ سرمایه گذاری و نرخ قاچاق، دو متغیر موثر بر سیستم بوده اند؛ به طوری که به ترتیب با توجه به نتایج سناریو اول و دوم، با 25 درصد کاهش نرخ قاچاق، تولید پوشاک داخلی می تواند تا 50 درصد، و با افزایش 80 درصد نرخ سرمایه گذاری، تا 25 درصد تا سال 1404 افزایش یابد.

  کلیدواژگان: پوشاک، قاچاق، تفکر سیستمی، پویایی شناسی سیستم ها، مدلسازی پویا
 • نایف سعدیان زاد *، محمود بلوچ صفحات 91-105

  امروزه اخلاق تجاری به دلیل نیاز به سودآوری و پایداری سازمانهای جهانی توجه گسترده ای را به خود جلب می کند. این مطالعه با هدف ارزیابی رابطه اخلاق تجاری و پایداری سازمان ، از طرح تحقیق اکتشافی استفاده کرده است. عناصری که بر اخلاق تجاری و پایداری سازمان تاثیر می گذارد شامل یکپارچگی ، حاکمیت خوب شرکت ها از جمله متغیرهای دیگر است. هدف این پژوهش بررسی تاثیر اخلاق کسب و کار بر پایداری شرکت فولاد اکسین خوزستان است. از لحاظ هدف، کاربردی و از نظر جمع آوری داده ها از نوع تحقیقات توصیفی و از شاخه مطالعات میدانی به شمار می آید و از حیث ارتباط بین متغیرهای پژوهش از نوع علمی است. روش انجام پژوهش بصورت پیمایشی بوده که مهمترین مزایای آن قابلیت تعمیم نتایج است. برای تجزیه و تحلیل داده ها از آمار توصیفی و آمار استنباطی در قالب نرم افزارهای SPSS و Lisrel انجام شده است. جامعه آماری پژوهش حاضر شرکت فولاد اکسین خوزستان صنعت تولیداست. که حدود 650 نفر پرسنل دارد. برای نمونه گیری از جدول مورگان و روش نمونه گیری تصادفی استفاده شد. نمونه مورد مطالعه ما 241 نفر می باشد. پرسش نامه بین 241 نفر توزیع شده و تعداد 198 تا از پرسش نامه ها بازگشت. اطلاعات بدست آمده از آنها توسط نرم افزار spss و مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. برای جمع آوری اطلاعات، از پرسشنامه استاندارد، نانه اوگانانی، 2019 استفاده شده است نتایج بیانگر این است که اخلاق کسب و کار (صداقت، مسئولیت اجتماعی اخلاقی شرکت، حاکمیت اجتماعی محیط زیست، حاکمیت شرکت خوب) بر پایداری شرکت تاثیر مثبت و معناداری دارد و باعث سودآوری ثابت و مثبت می شود.

  کلیدواژگان: اخلاق کسب و کار، پایداری سازمان، شرکت فولاد اکسین