فهرست مطالب

نشریه ارمغان دانش
سال بیست و نهم شماره 2 (پیاپی 163، خرداد و تیر 1403)

 • تاریخ انتشار: 1403/03/09
 • تعداد عناوین: 11
|
 • الهه آذرگون، ایزدپناه قیطاسی*، حسین صادقی، اسماعیل پناهی کوخدان، مهدخت عزیزی، قیدافه اکبری صفحات 172-184
  زمینه و هدف

  سیکلوفسفامید دارویی است که به عنوان سرکوب کننده سیستم ایمنی و ضد سرطان برای درمان انواع مختلف سرطان مانند؛ سرطان سینه، لنفوم، لوسمی ها استفاده می شود. این دارو می تواند منجر به مسمومیت کبدی شده که به نوبه خود باعث استرس میتوکندری یایی، مرگ سلولی و نکروز کبدی می گردد. امپاگلیفلوزین یک داروی مسدود کننده ناقل سدیم گلوکز است  که در درمان دیابت استفاده می گردد، این دارو هم چنین دارای اثرات  آنتی اکسیدانی می باشد. هدف از این مطالعه تعیین و بررسی تاثیر امپاگلیفلوزین بر مسمومیت کبدی ناشی از سیکلوفسفامید در موش صحرایی نر بود.

  روش بررسی

  در این مطالعه تجربی که در سال  1402در دانشکده پزشکی یاسوج انجام شد، 24 سر موش صحرایی نر نژاد ویستار در چهار گروه؛ کنترل، دریافت کننده سیکلوفسفامید، دریافت کننده امپاگلیفلوزین سپس سیکلوفسفامید و دریافت کننده سیکلوفسفامید سپس امپاگلیفلوزین تقسیم بندی شدند، تیمار گروه ها به مدت 11 روز انجام شد. پس از این مدت از رت ها خون گیری و کبد آنها برداشته می شد. از نمونه های خونی پلاسما تهیه و آنزیم های کبدی آسپارتات آمینوترانسفراز (AST) و آلانین آمینوترانسفراز (ALT) و همین طور آلکالین فسفاتاز (ALP) اندازه گیری شد. از نمونه های کبدی برای سنجش مقادیر مالون دی آلدئید (MDA) و متابولیت های نیتریک اکسید (NO) و هم چنین پژوهش های بافت شناسی استفاده گردید. داده های جمع آوری شده با استفاده از آزمون های آماری آنالیز واریانس یک طرفه و تست تعقیبی توکی تجزیه و تحلیل شدند.

  یافته ها

  نتایج حاصل از این مطالعه نشان داد سیکلوفسفامید باعث افزایش معنی دار میزان پلاسمایی آنزیم های AST، ALT و سطح متابولیت های NO و MDA بافت کبد (001/0<p) و افزایش التهاب، ادم، احتقان و نکروز بافتی در مقایسه با گروه کنترل شد. تجویز امپاگلیفلوزین منجر به کاهش سطح پلاسمایی آنزیم هایAST  ،ALT  و سطوح بافتی NO  و MDA  و کاهش تغییرات بافتی در مقایسه با گروه سیکلوفسفامید گردید. هم چنین امپاگلیفلوزین چه به عنوان پیشگیری و چه به عنوان درمان تغییرات بافتی را کاهش داد.

  نتیجه گیری

  بر اساس یافته های این مطالعه، امپاگلیفلوزین باعث کاهش مسمومیت کبدی ناشی از سیکلوفسفامید در موش های صحرایی نر شد  که این اثر احتمالا از طریق کاهش استرس اکسیداتیو ایجاد شده است.

  کلیدواژگان: سیکلوفسفامید، امپاگلیفلوزین، سمیت کبدی، آنزیم های کبدی، مالون دی آلدیید
 • امین عبادی*، فرشته هاشمیان قهفرخی صفحات 185-202
  زمینه و هدف

  آنتی بیوتیک ها بخشی از آلاینده های نوپدید در محلول های آبی هستند که به دلیل خاصیت تجمعی، اثرات سوء مختلف و ایجاد مقاومت های دارویی، در غلظت های محیطی بسیار پایین، سلامت انسان و محیط زیست را تهدید می کنند. این امر تامین تسهیلات تصفیه فاضلاب در منابع تولید این مواد را ضروری می نماید تا از رها شدن بی رویه آن ها در محیط زیست جلوگیری به عمل آید. لذا هدف از این مطالعه تعیین و بررسی راندمان حذف آنتی بیوتیک مترونیدازول از محلول های آبی با استفاده از نانوکامپوزیت های مغناطیسی آهن صفر ظرفیتی/گرافن بود. 

  روش بررسی

  این یک مطالعه تجربی می باشد که در سال 1402  انجام شد. در این مطالعه نانوکامپوزیت های آهن قرار گرفته بر پایه گرافن به روش شیمی سبز و استفاده از آب انار به عنوان کاهنده سنتز شد. مشخصات فیزیکی و ساختاری جاذب سنتز شده با تکنیک های XRD، SEM و TEM مورد آنالیز قرار گرفت. در این مطالعه اثر متغیرهایی نظیر pH محلول (3، 5، 7، 9 و 11)، دوز جاذب (10، 30، 50، 70، 90 و 100 میلی گرم)، غلظت اولیه (5، 10، 25، 50، 75 و 100 میلی گرم بر لیتر)، زمان تماس (15، 30، 45، 60، 75 و 90 دقیقه) و دمای واکنش (5، 15، 25، 35، 45 و  55 درجه سانتی گراد) در حذف آنتی بیوتیک مترونیدازول تحت فرآیند جذب سطحی به وسیله نانو جاذب های آهن صفر ظرفیتی/گرافن مورد مطالعه قرار گرفت. برای اندازه گیری غلظت باقیمانده آنتی بیوتیک مترونیدازول از دستگاه اسپکتروفتومتر در طول موج حداکثر جذب (320 نانومتر) استفاده شد. داده های جمع آوری شده با استفاده از آزمون های آماری آنالیز واریانس تجزیه و تحلیل شدند.

  یافته ها

  تصویر میکروسکوپ الکترونی روبشی (SEM) مشخص می کند که اندازه ذرات نمونه کاتالیست مذکور در محدوده بین 6040 نانومتر است. هم چنین شکل تقریبا کروی نانو ذرات کاتالیست مذکور نیز، از این شکل آشکار می شود. نتایج این مطالعه نشان داد که در pH بهینه 5 بیشترین راندمان حذف مترونیدازول در حضور نانو ذرات 5 درصد آهن قرار گرفته بر پایه گرافن به دست آمد. هم چنین نتایج نشان داد که در زمان تماس 60 دقیقه و غلظت اولیه آنتی بیوتیک مترونیدازول، 50 میلی گرم در لیتر، راندمان حذف برابر 92 درصد می باشد. دوز بهینه و اقتصادی کاتالیست برابر 1/0 گرم و دمای واکنش نیز برابر با  45 درجه سانتی گراد به دست آمد. 

  نتیجه گیری

  نتایج حاصل از این مطالعه نشان داد که فرآیند کاتالیستی نانو ذرات آهن قرار گرفته بر پایه گرافن می تواند یک فرآیند کارآمد در زمینه حذف آنتی بیوتیک مترونیدازول از محلول های آبی باشد و با توجه به سادگی جداسازی آن به وسیله یک میدان مغناطیسی خارجی، می تواند جایگزین مناسبی برای سایر کاتالیست ها محسوب شود.

  کلیدواژگان: جذب آلاینده مترونیدازول، جاذب، نانو ذرات آهن، گرافن
 • زهره محمدزاده ننه کران، علی شاکر دولق*، علی خادمی، علیرضا شایگان نژاد صفحات 203-219
  زمینه و هدف

  سرطان معده در جهان به عنوان چهارمین سرطان شایع و دومین عامل مرگ بر اثر سرطان شناخته می شود. لذا هدف از این مطالعه تعیین و مقا‏‏‏‏یسه ا‏‏‏‏ثربخشی معنویت درما‏‏‏‏نی ا‏‏‏‏سلا‏‏‏‏می با(SIT) بر نا‏‏‏‏رسا‏‏‏‏یی هیجا‏‏‏‏نی و‏ خودکارآمدی درد در بیما‏‏‏‏را‏‏‏‏ن سرطا‏‏‏‏ن معده شهرستان اردبیل بود.

  روش بررسی

  مطالعه حاضر از نوع نیمه تجربی با استفاده از روش پیش آزمون پس آزمون با گروه کنترل بود که در سال 1401 انجام شد. جامعه آماری شامل بیماران مبتلا به سرطان معده شهرستان اردبیل بیما‏‏‏‏رستا‏‏‏‏ن امام خمینی و مرکز شیمی درمانی شفا پرتو شهر اردبیل در مرحله شیمی درمانی بودند. تعداد 60 نفر به صورت در دسترس انتخاب و به صورت تصادفی در سه گروه(دو گروه آزمایش و یک گروه کنترل) قرار گرفتند. ابزار سنجش در این پژوهش، مقیاس نارسایی هیجانی تورنتو، پرسشنامه خودکارآمدی درد بندورا بود. که قبل از انجام مداخله گروهی و نیز در پایان جلسه دهم، در سه گروه مورد بررسی قرار گرفت. گروه آزمون اول در معرض معنویت درمانی اسلامی قرار گرفت و گروه آزمون دوم، درما‏‏‏‏ن شنا‏‏‏‏ختی ‏‏ رفتا‏‏‏‏ری مبتنی بر آموزش ا‏‏‏‏یمن‏سازی در برا‏‏‏‏بر ا‏‏‏‏سترس (SIT) را دریافت نمود و گروه کنترل هیچ درمان روانشناختی دریافت نکردند. داده های جمع آوری شده با استفاده از آزمون های آماری کوواریانس، کالموگروف اسمیرنف، شاپیرو ویلکز، لوین، تعقیبی بن فرونی، تجزیه و تحلیل شدند.

  یافته ها

  نتایج آزمون های تحلیل کوواریانس چند متغیره نشان داد که معنویت درما‏‏‏‏نی ا‏‏‏‏سلا‏‏‏‏می و درما‏‏‏‏ن شنا‏‏‏‏ختی ‏‏ رفتا‏‏‏‏ری مبتنی بر آموزش ا‏‏‏‏یمن‏سازی در برا‏‏‏‏بر ا‏‏‏‏سترس (SIT)، هر دو بر نا‏‏‏‏رسا‏‏‏‏یی هیجا‏‏‏‏نی و‏ خودکارآمدی درد، اثربخشی معنی داری نسبت به گروه کنترل دارند، ولی روش معنویت درما‏‏‏‏نی ا‏‏‏‏سلا‏‏‏‏می نسبت به گروه درما‏‏‏‏ن شنا‏‏‏‏ختی رفتا‏‏‏‏ری مبتنی بر آموزش ‏ا‏‏‏‏یمن‏سازی در نارسایی هیجانی (058/11=F) و خودکارآمدی درد (050/32=F) اثر بخش تراست (01/0≤p).

  نتیجه گیری

  با عنایت به یافته های موجود، به نظر می رسد که SIT با وجود تاکید بر افکار غیر منطقی، جایگزین نمودن آنها با شناخت های کارآمد و تجهیز بیمار به گنجینه کاملی از مهارت ها، اثربخشی کمتری به نسبت معنویت درما‏‏‏‏نی ا‏‏‏‏سلا‏‏‏‏می در کاهش افکار منفی در بیما‏‏‏‏را‏‏‏‏ن سرطا‏‏‏‏ن معده دارد، بنابراین مداخلات روان شناختی می تواند به عنوان رویکردی مستقل و یا مکمل در کنار درمان های دارویی در بیما‏‏‏‏را‏‏‏‏ن سرطا‏‏‏‏ن معده حایز اهمیت و دارای کاربردهای بالینی باشد، لذا می توان با آموزش معنویت درمانی اسلامی در بهبود نا‏‏‏‏رسا‏‏‏‏یی هیجا‏‏‏‏نی و‏ خودکارآمدی درد آنان اقدام عملی نمود.

  کلیدواژگان: معنویت درمانی اسلامی، درمان شناختی رفتاری مبتنی بر ایمن سازی در برابر استرس، نارسایی هیجانی، خودکارآمدی درد
 • ابوذر سعادتیان، محمدحسن کردی اشکذری*، منصور صاحب الزمانی، مصطفی عبدالکریم الکیلعی، زینب کریمی صفحات 220-230
  زمینه و هدف

  پیچ خوردگی مچ پا یکی از شایع ترین آسیب های اندام تحتانی است. علایم پیچ خوردگی می تواند ماندگار باشد و فرد دچار بی ثباتی عملکردی مچ پا شود و بعضی از افراد می توانند به دوره قبل از آسیب خود بازگردند که به این افراد کوپر گویند. پیچ خوردگی مچ پا و متعاقب آن  بی ثباتی عملکردی ممکن است باعث اختلال در حس عمقی مفصل مچ پا گردد، لذا هدف از این مطالعه مقایسه حس وضعیت مفصل مچ پا در ورزشکاران با بی ثباتی عملکردی مچ پا(نان کوپر)، کوپرو سالم بود.

  روش بررسی

  این مطالعه از نوع علی مقایسه ای بود  که در سال 1402 در شهر یزد انجام شد. تعداد 75 ورزشکار در قالب سه گروه بی ثباتی عملکردی مچ پا، کوپر و سالم قرار گرفتند.  برای تشخیص ورزشکاران کوپر و نان کوپر از پرسشنامه تشخیص بی ثباتی عملکردی مچ پا (IdFAI) استفاده شد. در ابتدا با کمک عکس برداری حس عمقی مفصل مچ پای آنها  بصورت بازسازی فعال زاویه با چشمان بسته در زوایای 20 درجه پلانتار فلکشن و 10 درجه دورسی فلکشن ارزیابی شد و سپس سه گروه با یکدیگر مقایسه شدند. داده های جمع آوری شده با استفاده از آزمون های آماری آنالیز واریانس یک طرفه، لون، شاپیروویلک و تعقیبی توکی تجزیه وتحلیل  شدند.

  یافته ها

  نتایج آزمون لون و شاپیرو ویلک نشان داد که نرمال بودن داده ها و برابری واریانس ها به عنوان پیش فرض های آنالیز واریانس یک طرفه رعایت شده است (05/0>p) علاوه بر این نتایج تحقیق نشان داد بین سه گروه بی ثباتی عملکردی مچ پا، کوپر و سالم در حس عمقی مچ پا در حرکات پلانتار فلکشن (003/0=p) و دورسی فلکشن (001/0=p)، میانگین گروه بی ثباتی عملکردی خطای بازسازی بیشتری داشت . نتایج آزمون توکی نشان داد که بین خطای بازسازی عملکردی دورسی فلکشن و پلانتار فلکشن در گروه بی ثباتی عملکردی با گروه کوپر و سالم تفاوت معنی دار مشاهده شد (05/0>p)، اما بین میانگین دو گروه کوپر و سالم تفاوت معنی داری مشاهده نشد (05/0>p).

  نتیجه گیری

  به نظر می رسد ورزشکاران بی ثباتی عملکردی مچ پا خطای بازسازی زاویه بیشتری نسبت به دو گروه دیگر دارند و در نتیجه حس عمقی ضعیف تری برخوردارند. بنابراین درمانگران و توانبخشان ورزشی  باید در طراحی برنامه تمرینی و بازتوانی افراد دارای بی ثباتی عملکردی مچ پا تمرینات تقویت حس عمقی را قرار دهند.

  کلیدواژگان: پیچ خوردگی مچ پا، حس عمقی، سالم
 • محسن کلانتری، نسرین عسکرپور، کوروش عزیزی، مسعود یوسفی، معصومه امین*، مظفر واحدی، علی کشاورز صفحات 231-244
  زمینه و هدف

  سلامت شیر و فرآورده های آن به دلیل ارزش بالای غذایی آن از اهمیت بسزایی برخوردار می باشد. این میان وعده مغذی، به وسیله عوامل میکروبی آلوده می شود. بروسلوز یکی از مهم ترین بیماری های زئونوز محسوب شده و در کشورهای خاورمیانه به صورت اندومیک شایع بوده و در جمعیت انسانی و دامی نقاط مختلف کشورمان نیز گزارش شده است. بروسلوز، یک بیماری عفونی باکتریایی است که به وسیله میکروارگانیسمی از جنس بروسلا ایجاد شده و از طریق شیر و فرآورده های لبنی غیرپاستوریزه انتقال می یابد. هدف از این مطالعه بررسی میزان شیوع آلودگی شیر و فرآورده های لبنی سنتی به باکتری بروسلا ملی تنسیس به روش PCR، شهرستان ممسنی، استان فارس، جنوب ایران می باشد.

  روش بررسی

  در این مطالعه توصیفی- مقطعی که در سال 1400 انجام شد، 200 نمونه از فرآورده های لبنی سنتی شامل 50 نمونه شیر خام، 50 نمونه ماست، 50 نمونه پنیر و 50 نمونه کره از دامپروری های مناطق روستایی و مغازه های درون شهری شهرستان ممسنی جمع آوری و به آزمایشگاه میکروب شناسی منتقل گردید. جهت تشخیص گونه احتمالی باکتری بروسلای موجود در نمونه ها، از محیط کشت حاوی ساپلیمنت جهت جلوگیری از رشد سایر پاتوژن ها استفاده گردید. DNA نمونه ها به وسیله کیت DNp استخراج گردید. جهت بهینه سازی تست PCR، نمونه DNA از سوش استاندارد باکتری به روش جوشاندن و (cat:DN 811530) DNG  استخراج شد. در هر واکنش، DNA الگو، پرایمرها (Bru و Low Bru Up)، کلرید منیزیوم، dNT و آنزیم Taq DNA پلیمراز مطابق دستورالعمل استفاده شد. واکنش مرحله دوم با همان مقادیر بهینه گردید. در مرحله دوم به جای DNA الگو، از محصول راند اول استفاده شد. پرایمرهای مرحله دوم شامل پرایمرهای Bru Up, Bru In می باشد. داده های جمع آوری شده با استفاده از آزمون آماری کای اسکوئر تجزیه و تحلیل شدند.

  یافته ها

  نتایج این مطالعه، به ترتیب 86/1، 8/2، 3/0 درصد و صفر درصد از نمونه های شیر خام، پنیر، ماست و کره آلوده به باکتری بروسلا ملی تنسیس تشخیص داده شد. تست PCR بهینه شده از اختصاصیت بسیار بالایی برخوردار بود، به طوری که به جز DNA بروسلا با هیچ کدام از DNAهای مورد مطالعه واکنشی صورت نگرفت.  

  نتیجه گیری

  اگر چه تماس با دام و فرآورده های آلوده به باکتری بروسلا به عنوان مهم ترین عوامل ابتلا به بروسلوز شناخته شده اند، ولی شرایط اقلیمی و نوع دامداری و رفتار غذایی مردم در شیوه استفاده از فرآورده های دامی و نیز گونه پاتوژن در هر ناحیه جغرافیایی عواملی هستند که الگوی بروز بیماری را در جوامع مختلف نشان می دهد. نتایج به دست آمده نشان می دهد که با وجود اقدامات صورت گرفته جهت پیشگیری از بیماری بروسلوز، هنوز احتمال آلودگی فرآورده های لبنی به باکتری بروسلا وجود دارد.

  کلیدواژگان: بروسلوز، پی سی آر، شیوع آلودگی
 • سیما محمدحسینی، معصومه اسکندری، احمد علمداری، راضیه محمدحسینی سروک* صفحات 245-261
  زمینه و هدف

  طرح تحول نظام سلامت طرحی برای بهبود سیستم های متولی سلامت در ایران است که از 15 اردیبهشت 1393 در بیمارستان های وزارت بهداشت آغاز به کار کرد. این طرح با رویکرد ایجاد تحول در نظام سلامت و با سه هدف حفاظت مالی از مردم، ایجاد عدالت در دسترسی به خدمات سلامت و نیز ارتقای کیفیت خدمات، اجرایی شد. از آن جا که بخش سلامت غالبا متاثر از عوامل و مولفه هایی است که به کارکرد تمامی بخش های توسعه کشور مربوط می شود، لذا هدف از این پژوهش تعیین و بررسی وضعیت طرح نظام سلامت از دیدگاه بیماران بیمارستان های شهر یاسوج بود.

  روش بررسی

  جامعه آماری این مطالعه توصیفی 458 بیمار است که در بیمارستان شهید رجایی 150 بیمار، بیمارستان امام سجاد 300 و بیمارستان شهید بهشتتی 380 بیمار بود که طبق جدول مورگان در بیمارستان شهید رجایی 108، امام سجاد 169 و شهید بهشتی 181 بیمار به عنوان نمونه آماری انتخاب شدند. تمامی آزمودنی ها پرسشنامه وضعیت طرح نظام سلامت از دیدگاه بیماران را تکمیل نمودند. داده های جمع آوری شده با استفاده از آزمون های آماری تی تک نمونه ای تجزیه و تحلیل شدند.

  یافته ها

  نتایج تحقیق نشان داد که وضعیت اجرای طرح نظام سلامت بیمارستان شهید بهشتی (001/0=p و 19/57=t)، بیمارستان امام سجاد (001/0=p و 17/50=t) و بیمارستان شهید رجایی (001/0=p و 06/40=t) شهر یاسوج تا حدودی مطلوب است. این یافته ها بیان گر این موضوع هست که طرح نظام سلامت در شهرستان یاسوج به طور مناسب و صحیح اجرا شده است.

  نتیجه گیری

  نتایج به دست آمده تحقیق بیان گر این موضوع هست که طرح نظام سلامت در شهرستان یاسوج به طور مناسب و صحیح اجرا شده است. با توجه به این که شاخص های مورد بررسی در اغلب بیمارستان ها، به خوبی اجرا شده است، به نظر می رسد تداوم، ارزشیابی و اصلاح مستمر این طرح می تواند به بهبود شاخص های عملکردی بیمارستان ها بیانجامد. بنابراین می بایست برنامه های بیمارستان های شهر یاسوج در جهتی تدوین شود که میزان پرداختی بیماران کاهش یافته، حمایت بیشتری از ماندگاری پزشکان در مناطق محروم صورت گرفته، کیفیت هتلینگ در بیمارستان ها ارتقاء یابد و هم چنین بیشتر از حضور پزشکان متخصص مقیم در بیمارستان های دولتی استفاده شود.

  کلیدواژگان: نظام سلامت، بیمارستان، شهر یاسوج
 • هدا مجیری فروشانی*، عاطفه زاهدی، محمد ایمانی صفحات 262-277
  زمینه و هدف

  ابتلا به عفونت های قارچی فرصت طلب متعاقب کووید19 از مشکلات جدی می باشد. متعاقب ابتلا، داروهای ضدقارچ نیز در درمان بیماران قرار می گیرد. لذا هدف از این مطالعه تعیین و تاثیر همه گیری کووید19 بر شیوع عفونت های قارچی فرصت طلب و میزان مصرف داروهای ضدقارچ در بیماران بستری در بیمارستان های آبادان بود.

  روش بررسی

  این یک مطالعه توصیفی تحلیلی و گذشته نگر می باشد که در سال 1401 انجام شد. در این مطالعه ، پرونده بیمارانی که حداقل یکی از داروهای فلوکنازول، کاسپوفانجین و آمفوتریسین بی را در مدت بستری در بیمارستان های آبادان در یک سال قبل یا دو سال اول همه گیری کووید19 دریافت کرده بودند، بررسی شد. اطلاعات دموگرافیک بیماران، نوع بخش بستری، نوع عفونت قارچی، سابقه ابتلای قبلی به کووید19 و شدت ابتلا به بیماری از پرونده های بیماران استخراج گردید. داده های جمع آوری شده با استفاده از آزمون های آماری آنالیز واریانس و کای اسکوار تجزیه و تحلیل شدند.

  یافته ها

  شیوع ابتلا به عفونت های قارچی موکورمایکوزیس و آسپیرژیلوس در دوران پس از همه گیری کووید 19 افزایش معنی داری نسبت به قبل از بحران کووید19 داشته است. مصرف داروهای  ضدقارچ  در دوران پس از همه گیری کووید19 نسبت به دوران قبل از همه گیری افزایش داشته هر چند از نظر آماری معنی دار نبوده است. شایع ترین عفونت قارچی، موکورمایکوزیس بوده است. ریه شایع ترین ارگان درگیر در بیماران قارچی گزارش شده است. بعد از همه گیری کووید19، تمامی بیماران  مبتلا به عفونت های قارچی، سابقه ابتلاء به کووید19 از نوع شدید داشته اند. آمفوتریسین بی، بیشترین داروی مصرفی بوده است. کاسپوفانجین در افراد مبتلا به آسپرژیلوزیس، آمفوتریسین بی در افراد مبتلا به موکورمایکوزیس و فلوکنازول در افراد مبتلا به کاندیدیا استفاده شده بود و این تفاوت معنی دار بود (001/0<p).

  نتیجه گیری

  این مطالعه نشان داد که شیوع عفونت های قارچی موکورمایکوزیس و آسپرژیلوزیس در دوران پس از کووید19 افزایش یافته است و به دنبال آن،  مصرف داروهای ضدقارچ در دوران پس از شیوع کووید19 نیز افزایش یافته و مصرف هر سه داروی مورد بررسی بر اساس تطابق با گایدلاین ها، طبق اندیکاسیون صورت گرفته است.

  کلیدواژگان: آمفوتریسین بی، کاسپوفانجین، فلوکنازول، کووید19، عفونت های قارچی فرصت طلب
 • سوسن چراغی، سبا آژنگ، زینب هرمزی مقدم*، لیلا علیپور فیروزآبادی صفحات 278-294
  زمینه و هدف

  انتخاب درست یک سیستم طراحی درمان، نقش بسزایی در درمان موثر دارد. محدود بودن توزیع دز به اندام های هدف تابش، از اصلی ترین اهداف پرتو درمانی می باشد. لذا هدف از این مطالعه تعیین و مقایسه دو سیستم طراحی درمان TiGRT و CorePLAN در رادیوتراپی تطبیقی سه بعدی با استفاده از شاخص شایستگی fEUD جهت بهینه سازی درمان بود.

  روش بررسی

  این یک مطالعه گذشته نگر که در سال 1402 انجام شد، به منظور مقایسه شایستگی درمان در دو سیستم طراحی درمان Core PLAN و TiGRT، تعداد 20 طرح درمانی برای درمان تومورهای ناحیه سر و گردن و پروستات طراحی شد. مقادیر مربوط به  OARو EUD ارگان های هدف مورد مطالعه، محاسبه و با هم مقایسه شدند. هیستوگرام دوز حجم هم چنین نتایج هر طرح درمانی با استفاده از شاخص fEUD با هم مقایسه و بررسی شدند، داده های جمع آوری شده با استفاده از آزمون های آماری تی دانشجویی تجزیه و تحلیل شدند.

  یافته ها

  طرح های تولیدی تومورهای ناحیه سروگردن و پروستات برای دو سیستم طراحی درمان، عملکرد مشابه و قابل مقایسه ای داشتند (46/0=p)، اما در سیستم Core PLAN به دلیل بالاتر بودن شاخص fEUD نسبت به TiGRTبافت های سالم کمتر در خطر تشعشع واقع شدند. استفاده از شاخص  fEUD همانند مدل ها و پارامترهای مبتنی بر بیولوژی در حین استفاده از سیستم های طراحی درمان، بهینه سازی درمان در پرتودرمانی را برجسته می کند.

  نتیجه گیری

  از شاخص fEUD می توان برای مقایسه نتایج دو سیستم طراحی درمان استفاده کرد. بر اساس این شاخص، سیستم درمانی CorePLAN برای درمان های پیچیده یا چالش برانگیز، جایی که بهینه سازی و کیفیت طرح درمانی بسیار مهم است، مناسب است، اما TiGRT  برای درمان های معمولی جایی که کارایی و سهولت استفاده مهم است، مناسب می باشد.

  کلیدواژگان: سیستم طراحی درمان، رادیوتراپی
 • امین حسینی مطلق، قاسم حسنی* صفحات 295-311
  زمینه و هدف

  در سالهای اخیر، آلودگی محیط زیست به انواع آلاینده های بیولوژیکی، شیمیایی، سموم و آفت کشها و دیگر ترکیبات سرعت بیشتری گرفته است و بعنوان یکی از مهمترین چالش های عصر حاضر به شمار می روند. آلاینده های مختلف را می توان با کمک روش های فیزیکی، شیمیایی و یا شاخصهای زیستی اندازه گیری نمود. با این وجود اطلاعات زیادی را در زمینه ی توانایی شاخص های زیستی در تشخیص آلاینده های مختلف در سالهای اخیر ارائه شده است.

  روش کار

  در این مطالعه روش های مختلف استفاده از موجودات زنده بعنوان یک شاخص در تعیین تغییرات زیست محیطی مورد بررسی قرار گرفته است. بررسی پایش زیستی با جستجو در پایگاه داده های  PubMed، Google Scholar، Web of Science و Scopus با استفاده از کلید واژه های بیواندیکاتور، پایش زیستی، کنترل زیستی، bioindicator، biomonitoring، monitoring by microorganism، bio detection، biological index و biological indicator در مقالات چاپ شده تا سال 2023 انجام شده است.  

  یافته ها

  استفاده از موجودات زنده مختلفی مانند مایکروفایتا، کروستاسه ها، فیتوپلانکتونها، پروتوزوآ و موجودات زنده بزرگتر مانند ماهی ها، قناری و حشرات در تشخیص و پایش آلاینده ها در محیط زیست رایج بوده است. این موجودات با مکانیسمهای مختلفی می توانند به تشخیص یا پایش مداوم حضور آلاینده و تعین سطوح غلظتی آنها در محیط زیست مانند محیطهای آبی کمک کنند.

  نتیجه گیری

  بیواندیکاتورها عوامل زنده ای هستند که می توانند برای شناسایی و تعیین کیفی و کمی حضور عوامل مختلف شیمیایی، فیزیکی، فیزیکوشیمیایی و...در محیط استفاده شوند. امروزه موجودات بسیاری بعنوان بیواندیکاتور در محیط های دریایی بکار گرفته می شوند. خزه ها برای سنجش فلزات سنگین، قزل آلای قاتل در نهرهای کوهستانی برای ارزیابی دمای آب، قناری در معدن زغال سنگ برای ارزیابی میزان منوکسیدکربن و گاز متان و بسیاری موجودات دیگر که به عنوان بیواندیکاتور شناخته شده اند که برای تشخیص اثرات آشفتگی ها و استرسها از آنها بهره گرفته می شود. علاوه بر این در پایش زیستی، موجودات زنده دیگری مانند حشرات، کروستاسه ها، پروتوزوآها، مایکروفایتا، جلبکها، ماهی ها و سایر موجودات زنده که برای تشخیص نوع آلاینده و مقدار آنها در محیط زیست مورد استفاده قرار می گیرند. این موجودات زنده با مکانیسم هایی مانند تجمع زیستی، تغییرات بیوشیمیایی، تغییرات رفتاری و مورفولوژیکی و تغییرات جمعیتی توانایی تشخیص و تعیین مقدار آلاینده ها را امکانپذیر می کنند. اطلاعات مربوط به کیفیت محیط زیست و یا تغییرات آن را فراهم می کند، که به عنوان جایگزینی برای نظارت بر آلاینده های شیمیایی استفاده می شوند.

  کلیدواژگان: پایش زیستی، نشانگرهای زیستی، آلودگی محیط زیست، شاخص کیفی
 • حسن نظری، رحیم استوار*، حسن سلطانی صفحات 312-327
  زمینه و هدف

  هدف اصلی این تحقیق شناسایی شاخص های تاثیرگذار بر الگوی مراقبت های مدیریت شده برای بیماری واگیردار تنفسی نوظهور (COVID-19) در نظام سلامت ایران می باشد که می تواند در جهت تبیین  استراتژی های بیمارستان ها و مراکز درمانی در مقابله با اپیدمی کووید 19تاثیر چشمگیری در کنترل و مدیریت این اپیدمی داشته باشد. مراقبت مدیریت شده نمونه ای از نظام های نوین مراقبت سلامتی است که وظیفه آن کنترل هزینه خدمات، در یک حالت هزینه اثر بخشی مناسب از طریق سازمانهای مراقبت مدیریت شده می باشد. هدف از این مطالعه بررسی شاخص های طراحی الگوی مراقبتهای مدیریت شده برای بیماری واگیردار تنفسی نوظهور کرونا در نظام سلامت ایران می باشد.

  روش بررسی

  این پژوهش یک مطالعه پیمایشی- مقطعی است که براساس دو رویکرد کمی و کیفی انجام شده است. داده های این پژوهش به روش تحلیل مضمون با کمک نرم افزار MAXQDA تحلیل شدند. 12نفر از میان افراد موثر در مدیریت این بیماری در دانشگاه های علوم پزشکی مورد مصاحبه قرار گرفتند.

  یافته ها

   در نتیجه این پژوهش 5 مقوله اصلی شناسایی شدند که عبارتند از: تامین مالی، تامین منابع، سرویس دهی و مجهزسازی، اطلاعات و تحقیقات و عوامل دولتی. با توجه به خروجی محاسباتISM  متغیر اطلاعات و تحقیقات (C4) و عوامل دولتی (C5) سطح اول است. برای تعیین عناصر سطح دوم، متغیرهای سطح اول حذف می شوند و یکبار دیگر مجموعه ورودی ها و خروجی ها بدون درنظر گرفتن متغیرهای سطح اول محاسبه شدند. براساس مجموعه مشترک شناسائی و متغیرهائی که اشتراک آنها برابر مجموعه ورودی ها باشد به عنوان متغیرهای سطح دوم انتخاب شدند. با توجه به خروجی محاسبات ISM متغیرهای تامین مالی (C1) و تامین منابع (C2) سطح دوم هستند.

  نتیجه گیری

  مراکز بهداشتی و درمانی می توانند با افزودن این ظرفیت ها و استانداردهای مورد مطالعه در این پژوهش، آمادگی بالایی برای مقابله با این بحران را داشته باشند. با توجه به اینکه این بیماری واگیردار تنفسی نوظهور تهدیدی برای کل مردم جهان شده است، نیازمند سیاست ها و اقدامات به موقع، مناسب و مقرون به صرفه برای مهار و کاهش پیامدهای مرگبار آن است. برنامه ریزی برای مدیریت بحران ویروس کرونا، نیازمند استراتژی، سیاست گذاری و اقدام صحیح و بموقع است.

  کلیدواژگان: شاخص های اولیه برای طراحی الگوی مراقبت های مدیریت شده برای بیماری واگیر دار تنفسی نوظهور کرونا، نظام بهداشت و درمان، کرونا، COVID 19
 • سمیه خانجانی، طیبه محمدی فارسانی، بلقیس محمدی* صفحات 328-336

  تراتوم ساکروکوکسیژیال (SCT) یکی از شایع ترین نئوپلاسم هایی است که در دوران بارداری تشخیص داده می شود . تراتوم ساکروکوکسیژیال از نظر موقعیت مکانی ضایعه به چهار نوع طبقه بندی می شود.  تومورهای نوع 4 معمولا در دوران پس از زایمان تشخیص داده شده و پتانسیل بالاتری برای بدخیمی دارند. ما یک مورد ازتراتوم ساکروکوکسیژیال نوع 4 را گزارش می کنیم که در 21 هفته و 5 روز بارداری با سونوگرافی تشخیص داده شده بود. سونوگرافی در مرکز ما یک ضایعه به ابعاد (39.5 * 14.3 * 8.62 میلیمتر) را در لگن ، قدام ساکروم نشان داد. رشد تومور و نارسایی  قلب جنین با سونوگرافی سریال پیگیری شد.سزارین در هفته 39 بارداری بدلیل سزارین قبلی بودن مادر انجام شد.  عمل جراحی نوزاد در 72 ساعت بعد  از تولد با موفقیت انجام شد. جواب پاتولوژی تراتوم سیستیک  بالغ گزارش شد. پیگیری های کنترل، رشد طبیعی و سالم کودک را نشان داد.

  کلیدواژگان: تراتوم ساکروکوکسیژیال، تشخیص قبل از تولد، جنین
|
 • E .Azargun, I .Gheitasi*, H. Sadeghi, I. Panahi Kokhdan, M. Azizi, GH. Akbari Pages 172-184
  Background & aim

  Cyclophosphamide (CP) is an immunosuppressive medication which is primarily used to manage and treatt of neoplasms, including breast cancer, lymphoma and Leukemia. CP as well possesses many side effects, including hepatotoxicity which leads to mitochondrial oxidative stress, cell death and hepatic necrosis. Empagliflozin (EMPA) is a Sodium-glucose cotransporter-2 inhibitor used to treat diabetes and has antioxidant activity. The present study was designed to investigate the effect of Empagliflozin on hepatotoxicity induced by cyclophosphamide in male rats.

  Methods

  The present experimental study was conducted at the School of Medicine, Yasuj University of Medical Sciences in 2023. Twenty-four male Wistar rats were divided into four groups: control group, CP group, EMPA+CP group and CP+EMPA group. All groups were treated for 11 days. Moreover, blood samples were obtained and the liver was removed. Plasma levels of ALT, AST and ALP were measured. Homogenized liver tissue was used to measure malondialdehyde (MDA), Nitric Oxide (NO). Liver histology was also performed. The results were analyzed by one- way ANOVA and Tukey's Post Hoc test.

  Results

  The results indicated that cyclophosphamide triggered a significant increase in the plasma level of AST, ALT enzymes and the level of NO and MDA metabolites in the liver tissue (p<0.001) and increased inflammation, edema, congestion and tissue necrosis compared to the control group. The administration of Empagliflozin led to a decrease in plasma levels of AST and ALT enzymes and tissue levels of NO and MDA and decreased tissue changes compared to the cyclophosphamide group. Furthermore, Empagliflozin reduced histological changes both as prevention and as treatment.

  Conclusion

  According to the results of the present study, Empagliflozin can reduce the hepatotoxicity of cyclophosphamide probably with reduction of oxidative stress.

  Keywords: Cyclophosphamide, Empagliflozin, hepatotoxicity, Liver Enzymes, Malondialdehyde
 • A. Ebadi*, F .Hashemian Qhahfarokhi Pages 185-202
  Background & aim

  Antibiotics are a group of emerging contaminants in the aquatic environment that due to cumulative effects, different adverse effects, and leading to drug resistance, residues threaten the human health and ecosystem in the low concentrations found in the environment. This makes it necessary to provide wastewater treatment facilities in the production sources of these materials to prevent their unnecessary release into the environment. Therefore, the purpose of this study was to determine and catalytic analysis of the antibiotic metronidazole by using iron nanoparticles supported on the synthesized graphene in aqueous solutions.

  Methods

  In the present experimental study conducted in 2023, graphene-supported iron nanocomposites were synthesized using green chemistry method and pomegranate juice as a reducing agent. The physical and structural characteristics of the synthesized adsorbent were analyzed by XRD, SEM and TEM techniques. In this study, the effect of variables such as solution pH (3, 5, 7, 9 and 11), adsorbent dose (10, 30, 50, 70, 90 and 100 mg), initial concentration (5, 10, 25, 50, 75 and 100 mg/L), contact time (15, 30, 45, 60, 75 and 90 min) and reaction temperature (5, 15, 25, 35, 45 and 55 °C) in the removal of metronidazole antibiotic under the process of surface absorption by Fe/Graphene nano-absorbents were studied. A spectrophotometer was used to measure the residual concentration of metronidazole antibiotic at the wavelength of maximum absorption (320 nm). The collected data were analyzed using statistical tests of analysis of variance.

  Results

  The Scanning Electron Microscope (SEM) image indicated that the particle size of the catalyst sample was in the range of 40-60 nm. Moreover, the practically spherical shape of catalyst nanoparticles was revealed from the image. The results of the present study indicated that at the optimal pH 5, the highest removal efficiency of metronidazole was obtained in the presence of 5% iron nanoparticles supported on the graphene. Whit a 60-minute contact time and 50 mg/L initial concentration of metronidazole, the removal efficiency was 92%. The optimal and economical dose of catalyst was also obtained at 0.1 g and reaction temperature was 45 °C.

  Conclusion

  The results indicated that the catalytic process of iron nanoparticles supported on the graphene can be an efficient process in the field of removing the antibiotic metronidazole from aqueous solutions and due to the simplicity of its separation by an external magnetic field, therefore it can be considered a suitable substitute for other catalysts.

  Keywords: Absorption of metronidazole pollutant, Absorbent, Fe nanoparticles, Graphene
 • Z .Mohammohammadzadeh Nanekaran, A. Shaker Dolaq*, A. Khademi, A. Shaygannejad Pages 203-219
  Background & aim

  Stomach cancer is the fourth most common cancer in the world and the second cause of cancer death. Therefore, the purpose of the present study was to determine and compare the effectiveness of Islamic therapeutic spirituality with SIT on emotional dysfunction and pain self-efficacy in gastric cancer patients of Ardabi, Iran.

  Methods

  The present study was semi-experimental using the pre-test-post-test method with a control group, which was conducted in 2022. The statistical population included patients with stomach cancer in Ardabil city, Imam Khomeini Hospital and Shafa Parto Chemotherapy Center in Ardabil city in chemotherapy stage. 60 people were selected as available and were randomly divided into three groups (two experimental groups and one control group). The measurement tool in this research was the Toronto Emotional Dysfunction Scale, the Bandura Pain Self-Efficacy Questionnaire. which was examined in three groups before the group intervention and at the end of the 10th session. The first test group was exposed to Islamic spiritual therapy, and the second test group was exposed to cognitive-behavioral therapy based on immunization training. received SIT and the control group did not receive any psychological treatment. The collected data were analyzed using statistical tests of covariance and its assumptions (Kalmogorov Smirnov and Shapiro-Wilks test and Levin test), post hoc Bonferroni test.

  Results

  The results of multivariate covariance analysis indicated that the spirituality of Islamic therapy and cognitive-behavioral therapy based on stress immunity training (SIT), both on emotional dysfunction and pain self-efficacy have a significant effectiveness compared to the control group, but the spiritual method of Islamic therapy compared to the cognitive-behavioral therapy group Re is based on immunization training in emotional failure (F=11.058) and pain self-efficacy (F=32.050), the effect of trust (P≤0.01).

  Conclusion

   Considering the available findings, it seemed that SIT, despite emphasizing irrational thoughts, replacing them with efficient cognitions, and equipping the patient with a complete treasure of skills was less effective than Islamic therapeutic spirituality in reducing negative thoughts in stomach cancer patients. Therefore, these psychological interventions can be important and have clinical applications as an independent or complementary approach along with drug treatments in gastric cancer patients. Therefore, it is possible to take practical action by teaching Islamic spiritual therapy to improve their emotional inadequacy and self-efficacy.

  Keywords: Islamic Spirituality, Cognitive behavioral therapy based on immunization against stress, Emotional Failure, Pain Self-Efficacy
 • A .Saadatian, MH. Kordi Ashkezari*, M. Sahebozamani, M. Abdolkarim Alkilali, Z. Karimi Pages 220-230
  Background & aim

  Ankle sprain is one of the most common lower limb injuries. The sprain symptoms can be permanent and the person has functional instability of the ankle, but some people can return to their pre-injury period, and these people are called Cooper. Ankle sprain and subsequent functional instability may cause a disturbance in the proprioceptive sense of the ankle joint. Therefore, the purpose of this study was to compare the sense of the ankle joint position in athletes with functional ankle instability (non-Coper), healthy and Coper.

  Methods

  This was a comparative causal study that was conducted in Yazd in 1402. A number of 75 athletes were placed in three groups of ankle functional instability, Coper and healthy. Functional Ankle Instability Diagnosis Questionnaire (IdFAI) was used to diagnose Coper and Non-Coper athletes. At first, with the help of proprioceptive photography, their ankle joint was evaluated as an active reconstruction of the angle with closed eyes in the angles of 20 degrees of plantar flexion and 10 degrees of dorsiflexion, and then the three groups were compared with each other. The collected data were analyzed using one-way analysis of variance, Levens test, Shapiro-Wilk, and Tukey's post hoc statistical tests.

  Results

  The results of Levens and Shapiro-Wilk test showed that the normality of the data and the equality of variances as the assumptions of the one-way analysis of variance were observed (p>0.05). In addition, the research results showed that between the three groups of ankle functional instability, Coper and healthy in ankle proprioception in plantar flexion (p=0.003) and dorsiflexion (p=0.001), the mean of the functional instability group had more reconstruction error. The results of the Tukey test showed that there was a significant difference between the functional reconstruction error of dorsiflexion and plantarflexion in the functional instability group with the Coper and healthy groups (p<0.05), but no significant difference was observed between the mean of the Cooper and Salem groups (p>0.05).

  Conclusion

  It seems that athletes with functional instability of the ankle have more angle reconstruction error than the other two groups and as a result have a weaker sense of proprioception. Therefore, sports therapists and rehabilitators should include exercises to proprioception in designing training programs and rehabilitating people with functional instability of the ankle.

  Keywords: Ankle Sprain, Proprioception, Healthy
 • M .Kalantari, N .Askarpour, K .Azizi, M .Yousefi, M. Amin*, M .Vahedi, A .Keshavarz Pages 231-244
  Background & aim

  The health of milk and its products is of great importance due to its high nutritional value. This nutrient medium is contaminated by microbial agents. Brucellosis is considered one of the most important zoonotic diseases and is endemic in the Middle East countries and has been reported in human and livestock populations in different parts of Iran. Brucellosis is an infectious bacterial disease caused by a microorganism of the genus Brucella and transmitted through unpasteurized milk and dairy products. The aim of the present study was to investigate the prevalence of contamination of milk and traditional dairy products with Brucella bacteria by PCR method, Mamasani district, Fars province, south of Iran.

  Methods

  In the present cross-sectional descriptive study conducted in 2021, 200 samples of traditional dairy products including 50 samples of raw milk, 50 samples of yogurt, 50 samples of cheese and 50 samples of butter from livestock farms in rural areas and inner-city shops of Mamasani district were collected and transferred to the microbiology laboratory. In order to identify the possible type of Brucella bacteria in the samples, the culture medium containing the supplement was used to prevent the growth of other pathogens. DNA of samples was extracted by DNp kit. In order to optimize the PCR test, the DNA sample was extracted from the standard strain of bacteria by boiling method and (cat: DN 811530) DNG. In each reaction, template DNA, primers (Bru and Low Bru Up), magnesium chloride, dNT and Taq DNA polymerase enzyme were used according to the instructions. The second step reaction was optimized with the same values. In the second step, instead of template DNA, the product of the first round was used. Second stage primers include Bru Up, Bru In primers. The collected data were analyzed using SPSS software and chi-square statistical test.

  Results

  The results of the present study indicated that 1.86%, 2.8%, 0.3% and 0% of raw milk, cheese, yogurt and butter samples were infected with Brucella melitensis bacteria, respectively. The optimized PCR test had a very high specificity, as a result it did not react with any of the studied DNAs except Brucella DNA.

  Conclusion

  Although contact with animals and products infected with Brucella bacteria are known as the most important factors of brucellosis, but then again the climatic conditions and the type of animal farming and the eating behavior of the people in the way of using animal products as well as the pathogen species in each geographical area are the factors that determine the pattern of the disease. It displays the incidence of disease in different societies. The obtained results indicated that despite the measures taken to prevent Brucellosis disease, there was still a possibility of contamination of dairy products with Brucella bacteria.

  Keywords: Brucellosis, PCR, Fars, Iran
 • S .Mohammadhosseini, M. Eskandari, A .Alamdari, R .Mohammadhosseini Servak* Pages 245-261
  Background & aim

  The health system reform plan is a plan to improve health care systems in Iran, which started working in the hospitals of the Ministry of Health on May 15, 2014. This project was implemented with the approach of creating transformation in the health system and with the three goals of financial protection of the people, creating justice in access to health services and improving the quality of services. Since the health sector is often affected by the factors and components that are related to the functioning of all sectors of the country's development; therefore, the purpose of the present study was to determine and examine the state of the health system plan from the perspective of the patients of hospitals in Yasuj, Iran.

  Methods

  The statistical population of the present descriptive study was 458 patients at Shahid Rajaei Hospital, 300 patients at Imam Sajjad Hospital, and 380 patients at Shahid Beheshti Hospital, all located in Yasuj, Iran. All the participants completed the questionnaire on the state of the health system plan from the patients' point of view. The collected data were analyzed using t-test and descriptive statistical tests, including frequency and average, by means of SPSS 18 software.

  Results

  The results of the research showed that the health system implementation status of Shahid Beheshti Hospital (p=0.001 and t=57.19), Imam Sajjad Hospital (p=0.001 and t=50.17) and Shahid Rajaei Hospital (p=0.001 and t=50.001) p=0 and t=40.06) Yasuj city is somewhat favorable. These findings indicate that the plan of the health system in Yasuj city has been properly and correctly implemented.

  Conclusion

  Considering that the examined indicators were well implemented in most of the hospitals, it gives the impression that the continuation, evaluation and continuous improvement of this plan can lead to the improvement of the performance indicators of the hospitals. Therefore, the programs of hospitals in Yasuj should be developed in such a way that the amount of expense of patients be reduced, more support be given to physicians in deprived areas, the quality of hoteling in hospitals be improved. Moreover, more use should be made of the presence of resident specialist doctors in government hospitals.

  Keywords: Health system, Hospital, Yasuj
 • H .Mojiri Forushani*, A. Zahedi, M. Imani Pages 262-277
  Background & aim

  Opportunistic fungal infections following COVID-19 is problematic. Antifungal medications are as well used to treat people who have fungal infections. The aim of the present study was to evaluate the prevalence of fungal infections and the usage of antifungal medications before and after the COVID-19 pandemic.

  Methods

  The present descriptive, analytical, and retrospective study was conducted in 2021.The records of patients who were hospitalized in Abadan hospitals in the year before or the first two years of the COVID-19 pandemic and received at least one of the antifungal medication’s fluconazole, caspofungin, or amphotericin B were extracted and assessed for the present study. Demographic information of patients, type of ward, and type of fungal infection, history of previous infection with covid-19 and severity of disease were extracted from patient files. Descriptive analysis, chi-square, and ANOVA statistics were used to analysis the data.

  Results

  The results indicated that the mucormycosis and aspergillus fungal infections had dramatically increased in the two years since the COVID-19 pandemic initiated. Although it was not statistically significant, the usage of antifungal medications rose in the two years following the beginning of COVID-19 compared to the prior two years. The mucormycosis fungus was the most prevalent fungal infection. The lung was the most commonly infected organ. All patients with fungal infection had a history of severe COVID-19 following the COVID-19 pandemic. The most often used medication was amphotericin B. This difference was substantial (P< 0.001) when aspergillosis patients received capsofungin, mucormycosis patients received amphotericin B, and candida patients received fluconazole.

  Conclusion

  The present indicated that aspergillosis and mucormycosis fungal infections were more common during the COVID-19 pandemic, and as a result, antifungal medication use has increased as well. Additionally, all three medications (fluconazole, caspofungin, and amphotericin B) were administrated according guidelines.

  Keywords: Amphotericin B, Caspofungin, Fluconazole, COVID-19, Opportunistic infection
 • S .Cheraghi, S .Azhang, Z. Hormozi-Moghaddam*, L. Alipour Firoozabadi Pages 278-294
  Background & aim

  Choosing the right treatment design system plays a significant role in effective treatment. The limitation of dose distribution to the target organs is one of the main goals of radiation therapy. Therefore, the purpose of the present study was to determine and compare two treatment planning systems, TiGRT and CorePLAN, in 3D adaptive radiotherapy using the fEUD competency index to optimize the treatment.

  Methods

  The present retrospective study was conducted in 2023. In order to compare the merit of treatment in two treatment design systems, Core PLAN and TiGRT, 20 treatment plans were designed for the treatment of head and neck and prostate tumors. The values ​​of OAR and EUD of the studied target organs were calculated and compared.Dose-volume histogram and the results of each treatment plan were compared and analyzed using the fEUD index, the collected data were analyzed using Student's t-tests

  Results

  The production plans of head and neck and prostate tumors had similar and comparable performance for the two treatment design systems (p=0.46), but in the Core PLAN system, due to the higher fEUD index compared to TiGRT, healthy tissues were less at risk of radiation. Using the fEUD index as well as biologically based models and parameters while using treatment design systems highlights treatment optimization in radiation therapy.

  Conclusion

  fEUD index could be used to compare the results of two treatment design systems. Based on this index, the CorePLAN treatment system is suitable for complex or challenging treatments, where optimization and quality of the treatment plan are very important, but TiGRT is suitable for routine treatments where efficiency and ease of use are important.

  Keywords: fEUD index, Treatment Planning System, Radiotherapy
 • Amin Hossaini Motlagh, Ghasem Hassani* Pages 295-311
  Background

  In recent years, the pollution of the environment with all kinds of biological, chemical, poisons, pesticides and other compounds has accelerated and they are considered as one of the most important challenges of the present age. Different pollutants can be measured with the use of physical, chemical or biological methods. However, a lot of information has been provided in the field of the ability of biological indicators to detect different pollutants in recent years.

  Methods

  In this study, different methods of using living organisms as an indicator in determining environmental changes have been investigated. Biomonitoring by searching in PubMed, Google Scholar, Web of Science and Scopus databases using keywords "biological control", "bioindicator", "biomonitoring", "monitoring by microorganism", "bio detection", "biological index" and "biological indicator" in published articles until 2023.

  Results

  The use of various living organisms such as macrophytes, crustaceans, phytoplankton's, protozoa and larger living organisms such as fish, canaries and insects has been common in the detection and monitoring of pollutants in the environment. These organisms with different mechanisms can help to detect or continuously monitor the presence of pollutants and determine their concentration levels in the environment such as aquatic environments.

  Conclusion

  bioindicators provides information related to the quality of the environment or its changes, which are used as an alternative to monitoring chemical pollutants. Bioindicators are living agents that can be used to identify and qualitatively and quantitatively determine the presence of various chemical, physical, and physicochemical factors. Today, many organisms are used as bioindicators in marine environments. Moss to measure heavy metals, killer trout in mountain streams to evaluate water temperature, canary in coal mine to evaluate carbon monoxide and methane gas, and many other living agents that are known as bioindicators that are used to detect the effects of disturbances and stresses.

  Keywords: Biomonitoring, Bioindicators, environmental pollution, quality index
 • Hasan Nazari, Rahim Ostovar*, Hasan Soltani Pages 312-327
  Background and purpose

  The main purpose of this research is to identify the indicators influencing the model of managed care for emerging infectious respiratory disease (COVID-19) in Iran's health system, which can be used to explain the strategies of hospitals and medical centers in dealing with The covid 19 epidemic has a significant impact on the control and management of this epidemic. Managed care is an example of new health care systems whose task is to control the cost of services in a cost-effective manner through managed care organizations. The purpose of this study is to investigate the design indicators of the managed care model for the emerging respiratory infectious disease of Corona in Iran's health system.

  Methods

  This research is a survey-cross-sectional study based on two quantitative and qualitative approaches. The data of this research were analyzed by thematic analysis method with the help of MAXQDA software. 12 people from among the effective people in the management of this disease were interviewed in universities of medical sciences.

  Findings

  As a result of this research, 5 main categories were identified, which are: financial provision, resource provision, servicing and equipping, information and research, and government agents. According to the output of ISM calculations, the variable of information and research (C4) and government factors (C5) is the first level. To determine the elements of the second level, the variables of the first level are removed and once again the set of inputs and outputs were calculated without considering the variables of the first level. Based on the common set of identification and the variables whose commonality is equal to the input set, they were selected as the second level variables. According to the output of ISM calculations, financial provision (C1) and resource provision (C2) variables are the second level.

  Conclusion

  Health and treatment centers can be highly prepared to deal with this crisis by adding these capacities and standards studied in this research. Considering that this emerging respiratory infectious disease has become a threat to the entire population of the world, it needs timely, appropriate and cost-effective policies and measures to contain and reduce its deadly consequences. Planning to manage the crisis of the corona virus requires strategy, policy making and correct and timely action.

  Keywords: Primary indicators for the design of a managed care model for the emerging infectious respiratory disease of Corona, health, treatment system, Corona, COVID 19
 • Somayeh Khanjani, Taiebeh Mohammadi Farsani, Belgheis Mohammadi* Pages 328-336

  Sacrococcygeal Teratoma (SCT) is one of the most frequently prenatally diagnosed neoplasias. SCT is classified into four types regarding its location. Type 4 tumors are usually diagnosed in the postnatal period and have higher potential for malignancy. we report a case of type 4 SCT that detected by ultrasonography at a gestational of 21.6 weeks. Ultrasound scan in our hospital showed a cystic lesion with septation (39.5 × 14.3 × 8.62 mm) in the fetal sacrococcygeal region. Tumor growth and heart failure monitored with serial scans. At 39 weeks of gestation cesarean section was performed due to previous cesarean. Afterward surgery was performed successfully at 72 hours of life. The pathologic diagnosis was Mature cystic teratoma. Follow up controls revealed normal and healthy child growth.

  Keywords: Sacrococcygeal teratoma, prenatal diagnosis, fetus