فهرست مطالب

تحقیقات مالی - پیاپی 73 (بهار 1403)

نشریه تحقیقات مالی
پیاپی 73 (بهار 1403)

 • تاریخ انتشار: 1403/01/01
 • تعداد عناوین: 8
|
 • سکینه سجودی*، مرتضی آشور، المیرا عزیزی نوروزآبادی صفحات 1-25
  هدف

  رابطه پویای بالقوه بین قیمت سهام و قیمت مسکن، همواره موضوع بحث مهم در ادبیات دانشگاهی و تخصصی بوده است. از لحاظ اقتصادی، مسکن هم کالای سرمایه گذاری و هم کالای مصرفی محسوب می شود و این نکته مسکن را از دارایی های مالی مانند سهام متمایز می کند. می توان تاثیر سهام بر قیمت مسکن را برایندی از دو اثر جانشینی و اثر ثروت در نظر گرفت. املاک و سهام هر دو دارایی و هر دو گزینه های سرمایه گذاری در نظر گرفته می شوند. در این خصوص، رابطه بین این دو دارایی (مسکن و سهام) را می توان به عنوان یک اثر جانشینی تفسیر کرد؛ به این معنا که بازده بالای سرمایه گذاری در بازار سهام، می تواند باعث خروج سرمایه گذار از بازار مسکن شود و در نتیجه، تقاضا و قیمت مسکن را کاهش دهد. بنابراین قیمت سهام بر قیمت مسکن تاثیر منفی خواهد گذاشت. وقتی مسکن به عنوان یک کالای مصرفی در نظر گرفته می شود، تاثیر ثروت برجسته تر است. افزایش درآمد و ثروت، از جمله دارایی مالی، در اثر افزایش قیمت سهام، در هزینه کل مصرفی، از جمله هزینه مسکن اثر مثبتی دارد. به طور مشخص تر از آنجا که مالکان خانه درآمد پیش بینی نشده از سهام به دست می آورند، اثر ثروت حاصل از این درآمدهای پیش بینی نشده، موجب افزایش خرید خانه به عنوان کالای مصرفی می شود. به عبارت دیگر، اثر ثروت به رابطه مثبت بین قیمت سهام و مسکن منجر می شود؛ زیرا بازده بالا در بازار سهام، موجب افزایش ثروت کل مالکان خانه و قدرت سرمایه گذاری آن ها در سایر مستغلات می شود. بر اساس ادبیات مطرح شده در فوق، مشخص می شود که شاخص بازار سهام می تواند بر قیمت مسکن اثر مثبت یا منفی داشته باشد و نیاز است تا این رابطه برای هر کشور به صورت دقیق و بر اساس شواهد آماری بررسی شود.

  روش

  برای بررسی اثر شاخص بازار سهام بر قیمت مسکن در ایران، از داده های دوره زمانی 1360 تا 1400 استفاده شده است. به منظور آزمون فرضیه های پژوهش، از روش NARDL استفاده شده است تاعدم تقارن احتمالی در تاثیر تکانه های مثبت و منفی شاخص قیمت سهام، بر شاخص قیمت مسکن شناسایی شود.

  یافته ها

  یافته های پژوهش نشان می دهد که در کوتاه مدت، تکانه های مثبت و منفی در شاخص بازار سهام، بر شاخص قیمت مسکن تاثیر معناداری نگذاشته است؛ ولی در بلندمدت تکانه های مثبت در شاخص بازار سهام، بر شاخص قیمت مسکن اثر مثبت می گذارد؛ در حالی که تکانه های منفی، اثر منفی ولی بی معنا بر این متغیر گذاشته است.

  نتیجه گیری

  بر اساس نتایج پژوهش، با توجه به اینکه تغییرات بازار سهام، می تواند بر قیمت مسکن ایران تاثیر چشمگیری داشته باشد، پیشنهاد می شود سیاست گذاران این تاثیر را در سیاست های بازار سهام در نظر بگیرند. در سیاست گذاری بخش مسکن که نیازمند پیش بینی قیمت مسکن است، می بایست به تغییرات احتمالی شاخص بورس توجه شود.

  کلیدواژگان: قیمت مسکن، شاخص بازار سهام، اثر ثروت، اثر جانشینی، NARDL
 • علیرضا نجارپور، سعید فتحی*، علی فروش باستانی صفحات 26-53
  هدف

  احتمال نکول به خاطر نقشی که در ریسک اعتباری دارد، از عوامل تعیین کننده هزینه سرمایه است. سود نقدی به عنوان علامت جریان نقدی یا نشانه تصاحب ثروت، یکی از عوامل موثر بر احتمال نکول است. در خصوص تاثیر سود نقدی بر ریسک اعتباری، دو نظریه علامت دهی سود نقدی و نظریه نمایندگی وجود دارد. نظریه علامت ‏دهی سود نقدی، بیانگر اطمینان مدیریت از جریان ‏های نقدی آتی شرکت است و باعث می ‏شود که فعالان بازار، ارزش دارایی ‏های شرکت را بیشتر و نوسان دارایی ‏های شرکت را کمتر برآورد کنند؛ بنابراین با کاهش عدم تقارن اطلاعاتی، باعث می ‏شود که احتمال نکول برآوردی بازار کاهش یابد و بین سود نقدی و احتمال نکول برآوردی، ارتباط منفی ایجاد شود. از طرفی دیگر، نظریه نمایندگی بیانگر این موضوع است که سود نقدی باعث می شود که دارایی ‏های شرکت کاهش و نسبت بدهی افزایش یابد و این موضوع، افزایش ریسک صاحبان بدهی و تصاحب ثروت آن ‏ها توسط سهام داران را در پی دارد و تضاد منافع بین سهام داران و صاحبان بدهی را تشدید می ‏کند. به همین خاطر باعث می شود که بین سود نقدی و احتمال نکول برآوردی ارتباط مثبتی ایجاد شود. هدف این مقاله بررسی رابطه بین سود نقدی و احتمال نکول و تطابق آن با نظریه علامت ‏دهی سود نقدی و نظریه نمایندگی است.

  روش

  در این مقاله برای محاسبه احتمال نکول، از مدل توسعه یافته روش مرتون، یعنی روش گسک استفاده شده است؛ سپس با استفاده از رگرسیون غیرخطی نامتوازن، رابطه درجه دوم بین سود نقدی و احتمال نکول در سال های 1380 تا 1400 بررسی شده است. جامعه آماری شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس ایران است که از بین آن ها شرکت ‏های مالی، شرکت ‏هایی با بیش از شش ماه توقف معاملاتی و شرکت ‏هایی که بیش از 20درصد از عمر خود در بازار را وقفه معاملاتی داشته ‏اند، حذف شده ‏اند و در نهایت 462 شرکت باقی ‏ مانده است.

  یافته ها

  یافته ‏ها حاکی از آن است که سود نقدی و احتمال نکول، رابطه غیرخطی درجه دوم یو (U) شکل دارند؛ به این صورت که ابتدا با افزایش سود نقدی، احتمال نکول با شیب کاهشی، کاهش یافته و با بیشتر شدن سود نقدی از یک آستانه، احتمال نکول با شیب افزایشی، افزایش می یابد.

  نتیجه گیری

  مطابق نظریه علامت دهی سود نقدی، با افزایش سود نقدی تا آستانه ای مشخص، چشم انداز درآمدهای آتی شرکت مثبت ارزیابی می شود و بازار ارزش دارایی های شرکت را بیشتر و نوسان دارایی ‏ها را کمتر برآورد می کند و به دلیل کاهش عدم تقارن اطلاعاتی احتمال نکول برآوردی بازار کاهش می یابد و هرچه سود نقدی از آن آستانه فراتر رود، به مثابه کاهش دارایی ‏های شرکت، افزایش نسبت بدهی و افزایش ریسک صاحبان بدهی است و خارج کردن دارایی های شرکت و تصاحب ثروت صاحبان بدهی به نفع سهام داران خواهد بود و احتمال نکول افزایش می یابد که مطابق با یافته های تجربی مبنی بر رابطه درجه دوم U شکل بین سود نقدی و احتمال نکول است.

  کلیدواژگان: احتمال نکول، تضاد نمایندگی، ریسک اعتباری، علامت دهی سود نقدی
 • غلامحسین گل ارضی، سید رامین ابوالفضلی* صفحات 54-80
  هدف

  در ادبیات مالی، دو ویژگی شناخته شده در خصوص تلاطم (نوسان) به بحث گذاشته شده است. نخستین ویژگی، به واکنش های نامتقارن تلاطم به اخبار خوب و بد مربوط می شود و دومین ویژگی، به وجود سرریز تلاطم (سرایت) میان بازارها و دارایی های مالی مختلف اشاره می کند. رفتار نامتقارن تلاطم به شواهد تجربی ای اشاره دارد که طی آن، یک تکانه منفی بازدهی در مقایسه با تکانه مثبت بازدهی، به همان اندازه باعث افزایش بیشتری در تلاطم می شود. همچنین در خصوص اثرهای نامتقارن اخبار روی تلاطم بازدهی سهام، دو فرضیه اثر اهرمی و بازخورد تلاطم مطرح شده است. با توجه به آنچه بیان شد، هدف اصلی مطالعه حاضر بررسی اثرهای اهرمی، هم بستگی شرطی پویا و سرایت پذیری تلاطم میان ده شاخص صنایع بورسی است که این ده صنعت، بیش از 75 درصد از شاخص کل بورس تهران را تشکیل می دهند.

  روش

  در این مطالعه، نخست برای استخراج باقی مانده ها، از مدل میانگین ARMA (1,1) و پس از آن، برای بررسی اثرهای اهرمی، از مدل GJR-GARCH و در نهایت برای بررسی سرایت پذیری تلاطم میان ده شاخص انتخابی، از مدل DCC (1,1) استفاده شد. داده های استفاده شده در این پژوهش، به صورت روزانه (پنج روز در هفته) و از سایت بورس اوراق بهادار تهران، برای بازه زمانی 05/01/1397 تا 25/08/1401 استخراج شد که در مجموع، 1117 روز کاری مشاهده شده بود.

  یافته ها

  نتایج مدل GJR-GARCH نشان داد که به جز شاخص های صنایع شیمیایی و فراورده های نفتی، اثرهای اهرمی در تمام سری های بازدهی شاخص های صنایع وجود دارد. از سوی دیگر، نتایج برآورد مدل DCC مثبت بودن هم بستگی شرطی بین تمام متغیرها را نشان می دهد. افزون بر این، سرایت پذیری تلاطم میان بازده شاخص صنایع نیز به شدت تایید شد.

  نتیجه گیری

  بازارهای مالی، به خصوص بازار سهام، به شوک های منفی و مثبت واکنش های متفاوتی نشان می دهند و این شوک های وارد بر متغیرها، هم بستگی بین آن ها را تحت تاثیر قرار می دهد؛ به همین خاطر، در این پژوهش تلاش شد تا بازه زمانی به گونه ای در نظر گرفته شود که بازار سهام نوسان های چشمگیری را تجربه کرده باشد تا اثرهای اهرمی، سرایت پذیری تلاطم و همچنین، هم بستگی شرطی پویا میان بازده شاخص صنایع، بهتر و دقیق تر بررسی شود. در نیمه اول سال 1399 با وجود ریزش قیمت کامودیتی ها و نفت و همه گیری کرونا، بازار سهام رشد خیره کننده ای را تجربه کرد؛ این در حالی بود که سرمایه گذاران بدون توجه به شرایط بنیادی شرکت ها، عطش خرید داشتند و این اشتیاق خرید، میان صنایع بورسی سرایت پیدا کرد؛ اما از نیمه دوم سال 1399، اوضاع کاملا برعکس شد و با کوچک ترین خبر منفی در بازار، سهام داران سهام های خود را می فروختند. با توجه به نتایج به دست آمده که از وجود اثرهای اهرمی، هم بستگی شرطی پویا و سرایت پذیری تلاطم حکایت دارد، سرمایه گذاران و مدیران پرتفوی، برای کاهش ریسک و همچنین انتخاب سبد بهینه، می توانند از یافته های پژوهش حاضر بهره مند شوند.

  کلیدواژگان: اثرهای اهرمی، سرایت پذیری، هم بستگی شرطی پویا، مدل ARMA-DCC-GJR-GARCH
 • مسعود علیزاده چمازکتی، مهدی فتح آبادی*، محمود محمود زاده، صالح قویدل دوستکوئی صفحات 81-104
  هدف
  فاما (1970) نشان داد بازارهای سهام کارایی ضعیفی دارند و از مدل گام تصادفی پیروی می کنند و به همین دلیل، سرمایه گذاران با استفاده از داده های گذشته، نمی توانند به بازده غیرعادی دست یابند؛ از این رو دانستن این موضوع که قیمت سهام از چه فرایندی پیروی می کند، اهمیت زیادی دارد. سهام شرکت های فعال در صنایع پالایشی و پتروشیمی، به دلیل سودآوری، توزیع سود نقدی و بازدهی مناسب، از محبوبیت بالایی برخوردارند. همچنین برخی فعالان، شرکت های پتروپالایش را پیشروهای بازار تلقی می کنند و بر اثرگذاری آن ها روی روند بازار تاکید دارند. از این رهگذر، هدف این مقاله، آزمون فرضیه گام تصادفی یا کارایی ضعیف قیمت روزانه سهام شش شرکت پتروشیمی و سه شرکت پالایشی است.
  روش
  انتخاب شرکت ها، بر اساس نمونه گیری هدفمند و بر مبنای معیارهای ارزش بازار و معاملات، شناوری سهم و بزرگی شرکت است. این معیارها احتمال شکل گیری رفتار توده وار را کاهش می دهد و شناسایی بهتر الگوی رفتاری میسر می شود. برای آزمون فرضیه گام تصادفی، در مرحله نخست آزمون های ریشه واحد دیکی فولر گسترش یافته (ADF) با رویکرد دولادو و همکاران (1990) و همیلتون (1994) و همچنین، آزمون ریشه واحد با شکست ساختاری درون زای زیووت و اندروز (ZA) انجام گرفت. با توجه به نتایج مرحله نخست، در مرحله دوم برای کنترل نوسان ها و اثرهای اهرمی در ارزیابی کارایی ضعیف، از رویکرد گارچ (1و1) و گارچ نمایی بهره گرفته شد. برای انجام آزمون فرضیه کارایی ضعیف، از داده های روزانه قیمت سهام (تعدیل شده) استفاده شد.
  یافته ها
  نتایج آزمون ریشه واحد دیکی فولر و شکست ساختاری درون زای زیووت و اندروز، نشان داد که از میان 9 شرکت پتروپالایش، 6 شرکت نوری، پارسان، پارس، تاپیکو، شپنا و شتران، از گام تصادفی خالص (کارای ضعیف) و 3 شرکت فارس، شپدیس و شبندر نیز، از گام تصادفی با عرض از مبدا (نبود کارایی ضعیف) پیروی می کنند. افزون بر این، نتایج مدل های گارچ و گارچ نمایی نشان داد که برای هر 7 شرکت، رابطه مثبت بین ریسک و بازده برقرار است. همچنین، شوک های نوسان ها در 4 شرکت فارس، نوری، پارس و تاپیکو، کاملا پایدار است (کارایی ضعیف). در مقابل، شوک های وارده بر 3 شرکت پارسان، شپدیس و شتران موقتی است و با گذشت زمان، اثر این شوک ها از بین می رود و قیمت به متوسط بلندمدت تعدیل می شود (نبود کارایی ضعیف). شواهد تایید می کند که در 7 شرکت، نوسان های ناشی از اخبار منفی (بد)، بیش از نوسان های ناشی از همان سطح اخبار مثبت (خوب) است.
  نتیجه گیری
  با توجه به یافته های دو مرحله، شرکت های نوری، پارس، تاپیکو و شپنا، کارایی ضعیفی دارند؛ یعنی رفتار قیمت سهام این شرکت ها پیش بینی کردنی نیست. در مقابل شرکت های پارسان، شپدیس، شتران، فارس و شبندر کارایی ضعیفی را نشان نمی دهند؛ به این معنا که می توان رفتار قیمت سهام آن ها را پیش بینی کرد. پیامدهای نتایج این مقاله، برای سرمایه گذاران در بازار سهام ایران ضروری است. فعالان بازار می توانند در خصوص هر سهامی که کارا نیست و تاحدی الگوی رفتاری آن ها پیش بینی کردنی است، مدل سازی مناسبی انجام دهند و بینشی در خصوص قیمت های آینده آن ها به دست آورند و سود کسب کنند.
  کلیدواژگان: گام تصادفی، کارایی ضعیف، صنایع پتروپالایش، پیش بینی
 • مهرزاد علیجانی*، فاطمه نژاد حسینیان صفحات 105-129
  هدف
  در این پژوهش با استفاده از اطلاعات 111 شرکت، تاثیر نقدشوندگی سهام بر بازده سرمایه گذاری، تحت محدودیت های تامین مالی و کارایی اطلاعاتی بررسی شده است. جامعه آماری پژوهش، شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در بازه زمانی 1394 تا 1400 بوده است. این مطالعه تاثیر یکی از این عوامل، یعنی نقدشوندگی سهام شرکت ها را تحت دو شرط محدودیت های مالی وعدم تقارن اطلاعاتی بررسی می کند. هدف این پژوهش، بررسی انطباق نقدشوندگی سهام با نرخ های فعلی و آینده انباشت سرمایه و بررسی میزان بهره وری و رشد اقتصادی است.
  روش
  فرضیه های پژوهش با استفاده از رگرسیون چندگانه و به روش حداقل مربعات معمولی (OLS) آزمون شده است. این پژوهش بر اساس طبقه بندی از نوع کاربردی است؛ زیرا به تجزیه وتحلیل یک سری از عوامل در بورس اوراق بهادار تهران می پردازد تا فرضیه های مطرح شده در پژوهش را رد یا تایید کند. روش اجرای این پژوهش می تواند در بورس اوراق بهادار تهران و شرکت های سرمایه گذاری و شرکت های کارگزاری به کار گرفته شود.
  یافته ها
  یافته های اصلی پژوهش نشان می دهد که ارتباط معناداری بین نقدشوندگی سهام و سرمایه گذاری در شرکت ها وجود دارد؛ به بیان دیگر، هرچه میزان نقدشوندگی سهام بیشتر باشد، کارایی و بازدهی سرمایه گذاری بیشتر خواهد شد. بر اساس نوع مدل و متغیرها، چهار فرضیه در این مقاله مطرح شد که همگی آن ها تایید شدند. این پژوهش نشان می دهد که رابطه مستقیمی بین نقدشوندگی سهام و کارایی سرمایه گذاری در شرکت های جوان تر وجود دارد؛ یعنی همان شرکت هایی که تازه وارد بازار سرمایه شده اند، قدمت آن ها در تابلوهای بازار سرمایه زیر یک سال است و عدم تقارن اطلاعاتی و محدودیت مالی بیشتری دارند. نتایج به دست آمده با این دیدگاه سازگار است که نقدشوندگی بیشتر سهام، در افزایش محتوای اطلاعاتی قیمت سهام تاثیر مفیدی دارد و در نهایت به بهبود بازخورد و شفافیت بازار منجر می شود تا مدیران شرکت های جوان تر، باعدم تقارن اطلاعاتی و محدودیت مالی بیشتر را تحت تاثیر قرار دهند تا تصمیم های ارزش آفرینی را اتخاذ کنند.
  نتیجه گیری
  نتایج پژوهش نشان می دهد که نقدشوندگی بیشتر سهام با کاهش سرمایه گذاری کمتر از حد لازم برای شرکت های جوان، رابطه منفی و معناداری دارد. علاوه بر آن نقدشوندگی بیشتر سهام با کاهش سرمایه گذاری کمتر از حد لازم در شرکت های دارای عدم تقارن اطلاعاتی و محدودیت مالی بالاتر نیز، رابطه منفی و معناداری دارد. خروجی این پژوهش ارتباط بین نقدشوندگی سهام و کارایی سرمایه گذاری شرکت های فهرست شده در بورس تهران را بررسی می کند و علاوه بر آن بررسی می کند که آیا تاثیر نقدشوندگی سهام بر کاهش سرمایه گذاری در شرکت هایی باعدم تقارن اطلاعاتی و محدودیت مالی، نمود بیشتری دارد یا خیر. نتایج نشان می دهد تاثیر نقدشوندگی بیشتر سهام بر کاهش سرمایه گذاری در شرکت هایی باعدم تقارن اطلاعاتی و محدودیت مالی بیشتر نمایان خواهد شد. نتایج پژوهش با توجه به مجموعه ای از بررسی های دقیق، از جمله آزمایش های درون زایی و معیارهای مختلف نقدشوندگی سهام و کارایی سرمایه گذاری ارائه شده است.
  کلیدواژگان: اطلاعات نامتقارن، بازده سرمایه گذاری، محدودیت های تامین مالی، نقدشوندگی سهام
 • وحیده موسوی کاخکی*، ساناز خطابی صفحات 131-158
  هدف

  با توجه به پیشرفت بازارهای مالی، مقوله بهینه سازی سبد دارایی به یکی از موضوعات مهم مطرح شده در اقتصاد مالی تبدیل شده است؛ به گونه ای که تشکیل سبد دارایی به عنوان یک تصمیم گیری حساس برای سرمایه گذاران شناخته می شود و از این رو، شناسایی عوامل موثر بر انتخاب سبد دارایی با نرخ بازده بالا و ریسک کنترل شده، از موضوعاتی است که توجه محققان را به خود جلب کرده است. تاکنون الگوهای بسیاری برای حل مسئله مدیریت سبد سهام و بهینه سازی پرتفوی ارائه شده که هریک با توجه به وضعیت و محدودیت هایی طراحی شده است. بهینه سازی عبارت است از به حداقل رسانی (حداکثررسانی) یک تابع هدف، متشکل از چندین متغیر تصمیم که محدودیت های عملکردی را برآورده کند. از طرفی سرمایه گذاری، فرایندی در وضعیت عدم اطمینان است. از آنجایی که سرمایه گذاری یک تصمیم فردی است و هر انسانی بر اساس روحیه و ویژگی های فردی خود آن را اتخاذ می کند، معیارهای مختلفی دارد. با توجه به رفتار غیرخطی سرمایه گذاران، هدف اصلی پژوهش حاضر، ارائه الگوی بهینه سازی سبد سهام، بر اساس ترجیح رفتاری و حافظه سرمایه گذار است؛ به گونه ای که پرتفوی حاصل، ضمن بیشینه نمودن بازده، ریسک سرمایه گذاری را کمتر کند.

  روش

  معتقدیم مسئله بهینه سازی سبد سهام، یک مسئله چندهدفه است. جامعه مطالعاتی پژوهش حاضر، شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. دوره زمانی پژوهش، سال 1400 در نظر گرفته شد. در پژوهش حاضر، از الگوریتم فراابتکاری ژنتیک جهت بهینه سازی سبد سهام استفاده شد؛ زیرا الگوریتم ژنتیک از جمله تئوری های بهینه سازی است که می تواند با درنظر گرفتن سطوح متفاوت ریسک، مسئله بهینه سازی سبد سهام را با موفقیت حل کند. در این پژوهش با استفاده از الگوریتم نام برده، به بهینه سازی سبد سهام تحت دو معیار ترجیحات رفتاری و حافظه سرمایه گذار پرداخته شد و پس از آن، به منظور انتخاب موثرترین معیار در بهینه سازی سبد سهام، مدل های یادشده دوبه دو مقایسه شدند. در انتها، ضریب تاثیر هر یک از روش های استفاده شده در پژوهش، روی جواب نهایی بررسی شد.

  یافته ها

  نتایج مقایسه الگوی بهینه سازی تحت دو معیار حافظه سرمایه گذار و ترجیحات رفتاری، نشان دهنده آن است که حافظه سرمایه گذار در مقایسه با ترجیحات رفتاری، معیار مناسب تری برای بهینه سازی سبد سهام است. در اجرای مدل با بازدهی بازار برای دو معیار ترجیحات رفتاری و حافظه سرمایه گذار، نتایج به دست آمده گویای مناسب بودن حافظه سرمایه گذار با بازده بازار در بهینه سازی سبد سهام است.

  نتیجه گیری

  هدف اصلی در مدیریت سبد سهام، کمک به سرمایه گذار در چیدمان سبد بهینه با توجه به ترجیحات، علایق وی، تجربه های گذشته سرمایه گذاری و محیط تصمیم است؛ از این رو سرمایه گذار همواره به دنبال تشکیل سبدی بهینه است تا مطلوبیت وی را افزایش دهد. با توجه به نتایج به دست آمده در این پژوهش، می توان گفت سبدهایی که با استفاده از اطلاعات حافظه سرمایه گذار و متغیر بازده بازار ایجاد شده اند، در مقایسه با ترجیحات رفتاری و متغیر بازده بازار، از کارایی بیشتری برخوردارند. در مقایسه دوبه دو سبدهای ایجاد شده با معیار حافظه سرمایه گذار و ترجیحات رفتاری، معیار حافظه سرمایه گذار نیز معیار مناسب تری برای بهینه سازی سبد سهام شناخته شد.

  کلیدواژگان: الگوی بهینه سازی سبد سهام، ترجیحات رفتاری، حافظه سرمایه گذار، الگوریتم ژنتیک، بورس اوراق بهادار تهران
 • الهام فرزانگان* صفحات 159-184
  هدف

  پژوهش حاضر با استفاده از رویکرد هم انباشتگی کسری، به مدل سازی سری های زمانی بیشترین و کمترین قیمت معامله شده سهام و سری بازه سهام می پردازد که مشخص کننده تفاضل بین بیشترین و کمترین قیمت است. همچنین، ویژگی تغییر رژیم در رابطه هم انباشتگی میان سری قیمت ها نیز بررسی شده است.

  روش

  برای دستیابی به هدف پژوهش، از رویکرد خودرگرسیون برداری هم انباشته کسری (FCVAR) برای شش شاخص عمده بورس اوراق بهادار تهران، یعنی شاخص کل بورس، شاخص بازار اول، شاخص بازار دوم، شاخص صنعت، شاخص مالی و شاخص کل فرابورس، با فراوانی های زمانی مختلف، طی بازه 23/5/1386 تا 24/5/1401 استفاده شده است. برای آزمون ریشه واحد کسری در هر سری قیمت، از روش های GPH و ELW نیز استفاده شده است. همچنین، فرضیه وجود حافظه بلندمدت واقعی در مقابل حافظه بلندمدت کاذب، در سری های بازه با استفاده از رویکرد پیشنهادی کیو (2011) آزمون می شود. به منظور آزمون هم انباشتگی آستانه ای در سری بازه این شاخص ها، رویکرد خودرگرسیون آستانه ای خود موجود (SETAR) با تصریح دو رژیم، نیز برآورد شده است.

  یافته ها

  در خصوص اکثر شاخص ها، مقدار برآورد شده از پارامتر کسری برای سری های بازه، در مقایسه با مقدار به دست آمده از این پارامتر برای سری های بیشترین و کمترین قیمت، کوچک تر است. همچنین، بیشترین و کمترین قیمت ها و سری بازه آن ها، از تغییرات رژیم یا روند به طور هموار متغیر، متاثر شده اند. بیشترین و کمترین قیمت اکثر شاخص ها، در هر دو منطقه مانایی و نامانایی از بازه بیشترین قیمت کمترین قیمت، هم انباشته کسری هستند. به علاوه، رویکرد هم انباشتگی کسری، معیار پایین تری را از ماندگاری درسری بازه قیمت در مقایسه با رویکرد انباشتگی کسری ارائه می دهد. این یافته نسبت به فراوانی های زمانی مختلف روزانه، هفتگی و ماهانه، به قوت خود باقی می ماند. به علاوه، نتایج بر زمان متغیر بودن رابطه هم انباشتگی میان سری بیشترین و کمترین قیمت سهام دلالت دارند. از این رو، در کاربردهای عملی برای بورس اوراق بهادار تهران، می بایست چارچوب FCVAR در جهت درنظر گرفتن این مشخصه ها تعمیم داده شود.

  نتیجه گیری

  نتایج تجربی نشان می دهند که برخلاف بازده که مانا و پیش بینی ناپذیر است، بازه قیمت از ویژگی فرایندهای حافظه بلندمدت برخوردار است که در منطقه نامانایی، علاوه بر سطوح مانایی با رفتار برگشت به میانگین، قرار می گیرد. در نتیجه، می توان یک تخمین زن نوسان پذیری مبتنی بر بازه نامانا را نتیجه گرفت که نسبت به تخمین زن نوسان پذیری تحقق یافته مبتنی بر بازده مانا، کاراتر است. از این رو، از تخمین نوسان پذیری مبتنی بر بازه، می توان به عنوان جایگزینی برای تخمین نوسان پذیری شاخص های بورس اوراق بهادار تهران و شاخص فرابورس و حتی، برای مدل سازی و پیش بینی قیمت سایر دارایی ها نیز استفاده کرد. این یافته ها برای معامله گران، سرمایه گذاران و سیاست گذاران دلالت بر این دارد که می توانند قیمت های حدی آینده شاخص های بازار را با استفاده از مقادیر گذشته آن ها پیش بینی کنند و از این پیش بینی ها برای طراحی استراتژی های سرمایه گذاری خود بهره گیرند. وجود هم انباشتگی میان بیشترین و کمترین قیمت های شاخص ها نیز بر وجود فرصت های محدود آربیتراژ برای سرمایه گذاران و معامله گران در بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس ایران دلالت دارد. به علاوه، نتایج نشان می دهد که کارایی در این بازارها برای همه شاخص ها به یک شکل نیست. با این حال، روابط بلندمدت استواری میان بیشترین و کمترین قیمت شاخص ها وجود دارد. از این رو، برای طراحی استراتژی های صندوق پوشش ریسک که دربرگیرنده ترکیبی از سهام این بازارهاست، رفتار و رابطه بلندمدت میان این شاخص ها می بایست مدنظر قرار گرفته شود. همچنین، تخصیص پرتفوی و استراتژی های متنوع سازی، نباید دربرگیرنده دارایی هایی باشد که رفتار کوتاه مدت با شاخص هایی دارند که رابطه بلندمدت نشان می دهند. این یافته برمبنای این عقیده قرار دارد که قیمت گذاری نادرست و بیش پوشش ریسک می تواند در شرایط عدم وجود رابطه هم انباشتگی میان سری قیمت ها اتفاق بیفتد.

  کلیدواژگان: انباشتگی کسری، بازه بیشترین قیمت کمترین قیمت سهام، هم انباشتگی آستانه ای، هم انباشتگی کسری
 • غلامرضا شرفی، کیامرث فتحی هفشجانی*، فائق احمدی صفحات 185-209
  هدف
  تامین مالی پروژه که معمولا برای تامین مالی تاسیسات و تاسیسات سرمایه محور دولتی و خصوصی استفاده می شود، در دهه های اخیر به بخشی از بازار مالی رو به رشد اقتصادی چشمگیر تبدیل شده است. از اساسی ترین نیازهای کشورهای در حال توسعه، زیرساخت های اقتصادی آن است که بستر رشد و توسعه در سایر بخش های اقتصاد را فراهم می سازد و عدم پاسخ گویی صحیح به نیاز تامین مالی در این بخش، توسعه اقتصادی را با مشکلات و چالش های اساسی مواجه می سازد. تامین مالی شرکت یا پروژه به اشکال مختلفی صورت می گیرد. پروژه های تامین مالی، اغلب ریسک سنگین و ساختارهای سرمایه ای بسیار قدرتمند و پیچیده ای دارند. با توجه به آنچه بیان شد، هدف این پژوهش بررسی عوامل موثر بر ریسک تامین مالی پروژه است؛ زیرا وقوع ریسک پروژه می تواند روی هر یک از اهداف پروژه ها مانند، زمان، هزینه، ایمنی، کیفیت و پایداری، تاثیرهای مثبت یا منفی داشته باشد.
  روش
  پژوهش حاضر از نظر هدف، کاربردی، از نظر نحوه گردآوری داده ها توصیفی هم بستگی و به طور مشخص مبتنی بر مدل سازی معادلات ساختاری (SEM) است. جامعه آماری این پژوهش کارشناسان، کارشناسان ارشد، سرپرستان و مدیران شرکت های معدنی کشور بودند که از بین آن ها، 220 نفر به عنوان نمونه و به صورت تصادفی برای مشارکت در پژوهش انتخاب شد. ابزارهای جمع آوری اطلاعات، پرسش نامه ای مشتمل بر 11 بعد و 68 گویه بود. با استفاده از روش مدل سازی معادلات ساختاری و نرم افزار اسمارت پی ال اس، فرضیه های پژوهش آزمون شد.
  یافته ها
  به منظور بررسی مدل، ابتدا باید روابط متغیرهای پنهان با گویه های سنجش آن ها را بررسی کرد و برای این کار، از مدل اندازه گیری استفاده شد. مدل اندازه گیری ارتباط گویه ها یا همان سوال های پرسش نامه را با سازه ها بررسی می کند. در واقع تا ثابت نشود که سوال های پرسش نامه، متغیرهای پنهان را به خوبی اندازه گیری کرده اند یا خیر، نمی توان به آزمون روابط پرداخت. مدلی همگن خواهد بود که قدر مطلق بارهای عاملی هر یک از متغیرهای مشاهده پذیر متناظرش، دست کم 5/0 باشد. در این پژوهش، مقدار تمامی بارهای عاملی متغیرها مقداری بیشتر از 5/0 به دست آمد و پایایی مدل اندازه گیری را تایید کرد. بر اساس نتایج، شدت اثر روش های تامین مالی بر ریسک سیاسی 462/0 و آماره احتمال آزمون 586/6 به دست آمده است که از مقدار بحرانی t در سطح خطای 5درصد، یعنی 96/1 بزرگ تر است و نشان می دهد که تاثیر مشاهده شده معنادار است. بنابراین با اطمینان 95درصد، روش های تامین مالی بر ریسک سیاسی تاثیر معناداری دارند. همچنین اثر کل ریسک مشتری بر ریسک مدیریت 046/0 و مقدار معناداری برابر 855/1 به دست آمد که از مقدار بحرانی t در سطح خطای 5درصد کوچک تر است که نشان می دهد تاثیر مشاهده شده معنادار نیست. بنابراین ریسک مشتری بر ریسک مدیریت تاثیر معناداری ندارد. به طور کلی مشخص شد که روش های تامین مالی، ریسک اجتماعی، ریسک پیمانکار، ریسک ساخت وساز، ریسک سیاسی، ریسک طراحی، ریسک قانونی، ریسک مالی، ریسک مدیریت، ریسک مشتری، قرادادهای فرعی بر ریسک تامین مالی پروژه ها تاثیر دارند.
  نتیجه گیری
  یکی از مشکلات کشورهای در حال توسعه و دلایل عدم استفاده بهینه از منابع و سرمایه های محدود و ناکامی این کشورها در اجرای پروژه ها، کم توجهی به قدرت سازمان دهی و مدیریت پروژه هاست که این مهم، مشکلاتی همچون آغاز نشدن پروژه های مورد نیاز، ایجاد تاخیر در زمان شروع و زمان اجرای پروژه ها، ناکامی در بهره برداری به موقع و غیراقتصادی شدن طرح ها را به دنبال دارد. امروزه با توجه به رویکرد اکثر سازمان های پروژه محور به مقوله مدیریت پروژه و طراحی ساختار متناسب با فعالیت های خود، ضرورت نگرش به طراحی و بهبود مدیریت ریسک پروژه در چنین شرکت هایی، بیش از گذشته احساس می شود. در این راستا، اولویت با معیار ریسک نرخ ارز است و معیارهای اعمال تحریم های بیشتر و کاهش صادرات، ریسک نرخ بهره، ریسک رکود بازار و کاهش درآمد، انتخابات و تغییر محیط اقتصادی و ریسک ورشکستگی در رتبه های بعدی قرار دارند. در این میان، معیار ریسک شریعت، کمترین اهمیت را دارد. در خصوص اولویت بندی کنترل ریسک نرخ ارز، بیشترین اولویت مربوط به روش کاهش ریسک است. بر اساس نتایج پژوهش، برای کنترل ریسک اعمال تحریم های بیشتر و کاهش صادرات، بهترین روش کاهش ریسک پیشنهاد می شود. برای کنترل ریسک نرخ بهره، بهترین روش اجتناب از ریسک است. برای کنترل ریسک رکود بازار و کاهش درآمد، بهترین روش انتقال ریسک پیشنهاد می شود. برای کنترل ریسک انتخابات و تغییر محیط اقتصادی، بهترین روش کاهش ریسک است. برای کنترل ریسک ورشکستگی، بهترین روش اجتناب از ریسک و برای کنترل ریسک شریعت نیز، بهترین روش کاهش ریسک است.
  کلیدواژگان: پروژه، تامین مالی، ریسک، ریسک تامین مالی پروژه
|
 • Sakineh Sojoodi *, Morteza Ashoor, Elmira Azizi Norouzabadi Pages 1-25
  Objective

  The dynamic relationship between stock prices and housing prices has been an important topic of discussion in the academic and professional literature. The impact of stock prices on housing prices can be examined through two substitution effects and the wealth effect. Real estate and stocks are both assets and can also be considered investment options. The connection between these two assets, housing and stocks, can be interpreted as a substitution effect. This implies that a high return on investment in the stock market may lead investors to divest from the housing market, resulting in a decrease in demand and housing prices. In this case, stock prices will harm housing prices. When housing is considered as a consumer good, the effect of wealth is more pronounced. An increase in income and wealth, including financial assets due to the increase in stock prices, has a positive effect on the total consumption expenditure, including housing costs. More specifically, because homeowners receive windfalls from stocks, the wealth effect of these windfalls increases the purchase of houses as a consumer good. In other words, the wealth effect establishes a positive correlation between stock prices and housing. This is because high returns in the stock market augment the overall wealth of homeowners, enhancing their capacity to invest in additional real estate. Therefore, the stock market index can have a positive or negative effect on housing prices. It is necessary to examine this relationship for each country in detail and based on statistical evidence. Accordingly, in the present study, the effect of the stock market index on housing prices in Iran is investigated.

  Methods

  To reach the research goals, data spanning from 1971 to 2020 is utilized. To test the research hypotheses, the NARDL method was used to identify possible asymmetries effect of positive and negative shocks of the stock price index on the housing price index. 

  Results

  Findings show that in the short run, positive and negative shocks in the stock market index have no significant effect on the housing price index, but in the long term, positive shocks in the stock market index have a positive effect on the housing price index, while the effect of negative shocks on the housing price index is insignificant. 

  Conclusion

  According to the obtained results, due to the substantial impact of stock market fluctuations on housing prices in Iran, it is recommended that policymakers take the following into account when formulating stock market policies. First, in the policymaking process for the housing sector, where the anticipation of housing price trends is crucial, careful attention should be given to potential shifts in the stock market index. Next, a long-term boom in the stock market correlates with an increase in housing prices, while the impact of a stock market downturn on housing price increases is deemed insignificant. Consequently, policies promoting a stock market boom can be considered as a contributing factor to the rise in housing prices.

  Keywords: Housing price, Stock Market Index, Wealth effect, Substitution effect, NARDL
 • Alireza Najjarpour, Saeed Fathi *, Ali Foroush Bastani Pages 26-53
  Objective

  The probability of default is one factor that determines the cost of capital due to its role in credit risk. Dividend as a sign of cash flow or as a sign of ownership of wealth is one of the factors affecting the probability of default. There are two theories of dividend signaling theory and agency theory regarding the effect of dividends on credit risk. The cash profit signaling theory expresses the management’s confidence in the company’s future cash flows and causes market participants to calculate the company’s assets as high and the company’s asset volatility as low, thus reducing information asymmetry, it causes the probability of default calculated by market decreases and there is a negative relationship between dividend and estimated default probability. Conversely, agency theory posits that cash dividends decrease the company’s assets and increase the debt ratio, and this increases the risk of debtholders and the acquisition of their wealth by shareholders, and the conflict of interests between shareholders and debtholders. Therefore, it causes a positive relationship between dividends and estimated default probability. This article aims to examine the relationship between dividends and the probability of default, exploring its alignment with both dividends signaling theory and agency theory.

  Methods

  In this article, Geske’s method, which is an extension of Merton’s method, is used to calculate the probability of default. Subsequently, an unbalanced nonlinear regression is applied to investigate the quadratic relationship between cash interest and the probability of default during the years 2001-2021. The statistical population comprises companies listed on the Tehran Stock Exchange and the Iran Farabourse, with the exclusion of financial companies, those with more than six months of consecutive trading suspension, and those that have experienced trading suspension for more than twenty percent of their market lifespan. Ultimately, 462 companies meet these criteria and are included in the study.

  Results

  The findings suggest a quadratic U-shaped nonlinear relationship between dividends and the probability of default. Initially, as dividends increase, the probability of default decreases with a diminishing slope. However, beyond a certain threshold of dividend increase, the probability of default starts to rise with an increasing slope.

  Conclusion

  According to the theory of dividend signaling, as dividends increase up to a certain threshold, the company's future earnings outlook is positively evaluated. The market, in turn, assesses the company's assets at a higher value with lower asset volatility. This positive assessment, attributed to the reduction of information asymmetry, leads to a decrease in the market's estimated probability of default. Once the dividend surpasses this threshold, it becomes advantageous for shareholders. This is due to a reduction in the company's assets, an elevation in the debt ratio, an increased risk for debtholders, and the potential transfer of the company's assets, ultimately leading to the appropriation of wealth from debtholders by shareholders. Therefore, the probability of default increases, which is in accordance with the empirical findings of the quadratic U-shaped relationship between dividend and the probability of default.

  Keywords: agency conflict, credit risk, Dividend Signaling, Probability of Default
 • Gholamhosein Golarzi, Seyed Ramin Abolfazli * Pages 54-80
  Objective

  In financial literature, there are two well-explored characteristics of volatility. The first pertains to the asymmetric reactions of volatility to positive and negative news, while the second involves the presence of volatility spillover (contagion) between markets and various financial assets. The asymmetric behavior of volatility refers to empirical evidence that a negative return shock causes a greater increase in volatility than a positive return shock of the same size. Also, concerning the asymmetric impact of news on stock volatility, two hypotheses, namely the leverage effect and volatility contagion, have been postulated. Accordingly, this study aims to explore the leverage effect, dynamic conditional correlation, and volatility spillover among ten selected indices of the Tehran Stock Exchange. These ten industry indices collectively constitute over 75 percent of the overall Tehran Stock Exchange index.

  Methods

  In this study, the ARMA (1,1) form was utilized to construct the mean model. Then, the GJR-GARCH model was used to check the leverage effects. Finally, the DCC-GARCH (1,1) framework was employed, which helped to deeply analyze the dynamic linkages in volatility among selected indices of the Tehran Stock Exchange. The daily return data of industry indices, comprising a total of 1117 observations, was utilized during the period from March 25, 2018, to November 16, 2022.

  Results

  The result of the GJR coefficient, which was positive and significant for all return series -except for the Chemical and Oil Product Indexes- Indicates leverage effects exist. Also, the result of DCC (1,1) indicates the conditional correlation between all variables is positive and volatility spillover among them was strongly confirmed.

  Conclusion

  Financial markets, particularly the stock market, exhibit varied responses to positive and negative shocks, and these shocks impact the correlation between variables. For this reason, this research aimed to investigate the time frame during which the stock market underwent substantial fluctuations. This approach allowed for a more thorough and accurate examination of leverage effects, volatility spillover, and dynamic conditional correlation between returns. In the first half of 2019, despite the drop in the prices of commodities, oil, and the COVID-19 pandemic, the stock market experienced stunning growth, while investors were excited to buy regardless of the fundamental conditions of the companies. This enthusiasm to buy spread among stock market industries, but from the second half of 2019, the situation was completely reversed, and the market sold their shares at the slightest negative news. Hence, based on the results revealing the presence of leverage effect, dynamic conditional correlation, and volatility contagion, investors and portfolio managers can use these findings to mitigate risks and optimize their portfolios.

  Keywords: Leverage Effect, Volatility spillover, Dynamin conditional correlation, ARMA-DCC-GJR-GARCH Model
 • Masoud Alizadeh Chamazkoti, Mehdi Fathabadi *, Mahmod Mahmodzadeh, Saleh Ghavidel Doostkouei Pages 81-104
  Objective
  Fama (1970) showed that stock markets have weak efficiency and follow the random walk model, so investors cannot achieve abnormal returns by using historical data. It is very important, therefore, to know about the stock price process. The refining and petrochemical industry companies’ stocks are among the most popular ones in the Iranian stock market because they often distribute appropriate dividends to shareholders and sometimes even have good price returns. Also, petrochemical companies are known as the leaders of the stock market, with a great effect on the main stock market index in Iran (TEPIX). This article is to test the random walk hypothesis or weak efficiency of daily stock prices in six petrochemical and three refining Iranian companies.
   
  Methods
  To test the random walk hypothesis, in the first stage, augmented Dickey-Fuller (ADF) unit root tests were conducted using the approaches proposed by Dolado et al. (1990) and Hamilton (1994), along with the Zivot and Andrews (ZA) unit root test incorporating an endogenous structural break. According to the first stage, GARCH (1.1) and Exponential GARCH approaches were used in the second stage to control the fluctuations and leverage effects in evaluating weak efficiency. Daily stock price data (adjusted) were used to test the weak efficiency hypothesis.
   
  Results
  The results of the augmented Dickey-Fuller (ADF) unit root test and the Zivot and Andrews endogenous structural break showed that Iranian companies of Nouri, Parsan, Pars, Tapico, Shepna and Shetran are pure random walk (weak efficiency). However, Fars, Shepdis, and Shabandar follow a random walk with drift, suggesting the absence of weak efficiency in these companies. In addition, the results of GARCH and exponential GARCH models showed that there is a positive relationship between risk and return for all seven companies. Also, volatility shocks in Fars, Nouri, Pars, and Tapico companies are completely permanent (weak performance). In addition, the shocks observed in Parsan, Shepdis, and Shatran companies are transient, with their effects dissipating over time, and the prices readjusted to the long-term mean, indicating the absence of weak efficiency. The evidence confirms that in these companies, the volatility caused by negative (adverse) news is more than the volatility caused by the same level of positive (favorable) news.
   
  Conclusion
  According to the findings of the two stages, Nouri, Pars, Tapico, and Shapna companies have weak efficiency which means that the stock price behavior of these companies cannot be predicted. On the other hand, Parsan, Shapedis, Shatran, Fars and Shabandar companies show weak efficiency which means that their stock price behavior is predictable. The results of this article have important implications for investors in the Iranian stock market. Market participants can engage in effective modeling for stocks that lack efficiency and exhibit predictable behavioral patterns to some extent. This allows them to gain insights into future prices and potentially earn profits.
  Keywords: Random Walk, Weak efficiency, Petrochemical Industry, Prediction
 • Mehrzad Alijani *, Fatemeh Nezhad Hossseinian Pages 105-129
  Objective
  The main purpose of this research is to investigate the effect of stock liquidity on investment returns under financing restrictions and information efficiency in 111 companies listed on the Tehran Stock Exchange from 2014 to 2019. This study examines the effect of the liquidity of companies' shares under two conditions i.e., financial constraints and information asymmetry. The findings align with prior research, indicating a positive correlation between stock liquidity and current and future rates of capital accumulation, productivity, and economic growth.
   
  Methods
  Hypotheses were examined using the multiple regression and ordinary least squares (OLS) method. This study adopts an applied research classification, involving the exploration and analysis of various factors within the Tehran Stock Exchange to either confirm or reject hypotheses. The outcomes of this research carry relevance for the Tehran Stock Exchange, investment firms, and brokerage companies.
   
  Results
  The main findings of the research proved there is a significant relationship between stock liquidity and investment in companies; a higher liquidity level of shares corresponds to a more effective and profitable investment. Based on the type of model and variables, four hypotheses are discussed in this article, all of which have been confirmed. This research shows that there is a direct relationship between stock liquidity and investment efficiency for younger companies with higher information asymmetry and financial constraints. These results are consistent with the view that increased stock liquidity positively impacts enhancing the information content of stock prices. This, in turn, contributes to the enhancement of market feedback and transparency, enabling managers of newer companies facing information asymmetry and heightened financial constraints to be influenced towards making value-creating decisions.
   
  Conclusion
  The research findings indicate a significant and negative association between higher stock liquidity and the decrease in investments below the required level for young companies. Furthermore, a negative and statistically significant relationship is observed between higher stock liquidity and lower investment in companies characterized by information asymmetry and greater financial constraints. This study sought to examine the relationship between stock liquidity and investment efficiency of companies listed on the Tehran Stock Exchange. It also tried to investigate whether the effect of stock liquidity on the reduction of investment in companies with information asymmetry and financial constraints is more significant or not. The findings reveal that the impact of increased stock liquidity on the reduction of investment is more pronounced in companies facing information asymmetry and financial constraints. These results are obtained following a thorough examination, incorporating endogeneity tests and a range of measures assessing both stock liquidity and investment efficiency.
  Keywords: Stock liquidity, Investment returns, financing constraints, Asymmetric information
 • Vahideh Mousavi Kakhki *, Sanaz Khatabi Pages 131-158
  Objective

  The optimization of asset portfolios, taking into account market advancements, has emerged as a pivotal subject in financial economics. Constructing asset portfolios is acknowledged as a critical decision for investors. Consequently, researchers focus on identifying factors that influence the selection of portfolios with high returns and controlled risk. Portfolio optimization, a cornerstone of financial economics, has gained prominence in the face of ever-evolving market dynamics. Investors' decision-making plays a pivotal role in portfolio construction, prompting researchers to explore factors that influence the selection of portfolios with high returns and controlled risk. Numerous models have addressed the optimization problem of stock portfolio management, each tailored to specific conditions and constraints. This research focuses on developing a multi-objective optimization model that incorporates investor memory and behavioral preferences. The literature on portfolio optimization is vast and diverse, encompassing various approaches and methodologies. Traditional optimization models, such as Markowitz's Mean-Variance model, aim to maximize expected returns while minimizing risk. However, these models often fail to capture the complexities of real-world investment decisions, which are often influenced by behavioral factors. Investor memory refers to the tendency of investors to base their current investment decisions on past experiences. This can lead to biases and suboptimal outcomes. Behavioral preferences, on the other hand, encompass a range of psychological factors that influence investor behavior, such as risk aversion, overconfidence, and herding.

  Methods

  We perceive stock portfolio optimization as a multi-objective challenge, considering two primary criteria. The first criterion involves investor memory, which encompasses utilizing historical price data and market trends to anticipate future performance. The second criterion pertains to behavioral preferences, which involves integrating investor risk aversion, overconfidence, and herding behavior into the model. We employ a Genetic Algorithm (GA) to optimize portfolios under both criteria. GA is a robust optimization technique that can effectively handle complex problems with multiple constraints. The study population comprises companies listed on the Tehran Stock Exchange for the year 2021. 

  Results

  The achieved results suggest that investor memory serves as a more suitable criterion for optimal portfolio construction compared to behavioral preferences because investor memory incorporates market data and trends, providing a more objective basis for decision-making. Additionally, incorporating market return alongside investor memory data yielded superior results than using behavioral preferences with market return. This indicates that the combination of investor memory and market data can lead to more efficient and profitable portfolios. Pairwise comparisons of portfolios created using investor memory and behavioral preference criteria revealed that investor memory consistently outperformed behavioral preferences across different risk levels. This finding highlights the importance of considering investor memory when constructing optimal stock portfolios.

  Conclusion

  This study contributes to the literature on portfolio optimization by demonstrating the effectiveness of incorporating investor memory and behavioral preferences into the decision-making process. The findings suggest that investor memory is a more suitable criterion for portfolio optimization than behavioral preferences. Moreover, the combination of investor memory and market return data can lead to more efficient and profitable portfolios. The findings of this study have important implications for investors and portfolio managers. Investors should consider incorporating investor memory into their decision-making process when constructing stock portfolios. Additionally, portfolio managers can use the proposed multi-objective optimization model to create more efficient and profitable portfolios for their clients. This study provides a foundation for future research on portfolio optimization. Future studies can explore other factors that influence investor behavior, such as social media sentiment and news sentiment. Additionally, researchers can investigate the application of other optimization techniques, such as machine learning algorithms, to portfolio optimization.

  Keywords: Stock portfolio optimization model, Behavioral preferences, Investor memory, Genetic Algorithm, Tehran Stock Exchange
 • Elham Farzanegan * Pages 159-184
  Objective

  This paper seeks to employ fractional cointegration methodology to model high and low stock prices, as well as the range series, indicating the difference between high and low stock prices. Additionally, it tries to examine the regime-switching characteristic in the cointegrating relationship between price series.

  Methods

  The study utilizes the Fractionally Cointegrated Vector Autoregressive (FCVAR) approach to explore the cointegrating relationships among six key indices of the Tehran Stock Exchange - TEPIX, First Market index, Second Market index, Industry index, Mali index, and Fara Bourse overall index - across various time frequencies from August 14, 2007, to August 15, 2022. To test for the fractional unit root in each price series, the GPH and ELW methods are also employed. Furthermore, the Qu (2011) method is employed to test the true long memory against spurious long memory on the range series. Finally, the threshold effect in the cointegrating relationship between the high and low price series is analyzed by the two regimes' Self-Exciting Threshold Autoregressive approach (SETAR).

  Results

  In most indices, the estimated fractional parameter of the range series is lower than that of the high and low stock price indices. Moreover, the high and low prices and the range series are affected by regime changes or a smoothly varying trend. The high and low stock price indices are fractionally cointegrated, in the two levels of stationary and non-stationary ranges. Further, the fractional cointegration approach gives a lower measure of dependency in price range series than the fractionally integrated approach. These findings are robust to different time frequencies, including daily, weekly, and monthly. Finally, the results affirm the time-varying cointegrating relationship between high and low stock prices. Thus, the FCVAR framework should be generalized to adjust according to this characteristic.

  Conclusion

  The empirical results show that, unlike the return, which is stationary and unpredictable, the range prices have characteristics of the long-memory processes, falling into non-stationary and stationary levels with mean-reverting behavior. Accordingly, one can obtain a non-stationary range-based volatility estimator, which is more efficient than a stationary return-based realized volatility estimator. These results imply that traders, investors, and policymakers could predict the future extreme prices of the market indices from past values and exploit such predictions to design investment strategies. The cointegration between high and low prices of indices implies limited arbitrage opportunities for the investors and traders in the Tehran Stock Exchange and Iran Fara Bourse Co. Furthermore, the efficiency of these markets is shown to be unstable across indices. Still, there are robust long-run relationships between the high and low stock price indices. Thus, to design hedge fund strategies containing combinations of the stocks from these markets, the behavior and long-run relations of the indices must be considered. Moreover, to design portfolio allocation and diversification strategies, one should mix assets that haven’t short-term behavior with indices that show long-term relationships. This conclusion is derived from the notion that mispricing and over-hedging may occur in the absence of cointegrating relationships between price series.

  Keywords: Fractional cointegration, Fractional Integration, Stock high-low price range, Threshold cointegration
 • Gholamreza Sharafi, Kiamars Fathi Hafashjani *, Faegh Ahmadi Pages 185-209
  Objective
  Project financing has emerged as a critical mechanism for funding infrastructure and capital-intensive projects across various sectors, both in the public and private domains. Its significance has grown notably in recent decades within the financial market, reflecting its pivotal role in facilitating economic development. Notably, in developing countries, the establishment of robust economic infrastructure is a pressing priority, serving as a cornerstone for overall growth and advancement across multiple economic sectors. However, the insufficient attention given to meeting financing requirements in this domain poses substantial challenges to economic progress. Diving deeper into the realm of project financing, one finds a diverse array of financing mechanisms, each characterized by its unique set of risks and complex capital structures. These risks, if not effectively managed, can exert considerable influence on project outcomes, impacting crucial objectives such as project timelines, cost management, safety protocols, quality standards, and long-term sustainability goals. Understanding these risk factors and their interplay is paramount for stakeholders involved in project financing endeavors.
   
  Methods
  To explore these dynamics, this study employs an objective-oriented approach, leveraging a descriptive-correlational method for data collection. Central to this methodology is the utilization of Structural Equation Modeling (SEM), a powerful analytical tool that allows for the examination of complex relationships among variables. The study's statistical population comprises a diverse range of professionals, including experts, senior experts, supervisors, and managers from mining companies within the country under study. From this pool, a sample of 220 individuals was randomly selected to ensure robustness and representativeness in the analysis.
   
  Results
  The study's findings shed light on the intricate relationships between various factors and project financing risk. Notably, the analysis unveils the significant impact of financing methods on political risk, with an observed effect intensity of 0.462 and a probability statistic of 0.686. This surpasses the critical t-value at the 5% error level, underscoring the statistically significant influence of financing methods on political risk. This underscores the importance of considering the choice of financing mechanisms in mitigating or exacerbating political risk factors, thereby enhancing the overall risk management strategy of project financing endeavors. Moreover, the study delves into the relationship between customer and management risks. While the overall effect of customer risk on management risk was determined to be 0.046, the calculated significance value of 0.851 fell below the critical t-value at the 5% error level. This indicates a lack of significant observed effect, suggesting that customer risk may not exert a substantial impact on management risk. Nevertheless, understanding these nuanced relationships contributes to a more comprehensive understanding of the multifaceted nature of project financing risk. Beyond these specific findings, the study highlights a myriad of factors that influence project financing risk, including social risk, contractor risk, construction risk, design risk, legal risk, financial risk, and subsidiary contracts, among others. Each of these factors contributes to the overall risk profile of project financing endeavors, necessitating a holistic approach to risk management and mitigation strategies.
   
  Conclusion
  In conclusion, the study underscores the critical importance of focusing on project organization and management capability, particularly in the context of developing countries. Inadequacies in these areas often result in suboptimal utilization of resources and capital, leading to delays in project commencement, implementation, and operation, ultimately yielding uneconomical outcomes. In light of the prevalent project-oriented approach adopted by organizations, there exists a heightened imperative to design and enhance project organizations to effectively navigate the complexities of project financing endeavors and achieve desired outcomes.
  Keywords: project, Financing, risk, project financing risk