فهرست مطالب

نشریه چشم انداز مدیریت مالی
پیاپی 44 (زمستان 1402)

 • تاریخ انتشار: 1402/12/01
 • تعداد عناوین: 6
|
 • محمدتقی کبیری*، کرامت الله حیدری رستمی، فرینوش شهمرادی صفحات 9-32

  رفتار نامتقارن هزینه به واکنش متفاوت هزینه های متغیر در صورت افزایش یا کاهش در سطح فعالیت عملیاتی شرکت به دلیل تصمیمات تعهد مدیریتی برای حفظ منابع بلااستفاده در زمانی که حجم فعالیت کاهش می یابد، اشاره دارد. هدف از پژوهش حاضر، بررسی تاثیر تامین مالی شرکتی بر رفتار نامتقارن هزینه با تاکید بر نقش تعدیل کنندگی سازوکارهای حاکمیت شرکتی می باشد. بدین منظور  119 شرکت بورس اوراق بهادار تهران به عنوان نمونه آماری پژوهش طی سال های 1391 تا 1401 انتخاب شده است. نتایج حاصل از آزمون فرضیه های پژوهش حاکی از آن است که تامین مالی بر رفتار نامتقارن هزینه تاثیر معکوس و معنادار دارد. همچنین، می توان این گونه استنباط کرد شرکت های که ضعف کنترل داخلی نداشته باشند، رابطه بین تامین مالی و چسبندگی مجموع بهای تمام شده کالای فروش رفته و هزینه های اداری، عمومی و فروش کاهش می یابد بنابراین کنترل کیفیت داخلی شرکت نقش موثری در مدیریت رفتار هزینه نامتقارن ایفا می کند. همچنین، نتایج نشان داد، ساز وکارهای حاکمیتی بهتر نقش نظارتی موثری در مهار انگیزه های مدیران ایفا می کند.

  کلیدواژگان: تامین مالی، رفتار نامتقارن هزینه، سازوکارهای حاکمیتی کنترل داخلی، نمایندگی
 • ندا کوهستانی، ایمان داداشی*، حمیدرضا غلام نیا روشن، کاوه آذین فر صفحات 33-58
  در این پژوهش تاثیر ویژگی‏ های روز به عنوان یکی از مهم ترین عوامل محیطی تاثیرگذار بر فرایند تصمیم گیری سرمایه‏ گذاران، بر عملکرد روزانه بازار سهام مورد بررسی قرار گرفته است. برای آزمون فرضیه‏ ها، از مشاهدات روزانه طی دوره زمانی 1390 تا 1399 و روش رگرسیون خود توضیح با وقفه‏ های گسترده بعد از انجام پیش آزمون ‏های آماری شامل مانایی، همخطی، خودهمبستگی و عدم ناهمسانی واریانس استفاده شده است. نتایج نشان داد که متغیرهای سرعت باد، نرخ طلا با یک وقفه، صرفه‏جویی نور روز، اثر فروردین و اثر تقویمی تعطیلات اثر مثبت و معناداری بر بازده بازار سهام؛ و متغیر نرخ طلا دارای اثر منفی بر آن می‏باشد. همچنین متغیرهای نرخ طلا با وقفه، رطوبت و سرعت باد اثر مثبت و معناداری بر حجم معاملات و متغیرهای وضعیت هوا با یک وقفه، سطح افق دید، نرخ ارز، نرخ طلا، نرخ طلا با یک وقفه، نور روز و اثر شنبه داری اثر منفی بر آن هستند. متغیرهای دما، رطوبت با یک وقفه، نور روز با یک وقفه، نرخ طلا و اثر تقویمی تعطیلات دارای اثر مثبت و معناداری بر تعداد معاملات و متغیرهای سرعت باد، وضعیت هوا با یک وقفه، نور روز، نرخ رشد ارز، سطح افق دید و اثر شنبه  دارای اثر منفی بر آن بوده‏ اند.
  کلیدواژگان: مالی رفتاری، ویژگی های روز، آب و هوا، عملکرد بازار سهام، رگرسیون خود توضیح با وقفه‏ های گسترده
 • منیژه رامشه*، اسماعیل جلیلی صفحات 59-82
  احساس سرمایه گذار از موضوعات مهم مالی رفتاری است که نقشی مهم در بازارهای مالی دارد. بر این اساس، در پژوهش حاضر ارتباط علی پویا میان احساس سرمایه گذار در بازار سهام و بازده صکوک فرابورس در دوره زمانی 1401-1392 با تواتر ماهانه با استفاده از الگوی علیت خودگردان با پنجره غلتان بررسی شده است. بازده صکوک بر اساس شاخص های کل صکوک، اوراق غیردولتی و اوراق دولتی اندازه گیری شده است. یافته ها نشان می دهد علیت از احساس سرمایه گذار به بازار صکوک (بر اساس هر سه معیار) و بالعکس وجود داشته است. احساس سرمایه گذار در اکثر دوره مورد بررسی دارای تاثیر مثبت بر شاخص کل بازار صکوک بوده است. در مقابل، شاخص کل صکوک نیز عموما اثر مثبت بر احساس سرمایه گذار داشته است. اثر احساس سرمایه گذار بر شاخص اوراق غیردولتی تا اواسط سال 1394 منفی و بعد از آن نوع اثر مثبت بوده است. در حالت عکس نیز علامت این تاثیر مشابه بوده است. احساس سرمایه گذار تا اوایل سال 1397 اثر منفی بر شاخص اوراق دولتی داشته و پس از آن اثرگذاری مثبت بوده است. در مقابل، شاخص اوراق دولتی عموما تاثیری منفی بر احساس سرمایه گذار داشته است. یافته ها اثر هر دو فرضیه جریان سرمایه و سرایت، با پیش بینی های متضاد در توضیح رابطه بین متغیرها را تایید می کند. به علاوه متفاوت بودن علامت اثر متغیرها بر هم در طول دوره پژوهش، بر استفاده از رویکردهای پویا تاکید می کند.
  کلیدواژگان: احساس سرمایه گذار، بازده صکوک، جریان سرمایه، اثر سرایت، ارتباط علی پویا
 • محمد حسن نژاد، سید کاظم ابراهیمی، سید رامین ابوالفضلی*، حسین ویسی صفحات 83-99
  یکی از عوامل موثر بر بازده شاخص صنعت دارو و غذا در کشورهای در حال توسعه مانند ایران که از درجه بالایی از نااطمینانی متغیرهای کلان اقتصادی برخوردار است نرخ ارز می باشد. صنعت دارو و غذا به لحاظ ارتباط مستقیم آن با سلامت فرد یکی از صنایع استراتژیک در کشور محسوب می شود از این رو همواره مدیران، سیاستگذاران به آن توجه کرده اند. عوامل مختلفی صنایع غذا و دارو را تحت تاثیر قرار می دهد که یکی از مهم ترین آنان تلاطم های نرخ ارز است. هدف اصلی مطالعه حاضر به دلیل وجود اهمیت صنعت دارو و غذا در اقتصاد کشور بررسی انتقال تلاطم میان نرخ بازده دلار، شاخص صنعت دارویی و شاخص صنعت غذایی می باشد. در این مطالعه ابتدا از مدل میانگین  ARMA(1,1) جهت استخراج باقیمانده ها، استفاده شده است و برای بررسی اثرات اهرمی مدل GJR-GARCH به کارگرفته شد و در نهایت جهت بررسی تسری تلاطم میان نرخ دلار، شاخص صنعت دارویی و شاخص صنعت غذایی مدل DECO-GARCH مورد استفاده قرار گرفت. همچنین داده های مورد استفاده در این پژوهش به صورت روزانه و از سایت بورس ویو برای بازه زمانی ششم فروردین 1399 تا سیزده آبان 1402استخراج شده است که مجموعا شامل 861 روز کاری، مشاهده می باشد. طبق یافته های پژوهش ضرایب گارچ نامتقارن GJR تمامی سری ها غیرصفر بوده یا به عبارت دیگر اثر اهرمی وجود داشته همچنین با توجه به یافته های پژوهش، اثر شوک های مثبت در هرسه سری بازده بیشتر از اثر شوک های منفی بوده است. همچنین نتایج حاصل از برآورد مدل DECO-GARCH، بیانگر وجود اثر سرریز تلاطم بین نرخ بازده دلار، شاخص صنعت دارویی و شاخص صنعت غذایی می باشد.
  کلیدواژگان: انتقال پذیری تلاطم، اثرات اهرمی، شاخص صنعت دارو و غذا، مدل DECO-GJR-GARCH
 • مصطفی ایزدپور*، محمدجواد زارع بهنمیری، بهنام پورسلیمانی صفحات 101-126

  در این پژوهش به بررسی مقوله دستکاری جریان های نقدی عملیاتی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و زمینه های انگیزشی آن در قالب انگیزه های بازار سرمایه (دستیابی به اهداف از قبل تعیین شده و ناتوانی مالی) طی دوره زمانی 1399-1390 در قالب داده های فصلی و سالیانه پرداخته شد. برای انجام این پژوهش تعداد 150 شرکت بورسی طی دوره زمانی مذکور بررسی گردید. برای آزمون فرضیه ها، از تحلیل رگرسیونی تلفیقی/ترکیبی در قالب داده های فصلی و از آزمون خی دو در قالب داده های سالیانه در نرم افزار EViews 9 استفاده شد. در این پژوهش، متغیرهای مستقل عبارتند از متغیرهای مجازی تعیین کننده فصل چهارم و فصل اول سال مالی در قالب داده های فصلی برای آزمون فرضیه اول و متغیرهای میزان وجوه نقد عملیاتی، تغییرات وجوه نقد عملیاتی و درماندگی مالی در قالب داده های سالیانه برای آزمون فرضیه دوم. در پژوهش حاضر، متغیرهای وابسته شامل تغییرات سرمایه در گردش بر مبنای تغییر در چرخه وصول نقدی و تغییر در خالص سرمایه در گردش غیرنقدی به عنوان معیارهایی برای سنجش دستکاری و مدیریت جریان های نقدی عملیاتی در قالب داده های فصلی (سه ماهه) برای آزمون فرضیه اول است. در این پژوهش از متغیرهای کنترلی تغییرات فروش، سود خالص و تغییرات آن نیز در قالب داده های فصلی برای آزمون فرضیه اول استفاده گردید. یافته های پژوهش حاکی از تایید دستکاری جریان های نقدی عملیاتی توسط شرکت های مورد بررسی است. دیگر نتایج حاکی از آن است که دستیابی به اهداف از قبل تعیین شده و ناتوانی و درماندگی مالی، در دستکاری جریان های نقدی عملیاتی موثر بوده اند.

  کلیدواژگان: دستکاری جریان های نقدی عملیاتی، انگیزه های بازار سرمایه، شرکت های بورسی
 • عباس افلاطونی*، محمد خطیری، فرزاد ایوانی صفحات 127-149
  هدف این پژوهش، بررسی تاثیر همه گیری کووید19 بر سرعت تعدیل ساختار سرمایه و مقایسه شدت این تاثیر در صنایع با آسیب پذیری اندک و زیاد از کووید19 است. برای آزمون فرضیه های پژوهش، از داده های شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در بازه زمانی 1401-1381 در قالب پنل نامتوازن (با 3342 مشاهده) و رویکرد تعدیل جزئی با برآوردگر گشتاورهای تعمیم یافته سیستمی، استفاده شده است. نتایج پژوهش نشان می دهد که شیوع همه گیری کووید19 منجر به افزایش در سرعت تعدیل ساختار سرمایه در سطح شرکت ها شده است. افزون بر آن، یافته های پژوهش بیان می کند در صنایعی که کووید19 تاثیر بیشتری روی آن ها گذاشته و کسری مالی آن ها را بیش از سایر صنایع تشدید کرده، سرعت تعدیل ساختار سرمایه افزایش بیشتری داشته است. با آن که شیوع کووید19 تضعیف در شرایط کلان اقتصادی و افزایش در نااطمینانی محیط تجاری بیشتر کشورها (از جمله ایران) را به دنبال داشته و هزینه های تعدیل ساختار سرمایه را افزایش داده است و انتظار می رود که این موضوع، از سرعت تعدیل ساختار سرمایه کاسته باشد؛ شواهد تجربی در تضاد با این پیش بینی است. این پژوهش به توسعه ادبیات نوظهوری که در حال کشف اثرات کووید19 بر جوانب مختلف واحدهای تجاری است، مشارکت دارد.
  کلیدواژگان: همه گیری کووید19، ساختار سرمایه، سرعت تعدیل، نظریه توازن
|
 • MohammadTaghi Kabiri *, Keramat Allah Heydari Rostami, Farinosh Shahmoradi Pages 9-32

  Asymmetric cost behavior refers to the different response of variable costs in case of an increase or decrease in the level of the company's operating activity due to managerial commitment decisions to preserve unused resources when the volume of activity decreases. The purpose of this research is to investigate the impact of corporate financing on asymmetric cost behavior, emphasizing the moderating role of corporate governance mechanisms. For this purpose, 119 companies of the Tehran Stock Exchange have been selected as the statistical sample of the research during the years 2011 to 2023. The results of the test of the research hypotheses indicate that financing has a significant and opposite effect on the asymmetric behavior of cost. Also, it can be inferred that in companies that do not have weak internal control, the relationship between financing and stickiness of the total cost of goods sold and administrative, general, and sales costs are reduced, so the company's internal quality control plays an effective role in managing asymmetric cost behavior. Also, the results showed that better governance mechanisms play an effective supervisory role in controlling managers' motivations.

  Keywords: Financing, Asymmetric Cost Behavior, governance mechanisms of internal control, Agency
 • Neda Kuhestani, Iman Dadashi *, Hamidreza Gholamnia Roshan, Kaveh Azinfar Pages 33-58
  In this research, the effect of day characteristics as one of the most important environmental factors influencing the decision-making process has been investigated. Daily observations of 2011 to 2020 and ARDL regression were used. After performing statistical pre-tests, including mean, collinearity, autocorrelation, and non-homogeneity of variance. The results showed that variables such as wind speed, gold with a lag, daylight savings, January effect, and the calendar effect of holidays have a positive and significant effect on stock market returns. However, the gold variable has a negative effect on it. Additionally, Variables like gold with a lag, humidity, and wind speed have a positive effect on the volume of transactions. On the other hand, variables such as weather with a lag, horizon level, exchanges rate, gold with a lag, daylight, and Saturday effect have a negative effect on the volume of transactions.  Furthermore, the variables of temperature, humidity with one lag, Daylight with one lag, gold, and the calendar effect of holidays have a positive effect on the number of transactions. Conversely, variables like wind speed, weather with one lag, daylight, currency growth rate, horizon level, and the effect of Saturday have a negative effect on the number of transactions.
  Keywords: Behavioral Finance, Day characteristics, Weather, Stock market performance, ARDL
 • Manijeh Ramsheh *, Esmail Jalili Pages 59-82
  Investor's sentiment is one of the most important issues in behavioral finance that plays an important role in financial markets. This paper has been investigated the dynamic causality between investor sentiment in the stock market and OTC sukuk returns in the period of 2013-2023 with monthly frequency using bootstrap rolling-window causality approach. Sukuk return is measured based on sukuk index, non govermental bonds sukuk index and govermental bonds sukuk index. The findings show that there was a causality from investor sentiment to the sukuk market (based on all three criteria) and vice versa. Investor sentiment has had a positive effect on the sukuk index in most of the period. On the other hand, the sukuk index has generally had a positive effect on investor sentiment. The effect of investor sentiment on the index of non-government bonds was negative until the end of 2015, and after that, the effect was positive and its absolute value decreased. The effect sign in the opposite case was also similar. Investor sentiment had a negative effect on the government bond index until the middle of 2018, and after that it had a positive effect. The government bond index has generally had a negative impact on investor sentiment. The findings confirm the effect of both capital flow and contagion hypotheses, with opposite predictions in explaining the relationship between the variables. In addition, the difference in the sign of the effect of the variables on each other during the research period, emphasizes the use of dynamic approaches.
  Keywords: Investor Sentiment, Sukuk Returns, Capital Flow, Contagion Effect, Time-Varying Causality
 • Mohammad Hasannezhad, Seyed Kazem Ebrahimi, Seyed Ramin Abolfazli *, Hosein Veisi Pages 83-99
  One of the factors affecting the efficiency of the pharmaceutical and food industry index in developing countries such as Iran, which has a high degree of uncertainty in macroeconomic variables, is the exchange rate (dollar). The pharmaceutical and food industry is considered one of the strategic industries in the country in terms of its direct relationship with people's health, therefore managers and policymakers have always paid attention to it. Various factors affect the food and pharmaceutical industries, one of the most important of which is exchange rate fluctuations. The main purpose of this study is to investigate the contagion of fluctuations between the return of the dollar and the return of the pharmaceutical and food industry index due to the importance of these two industries in the country's economy. In this study, first, ARMA (1,1) model was used to extract the residuals.Then, GJR-GARCH model was used to check the Leverage effects, and finally, The DECO-GARCH model was used to check the contagion of volatilities between the dollar return, pharmaceutical and food industry indices. Also, the data used in this research was extracted daily from the Bourseview.com website for the period of March 25, 2020, to November 4, 2023. The result of GJR coefficient, which is positive and significant for all return series leverage effects exist. AlsoThe results of DECO-GARCH model estimation indicate the existence of a spillover effect between the dollar return and the pharmaceutical and food industry indices.
  Keywords: Volatility Spillover, Leverage Effect, pharmaceutical, Food industry index, DECO-GJR-GARCH Model
 • Mostafa Ezadpour *, MohammadJavad Zare Bahnamiri, Behnam Poursoleymani Pages 101-126

  In this research, the manipulation of operational cash flows in companies listed on the Tehran Stock Exchange companies and its motivational aspects in the form of capital market incentives (beat benchmarks (achieving predetermined goals) and financial distress) were investigated during the period of 2011-2020 in the form of seasonal and annual data. In order to do this research, 150 listed companies were investigated during the mentioned period. In order to test the hypotheses, Pooled/Panel regression analysis in the form of seasonal data, and the chi-square test in the form of annual data were used in EViews 9 software. In this research, the independent variables are the dummy variables that determine the fourth quarter and the first quarter of the financial year in the form of quarterly data to test the first hypothesis, and the variables of the levels and changes of operational cash flows and financial distress in the form of annual data to test the second hypothesis. In the current research, dependent variables include changes in working capital based on changes in the cash collection cycle and changes in net non-cash working capital as criteria for measuring the manipulation and management of operational cash flows in the form of quarterly data to test the first hypothesis. Also, in this research, the control variables of sales changes, net earnings and its changes were used in the form of seasonal data to test the first hypothesis. The findings of the research indicate the confirmation of the manipulation of operational cash flows by the investigated companies. Other results indicate that beat benchmarks (the achievement of predetermined goals) and financial distress have been effective in manipulating operational cash flows.

  Keywords: Manipulation of operational cash flows, Capital market incentives, listed companies
 • Abbas Aflatooni *, Mohammad Khatiri, Farzad Eivani Pages 127-149
  This research investigates the effect of the COVID-19 pandemic on capital structure adjustment speed and compares its intensity in industries with low and high impact of the COVID-19. To test the research hypotheses, this paper has used the data for firms listed in the Tehran Stock Exchange during 2002-2022 in an unbalanced panel format (3’342 observations) and has applied the partial adjustment approach with a system generalized method of moments estimator. The research results show that the COVID-19 pandemic has increased the speed of adjustment at firms’ level. Furthermore, the research findings show that the speed of adjustment has increased more in industries that have been more affected by COVID-19, and COVID-19 exacerbated their financial deficits more than the others. In most countries (including Iran), COVID-19 has weakened the macroeconomic conditions, increased the business environment’s uncertainty, and increased the costs of adjustment. Therefore, it is expected that this issue has slowed down the speed of adjustment; however, empirical evidence contradicts this prediction. This research contributes to the emerging literature that explores the impact of COVID-19 on various aspects of business units.
  Keywords: COVID-19 Pandemic, Capital structure, Speed of Adjustment, Trade-off theory