فهرست مطالب

مطالعات رهبری فرهنگی - سال پنجم شماره 4 (پیاپی 17، زمستان 1402)

نشریه مطالعات رهبری فرهنگی
سال پنجم شماره 4 (پیاپی 17، زمستان 1402)

 • تاریخ انتشار: 1403/01/11
 • تعداد عناوین: 6
|
 • مدل یابی هنجاری هویت فرهنگی معلمان ابتدایی
  محمد فرید *، راحله دلیر، صغری مهرآور صفحات 3-16

  هویت فرهنگی مفهومی پیچیده و چند وجهی است که نحوه نگرش افراد به خود و جهان پیرامون را شکل می دهد. این بر نحوه تفکر، احساس و تعامل افراد با دیگران تاثیر می گذارد و تاثیر قابل توجهی بر رفاه فردی و اجتماعی دارد. جامعه آماری را کلیه معلمان دوره ابتدایی شهر پارس آباد مغان تشکیل می دهند. حجم نمونه بر اساس روش هومن و روش نمونه گیری تصادفی ساده به تعداد 230 نمونه جمع آوری و تحلیل گردید. برای سنجش هویت فرهنگی از پرسش نامه محقق ساخته بر اساس مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی با 27 گویه استفاده گرده است. روایی تحقیق از طریق تحلیل عاملی تاییدی و پایایی آن از طریق آزمون آلفای کرونباخ مورد ارزیابی و تحلیل قرار گرفت. آلفای بدست آمده بالای 70/0 بوده و تایید کننده پایایی پرسشنامه است. تحقیق دارای دو فرضیه اصلی بود که باا استفاده از آزمون تی تک متغیره و تحلیل عاملی تاییدی مورد آزمون قرار گرفتند. با توجه به داده های بدست آمده از پرسشنامه با حد متوسط 3 ، فرضیه اول با استفاده از تی تک متغیره مورد آزمون قرار گرفت و مشخص شده که حد بالا مثبت و حد پایین مثبت می باشند، نتیجه بیانگر آن است که با اطمینان 95 معلمان مدارس ابتدایی پایبند به هویت فرهنگی هستند و همچنین سازه های مدل با استفاده از تحلیل عاملی مورد آزمون قرار گرفت و نتایج نشان داد همبستگی بالایی بین متغیرهای هویت فرهنگی وجود دارد و مدل هویت فرهنگی با 27 شاخص و سه بعد مورد تایید هنجاری قرار گرفت.

  کلیدواژگان: فرهنگ، هویت، آموزش و پرورش، هویت فرهنگی
 • بررسی تاثیر رفتار اشتراک دانش با رفتارهای کاری نوآورانه با نقش میانجی جهت گیری یادگیری شخصی
  محمد حیدری گوجانی*، نرگس رحیمی ریگی صفحات 17-40

  هدف این پژوهش تعیین تاثیر رفتار اشتراک دانش با رفتارهای کاری نوآورانه با نقش میانجی جهت گیری یادگیری شخصی (مورد مطالعه: اداره امور مالیاتی) بوده است. این پژوهش از نظر هدف کاربردی، از نظر روش توصیفی- همبستگی و از نظر جمع آوری داده ها میدانی است. جامعه آماری پژوهش، کلیه کارکنان اداره امور مالیاتی استان چهارمحال و بختیاری(326 نفر) بودند که از بین آنها که با توجه به متغیرهای پژوهش(سه متغیر اصلی با 51 گویه و به ازاء هر گویه 5 نفر) جمعا 255 نفر به عنوان نمونه تعیین و به شیوه تصادفی طبقه ای انتخاب گردیدند. ابزارهای پژوهش پرسشنامه اشتراک دانش بهلول و همکاران(1392)، پرسشنامه جهت گیری یادگیری شخصی درخشان سامانی(1400) و پرسشنامه رفتارهای کاری نوآورانه جانسن(2000) بودند. روایی پرسشنامه ها توسط متخصصان تایید و ضریب پایایی آنها با استفاده از فرمول آلفای کرونباخ برای پرسشنامه اشتراک دانش 0.81 پرسشنامه جهت گیری 0.81 و پرسشنامه رفتارهای کاری نوآورانه 0.79 برآورد شد. جهت بررسی فرضیات پژوهش از مدل معادلات ساختاری و رویکرد کمترین مربعات جزئی استفاده گردید. نتایج به دست آمد نشان داده است که اشتراک دانش بر رفتار کاری نوآورانه تاثیر داشته است. همچنین تاثیر اشتراک دانش بر جهت گیری یادگیری شخصی نیز معنادار بوده و تاثیر جهت گیری یادگیری شخصی بر رفتار کاری نوآورانه نیز تایید شده است. همچنین نقش میانجی جهت گیری یادگیری شخصی در تاثیر اشتراک دانش بر رفتار کاری نوآورانه تایید شده است.

  کلیدواژگان: اشتراک دانش، جهت گیری یادگیری شخصی، رفتار کاری نوآورانه
 • فراتحلیل رابطه تحولات هویتی با میزان استفاده از شبکه های مجازی و اینترنت
  فرزاد پرهوده *، فریاد پرهوده صفحات 41-62

  هدف تحقیق، فراتحلیل مطالعات انجام شده در زمینه میزان استفاده افراد از شبکه های اجتماعی و اینترنت و رابطه آن با تحولات هویتی در خانواده، بوده است. روش تحقیق مطالعه حاضرفراتحلیل بوده است.جامعه آماری،شامل کلیه پژوهش های موجود طی دو دهه اخیر بوده است که به «نقش فضای مجازی،شبکه های اجتماعی مجازی و اینترنت در رابطه با تحول هویت و ارزشهای خانواده» توجه داشته و درنهایت ، تعداد 15 مورد از مطالعاتی که با موضوع مورد تحلیل تطابق داشته،وارد تحلیل شده است. به منظور تدوین خروجی نتایج و تحلیل از نرم افزار 'CMA2'استفاده است. یافته ها و نتیجه گیری؛ با توجه به یافته های خروجی شاخص Q کوکران و سطح معناداری (0.000) و رد فرض صفر (H0) ناهمگنی مطالعات تایید و برای ادامه فرایند تحلیل از مدل اثر تصادفی استفاده شده است. میزان اندازه اثر کل در مدل اثر تصادفی (0.169)بوده است. با توجه به نقاط برش شاخص کوهن،این مقدار در سطحی ضعیف رو به متوسط برآورد شده است. بنابراین می توان نتیجه گرفت که، هرچند معناداری رابطه بین میزان استفاده از شبکه های مجازی و اینترنت و تحول در هویت و ارزش های خانواده،در سطح اطمینان 0.95 درصد،با فاصله حداقل(0.030) و حداکثر(0.301) تایید می شود،اما میزان همبستگی این سطح از معناداری (0.169)با توجه به معیار کوهن مقداری ضعیف رو به سمت متوسط برآورد می شود. همچنین با توجه به مقادیر شاخص رگرسیون اگر(4.274) و مقدار P(معنادری)مرتبط(0.138 – 0.276) به عنوان مهمترین شاخص سوگیری فراتحیل و نمودار قیفی، تقارن پراکندگی و عدم سوگیری انتشارمطالعات مورد بررسی، با سطوحی از کمترین انحراف استاندارد در سطحی نسبی تایید شده است.

  کلیدواژگان: خانواده، هویت، شبکه مجازی، اینترنت، فراتحلیل
 • شناسایی مولفه های مدل بومی مدیریت دانش در دانشگاه پیام نور ایران
  محمد آئینی، غلامعلی علیزاده، افشین رهنما قره خان بیگلو* صفحات 63-79

  علی رغم گسترش مدیریت دانش در سال‏های اخیر بسیاری از موسسات آموزشی در بهره‏گیری بهینه از آن احساس ناامیدی می‏کنند. این سازمان‏ها به‏ دنبال یافتن راهی مناسب برای درک جامع کارکنان سازمان از جنبه های مختلف مفهوم مدیریت دانش و شیوه های اجرا و به کارگیری آن در راستای ارتقاء و دست یابی به اهداف عالی سازمان هستند. هدف پژوهش حاضر شناسایی مولفه های مدل بومی مدیریت دانش برای شناخت و استفاده موثر از امکانات و منابع اطلاعاتی موجود در دانشگاه پیام نور ایران است. رویکرد پژوهش کیفی و از استراتژی طرح سنتز پژوهی بهره گرفته شده است. جامعه پژوهش کلیه اسناد چاپی و دیجیتال در منابع اطلاعاتی کشورمان هستند که 16 سند بر اساس ملاک های تعریف شده و به روش هدفمند تا رسیدن به اشباع داده انتخاب شدند. تحلیل داده جمع آوری شده با روش تحلیل مضمون انجام پایه که منجر به استخراج 5 مقوله و 59 مولفه برای استفاده موثر از دانش ذخیره شده و موجود در دانشگاه پیام نور ایران است که بر اساس آن می توان در موقعیت های بحرانی و در برخورد با چالش های پیش روی روند آموزش و یادگیری در این دانشگاه مورداستفاده مدیران و کارکنان قرار گیرد. همچنین بر اساس نتایج به دست آمده می توان به ارزیابی میزان استفاده از دانش درون سازمانی و تخصص های موجود در یک موسسه آموزشی پرداخت.

  کلیدواژگان: مدیریت دانش، کیفیت آموزش، مدل بومی، دانشگاه
 • تعیین تاثیر سبک رهبری خدمتگزار بر توانمندسازی کارکنان با نقش تعدیلگر خودکارآمدی شغلی
  شهرام بگ زاده، نسرین خدابخشی *، شهناز قیم صفحات 80-92

  سازمان های امروزی به خصوص سازمان های آموزشی، شاهد تغییرات زیادی در محیط پیرامون خود هستند. در اینگونه سازمان ها، بهره وری و توسعه هر سازمانی تاحد زیادی به کاربرد صحیح نیروی انسانی و توانمندسازی آنان بستگی دارد؛ هدف از تحقیق حاضر بررسی تاثیر سبک رهبری خدمتگزار بر توانمندسازی کارکنان با نقش تعدیلگر خودکار آمدی شغلی است، تحقیق حاضر توصیفی پیمایشی با تکید بر معادلات ساختاری است. جامعه آماری تحقیق کلیه کارکنان دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر است، حجم نمونه با استفاده از فرمول کوکران برابر با 274 نفر به دست آمد، ابزار اصلی گردآوری اطلاعات در این تحقیق پرش نامه بود،که روایی پرسش نامه توسط اساتید و پایایی با استفاده از آلفای کرونباخ تایید شد، نتایج تحقیق نشان داد که رهبری خدمتگزار بر توانمندسازی کارکنان تاثیر دارد، همچنین تاثیر خودکارآمدی بر توانمندسازی کارکنان معنا دار است نتایج حاصل از معادلات ساختاری نشان داد سبک رهبری خدمتگزار با نقش تعدیلگر خودکار آمدی شغلی بر توانمندسازی کارکنان دانشگاه علوم وفنون دریایی خرمشهر تاثیر دارد

  کلیدواژگان: سبک رهبری خدمتگزار بر توانمندسازی کارکنان، نقش تعدیلگر خودکار آمدی شغلی
 • پیش بینی اخلاق حرفه ای معلمان از طریق قراردادهای روانشناختی
  خدیجه شجاعی * صفحات 93-105

  تحقیق حاضر با هدف پیش بینی اخلاق حرفه ای معلمان از طریق قراردادهای روانشناختی به روش همبستگی انجام گرفته است. جامعه آماری تحقیق حاضر را 600 نفر از معلمان مقطع ابتدایی شهرستان ملکان تشکیل داده اند. حجم نمونه ، بر اساس فرمول کوکران 234 نفر انتخاب و به روش نمونه گیری تصادفی ساده نمونه گیری گردید. ابزار گردآوری اطلاعات پرسشنامه استاندارد قراردادهای روانشناختی با پرسشنامه قراردادهای روان شناختی مونتز و روسیو (2015) و پرسشنامه اخلاق حرفه ای هیوود و همکاران (2009) است. برای برآورد پایایی پرسشنامه های از روش آلفای کرونباخ استفاده گردیده که نشان دهنده پایایی بالای پرسشنامه می باشد. برای تعیین نوع آزمون مورد استفاده در تحلیل فرضیه های تحقیق از آزمون توزیع نرمال کولموگروف – اسمیرنوف استفاده شد و نهایتا با توجه به نرمال بودن داده ها برای تجزیه و تحلیل فرضیه های پژوهش از روش‏های آمار استنباطی رگرسیون خطی استفاده گردید. نتایج تحقیق حاکی از آن است که با اطمینان 95 درصد می توان گفت؛ قراردادهای روانشناختی قادر به پیش بینی اخلاق حرفه ای معلمان است. و همچنین نتایج فرضیه های فرعی هم نشان داد که مسئولیت اجتماعی، تعلق به اجتماع علمی، خودکارآیی، مسئولیت علمی قادر به پیش بینی اخلاق حرفه ای معلمان است.

  کلیدواژگان: اخلاق حرفه ای، معلمان، قراردادهای روانشناختی، مدارس ابتدایی