فهرست مطالب

فصلنامه اقتصاد کشاورزی
سال هجدهم شماره 1 (بهار 1403)

 • تاریخ انتشار: 1403/02/01
 • تعداد عناوین: 7
|
 • محمد قهرمان زاده*، قادر دشتی، آزاده فلسفیان، الهام محمدی بازرگانی صفحات 1-26
  در این تحقیق، سعی شد ضمن بررسی رابطه بین نرخ کاهش عملکرد گندم و شاخص دما در شهرستان تبریز، بیمه شاخص دما برای محصول گندم دیم و آبی ارایه شود. بدین منظور، ابتدا ایستایی متغیرها با استفاده از آزمون ADF و DF-GLS بررسی شد که نتایج حکایت از آن داشت که سری های عملکرد گندم دیم و آبی جمعی از درجه یک، I(1) می باشند. نتایج روندزدایی داده های عملکرد محصول ها نشان داد عملکرد تصادفی مربوط به تغییرات آب و هوا برای هر دو محصول گندم دیم و آبی صعودی بوده و برای محصول گندم آبی بیشتر از گندم دیم است. برای محاسبه شاخص خسارت دمای بالا، دمای بحرانی بیشینه روزانه 32  و دمای میانگین روزانه، 27 درجه سلسیوس در نظر گرفته شد و برای محاسبه شاخص خسارت دمای پایین، دمای بحرانی °C10- انتخاب گردید. نتایج حاصل از رگرسیون نرخ کاهش عملکرد نشان داد که شاخص خسارت دمای پایین اثر معنی داری بر کاهش عملکرد محصول دارد. در نهایت، نرخ حق بیمه برای بیمه شاخص دما از روش تحلیلی Burn محاسبه شد. این نرخ حق بیمه منصفانه در سطح کاستنی 5/7 درصد، برای گندم دیم و آبی به ترتیب برابر 44/7 و 75/2 درصد به دست آمد که در مقایسه با نرخ حق بیمه برای برنامه بیمه تولید در حال اجرا (برای گندم دیم برابر 74/7 درصد و برای گندم آبی 61/2 درصد) می توان نتیجه گرفت نرخ حق بیمه محاسبه شده، مناسب می باشد. لذا پیشنهاد می شود با توجه به شرایط خطرپذیری (ریسکی) دما در شهرستان تبریز، صندوق بیمه محصول های کشاورزی اجرای  بیمه شاخص دما را در اولویت برنامه های خود قرار دهد
  کلیدواژگان: بیمه شاخص دما، گندم، حق بیمه، روش تحلیلی Burn، شاخص خسارت دما
 • محمد راحتی، محمد قربانی*، امیر دادرس مقدم صفحات 27-61
  در ایران نیز با توجه به پیشرفت های صورت گرفته در زمینه ی کشاورزی و در نتیجه با افزایش سهم عرضه ی محصول های کشاورزی به بازار مصرف از کل محصول های تولیدی، شناخت بازار محصول های کشاورزی در ایران و تلاش برای ارایه ی راهکارهای مناسب و اصلاح ساختار بازار محصول های کشاورزی امری ضروری می باشد. همچنین با توجه به اهمیت خرما در سبد صادرات غیرنفتی و سبد هزینه ای خانوارها و نیز مجموعه زمینه ها و مسئله های مربوط به بازاریابی از جمله رابطه های زیاد، زیاد بودن فاصله میان تولید کننده و مصرف کننده ، نسبی بودن فرآیند بازار و صنعت شبکه توزیع به لحاظ ساختاری، هدایتی و ارتباطی ضرورت دارد مجموعه این نظام در چارچوبی علمی تجزیه و تحلیل شود. لذا هدف این پژوهش، بررسی ساختارها، هدایت و کارکردهای بازارخرما در ایران  با استفاده از رهیافت حداقل مربعات سه مرحله ای جزء خطا (G3SLS) مبتنی بر داده های تابلویی در طی دوره زمانی 1390 تا 1399 است. بنابر فرضیه ساختار بازار، در معادله سهم کل خرما (MS)؛ متغیرهای میزان سرمایه گذاری در گردش، سرمایه کل، نسبت گردش دارایی، سود نهایی و کارایی سرمایه دارای اثر مثبت و معنی داری بر سهم کل خرما دارند. بر مبنای فرضیه رفتار بازار، در معادله هزینه تحقیق در توسعه (RD)؛ متغیرهای سهم خرمای مضافتی، میزان فروش محصول خرمای مضافتی در داخل کشور، میزان هزینه ماشین ها وارده است ثابت و میزان مالیات بر سفارش دارای اثر مثبت و معنی داری بر هزینه تحقیق در توسعه دارند و همچنین بر مبنای فرضیه عملکرد بازار، در معادله نسبت بازده دارایی (PF)؛ متغیرهای مقدار خرمای فراوری شده مضافتی، خرمای مضافتی بسته بندی شده، میزان سرمایه گذاری در گردش، نسبت گردش دارایی و سود نهایی دارای اثر مثبت و معناداری بر نسبت بازده دارایی دارند. بنابراین با توجه به نتایج به دست آمده از پژوهش، پیشنهاد و تاکید بر این است که، با توجه به رابطه منفی مزیت رقابتی ایران با مزیت وارداتی کشورهای اروپایی، راهکارها و سیاست ها و راهکارهای مناسبی برای حفظ سهم، نفوذ و رقابت در بازار پردرآمد اروپا که هزینه حمل و نقل کمتری نیز دارد، تدوین، برنامه ریزی و اعمال شود.
  کلیدواژگان: ساختار بازار، رفتار بازار، کارکرد بازار، خرمای ایران
 • امیرحسین چیذری*، سید صفدر حسینی کوزوکی، اعظم سادات حسینی صفحات 63-96
  صنعت مرغداری به لحاظ تامین بخش عمده ای از نیازهای غذایی و پروتئینی کشور از جمله زیربخش های مهم و اساسی بخش کشاورزی به شمار می رود و بخش مهمی از سبد غذایی خانوار را به خود اختصاص می دهد. در این راستا هدف اصلی در این پژوهش، تعیین دوره رشد بهینه اقتصادی با به کارگیری مدل مقدار تولید اقتصادی در شرایط مجاز بودن کمبود موجودی و محدودیت فضای انبار در واحدهای صنعتی مرغ گوشتی دو استان اصلی تولیدکننده مرغ گوشتی، شامل استان های گلستان و گیلان می باشد که در حدود 20 درصد کل ظرفیت تولیدهای کشور در سال 1399 را شامل می شوند. برای این منظور هر یک از استان ها بر مبنای شمار دوره های پرورش طبقه بندی شده و آن گاه در هر طبقه با به کارگیری روش خوشه بندی بر مبنای k-میانگین (kmean) هر یک از واحدها در گروه های همگن از لحاظ ظرفیت قرار گرفته و در نهایت با استفاده از برنامه ریزی غیرخطی به تعیین دوره رشد بهینه اقتصادی در میانگین هر یک از گروه ها پرداخته شد. همچنین نتایج بررسی ساختار بازار مرغ گوشتی نشان می دهد بازار این محصول از نوع رقابت کامل می باشد. با توجه به نتایج به دست آمده، چنانچه واحدهای صنعتی مرغ گوشتی برابر با این روش برای تولید و پرورش مرغ گوشتی برنامه ریزی کنند، موجب کاهش هزینه های تولید شده و به دنبال آن درآمد خالص این واحدها افزایش خواهد یافت. در نهایت پیشنهاد و تاکید می شود صنعت تولیدکننده مرغ گوشتی به منظور تولید و عرضه مرغ به بازار، این روش را در نظر گرفته تا هم هزینه های تولیدی در این واحدها کاهش یافته و هم بتوانند محصولی با کیفیت و بازارپسند به مصرف کنندگان عرضه کنند.
  کلیدواژگان: دوره رشد اقتصادی، سفارش اقتصادی، کنترل موجودی، مدل تولید اقتصادی، مرغ گوشتی
 • بهاره خاکباز، محمدرضا پاکروان چروده*، سعید غلامرضایی صفحات 97-120

  با توجه به اهمیت و جایگاه بازاریابی الکترونیکی در ارتقاء جایگاه بخش کشاورزی، در پژوهش پیش رو، راهبردهای لازم برای توسعه بازاریابی الکترونیک محصول های کشاورزی در شهرستان خر م آباد شناسایی و معرفی شدند. به منظور دستیابی به هدف های پژوهش، و با استفاده از روش طوفان ذهنی، همه ی نقطه های ضعف، قوت، تهدید، و فرصت ها در بازاریابی الکترونیکی بخش کشاورزی این شهرستان از 52 نفر از متخصصان فعال در بخش کشاورزی در سال 1400گرد آوری شد. نتایج کلی بدست آمده از تحلیل ماتریس SWOT نشان می دهد که راهبرد توسعه بازاریابی الکترونیک محصول های کشاورزی از نوع محافظه کارانه است. از این رو پیشنهاد و تاکید می شود که بانک کشاورزی، به عنوان بانک عامل برای حمایت از بخش کشاورزی، اعتبارهایی خاص و مشخص به منظور توسعه و حمایت از بازاریابی الکترونیک محصول های کشاورزی تخصیص دهد. همچنین، تخصیص بخشی از منبع های صندوق توسعه ملی به منظور ارتقاء سطح بازاریابی الکترونیک محصول های کشاورزی از دیگر پیشنهادهای کاربردی به شمار می آید. همچنین سازمان های مرتبط با تجارت الکترونیک و بخش خصوصی، ساز و کار سامانه های بازاریابی الکترونیک محصول های کشاورزی را بازبینی و راهکارهای عملی و اجرایی نوین و مبتنی بر فناوری های به روز در جهت توسعه این نوع فعالیت بازاریابی را ارائه کنند.

  کلیدواژگان: بازاریابی الکترونیک، بخش کشاورزی، رویکرد SWOT
 • الهام نورپوری، سید نعمت الله موسوی*، رضا مقدسی صفحات 121-150

  به دلیل اثرگذاری های سوء فعالیت های تولیدی بخش کشاورزی بر محیط زیست به ویژه آلودگی آب و خاک، یکی از مهم ترین تصمیم ها در بخش کشاورزی تخصیص بهینه منابع تولید است. در این بررسی تلاش شد تا با یک رویکرد چند هدفه مبتنی بر همبست آب-غذا و محیط زیست، الگوی کشت بهینه ای برای محصول های زراعی شهرستان شیراز پیشنهاد دهد. هدف های مورد نظر در این تحقیق شامل بیشینه کردن سودمندی اقتصادی، کمینه کردن مصرف آب، کمینه کردن مصرف کودها و سم های شیمیایی و بیشینه کردن امنیت غذایی می باشد. به منظور حل مدل برنامه ریزی چندهدفه از روش وزنی استفاده شد. اطلاعات موردنیاز در این مطالعه شامل اطلاعات الگوی تولید، مصرف نهاده ها، قیمت و عملکرد محصول های عمده زراعی شهرستان شیراز در سال زراعی 1400-1399 بود که از طریق اسناد کتابخانه ای و تکمیل پرسشنامه به روش نمونه گیری تصادفی گرد آوری شد. نتایج مطالعه نشان داد سطح زیرکشت بیشتر محصول های زراعی این شهرستان در الگوی بهینه با ترکیب هدف ها با کاهش همراه است. محصول پیاز در اولویت کشت قرار نگرفت و سطح زیرکشت خیار، عدس، جو و لوبیا با افزایش همراه است. در مجموع این الگو قادر خواهد بود مصرف آب در بخش کشاورزی را معادل 75/10 درصد کاهش دهد. کاهش 26/10 درصدی سطح زیرکشت شهرستان شیراز با کاهش 60/10 درصدی مصرف کودهای شیمیایی و کاهش 37/10 درصدی سم های شیمیایی همراه است. با این حال هزینه مدیریت مصرف منابع تولید در این الگو کاهش 71/9 درصدی سود کشاورزان این شهرستان خواهد بود. بنابراین اگر سیاست گذار تمایل دارد به هدف های زیست محیطی دست یابد باید این نکته را در نظر گیرد که مشوق اصلی کشاورزان برای تولید انگیزه های اقتصادی تولید است. لذا سیاست گذاران باید راه حل های مناسبی برای متمایل کردن کشاورزان به الگوی پیشنهادی پیدا کنند.

  کلیدواژگان: برنامه ریزی، کشاورزی، محیط زیست، پایداری
 • سید صالح اکبر موسوی، طیبه رهنمون پیروج*، منصور عسگری صفحات 151-181
  با توجه به اهمیت برنج و سهم عمده مصرف آن در سبد خانوار، سیاست گذاری بهینه ای برای کنترل قیمت آن در بازار، نقش عمده ای در رفاه و امنیت غذایی خانوارها خواهد داشت. ازاین رو، بررسی روند قیمتی و ارائه پیش بینی های قیمتی این محصول، بااهمیت است. در همین راستا، هدف این پژوهش، ضمن شناسایی متغیرهای اثرگذار و بررسی تاثیر آن ها بر قیمت برنج، ارائه پیش بینی های برون نمونه ای (1402:03-1402:12) با استفاده از مدل خودرگرسیون برداری (VAR) است. برآورد دو مدل برای برنج ایرانی خزر و برنج خارجی تایلندی؛ استفاده از داده های به روز و ماهانه؛ و همچنین پیش بینی قیمت دو برنج یاد شده از نوآوری های این پژوهش است. برمبنای تحلیل هم انباشتگی یوهانسون- جوسیلیوس، وجود رابطه بلندمدت بین متغیرها تایید شد. سپس، رابطه های بلندمدت و کوتاه مدت (VECM) برآورد و ضریب جمله تصحیح خطا برای مدل های اول و دوم به ترتیب برابر 300/0- و 309/0- برآورد شده که هر دو در سطح 1 درصد معنی دار هستند. در ادامه، بنابر نتایج تابع های واکنش آنی، شوک ایجاد شده در نرخ ارز و قیمت کالای جانشین در مدل اول، و قیمت کالای جانشین و شاخص قیمت جهانی در مدل دوم، بیش از دیگر متغیرها بر نوسان های قیمت برنج های خزر و تایلندی موثر بوده اند. در نهایت، پیش بینی های برون نمونه ای (با دو سناریو ارزی) برآورد شد که بنابر نتایج معیارهای ارزیابی پیش بینی، مدل های تحقیق به خوبی توانسته اند پیش بینی هایی از روند قیمتی برنج های ایرانی و تایلندی ارائه دهند.
  کلیدواژگان: پیش بینی قیمت، برنج ایرانی خزر، برنج خارجی تایلندی، مدل VAR
 • پریسا علیزاده*، حسین محمدی، ناصر شاهنوشی، سید حسین سقاییان نژاد صفحات 183-209

  قیمت گوشت قرمز در سال های اخیر رشد قابل توجهی داشته است که این امر موجب کاهش رفاه مصرف کنندگان این محصول شده و میزان مصرف آن در قشرهای کم درآمد جامعه بسیار کاهش پیدا کرده است. وجود چالش های چندی در زنجیره ارزش گوشت گوساله و حضور فعالان متعدد با هدف های گوناگون در این زنجیره، موجب پیچیدگی آن شده و تجزیه و تحلیل این زنجیره را دشوار کرده است. در این تحقیق پس از شناسایی فعالان زنجیره ارزش گوشت گوساله در شهر مشهد، روابط میان عنصرهای این زنجیره در قالب حلقه های علت معلولی بیان شده است. آن گاه با شناسایی انواع متغیرهای موجود در سامانه شامل متغیرهای انباشت، نرخ، کمکی و فراسنجه (پارامتر)ها نمودار انباشت جریان این زنجیره ترسیم شده و سپس ترکیب بندی (فرموله) و شبیه سازی شده است. نتایج گویای آن است که روند رشد قیمت گوشت قرمز افزایشی و بسیار شدیدتر از روند رشد قیمت دام زنده در دامداری می باشد. همچنین جمعیت دام مولد منطقه مورد بررسی در سال های اخیر روندی نزولی را تجربه کرده است که در صورت عدم انجام اقدام های مناسب در زنجیره تامین این محصول، ادامه خواهد یافت و احتمال تعطیل شدن شمار قابل توجهی از دامداری ها وجود دارد. در این مدل پایه با سناریوسازی روی متغیرهای کلیدی نظیر نرخ ارز و نرخ تعرفه واردات نهاده ها و گوشت قرمز می توان تاثیر انواع سیاست های حمایتی دولت را بر قیمت گوشت گوساله و دیگر متغیرهای مهم این زنجیره بررسی و ارزیابی و سیاست های مناسب برای بهبود وضعیت زنجیره تامین این محصول را شناسایی کرد. بنابراین چنین مدلی که پویایی های رابطه میان عامل های درگیر در زنجیره ارزش گوشت قرمز را به خوبی نشان می دهد می تواند به عنوان یک الگوی عملیاتی تصمیم گیری برای سیاست گذاران و برنامه ریزان بخش کشاورزی کشور استفاده شود.

  کلیدواژگان: زنجیره ارزش، گوشت گوساله، نمودار علت معلولی، نمودار انباشت جریان، شبیه سازی
|
 • Mohammad Ghahremanzadeh *, Ghader Dashti, Azadeh Falsafian, Elham Mohammadi Bazargani Pages 1-26
  In the present study, while also investigating the relationship between the rate of wheat production decline and the temperature index in Tabriz County, the Temperature Index Insurance was designed for rainfed and irrigated wheat. To assess yield risk, rainfed and irrigated wheat yields were first separated into two random (risk) and deterministic components. For this purpose, trend regression is fitted in linear, quadratic, and logarithmic forms. Then, the best functional form is selected and the de-trended yields are obtained. Using climate change data, two high-temperature (HT) and low-temperature (LT) damage indices will be calculated. Finally, according to the Burn Analysis method, the temperature index reward will be calculated based on these two metrics. However, the stationarity of the variables is tested using the ADF and DF-GLS tests. These tests indicate that the yields of both rainfed and irrigated wheat are integrated in the first order, I(1). The de-trending yield series show that yields at risk related to climate change are increasing for irrigated and rain-fed wheat and at the same time higher yields of irrigated wheat than for rainfed wheat. To calculate the heat damage index, days with a daily maximum temperature of 32°C and an average daily temperature of 27°C were considered, and for the calculation of the low-temperature damage index, a critical temperature of -10°C was chosen. Finally, the percentage premium for the temperature index was calculated. This reasonable offset on top of the 7.5% deduction for irrigated and rainfed wheat is 7.44 and 2.75%, respectively. By comparing this premium rate with the current traditional premium rate (for irrigated wheat 7.74% and for irrigated wheat 2.61%), it can be concluded that the calculated premium rate is reasonable. Therefore, it is suggested that the Agricultural Insurance Fund prioritize the implementation of temperature index insurance in the future plan.
  Keywords: Temperature Index Insurance, Wheat, Premium Rate, Burn Analytical Method, Temperature Damage Index
 • Mohammad Rahati, Mohammad Ghorbani *, Amir Dadrasmoghadam Pages 27-61
  In Iran, due to the progress made in the field of agriculture and as a result, by increasing the share of the supply of agricultural products to the consumer market from the total production of products, understanding the market of agricultural products in Iran and trying to provide appropriate solutions and corrections. The structure of the market of agricultural products is essential. Also, due to the importance of dates in the non-oil export basket and the cost basket of households, as well as the set of issues and problems related to marketing, including many relationships, the large distance between the producer and the consumer, the relativity of the market process and the distribution network industry in terms of structure. guidance and communication, it is necessary to analyze the set of this system in a scientific framework. Therefore, the purpose of this research is to examine the elements of the structure, behavior, and performance of the date market in Iran with the Three-Stage Least Squares Approach of The Error Component using the three-stage error component least squares (G3SLS) approach based on panel data during the period from 2011 to 2019. According to the market structure hypothesis, in the equation of the total share of dates (MS); the variables of the investment amount in circulation, total capital, asset turnover ratio, The variables of additional processing amount, additional packaging date, and amount of investment in circulation, asset turnover ratio, and profit have a positive and significant effect on the asset return ratio. Therefore, according to the results obtained from the research, the political recommendation is that considering the negative relationship between Iran's competitive advantage and the import advantage of European countries, policies to maintain the share, influence, and competition in the high-income European market, which also has lower transportation costs, to be designed.
  Keywords: Market Structure, Market Behavior, Market Function, Dates Of Iran
 • Amirhossin Chizari *, Saed Safdar Hosseni Kozoke, Azam Saadat Hosseini Pages 63-96
  The poultry industry is considered one of the important and basic sub-sectors of the agricultural sector in terms of providing a major part of the food and protein needs of the country and occupies an important part of the household food basket. In this regard, the main goal of the current research is to determine the period of optimal economic growth by applying the economic production quantity model in the conditions of the permitted lack of inventory and limited warehouse space, as well as the random fuzzy annual demand in broiler industrial units of five main broiler producing provinces, including The provinces are Golestan, and Gilan, which include about 20% of the total production capacity of the country in 2019. For this purpose, each of the provinces is classified based on the number of breeding courses, and then in each class, using the clustering method based on k-mean (kmean), each of the units is placed in homogeneous groups in terms of capacity and in Finally, using non-linear programming, the optimal economic growth period was determined in the average of each group. Also, the results of investigating the structure of the broiler chicken market show that the market of this product is of perfect competition type. According to the obtained results, if broiler industrial units plan to produce and raise broiler chicken according to this method, it will reduce the production costs and then the net income of these units will increase. Finally, it is suggested that broiler-producing industries consider this method to produce and supply chicken to the market so that both the production costs in these units are reduced and they can supply a quality and marketable product to the consumers.
  Keywords: Economic Growth Period, Economic Order, Inventory Control, Economic Production Model, Broiler
 • Bahareh Khakbaz, Mohammad Reza Pakravan Charvadeh *, Saeed Gholamrezai Pages 97-120

  Acknowledging the significance of electronic marketing in enhancing the agricultural sector's position, this study aimed to identify and introduce necessary strategies for developing electronic marketing of agricultural products in Khorramabad city. To achieve research goals, a brainstorming method was employed to gather inputs on the strengths, weaknesses, threats, and opportunities within the electronic marketing landscape from 52 experts active in the agricultural sector in 2021. The general results of the SWOT matrix analysis revealed a conservative approach in the development strategy for electronic marketing of agricultural products. As a practical recommendation, it is suggested that Keshavarzi Bank, an operational bank supporting the agricultural sector, allocate dedicated and separate credits to foster and support the electronic marketing of agricultural products. Additionally, allocating a portion of the resources from the National Development Fund is proposed as another viable measure to enhance the level of electronic marketing for agricultural products. Furthermore, it is recommended that organizations involved in electronic trade, as well as the private sector, review the mechanisms of electronic marketing systems for agricultural products. Implementing new practical solutions based on up-to-date technologies is crucial to the development of this marketing activity.

  Keywords: E-Marketing, Agricultural Sector, SWOT Technique
 • Elham Nourpouri, Seyed Nematollah Mousavi *, Reza Moghaddasi Pages 121-150

  Due to the negative effects of agricultural production activities on the environment, especially water and soil pollution, one of the most important decisions in the agricultural sector is the optimal allocation of resources. In this study, an attempt was made to propose an optimal cultivation pattern for crops in Shiraz County with a multi-objective approach based on the water-food and environment nexus. The goals of this research include maximizing economic benefit, minimizing water consumption, minimizing fertilizer and chemical pesticide consumption, and maximizing food security. To solve the multi-objective programming model, the weight Lp metric method was used. The information required in this study included information on the production pattern, consumption of inputs, price, and performance of significant crops in Shiraz city in the crop year of 2019-2020, which was collected through library documents and completed a questionnaire by random sampling method. The results of the study showed that the area under cultivation of most of the crops of this County is reduced in the optimal pattern with the combination of goals. Onion crop was not prioritized and the area under cultivation of cucumber, lentils, barley, and beans is increasing. In total, this model will be able to reduce water consumption in the agricultural sector by 10.75%. The 10.26 percent reduction in the cultivated area of Shiraz County is associated with a 10.60 percent reduction in chemical fertilizers and a 10.37 percent reduction in chemical toxins. However, the cost of managing the consumption of production resources in this model will be a 9.71% reduction in the profit of the farmers of this city. Therefore, if the policymaker tends to lean toward environmental goals, he should consider that the main incentive for farmers to produce is economic incentives for production. Therefore, policymakers should find suitable solutions to make the farmers follow the proposed model.

  Keywords: Planning, Agriculture, Environment, Sustainability
 • Seyed Saleh Akbar Mousavi, Tayyebeh Rahnemoon Piruj *, Mansour Asgari Pages 151-181
  Considering the importance of rice and the significant share of its consumption in the household basket, the correct policy to control its price in the market will play a chief role in the well-being and food security of households. Therefore, checking the price trend and providing price forecasts for this product is significant. Hence, the present study aims to identify the influencing variables and investigate their impact on the price of rice and provide out-of-sample forecast (2023:05-2024:03) using vector autoregression method. Estimation of two models for Iranian Caspian rice and foreign Thai rice; using up-to-date and monthly data; Also, price forecasting of these two rice is one of the innovations of this study. Johanson-Jusilius's cointegration test confirmed the existence of a long-term relationship between variables. Then, the long-term and short-term (VECM) models were estimated and the error correction coefficients for the first and second models were -0.300 and -0.309, respectively, which are significant at the 1% level. Next, according to the results of impulse response functions, the shocks exchange rate and the price of the substitute product in model 1, and the shocks price of the substitute product and the global price index in model 2, have been more effective than other variables on the price fluctuations of Caspian and Thai rice. Finally, we estimated out-of-sample forecasts (with two currency scenarios). Based on the prediction evaluation criteria, the research models can accurately predict the price trend of Iranian and foreign rice.
  Keywords: Price Forecasting, Iranian Caspian Rice, Thai Foreign Rice, VAR Model
 • Parisa Alizadeh *, Hosein Mohammadi, Naser Shahnoushi, Seyed Hossein Saghaian Nejad Pages 183-209
  Introduction

  The price of red meat has grown significantly in recent years, which has reduced the welfare of the consumers of this product, and its consumption has decreased greatly in the low-income groups of the society. The presence of many challenges in the beef value chain and the presence of many activists with different goals in this chain have made it complicated and difficult to analyze this chain. One of the best methods for designing complex systems, determining policies and solving their problems is system dynamics modeling.

  Material and Methods

  In this study, after identifying the actors in the value chain, the relationships among the elements of this system were expressed in the form of causal loop diagram. Then, the types of the variables in the system were determined including stock, rate, auxiliary and parameters and the stock-flow diagram of this value chain was drawn and then was formulated. After validating the designed model using the behavior reproduction test, the current state of this value chain has been simulated.

  Results and Discussion

  In this basic model, by creating scenarios on key variables such as the exchange rate and the import tariff rate of inputs and red meat, it is possible to examine the impact of various government support policies on the price of beef and other important variables of this chain.SuggestionsTherefore, such a model that shows the dynamics of the relationships between the factors involved in the red meat value chain can be used as an operational dashboard for decision making for policy makers and planners of the country's agricultural sector.

  Keywords: Value Chain, Beef, Causal Loop Diagram, Stock Flow Diagram, Simulation