فهرست مطالب

بازی جنگ - پیاپی 12 (بهار و تابستان 1402)

فصلنامه بازی جنگ
پیاپی 12 (بهار و تابستان 1402)

 • تاریخ انتشار: 1402/06/01
 • تعداد عناوین: 4
|
 • مازیار جهانبخش*، حسن کوچکی، نادر شمامی صفحات 7-34
  هدف

  هدف از پژوهش حاضر، شناسایی و طبقه بندی عوامل موثر در طراحی و اجرای بازی جنگ است.

  روش

  این پژوهش با روش تحلیل عاملی اکتشافی (همبستگی) و از نوع کاربردی و با بهره گیری از رویکرد آمیخته انجام شده است. به منظور جمع آوری اطلاعات و داده های موردنیاز، از بررسی های اسنادی و کتابخانه ای مربوط به کتب معتبر داخلی و خارجی استفاده شده است. بر اساس مطالعه منابع انجام شده، ابزار پرسشنامه محقق ساخته به منظور جمع آوری اطلاعات تدوین گردید. روایی پرسشنامه به روش ظاهری/ محتوایی و پایایی ها با ضریب آلفای کرون باخ 82/0 تایید شد و بین حجم نمونه که از فرماندهان و متخصصان بازی جنگ انتخاب شده و بر اساس جدول مورگان185 نفر تعیین شد، تقسیم گردید.

  یافته ها

  در پژوهش حاضر، پس از مطالعه منابع انجام شده، تعداد 41 ویژگی در زمینه طراحی و اجرای بازی جنگ با استفاده از نرم افزار SPSS و آزمون های Bartlett, KMO و ماتریس همبستگی مورد تجزیه تحلیل قرار گرفتند.

  نتیجه گیری

  نتایج حاصل از تجزیه وتحلیل داده ها نشان داد که طراحی بازی جنگ شامل چهار مولفه (بازیکنان، فناوری، قوانین بازی، سناریو) و 16زیر مولفه و بعد اجرای بازی جنگ نیز شامل چهار مولفه (بازیکنان، فناوری، محیط فیزیکی، سناریو) و 19زیر مولفه تاثیرگذار است.

  کلیدواژگان: بازی جنگ، طراحی بازی، اجرای بازی
 • پژمان صالحی*، مهران خلج، داود جعفری صفحات 35-54
  هدف
  تحقیق حاضر از طریق بررسی اسناد فنی منتخب در حوزه پشتیبانی نیروهای مسلح و نیز بررسی روابط ریاضی و  استانداردهای مرتبط می کوشد به ارائه یک شیوه ی بهینه بپردازد که رعایت آن ضمن تامین امنیت و ایمنی تجهیزات و تسلیحات نظامی قابل حمل توسط قطار در طول جغرافیای پراکنده شبکه ریلی، امکان صرفه جویی در هزینه ها و ارتقای سطح امنیت ادوات نظامی را فراهم نماید.
  روش
   پژوهش حاضر با استفاده از روابط ریاضی مرتبط و معمول در علم استاتیک بر آن است که بر اساس مقایسه نیروهای خارجی در یک چارچوب لخت برای واگن های یک قطار نظامی، مدلی بهینه را برای استحکام و ارتقای امنیت تسلیحات و تجهیزات نظامی بارگیری شده در واگن های نظامی ارائه نماید. از منظر روش شناسی این پژوهش از طریق شیوه های محاسباتی به ارائه یک الگوریتم استوار و قابل پیاده سازی با استفاده از معادلات استاتیک و نرم افزارهای کاربردی مرسوم می پردازد.تجزیه و تحلیل:  در پژوهش حاضر به منظور تجزیه و تحلیل پس از عارضه یابی وضع موجود به ارائه مدل بهینه پرداخته شد. در ادامه پس از مشخص شدن نوع مساله بهینه سازی کوشیده شد تا بسته به دامنه و نیازهای مساله، از میان ابزارهای بهینه سازی موجود برای بهینه سازی تابع هدف و پیدا کردن جواب های بهینه (یا تقریبی از آن ها)، ابزاری که بیشترین تطابق را با مساله ارتقای امنیت واگن های نظامی حمل تجهیزات جنگی دارد، انتخاب و در دامنه مورد نظر استفاده شود.
  یافته ها
  استفاده از یافته های این پژوهش توسط تیم حمل ونقل نظامی می تواند علاوه بر ارتقای ایمنی حمل ونقل تجهیزات نظامی به افزایش طول عمر مهارهای تسمه ای تجهیزات ساکن در واگن نظامی منجر شود. از یافته های مهم این پژوهش آن است که امکان صرفه جویی در منابع مالی تخصیص یافته برای عملیات ترابری ادوات نظامی به مناطق عملیاتی در مناطق جنگی است.
  کلیدواژگان: تجهیزات و تسلیحات جنگی، ایمنی و امنیت، جغرافیای شبکه ریلی، واگن های نظامی
 • حمید بیگدلی*، محمدتقی پرتوی، سیاوش گنجی صفحات 55-83
  هدف
  تخصیص منابع محدود در حوزه نظامی یک چالش مهم است که به دنبال سود بیشینه یا ریسک کمینه است. برای تخصیص منابع در شرایط تضاد و تعارض از نظریه بازی ها استفاده می گردد. یکی از مسائل مورد بررسی در نظریه بازی، بازی سرهنگ بلاتو است که با هدف تخصیص منابع استراتژیک است.
  روش
  در این بازی، دو بازیکن به تعداد ثابتی از میدان های جنگ، بدون داشتن اطلاعات در مورد تصمیمات حریف، منابع محدود را تخصیص می دهند. در این مقاله با بررسی الگوریتم ژنتیک که یک الگوریتم فراابتکاری است به حل این مسئله پرداخته شده است.
  یافته ها
  از طرفی دیگر با معرفی الگوریتم بروت-فورس و حل تمامی حالات، از نظر زمان اجرا و بهینگی تخصیص منابع با الگوریتم ژنتیک مقایسه ای صورت گرفته است. طبق داده های نتیجه گیری شده، الگوریتم ژنتیک در این مسئله در 47 درصد مواقع مشابه الگوریتم بروت-فورس و در 42 درصد از آن بهتر عمل می کند.
  نتیجه گیری
  استفاده از زبان برنامه نویسی پایتون و چارچوب نرم افزاری جنگو شبیه ساز بازی سرهنگ بلاتو در بستر وب طراحی و پیاده سازی شده است که شامل صفحات مدیریت کاربر، ساخت بازی، لیست بازی ها و راهنمای بازی است. این شبیه ساز قابلیت ایجاد مسائل و انتخاب حریف به عنوان کاربر دیگر، تخصیص تصادفی و الگوریتم ژنتیک را دارد.
  کلیدواژگان: نظریه بازی ها، سرهنگ بلاتو، الگوریتم ژنتیک، الگوریتم بروت-فورس
 • احمد الهیاری* صفحات 85-114
  هدف
  جستجو تکنیک حل مسئله در هوش مصنوعی است. مسائل جستجو در گراف غالبا بصورت بازی های روی گراف بین چند عامل مدل سازی می شود. الگوریتم های جستجو بر روی گراف با دو کاربرد عمده پیمایش گراف و یافتن کوتاه ترین مسیر در بین دو راس یک گراف طراحی می گردند.
  روش
  در مقاله حاضر، ابتدا مطالعه جامعی بر روی روش های جستجو انجام و سپس، به بررسی و مقایسه الگوریتم های مختلف جستجوی مسیر جهت دستیابی به بهینه ترین الگوریتم در یافتن کوتاه ترین مسیر پرداخته شده است.
  یافته ها
  این الگوریتم ها شامل الگوریتم های جستجوی دایکستر، A* و IDA* می باشد که با استفاده از سه پارامتر زمان اجرا، پیچیدگی زمانی و پیچیدگی فضا با یکدیگر مورد مقایسه قرار گرفته شده اند.
  نتیجه گیری
  برای انجام بررسی ها از یک حالت (زمین) بازی فرضی در دو شرایط با وجود مانع و بدون وجود مانع استفاده شده و برنامه نویسی ها با استفاده از زبان برنامه نویسی پایتون انجام شده است. نتایج نشان می دهد که الگوریتم دایکسترا و الگوریتم A* دارای پیچیدگی زمانی نسبتا یکسانی هستند و الگوریتم IDA* از نظر زمانی سریعتر از هر دو است؛ همچنین روش IDA* حافظه کمتری نسبت به روشA* اشغال می کند.
  کلیدواژگان: مساله مسیریابی، کوتاه ترین مسیر، دایکسترا، A*، IDA*
|
 • Maziar Jahanbakhsh *, Hassan Kouchaki, Nader Shamami Pages 7-34
  Objective

  In the multi domain environment of current wars, the war game is considered an effective tool for familiarizing the commanders with the operational environment and making optimal and innovative decisions. The purpose of this research is to identify and classify the effective factors in the design and implementation of the war game.

  Method

  The research method is exploratory factor analysis. The research is applied in terms of purpose, and in terms of mixed work method and descriptive-survey execution type. In order to collect the required information and data, documentary and library reviews related to valid domestic and foreign books have been used. Based on the study of sources, a researcher-made questionnaire tool was developed in order to collect information. The validity of the questionnaire was confirmed by the face/content method and reliabilities with Cronbach's alpha coefficient of 0.82 and it was divided between the samples.

  Findings

  A number of 41 characteristics in the war game design and implementation field were analyzed using SPSS software and Bartlett's, KMO, and correlation matrix tests, and the results of data analysis were divided into 4 main components in the design dimension and 4 main components in the execution dimension.

  Conclusion

  the results of data analysis were divided into 4 main components (Actors, technology, rules of game, scenario) and 16 sub-indexes in the design dimension and 4 main components (actors, technology, physical environment, and scenario) and 19 sub-indexes were identified in the execution dimension of the war game.

  Keywords: War game, Game Design, game implementation
 • Pejman Salehi *, Mehran Khalaj, Davoud Jafari Pages 35-54
  Objective
  The present research tries to present an optimal method through the review of selected technical documents in the field of armed forces support as well as the review of mathematical relationships and related standards, which should be followed while ensuring the security and safety of military equipment and weapons that can be carried by train along the scattered geography of the rail network.
  Methodology
  To provide the possibility of saving costs and improving the level of security of military equipment. The current research, using related mathematical relationships common in static science, aims to present an optimal model for the strength and improvement of the security of weapons and military equipment loaded in military wagons based on comparing external forces in a bare frame for the wagons of a military train.
  Findings
  To do, from the methodological point of view, this research presents a stable and implementable algorithm using static equations and conventional application software through computational methods. Using the findings of this research by the military transport team can lead to increasing the life of the belt restraints of the equipment in the military wagon, in addition to improving the safety of the transport of military equipment. One of the important findings of this research is that it is possible to save financial resources allocated for transporting military equipment to operational areas in war zones.Originality: (1) The results of this research are new and do not simply follow anything that has gone before and support the rail space for the transportation of military equipment. (2) This technique is fundamentally new and produces interesting results that can be the basis of researchers' study in future studies
  Keywords: Military equipment, weapons, improvement of safety, security, ground force, military wagons
 • Hamid Bigdeli *, Mohammadtaghi Partovi, Siavash Ganji Pages 55-83
  Objective
  The allocation of limited resources in the military field is an important challenge that seeks to maximize or minimize. Game theory is used to define resources in terms of conflict and definitions. One of the game theory research issues is Blato's Syringe game, which aims to allocate strategic resources.
  Methodology
  In this game, two players are given limited resources on a fixed number of battlefields, without knowledge of the opponent's decisions. In this article, this issue is solved by examining the genetic algorithm, which is a meta-heuristic algorithm.
  Findings
  On the other hand, by introducing the brute-force algorithm and solving all situations, a comparison has been made with the genetic algorithm in terms of execution time and optimality of resource allocation. According to the concluded data, the genetic algorithm works in this problem in 47% of the time similar to the brute-force algorithm and in 42% of the time it works better.
  Conclusion
  Using the Python programming language and the Django software framework, the Colonel Blato game simulator has been designed and implemented on the web platform, which includes user management pages, game creation, game list and game guide. This simulator has the ability to create problems and choose an opponent as another user, random allocation and genetic algorithm.
  Keywords: game theory, Colonel Blotto, Genetic Algorithm, Brute-force algorithm
 • Ahmad Allahyari * Pages 85-114
  Objective
  Search is a problem solving technique in artificial intelligence. Graph search problems are often modeled as graph games between multiple agents. Graph search algorithms are designed with two main applications of graph traversal and finding the shortest path between two vertices of a graph.
  Method
  In this article, first a comprehensive study on search methods has been conducted and then, various route search algorithms have been investigated and compared in order to achieve the most optimal algorithm in finding the shortest route.
  Findings
  These algorithms include Dijkstra, A*, and IDA* search algorithms, which have been compared with each other using the three parameters of execution time, time complexity, and space complexity.
  Conclusion
  To carry out investigations, a hypothetical game state (field) was used in two conditions, with and without obstacles, and programming was done using Python programming language. The results show that the Dijkstra algorithm and the A* algorithm have relatively the same time complexity, and the IDA* algorithm is faster than both; Also, the IDA* method occupies less memory than the A* method.
  Keywords: Pathfinding, shortest path, Dijkstra, A*, IDA*