فهرست مطالب

نشریه پرستاری ایران
پیاپی 144 (آبان 1402)

 • تاریخ انتشار: 1403/01/28
 • تعداد عناوین: 8
|
 • اختر ابراهیمی قاسمی* صفحات 342-347

   مهم ترین و کوتاه ترین شکل نگارش رسمی و نخستین متنی است که افراد قبل از خواندن کل مقاله مطالعه می کنند. چکیده، گزارشی مهم و مختصر است که نمایانگر اثری بزرگ تر می باشد؛ بنابراین باید کوشش و توجه بسیار دقیقی در نگارش آن مبذول شود. ازآنجایی که خلاصه کردن اساس یک مقاله در چند جمله کار مشکلی است و مهارت های حرفه ای را می طلبد، هدف این مقاله بیان اهمیت و تاثیرچکیده علمی و ارائه راهنمای کاربردی برای نگارش چکیده ای قابل درک و جذاب است. انتشارات علمی ستون بنیادی دستاوردها و همکاری دانشگاهی می باشند اما به دلیل روش سنتی نگارش تاثیر بسیار محدودی دارند.

  کلیدواژگان: نگارش آکادمیک، چکیده
 • آرمان نعیمی، مرجان مردانی حموله*، نازنین اسماعیلی، شیما حقانی صفحات 348-361
  زمینه و هدف

  خودکشی و افکار مرتبط با آن در میان نوجوانان به یک مشکل روانی اجتماعی نگران کننده تبدیل شده است. این مطالعه باهدف تعیین افکار خودکشی در نوجوانان مدارس غرب تهران انجام شد.

  روش بررسی

  در این مطالعه توصیفی مقطعی، 256 نوجوان دختر و پسر از بین مدارس دوره دوم متوسطه غرب تهران با روش نمونه گیری در دسترس در سال 1401 مورد بررسی قرار گرفتند. ابزار گردآوری اطلاعات در این مطالعه فرم اطلاعات فردی و پرسش نامه افکار خودکشی بک بود که به روش خودگزارشی دهی توسط نمونه های موردمطالعه تکمیل شد. سپس داده ها توسط نرم افزار آماری SPSS نسخه 16 و با به کارگیری آمار توصیفی و استنباطی (آزمون های تی مستقل و تحلیل واریانس) مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.

  یافته ها

  براساس یافته های مطالعه حاضر، میانگین سنی نوجوانان موردمطالعه 0/67±17/33 سال بود. میانگین نمره افکار خودکشی نوجوانان 3/19±5/66 از 5 بود. در میان مشخصات فردی، افکار خودکشی تنها با معدل نوجوانان ارتباط معنی دار آماری داشت (0/004=P). 

  نتیجه گیری

  باتوجه به نتایج مطالعه حاضر، طراحی و اجرای برنامه هایی در جهت آموزش و ارائه خدمات روانپرستاری به نوجوانان مقطع متوسطه برای کاهش افکار خودکشی آنان پیشنهاد می شود.

  کلیدواژگان: خودکشی، افکار خودکشی، نوجوان، سلامت روانی
 • سکینه غفاری، فاطمه سلمانی*، مهرداد آذربرزین صفحات 362-375
  زمینه و هدف

  بیماری مزمن انسدادی ریه یک بیماری تنفسی ناتوان کننده است و از علل عمده مرگ ومیر و ناتوانی در دنیا محسوب می شود. درمان های حمایتی تنفسی جزء درمان های تجویزی جهت بهبود این بیماران می باشد. پژوهش حاضر با هدف تعیین تاثیر تمرینات تنفسی و فیزیوتراپی قفسه سینه بر خستگی بیماران مزمن انسدادی ریه طراحی شد. 

  روش بررسی

  مطالعه حاضر از نوع نیمه آزمایشی بر روی 45 بیمار مزمن انسدادی ریه که به روش نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند انجام شد و توسط تخصیص تصادفی به دو گروه 15 نفره تمرینات تنفسی و فیزیوتراپی قفسه سینه و یک گروه 15 نفره کنترل تقسیم شدند. قبل و 6 هفته بعد از انجام مداخله پرسش نامه شدت خستگی کراپ توسط بیمار تکمیل شد. تحلیل داده ها با استفاده از آزمون تی زوجی، تحلیل واریانس یک طرفه و کای اسکوئر با نرم افزار SPSS نسخه 26 انجام شد.

  یافته ها

  نتایج یافته ها نشان داد میانگین شدت خستگی بیماران قبل و بعد از مداخله در گروه آزمایش تمرینات تنفسی، فیزیوتراپی تنفسی و گروه کنترل تفاوت معنادار آماری داشت (0/001>P). این معناداری در گروه کنترل در جهت افزایش نمره شدت خستگی بوده است. همچنین میانگین شدت خستگی بین 3 گروه قبل از مداخله تفاوت معناداری نداشت، درحالی که بعد از مداخله تفاوت معنادار بود (0/001>P).

  نتیجه گیری

  باتوجه به تغییرات مشاهده شده میزان شدت خستگی بعد از درمان های حمایتی، پیشنهاد می شود از این درمان ها به صورت تکمیلی در کنار سایر درمان های دارویی برای بیماران استفاده شود تا باعث بهبود وضعیت تنفسی بیماران گردد.

  کلیدواژگان: فیزیوتراپی قفسه سینه، تمرینات تنفسی، بیماری مزمن انسدادی ریه، خستگی
 • اکرم سلامت، زهرا سیاه منصور خورین، زهرا عباسی، لیلا قنبری، مریم خلیلی* صفحات 376-385
  زمینه و هدف

  باتوجه به تاثیرات روان شناختی عمده همه گیری کووید-19، علاوه بر جمعیت عادی، مراقبان سلامت از جمله پرستاران نیز با چالش های فراوان روان شناختی از جمله اضطراب مرگ مواجهه شده اند. اضطراب مرگ می تواند به بروز اختلالات روانی، تضعیف سیستم ایمنی، کاهش کیفیت مراقبت های ارائه شده و کاهش رضایت شغلی پرستاران منجر شود. باتوجه به ماهیت تنش زای بخش مراقبت های ویژه و ضرورت توجه به ابعاد روان شناختی پرستاران و تاثیرات مخرب همه گیری کووید-19، این مطالعه باهدف تعیین میزان اضطراب مرگ پرستاران بخش مراقبت ویژه کووید-19 انجام شد.

  روش بررسی

  این پژوهش یک مطالعه توصیفی مقطعی بود که در مراکز آموزشی درمانی وابسته به دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تهران در سال 1399 انجام شد. جامعه مطالعه حاضر را 179 نفر از پرستاران شاغل در بخش مراقبت ویژه کووید-19 مراکز آموزشی درمانی وابسته به دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تهران شامل مجتمع امام خمینی (ره) و بیمارستان ولیعصر تشکیل داده اند. در این مطالعه از روش نمونه گیری مستمر استفاده شد. جمع آوری داده ها با پرسش نامه اطلاعات جمعیت شناختی و پرسش نامه 15 گویه ای اضطراب مرگ تمپلر انجام شد. داده ها با استفاده از نرم افزار SPSS نسخه24 و روش های آمار توصیفی و استنباطی تحلیل و میزان معنی داری (0/5>P) در نظر گرفته شد.

  یافته ها

  یافته های حاصل از این مطالعه نشان داد که میانگین اضطراب مرگ پرستاران 2/007±8/74 بود که باتوجه به دامنه نمره (0 تا 15)، میانگین نمره کسب شده بالاتر از میانه ابزار است. همچنین نتایج تحلیل واریانس یک طرفه نشان داد اضطراب مرگ تنها با سن پرستاران (0/001>P) ارتباط معنی دار آماری داشت.

  نتیجه گیری

  براساس نتایج حاصل از مطالعه، پرستاران شاغل در بخش های ویژه در زمان همه گیری کووید-19 اضطراب مرگ زیادی را تجربه می کنند. بنابراین لازم است سیاستگذاران و مدیران آموزشی، درمانی و بیمارستانی باتوجه به یافته های حاصل و همچنین نظر به عوامل موثر بر اضطراب مرگ، برنامه های مدون آموزشی و مداخله ای ازجمله برنامه های ضمن خدمت و انجام مشاوره جهت کاهش اضطراب و افسردگی را در دستور کار قرار دهند تا از این طریق بتوانند راه را برای پرستاران جهت غلبه بر شرایط موجود فراهم کنند.

  کلیدواژگان: اضطراب مرگ، کووید-19، پرستاران بخش ویژه
 • سارا مقیمی، مریم سراجی*، زهرا عرب برزو صفحات 386-397
  زمینه و هدف

  در طول همه گیری کووید-19، اقداماتی برای انجام واکسیناسیون فوری در زنان باردار و شیرده ضروری بود، زیرا هر دو گروه در معرض خطر بودند. واکسیناسیون در زنان باردار و شیرده می تواند مانند سایر افراد در پیشگیری از ابتلا به بیماری شدید جلوگیری کند. هدف مطالعه حاضر تعیین عوامل مرتبط با پذیرش واکسیناسیون کووید-19 در بین زنان باردار و شیرده با استفاده از مدل اعتقاد بهداشتی بود. 

  روش بررسی

  این مطالعه از نوع مقطعی بود که جامعه آماری آن متشکل از 260 نفر از زنان باردار و شیرده مراجعه کننده به مراکز خدمات جامع سلامت شهر زاهدان در سال 1401 بود. روش نمونه گیری به صورت در دسترس انجام شد. جمع آوری داده ها با استفاده از پرسش نامه مشخصات جمعیت شناختی و سازه های مدل اعتقاد بهداشتی انجام شد. داده ها با استفاده از آزمون ناپارامتری ویلکاکسون، من-ویتنی، ضریب همبستگی اسپیرمن و رگرسیون با نرم افزار SPSS نسخه 22 تحلیل شدند.

  یافته ها

  نتایج حاصل از رگرسیون نشان داد متغیرهای جمعیت شناختی 12/6 درصد از واریانس سازه رفتار را تبیین می کند (0/05>P). سازه های مدل اعتقاد بهداشتی مانند حساسیت درک شده، شدت درک شده، منافع درک شده، موانع درک شده، خودکارآمدی، راهنمای عمل، سن و سطح تحصیلات 3/26 درصد واریانس رفتاری را گزارش می کند که متغیرهای سن، خودکارآمدی و منافع درک شده اثر معناداری بر رفتار داشتند (0/05>P). درمجموع، متغیرهای مذکور 9/38 درصد از واریانس رفتار پذیرش واکسن را پیش بینی کردند.

  نتیجه گیری

  نتایج نشان داد عوامل سن پایین، سطح تحصیلات بالا و سازه های مدل HBM شامل خودکارآمدی و منافع درک شده می توانند رفتار پذیرش واکسن کووید-19 را در زنان باردار و شیرده در جنوب شرق ایران پیش بینی کنند. این یافته ها می توانند به سیاستگذاران و ارائه دهندگان مراقبت های بهداشتی کمک کند تا از این مدل در طراحی برنامه ای برای بهبود پذیرش واکسیناسیون در گروه های پرخطر استفاده کنند.

  کلیدواژگان: واکسیناسیون، مدل اعتقاد بهداشتی، بارداری، شیردهی
 • وحید مرادی*، سمیه سهرابی، حسین راشکی قلعه نو، شیما حقانی صفحات 398-411
  زمینه و هدف

  شواهد پژوهشی حاکی از آن است که ناتوانی در تنظیم و درک هیجان ها سبب مشکلات رفتاری مختلفی در کودکان با اختلال طیف اوتیسم می شود. هدف از این تحقیق، تعیین تاثیر آموزش مبتنی بر برچسب زنی هیجانی بر اختلال رفتاری کودکان دارای اوتیسم با عملکرد بالا بود.

  روش بررسی

  پژوهش حاضر یک طرح نیمه آزمایشی با روش تک آزمودنی (از نوع ABA) بود. پنج پسر دارای اوتیسم با عملکرد بالا به صورت هدفمند و در طی 1 هفته نمونه گیری (فروردین ماه سال 1401) وارد مطالعه شدند. برای هر کودک، نرم افزار «بیان چهره اش را بکشیم (Let’s Face It)» باهدف شناخت هیجانات پایه (6 گانه) در 3 جلسه و سپس برچسب زنی هیجان (EL) در 8 جلسه (در طی 4 هفته  وهر هفته 2 جلسه) به صورت جداگانه آموزش داده شد. ابزار جمع آوری داده ها پرسش نامه های داده های جمعیت شناختی و اختلال رفتاری کودکان دارای اوتیسم بود. داده ها با نرم افزار SPSS و با آمار توصیفی و آزمون فریدمن تجزیه وتحلیل شدند.

  یافته ها

  طبق نتایج کسب شده توسط آزمون فریدمن دو طرفه، بین مرحله اول و سوم (0/037) و سوم و چهارم (0/019) اندازه گیری اختلال رفتاری، تفاوت معنی داری وجود داشت. همچنین طبق یافته ها آموزش EL در کاهش اختلال رفتاری نمونه های موردپژوهش تاثیر معنی داری داشته است (0/030). 

  نتیجه گیری

  یافته ها نشان دهنده بهبود اختلال رفتاری کودکان بود. براین اساس، احتمال تاثیر مستقیم EL بر اختلال رفتاری در کودکان دارای اوتیسم وجود دارد.

  کلیدواژگان: اختلال رفتاری، اوتیسم، برچسب زنی هیجان
 • جمال الدین بگجانی، رضا نگارنده، محمدمهدی رجبی* صفحات 412-423
  زمینه و هدف

  بیماری های سرشتی قلب شایع ترین بیماری های سرشتی در کودکان هستند که سبب واردشدن بار مراقبتی و فشار روانی بر تمام اعضای خانواده می شود و درنتیجه افت کیفیت زندگی والدین را دربر دارد. باتوجه به این که والدین اصلی ترین مراقبان کودکان هستند و ارائه مراقبت ها در منزل عمدتا از سوی آن ها انجام می شود، شناسایی مداخلات ارتقادهنده کیفیت زندگی والدین ضروری است.

  روش بررسی

  در این مرور دامنه ای که با رویکرد 5 مرحله ای آرکسی و اومالی و چک لیست پریسما هدایت شده است، جست وجوی مقالات مرتبط در پایگاه های اطلاعاتی شامل مرکز اطلاعات علمی جهاد دانشگاهی، مگیران، پابمد، اسکوپوس و وب آوساینس بدون محدودیت زمانی با استفاده از کلید واژه های Quality of Life, Congenital heart disease, Parents، موارد مشابه و معادل های فارسی آن ها نظیر کیفیت زندگی، بیماری قلبی مادرزادی و والدین انجام شد.

  یافته ها

  در جست وجوی اولیه تعداد 207 مقاله به دست آمد. پس از حذف موارد تکراری 145 مقاله باقی ماند. با در نظر گرفتن معیارهای ورود و خروج و بررسی عنوان و چکیده مقالات باقیمانده، درنهایت تعداد 6 مقاله وارد مطالعه شدند. نوع مداخلات در مقالات باقیمانده شامل پایش بهداشت از راه دور، آموزش و پیگیری به صورت حضوری و یا مجازی و مداخله مبتنی بر حمایت روانی اجتماعی بود. آموزش و پیگیری به صورت مجازی در بستر پیام رسان وی چت و یا به صورت حضوری در ارتقای کیفیت زندگی والدین موثر هستند. در یک مطالعه مداخله شامل حمایت روانی اجتماعی بود که به ارتقای کیفیت زندگی والدین منتج نشد. در مطالعه ای دیگر مداخله شامل پایش بهداشت از راه دور همراه با آموزش و پیگیری از طریق ایمیل، پیامک، تماس تلفنی و یا تصویری بود که موجب بهبود کیفیت زندگی والدین نشد.

  نتیجه گیری

  بررسی نتایج مطالعات پیشین نشان داد که در طراحی مداخلات مبتنی بر آموزش و پیگیری باهدف ارتقای کیفیت زندگی والدین، توجه به محتوای آموزشی در اولویت است و گنجاندن روش های سازگاری و مقابله ای در آن ضروری است. بهتر است اجرای مداخلاتی که رویکرد آن ها حمایت روانی اجتماعی است پیش از جراحی شروع شود. به طورکلی در زمینه ارتقای کیفیت زندگی والدین کودکان مبتلابه بیماری قلبی سرشتی، تنوع مطالعات پایین است و اکثریت آن ها شامل آموزش و پیگیری هستند. باتوجه به این که استرس بالا، یکی از منابع اصلی کیفیت زندگی پایین در والدین کودکان مبتلابه بیماری قلبی سرشتی است، بنابراین به پژوهشگران توصیه می شود در مطالعات آینده به بررسی اثربخشی مداخلات نوآورانه جدیدی نظیر تمرینات ذهن آگاهی و سایر درمان های روان شناختی بر بهبود کیفیت زندگی والدین بپردازند.

  کلیدواژگان: کیفیت زندگی، بیماری قلبی سرشتی، والدین، کودکان
 • مریم احسانی، نعیمه سیدفاطمی، شیما حقانی، امیرحجت عباسی* صفحات 424-437
  زمینه و هدف

  مصرف مداوم داروهای تضعیف کننده سیستم ایمنی علی رغم تاثیرات فراوان بر کنترل و درمان بعضی از بیماری ها باعث آسیب پذیری بیشتر در ابتلا به بیماری های عفونی مانند کووید-19 می شوند و همین موضوع می تواند زمینه را برای ایجاد اضطراب و به دنبال آن افسردگی و علائم استرس پس از سانحه ایجاد کند. ازاین رو این مطالعه باهدف تعیین اضطراب، افسردگی و علائم استرس پس از سانحه در در افراد تحت درمان با داروهای تضعیف کننده سیستم ایمنی در دوران کووید-19 انجام شد.

  روش بررسی

  این مطالعه توصیفی مقطعی بر روی 330 نفر از افراد تحت درمان با داروهای تضعیف کننده سیستم ایمنی نظیر افراد تحت پیوند عضو، بیماری های خودایمنی و سرطان در مراکز آموزشی و درمانی فیروزگر و رسول اکرم از تیرماه تا دی ماه سال 1401 انجام شد. روش نمونه گیری مستمر بود و ابزارهای مورداستفاده پرسش نامه جمعیت شناختی و بیماری، پرسش نامه اضطراب و افسردگی بیمارستانی و پرسش نامه تجدیدنظریافته مقیاس تاثیر حوادث بود. تجزیه وتحلیل یافته ها با SPSS نسخه 16 در سطح معنی داری 0/05 و آمار توصیفی (فراوانی و میانگین و انحراف معیار) و آمار استنباطی (آزمون تی مستقل، تحلیل واریانس و ضریب همبستگی پیرسن) انجام شد.

  یافته ها

  در این پژوهش میانگین سنی افراد موردپژوهش، 12/95±51/35 سال بود و 148 نفر از افراد شرکت کننده زن (44/8 درصد) بودند. اکثریت بیماران در این مطالعه، دارای اضطراب و افسردگی در سطح عادی بودند (به ترتیب 91/2 و 92/1 درصد). میانگین نمره کل بیماران در علائم استرس پس از سانحه هم 27/71 از 88 بود. به علاوه اضطراب و افسردگی با هیچ کدام از مشخصات فردی، بیماری و اطلاعات مربوط به کووید-19 و واکسن افراد موردپژوهش ارتباط معنی دار آماری نداشتند و فقط بین سطح درآمد با نمره کل علائم استرس پس از سانحه ارتباط معنی دار آماری وجود داشت (0/043=P). 

  نتیجه گیری

  در این پژوهش افراد دریافت کننده داروهای تضعیف کننده سیستم ایمنی، علی رغم اینکه مستعد ابتلا به کووید-19 بودند، اما اضطراب و افسردگی آن ها درسطوح عادی بود و در علائم استرس پس از سانحه نمراتی پایین تر از میانه نمرات را کسب کردند. این نتیجه می تواند از میزان نگرانی های موجود درباره سلامت روان این دسته از بیماران بکاهد. مطالعه ای با استفاده از دیگر پرسش نامه های روان شناختی و یا مطالعه کیفی درباره تجارب این بیماران در بازه همه گیری کووید-19 در آینده پیشنهاد می شود.

  کلیدواژگان: اضطراب، افسردگی، اختلال استرس پس از سانحه، داروهای تضعیف کننده سیستم ایمنی، کووید-19
|
 • Akhtar Ebrahimi Ghassemi* Pages 342-347

  The abstract is often the first text that people read before starting to read the entire article. Therefore, a great effort and attention should be paid in writing it. Since summarizing an article in a few sentences is difficult and requires professional skills, we aimed to address the importance and impact of an abstract and its function and types, and provide a practical guide to writing an effective and accessible scientific abstract.

  Keywords: Writing, Professional, Attention, Abstract
 • Arman Naeemi, Marjan Mardani-Hamooleh*, Nasanin Esmaeeli, Shima Haghani Pages 348-361
  Background & Aims

  Suicide and suicidal thoughts among adolescents have become a worrying psychosocial problem. This study aims to evaluate suicidal ideation among adolescents from the west of Tehran, Iran.

  Materials & Methods

  In this descriptive cross-sectional study, 256 boys and girls were selected from second-grade high schools in the west of Tehran by a convenience sampling method in 2022. The data collection tools were a sociodemographic form and the Beck scale for suicidal ideation (BSSI), which were completed using a self-report method. The collected data were analyzed in SPSS software, version 16 using descriptive and inferential statistics (independent t-test, analysis of variance).

  Results

  The mean age of the participants was 17.33±0.67 years. The mean score of BSSI was 3.19±5.66 out of 5. Among the sociodemographic factors, suicidal ideation had a statistically significant relationship only with the grade point average (P=0.004).

  Conclusion

  It is recommended to design and implement programs to educate and provide psychiatric services to high school students in Iran to reduce their suicidal ideation.

  Keywords: Suicide, Suicidal Ideation, Adolescents, Mental Health
 • Sakineh Ghafari, Fatemeh Salmani*, Mehrdad Azarbarzin Pages 362-375
  Background & Aims

  Chronic obstructive pulmonary disease (COPD) is a debilitating respiratory disease and one of the main causes of death and disability in the world. Respiratory support treatments are among the methods for the recovery of these patients. The present study aims to assess the effect of breathing exercises and chest physiotherapy on the fatigue of patients with COPD.

  Materials & Methods

  This is a quasi-experimental study on 45 patients COPD who were selected by convenience sampling method and randomly assigned to two experimental groups of breathing exercises (n=15) and chest physiotherapy (n=15) and one control group (n=15). Before and 6 weeks after the intervention, Krupp’s Fatigue Severity Scale was completed by the patient. Data analysis was done using paired t-test, one-way analysis of variance and chi-square in SPSS software, version 26. 

  Results

  The mean scores of fatigue severity were significantly different in all groups between pretest and post-test phases (P<0.001). The fatigue severity in the intervention groups was reduced, while it increased in the control group, after intervention. There was no significant difference in fatigue severity among the three groups at baseline, but the difference was significant after the intervention (P<0.001). 

  Conclusion

  Considering the reduction in fatigue severity after two supportive treatments, it is recommended that breathing exercises and chest physiotherapy should be used along with drug treatments for patients with COPD to improve their respiratory conditions.

  Keywords: Chest Physiotherapy, Breathing Exercises, Chronic Obstructive Pulmonary Disease, Fatigue
 • Akram Salamat, Zahra Siahmansour Khorin, Zahra Abbasi, Leila Ghanbari, Maryam Khalili* Pages 376-385
  Background & Aims

  Due to the effects of COVID-9 , health care workers, including nurses, faced many psychological challenges, including death anxiety. This study aims to determine the death anxiety level of nurses working in the intensive care units (ICUs) for COVID-19 patients in hospitals affiliated to Tehran University of Medical Sciences in 2020.

  Materials & Methods

  This is a descriptive cross-sectional study that was conducted on 179 nurses working in the ICUs for COVID-19 patients in two hospitals located in Tehran and Qom cities. Continuous sampling method was used for their selection. Data collection was done using a demographic form and Templer's 15-item death anxiety scale. 

  Results

  The mean death anxiety score of nurses was 8.74±2.007 out of 15, which is higher than the median score (i.e., 7.5). The results of one-way analysis of variance showed that the death anxiety score was significantly different between nurses only in terms of age (P=0.000). Tukey's post hoc test showed that the mean DAS score in nurses aged 30-39 was lower than in nurses aged ≥40 years and <30 years. There was no statistically significant difference in death anxiety between nurses in terms of other demographic factors (P>0.05). 

  Conclusion

  The nurses working in ICUs experienced a high level of death anxiety during the COVID-19 in Iran. It is necessary that the policy makers and educational, medical or hospital managers develop educational and interventional programs including online in-service programs or educational booklets to help nurses overcome the COVID-19-related conditions.

  Keywords: Death Anxiety, COVID-19 Pandemic, Nurses (ICU)
 • Sara Moghimi, Maryam Seraji*, Zahra Arab Borzu Pages 386-397
  Background & Aims

  During the COVID-19 pandemic, vaccination is necessary for pregnant or lactating women which can prevent them from infection to severe case of disease. The present study aims to determine the factors related to the acceptance of COVID-19 vaccination among pregnant or lactating women in Zahedan, Iran using the health belief model (HBM).

  Materials & Methods

  This is a cross-sectional study. Participants were 260 pregnant or lactating women referred to comprehensive health service centers in Zahedan city in 2022. Sampling method was done as a convenience sampling method. Data collection was done using a demographic form and a HBM-based questionnaire. The reliability of the questionnaire was confirmed based on Cronbach’s alpha value of 0.7. Moreover, the content validity index value was 0.81 and the content validity ratio was 0.77. The data were analyzed using non-parametric Wilcoxon test, Mann-Whitney U test, Spearman correlation test, and regression analysis in SPSS software, version 22.

  Results

  The results of the regression analysis showed that the demographic variables explained 12.6% of the variance in vaccine acceptance behavior, where only the effect of age and educational level was significant, (P<0.05). The BM constructs along with age and educational level predicted 26.3% of the variance in vaccine acceptance behavior, where only age, self-efficacy and perceived benefits had a significant effect (P<0.05). Overall, the mentioned variables predicted 38.9% of the variance in vaccine acceptance behavior.

  Conclusion

  The factors of young age, high educational level, and the HBM constructs of self-efficacy and perceived benefits can predict the COVID-19 vaccine acceptance behavior of pregnant or lactating women in the South East of Iran. These findings can help policymakers and health care providers to use this model in designing program for improving vaccination acceptance of these high-risk groups.

  Keywords: Vaccine, Health Belief Model, Pregnancy, Lactating
 • Vahid Moradi*, Somayeh Sohrabi, Hossein Rashki Ghaleno, Shima Haghani Pages 398-411
  Background & Aims

  Evidence has shown that the inability to regulate and understand emotions causes various behavioral problems in children with autism spectrum disorder (ASD). This study aims to investigate the effect of an emotion labeling (EL)-based training on the behavioral disorders of children with ASD.

  Materials & Methods

  This is a quasi-experimental single-subject study ABA method. Five boys with high-functioning autism were purposefully included in the study after one week of sampling in 2022. For each child, the Let’s Face It software was used individually to recognize basic emotion expressions (6 types) in three sessions followed by teaching EL at 8 sessions for 4 weeks, two sessions per week. The data collection tool was a demographic form and the test of behavioral disorders of children with ASD. The collected data at five phases were analyzed in SPSS software, using descriptive statistics, and Friedman’s test.

  Results

  According to the result of Friedman test, there was a significant difference between the first and third phases (P=0.037) and the third and fourth phases (P=0.019) of behavioral disorders measurement. The EL training significantly reduced the behavioral disorders of patients (P=0.030).

  Conclusion

  It seems that the EL-based training can reduce the behavioral disorders of children with ASD.

  Keywords: Behavioral Disorders, Autism, Emotion Labeling
 • Jamalodin Begjani, Reza Nagarandeh, Mohammad Mehdi Rajabi* Pages 412-423
  Background & Aims

  Congenital heart disease (CHD) is the most common type of congenital disorders in children, imposing a caregiving burden and psychological pressure on their families, consequently affecting their quality of life. Given that parents are the primary caregivers for these children, this study aims to investigate the interventions for improving the quality of life (QOL) for parents of children with CHD.

  Materials & Methods

  In this scoping review, conducted by the five-step methodology of Arksey and O’Malley and the PRISMA for scoping reviews checklist, a comprehensive search for relevant clinical trials was conducted in online databases, including SID, MagIran, PubMed, Scopus, and Web of Science, without time restrictions using the keywords such as “Quality of Life”, “Congenital heart disease”, and “Parents” in English and Persian.

  Results

  The initial search yielded 207 articles. After removing duplicates, 145 remained. Considering inclusion and exclusion criteria and after reading the titles and abstracts, 6 articles were finally selected for the review. The types of interventions included telehealth monitoring, face-t-face or online education and follow-up, and psychosocial interventions. The majority of the studies reported that the interventions were effective in improving the QOL for parents. Online education and follow-up using the messaging applications such as WhatsApp, or face-t-face educational sessions, were found to be effective in improving the QOL for parents. However, one study using psychosocial intervention and the other study using telehealth home monitoring along with education and follow-up using email, SMS, phone calls, or video conference, did not found an enhancement in parental QOL.

  Conclusion

  The review of previous studies indicates that, in designing interventions for improving the QOL for parents of CHD children, the use of educational materials and the inclusion of adaptive and coping strategies is essential. It is better to initiate psychosocial interventions before surgery. Overall, there is a lack of studies in this field, with the majority focusing on education and follow-up. Further studies are recommended to assess the effectiveness of new interventions in improving the QOL of the parents of CHD children, such as mindfulness-based treatments and other psychotherapies.

  Keywords: Quality Of Life, Congenital Heart Disease, Parents, Children
 • Maryam Ehsani, Naeimeh Seyedfatemi, Shima Haghani, Amirhojjat Abbasi* Pages 424-437
  Background & Aims

  Despite the significant impact of immunosuppressive drugs on controlling and treating certain diseases, their continued use can predispose patients to infectious diseases such as COVID-19, leading to anxiety, depression, and post-traumatic stress disorder (PTSD) symptoms. This study aims to determine the levels of anxiety, depression, and PTSD symptoms in patients treated with immunosuppressive drug during the COVID-19 pandemic.

  Materials & Methods

  This descriptive cross-sectional study was conducted on 330 individuals treated with immunosuppressive drug such as those with autoimmune diseases, cancer, and transplant recipients in Firoozgar and Rasoul-e-Akram hospitals in Tehran, Iran, from July to December 2022. They were selected using a continuous sampling method. The instruments were a demographic/disease-related questionnaire, the Hospital Anxiety and Depression Scale (HADS), and the Impact of Event Scale-Revised (IES-R). Data analysis was done in SPSS software, version 16 using descriptive (frequency, percentage, mean, standard deviation) and inferential (Independent t-test, analysis of variance, and Pearson’s correlation test) statistics.

  Results

  In this study, the mean age of participants was 51.35±12.95 years, and 148 (44.8%) were female. The majority of the patients had normal levels of anxiety and depression (91.2% and 92.1%, respectively). The mean total IES-R score was 27.71 out of 88. The anxiety and depression scores did not have a significant relationship with any demographic, disease-related, and COVID-related characteristics of the study participants, but a significant correlation between income level and total score of IES-R was observed (P=0.043). 

  Conclusion

  The individuals receiving immunosuppressive drugs in this study, despite being susceptible to COVID-19, had normal levels of anxiety and depression and obtained lower than average score in the IES-R. This finding can reduce the concerns about the mental health of these patients. Further studies using other questionnaires or a qualitative study on the expriences of these patients during the COVID-19 pandemic are recommended.

  Keywords: Anxiety, Depression, Post-Traumatic Stress Disorder, Immunosuppressive Drugs, COVID-19