فهرست مطالب

نشریه چشم انداز حسابداری و مدیریت
سال هفتم شماره 88 (بهار 1403)

 • جلد اول
 • تاریخ انتشار: 1403/01/01
 • تعداد عناوین: 16
|
 • نبی الله خاکی*، محمد بوالحسنی، غلامحسن تقی نتاج صفحات 1-17
  هدف این تحقیق بررسی تاثیر حمایت سهامدران عمده بر نگهداشت وجه نقد در زمان بحران های مالی بوده است. قلمرو مکانی این تحقیق شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و قلمرو زمانی سال های بین 1394 تا 1398 بوده است. روش تحقیق پژوهش حاضر کاربردی و طرح پژوهش آن از نوع نیمه تجربی و با استفاده از رویکرد پس رویدادی (از طریق اطلاعات گذشته) بوده است. تعداد نمونه به روش حذفی سیستماتیک در این تحقیق 107 شرکت در نظر گرفته شده است. همچنین، تعداد 2 فرضیه به منظور بررسی رابطه بین هر یک از متغیرهای تحقیق تدوین گردیده است. از روش حداقل مربعات معمولی (OLS) به منظور آزمون فرضیه ها با استفاده از نرم افزار Eviews10 بهره بردیم. نتایج تحقیق نشان داد بین حمایت سهامداران و نگهداشت وجه نقد رابطه معنادار وجود دارد. بحران های مالی بر رابطه بین حمایت سهامداران و نگهداشت وجه نقد تاثیرگذار است.
  کلیدواژگان: حمایت سهامداران، نگهداشت وجه نقد، بحران های مالی
 • فرهاد امانی*، فرزین خوشکار صفحات 18-42
  هدف این پژوهش به بررسی تاثیر تنوع جنسیتی اعضای کمیته حسابرس بر رابطه بین مسئولیت پذیری اجتماعی و کیفیت سود می پردازد. محدوده مورد مطالعه برای این تحقیق شامل هشت سال، یعنی از سال های 1392 تا 1399 است. پژوهش در دسته تحقیقات کاربردی قرار دارد و در تقسیم بندی بر مبنای ماهیت در گروه تحقیقات همبستگی قرار می گیرد که بر اساس شیوه استقرایی به نتیجه گیری می پردازد. نتایج حاصل از آزمون فرضیه تحقیق نشان داد بین مسئولیت پذیری اجتماعی و کیفیت سود رابطه معنادار و مثبتی وجود دارد و همچنین تنوع جنسیتی اعضای کمیته حسابرس بر رابطه بین مسئولیت پذیری اجتماعی و کیفیت سود تاثیر معنادار و مثبت دارد و موجب تقویت این رابطه می شود.
  کلیدواژگان: تنوع جنسیتی اعضای کمیته حسابرسی، مسئولیت پذیری اجتماعی، کیفیت سود
 • سامان سیفی*، داود گرجی زاده، فرزین خوشکار صفحات 43-70

  پژوهش حاضر با موضوع تاثیر شایستگی حسابرسان و اخلاق حرفه ای تنوع حسابرسان امضا کننده گزارش حسابرسی بر کیفیت گزارشگری مالی در بورس اوراق بهادار از نظر کارکنان سازمان حسابرسی تهران صورت پذیرفت. این پژوهش از نوع همسبتگی و توصیفی پیمایشی می باشدو باهدف کاربردی می باشد. جامعه آماری 300 نفر از سازمان حسابرسی خواهد بود. براساس جدول مورگان و جرسی 169 نفر به صورت تصادفی ساده نسبتی طبقه ای انتخاب شده است. داده ها به وسیله ی پرسشنامه گردآوری شدند. پرسشنامه استاندارد کیفیت گزارشگری مالی توسط فردی ون در سال 2014 ساخته شده است و این پرسشنامه دارایی 22 گویه با طیف لیکرت پنج گزینه ای می باشد. پرسشنامه شایستگی حسابرس به منظور بررسی میزان شایستگی حسابرس و حسابدار در 12 سوال و تک شاخصه طراحی گردیده است. تنوع حسابرسان امضاکننده :برای ساختن شاخص بلاو از تنوع حسابرسان امضاکننده (DIVERSITY) با استفاده از چهار بعد، از هارجوتو و همکاران (2015) پیروی می کنیم. همچنین برای گردآوری اخلاق حرفه ای از پرسشنامه استفاده شده است. اطلاعات گردآوری و با نرم افزار 22spss تجزیه و تحلیل شده است. به لحاظ هدف و ماهیت پژوهش و فرضیات مورد مطالعه روش تحقیق آن از نوع همبستگی توصیفی است.بر ای آزمون فرضیات از مدل رگرسیون استفاده شده است.نتایج نشان داد شایستگی حسابداران، اخلاق حرفه ای ، شفاف سازی اطلاعات، مسئولیت پذیری اجتماعی، تجربه حسابداران، سن حسابداران، میزان تحصیلات، سمت حسابداران، سابقه خدمت، رشته تحصیلی، تعهد بر کیفیت گزارشگری مالی تاثیر مثبت ومعناداری دارد اما جنسیت بر کیفیت گزارشگری مالی درحسابداری تاثیر ندارد.

  کلیدواژگان: شایستگی حسابرسان، اخلاق حرفه ای، تنوع حسابرسان امضا کننده گزارش حسابرسی، کیفیت گزارشگری مالی
 • غلامرضا معمارفر* صفحات 71-82
  عدم تقارن اطلاعاتی همواره مسئله مهمی در میان دانشگاهیان بوده است. در عدم تقارن اطلاعاتی، اطلاعات یک طرف مبادله بیش از طرف دیگر است. یکی از راه ها برای انجام مبادله موفق این است که خریدار تلاش کند تا اطلاعات خود را از طرف دیگر یعنی فروشنده و سطح کیفیت خدماتش تا حد ممکن بالا ببرد. اما این کار همیشه عملی نیست و چندان مقرون به صرفه هم نیست. از این رو با توجه به مطالب فوق این تحقیق به دنبال بررسی این موضوع است که آیا عدم تقارن اطلاعاتی و سیاست های تقسیم سود با تجه به نقش کیفیت حاکمیت شرکتی تاثیر دارد؟ جامعه آماری تحقیق 120 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. همچنین قلمرو زمانی شامل 11 سال متوالی از سال 1391 تا 1401 است با توجه به نتایج آزمون فرضیه متغیر عدم تقارن اطلاعاتی تاثیرمعناداری با سیاست های تقسیم سود دارد و دیگر یافته های تحقیق نشان داد که کیفیت حاکمیت شرکتی رابطه بین عدم تقارن اطلاعاتی و سیاست تقسیم سود را تعدیل میکند.
  کلیدواژگان: عدم تقارن اطلاعاتی، کیفیت حاکمیت شرکتی، سیاست تقسیم سود
 • شلر رامینه* صفحات 83-95
  سرمایه گذاران با توجه به اطلاعات در دسترس ازجمله اطلاعات موجود در صورت های مالی، اقدام به سرمایه گذاری می کنند. اخبار خوب سبب واکنش مثبت سرمایه گذاران و اخبار بد سبب واکنش منفی سرمایه گذاران می گردد. دغدغه کشف ارتباط بین بازده حقوق صاحبان سهم و سود غیرمنتظره سبب ایجاد مفهوم ضریب واکنش سود گردیده. از زمان اولین تحقیقات منتشر شده در رابطه ضریب واکنش سود، یکی از مهمترین جهت گیری های مطالعات انجام شده در زمینه حسابداری مالی، راجع به توضیح و شناسایی عوامل متفاوت تاثیرگذار بر ضریب واکنش سود برای شرکت های مختلف است. بنابراین هدف این مطالعه تاثیر محافظه کاری شرطی و قابلیت مقایسه صورت های مالی بر ضریب واکنش سود است. جامعه آماری پژوهش شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و نمونه مورد مطالعه، شامل 152 شرکت پذیرفته شده طی سال های 1397 تا 1401 است. روش پژوهش توصیفی و از نظر ارتباط بین متغیرها همبستگی است و از نظر هدف کاربردی و از لحاظ رویداد، پس رویدادی است. برای پردازش و آزمون فرضیه ها از روش رگرسیونی و داده های تابلویی و همچنین مدل اثرات ثابت استفاده شده است. نتایج به دست آمده حاصل از تجزیه وتحلیل داده ها نشان می دهد که قابلیت مقایسه صورت های مالی بر ضریب واکنش سود تاثیر مثبت و معناداری دارد و محافظه کاری شرطی بر ضریب واکنش سود تاثیر مثبت و معناداری دارد.
  کلیدواژگان: ضریب واکنش سود، قابلیت مقایسه صورت های مالی، محافظه کاری شرطی
 • مریم نوری قیماسی* صفحات 96-106
  منبع اطلاعاتی اکثر فعالان بازار سرمایه، گزارش های مالی منتشر شده از جانب شرکت ها می باشد که به صورت دوره ای در اختیار عموم قرار گرفته و مبنای تصمیم گیری سرمایه گذاران بالقوه و بالفعل جهت خرید و فروش و سرمایه گذاری در بازار سهام می باشد. هدف این پژوهش بررسی رابطه توانایی مدیریتی و رقابت در بازار محصول با رفتار سرمایه گذاری است. جامعه آماری پژوهش شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و نمونه مورد مطالعه، شامل 152 شرکت پذیرفته شده طی سال های 1397 تا 1401 است. روش پژوهش توصیفی و از نظر ارتباط بین متغیرها ترکیبی از همبستگی است و از نظر هدف کاربردی است. برای پردازش و آزمون فرضیه ها از روش رگرسیونی و داده های تابلویی و همچنین مدل اثرات ثابت استفاده شده است. نتایج به دست آمده حاصل از تجزیه وتحلیل فرضیه ها نشان می دهد که توانایی مدیریتی با رفتار سرمایه گذاری رابطه مثبت و معناداری دارد و رقابت در بازار محصول با رفتار سرمایه گذاری رابطه در سطح خطای 5 درصد رابطه مثبت و معناداری دارد.
  کلیدواژگان: رقابت در بازار محصول، توانایی مدیریتی، رفتار سرمایه گذاری
 • محدثه یزدانی*، اشرف رحیمیان صفحات 107-118
  هدف ؛ امروزه، بحث ویژگی های مدیریت مناسب و تاثیرات شگرف آن بر عملکرد نوآوری سازمان در شرکت های دولتی و خصوصی، به وضوح مشاهده می شود و اخیرا سبک های جدیدی از مدیریت مطرح شده است که می تواند در اجرای راهبردها و تعقیب اهداف سازمان بسیار موثر واقع شود؛ این تحقیق به بررسی این موضوع می پردازد که چگونه هوش مصنوعی بر رضایت شغلی با میانجی گری نوآوری هوش مصنوعی و تهدیدات درک شده در شرکت صنعت طلاکوب خلج تاثیر می گذارند. طراحی/روش/رویکرد؛ این مدل با تجزیه و تحلیل پاسخ های نظرسنجی جمع آوری شده از 169 مدیران و کارکنان شرکت صنعت طلاکوب خلج با نرم افزار SPSS23 و Smart PLS3 مورد آزمایش قرار گرفته است. یافته ها؛ یافته های تحقیق نشان می دهدکه شناخت کارکنان بر نوآوری هوش مصنوعی تاثیر مستقیم مثبتی ندارد،شناخت کارکنان بر تهدیدات درک شده تاثیر مثبت و معناداری ندارد،شناخت کارکنان بر اخلاق تاثیر مثبت و معناداری دارد،توانایی کارکنان بر نوآوری هوش مصنوعی تاثیر مثبت و معناداری ندارد،توانایی کارکنان بر تهدیدات درک شده تاثیر مثبت و معناداری ندارد،توانایی کارکنان بر اخلاق تاثیر مثبت و معناداری دارد،بینش کارکنان بر نوآوری هوش مصنوعی تاثیر مثبت و معناداری ندارد،بینش کارکنان بر تهدیدات درک شده تاثیر مثبت و معناداری دارد،بینش کارکنان بر اخلاق تاثیر مثبت و معناداری دارد،اخلاق کارکنان برنوآوری هوش مصنوعی تاثیر مثبت و معناداری دارد،اخلاق کارکنان بر تهدیدات درک شده تاثیر مثبت و معناداری دارد،تهدیدات درک شده بر نوآوری هوش مصنوعی تاثیر مثبت و معناداری ندارد،نوآوری هوش مصنوعی بر رضایت شغلی تاثیر مثبت و معناداری دارد،تهدیدات درک شده بر رضایت شغلی تاثیر مثبت و معناداری دارد .بحث و نتیجه گیری؛ نتایج تحقیق حاکی از آنست که آمادگی هوش مصنوعی بر رضایت شغلی با میانجی گری نوآوری هوش مصنوعی و تهدیدات درک شده در شرکت صنعت طلاکوب خلج تاثیر دارد.
  کلیدواژگان: هوش مصنوعی، رضایت شغلی، تهدیدات درک شده، شرکت صنعت طلاکوب خلج
 • امین مهدی نیا اسبویی* صفحات 119-132
  پژوهش حاضر به بررسی تاثیر حاکمیت شرکتی بر خودشیفتگی مدیران در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. در این پژوهش سه متغیر دوره تصدی مدیریت، دوگانگی وظایف مدیریت و سهامداران نهادی به عنوان معیارهای حاکمیت شرکتی انتخاب شده اند. در این پژوهش سهامداران نهادی، دوگانگی وظایف مدیریت و خودشیفتگی مدیران با مقادیر صفر و یکی مشخص شده اند؛ دوره تصدی مدیریت نیز بر اساس تعداد سال-های تداوم در فعالیت مدیریت اندازه گیری شده اند. این پژوهش از نوع مطالعه توصیفی- همبستگی مبتنی بر تحلیل داده های ترکیبی است. 120 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار در طی دوره زمانی 1401- 1397 به عنوان نمونه انتخاب گردیده اند. بر این اساس دوره تصدی مدیریت و و دوگانگی وظایف مدیریت بر خودشیفتگی مدیران تاثیر مثبت و معناداری دارد؛ در حالی که سهامداران نهادی بر خودشیفتگی مدیران تاثیر منفی و معناداری دارد.
  کلیدواژگان: حاکمیت شرکتی، دوره تصدی مدیریت، دوگانگی وظایف مدیریت، سهامداران نهادی، خودشیفتگی مدیران
 • فاطمه موحدنیا*، صائبه نصیری ابوخیلی، رضا کاظمی صفحات 133-160
  تاثیرگذاران رسانه های اجتماعی توجه زیادی از سوی شرکت ها و برندها به خود جلب کرده اند؛ از این رو مطالعه حاضر با هدف تعیین تاثیر ویژگی های افراد تاثیرگذار بر قصد خرید در بازاریابی موثر رسانه های اجتماعی با نقش های واسطه ای شخصیت ها و نگرش به علامت تجاری انجام شده است. جامعه آماری پژوهش حاضر را مشتریان فروشگاه کوروش در شهر ساری که تعداد آن ها نامحدود می باشند؛ تشکیل می دهند. مطابق فرمول کوکران حجم نمونه 384 نفر تعیین و بر اساس روش نمونه گیری تصادفی انتخاب شدند. ابزار گردآوری داده‎ها، پرسشنامه استاندارد می‎باشد که با طیف 5 ارزشی لیکرت سنجیده شده است. روایی محتوایی این پرسشنامه ها به تایید خبرگان این حوزه از جمله استاد راهنما رسیده است و میزان پایایی آن نیز بر اساس آزمون آلفای کرونباخ، با استفاده از نرم افزار آماری برای علوم اجتماعی (spss) تعیین و با درصد بالایی (0.85) مورد تایید قرارگرفته و تایید شده است. تحلیل داده های گردآوری شده به وسیله آمار توصیفی از طریق نرم افزار spss و آمار استنباطی از روش مدل‎سازی معادلات ساختاری (حداقل مربعات جزئی) و با استفاده از نرم‎افزار Smart Plsبررسی شده است. تاثیر فرضیه اول و دوم و... و شانزدهم به ترتیب با ضریب تاثیر 23/0 و 31/0 و 28/0 و 16/0 و 29/0 و 0.22 و 0.29 و0.45 و 0.19 و 0.20 و 0.23 و 0.16 و 0.13 و 0.21 و 0.26 و 0.35 در سطح اطمینان 95% (ضریب خطای 5%) مورد ارزیابی قرار گرفته و تایید شده است. نتایج پژوهش بیانگر آن است که جذابیت فیزیکی با ضریب مسیر 0.45 بیشترین تاثیر را بر نگرش به علامت تجاری در بازاریابی رسانه های اجتماعی داشته و قابل اعتماد بودن بر قصد خرید مشتریان با ضریب مسیر 0.13 کمترین تاثیر را دارد.
  کلیدواژگان: افراد تاثیرگذار، بازاریابی، رسانه های اجتماعی، بازاریابی تاثیرگذار رسانه های اجتماعی، قصد خرید
 • پوریا پورمرادی*، مهنا محمدی صفحات 161-172
  اطلاعاتی که توسط شرکت ها در بازار سرمایه منتشر می شود، مورد استفاده بسیاری از تصمیم گیرندگان اقتصادی قرار می گیرد. به موقع بودن این اطلاعات یکی از جنبه های مهم نگرانی استفاده کنندگان اطلاعات حسابداری می باشد و تاخیر حسابرسی بر به موقع بودن اطلاعات حسابداری که کلیدی برای ارتقای اعتماد سرمایه گذاران در بازار سرمایه است، تاثیرگذار است هدف این پژوهش بررسی رابطه معاملات با اشخاص وابسته و تاخیر در گزارش حسابرسی با تاکید بر اندازه حسابرس است. جامعه آماری پژوهش شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و نمونه مورد مطالعه، شامل 152 شرکت پذیرفته شده طی سال های 1397 تا 1401 است. روش پژوهش توصیفی و از نظر ارتباط بین متغیرها همبستگی است و از نظر هدف کاربردی است. برای پردازش و آزمون فرضیه ها از روش رگرسیونی و داده های تابلویی و همچنین مدل اثرات ثابت استفاده شده است. نتایج به دست آمده حاصل از تجزیه وتحلیل داده ها نشان می دهد که معاملات با اشخاص وابسته با تاخیر در گزارش حسابرسی رابطه مثبت و معناداری دارد و اندازه حسابرس با تاخیر در گزارش حسابرسی رابطه منفی و معناداری دارد.
  کلیدواژگان: اندازه حسابرس، معاملات با اشخاص وابسته
 • مائده مجیدی جمنانی*، آسیه مظفری اسرمی، رضا کاظمی صفحات 173-192

  هدف از انجام این پژوهش بررسی تاثیرابعاد تجربه برند بر رضایت برند و وفاداری برند با نقش میانجی نگرش برند و دلبستگی برند می باشد. این پژوهش ازلحاظ هدف کاربردی و ازنظر روش در زمره پژوهش های توصیفی - پیمایشی قرار می گیرد. جامعه آماری پژوهش حاضر مشتریان بیمه پاسارگاد درسطح شهرستان ساری می باشد. برای محاسبه تعداد نمونه در جامعه نامعین از فرمول کوکران استفاده شده است که بر اساس فرمول کوکران حجم نمونه 384 تعیین شده است. روش نمونه گیری در این پژوهش، غیر احتمالی در دسترس می باشد. ابزار گردآوری در این پژوهش، پرسشنامه استاندارد می باشد و پرسشنامه ها به صورت حضوری در اختیار مشتریان قرار گرفته است و پایایی پرسشنامه با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ بالاتر از 0.7 تایید شد. برای تجزیه وتحلیل آماری یافته ها، از آمار توصیفی و استنباطی استفاده شده است. در بخش نخست، تجزیه وتحلیل توصیفی یافته ها به صورت ترسیم جداول و نمودارهای فراوانی ارائه شده است. در بخش دوم برای استنباط آماری و آزمون فرضیات از نرم افزار آماری SPSS نسخه 24 و مدل سازی معادلات ساختاریSmart Pls استفاده شده است. نتایج پژوهش نشان داده است که تمام فرضیات تایید شده اند و همچنین نتایج نشان داده است که نگرش برند و دلبستگی به برند بر رابطه میان رضایت برند و وفاداری برند نقش میانجی ایفا می کند.

  کلیدواژگان: تجربه برند، رضایت برند، وفاداری برند، دلبستگی برند، نگرش برند
 • مهنا محمدی* صفحات 193-203
  مدیران شرکت ها انگیزه دارند تا عملکرد مالی خود را با به تاخیر انداختن اخبار بد و افشای سریع تر اخبار خوب بیش از واقع نشان دهند به امید آن که عملکرد ضعیف آن ها با عملکردهای بهتر در آینده پوشیده شود. چنین رفتاری از مدیران در پژوهش های تجربی تایید شده است. بدین ترتیب، هدف این پژوهش بررسی رابطه کوته بینی مدیریتی و ریسک سقوط قیمت سهام با تاثیر نقش نوع اظهارنظر حسابرس است. جامعه آماری پژوهش شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، روش نمونه گیری حذف سیستماتیک و نمونه مورد مطالعه، شامل 85 شرکت پذیرفته شده طی سال های 1397 تا 1401 است. روش پژوهش توصیفی-پیمایشی و از نظر ارتباط بین متغیرها ترکیبی از علی-همبستگی است و از نظر هدف کاربردی است. برای پردازش و آزمون فرضیه ها از روش رگرسیونی و داده های تابلویی و مدل اثرات ثابت استفاده شده است. نتایج به دست آمده حاصل از تجزیه وتحلیل فرضیه نشان داد نوع اظهارنظر حسابرس بر رابطه بین کوته بینی مدیریتی و خطر سقوط قیمت سهام در سطح خطای 5 درصد تاثیر منفی و معناداری دارد.
  کلیدواژگان: خطر سقوط قیمت سهام، نوع اظهارنظر حسابرس، کوته بینی مدیریتی
 • امیررضا عظیمی* صفحات 204-216
  هزینه حقوق صاحبان سهام یکی از مفاهیم اساسی در حوزه ادبیات مالی می باشد که در تصمیم های تامین مالی و سرمایه گذاری نقش اساسی بازی می کند. مدیریت شرکت در راستای تعیین منابع مالی مناسب، باید هزینه حقوق صاحبان سهام را حائز اهمیت قرار دهد. هدف این مطالعه تاثیر پایداری سود بر رابطه بین خوانایی گزارشگری مالی و هزینه حقوق صاحبان سهاماست. جامعه آماری پژوهش شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و نمونه مورد مطالعه، شامل 140 شرکت پذیرفته شده طی سال های 1397 تا 1401 است. روش پژوهش توصیفی و از نظر ارتباط بین متغیرها علی-همبستگی است و از نظر هدف کاربردی و از لحاظ رویداد، پس رویدادی است. برای پردازش و آزمون فرضیه ها از روش رگرسیونی و داده های تابلویی و همچنین مدل اثرات ثابت استفاده شده است. نتایج حاصل از تجزیه وتحلیل فرضیه های پژوهش نشان داد که خوانایی گزارشگری مالی با هزینه حقوق صاحبان سهام رابطه منفی و معنا داری دارد و پایداری سود بر رابطه بین خوانایی گزارشگری مالی و هزینه حقوق صاحبان سهام تاثیر مثبت و معناداری دارد.
  کلیدواژگان: پایداری سود، خوانایی گزارشگری مالی، هزینه حقوق صاحبان سهام
 • حسین یاوری* صفحات 217-230
  فرآیند اندازه گیری سود و نتیجه آن، نقش مهمی در اداره شرکت داشته و همچنین اهمیت ویژه ای برای استفاده کنندگان صورت های مالی دارد. از آنجا که محاسبه سود شرکت ها، متاثر از روش های برآوردی حسابداری بوده و تهیه صورت های مالی به عهده مدیریت واحد تجاری است، ممکن است بنا به دلایل مختلف که در فوق به آن اشاره شد، مدیریت اقدام به مدیریت سود نماید. بنابراین هدف این مطالعه تاثیر جنسیت کمیته حسابرسی و هزینه حقوق صاحبان سهام بر پایداری سود است. جامعه آماری پژوهش شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و نمونه مورد مطالعه، شامل 152 شرکت پذیرفته شده طی سال های 1397 تا 1401 است. روش پژوهش توصیفی و از نظر ارتباط بین متغیرها علی-همبستگی است و از نظر هدف کاربردی و از لحاظ رویداد، پس رویدادی است. برای پردازش و آزمون فرضیه ها از روش رگرسیونی و داده های تابلویی و همچنین مدل اثرات ثابت استفاده شده است. نتایج حاصل از تجزیه وتحلیل فرضیه های پژوهش نشان داد که هزینه حقوق صاحبان سهام بر پایداری سود تاثیر منفی و معنا داری دارد و جنسیت کمیته حسابرسی بر پایداری سود تاثیر منفی و معناداری دارد.
  کلیدواژگان: پایداری سود، جنسیت کمیته حسابرسی، هزینه حقوق صاحبان سهام
 • جواد عین آبادی، بهنام صادقی* صفحات 231-243
  پژوهش حاضر با هدف تعیین تاثیر بررسی اثر بخشی پیاده سازی سیستم ERP در شرکتهای تولیدی انجام شده است. نوع پژوهش، کاربردی و ازنظر روش توصیفی- پیمایشی و از نوع تحقیقات همبستگی بود. جامعه آماری مورد نظر در این تحقیق را تمامی مدیران و کارکنان شرکتهای تولیدی تشکیل دادند و حجم نمونه جامعه ی آماری در این پژوهش کلیه کارکنان و مدیران شرکت های تولیدی می باشند. جامعه آماری در این پژوهش 119 نفر می باشند که به دلیل محدود بودن جامعه اماری، نمونه آماری برابر با جامعه آماری می باشد
  کلیدواژگان: سیستم ERP، هوش تجاری، مدیریت ریسک، همکاری، مقیاس پذیری
 • رباب اسماعیلی*، ایوب ظهرابی، اکبر کنعانی صفحات 244-262
  پژوهش حاضر به بررسی تاثیر دوره تصدی و چرخش حسابرس بر کیفیت حسابرسی با تاکید بر نظام راهبری شرکتی می پردازد. این پژوهش از لحاظ هدف، کاربردی بوده و از بعد روش شناسی همبستگی از نوع علی (پس رویدادی) میباشد. جامعه آماری پژوهش شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بوده و با استفاده از روش نمونه گیری حذف سیستماتیک، 129 شرکت به عنوان نمونه پژوهش انتخاب شده در دوره ی زمانی 5 ساله بین سال های 1397 تا 1401 مورد بررسی قرار گرفتند. روش مورد استفاده جهت جمع آوری اطلاعات، کتابخانه ای بوده و داده های مربوط برای اندازه گیری متغیرها از سایت کدال و صورتهای مالی شرکت ها جمع آوری شده و در اکسل محاسبات اولیه صورت گرفته سپس برای آزمون فرضیه های پژوهش از نرم افزار استاتا استفاده شده است. نتایج حاصل از پژوهش نشان می دهد که دوره تصدی حسابرس بر کیفیت حسابرسی تاثیر مستقیم دارد. ولی، چرخش حسابرس بر کیفیت حسابرسی تاثیر معکوس دارد. اما، نظام راهبری شرکتی بر رابطه بین دوره تصدی حسابرس و کیفیت حسابرسی تاثیر ندارد. همچنین، نظام راهبری شرکتی بر رابطه بین چرخش حسابرس و کیفیت حسابرسی تاثیر ندارد.
  کلیدواژگان: دوره تصدی حسابرس، چرخش حسابرس، کیفیت حسابرسی، نظام راهبری شرکتی
|
 • Nabi Ollah Khaki *, Mohammad Bolhasani, Ghoilam Hasan Taghi Nataj Pages 1-17
  The purpose of this research was to investigate the effect of major shareholders' support on cash retention during financial crises. The spatial domain of this research was companies admitted to the Tehran Stock Exchange and the temporal domain was the years between 2014 and 2018. The research method of the current research is applied and its research design is semi-experimental and using the post-event approach (through past information). The number of samples in this research is 107 companies by systematic elimination method. Also, 2 hypotheses have been developed in order to investigate the relationship between each of the research variables. We used the ordinary least squares (OLS) method to test the hypotheses using Eviews10 software. The research results showed that there is a significant relationship between shareholder support and cash retention. Financial crises affect the relationship between shareholder support and cash holdings.
  Keywords: Shareholder Support, Cash Retention, Financial Crises
 • Farhad Amani *, Farzin Khoshkar Pages 18-42
  The purpose of this research is to investigate the effect of gender diversity of auditor committee members on the relationship between social responsibility and profit quality. The study area for this research includes eight years, that is, from 2012 to 2019. The research is in the category of applied research, and in the division based on nature, it is placed in the group of correlational research, which draws conclusions based on the inductive method. The results of the research hypothesis test showed that there is a significant and positive relationship between social responsibility and profit quality, and the gender diversity of audit committee members has a significant and positive effect on the relationship between social responsibility and profit quality, and strengthens this relationship.
 • Saman Seyfi *, Davod Gorji Zadeh, Farzin Khoshkar Pages 43-70

  The present study was conducted with the theme of the impact of auditors' competence and professional ethics of the diversity of auditors signing the audit report on the quality of financial reporting in the stock exchange according to the employees of the Tehran Auditing Organization. This research is a correlational and descriptive survey and has a practical purpose. The statistical population will be 300 people from the auditing organization. Based on the table of Morgan and Jersey, 169 people have been selected by simple stratified proportional randomness. Data were collected by questionnaire. The standard financial reporting quality questionnaire was created by Freddie Van in 2014 and this questionnaire consists of 22 items with a five-point Likert scale. Auditor competence questionnaire is designed to check the level of competence of auditor and accountant in 12 questions and single indicators. Diversity of signatory auditors: We follow Harjoto et al. (2015) to construct the Blau index of the diversity of signatory auditors (DIVERSITY) using four dimensions. A questionnaire has also been used to collect professional ethics. The information has been collected and analyzed with 22spss software. In terms of the purpose and nature of the research and the hypotheses to be studied, its research method is descriptive correlation. The regression model was used to test the hypotheses. The results showed the competence of accountants, professional ethics, information clarification, social responsibility, experience of accountants. , the age of accountants, level of education, position of accountants, service history, field of study, commitment has a positive and significant effect on the quality of financial reporting, but gender has no effect on the quality of financial reporting in accounting.

  Keywords: Competence Of Auditors, Professional Ethics, Diversity Of Auditors Signing The Audit Report, Quality Of Financial Reporting
 • Gholamreza Memarfar * Pages 71-82
  Information asymmetry has always been an important issue among academics. In information asymmetry, one side of the exchange has more information than the other. One of the ways to make a successful exchange is for the buyer to try to raise his information about the other side, the seller, and the level of quality of his services as much as possible. But this is not always practical and not very economical. Therefore, according to the above, this research seeks to investigate whether information asymmetry and profit sharing policies have an effect on the role of the quality of corporate governance. The statistical population of the research is 120 companies admitted to the Tehran Stock Exchange. Also, the time domain includes 11 consecutive years from 1391 to 1401, according to the results of the hypothesis test, the information asymmetry variable has a significant effect on profit sharing policies, and other research findings showed that the quality of corporate governance has a relationship between information asymmetry and profit sharing policy. adjusts
  Keywords: Information Asymmetry, Corporate Governance Quality, Profit Sharing Policy
 • Sheler Ramineh * Pages 83-95
  Investors make investments according to the available information, including the information in the financial statements. Good news causes investors to react positively and bad news causes investors to react negatively. The concern of discovering the relationship between return on equity and unexpected profit has led to the creation of the concept of profit reaction coefficient. Since the first published research on profit reaction coefficient, one of the most important directions of studies conducted in the field of financial accounting is about explaining and identifying different factors affecting the profit reaction coefficient for different companies. Therefore, the purpose of this study is the effect of conditional conservatism and the comparability of financial statements on the profit reaction coefficient. The statistical population of the research companies admitted to the Tehran Stock Exchange and the studied sample includes 152 admitted companies during the years 1397 to 1401. The research method is descriptive and correlational in terms of the relationship between variables, and it is applied in terms of purpose and post-event in terms of event. The regression method and panel data as well as the fixed effects model were used to process and test the hypotheses. The results obtained from the data analysis show that the comparability of financial statements has a positive and significant effect on the profit reaction coefficient and conditional conservatism has a positive and significant effect on the profit reaction coefficient.
  Keywords: Profit Reaction Coefficient, Comparability Of Financial Statements, Conditional Conservatism
 • Maryam Noori Gheymasi * Pages 96-106
  The source of information for most of the capital market actors is the financial reports published by the companies, which are periodically made available to the public and are the basis for the decisions of potential and actual investors to buy and sell and invest in the stock market. The purpose of this research is to investigate the relationship between managerial ability and competition in the product market with investment behavior. The statistical research population of companies admitted to Tehran Stock Exchange and the studied sample includes 152 admitted companies during the years 1397 to 1401. The research method is descriptive and in terms of the relationship between variables, it is a combination of correlation, and it is practical in terms of purpose. The regression method and panel data as well as the fixed effects model were used to process and test the hypotheses. The results obtained from the analysis of the hypotheses show that managerial ability has a positive and significant relationship with investment behavior and competition in the product market has a positive and significant relationship with investment behavior at the 5% error level.
  Keywords: Product Market Competition, Managerial Ability, Investment Behavior
 • Mohadeseh Yazdani *, Ashraf Rahimian Pages 107-118
  Target ; Today, the discussion of the characteristics of proper management and its tremendous effects on the organization's innovation performance in public and private companies can be clearly seen, and recently new styles of management have been proposed that can be very effective in implementing strategies and pursuing the goals of the organization; This research examines how artificial intelligence affects job satisfaction through the mediation of artificial intelligence innovation and perceived threats in the Khalij gold mining company.design/method/approach; This model has been tested with SPSS23 and Smart PLS3 software by analyzing the survey responses collected from 169 managers and employees of Sanat Talakoob Khalaj.findings; The findings of the research show that employee recognition does not have a direct positive effect on artificial intelligence innovation, employee recognition does not have a positive and significant effect on perceived threats, employee recognition has a positive and significant effect on ethics, and employee ability does not have a positive and significant effect on artificial intelligence innovation. The ability of employees does not have a positive and significant effect on perceived threats. The ability of employees has a positive and significant effect on ethics. Ethics has a positive and significant effect, employee morale has a positive and significant effect on artificial intelligence innovation, employee morale has a positive and significant effect on perceived threats, perceived threats do not have a positive and significant effect on artificial intelligence innovation, artificial intelligence innovation has an effect on job satisfaction is positive and significant, perceived threats have a positive and significant effect on job satisfaction.Discussion and conclusion; The results of the research indicate that artificial intelligence readiness has an effect on job satisfaction through the mediation of artificial intelligence innovation and perceived threats in Sanat Talakoob Khalaj.
  Keywords: Artificial Intelligence, Job Satisfaction, Perceived Threats, Talakob Khalaj Industry Company
 • Amin Mahdinia Osboei * Pages 119-132
  The present study examines the effect of corporate governance on ceo narcissism in companies listed on the Tehran Stock Exchange. In this research, three variables of management tenure, duality of management duties and institutional shareholders have been selected as corporate governance criteria. In this research, the institutional shareholders, the duality of management duties and the narcissism of managers have been identified with values of zero and one; Management tenure is also measured based on the number of years of continuous management activity. This research is a descriptive-correlation study based on composite data analysis. 120 companies admitted to the stock exchange during the period of 2017-1401 have been selected as samples. Based on this, management tenure and the duality of management duties have a positive and significant effect on managers' narcissism; While institutional shareholders have a negative and significant effect on ceo narcissism.
  Keywords: Corporate Governance, Management Tenure, Dual Management Duties, Institutional Shareholders, CEO Narcissism
 • Fatemeh Movahednia *, Saebeh Nasiri Abolheily, Reza Kazemi Pages 133-160
  Social media influencers have attracted a lot of attention from companies and brands; Therefore, the present study was conducted with the aim of determining the effect of the characteristics of people influencing the purchase intention in effective social media marketing with the mediating roles of personalities and attitude towards the brand. The statistical population of this research is the customers of Koroosh store in Sari city, whose number is unlimited; make. According to Cochran's formula, the sample size of 384 people was determined and selected based on random sampling method. The data collection tool is a standard questionnaire that is measured with a 5-point Likert scale. The content validity of these questionnaires has been confirmed by the experts in this field, including the supervisor, and its reliability was determined using Cronbach's alpha test using statistical software for social sciences (spss) and confirmed with a high percentage (0.85). has been The collected data were analyzed by descriptive statistics using spss software and inferential statistics using structural equation modeling method (partial least squares) using Smart Pls software. The impact of the first and second hypothesis and... and the sixteenth hypothesis are respectively 0.23, 0.31, 0.28, 0.16, 0.29, 0.22, 0.29, 0.45, 0.19, 0.20, 0.23, and 0.16. and 0.13, 0.21, 0.26, and 0.35 have been evaluated and confirmed at the 95% confidence level (5% error rate). The results of the research show that physical attractiveness with a path coefficient of 0.45 has the greatest effect on brand attitude in social media marketing, and reliability has the least effect on customers' purchase intention with a path coefficient of 0.13.
  Keywords: Influential People, Marketing, Social Media, Effective Social Media Marketing
 • Pourya Poormoradi *, Mohanna Mohammadi Pages 161-172
  The information published by companies in the capital market is used by many economic decision makers. The timeliness of this information is one of the important aspects of the concern of the users of accounting information, and the delay of the audit has an effect on the timeliness of the accounting information, which is the key to improving the confidence of investors in the capital market. It is the size of the auditor. The statistical research population of companies admitted to Tehran Stock Exchange and the studied sample includes 152 admitted companies during the years 2017 to 2018. The research method is descriptive and correlational in terms of the relationship between variables, and it is practical in terms of purpose. The regression method and panel data as well as the fixed effects model were used to process and test the hypotheses. The results obtained from the data analysis show that transactions with related parties have a positive and significant relationship with the delay in the audit report, and the size of the auditor has a negative and significant relationship with the delay in the audit report.
  Keywords: Auditor Size, Related Party Transactions
 • Maedeh Majidi Jamnani *, Asieh Mozafari Asremi, Reza Kazemi Pages 173-192

  The purpose of this research is to investigate the effect of brand experience dimensions on brand satisfaction and brand loyalty with the mediating role of brand attitude and brand attachment. In terms of practical purpose and in terms of method, this research is classified as descriptive-survey research. The statistical population of this research is Pasargad insurance customers in Sari city. Cochran's formula was used to calculate the number of samples in the indefinite population, and the sample size was 384 based on Cochran's formula. The sampling method in this research is non-probability. The collection tool in this research is a standard questionnaire and the questionnaires have been provided to the customers in person and the reliability of the questionnaire was confirmed using Cronbach's alpha coefficient above 0.7. Descriptive and inferential statistics were used for the statistical analysis of the findings. In the first part, the descriptive analysis of the findings is presented in the form of tables and graphs. In the second part, SPSS version 24 statistical software and Smart Pls structural equation modeling were used for statistical inference and hypothesis testing. The research results have shown that all hypotheses have been confirmed and the results have also shown that brand attitude and brand attachment play a mediating role on the relationship between brand satisfaction and brand loyalty.

  Keywords: Brand Experience, Brand Satisfaction, Brand Loyalty, Brand Attachment, Brand Attitude
 • Mohanna Mohammadi * Pages 193-203
  Corporate managers have an incentive to overstate their financial performance by delaying bad news and disclosing good news faster in the hope that their poor performance will be covered by better performance in the future. Such behavior of managers has been confirmed in empirical studies. Thus, the purpose of this research is to investigate the relationship between managerial short-sightedness and the risk of falling stock prices with the effect of the auditor's opinion type. The statistical population of the research of companies admitted to the Tehran Stock Exchange, the systematic elimination sampling method and the studied sample, includes 85 admitted companies during the years 1397 to 1401. The descriptive-survey research method is a combination of causation-correlation in terms of the relationship between variables, and it is practical in terms of its purpose. Regression method, panel data and fixed effects model were used to process and test the hypotheses. The results obtained from the analysis of the hypothesis showed that the type of auditor's comment has a negative and significant effect on the relationship between managerial short-sightedness and the risk of falling stock prices at the level of 5% error.
  Keywords: Risk Of Falling Stock Price, Type Of Auditor's Opinion, Managerial Short-Sightedness
 • Amirreza Azimi * Pages 204-216
  The cost of equity is one of the basic concepts in the field of financial literature that plays a fundamental role in financing and investment decisions. In order to determine the appropriate financial resources, the management of the company should give importance to the cost of equity. The purpose of this study is the effect of profit stability on the relationship between the readability of financial reporting and the cost of equity. The statistical research population of companies admitted to the Tehran Stock Exchange and the studied sample includes 140 admitted companies during the years 2017 to 2018. The research method is descriptive and in terms of the relationship between the variables, it is causal-correlation, and in terms of the objective, it is applied and in terms of the event, it is post-event. The regression method and panel data as well as the fixed effects model were used to process and test the hypotheses. The results of the analysis of research hypotheses showed that the readability of financial reporting has a negative and significant relationship with the cost of equity, and the stability of profit has a positive and significant effect on the relationship between the readability of financial reporting and the cost of equity.
  Keywords: Profit Stability, Readability Of Financial Reporting, Cost Of Equity
 • Hosein Yavari * Pages 217-230
  The process of profit measurement and its result has an important role in the management of the company and is also of special importance for the users of financial statements. Since the calculation of the profit of the companies is affected by the estimation methods of accounting and the preparation of financial statements is the responsibility of the management of the commercial unit, it is possible for the management to manage the profit due to the various reasons mentioned above. Therefore, the purpose of this study is the effect of the gender of the audit committee and the cost of equity on the sustainability of earnings. The statistical research population of companies admitted to Tehran Stock Exchange and the studied sample includes 152 admitted companies during the years 2017 to 2018. The research method is descriptive and in terms of the relationship between the variables, it is causal-correlation, and in terms of the objective, it is applied and in terms of the event, it is post-event. The regression method and panel data as well as the fixed effects model were used to process and test the hypotheses. The results of the analysis of the research hypotheses showed that the cost of equity has a negative and significant effect on the stability of profits, and the gender of the audit committee has a negative and significant effect on the stability of profits.
  Keywords: Earnings Sustainability, Audit Committee Gender, Cost Of Equity
 • Javad Einabadi, Behnam Sadeghi * Pages 231-243
 • Robab Esmaeili *, Ayyob Zohrabi, Akbar Kannani Pages 244-262
  The present study examines the impact of auditor tenure and rotation on audit quality with emphasis on corporate governance. This research is practical in terms of its purpose, and from the point of view of correlation methodology, it is causal type (post-event). The statistical population of the research is the companies admitted to the Tehran Stock Exchange, and using the systematic elimination sampling method, 129 companies were selected as the research sample in the 5-year period between 1397 and 1401. The method used to collect information is a library, and the relevant data for measuring the variables were collected from the Kodal website and the financial statements of the companies, and basic calculations were made in Excel, then Stata software was used to test the research hypotheses. The results of the research show that the auditor's tenure has a direct effect on the audit quality. However, auditor rotation has the opposite effect on audit quality. However, the corporate governance system does not affect the relationship between auditor tenure and audit quality. Also, the corporate governance system does not affect the relationship between auditor turnover and audit quality.
  Keywords: Auditor Tenure, Auditor Rotation, Audit Quality, Corporate Governance System