فهرست مطالب

دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد - سال سی و دوم شماره 3 (پیاپی 211، خرداد 1403)

مجله دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد
سال سی و دوم شماره 3 (پیاپی 211، خرداد 1403)

 • تاریخ انتشار: 1403/03/12
 • تعداد عناوین: 8
|
 • مجید مقیسه*، عبدالعلی بنائی فر، ساناز میرزایان شانجانی، معصومه مهرابی صفحات 7578-7595
  مقدمه

  امروزه سرطان به عنوان یکی از بزرگترین مشکلات سلامت عمومی و دومین عامل مرگ ومیر در جهان شناخته شده است و با توجه به شیوع بالا از معضلات اصلی بهداشتی در سراسر دنیا به شمار می رود. امروزه راهکارهای درمانی زیادی از جمله شیمی درمانی برای درمان سرطان در بیماران وجود دارد. شیمی درمانی در واقع به کارگیری داروهای آنتی نئوپلاستیک به تنهایی و یا به صورت ترکیبی با سایر داروها می باشد. البته، این داروها می توانند به عملکرد سلول های سالم نیز آسیب برسانند و عوارض جانبی فراوانی ایجاد کنند. از داروهای پرکاربرد در شیمی درمانی، خانواده دارویی آنتراسایکلین ها هستند و از گروه دارویی آنتراسایکلین ها می توان به دوکسوروبیسین، دانوروبیسین و اپیروبیسین اشاره کرد که پرکاربردترین آن ها دوکسوروبیسین است که سمیت قلبی ناشی از آن در بیماران تحت شیمی درمانی بسیار شایع است که متاسفانه درمان قطعی و مطمئنی برای آن وجود ندارد. استراتژی های مختلفی جهت کاهش اثرات سمی دوکسوروبیسین بر بافت های غیر هدف به کار گرفته شده است که از این بین می توان به استفاده از گیاهان دارویی ، رژیم غذایی و نیز انواع مختلف تمرینات طولانی مدت با هدف افزایش سطح آنتی اکسیدانی بافت اشاره کرد. بنابراین تعیین برنامه تمرینی و تغذیه مناسب با در نظر گرفتن شرایط جسمانی برای بیماران سرطانی که تحت درمان شیمی درمانی قرار دارند بسیار مهم است،. لذا مطالعه مروری حاضر با هدف تعیین اثرات سمیت سلولی DOX  بر روی بافت قلب و فواید فعالیت بدنی منظم و مصرف مکمل کورکومین بررسی و مورد بحث قرار گرفت.

  نتیجه گیری

  مصرف کورکومین به همراه تمرین هوازی به احتمال زیاد می تواند به عنوان یک کاندیدای بالقوه مفید برای محافظت از سمیت سلول های قلبی ناشی از داروی دوکسوروبیسین باشد که به منظور جلوگیری از رشد و پیشرفت سلول های سرطانی در بیماران استفاده می شود.

  کلیدواژگان: فعالیت بدنی، دوکسوربیسین، کورکومین، بافت قلب
 • مهران بیکی ده آبادی، وجیهه اکبری* صفحات 7596-7612
  مقدمه

  استفاده از پاسخ های سیستم ایمنی، چشم انداز نوینی برای درمان سرطان ترسیم می کند. نقاط وارسی سیستم ایمنی، گیرنده هایی روی سطح سلول ها هستند که باعث جلوگیری از پاسخ ایمنی در برابر آنتی ژن های خودی می شوند. سلول های سرطانی با بیان بالای این گیرنده ها باعث مهار واکنش سیستم ایمنی در برابر خود می شوند. CTLA-4 و PDL-1/PD1 نمونه ای از نقاط وارسی سیستم ایمنی هستند که بر روی سلول های سرطانی پستان بیان می شوند. بیان PDL-1 بر روی سلول های سرطانی پستان باعث اندازه بزرگ تر، پیشرفت و تمایز بیشتر تومور می شود که با میزان بقا بیمار رابطه ای معکوس دارد. اما با مهارکردن این مسیر توسط دارو هایی چون Atezolizumab و یا Ipilimumab می توان مکانیسم فرار از سیستم ایمنی سلول توموری را مهار کرد.

  نتیجه گیری

  داروهایی مانند مهار کننده های نقاط وارسی که پاسخ سیستم ایمنی را برای مقابله با سرطان فعال تر می کنند، راهکار نوینی برای کمک به درمان سرطان پستان هستند. در مواردی که دستورالعمل های درمانی معمول پاسخ مناسبی ندارند، می توان با اضافه کردن این خانواده از داروها در فرآیند درمان و با در نظر گرفتن عوارض و هم چنین اثربخشی آن ها، بقای بیماران را بهبود بخشید.

  کلیدواژگان: ایمنی تراپی سرطان، مهار کننده نقاط وارسی، نئوپلاسم پستان
 • شاهین قدیری، سیده ام البنین قاسمیان*، لیلا درخشان صفحات 7613-7625
  مقدمه

  تفاوت بین مکمل های آنتی اکسیدانی بر سلامت بیماران مبتلا به آلزایمر هنوز به خوبی مشخص نشده است. با توجه به اینکه تاکنون مطالعه ای به ارزیابی اثربخشی ویتامین C و E بر پروتئین کربونیل (CP) و بیان ژن شوک حرارتی 70 (HSP70) در موش های آلزایمری نپرداخته است، مطالعه حاضر با هدف بررسی اثر هشت هفته مکمل دهی ویتامین C و ویتامین E بر پروتئین CP و بیان HSP70 در بافت مغز موش های صحرایی آلزایمری صورت گرفت.

  روش بررسی

  در این مطالعه تجربی تعداد 28 سر موش صحرایی آلزایمری شده با تزریق 10 میلی گرم بر کیلوگرم تری متیل تین به گروه های (1) کنترل بیمار، (2) شم (حلال ویتامین E)، (3) ویتامین C و (4) ویتامین E (VE) تقسیم شدند. هم چنین تعداد هفت سر موش صحرایی سالم برای بررسی اثرات القا بیماری بر متغیر های تحقیق در گروه کنترل سالم قرار گرفتند. مکمل ویتامین C به مدت هشت هفته روزانه 4 میلی گرم بر کیلوگرم در روز و مکمل ویتامین E روزانه 30 میلی گرم بر کیلوگرم به نمونه ها خورانده شد. گروه ها از نظر مقادیر CP و بیان ژن HSP70 پس از مکمل دهی، مورد بررسی قرار گرفتند. سپس، داده ها توسط نرم افزار آماریversion 16  SPSS مورد تجزیه و تحلیل آماری قرار گرفتند. جهت بررسی نرمالیتی توزیع یافته ها از آزمون شاپیرو-ویلک استفاده شد. اثر مکمل ویتامین E و ویتامین C با استفاده از آنالیز وارایانس یک راهه بررسی شد. هم چنین، برای بررسی نوع اثر متغیرها از آزمون تعقیبی توکی استفاده شد. سطح معنی داری برای تمام تجزیه و تحلیل ها 0/05 در نظر گرفته شد.

  نتایج

  مقادیر پروتئین کربونیل در گروه های ویتامین C و ویتامین E به طور معنی داری کمتر از گروه کنترل بیمار بود (0/05 >P). هم چنین، مقادیر HSP70 در گروه های ویتامین C و E به طور معنی داری بیشتر از گروه کنترل بیمار بود (0/05 >P). تفاوتی بین گروه مکمل ویتامین C و E مشاهده نشد (0/05 <P).

  نتیجه گیری

  به طور خلاصه یافته های به دست آمده از مطالعه حاضر حاکی از آن بود که هر دو ویتامین C و ویتامین E دارای اثرات یکسان آنتی اکسیدانی و محافظت سلولی در بافت مغز موش های مبتلا به آلزایمر می باشند. با توجه به تاثیر ویتامین C و E بر کاهش پروتئین کربونیل و افزایش HSP70 در بافت هیپوکامپ موش های صحرایی، پیشنهاد می گردد در مطالعات بعدی اثر این ویتامین ها بر دیگر اختلالات نورودژنراتیو مورد بررسی قرار گیرد.

  کلیدواژگان: بافت مغز، بیماری آلزایمر، پروتئین کربونیل، HSP70
 • حمیدرضا رنجبر جمال آبادی، محمود معین الدین*، فروغ حیرانی، حسن دهقان دهنوی صفحات 7626-7644
  مقدمه

   بیمارستان به عنوان مهم ترین سازمان ارائه دهنده خدمات بهداشتی - درمانی، بیش از هر سازمان دیگری نیازمند مدیریت کارا و اثربخش می باشد. بنابراین، دانش ها، مهارت ها و توانمندی های مدیران بیمارستان باید مورد توجه ویژه ای قرار گیرد که یکی از این مهارت ها، دانش و مهارت مالی است. لذا این پژوهش باهدف ارائه تدوین و اعتبار یابی ابزار سنجش دانش و مهارت مالی مدیران بیمارستان انجام شده است.

  روش بررسی

   مطالعه ترکیبی حاضر در سال 1402- 1401 انجام شد. جامعه پژوهش شامل مدیران بیمارستان های آموزشی و درمانی، اعضای هیات علمی و دانشجویان تحصیلات تکمیلی رشته حسابداری و مدیریت مالی به عنوان خبرگان مالی (پانل دلفی) بود. نمونه گیری به صورت هدفمند آغاز گردید و تا اشباع داده ها ادامه یافت. برای جمع آوری داده ها، از مصاحبه و بحث گروهی متمرکز وپرسش نامه و جهت تحلیل داده ها، از روش دلفی فازی و تحلیل سلسله مراتبی  Analytical Hierarchy process (AHP) فازی استفاده گردید.

  نتایج

   ابعاد و مولفه های مهم طبق روش دلفی فازی شامل 8 بعد و 23 شاخص مشخص شد و با کمک روش AHP، وزن هر یک از ابعاد مشخص شد. سپس تعداد 68 سوال چندگزینه ای مربوط به هریک از ابعاد شناسایی شده، بر اساس مصاحبه با خبرگان طراحی شد. در مرحله بعد از طریق پرسش نامه و تکنیک دلفی فازی نظر خبرگان را در مورد سوالات مطرح شده کسب نموده و در نهایت 23 سوال چهارگزینه ای  به عنوان ابزار سنجش دانش و مهارت مالی مدیران بیمارستان تدوین شد.

  نتیجه گیری

   بیمارستان، بازوی مهم ارائه خدمات سلامت است و با عنایت به محدودیت منابع ارزشمند بخش سلامت، تخصیص درست منابع، اعمال مدیریت علمی، برنامه ریزی صحیح و اصولی، گامی مهم در دستیابی به اهداف نظام سلامت خواهد بود. درک درست اصول مدیریت مالی و چگونگی شیوه ارائه اطلاعات مالی و چگونگی تسهیم هزینه ها در یک بیمارستان به مدیران آن بیمارستان کمک می کند تا تصویری پویا از فعالیت ها و اهداف خود داشته باشد و بتوانند برای آینده با آگاهی بیشتر تصمیم گیری کنند.

  کلیدواژگان: دانش و مهارت مالی، روش دلفی فازی، روش AHP
 • فرزانه اولیا، محمدمهدی حیدری*، مهری خاتمی، احسان ضیایی، محمدعلی برومند صفحات 7645-7659
  مقدمه

   علی رغم دهه ها تلاش در تشخیص و درمان تومورهای مغزی، همچنان این نوع تومورها، در بین کشنده ترین انواع سرطان ها دسته بندی می شوند. فعال شدن آنزیم تلومراز، به عنوان یک عامل اساسی در نامیرایی این سلول ها شناخته شده است. ژن TERT با بیان زیرواحد کاتالیتیک آنزیم، به عنوان مهم ترین تنظیم کننده فعالیت تلومراز معرفی شده است. جهش های نقطه ای در ناحیه پروموتری ژن TERT، به ویژه در نقاط داغ پروموتر، می توانند نفش مهمی در اتصال فاکتورهای رونویسی فعال کننده و مهار اتصال فاکتورهای تنظیم منفی ژن TERT و درنهایت، تنطیم بیان این ژن ایفا کنند. این پژوهش، با هدف شناسایی و بررسی بیوانفورماتیکی جهش های ناحیه پروموتری ژن TERT در تومور مغزی بدخیم گلیوبلاستوما انجام شده است.

  روش بررسی

   این مطالعه به روش مورد - شاهدی انجام گرفته است و 35 فرد مبتلا به تومور مغزی گلیوبلاستومای مولتی فرم و 40 فرد به عنوان نمونه های کنترل بررسی شدند. در این پژوهش، از تکنیک Touchdown PCR و روش تعیین توالی مستقیم DNA، جهت تشخیص جهش های ناحیه پروموتر ژن TERT در افراد مبتلا به گلیوبلاستوما استفاده شد. هم چنین آنالیزهای بیوانفورماتیکی، برای بررسی اثر پاتوژنسیتی تغییرات نوکلئوتیدی این ناحیه ژنی انجام شد.

  نتایج

   طی این مطالعه، 3 جهش نقطه ای در ناحیه هسته پروموتر ژن TERT شناسایی شد (c.*146C>T، c.*144C>G و c.*143G>C) که از بین آن ها، 2 جهش برای اولین بار در بیماران گلیوبلاستومای مولتی فرم مشاهده شد و یک جهش دیگر نیز در نقطه ی داغ هسته پروموتری ژن (c.*146C>T) واقع شده بود.

  نتیجه گیری

   در این مطالعه، اثر پاتوژنسیتی جهش های ناحیه پروموتر TERT به عنوان بیومارکر گلیوبلاستوما بررسی شد. چنین یافته هایی، این احتمال را افزایش می دهند که جهش های سوماتیکی در مناطق تنظیم کننده، ممکن است رویدادهای القایی مهمی در روند سرطان زایی باشند.

  کلیدواژگان: تومور مغزی، تلومراز، گلیوبلاستومای مولتی فرم، ژن TERT، Touchdown PCR
 • سید رفیع شفابخش کلور، یاسر کاظم زاده*، حسین شیروانی، ساناز میرزایان شانجانی، سعید صداقتی صفحات 7660-7672
  مقدمه

  مایوکاین ها در پاسخ به انقباضات و استرس مکانیکی ناشی از تمرین ورزشی تولید و نقش کلیدی در بازسازی عضله و یا کنترل برخی بیماری ها دارند. نقش تمرینات مقاومتی در ترشح مایوکاین ها کمتر بررسی شده است لذا هدف از مطالعه حاضر بررسی تاثیر چهار هفته تمرین مقاومتی بر بیان ژن های ماسلین، آپلین و دکورین در عضله سولئوس موش های صحرایی نر نژاد ویستار می باشد.

  روش بررسی

  مطالعه حاضر از نوع تجربی بود. تعداد 16 سر موش نر نژاد ویستار 8 هفته ای با میانگین وزنی 16/99±223 گرم به طور تصادفی به 2 گروه شامل گروه کنترل (8 =Con) و تمرین مقاومتی (8R=T) تقسیم شدند. پس از آشنایی حیوانات با محیط آزمایشگاه و تمرین مقاومتی روی نردبان، موش های صحرایی گروه تمرین مقاومتی به مدت 4 هفته، 3 روز در هفته به تمرین روی نردبان پرداختند. مقادیر بیان ژن های ماسلین، آپلین و دکورین عضله سولئوس با روش RT-Pcr اندازه گیری شد. برای تجزیه و تحلیل داده ها از روش آماری تی مستقل در سطح 0/05 p< با استفاده از نرم افزار آماری SPSS version 16  استفاده شد.

  نتایج

  نتایج مطالعه حاضر نشان داد که انجام 4 هفته تمرین مقاومتی به صورت منظم قادر به افزایش معنی دار ماسلین (0/0004 =P) ، آپلین (0/0001 <p)  و دکورین (0/0078=P) در عضله کند انقباض سولئوس نسبت به گروه کنترل می شود.

  نتیجه گیری

  به نظر می رسد انجام تمرینات مقاومتی با افزایش بیان ماسلین، آپلین و دکورین در عضله اسکلتی در هموستاز انرژی نقش مهمی دارد که اهمیت این نوع تمرین ورزشی در سلامت را نشان می دهد.

  کلیدواژگان: تمرین مقاومتی، پروتئین ماسلین، آپلین، دکورین، پروتئین مرتبط با هموستاز انرژی
 • فاطمه زارع بیدکی، زهرا بحرالعلومی، میلاد حاضری بغدادآباد، فاطمه سالاری، زهرا زارع بیدکی* صفحات 7674-7686
  مقدمه

  روابط کودک با دندانپزشک محصول تعاملات پیچیده بیمار، والدین و دندانپزشک می باشد. مطالعه حاضر با هدف بررسی تاثیر هوش هیجانی و سبک تربیتی والدین برترس و اضطراب دندانپزشکی کودک انجام شده است.

  روش بررسی

  در این مطالعه توصیفی مقطعی افراد 6 تا 15 سال به همراه والد که به دانشکده دندانپزشکی شهید صدوقی یزد مراجعه کردند به روش آسان انتخاب شدند. برای سنجش اضطراب و ترس به ترتیب از پرسشنامهMCDAS و CFSS-DS و برای سنجش میزان هوش هیجانی و سبک تربیتی والدین به ترتیب از پرسشنامه Shering وBaumrind استفاده شد. داده ها در محیط نرم افزار SPSS version 17 به کامپیوتر وارد و با آزمون مربوط به آن (T_Test و ANOVA) تجزیه و تحلیل شدند.

  نتایج

  از 120 فرد شرکت کننده، 39 نفر پسر و 81 نفر دختر بودند. میانگین سنی کودکان مورد بررسی 2/46±9/31 سال و میانگین سنی والد آن ها 4/82±37/60 بود. بین سبک تربیتی والد با ترس و اضطراب دندانپزشکی کودک (به ترتیب 0/492=P و0/769=P) و نیز بین هوش هیجانی والد با اضطراب دندانپزشکی کودک رابطه معنی دار وجود نداشت (0/053=P) اما بین هوش هیجانی والد با ترس دندانپزشکی کودک رابطه معکوس و معنی دار وجود داشت. (0/274-= r و 0/003=P).

  نتیجه گیری

  نتایج مطالعه حاضر نشان داد که سبک تربیتی والد با ترس و اضطراب دندانپزشکی کودک و نیز هوش هیجانی والدین با اضطراب دندانپزشکی کودک ارتباط معناداری نداشت اما هوش هیجانی والد با ترس دندانپزشکی کودک رابطه معکوس و معناداری داشت.

  کلیدواژگان: اضطراب دندانپزشکی، ترس از دندانپزشکی، سبک تربیتی، هوش هیجانی
 • سهیلا عظیمی ابرقوئی، محمد رئیسی*، سجاد صادقی نژاد، محمدحسین مصدق صفحات 7686-7694
  مقدمه

  مداخلات تغذیه ای یکی از اثربخش ترین روش های پیشگیری و کنترل دیابت می باشد. شیر شتر به همراه درمان های معمول، اثرات مثبتی بر قند خون بیماران دیابتی داشته است. مطالعه حاضر با هدف بررسی اثر لاکتوباسیل کازئی موجود در شیر شتر بر پروفایل قندی و لیپیدی موش های دیابتی تیپ یک انجام شد.

  روش بررسی

  این مطالعه از نوع مداخله ای بوده و به روش کارآزمایی تجربی انجام شد. 32 سر موش در چهار گروه هشت تایی، رندوم تقسیم شدند. پس از دیابتیک کردن، موش ها به صورت یک روز درمیان با دو سی سی از فرآورده تهیه شده برای هر گروه تحت گاواژ قرار گرفتند. ارزیابی ها (وزن، غلظت های سرمی گلوکز، FBS، اوره، کراتینین، اسید اوریک، LDL،HDL ، TG، کلسترول و هم چنین آنزیم های کبدی AST و ALT و ALP) پس از 30 روز از دریافت گاواژ انجام شد. به منظور آنالیز داده ها از نرم افزار SPSS version 16 استفاده شد.

  نتایج

  میانگین وزن و غلظت سرمی LDL در گروه تیمار با پروبیوتیک های لاکتوباسیل کازئی استاندارد و بومی به صورت معناداری کمتر از گروه کنترل دیابتیک بود (P<0.05) و میانگین HDL در گروه تیمار با پروبیوتیک های لاکتوباسیل کازئی استاندارد و بومی بالاتر از گروه کنترل دیابتیک بود (P<0.05)، اما تفاوت معنی داری بین گروه پروبیوتیک لاکتوباسیل کازئی بومی با استاندارد نبود. اوره، اسیداوریک، FBS، Cr، TG، کلسترول، AST، ALT و ALP بین گروه پروبیوتیک لاکتوباسیل کازئی استاندارد و بومی با گروه کنترل دیابتیک تفاوت معنی داری نداشت (P>0.05).

  نتیجه گیری

  به نظر می رسد پروبیوتیک های لاکتوباسیل کازئی شیرشتر شاید بتوانند سبب بهبود کاهش وزن و بهبود پروفایل لیپیدی (افزایش HDL، کاهش LDL و نسبت LDL/HDL) در موش های دیابتیک نوع یک داشته باشند که نیاز به انجام مطالعات گسترده تر در این زمینه می باشد.

  کلیدواژگان: موش، دیابت، لاکتوباسیل، پروبیوتیک
|
 • Majid Moghiseh*, Abdul Ali Banaifar, Sanaz Mirzayan Shanjani, Masomeh Mehrabi Pages 7578-7595
  Introduction

  Today, cancer is known as one of the biggest public health problems and the second cause of death in the world, and due to its high prevalence, it is considered as one of the main health problems all over the world. There are many treatment strategies, including chemotherapy, to treat cancer in patients. Chemotherapy is actually the use of antineoplastic drugs alone or in combination with other drugs. Of course, these drugs can also damage the function of healthy cells and cause many side effects. Anthracyclines are one of the most widely class of drugs used in cancer chemotherapy, doxorubicin, daunorubicin, and epirubicin are among the anthracycline drug group, the most widely used of which is doxorubicin, which causes cardiotoxicity in the patients undergoing chemotherapy, and unfortunately, there is no definite and reliable treatment for it. Various strategies have been used to reduce the toxic effects of doxorubicin on non-target tissues, including the use of medicinal plants, diet and various types of long-term exercises with the aim of increasing tissue antioxidant levels. Therefore, determining the appropriate exercise and nutrition program considering the physical conditions for cancer patients who are undergoing chemotherapy treatment is so important. Therefore, the current review study aimed to determine the effects of DOX cytotoxicity on heart tissue and the benefits of regular physical activity and curcumin supplementation were investigated and discussed.

  Conclusion

  The use of curcumin with aerobic exercise is likely to be a potentially useful candidate to protect against the toxicity of blood cells caused by the drug doxorubicin, which is used to prevent the growth and progression of cancer cells in patients

  Keywords: Physical Activity, Anthracyclines, Doxorubicin, Curcumin, Heart Tissue
 • Mehran Beyki Dehabadi, Vajihe Akbari* Pages 7596-7612
  Introduction

  Using the immune system responses opens new horizons for cancer treatment. Immune checkpoints are receptors on the surface of cells that prevent the immune response against self-antigens. Cancer cells overexpress these receptors to avoid the immune system's response against them. CTLA-4 and PDL-1/PD1 are examples of immune checkpoints that are expressed on breast cancer cells. PDL-1 expression on breast cancer cells is associated with larger size, progression, more differentiated tumor, which is inversely related to the patient's survival rate. But by inhibiting this pathway with drugs such as Atezolizumab or Ipilimumab, it is possible to inhibit the escape mechanism of tumor cells from the immune system.

  Conclusion

  Medicines such as checkpoint inhibitors that activate the immune system to face tumors are a new way to help treat breast cancer. In cases where the usual treatment instructions do not have a suitable response, it is possible to improve the survival of patients by adding this family of drugs in the treatment process and considering the side effects as well as their effectiveness.

  Keywords: Cancer Immunotherapy, Immune Checkpoints Inhibitor, Breast Neoplasm
 • Shahin Ghadiri, Seyedeh Ommolbanin Ghasemian*, Leila Derakhshan Pages 7613-7625
  Introduction

  Impact of antioxidant supplements on the health of patients with Alzheimer’s disease has not yet been clearly defined. Given that no study has been conducted so far to evaluate the effectiveness of vitamins C and E on the expression of Carbonyl Protein (CP) and Heat Shock 70 (HSP70) genes in rats with Alzheimer’s, this study aims to investigate the effect of an eight-week supplementation of vitamins C and E on the expression of CP and HSP70 in the brain tissue of rats with Alzheimer’s disease.

  Methods

  In this experimental study, 28 rats with Alzheimer disease were injected with 10 mg/kg of trimethyltin and divided into four groups: patient control, sham (soluble vitamin E), Vitamin C, and Vitamin E (VE). Seven healthy rats were included in the control group to investigate the effects of disease induction on the variables under study. They were administered a daily supplement of 4 mg/kg of vitamin C and 30 mg/kg of vitamin E for eight weeks. After supplementation period, the groups were compared in terms of CP values and HSP70 gene expression. Data were analyzed by SPSS16 statistical software. Shapiro-Wilk test was used to check normality of the finding distributions. Effect of vitamin E and vitamin C supplementation was evaluated using one-way analysis of variance. Tukey's post hoc test was used to check the type of variable effects. A significant level of 0.05 was considered for all analyses.

  Results

  Levels of carbonyl protein in both the vitamin C and vitamin E groups were significantly lower than those in the patient control group (P < 0.05). HSP70 levels in the vitamin C and E groups were significantly higher than those in the patient control group (P < 0.05). No significant difference was observed between vitamin C and E supplement groups (P > 0.05).

  Conclusion

  Findings of this study suggest that both vitamin C and E exhibit similar antioxidant and cellular protective effects in the brain tissue of mice with Alzheimer’s disease. Given the impact of vitamins C and E on reducing carbonyl protein levels and increasing HSP70 levels in the hippocampal tissue of rats, it is recommended to explore the effects of these vitamins on other neurodegenerative disorders in future studies.

  Keywords: Brain Tissue, Alzheimer's Disease, Carbonyl Protein, HSP70
 • Hamidreza Ranjbar Jamalabadi, Mahmoud Moeinaldin*, Forough Heyrani, Hassan Dehghan Dehnavi Pages 7626-7644
  Introduction

  The hospitals, as the most important organization providing healthcare services, need efficient and effective management more than any other organization.. Therefore، knowledge, skills, and capabilities of hospital managers should be given special attention، and one of these skills is financial knowledge and skill. Therefore، this research has been done with the aim of developing and validating a tool for measuring the knowledge and financial skills of hospital managers.

  Methods

  The present combined study was conducted in 1401-1402. The research community included managers of educational and therapeutic hospitals, academic faculty members, and graduate students of accounting and financial management as financial experts (Delphi panel). Sampling started purposefully and continued until data saturation. To collect data, interviews, focused group discussions and questionnaires were used, and fuzzy Delphi and fuzzy AHP methods were used to analyze the data.

  Results

  The important dimensions and components were determined according to the fuzzy Delphi method, including 8 dimensions and 23 indicators, and with the help of the AHP method, the weight of each dimension was determined. Then, 68 multiple choice questions related to each of the identified dimensions were designed based on interviews with experts. In the next step, through questionnaire and fuzzy Delphi technique, the opinion of experts was obtained about the questions raised, and finally 46 four-choice questions were compiled as a tool to measure the knowledge and financial skills of hospital managers.

  Conclusion

  Hospitals are important parts of providing health services and considering the limited resources of the health sectors, proper allocation of resources, application of scientific management, correct and principled planning will be an important step in achieving the goals of the health system. A proper understanding of the principles of financial management and how to present financial information and how to share costs in hospitals help the managers of hospitals to have a dynamic picture of their activities and goals and to be able to make more informed decisions for the future.

  Keywords: Financial Knowledge, Skill, Fuzzy Delphi Method, AHP Method
 • Farzaneh Owlia, Mohammadmehdi Heidari*, Mehri Khatami, Ehsan Ziaei, Mohammadali Broomand Pages 7645-7659
  Introduction

  Brain tumors are considered to be one of the most dangerous types of cancer, despite decades of research and treatment efforts. The activation of the telomerase enzyme is a critical factor in the immortality of these cells. Mutations in the promoter region of the TERT gene, particularly in the promoter hot spots, can influence the binding of activating transcription factors and inhibit the binding of negative regulatory factors of the TERT gene, ultimately regulating the gene's expression. This study aimed to identify and investigate the mutations of the TERT gene promoter region in glioblastoma, a malignant brain tumor, using bioinformatics.

  Methods

  A study was conducted using the case-control method where 35 patients with glioblastoma multiform brain tumor were examined along with 40 people who were examined as control samples. In this research, the Touchdown PCR technique and direct DNA sequencing were used to detect mutations in the promoter region of the TERT gene in patients with glioblastoma. Furthermore, bioinformatic analyses were conducted to investigate the pathogenic effect of nucleotide changes in this gene region.

  Results

  In the core region of the TERT gene promoter, three-point mutations were identified (c.*146C>T، c.*144C>G and c.*143G>C). Two of these mutations were novel and have been observed for the first time in glioblastoma multiform. The remaining mutation was located in the promoter core's hot spot of the gene. This mutation was known as c.*146C>T.

  Conclusion

  In this research, the harmful impact of TERT promoter region mutations as a biomarker for glioblastoma was examined. These findings suggest that mutations in regulatory regions, as well as coding sequences, could be significant contributory factors in the process of carcinogenesis.

  Keywords: Brain Tumor, Telomerase, Glioblastoma Multiform, TERT Gene, Touchdown PCR, Bioinformatics
 • Seyed Rafie Shafabakhsh, Yaser Kazemzadeh*, Hossein Shirvani, Sanaz Mirzaiyan Shanjani, Saeid Sedaghati Pages 7660-7672
  Introduction

  Myokines are produced in response to contractions and mechanical stress caused by exercise and plays a key role in muscle regeneration or control of some diseases. The role of resistance training in the secretion of myokines has been less investigated. The purpose of this study was to investigate the effect of 4 weeks of resistance training on the expression of musclin, apelin and decorin genes in the soleus muscle of male Wistar rats.

  Methods

  The present study was experimental. Sixteen 8-week-old male Wistar rats with an average weight of 223±16.99 grams were randomly divided into 2 groups of control (n=8) and resistance training (n=8). After familiarizing the animals with the laboratory environment and resistance training on the ladder, the rats in the resistance training group trained on the ladder for 4 weeks, 3 days per week. Expression values of musclin, apelin and decorin genes of soleus muscle were measured by RT-PCR method. To analyze the data, independent t test was used at the level of p<0.05 using SPSS version 16 statistical software.

  Results

  The results of this study showed that performing 4 weeks of resistance training on a regular basis can significantly increase musclin (p=0.0004), apelin (p<0.0001) and decorin (p=0.0078) in the slow-twitch soleus muscle compared to the control group.

  Conclusion

  It seems that doing resistance exercises regularly in a short period of time can significantly increase some myokines in slow-twitch muscles, which can have beneficial and preventive effects against lifestyle-related diseases.

  Keywords: Resistance Training, Musclin Protein, Aplin, Decorin, Energy Homeostasis Associated Protein
 • Fatemeh Zarebidoki, Zahra Bahrololoomi, Milad Hazeri Baqdad Abad, Fateme Salari, Zahra Zarebidaki* Pages 7674-7686
  Introduction

  The child's relationship with the dentist is the product of complex interactions between the patient, parents, and the dentist. Therefore, the aim of this study was to investigate the effect of emotional intelligence and parenting style on the child's dental anxiety and fear.

  Methods

  In this descriptive cross-sectional study, the patients aged 6 to 15 years with their parents who referred to Shahid Sadoughi Dental School in Yazd were selected through simple method. The MCDAS and CFSS-DS questionnaires were used to measure anxiety and fear, respectively, and the level of emotional intelligence and parenting style were measured by the Shering and Baumrind questionnaires, respectively. Data were analyzed via SPSS16, and T_Test, ANOVA were utilized.

  Results

  Out of 120 participants, 39 were boys and 81 were girls. The mean age range of the children was 9.31 ± 2.46 years and parents' mean age was 37.60 ± 4.82. There was no significant relationship between parenting style and child's dental fear and anxiety (P=0.492 and P=0.769, respectively) and between parent's emotional intelligence and child's dental anxiety (P=0.053), but there was an inverse and significant relationship between parent's emotional intelligence and child's dental fear (r=0.274 and P=0.003).

  Conclusion

  The results of the present study showed that the parenting style has no significant relationship with child's dental fear and anxiety and also the parent's emotional intelligence with the child's dental anxiety, but the parent's emotional intelligence has an inverse and significant relationship with the child's dental fear.

  Keywords: Dental Anxiety, Emotional Intelligence, Dental Fear, Parenting Style
 • Soheila Azimi Abarghoei, Mohammad Raisi*, Sajjad Sadeghi Nejad, Mohammadhossein Mosaddegh Pages 7686-7694
  Introduction

  Nutritional interventions are one of the most effective methods of diabetes prevention and control. Along with usual treatments, camel milk has had positive effects on the blood sugar of diabetic patients. The present study was conducted with the aim of investigating the effect of lactobacillus casei present in camel milk on the sugar and lipid profile of type 1 diabetic rats.

  Methods

  This was of an intervention study and carried out by an experimental trial method. 32 mice were randomly divided into four groups of eight. After making diabetic, the rats were gavage with 2cc of the product prepared for each group every other day. Evaluations (weight, serum concentrations of glucose, FBS, urea, creatinine, uric acid, LDL, HDL, TG, cholesterol, as well as liver enzymes AST, ALT, and ALP) were performed after 30 days of receiving gavage. In order to analyze the data, SPSS16 software was used.

  Results

  The mean weight and serum concentration of LDL in the treatment group with standard and native Lactobacillus casei probiotics was significantly lower than the diabetic control group (P<0.05) and the mean HDL in the treatment group with standard and native Lactobacillus casei probiotics was higher than the diabetic control group (P<0.05), but there was no significant difference between the native Lactobacillus casei probiotic group and the standard. Urea, uric acid, FBS, Cr, TG, cholesterol, AST, ALT and ALP was not significantly different between the standard and native Lactobacillus casei probiotic group and the diabetic control one (P>0.05).

  Conclusion

  It seems that lactobacillus casei probiotics from camel milk may be able to improve weight loss and improve lipid profile (increase in HDL, decrease in LDL and LDL/HDL ratio) in type 1 diabetic rats, which requires more extensive studies in this field.

  Keywords: Mouse, Diabetes, Lactobacillus, Probiotic