فهرست مطالب

نشریه زیست شناسی کاربردی
سال سی و ششم شماره 3 (پاییز 1402)

 • تاریخ انتشار: 1402/09/01
 • تعداد عناوین: 10
|
 • سلمان اسدی پیرزاده، مهدی ابراهیمی*، محمد ابراهیم زاده صفحات 7-16
  امروزه مقاومت آنتی بیوتیکی عفونت استافیلوکوکی هم در بیمارستان ها و هم در محیط جامعه به یک مشکل اساسی تبدیل شده است. هدف ازاین مطالعه بررسی میزان بیان ژن norB در ایزوله های استافیلوکوکوس اورئوس مقاوم به کینولون جدا شده از نمونه‎های بالینی در شهر قم می باشد. ایزوله های استافیلوکوکوس اورئوس از نمونه های مختلف بالینی با روش های استاندارد بیوشیمیایی و کشت بدست آمد. در ادامه با استفاده از تکنیک Multiplex PCR حضور ژن‎‎های femA به عنوان تشخیص مولکولی استافیلوکوکوس ارئوس، norB به عنوان ژن هدف و rpoD بعنوان رفرنس ژن مورد بررسی قرار گرفتند. الگوی مقاومت آنتی بیوتیکی با استفاده از روش استاندارد دیسک دیفیوژن و حداقل غلظت مهاری آنتی بیوتیک سویه‎های جدا شده با روش میکرودایلیوشن تعیین شد. میزان بیان ژن norB با استفاده از روش‎ Real-Time PCR اندازه گیری شد. از240 نمونه بالینی جمع آوری شده، تعداد 82 سویه استافیلوکوکوس اورئوس با روش های استاندارد بیوشیمیایی و کشت جداسازی شد. با بررسی مولکولی، حضور همزمان ژن های femA، norB، rpoD در 40 ایزوله (78/48 درصد) تائید شد. همچنین با بررسی الگوی آنتی بیوتیکی تعداد 26 سویه مقاوم به سیپروفلوکساسین شناسایی شدند. نتایج بدست آمده از تکنیک Real Time PCR نشان دهنده افزایش بیان ژن norB در میان سویه‎های مقاوم به سیپروفلوکساسین بود. با توجه نتیجه بدست آمده پمپ افلاکس norB در ایجاد مقاومت به سیپروفلوکساسین نقش اساسی دارد و بررسی حضور این ژن می تواند در پیشنهاد الگوی درمانی حائز اهمیت باشد.
  کلیدواژگان: استافیلوکوکوس اورئوس، پمپ افلاکس، ژن Norb، سیپروفلوکساسین، Real-Time PCR
 • مهرداد باباربیع، حسین زارعی* صفحات 17-29
  گل مریم (.Polianthes tuberosa L) یکی از گیاهان سوخوار زینتی است و از گل های بریده مهم در مناطق گرمسیری و نیمه گرمسیری است. ویتامین ها در مقادیر کم نیز برای رشد و نمو عادی بافت ها در گیاه ضرورت دارند. وجود این دسته از مواد برای رشد گیاه در محیط های کشت بافت و برخی از آن ها در گیاهان گلخانه ای ثابت شده است. بدین منظور در پژوهش حاضر، تاثیر ویتامین های A، B، C و E بر صفات مورفولوژیکی، فیزیولوژیکی و بیوشیمیایی گل مریم مورد بررسی قرار گرفت. ویتامین های به کار گرفته شده در این پژوهش شامل ویتامین B (تیامین)،C (اسید اسکوربیک)، E (آلفا توکوفرول) و A (رتینول) بودند که در سه سطح 50، 100 و 150 میلی گرم در لیتر و طی سه مرحله (30، 40 و 50 روز پس از کاشت) و به صورت محلول پاشی روی گیاهان اعمال شدند. نتایج مقایسه میانگین داده ها نشان داد که بیشترین طول گل آذین، قطر گلچه و وزن تر اندام هوایی مربوط به تیمار اسید آسکوربیک (100 میلی گرم در لیتر) بود و بیشترین میزان طول ریشه سوخ و اسانس در غلظت 50 میلی گرم در لیتر اسید آسکوربیک و بیشترین میزان پروتئین برگ و عمر گلجایی در غلظت 150 میلی گرم در لیتر اسید آسکوربیک حاصل شد. همچنین بیشترین تعداد گلچه و قند احیا مربوط به غلظت 100 میلی گرم در لیتر تیامین و بیشترین میزان فعالیت آنزیم آسکوربات پراکسیداز مربوط به غلظت 150 میلی گرم در لیتر تیامین بود. بیشترین میزان فعالیت آنزیم پر اکسیداز و کلروفیل a به ترتیب مربوط به غلظت های 100 و 50 میلی گرم در لیترآلفا توکوفرول بود.
  کلیدواژگان: گل مریم، ویتامین، رشد، اسید آسکوربیک، طول ساقه
 • حسین رحمانی*، داریوش بزرگی، سهراب کوهستان اسکندری، خسرو جانی خلیلی صفحات 30-39
  مقدمه

  در بی مهرگان آب شیرین، زالوها یکی از گروه های اصلی موجودات زنده منابع آبی با توزیع جهانی است که تقریبا در همه نوع زیستگاه های آب شیرین یافت می شوند. تحقیق حاضر با هدف بررسی اثر گروه های آزمایشی خونی شامل اسب، گاو، گوسفند و مرغ روی پارامترهای تولید مثلی زالوی شرقی با سه تکرار در سال 1398 صورت گرفته است.

  روش ها

  در هر تکرار تعداد 10 پیش مولد در یک دوره 5 ماهه پرورش داده شد و در طی این مدت یکبار تغذیه شدند. در پایان دوره، تعداد پیله ها و لاروهای خارج شده شمارش شده و خصوصیات طول، وزن و قطر پیله ها اندازه گیری شدند.

  نتایج و بحث: 

  نتایج نشان داد که در پارامترهای رشد کمترین و بیشترین مقدار وزن نهایی مولدین پس از تغذیه، درصد افزایش وزن بدن و ضریب رشد ویژه به ترتیب در گروه آزمایشی خون مرغ (06/3، 5/461، 086/0) و خون اسب (22/5، 2/857، 113/0) بوده است (p<0.05). بررسی پارامترهای تولیدمثلی نشان داده که کمترین و بیشترین مقدار وزن، قطر و طول پیله ها به ترتیب در گروه آزمایشی خون مرغ (205/0، 6/0 و 6/0و خون اسب (785/0، 16/1 و 5/1) بوده است (p<0.05). بررسی میزان پروتئین کل نیز نشان داده که در خون گاو و اسب تقریبا در محدوده مقدار استاندارد قرار دارد.

  نتیجه گیری

  براساس نتیجه این آزمایش و با توجه به پارامترهای مورد بررسی، خون اسب و گاو دارای بهترین عملکرد تولید مثلی بوده و خون گوسفند و مرغ به دلیل عدم تولد نوزاد از پیله های تولید شده، منابع غذایی مناسبی برای تکثیر و پرورش زالوی شرقی نمی باشند.

  کلیدواژگان: پارامترهای رشد، تفریخ پیله، منابع خونی
 • شیرین جمشیدی*، محمد حسن زاده صابر، مریم منصف شکری صفحات 40-48
  مقدمه

  تشخیص گونه تاسماهیان، عدم آمیختگی خاویار چندگونه در محصولات تهیه شده از خاویار تاسماهیان از چالش های بسیار مهم در تجارت قانونی و بین المللی این محصولات می باشد. یکی از روش های شناسایی خاویار اصل و برچسب گذاری صحیح محصولات خاویار، استفاده از بارکدها و به ویژه ردیابی با بارکد مولکولی می باشد.

  روش ها

  در این تحقیق برای بررسی نشانگرهای تشخیص گونه ای تاسماهیان دریای کاسپین از نمونه های بافت باله تاسماهی روسی، ایرانی، شیپ، استرلیاد، ازون برون و فیلماهی خالص دریای کاسپین، استرلیاد و تاسماهی سیبری و همچنین نمونه خاویار آنها استفاده شد. استخراج DNA از سه عدد دانه خاویار از هر گونه و بافت باله تاسماهی خالص انجام شد و دو نوع آغازگر بر اساس ژن های میتوکندریایی انتخاب شد.

  نتایج و بحث:

   نشانگر تاسماهیان با استفاده از روش PCR یک قطعه 138 نو کلئوتیدی را در تمامی گونه ها بر اساس ژن COI تکثیر کرد اما نشانگر گونه ای قطعاتی با اندازه های متفاوت بر اساس ژن D-loop را تکثیر کرد. این قطعات هم در خاویار و هم بافت باله تاسماهیان تکثیر شد. نتایج کلی نشان داد که تکثیر قطعات نشانگر تاسماهیان و نشانگر گونه ای در تاسماهیان خالص می تواند نشان دهنده خالص بودن گونه باشد.

  کلیدواژگان: خاویار، بارکد مولکولی، COI، D-Loop، ژن میتوکندریایی
 • بیتا دهقانی، فائزه یزدانی مقدم*، مسطوره دوستدار، سید احمدرضا هاشمی، احسان دامادی صفحات 49-59
  مقدمه
  مطالعه ماهیان در بوم سازگان های آبی از بسیاری جهات از جمله بوم شناسی، رفتارشناسی، حفاظت و مدیریت منابع آبی و بهره برداری از ذخایر و پرورش آن ها حایز اهمیت است. جنس Acanthopagrus شامل گونه هایی با اهمیت اقتصادی بالا است و چالش های بسیاری در رده بندی آن ها وجود دارد که دلیل آن، شباهت ریخت شناسی بسیار زیاد بین تعداد زیادی از گونه های این جنس می باشد.
  روش ها
  هدف این مطالعه بررسی تنوع ریخت شناسی 5 گونه از ماهیان جنس Acanthopagrus با استفاده از ریخت سنجی سنتی، سیستم شبکه ای تراس و ریخت سنجی هندسی در خلیج عمان و خلیج فارس است. در مطالعه حاضر، در ریخت سنجی سنتی 17صفت اندازشی و 10 صفت شمارشی اندازه گیری شد. در روش هندسی 17 نقطه لندمارک روی تصاویر قرار داده شد؛ سپس اختلافات ریختی بین گونه ها با آنالیز مولفه های اصلی (PCA) و آنالیز متغیر کانونی (CVA) بررسی شد.
  نتایج
  در رویکرد سنتی، با استفاده از صفات اندازشی جدایی گونه ی A. arabicus از دو گونه ی A. bifasciatus و A. catenula امکانپذیر می باشد؛ صفات شمارشی نسبت به صفات اندازشی برای جداسازی گونه ها از هم مناسب تر بوده و اکثر گونه ها از یکدیگر جدا می شوند. دو صفت تعداد فلس های روی خط جانبی و بالای خط جانبی بیشترین نقش را در جداسازی اعضای این جنس دارند. همچنین رویکرد شبکه ای تراس، گونه های catenula A. و bifasciatus A. را از سایر گونه ها جدا کرد. در روش هندسی جدایی دو گونه ی A .arabicus و A. sheim از یکدیگر امکان پذیر می باشد.
  کلیدواژگان: ریخت سنجی سنتی، ریخت سنجی هندسی، سیستم شبکه تراس، خلیج فارس و خلیج عمان
 • حمید درویش نیا*، امیر ارسلان کاویانی فرد صفحات 60-68
  شرایط نسبتا پایدار غارها مانند رطوبت و حداقل تغییرات دما، مکان مناسبی را برای تولیدمثل، کسب غذا و دوری از دمای شدید در برخی حیوانات، از جمله دوزیستان بی دم که غارزیان تصادفی محسوب می شوند، فراهم می کند. دوزیستان بی دم شکارچیان فرصت طلبی هستند که از منابع غذایی با فراوانی بیشتر در محیط اطرافشان تغذیه می کنند. در پژوهش حاضر به بررسی رژیم غذایی وزغ Bufotes sitibundus (Pallas, 1771) ساکن محیط غار پرداخته شد، و ضمن معرفی این گونه، گزینه های غذایی آن ها با نمونه های مشابه بیرون از محیط غار مورد مقایسه قرار گرفت. محتویات معده 37 نمونه وزغ به روش تخلیه محتویات معده جداسازی و مجموعا 469 گزینه غذایی تا حد راسته یا خانواده شناسایی شدند. بررسی محتویات معده نشان داد که هر دو گروه وزغ اغلب از بندپایان خشکی زی تغذیه می کنند. وزغ های بیرون از محیط غار رژیم غذایی متنوع تر و با فراوانی بیشتری را نسب به نمونه های ساکن غار دارا بودند که راسته بال غشائیان با 89/44 درصد و قاب بالان با 38/30 درصد دارای بیشترین فراوانی بودند. در نمونه های ساکن غار، قاب بالان با 45/48 درصد و بال غشاییان با 40/13 درصد دارای بیشترین فراوانی در بین گزینه های غذایی بودند. تنوع بیشتر گزینه های غذایی وزغ های بیرون غار نسبت به نمونه های ساکن غار انعکاسی از وضعیت بی مهرگان هر دو محیط است. تنوع و فراوانی کمتر گزینه های غذایی در محیط غار سبب به وجود آمدن رقابت غذایی شدیدتر در محیط منحصر به فرد و با منابع انرژی پایین غار است. همچنین وجود طعمه هایی با اندازه های مختلف در بین گزینه های غذایی، نشان دهنده ی یک تغذیه فرصت طلبانه می باشد.
  کلیدواژگان: بی مهرگان خشکی زی، دوزیست بی دم، غارزی تصادفی، قاب بال، گزینه های غذایی
 • معصومه زارع، سید ضیالدین میرحسینی*، سیده نفیسه حسنی، شاهرخ قوتی صفحات 69-85
  مقدمه

  چالش اصلی سلول ها سلول های زایای بدوی (PGC)، عدم تکثیر و خودنوزایی آن ها در محیط کشت است. یک روش برای القای پرتوانی سلول های PGC، دستکاری مسیرهای پیام رسانی درون سلولی ازجمله TGF-β است که استفاده از فاکتورهای رشد و کوچک مولکول ها یکی از روش های رسیدن به این هدف است.

  مواد و روش

  سلول های PGC گناد جوجه با غلظت 50000 سلول به ازای هر خانه در پلیت 24 خانه کوت شده با ماتریژل کشت و انکوبه شدند. گروه های آزمایشی شامل چهار گروه: کنترل (محیط پایه برای کشت PGCs)، تیمار با کوچک مولکول IDE1 (100 nM; Stemgent, USA, 04-0026)، تیمار با فاکتور رشد A Activin (25 ng/ml; R&D Systems, 338-AC) و تیمار با SB431542 (10 µM; Cayman Chemical, 13031) با سه تکرار از هر گروه بودند. به منظور بررسی میزان تکثیر سلولی، شمارش سلول های PGC در بازه های زمانی 7، 14 21 روز بعد از تیمار با هموسایتومتر انجام شد. فعالیت مسیر سیگنالینگ TGF/ẞ با بررسی بیان ژن های SMAD2، SMAD3 وLFTTY1 با روش qRT-PCR ارزیابی شد.

  نتایج

  تاثیر Activin A و IDE1 منجر به افزایش تکثیر سلول های PGCs به بیش از 4 برابر در مقایسه با گروه کنترل گردید و در مقابل گروه SB431542 منجر به کاهش تکثیر سلولی شد. گروه های آزمایشی Activin A و IDE1 قادر به حفظ زنده مانی و کشت سلول ها به مدت زمان 25 روز شدند، اما منجر به کشت طولانی مدت نگردید. همچنین نتایج بررسی فعالیت مسیر سیگنالینگ TGF/ẞ نشان داد که Activin A و IDE1 منجر به افزایش بیان ژن های Smad2، Smad3 و LFTTY1 در مقایسه با گروه های کنترل و SB431542شدند.

  کلیدواژگان: پرتوانی، خودنوزایی، سلول های زیای بدوی، Activin A، کوچک مولکول IDE1
 • لمیا وجودی مهربانی*، ایرج عزتمند، علی عبدل زاده فرد صفحات 86-101
  مقدمه

  تنش شوری یکی از مهم ترین تنش های غیرزیستی است که رشد گیاه را تحت تاثیر قرار می دهد. هدف از این مطالعه، بررسی تاثیر تنش کلریدسدیم (0، 75 و 150 میلی مولار) و محلول پاشی نانوذره های اکسیدتیتانیوم و اکسیدروی (0، 2 و 4 میلی گرم در لیتر) بر رشد و برخی صفات فیزیولوژیکی و بیوشیمیایی بابونه (Matricaria chamomilla) بود.

  روش ها

  تنش شوری در مرحله 3-4 برگی گیاه، در کشت هیدروپونیک اعمال شد و محلول پاشی با نانوذرات همزمان با اعمال تنش شوری انجام شد. 38 روز بعد از دومین محلول پاشی، گیاهان، برای مطالعه صفات مورد نظر برداشت شدند.

  نتایج و بحث: 

  بیشترین وزن خشک گل در تنش شوری صفر با محلول پاشی هر دو سطح نانوذره های اکسیدروی و تیتانیوم مشاهده شد. محلول پاشی هردو سطح نانوذر ه های اکسیدروی و تیتانیوم در تنش شوری صفر و محلول پاشی 4 میلی گرم در لیتر نانوذره اکسیدروی در تنش شوری 75 میلی مولار موجب افزایش محتوای کلروفیل a (20 تا 50 درصدی) شد. تنش شوری 150 میلی مولار موجب افزایش محتوای مالون دی آلدئید و پرولین شد. نتایج نشان داد که محلول پاشی با نانوذره ها موجب بهبود محتوای عناصر، کلروفیل، عملکرد و پروتئین گیاه در شرایط تنش صفر و 75 میلی مولار کلریدسدیم شد.

  کلیدواژگان: پرولین، کلروفیل، مالون دی آلدئید، محتوای عناصر
 • رسول کرمیانی*، امیر دهقانی صفحات 102-110
  آگاهی از پراکندگی و استقرار گونه ها امری بدیهی و بسیار مهم در حفاظت از آنها است. از 35 گونه ی سوسمار جنسDarevskia Arribas, 1997 (خانواده لاسرتیده) ده گونه در ایران پراکنده شده است. گونهD. raddei (Boettger, 1892) دارای سه زیر گونه D. r. chaldoranensis، D. r. raddei و D. r. vanensis است. Darevskia r. raddei در استان های اردبیل، آذربایجان شرقی و آذربایجان غربی پراکنش یافته است. در این مطالعه با استفاده از رویکرد بی نظمی بیشینه براساس متغیرهای اقلیمی، پتانسیل پراکنش، تعیین زیستگاه های مناسب و پیش بینی آنها از آخرین بین یخبندان، دوره هولوسن-میانی، عصر حاضر و آینده (2080) تحت سناریوهای نماینده خط سیر غلظت گازهای گلخانه ای (RCP 2.6 و RCP 8.5) برای سوسمار آذربایجانی D. r. raddei ارزیابی گردید. بارش گرم ترین سه ماه سال، میانگین دمای سردترین سه ماه سال و دمای فصلی مهمترین عوامل در شبیه سازی الگوی پراکنش D. r. raddei در آخرین بین یخبندان و دوره هولوسن-میانی بودند. میانگین دمای سردترین سه ماه سال، دمای فصلی، هم دمایی مهمترین عوامل شکل دهنده پراکنش آن در دوره معاصر بودند. برای آینده بارش گرم ترین سه ماه سال، بارش در سردترین سه ماه سال و هم دمایی مهمترین عوامل شکل دهنده پراکنش گونه بودند. به نظر می رسد با گذشت زمان، تغییرات اقلیمی عامل تخریب زیستگاه D. r. raddei بوده است، اگرچه نمی توان فعالیت های انسانی در تکه تکه شدن، تخریب و تغییر زیستگاه ها را نادیده گرفت.
  کلیدواژگان: پراکنش، سوسمار آذربایجانی، شرایط آب و هوا
 • حسین نورنیاه، رضا وکیلی*، سعید سبحانی راد، مهدی الهی ترشیزی صفحات 111-122
  مقدمه

  دسترسی محدود به آب یا وجود آلاینده ها در منبع، تاثیر قابل توجهی بر سلامت و بهره وری حیوانات دارد.

  مواد و روش ها

  تعداد 240 مرغ تخم گذار به طور کاملا تصادفی با 4 تیمار و 5 تکرار مورد آزمایش قرار گرفتند. تیمارهای آزمایشی شامل تیمار 1: مرغ ها با دسترسی آزاد به آب آشامیدنی، تیمار 2: مرغ ها با دسترسی آزاد به آب+غلظت کم مواد شیمیایی، تیمار 3: مرغ ها با دسترسی آزاد به آب آشامیدنی ب+ غلظت بالای مواد شیمیایی، تیمار 4: دسترسی به آب در هر شبانه روز + غلظت پایین مواد شیمیایی و محدودیت 50 درصدی در میانگین آب مصرفی روزانه، تیمار 5: دسترسی به آب در هر شبانه روز +غلظت بالای مواد شیمیایی و محدودیت 50 درصدی در میانگین آب مصرفی روزانه بودند.

  نتایج و بحث: 

  شاخص های عملکردبه طور معنی داری تحت تاثیر تاثیر تیمارها قرار گرفتند. وزن سفیده و پوسته تخم مرغ، وزن مخصوص، شاخص شکل و ضخامت پوسته تخم مرغ، کورتیکوسترون، آنزیم آسپارتات آمینوترانسفراز، فسفر، پتاسیم، سدیم، کلر و شاخص کلسیم خون و همچنین تعداد گلبول های سفید، تعداد گلبول های قرمز، هموگلوبین و هماتوکریت تحت تاثیر تیمارهای آزمایشی قرار نگرفتند.

  کلیدواژگان: آلاینده های شیمیایی، تخم مرغ، کیفیت آب، محدودیت، مرغ تخم گذار
|
 • Salman Asadi Pirzadeh, Mehdi Ebrahimi *, Mohamad Ebrahimzadeh Pages 7-16
  Today, antibiotic resistance of staphylococcal infection has become a major problem both in hospitals and in the community. The aim of this study is to investigate the expression level of norB gene in quinolone-resistant Staphylococcus aureus isolated from clinical samples in Qom city. Staphylococcus aureus isolates were obtained from different clinical samples by standard biochemical and culture methods. In the following, the presence of femA genes as a molecular diagnosis of Staphylococcus aureus, norB as a target gene and rpoD as a reference gene were investigated using Multiplex PCR technique. The pattern of antibiotic resistance was determined using the standard disk diffusion method and the minimum inhibitory concentration of the ciprofloxacin antibiotic of the isolated strains was determined by the microdilution method. The expression level of norB gene was determined using Real-Time PCR method. A total of 82 isolates were obtained from 240 clinical samples using standard biochimical and culture methods. Multiplex PCR technique had shown that genes femA, norB, rpoD are simultaneously present in 40 isolates (48/78%). Also, after analyzing the antibiotic pattern, 26 strains were resistant to ciprofloxacin. The results of the Real-Time PCR technique indicated an increase in norB gene expression among ciprofloxacin resistant strains. According to the results obtained, the norB efflux pump plays an essential role in creating resistance to ciprofloxacin, and investigating the presence of this gene can be important in suggesting a treatment model.
  Keywords: Staphylococcus Aureus, Efflux Pump, Gene Norb, Ciprofloxacin, Real-Time PCR
 • Mehrdad Babarabie, زارعی Zarei * Pages 17-29
  Polianthes tuberosa L. is one of the ornamental plants and is one of the important cut flowers in tropical and semi-tropical regions. Vitamins in small amounts are necessary for the normal growth and development of tissues in the plant. The existence of this group of materials for plant growth has been proven in tissue culture and some of them in greenhouse plants. For this purpose, in the present study, the effect of vitamins A, B, C and E on the morphological, physiological and biochemical traits of tuberosa flower was investigated. The vitamins used in this study included vitamin B,, C ,, E (alpha tocopherol) and A at three levels of 50, 100 and 150 mg/liter and during three stages ( 30, 40 and 50 days after planting) and were applied to the plants as a foliar spray. The results of comparing the average data showed that the highest length of inflorescence, diameter of flower and wet weight of shoot organ were related to the treatment of ascorbic acid (100 mg/liter). The highest amount of root length of bulbs and essential oil was obtained in the concentration of 50 mg/liter of ascorbic acid, and the highest amount of leaf protein and life expectancy was obtained in the concentration of 150 mg/liter of ascorbic acid. Also, the highest number of florets and reducing sugars were related to the concentration of 100 mg/liter of thiamine and the highest activity of ascorbate peroxidase enzyme was related to the concentration of 150 mg/liter of thiamine.
  Keywords: Ascorbic Acid, Growth, Polianthes Tuberosa L, Stem Length, Vitamins
 • Hossein Rahmani *, Driush Bozorgi, Sohrab Koohestan Eskandari, Khosrow Janikhalili Pages 30-39
  Introduction

  Among freshwater invertebrates, leeches are one of the main groups of the world's most widely distributed water resources communities, found in almost all types of freshwater habitats. The aim of this study was to investigate the effect of different blood treatments on the reproduction parameters of Caspian leeches, has been done with three repetitions in the year 2019.

  Methods

  In each replication, 10 progenitors were bred over a 5 month period, and once they were fed with blood treatments. At the end of the period, the number of cocoons and larvae were counted and the length, weight and diameter characteristics of the cocoons were measured.

  Results and discussion

  The results showed that in the growth parameters, including the final weight of the generators, the percentage of body weight gain and the specific growth coefficient in chicken (3.06، 461.5، 0.086) and horse (5.22، 857.2، 0.113) treatments were the lowest and highest, respectively (p<0.05). The results of the parameters of reproduction including weight, diameter and length of cocoons in different treatments showed that in chicken (0.205، 0.6، 0.6) and horse (0.785،1.16، 1.5) treatments were the lowest and highest values, respectively (p<0.05). The amount of protein that can be absorbed has also been shown to be almost standard in cow and horse blood.

  Conclusion

  Based on the results of this experiment and according to the studied parameters, horse and cow blood had the best performance and sheep and chicken treatments are not suitable for the reproduction of Caspian leeches.

  Keywords: Growth, Reproduction, Cocoon Opening, Blood Sources
 • Shirin Jamshidi *, Mohammad Hassanzadeh Saber, Maryam Monsef Shokri Pages 40-48
  Introduction

  Identifying the species of sturgeons, the non-mixing of multi-species caviar in products made from sturgeons' caviar is one of the most important challenges in the legal and international trade of this product. One of the ways to identify the original caviar and correctly label caviar products is the use of barcodes and especially molecular barcode tracking.

  Methods

  In this research, fin tissue samples of Russian and Persian sturgeon, Ship, Sterlet, stellate and Siberian sturgeon, as well as their caviar samples, were used to investigate species identification markers of Caspian Sea sturgeons. DNA extraction was performed from three caviar eggs of each species and pure sturgeons fin tissue, and two types of primers were selected based on mitochondrial genes.

  Results and discussion

  sturgeon's marker amplified a 138 new nucleotide fragment using PCR method in all species based on COI gene, but the species-specific marker amplified different sized fragments based on D-loop gene. These fragments were reproduced in both caviar and fin tissue of sturgeons. The overall results showed that the amplified fragment of the sturgeon's marker and the species-specific marker in pure sturgeons can indicate the pure fish species.

  Keywords: Caviar, Molecular Barcoding, COI, D-Loop, Mitochondrial Gene
 • Bita Dehghani, Yazdani Yazdani *, Mastooreh Doustdar, Seyed Ahmadreza Hashemi, Ehsan Damadi Pages 49-59
  Introduction
  The study of fish in aquatic ecosystems is important from many aspects, including ecology, behavior, protection, and management of water resources, exploitation of reserves, and their cultivation the genus Acanthopagrus includes species with high economic importance and many challenges in their classification. The reason for this is the morphological similarity between a large number of their species.
  Methods
  The purpose of this study is to investigate the morphological diversity of 5 species of Acanthopagrus fishes using traditional morphometry, truss system and geometric morphometry in the Gulf of Oman and the Persian Gulf. In the present study, in traditional morphometry17 morphometric charactris and 10 meristic charactris were measured . In the geometric method, 17 landmarks were placed on the images, and then morphological differences between species were subjected to principal component analysis (PCA) and canonical variate analysis (CVA).
  Results
  In the traditional approach,morphometric charactris show the separation of A. arabicus species from two species, A. bifasciatus and A. catenula, meristic charactris performed much better than quantitative charactris and separated most of the species from each other. The number of lateral line scales and the number of scales above the lateral line showed the greatest role in the separation of the members of this genus. Also, the truss approach separated A. catenula and A. bifasciatus species from other species. The geometric method shows the separation of two species, A. arabicus and A. sheim.
  Keywords: Geometric Morphometric, Persian Gulf, Gulf Of Oman, Traditional Morphometrics, Truss System
 • Hamid Darvishnia *, Amir Arsalan Kavyani Fard Pages 60-68
  The relatively stable conditions of caves, such as humidity and minimal variation of temperature, provide a suitable place to reproduce, exploit food, and avoid extreme temperatures in some animals, including anurans, which are considered trogloxenes or accidental cave dwellers. Anurans are opportunistic predators that feed upon numerous food resources that are more abundant in their environment. The diet of variable toads was investigated and compared between specimens collected inside and outside the caves. Using the stomach flushing technique, a total of 37 specimens of variable toads were flushed, and 469 food items were identified to order or family ranks. Examination of the stomach contents of toads demonstrated that the diet of two groups mainly consist of terrestrial insects. The toads outside the cave had a more variable and abundant diet than the specimens examined within the caves, with orders Hymenoptera (44.89%) and Coleoptera (30.38%) as the first and second highest rank of abundance. Coleoptera (48.45%) and Hymenoptera (13.40%) were the most abundant food items among specimens collected from the caves. Greater variety of food items of toads outside the caves compared to the toads within the caves is a reflection of invertebrate communities in both environments. The less diversity and abundance of food items in the cave habitat implies a more intense food competition in the cave's unique environment with low energy resources. The presence of different size preys among the food items also, indicates an opportunistic feeding in this toad.
  Keywords: Accidental Cave Dweller, Anuran Amphibian, Coleoptera, Food Items, Terrestrial Invertebrates
 • Masoumeh Zareh, Seyed Ziaedin Mirhoseini *, Seyedeh Nafiseh Hasani, Shahrokh Ghovvati Pages 69-85
  Introduction

  The main challenge of primordial germ cells (PGC) is their lack of proliferation and self-renewal in the culture medium. One method for inducing the pluripotency of PGC cells is to manipulate intracellular signaling pathways such as TGF-β, and the use of growth factors and small molecules is one of the ways to achieve this goal.

  Materials and methods

  Chicken gonadal PGC cells were cultured and incubated with a concentration of 50,000 cells per well in a 24-well plate coated with Matrigel. The experimental groups included four groups: control (basic medium for PGCs culture), treatment with small molecule IDE1 (100 nM; Stemgent, USA, 04-0026), treatment with growth factor A Activin (25 ng/ml; R&D Systems, 338-AC) and treatment with SB431542 (10 µM; Cayman Chemical, 13031) with three replicates from each group. In order to check the amount of cell proliferation, PGC cells were counted in time intervals of 7, 14, 21 days after the treatment with a hemocytometer. The activity of TGF/ẞ signaling pathway was evaluated by examining the expression of SMAD2, SMAD3 and LFTTY1 genes by qRT-PCR method.

  Results

  The effect of Activin A and IDE1 led to an increase in the proliferation of PGCs cells to more than 4 times compared to the control group, and in contrast to the SB431542 group, it led to a decrease in cell proliferation.

  Keywords: Pluripotency, Self-Renewal, Primitive Germ Cells, Activin A, Small Molecule IDE1
 • وجودی مهربانی Vojodi Mehrbani *, Iraj Ezzatmand, Ali Abdolzadehfard Pages 86-101
  Introduction

  Salinity stress is one of the most important abiotic stresses in the world that influence the plant growth and productivity. The aim of this study was to investigate the effects of salinity stress (0, 75 and 150 mM) and foliar application of nano TiO2 and ZnO (0, 2 and 4 mg L-1)on the growth and some physiological and biochemical traits of Matricaria chamomilla.

  Methods

  Salinity stress was applied in 3-4 leaf stage of plant under hydroponic conditions. The foliar spraying with nanoparticle was done simultaneously with the initiation of salinity stress. 38 days after second foliar treatment, the plants were harvested to study the desired traits.

  Results and discussion

  The highest flower dry weight was obtained in the NaCl0 × both concentrations of nano ZnO and TiO2. The highest concentration of chlorophyll a (20-50 %) was obtained in NaCl0 × both levels of ZnO and TiO2 nanoparticles and NaCl75mM × 4 mgL-1 nano ZnO. 150 mM salinity increased malondialdehyde and proline content in plant. The results showed that the foliar treatment of TiO2 and ZnO nanoparticles improved elemental content, yield and protein content of the plant under no-salinity, and 75 mM NaCl salinity conditions.

  Keywords: Chlorophyll, Elemental Content, Malondialdehyde, Proline
 • Rasoul Karamiani *, Amir Dehghani Pages 102-110
  The awareness of the distribution of species is very important in their conservation. Of 35 species lizards of the genus Darevskia Arribas, 1997 (Lacertidae), ten species are documented from Iran. The Azerbaijani lizard D. raddei (Boettger, 1892) include three recognized subspecies D. r. chaldoranensis, D. r. vanensis and D. r. raddei; Darevskia r. raddei is distributed in Ardabil, East Azerbaijan and West Azerbaijan Provinces. In the study, used the Maximum Entropy approach based on climatic variables, modeled the potential distribution areas and determined the suitable habitats in the Last Interglacial (LIG), and mid-Holocene (MH), the contemporary as well as predicated distribution in the future (2080) under the representative concentration pathway scenarios (RCP 2.6 and RCP 8.5) of greenhouse gas concentration levels for the subspecies. Precipitation of the warmest quarter of the year, mean temperature of the coldest quarter of the year and seasonal temperature were the most important factors in simulated the distribution pattern of the subspecies in the LIG and MH respectively. Mean temperature of the coldest quarter of the year, seasonal temperature, and isothermality variables constructed important contributions to the contemporary distribution it. Precipitation of the warmest quarter of the year, precipitation of the coldest quarter of the year and isothermality were the most important factors affecting species distribution for the future. It seems over time, climatic change has been responsible for destruction of habitats the subspecies, although human activity in the fragmentation, destruction and change of habitats cannot be ignored.
  Keywords: Distribution, Azerbaijan Lizard, Weather Conditions
 • Hossein Noornia, Reza Vakili *, Saeid Sobhanirad, Mahdi Elahi Pages 111-122
  Introduction

  Limited access to water or the presence of pollutants in the source has a significant effect on the health and productivity of animals.

  Materials and methods

  240 laying hens were tested completely randomly with 4 treatments and 5 repetitions. Experimental treatments include treatment 1: hens with free access to drinking water, treatment 2: hens with free access to water + low concentration of chemicals, treatment 3: hens with free access to drinking water + high concentration of chemicals, treatment 4: hens access to water every night + low concentration of chemicals and 50% limitation in average daily water consumption, treatment 5: hens access to water every night + high concentration of chemicals and 50% limitation in average daily water consumption.

  Results and discussion

  The performance indexes were significantly affected by the effect of the treatments. Egg white and shell weight, specific gravity, egg shell shape and thickness index, corticosterone, aspartate aminotransferase enzyme, phosphorus, potassium, sodium, chlorine and blood calcium index as well as the number of white blood cells, number of red blood cells, hemoglobin and hematocrit were not affected by experimental treatments.

  Keywords: Chemical Pollutants, Eggs, Laying Hens, Limitation, Water Quality