فهرست مطالب

نشریه روانشناسی اجتماعی
سال یازدهم شماره 70 (زمستان 1402)

 • تاریخ انتشار: 1403/02/22
 • تعداد عناوین: 6
|
 • صفات شخصیت، پیش بینی کننده نوع واکنش به جفا در روابط بین فردی
  علی پاکیزه *، صادق حکمتیان فرد صفحه 0

  تحقیق حاضر به منظور بررسی نقش صفات شخصیت در پیش بینی نوع واکنش به جفا در روابط بین فردی در دانشجویان اجرا گردید. جامعه ی آماری پژوهش حاضر که در قالب یک طرح همبستگی انجام گردید، شامل کلیه ی دانشجویان شاغل به تحصیل در دانشگاه خلیج فارس در سال تحصیلی 1402-1401 بودند. اعضای نمونه شامل 224 نفر دانشجو (96 پسر 128 دختر) می-باشند که با استفاده از روش نمونه گیری خوشه ای چند مرحله ای انتخاب شدند. مقیاس های استفاده شده در این تحقیق شامل پرسشنامه پنج عامل بزرگ شخصیت و پرسشنامه واکنش به جفا در روابط بین فردی بود. داده ها با استفاده از تحلیل رگرسیون گام به گام مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. یافته ها نشان داد که دو صفت سازگاری (01/0p<، 26/0 = β) و گشودگی به تجربه (01/0p<، 21/0 = β) پیش بینی کننده مستقیم واکنش بخشودگی هستند؛ واکنش انتقام جویی نیز به صورت مستقیم توسط صفت روان رنجوری پیش بینی شد (01/0p<، 0.44 = β)، ولی صفات سازگاری (01/0p<، 0.44-= β) و گشودگی به تجربه (01/0p<، 0.23-= β) پیش بینی کننده های معکوس این واکنش بودند. واکنش دوری گزینی نیز توسط صفات سازگاری (01/0p<، 0.43-= β)، و گشودگی به تجربه (01/0p<، 0.25-= β)، به صورت معکوس، ولی توسط صفت روان رنجوری (01/0p<، 0.19 = β) به صورت مستقیم پیش بینی شد. با توجه به نقش صفات شخصیتی در پیش بینی نوع واکنش ها در تعارضات بین فردی تمرکز و تقویت صفات شخصیتی تسهیل گر روابط بین فردی می تواند عامل پیشگیری موثری برای تنش های بین فردی باشد.

  کلیدواژگان: شخصیت، روابط بین فردی، جفا، واکنش
 • سمیه صباغی رنانی * صفحات 1-9

  دوره نوجوانی از حساس ترین و سرنوشت سازترین مراحل زندگی فرد و دوره ی گذر از کودکی به بلوغ وبزرگسالی است. نوجوانی دوره ای سرشار از تغییرات و چالش ها است، که با آگاهی افراد در این دوره می توان زمینه پیشرفت را ایجاد کرد و چالش ها را به فرصت بهینه برای پیشرفت تبدیل کرد. هدف از پژوهش حاضر بررسی نقش احساس تنهایی و درماندگی روان شناختی در پیش بینی رفتارهای آسیب به خود در دختران نوجوان فراری بود. این پژوهش به لحاظ روش توصیفی و از نوع همبستگی بود.جامعه آماری پژوهش دختران مراجعه کننده به اورژانس اجتماعی شهر اصفهان در نیمه نخست سال 1402بودندو تعداد95نفر به روش نمونه گیری هدفمندانتخاب شدند. ابزارهای پژوهش شامل پرسشنامه آسیب به خود (سانسون، و یدرمن و سانسو، 1998)، پرسشنامه احساس تنهایی اجتماعی عاطفی بزرگسالان (دیتوماسو، برانن و بست ،2004)که شامل 3زیر مقیاس (تنهایی خانوادگی،تنهایی رمانتیک ،تنهایی اجتماعی)،پرسشنامه درماندگی روانشناختی(لاویباند و لاویباند، 1995) که شامل 3زیر مقیاس (اضطراب ،افسردگی ،استرس) بود.

  یافته ها

  به منظور تجزیه و تحلیل داده ها از آزمون همبستگی پیرسون و رگرسیون همزمان استفاده شد. در این مطالعه میانگین سن شرکت کنند گان 95/15 و انحراف معیار 4/1 بود .یافته ها نشان دادکه احساس تنهایی و درماندگی روانشناختی با رفتارهای آسیب به خود رابطه مثبت و معنادار دارد(.(P<0/05 نتایج نشان داد که اختلالاتی روانی از جمله اضطراب ،افسردگی و استرس که در حال حاضر بسیار شایع شده است در نوجوان باعث رفتارهای خودجرحی و آسیب به خود شود از طرفی احساس تنهایی و مخصوصا تنهایی خانوادگی و اجتماعی می تواند باعث اقدام به رفتارهای خود آسیب رسان در نوجوانان باشد به طوری که نوجوانان پس از خودجرحی احساس آرامش می کنند .

  کلیدواژگان: رفتارهای آسیب به خود، فرار، درماندگی روان شناختی، احساس تنهایی
 • لیلا علیزاده * صفحات 11-22

  تنظیم هیجان از مهم ترین چالش های دوره نوجوانی است. پژوهش حاضر با هدف مقایسه ی کاهش اهمیت تاخیری، تکانشگری و سیستم های مغزی رفتاری در نوجوانان با و بدون علائم اختلال در تنظیم هیجان انجام گرفت. روش پژوهش توصیفی از نوع علی- مقایسه ای بود. جامعه آماری شامل تمامی دانش آموزان مقطع متوسطه دوم شهر کرمانشاه بود که بر اساس نقطه برش مقیاس اختلال در تنظیم هیجان (گراتز و رومر، 2004) و نرم افزار G*Power تعداد 176 نفر (هر گروه 88 نفر) به صورت تصادفی به عنوان حجم نمونه انتخاب گردید. از مقیاس انتخاب پولی (کیربی و همکاران، 1999)، فرم کوتاه مقیاس تکانشگری رفتار (سیدرزو همکاران، 2004) ، مقیاس سیستم فعال سازی رفتاری/ بازداری رفتاری (کارور و وایت، 1994) و مقیاس اختلال در تنظیم هیجان (گراتز و رومر،2004) جهت جمع آوری اطلاعات استفاده شد. داده ها به روش تحلیل واریانس چند متغیره با نرم افزار SPSS-25 تحلیل گردید. نتایج نشان داد که میانگین تکانشگری و سیستم مغزی رفتاری بین گروه دارای علائم اختلال در تنظیم هیجان و گروه عادی تفاوت معنی دار داشت (01/0>P). میانگین کاهش اهمیت تاخیری بین گروه دارای علائم اختلال در تنظیم هیجان و گروه عادی تفاوت معنی دار نداشت (05/0<P). لزوم توجه به اختلال در تنظیم هیجان به عنوان معیار مهم در ابعاد آموزشی و پیشگیرانه نوجوانان اهمیت دارد.
  نتایج نشان داد که میانگین تکانشگری و سیستم مغزی رفتاری بین گروه دارای علائم اختلال در تنظیم هیجان و گروه عادی تفاوت معنی دار داشت (01/0>P). میانگین کاهش اهمیت تاخیری بین گروه دارای علائم اختلال در تنظیم هیجان و گروه عادی تفاوت معنی دار نداشت (05/0<P). لزوم توجه به اختلال در تنظیم هیجان به عنوان معیار مهم در ابعاد آموزشی و پیشگیرانه نوجوانان اهمیت دارد

  کلیدواژگان: اختلال در تنظیم هیجان، تکانشگری، سیستم مغزی رفتاری، کاهش اهمیت تاخیری، نوجوانان
 • مریم کدخدایی*، محدثه سادات موسوی صفحات 24-35

  این پژوهش با هدف بررسی اثربخشی درمان مثبت نگر بر بهبودکیفیت زندگی زنان مبتلا بهPMSمراجعه کننده به مراکز بهداشتی درمانی شهراصفهان انجام شده است. PMSیا سندرم پیش از قاعدگی یکی از اختلالات شایع در سنین باروری است که حدود 7 تا 14 روز قبل از قاعدگی با طیفی از علائم جسمانی هم چون سردرد،حساسیت و تورم پستان ها، آکنه، دردهای عضلانی و اختلالات خواب و اشتها و علائم روان شناختی هم چون استرس،اضطراب وافسردگی بروز می کند و علائم آن اغلب پس از شروع خونریزی فروکش می کند. پژوهش کاربردی از نوع نیمه آزمایشی(با طرح پیش آزمون-پس آزمون) با گروه کنترل بود. جامعه آماری زنان مبتلا به PMS مراجعه کننده به مراکز بهداشتی درمانی در شهر اصفهان بودند. نمونه مورد بررسی30 نفر از زنان مراجعه کننده به مراکز بهداشتی درمانی بودندکه با توجه به ملاک های ورود به پژوهش انتخاب شدند و با گمارش تصادفی در دو گروه کنترل و آزمایش قرارگرفتند.شرکت کنندگان حاضر در گروه آزمایش در10جلسه 90 دقیقه ای در10 هفته تحت آموزش درمان مثبت نگر قرارگرفتند، اما شرکت کنندگان حاضر درگروه کنترل مداخله ای دریافت نکردند. جهت جمع آوری داده ها ازپرسشنامه غربالگری سندرم پیش از قاعدگی اشتاینر و همکاران (2003) و فرم کوتاه پرسشنامه کیفیت زندگی سازمان جهانی بهداشت استفاده گردید. تجزیه و تحلیل داده ها و بررسی فرضیه پژوهش با استفاده از نسخه 24 نرم افزار SPSS و از طریق آزمون آماری تحلیل کوواریانس صورت پذیرفت. نتایج پژوهش حاضر(P<0.05) نشان دادکه مداخلات بر گرفته از روان شناسی مثبت نگرمی تواند باعث بهبود کیفیت زندگی در زمان مواجهه با اختلالات ناشی از این سندرم شود. با توجه به یافته های پژوهش، چنین نتیجه گیری می شود که درمان مثبت نگر، نقش مهمی در بهبود و ارتقاءکیفیت زندگی زنان مبتلا به PMS ایفا می کند.

  کلیدواژگان: درمان مثبت نگر، سندرم پیش از قاعدگی، کیفیت زندگی.
 • عبدالله پیروزی * صفحات 37-48

  جوهره کلیدی در اجتماعات نوین؛ اندیشه حق مدنی تعیین سرنوشت برای شهروندان را به رسمیت می شناسد و به نوعی برگفتمان محدودیت قدرت حاکمان متمرکز می شود که تجلی این تحدید قدرت حاکمان، در گرو مشارکت شهروندان، خاصه جمعیت دانشجویان به عنوان مسئولان آتی اداره جامعه بوده است. پژوهش حاضر با هدف؛ آگاهی از رابطه ابعاد دین داری و مشارکت سیاسی در بین دانشجویان دانشگاه های چمران و آزاداسلامی اهواز انجام گرفته است. برای این هدف، از روش پیمایش و ابزار پرسشنامه استفاده شده و تعداد 390 نفر از دانشجویان دو دانشگاه اهواز به عنوان نمونه تحقیق، انتخاب و موردمطالعه قرار گرفتند. چهارچوب تئوریک پژوهش، بر محوریت اندیشه های هانتر و لنسکی قرار گرفته است. توزیع و داده های حاصل، براساس نرم افزار SPSS 23 مورد تحلیل واقع شد. یافته های پژوهش، گویای آن است که ارتباط معناداری میان ابعاد دین داری و مشارکت سیاسی دانشجویان هر دو دانشگاه و به ویژه در میان دانشجویان دختران بوده است.در این میان رابطه بعد پیامدی دین داری با مشارکت سیاسی (r= 0/42) دارای بیش ترین ضریب همبستگی و رابطه بین بعد مناسکی دین داری با مشارکت سیاسی، دارای کم ترین ضریب همبستگی (r= 0/21) بوده است. یافته های پژوهش، گویای آن است که ارتباط معناداری میان ابعاد دین داری و مشارکت سیاسی دانشجویان هر دو دانشگاه و به ویژه در میان دانشجویان دختران بوده است.در این میان رابطه بعد پیامدی دین داری با مشارکت سیاسی (r= 0/42) دارای بیش ترین ضریب همبستگی و رابطه بین بعد مناسکی دین داری با مشارکت سیاسی، دارای کم ترین ضریب همبستگی (r= 0/21) بوده است.

  کلیدواژگان: دین داری، ابعاد دین داری مشارکت سیاسی، رفتار انتخاباتی، همکاری سیاسی.
 • محمد شریفانی * صفحات 50-63

  سبک زندگی در واقع تمامی حالات زندگی انسان از بدو تولد تا مرگ را در بر می گیرد که بر اساس آن انسان دارای یک شیوه خاصی می باشد که یا برگرفته از یک مکتبی بوده یا بر جوامعی در طی زمانی این امر حادث شده است. سبک زندگی موارد زیادی از جمله خوراک، پوشاک، بهداشت، مسکن، آداب و رسوم، فرهنگ و روابط اجتماعی را در بر می گیرد و دارای سه نوع سبک زندگی تارک دنیایی، سبک زندگی غربی و سبک زندگی الهی است. سبک زندگی الهی بر گرفته از دین مبین اسلام بوده و بهترین سبکی است که نه راه افراط و نه تفریط بلکه اعتدال را طی می کند. اما متاسفانه شاهد گسترش سبک زندگی غربی در بین جوانان هستیم. این مساله توسط مقام معظم رهبری مورد دقت قرار گرفته است و ایشان پیامدهایی را مانند برانگیختن نزاع ها در میان مسلمانان، فعال سازی فعالیت های تبشیری (مسیحی سازی)، ایجاد درگیری و اختلاف میان جوانان در بیانات خود مطرح کردند و راهکارهایی از جمله تحبیب قلوب بین المللی، ضرورت کنترل افراطی گری و بیداری اسلامی را برای کاهش سبک زندگی غربی مطرح کرده اند که در این مقاله با روش توصیفی - تحلیلی و با ابزار کتابخانه ای به آن پرداخته شده است با این هدف که شناخت آسیب ها و فرصت هایی که از سبک زندگی بر نظام اجتماعی و سیاسی وارد می شود، شناسایی و تصمیمات و راهبردهای لازم در جهت آن طراحی شود. از یافته های مقاله این است که دنیای اسلام نیازمند بیداری است اما با دو مانع بزرگ روبرو می باشد: اولین مانع استعمارگرانی هستند که به آنها به عنوان بازار و ابزار نگاه می کنند و برای به انحراف کشیدن بیداری مسلمانان، تمام تلاش خود را انجام می دهند از جمله تقویت مسلمانان مرتجع، متعصب و عقب مانده در تمام نقاط و دوم، حاکمین مستبدی هستند که به عنوان کارگزاران استعمار عمل کرده و برای ماندگاری در قدرت از هرگونه عملی فرو گذار نکرده و ضمن نابودی و تخریب جامعه و مردم خود، تلاش می کنند تا چند صباحی بیشتر در مسند قدرت باشند.

  کلیدواژگان: سبک زندگی، سبک زندگی غربی، جوانان، بیانات رهبر معظم انقلاب.
|
 • Personality traits as the predictors of the type of reaction to interpersonal transgressions
  Ali Pakizeh*, Sadegh Hekmatiyan Fard Page 0

  The present study was conducted in order to investigate the predictive power of personality traits for reactions to interpersonal transgressions in university students. The statistical population of the current study, which was conducted in a correlational design, included all students studying at the Persian Gulf University in the academic year of 1402-1401. The sample members include 224 students (96 male and 128 female) who were selected using the multi-stage cluster sampling method. The scales used in this research included Five-factor Personality Questionnaire (McCrae and Costa) and The Transgression-Related Interpersonal Motivations Inventory—18-Item Version (TRIM–18). Data were analyzed using stepwise regression analysis. The findings showed that the two traits of agreeableness (β=0.26, P<0.01), and openness to experience (β=0.21, P<0.01) are direct predictors of the forgiveness reaction. Revenge reaction was directly predicted by trait neuroticism (β=0.44, P<0.01), but reversely predicted by agreeableness (β=0.44, P<0.01), and openness to experience (β=0.23, P<0.01). Avoidance reaction was also inversely predicted by agreeableness (β=0.43, P<0.01) and openness to experience (β=0.25, P<0.01), but it was directly predicted by the trait of neuroticism (β=0.19, P<0.01). Considering the role of personality traits in predicting the type of reactions in interpersonal conflicts, focusing on and strengthening the personality traits that facilitate interpersonal relationships can be an effective prevention factor for interpersonal transgressions.

  Keywords: Personality, Interpersonal Relations, Transgressions, Reaction
 • Somayeh Sabaghi Renani Pages 1-9

  The purpose of this study was to investigate the role of loneliness and psychological distress in predicting self-harm behaviors in adolescent girls with a history of running away from home. This research was a descriptive and correlational type of research. The statistical population of the current research was girls who referred to the social emergency of Isfahan city in the first half of 2023, and 92 people were selected by purposive sampling. The research tools include the self-harm questionnaire (Sanson, Yederman and Sanso, 1998), the emotional social loneliness questionnaire for adults (DiTomaso, Brannen and Best, 2004) which includes 3 subscales (family loneliness, romantic loneliness, social loneliness), psychological distress questionnaire. Psychological (Laviband and Laviband, 1995) which included 3 subscales (anxiety, depression, stress). In order to analyze the data, Pearson's correlation test and simultaneous regression were used. In this study, the average age of the participants was 15.95 and the standard deviation was 1.4. The findings showed that the feeling of loneliness and psychological distress has a positive and significant relationship with self-harm behaviors (P<0.05). The results showed that Mental disorders such as anxiety, depression, and stress, which are now very common, cause self-harm and self-harm behaviors in teenagers, and on the other hand, feelings of loneliness, especially family and social loneliness, can lead to self-harming behaviors in teenagers. So that teenagers feel calm after self-injury.

  Keywords: Psychological Distress, Runaway Girls, Self-Harm Behaviors, Loneliness
 • Leila Alizadeh * Pages 11-22

  Emotion regulation is one of the most important challenges of adolescence. the purpose of this study was to compare the delay discounting, impulsivity and brain/behavioral system in adolescents with and without symptoms of Emotion dysRegulation disorder. The descriptive research method was causal-comparative. The statistical population included all secondary high school students of Kermanshah city, based on the cut point of the emotion dysregulation scale (Gratz and Romer, 2004) and G*Power software, 176 people (88 people in each group) were randomly assigned to The title of the sample size was chosen. From the Monetary Choice scale (Kirby et al. 1999), Short form of Impulsive Behavior Scale (Cyders et al. 2004) the Behavioral inhibition system / Behavioral activation system scale (Carver & White, 1994) and the emotion dysregulation scale (Gratz and Romer, 2004) was used to collect information. The data were analyzed by multivariate analysis of variance with SPSS-25 software. the results showed that the average impulsivity and behavioral brain system between the group with symptoms of disorder in emotion dysregulation and normal group were significantly different ( p < 0.01 ) . There was no significant difference in the mean of delay discounting between the group with emotional dysregulation disorder symptoms and the normal group (P<0.05). attention to disorders in emotion regulation is important as an important criterion in adolescents educational and preventive aspects .The results showed that the average impulsivity and behavioral brain system between the group with symptoms of disorder in emotion dysregulation and normal group were significantly different ( p < 0.01 ) . There was no significant difference in the mean of delay discounting between the group with emotional dysregulation disorder symptoms and the normal group (P<0.05). attention to disorders in emotion regulation is important as an important criterion in adolescents educational and preventive aspects .

  Keywords: Emotion Dysregulation, Impulsivity, Brain, Behavioral System, Delay Discounting, Adolescence
 • Maryam Kadkhodaee*, Mohaddesseh Asadat Mousavi Pages 24-35

  This research was conducted with the aim of investigating the effectiveness of positive treatment on improving the quality of life of women suffering from PMS who refer to health centers in Isfahan. PMS or premenstrual syndrome is one of the most common disorders in reproductive age that occurs about 7 to 14 days before menstruation with a range of physical symptoms such as headache, breast sensitivity and swelling, acne, muscle pains and sleep and appetite disorders. Psychological symptoms such as stress, anxiety, and depression occur, and their symptoms often subside after the bleeding begins. Applied research was a semi-experimental type (with a pre-test-post-test design) with a control group. The statistical population was women with PMS referring to health centers in Isfahan city. The investigated sample was 30 women referring to health care centers, who were selected according to the criteria for entering the research and were randomly assigned to two control and experimental groups. The participants in the experimental group underwent 10 sessions of 90 minutes in 10 weeks. received positive treatment training, but the participants in the control group did not receive any intervention. To collect data, the premenstrual syndrome screening questionnaire of Steiner et al. (2003) and the short form of the World Health Organization quality of life questionnaire were used. Data analysis and investigation of the research hypothesis was done using SPSS software version 24 and through statistical tests and analysis of covariance. The results of the present study (P<0.05) showed that interventions based on positive psychology can improve the quality of life when faced with disorders caused by this syndrome. According to the findings of the research, it is concluded that positive treatment plays an important role in improving the quality of life of women with PMS.

  Keywords: Positive Treatment, Premenstrual Syndrome, Quality Of Life
 • Abdola Pirouzi * Pages 37-48

  The key essence in modern communities recognizes the idea of the civil right of self-determination for citizens and somehow focuses on the discussion of the limitation of the power of the rulers, whose manifestation depends on the participation of the citizens, especially the student population as the future officials of the society. The present study was conducted with the aim of recognizing the relationship between the dimensions of religiosity and political participation among the students of Chamran and Islamic Azad- universities of Ahvaz. For this purpose, survey method and questionnaire tool were used and 390 students at two Ahvaz universities were selected and studied as a research sample. The theoretical framework of the research is based on the thoughts of Hunter and Lensky. The distribution and the resulting data were analyzed based on SPSS 23 software. The findings of the research show that there is a significant relationship between the dimensions of religiosity and political participation of students in both universities, especially among female students. The highest correlation coefficient and the relationship between religious rituals and political participation had the lowest correlation coefficient (r=0.21).

  Keywords: Religiosity, Dimensions Of Religiosity, Political Participation, Electoral Behavior, Political Cooperation
 • Mohammad Sharifani * Pages 50-63

  In fact, the lifestyle includes all the states of human life from birth to death, based on which a person has a special way that is either derived from a school or has happened to societies over time. Lifestyle includes many things such as food, clothing, health, housing, customs, culture and social relations and has three types of worldly lifestyle, western lifestyle and divine lifestyle. The divine lifestyle is taken from the religion of Islam and it is the best style that does not go the way of extremes or exaggerations but of moderation. But unfortunately, we are witnessing the expansion of the western lifestyle among the youth. This issue has been carefully considered by the Supreme Leader, and he has proposed consequences such as provoking conflicts among Muslims, activating evangelistic activities (Christianization), creating conflicts and differences among young people in his statements, and solutions such as loving hearts. Internationally, they have raised the necessity of controlling extremism and Islamic awakening to reduce the western lifestyle, which has been addressed in this article with a descriptive-analytical method and with library tools, with the aim of recognizing the harms and opportunities that arise from the lifestyle. Life affects the social and political system, identify and design the necessary decisions and strategies for it. One of the findings of the article is that the Islamic world needs awakening, but it faces two big obstacles: the first obstacle is the colonialists who look at them as markets and tools and do their best to divert the awakening of Muslims. They give, among other things, the strengthening of reactionary, fanatical and backward Muslims in all places, and secondly, there are autocratic rulers who acted as agents of colonialism and did not refrain from any action to stay in power, and while destroying and destroying their society and people, they tried They will be in power for a few more days.

  Keywords: Lifestyle, Western Lifestyle, Youth, Statements Of Supreme Leader Of The Revolution