فهرست مطالب

فصلنامه مطالعات جامعه شناختی شهری
پیاپی 50 (بهار 1403)

 • تاریخ انتشار: 1403/03/19
 • تعداد عناوین: 7
|
 • امان الله جمشیدی، کمال جوانمرد *، مهرداد نوابخش صفحه 1

  پژوهش حاضر با هدف ارائه الگو پارادایمی ساماندهی حاشیه شهر کرمان انجام شد. تحقیق حاضر از لحاظ هدف، کاربردی از لحاظ روش کیفی از نوع گراندد تئوری (اشتراوس وکوربین) است. جامعه هدف در این مطالعه مسئولان ساماندهی حاشیه شهر کرمان بود که با حجم نمونه 18 نفر اشباع مفهومی حاصل شد. روش نمونه گیری هدفمند و ابزار تحقیق در این پژوهش مصاحبه نیمه ساختاریافته است. پایائی با روش توافق درون موضوعی 78/0 به دست آمد و روائی صوری متن مصاحبه توسط خبرگان تایید شد. یافته های به دست آمده شامل 56 مقوله در کدگذاری باز و 45 مقوله کدگذاری محوری و 5 مقوله کدگذاری گزینشی است. نتایج نشان داد که شیوه ساماندهی حاشیه شهر در حال حاضر شامل تخریب؛ تخلیه؛ بهسازی (کندومحدود به اقدامات ناکافی) اجرا شده است؛ ولی این اقدامات نتوانسته کارساز باشد. راهبردهای ساماندهی حاشیه شهر که توسط خبرگان پیشنهاد داده شد شامل اجرای طرح کمربند سبز شهر کرمان؛ از بین رفتن تعارض منافع ارگان ها؛ بهسازی همراه با توانمندسازی و مشارکت افراد حاشیه؛ استفاده از کارشناسان در اجرای طرح ها؛ مشخص شدن قوانین ساماندهی و لازم اجرا شدن آن ها؛ قرار دادن ملک به شرط تملک است.

  کلیدواژگان: ساماندهی حاشیه شهر، حاشیه نشینی، کمربند سبز، تعارض منافع.
 • امین یوسفوند، محمود مشفق *، میثم موسائی، سعید معدنی صفحه 2

  یکی از عوامل موثر بر زندگی مصرفی افراد جامعه، ارزش ها است که به مثابه پدیده ای اجتماعی، نقش اساسی در شکل گیری، کنترل و پیش بینی کنش ها و گرایش های افراد جامعه دارد و عنصری محوری در ساختار فرهنگی جوامع به شمار می روند؛ لذا هدف اصلی پژوهش حاضر تبیین نقش کنش اقتصادی و ارزش های موثر بر الگوی رفتار مصرفی است که با سه مولفه مصرف ارتباطی، مصرف انفعالی و مصرف ابداعی سنجش شده است. این پژوهش با روش پیمایشی بر روی 370 نفر از شهروندان شهر اصفهان اجرا شد که با روش نمونه گیری خوشه ای و بر مبنای مناطق 15 گانه اصفهان انتخاب شده بودند. نتایج نشان داد که کنش اقتصادی و تقویت خود تاثیر مستقیم، و تمایل به تغییر و محافظه کاری تاثیر غیرمستقیم بر الگوی رفتار مصرفی دارند. به طورکلی نتایج پژوهش بیانگر آن است که شهروندان اصفهانی بیشتر مصرف گرا هستند و مصرف آنان بیشتر انفعالی و در مرحله بعدی ابداعی بوده است؛ لذا الگوی رفتار مصرفی، یک مسئله چندوجهی است که ابعاد فردی، اجتماعی و اقتصادی را به طور همزمان در برمی گیرد که وجه فردی و اقتصادی آن بیشتر در نمونه مورد مطالعه، نمود داشته است. در پایان پیشنهادهایی برای سیاست گذاری در این زمینه در سطح خرد و کلان ارائه شده است.

  کلیدواژگان: الگوی رفتار مصرفی (ارتباطی، ابداعی و انفعالی)، کنش اقتصادی (کارکردی، احساسی، اجتماعی و کیفیتی)، ارزش ها (تمایل به تغییر، تقویت خود و محافظه کاری)
 • فرشاد فلاحتی، رسول حیدری سورشجانی*، محمد گنجی صفحه 3

  امروزه مبحث هویت شهری و محله ای از مسائل مهم شهرها است. کم توجهی به مولفه های هویتی شهرها در شرایط کنونی باعث عدم مشارکت شهروندان در فعالیت های اجتماعی و پایین بودن احساس تعلق مکانی شده است و از نتایج این امر، موجب تضعیف بسیاری از رفتارهای شهروندان است. در این بین، کیفیت ویژگی های کالبد شهر بر زیست ساکنان تاثیر دارد. در این راستا پژوهش حاضر در پی بررسی تطبیقی نقش میانجی هویت شهری و هویت محله در تاثیر کالبد شهری بر فرهنگ شهروندی در شهرهای کاشان و یاسوج می باشد. روش تحقیق توصیفی تحلیلی و اطلاعات با استفاده از ابزار پرسشنامه گردآوری شد. حجم نمونه با محاسبه فرمول کوکران 384 پرسشنامه و به تناسب جمعیت جامعه آماری، برای شهر کاشان 266نفر و شهر یاسوج 118نفر توزیع گردید. نتایج نشان داد که در میان شاخص های کالبد شهری عامل (مبلمان، معابر و خوانایی شهر) در شهر کاشان با وزن 93/0 و عامل حمل ونقل شهری در شهر یاسوج با وزن 81/0 و در بین شاخص های فرهنگ شهروندی به صورت مشترک عامل مسئولیت پذیری اجتماعی در شهر کاشان با وزن 81/0 و در شهر یاسوج با وزن 79/0 بیشترین بارهای عاملی به خود اختصاص داده اند. همچنین بین کالبد شهری و فرهنگ شهروندی در شهر کاشان 33/0 و در شهر یاسوج 21/0 رابطه معناداری وجود دارد. در همین رابطه متغیر هویت شهری با میانجی گر کامل و متغیر هویت محله با میانجی گر جزئی در شهرهای کاشان و یاسوج را توانسته اند نقش ایفا نمایند.

  کلیدواژگان: فرهنگ شهروندی، مسئولیت پذیری اجتماعی، مشارکت اجتماعی، هویت شهری، هویت محله.
 • اصغر میرفردی *، درنا سلامتیان صفحه 4

  مجموعه ای از مسائل محیط زیستی به ویژه در کلان شهرها ضرورت پرداختن به موضوع های محیط زیستی را ضروری می سازد. هدف از انجام این پژوهش، بررسی رفتار محیط زیستی ساکنان 18 سال به بالای کلانشهر شیراز و ارتباط آن با متغیرهای سرمایه اجتماعی و ابعاد آن، جنسیت و سن بود. از روش پژوهش پیمایشی و ابزار پرسشنامه ساختمند جهت گردآوری داده ها استفاده شده است. نمونه مورد مطالعه، 1045 نفر از ساکنان شهر شیراز بودند که با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی از نوع خوشه ای چندمرحله ای انتخاب شدند. برای ارزیابی اعتبار پرسشنامه از تحلیل عاملی و برای تعیین پایایی آن، از هماهنگی درونی ابزار به روش آلفای کرونباخ استفاده شد. نتایج پژوهش نشان داد با توجه به مقدار ضریب همبستگی (246/0) در سطح معناداری 99 درصد بین رفتار محیط زیستی و سرمایه اجتماعی ساکنان کلانشهر شیراز و رفتار محیط زیستی آن ها رابطه مثبت و معناداری در سطح 99 درصد وجود دارد. ابعاد سرمایه اجتماعی (انسجام اجتماعی، هنجارمندی، اعتماد اجتماعی، مشارکت اجتماعی و تعامل اجتماعی) نیز ارتباط مثبت و معناداری با رفتار محیط زیستی داشتند؛ اما بین اعتماد بین شخصی و رفتار محیط زیستی ارتباط معناداری مشاهده نشد. سن ارتباط مثبت و معناداری در سطح 99 درصد با رفتار محیط زیستی نشان داد. بین رفتار محیط زیستی پاسخگویان با توجه به جنسیت آن ها تفاوت معناداری در سطح 95 درصد وجود داشت. پژوهش نشان داد که زنان رفتار محیط زیستی مسئولانه تری دارند. تدوین و اجرای سیاست های تقویت کننده سرمایه اجتماعی برای پیگیری منافع جمعی همچون محیط زیست، ضرورت انکارناپذیر است.

  کلیدواژگان: رفتار محیط زیستی، سرمایه اجتماعی، محیط زیست، شیراز.
 • رستم صابری فر * صفحه 5

  در حوزه شهروندی زیست محیطی، هر شهروند بایستی وظایف و مسئولیت های خود را پذیرا باشد. بی توجهی به این امر، نمونه روشنی از ناهنجاری اجتماعی است. یکی از مسئولیت های اساسی شهروندان، تفکیک و تحویل به موقع زباله ها است. چرا که اگر شهروندان به این وظیفه خود عمل نکنند، مشکلات زیست محیطی و اجتماعی فراوانی ایجاد خواهدشد که یکی از مهمترین آنها، آلودگی محیط و حضور زباله گردها در سطح شهر می باشد. برای بررسی وضعیت شهروندی زیست محیطی، در حوزه مشارکت در مدیریت پسماندهای شهری بر اساس معیار میزان تفکیک زباله در شهر مشهد، این تحقیق به شیوه توصیفی و تحلیلی و در قالب رویکرد تلفیقی ارزش، باور و هنجار استرن به انجام رسید. برای گردآوری داده ها از پرسشنامه تهیه شده توسط محقق بهره برداری به عمل آمد. جامعه آماری ساکنین شهر مشهد(3 میلیون و 600 هزار نفر) بودند. بر این اساس، حجم نمونه آماری 385 نفر برآورد شد. نتایج تحقیق نشان داد که شهروندی زیست محیطی در این شهر حداقل بر اساس معیار تفکیک زباله و تحویل به موقع آن، شکل نگرفته و این عامل با متغیرهایی چون نگرش منفی نسبت به زباله، اعتقاد به برتری انسان، ضعف آگاهی و شناخت، نظارت های جمعی اندک، مسئولیت گریزی، خودخواهی، منش فردی نامناسب، مسکن ویلایی، دسترسی نامناسب به امکانات و زیرساختهای شهری و حاشیه نشینی، رابطه معناداری دارد. تحلیل نهایی نشان داد که متغیرهای وارد شده به مدل، تقریبا نیمی از تغییرات متغیر وابسته را تبیین می کنند.

  کلیدواژگان: شهروندی زیست محیطی، تفکیک از مبدا، نظم اجتماعی، زباله گردی، شهر مشهد
 • ابوالفضل پورگنجی*، منوچهر علی نژاد صفحه 6

  اعتماد اجتماعی یکی از بنیادی ترین عناصر استحکام و همبستگی جوامع است. این مسئله در بین دانش آموزان که نسل های آتی هر جامعه ای هستند، از اهمیت بیشتری برخوردار است. یکی از عواملی که با توجه به نظام فرهنگی-ارزشی حاکم بر جامعه ایرانی نقشی پررنگ در اعتماد اجتماعی دانش آموزان دارد، دین داری است. بر این اساس، پژوهش حاضر به بررسی تاثیر دین داری بر اعتماد اجتماعی دانش آموزان پرداخت. روش تحقیق از نوع پیمایش بود. جامعه آماری، دانش آموزان مقطع متوسطه دوم شهر مهریز بودند که تعداد 250 نفر از آن ها با استفاده از شیوه نمونه گیری طبقه ای متناسب حجم انتخاب و مورد مطالعه قرار گرفتند. ابزار گردآوری داده های پژوهش پرسشنامه بود. یافته های پژوهش نشان داد که سطح اعتماد اجتماعی دانش آموزان بالاتر از حد متوسط است. اعتماد اجتماعی در بین دانش آموزان پسر به طور معناداری بالاتر از دانش آموز دختر است. برآورد رگرسیون خطی بیانگر این است که اثر متغیر دین داری بر اعتماد اجتماعی دانش آموزان برابر با مقدار (40/0 = Beta) و به لحاظ آماری معنادار است. با این حال، تفاوت معناداری بین دانش آموزان پسر و دختر به لحاظ میزان اثر متغیر دین داری بر اعتماد اجتماعی وجود ندارد. به عبارت دیگر، متغیر جنس اثر متغیر دین داری بر اعتماد اجتماعی را تعدیل نمی کند.

  کلیدواژگان: اعتماد اجتماعی، دین داری، دانش آموز، مدرسه، مهریز
 • مرتضی کشاورزی ولدانی * صفحه 7

  امروزه شهروندی به منزلتی اساسی برای حیات سیاسی و اجتماعی جوامع تبدیل شده و حقوق شهری به عنوان مجموعه حقوق و امتیازات شهروندان که وظیفه تامین آن ها بر عهده دولت و مدیریت شهری است، نقش محوری در تحقق شهروندی و شکوفایی استعدادها، توانایی ها، باورها و نگرش های شهروندان دارد. با توجه به اهمیت و نقش حقوق شهری در تحقق شهروندی و ارتقاء توانایی، نگرش و شایستگی شهروندان، هدف از پژوهش حاضر بررسی چگونگی نقش و تاثیر حقوق شهری بر شکل گیری سرمایه روانشناختی مثبت گرایی در شهر قائن است. روش تحقیق در پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی و از نظر ماهیت توصیفی-تحلیلی و همبستگی بوده که در راستای تجزیه وتحلیل اطلاعات از آزمون میانگین عددی و پیرسون در نرم افزار SPSS استفاده شده است. جامعه آماری تحقیق نیز شامل شهروندان قائن (19 تا 65 سال) است که بر اساس روش کوکران 384 نفر به عنوان حجم نمونه تعیین شده است و دسترسی به آنها بر اساس الگوی تصادفی ساده است. همچنین روایی و اعتبار متغیرها بر اساس مطالعات اسنادی و مصاحبه با اساتید دانشگاهی مورد تایید قرار گرفته است. یافته های تحقیق نشان می دهد که در ابعاد چهارگانه حقوق شهری یعنی حقوق اجتماعی، سیاسی، مدنی و فرهنگی، تنها بعد حقوق سیاسی و در بین ابعاد سرمایه روانشناختی مثبت گرایی یعنی خودکارآمدی، امیدواری، خوش بینی و تاب آوری، تنها بعد خودکارآمدی دارای وضعیت مطلوبی در شهر قائن می باشند. همچنین نتایج نشان می دهد بین متغیرهای حقوق شهری و سرمایه روانشناختی مثبت گرایی در سطح اطمینان 95 درصد و با ضریب پیرسون 694/0 رابطه معناداری وجود دارد. در بین ابعاد حقوق شهری نیز بیشترین اثرگذاری بر شکل گیری سرمایه روانشناختی مثبت گرایی مربوط به حقوق اجتماعی و حقوق مدنی بوده است.

  کلیدواژگان: شهروندی، حقوق شهری، سرمایه روانشناختی مثبت گرایی، قائن.
|
 • Amin Yousefvand, Mahmud Moshfegh *, Saeid Maadani, Meysam Mousaei Page 2

  The main purpose of this study is to explain economical actions and values role and effects on consumption behavior pattern that is evaluated through three types of consumption, including: communicational consumption, passive consumption, and innovative consumption. The research has been conducted on 370 people who were chosen through cluster sampling based on 15 districts of Isfahan using survey method. Results indicate that economical action and self reinforcement factors directly effect on consumption pattern behaviors and conversion tendency and conservation factors have indirect effect on consumption behavior pattern. Generally the results show that case study population is consumerist and their consumption has mostly been passive and then innovative in next phase. Therefore, consumption behavior pattern is a multi_dimentional issue that consists of individual, social and economical dimensions simultaneously while its individual and economical dimensions have been appeared more in case study sample. In the end some suggestions were presented in micro and macro level for policy making in this field.

  Keywords: Values, Consumption Behavior Patterns, Economical Action
 • Farshad Falahaty, Rasol Heidary Soreshjani *, Mohammad Ganji Page 3

  Nowadays, the issue of urban and neighborhood identity is one of the important issues of cities. Lack of attention to the identity components of the cities in the current situation has caused citizens' lack of participation in social activities and a low sense of place belonging. And as a result of this,. Meanwhile, the quality of the features of the city's body has an effect on the life of the residents. In this regard, the present research is following a comparative study of the mediating role of urban identity and neighborhood identity in the influence of the urban body on the culture of citizenship in the cities of Kashan and Yasouj. Descriptive-analytical research method and information was collected using questionnaire tool. The sample size was distributed to 266 people in Kashan city and 118 people in Yasuj city by calculating the Cochran formula and according to the population of the statistical population. The results showed that among the indicators of the urban body, the factor (furniture, roads and city legibility) in Kashan city with a weight of 0.93 and the urban transportation factor in Yasouj city with a weight of 0.81, and among the indicators of citizenship culture, the factor of social responsibility In the city of Kashan with a weight of 0.81 and in the city of Yasuj with a weight of 0.79, they have the highest factor loads.

  Keywords: Citizenship Culture, Social Responsibility, Social Participation, Urban Identity, Neighborhood Identity
 • Asghar Mirfardi *, Dorna Salamatian Page 4

  A series of environmental issues, especially in metropolis, make it necessary to Consider environmental issues. This study aimed to investigate the environmental behavior of residents aged 18 and older in Shiraz and its relationship with social capital and gender. Using the survey method, a structured questionnaire used for data collection. The study sample was 1045 residents of Shiraz that selected using a multi-stage cluster random sampling method. The factor analysis and Cronbach's alpha used to evaluate the validity and reliability of the questionnaire, respectively. The results of the research showed that according to the coefficient of correlation (0.246) at the 99% significance level, there is a positive and significant relationship between the environmental behavior and social capital of the residents of Shiraz metropolis and their environmental behavior at the 99% level. Dimensions of social capital (social cohesion, normality, social trust, social participation and social interaction) also had a positive and significant relationship with environmental behavior. There was no significant relationship between interpersonal trust and social capital. Age also showed a positive and significant relationship with environmental behavior (p. value = 0.000). There was a significant difference at the level of 95% in the environmental citizenship of men and women. women had a stronger responsible environmental behavior. Developing and implementing policies that strengthen social capital to pursue collective interests such as the environment is an undeniable necessity.

  Keywords: Environmental Behavior, Social Capital, Environment, Shiraz
 • Rostam Saberifar * Page 5

  In the field of environmental citizenship, every citizen must accept his duties and responsibilities. One of the basic responsibilities of citizens is to separate and deliver garbage on time. Because if the citizens do not fulfill their duty, many environmental and social problems will be created, one of the most important of them is environmental pollution and the presence of garbage collectors in the city. This research was done in a descriptive and analytical way and in the form of an integrated approach of value, belief and Stern's norm. Its purpose was to determine the status of environmental citizenship in the field of participation in urban waste management based on the criteria of waste segregation in Mashhad city. To collect data, a questionnaire prepared by the researcher was used. The statistical population was the residents of Mashhad. Based on this, the statistical sample size was estimated to be 385 people. The results of the research showed that environmental citizenship in this city was not formed at least based on the criterion of waste segregation and its timely delivery. Therefore, non-participation in waste separation is related to various factors, some of which include: Negative attitude towards waste, belief in human superiority, weak knowledge and understanding, little collective supervision, avoidance of responsibility, selfishness, inappropriate personal behavior, villa housing, inappropriate access to urban facilities and infrastructure and marginalization. The final analysis showed that the variables included in the model explain almost half of the changes in the dependent variable.

  Keywords: Environmental Citizenship, Separation From Origin, Social Order, Garbage Collection, Mashhad City
 • Aboulfazl Pourganji *, Manouchehr Alinejad Page 6

  Social trust is one of the most fundamental elements of the strength and solidarity of societies. This issue is more important among students who are the future generations of any society. One of the factors that, according to the cultural-value system ruling Iranian society, has a strong role in the social confidence of students, is religiosity. Based on this, the present research examined the effect of religiosity on students' social trust. The research method was survey type. The statistical population was the secondary school students of Mehriz city, 250 of whom were selected and studied using stratified sampling method. The tool for collecting research data was a questionnaire. The findings of the research showed that the level of social trust of students is higher than average. Social trust among male students is significantly higher than female students. The linear regression estimate shows that the effect of religiosity variable on students' social trust is equal to (Beta = 0.40) and statistically significant. However, there is no significant difference between male and female students in terms of the effect of the religiosity variable on social trust. In other words, gender variable does not moderate the effect of religiosity variable on social trust.

  Keywords: Social Trust, Religiosity, Student, School, Mehriz
 • Morteza Keshavarzi Valdani * Page 7

  Nowadays, citizenship has become an essential status for the political and social life of societies and urban rights, as a set of rights and privileges of citizens, which are the responsibility of the government and city management, play a central role in the realization of citizenship and the flourishing of citizens' talents, abilities, beliefs and attitudes. Considering the importance and role of urban rights in the realization of citizenship and improving the ability, attitude and competence of citizens, the purpose of this research is to investigate the role and influence of urban rights on the formation of the psychological capital of positivism in Qaen city. The research method in the present study is applied in terms of purpose and in terms of descriptive-analytical and correlational nature, in order to analyze the data, were used numerical mean and Pearson's test in SPSS software. The statistical population of the research also includes the citizens of Qaen (19 to 65 years old), which was determined as a sample size of 384 people based on Cochran's method and access to them is based on a simple random pattern. Also, validity and reliability of variables have been confirmed based on documentary studies and interviews with university professors. The findings of the research show that in the four dimensions of urban rights, i.e. social, political, civil and cultural rights, only the dimension of political rights and among the dimensions of psychological capital of positivity, i.e. self-efficacy, hope, optimism and resilience, only the dimension of self-efficacy has a favorable situation in Qaen city. Also, the results show that there is a significant relationship between the urban rights variables and the psychological capital of positivism at the 95% confidence level and with the Pearson coefficient of 0.694. Among the aspects of urban rights, social rights and civil rights have had the greatest effect on the formation of psychological capital of positivism.

  Keywords: Citizenship, Urban Rights, Psychological Capital Of Positivism, Qaen