فهرست مطالب

نشریه مدیریت و چشم انداز آموزش
سال ششم شماره 1 (پیاپی 19، بهار 1403)

 • تاریخ انتشار: 1403/03/27
 • تعداد عناوین: 15
|
 • سید علیرضا میرجعفری، عبدالخالق غلامی انارستان*، کرم الله دانشفرد صفحات 1-16

  هدف این تحقیق بررسی عوامل موثر در مدل تعهد بالای سازمانی در سازمانهای دولتی متولی امور آموزشی و فرهنگی می باشد. تحقیق حاضر به لحاظ هدف، کاربردی و از نظر روش اجرای پژوهش, پیمایشی و از نوع همبستگی؛ و به طور مشخص مبتنی بر مدل یابی معادلات ساختاری می باشد. جامعه آماری پژوهش شامل مدیران و کارشناسان سازمان های دولتی متولی امور آموزشی و فرهنگی می باشد که به تعداد 396 نفر از شهر تهران، در نظر گرفته شد و با استفاده از روش تعیین حجم نمونه از فرمول کوکران 195 نفر به عنوان نمونه انتخاب شدند. ابزار گردآوری در تحقیق حاضر پرسشنامه ساخته محقق می باشد. جهت تایید مدل نهایی پژوهش، تحلیل عاملی تاییدی انجام گرفت. برای تجزیه و تحلیل داده ها از نرم افزار SPSS؛ و به منظور طراحی مدل نهایی پژوهش از نرم افزار AMOS استفاده شد. یافته های پژوهش نشان داد که مولفه های گزینش و استخدام، آموزش، جبران خدمت، شرایط شغلی و وجدان کاری در مدل نهایی ارزشیابی سازنده گرایی تاثیرگذار بوده و نشان از برازش مناسب مدل پیشنهادی می‎باشد.

  کلیدواژگان: تعهد سازمانی، ادارات دولتی، امور آموزشی و فرهنگی، تعهد بالای سازمانی
 • علی اولادحمزه زاده، معصومه اولادیان*، محمود صفری صفحات 17-38

  هدف پژوهش حاضر طراحی مدل آموزشی مبتنی بر توسعه هویت با رویکرد ایرانی- اسلامی دانش آموزان مقطع ابتدایی می باشد. روش پژوهش با توجه به هدف آن، کاربردی و از حیث شیوه اجرا، آمیخته (کیفی-کمی) می باشد. جامعه آماری در بخش کیفی شامل 20 نفر از خبرگان جامعه علمی دانشگاهی و متخصصان بررسی عملکرد دانش آموزان و جامعه آماری بخش کمی شامل 217 نفر از مدیران، معاونین، معلمان و کارکنان مدارس مقطع ابتدایی منطقه پنج شهر تهران می باشد. گرد آوری داده ها در بخش کیفی با استفاده از مصاحبه های نیمه ساختاریافته از اعضای جامعه آماری و با روش نمونه گیری هدفمند از طریق رویکرد گلوله برفی و گرد آوری داده ها در بخش کمی طی پرسشنامه محقق ساخته از بین اعضای جامعه آماری که با روش نمونه گیری تصادفی انتخاب شده بودند، صورت گرفت. در تجزیه وتحلیل داده های بخش کیفی از کدگذاری باز و محوری و انتخابی و از نرم افزار MAXQDA2020 و در بخش کمی از نرم افزار SPSS 16 و Smart PLS استفاده شد و همچنین در تحلیل استنباطی به روش تحلیل عاملی، به تجزیه و تحلیل داده ها پرداخته شد. عوامل شناسایی شده در قالب 9 بعد و 61 مولفه استخراج شد. ابعاد مدل آموزشی مبتنی بر توسعه هویت با رویکرد ایرانی - اسلامی دانش آموزان شامل اهداف و محتوای آموزشی، روش های یاددهی و یادگیری آموزشی، مربیان و معلمان، عوامل فرهنگی، عوامل اجتماعی، عوامل روانی، رسانه ها، عوامل تربیتی و عوامل خانوادگی می باشد. بر اساس نتایج تحلیل کمی، تمامی ابعاد و مولفه های مدل دارای اعتبار بودند و مدل از برازش مناسب برخوردار است

  کلیدواژگان: مدل آموزشی، توسعه هویت، رویکرد ایرانی - اسلامی، دانش آموزان مقطع ابتدایی، منطقه پنج تهران
 • سید رضا موسوی فرد* صفحات 39-64

  هدف پژوهش حاضر بررسی تاثیر سرمایه فکری و رهبری استراتژیک بر رفتار شهروندی سازمانی با نقش تعدیل کننده اخلاق حرفه ای کارکنان در اداره کل آموزش و پرورش استان کرمانشاه است. پژوهش از نظر هدف کاربردی و از نظر ماهیت توصیفی- پیمایشی از نوع علی است. جامعه آماری پژوهش کارکنان اداره کل آموزش و پرورش استان کرمانشاه بودند که حجم نمونه با استفاده از فرمول کوکران 304 نفر تعیین گردید. روش نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب شد. روش گردآوری داده ها میدانی و ابزار موردنیاز استفاده از پرسشنامه های سرمایه فکری بونتیس (1998)، رهبری استراتژیک لیر (2012)، رفتار شهروندی سازمانی اورگان و کانوسکی (1988) و اخلاق حرفه ای محقق ساخته بود. روش تجزیه و تحلیل داده ها آمار توصیفی و مدل سازی معادلات ساختاری با بهره گیری از دو نرم افزار Spss26 و Amos24 بود. یافته ها نشان داد که سرمایه فکری بر رفتار شهروندی سازمانی به میزان 66 درصد تاثیر معنادار و مثبتی دارد. رهبری استراتژیک به میزان 46 درصد تغییرات رفتار شهروندی سازمانی را پیش بینی نمود؛ همچنین نقش تعدیل کننده اخلاق حرفه ای کارکنان بین سرمایه فکری و رهبری استراتژیک با رفتار شهروندی سازمانی مورد تایید قرار گرفت که میزان تعدیل کنندگی این متغیر به ترتیب برابر با 5 درصد و 2/3 درصد بود. نتایج نشان داد که سرمایه فکری بر رفتار شهروندی سازمانی تاثیر بیشتری را نسبت به رهبری استراتژیک دارد. لذا توجه بیشتر به سرمایه فکری در جهت بهبود رفتار شهروندی سازمانی در سازمان امری ضروری می باشد.

  کلیدواژگان: سرمایه فکری، رهبری استراتژیک، رفتار شهروندی سازمانی، اخلاق حرفه ای کارکنان
 • محسن مولاپناه، یوسف نامور*، اعظم راستگو، مجید احمدلو، توران سلیمانی صفحات 65-98

  هدف پژوهش حاضر طراحی الگوی توسعه سواد مالی دانشجویان دانشگاه فرهنگیان بود. روش پژوهش آمیخته (کیفی- کمی) و جامعه پژوهش در بخش کیفی شامل اساتید، متخصصان و خبرگان در حوزه مالی و در بخش کمی شامل کلیه دانشجویان دانشگاه های فرهنگیان استان اردبیل بود. تعداد نمونه در بخش کیفی بصورت انتخاب هدفمند، 21 متخصص و در بخش کمی، با استفاده از فرمول های آماری 278 دانشجو بصورت روش نمونه گیری غیرتصادفی در دسترس انتخاب شدند. ابزار تحقیق شامل مصاحبه نیمه ساختار یافته و پرسش نامه محقق ساخته بود. تجزیه و تحلیل داده های جمع آوری شده در بخش کیفی به روش گراندد تئوری با استفاده از نرم افزار 11 Maxqda در بخش کمی به دو روش توصیفی و استنباطی با استفاده از نرم افزار Smart PLS و spss22 انجام شد. نتایج نشان داد براساس سه مقوله دانش، رفتار و نگرش، در بحث دانش مالی، جنسیت، محل زندگی؛ در بحث نگرش مالی شاخص های تحصیلات والدین و محل سکونت موثر بوده و در حوزه رفتارمالی، محل زندگی دائمی و درآمد دانشجو عوامل تاثیر گذارتر در سواد مالی دانشجویان دانشگاه فرهنگیان تعیین گردیدند. براساس مدل استخراج شده مولفه دانش از لحاظ میزان تاثیر گذاری بر سواد مالی دانشجویان با بار عاملی 751/0 رتبه اول و بعد از آن مولفه رفتاربا بار عاملی 730/0 و نگرش با بارعاملی 667/0 در رتبه های بعدی قرار دارند.

  کلیدواژگان: سواد مالی، دانش مالی، رفتار مالی، نگرش مالی
 • حسین معجونی*، سیروس قنبری صفحات 99-123

  هدف پژوهش حاضر بررسی رابطه کانونی رهبری سطح پنج با تعالی سازمانی مدارس بود. جامعه آماری پژوهش شامل کلیه معلمان مدارس ابتدایی استان فارس در سال تحصیلی 1400-1399 به تعداد 16264 نفر بودند. با توجه به طبقات جامعه پژوهش مانند نوع منطقه (برخوردار، نیمه برخوردار و محروم)، تعداد شهرستان/ناحیه (39) و جنسیت (مرد و زن) به روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای نسبتی و بر مبنای فرمول کوکران نمونه ای به حجم 375 نفر انتخاب شد. روش پژوهش کمی، توصیفی و از نوع مطالعات همبستگی است. جمع آوری داده ها بر اساس پرسشنامه رهبری سطح پنج چم آسمانی (2007) و تعالی سازمانی عمارلو (2018) صورت گرفت که ضریب آلفای کرونباخ آن ها به ترتیب: 96/0 و 91/0 به دست آمد. جهت تحلیل داده ها از تکنیک های توصیفی، ماتریس همبستگی پیرسون، تحلیل همبستگی کانونی و رگرسیون خطی چندگانه با استفاده از نرم افزار SPSS 25 استفاده شد. نتایج نشان داد که: ابعاد رهبری سطح پنج دارای همبستگی کانونی مثبت و معنادار در آلفای 01/0 به مقدار 725/0 با تعالی سازمانی مدارس هستند و قادر به تببین 464% درصد واریانس متغیر تعالی سازمانی مدارس می باشند. ابعاد ویژگی های شخصیتی مدیر؛ انتخاب کارکنان شایسته سپس تعیین هدف؛ فرهنگ انضباطی؛ استفاده از فناوری و بعد تراکم نیرو و جهش دارای اثر مثبت و معنادار بر متغیر تعالی سازمانی مدارس درسطح 01/0 می باشد.

  کلیدواژگان: رهبری سطح پنج، تعالی سازمانی، رایطه کانونی، معلمان
 • الیاس حسن زاده شوئیلی، میرمهرداد پیدائی*، علیرضا رزقی رستمی صفحات 124-158

  هدف این پژوهش تدوین و ارائه الگوی ریاضی به منظور معماری فرهنگ سازمانی مبتنی بر ایجاد همسویی بین نقاط مرجع استراتژیک عناصر سازمانی می باشد. روش پژوهش از حیث هدف از نوع تحقیقات کاربردی - توسعه ای و از نظر ماهیت اکتشافی می باشد. جامعه آماری پژوهش شامل 20 نفر از خبرگان دانشگاهی و سازمانی می باشند و نمونه گیری به صورت هدفمند قضاوتی و گلوله برفی انجام شد و مصاحبه ها تا دستیابی به اشباع نظری ادامه داشت. در این پژوهش از مصاحبه نیمه ساختاریافته استفاده شد. برای گردآوری و تحلیل داده ها از دلفی و سیستم عصبی فازی استفاده شد. برای تجزیه و تحلیل داده‎ها جهت پالایش مولفه ها و معیارهای مدل مفهومی از دیدگاه خبرگان از تکنیک دلفی فازی و به منظور ارائه مدل ریاضی از سیستم استنتاج فازی انطباق پذیر و از نرم افزار Matlab استفاده گردید. نتایج نشان داد که در مجموع 4 بعد، 12 مولفه و 57 معیار ارزیابی و چندین زیر معیار شناسایی شد که شامل پیشایند (استراتژی کسب و کار، رهبری، ساختار سازمانی، تکنولوژی، استراتژی منابع انسانی) فرایند (فرهنگ سازمانی، استراتژی تغییر) نتایج (نتایج فردی، گروهی، عملکرد سازمانی) پیامد (پاسخگویی عمومی، افزایش سرمایه های اجتماعی) می باشد و مدل بدست آمده در سازمان های نهاد انقلاب اسلامی بنیاد مستضعفان مورد آزمون قرار گرفته و در نهایت ویژگی و قابلبت این مدل در شبیه سازی و پیش بینی فرهنگ مطلوب سازمانی مبتنی بر ایجاد همسویی بین نقاط مرجع استراتژیک عناصر سازمانی مورد ارزیابی قرارگرفته است.

  کلیدواژگان: فرهنگ، فرهنگ سازمانی، عناصر سازمانی، نقاط مرجع استراتژیک، ساختار سازمانی، تکنولوژی
 • عطیه سرایانی، وحید پورشهابی*، نورمحمد یعقوبی، .امین رضا کمالیان صفحات 159-188

  هدف این پژوهش ارائه مدل جذب و گزینش منابع انسانی بخش دولتی با رویکرد دولت کارآفرینمی باشد. این پژوهش از نظر هدف کاربردی، از نظر نحوه جمع آوری داده ها به شکل کیفی و از نظر روش اجرای پژوهش با رویکرد فراترکیب می‎باشد. جامعه آماری تحقیق شامل کلیه نخبگان و اساتید دانشگاهی و کارشناسان مربوطه در حوزه منابع انسانی و دولت کارآفرین در استان سیستان و بلوچستان که تعدادشان در سال 1399 بالغ بر حدود 200 نفر می باشند که به روش نمونه گیری، به صورت غیرتصادفی هدفمند انتخاب شدند. برای تجزیه وتحلیل داده ها از روش فراترکیب استفاده گردید. استخراج مولفه ها و شاخصها از بررسی پیشینه و مبانی نظری به دست آمد و سپس برای تحلیل از کدگذاری استفاده شد. طبق تحلیل داده ها، 545 کد نهایی از طریق کدگذاری باز استخراج و سپس، با استفاده از کدگذاری محوری در قالب 121 مفهوم و 16 مقوله (عوامل زمینه ای (محیطی)، عوامل ساختاری (سازمانی)، عوامل رفتاری (محتوایی)، جذب منابع انسانی، گزینش منابع انسانی، تشخیص فرصت های کارآفرینی در بخش دولتی،       بهره برداری فرصت های کارآفرینی در بخش دولتی، موانع اجرایی و مدیریتی، موانع سیاسی و قانونی، موانع اقتصادی، موانع فرهنگی و اجتماعی، گزینش ترکیبی با استیلای منابع داخلی در مشاغل تجربه محور، گزینش ترکیبی با استیلای منابع خارجی در مشاغل دانش محور، پیامدهای فردی، پیامدهای سازمانی، پیامدهای اجتماعی) دسته بندی گردید و در نهایت، در مرحله کدگذاری انتخابی، مدل فرآیندی و چندبعدی برای نخستین بار در سطح سازمانهای دولتی استان سیستان و بلوچستان ارائه گردیده است.

  کلیدواژگان: جذب منابع انسانی، گزینش منابع انسانی، دولت کارآفرین، کارآفرینی، پیامدهای سازمانی، پیامدهای اجتماعی
 • محمد شعف اعمال، احمد ودادی*، مهدی توکلی، داریوش غلام زاده صفحات 189-210

  هدف پژوهش حاضر ارائه مدل عوامل ترک خدمت نخبگان در شرکت نفت فلات قاره ایران می باشد. روش پژوهش با توجه به هدف آن، کاربردی و از حیث شیوه اجرا، کیفی، از نوع توصیفی-پیمایشی می باشد. این تحقیق همچنین از نوع تحلیل مضمون است. جامعه آماری این پژوهش شامل 12 نفر از مدیران شرکت نفت فلات قاره و دانشگاه ها می‎باشد و از روش نمونه گیری هدفمند استفاده شد. همچنین جهت گردآوری داده ها با استفاده از تحلیل محتوای پیشینه های مرتبط و روش کتابخانه ای به استخراج شاخص ها پرداخته شد که طی کدگذاری سه مرحله ای، مدل پژوهش استخراج شد. با توجه به تحلیلی که از روش تحلیل مضمون جهت تعیین عوامل ترک خدمت نخبگان در شرکت نفت فلات قاره ایران به اجرا در آمده است، 47 شاخص (گویه)، 8 مولفه و 3 بعد شناسایی و تایید شده است. نتایج نشان داد عوامل ترک خدمت نخبگان شامل سه بعد سازمانی (ماهیت شغلی، مدیریت، فرهنگ سازمانی)، فردی (انگیزش، ویژگی های جمعیت شناختی، عوامل روانشناختی) و محیطی (قوانین و مقررات، فشارهای محیطی) است.

  کلیدواژگان: ترک خدمت، عوامل مدیریتی، ماهیت شغلی، فرهنگ سازمانی، فشارهای محیطی
 • علی اکبر ملایی، محمد اسلم رئیسی* صفحات 211-230

  هدف از تحقیق ارزیابی آموزش درس عربی در آموزش عالی بر اساس مدل کرک پاتریک در موسسات آموزش عالی تهران بود. روش پژوهش باتوجه به هدف آن، کاربردی و از نظر روش گردآوری داده ها از نوع توصیفی - پیمایشی است که در آن از ابزار پرسشنامه استفاده گردید. در بخش میدانی از ابزار پرسشنامه استفاده شد. جامعه آماری پژوهش حاضر شامل دانشجویان موسسات آموزش عالی شهر تهران هستند. تعداد کل جامعه آماری پژوهش حاضر 291 نفر هستند. جهت تخمین تعداد نمونه کافی در این پژوهش از فرمول تخمین نمونه کوکران استفاده شد. بنابراین 166 نفر از دانشجویان موسسات آموزش عالی شهر تهران به عنوان نمونه پژوهش انتخاب خواهند شد. روش نمونه گیری در پژوهش حاضر نیز روش نمونه گیری تصادفی ساده است. پرسشنامه ارزشیابی اثربخشی دوره آموزشی توسط عباس عرب در سال 1393 دانشجوی دکتری مدیریت آموزشی دانشگاه سمنان بر اساس مدل ارزشیابی کرک پاتریک ساخته شده است که دارای 29 سوال  می باشد. یافته های تحقیق نشان داد که مولفه های ارزیابی اثربخشی آموزش شامل واکنش، یادگیری و نتایج قادر به پیش بینی اثربخشی آموزش درس عربی در آموزش عالی بر اساس مدل کرک پاتریک هستند. بر اساس یافته های تحقیق آموزش درس عربی در موسسات آموزش عالی شهر تهران از لحاظ مولفه های واکنش، یادگیری و نتایج در حد مطلوبی قرار دارد.

  کلیدواژگان: آموزش عربی، ارزیابی، آموزش عالی، مدل کرک پاتریک
 • سیده سمیه موسوی سیاه دله، صمد جباری اصل*، موسی رضوانی چمن زمین صفحات 231-258

  هدف این پژوهش شناسایی و سطح بندی عوامل موثر بر پذیرش مدل تعالی در دانشگاه آزاد اسلامی با رویکرد مدلسازی ساختاری تفسیری می باشد. روش پژوهش با توجه به هدف آن، کاربردی و از حیث شیوه اجرا، کیفی و از نظر ماهیت، اکتشافی می باشد. جامعه آماری پژوهش شامل 10 نفر از اساتید رشته مدیریت دانشگاه های آزاد استان گیلان هستند. از روش نمونه گیری نظری استفاده گردید. ابزار گردآوری اطلاعات مصاحبه نیمه ساختاریافته می باشد. به منظور تحلیل داده ها از روش تحلیلتم و به منظور سطح بندی معیارهای شناسایی شده، از روش مدلسازی ساختاری تفسیری در نرم افزار MACMIC استفاده شد. نتایج تحلیل داده های حاصل از مصاحبه ها کشف سه عامل اصلی شامل: عوامل مدیریتی، عوامل بیرونی، و عوامل نگرشی-رفتاری و 24 شاخص فرعی بود که در قالب سه عامل مذکور دسته بندی شدند. نتایج سطح بندی شاخص های فرعی شناسایی شده نیز نشان داد که عواملی چون ضعف در سیاستگذاری های کلان، ضعف در پیش بینی منابع مالی مشخص و فرهنگ پایین بکارگیری مدل تعالی در دانشگاه ها (مربوط به دسته عوامل بیرونی)، تدوین و اجرای استراتژی های موثر جهت اجرای مدل تعالی در شعب دانشگاه و همچنین شناخت صحیح وضع موجود و نیازها (مربوط به دسته عوامل مدیریتی) و سودمندی استفاده از مدل در ارتقاء شغلی مجریان (مربوط به دسته عوامل نگرشی- رفتاری) از مهم ترین شاخص های موثر بر روش مدل تعالی در دانشگاه آزاد اسلامی هستند.

  کلیدواژگان: آمادگی سازمانی، مدل تعالی، عوامل مدیریتی، عوامل بیرونی، عوامل نگرشی-رفتاری
 • وحید محمدی، موسی رضوانی چمن زمین*، بدری عباسی، مرتضی حضرتی، مهران نصیرزاد صفحات 259-291

  هدف پژوهش حاضر ارائه الگوی کیفیت زندگی کاری با رویکرد استراتژیک منابع انسانی در نظام اداری بانک ملت می باشد. روش پژوهش با توجه به هدف آن، کاربردی و از حیث شیوه اجرا، آمیخته (کیفی-کمی) و از نظر ماهیت و روش، توصیفی- پیمایشی می باشد. جامعه آماری در بخش کیفی شامل 20 نفر از خبرگان دانشگاهی و بانکداری و به روش نمونه گیری گلوله برفی و در بخش کمی شامل 378 نفر از کارکنان و کارشناسان بانک ملت در سراسر کشور عنوان نمونه انتخاب شدند و از نمونه گیری طبقه ای ساده استفاده شد. گرد آوری داده ها در بخش کیفی از مصاحبه های نیمه ساختاریافته و در بخش کمی پرسشنامه صورت گرفت. در تجزیه وتحلیل داده های بخش کیفی از کدگذاری و نرم افزار MAXQDA و در بخش کمی از نرم افزار SPSS و AMOS استفاده شد. نتایج آزمون تی نشان داد که تمام 5 مولفه اصلی، 20 مولفه فرعی و 118 زیرمولفه شناسایی شده بر کیفیت زندگی کاری با رویکرد استراتژیک منابع انسانی در نظام اداری بانک ملت تاثیرگذار است. نتایج بدست آمده از شاخص های برازش مدل نیز نشان داد که مدل تحقیق از لحاظ تناسب با داده های تجربی مدل مطلوبی می‎باشد. نتایج آزمون تی نشان داد که بیش‏ترین مولفه موثر بر الگوی کیفیت زندگی کاری با رویکرد استراتژیک منابع انسانی در نظام اداری بانک ملت مولفه "روابط کاری بین همکاران" با مقداره آماره (31.045= t) بوده و کم‏ترین ‏ مولفه موثر نیز مولفه "سیستم های پشتیبان تصمیم در تصمیم گیری مدیران"با مقداره آماره (13.102= t) در این ارزیابی می‎باشد.

  کلیدواژگان: کیفیت زندگی کاری، استراتژیک منابع انسانی، سیستم های پشتیبان، نظام اداری
 • فاطمه خوشحال، علیرضا سرگلزایی*، زهرا وظیفه صفحات 292-314

  هدف پژوهش حاضر، شناسایی مولفه های الگوی توانمندسازی کارکنان نظام اداری برمبنای هوشمندی سازمانی و روابط بین فردی درصنعت برق استان سیستان و بلوچستان می باشد. این تحقیق از نظر هدف کاربردی و از نظر رویکرد کیفی است. جامعه آماری شامل 17 نفر ازخبرگان علمی و مدیران ارشدشرکت های صنعت برق می باشدکه ازروش نمونه گیری هدفمندو در دسترس انتخاب شدند. از مصاحبه نیمه ساختار یافته برای گردآوری داده ها استفاده شد و تا رسیدن به مرحله اشباع نظری ادامه پیدا کرد. برای افزایش اعتبار علمی نتایج در بخش کیفی از روش مریام و ضریب توافق درصدی استفاده شد. تحلیل داده ها با استفاده از روش تحلیل مضمون استقرایی بوسیله نرم افزار مکس کیو دی انجام شده است. نتایج این مرحله در قالب مدلی شامل پیشایندها، ابعاد، عوامل تعدیگرو پیامدها ارائه گردید. نتایج تحقیق حاضر گویای آن است که بهره گیری ازرویکرد هوشمندی سازمانی و روابط بین فردی برای توانمندسازی کارکنان کارآمدی دارد و باعث توسعه مفهومی این متغیر و شناخت ابعاد جدیدی از این پدیده شده است به این ترتیب مدل ارائه شده می تواند چراغ راه صنعت برق در پیاده سازی موثر این ابعاد باشد.

  کلیدواژگان: مدیریت منابع انسانی، توانمندسازی کارکنان، هوشمندی سازمانی، روابط بین فردی
 • شهین حیاتی، هاله فاضل*، لورا چپری صفحات 315-332

  هدف این پژوهش ارزیابی فرآیند نیاز سنجی دوره های آموزش کارکنان ادارات کل ورزش و جوانان می باشد. روش پژوهش با توجه به هدف آن، کاربردی و از حیث شیوه اجرا، کیفی و بر مبنای رویکرد استقرایی می باشد. جامعه آماری پژوهش شامل کلیه اساتید مدیریت ورزشی، مدیران، معاونان ادارات کل ورزش و جوانان می باشد و نمونه گیری به صورت (تعمدی یا قضاوتی) انجام شد و در این پژوهش با 15 نفر از افراد مصاحبه گردید و بر پایه انتخاب این روش نمونه‎گیری، نمونه توسط پژوهشگر با توجه به قضاوت شخصی و هدف‎های مطالعه و ماهیت تحقیق استوار بوده است. پس از انجام مصاحبه ها و با استفاده از تکینیک اشباع نظری با 12 نفر از اعضای نمونه مصاحبه انجام گرفت. ارزیابی مولفه طراحی و برنامه ریزی دوره های آموزشی بر اساس استاندارد ایزو 10015 می باشد. ابزار گردآوری اطلاعات مصاحبه نیمه ساختاریافته می باشد. برای تحلیل داده‎ از کدگذاری باز، محوری و انتخابی استفاده گردید. با توجه به نتایج بدست آمده در خصوص مولفه های نیازسنجی 6 مقوله اصلی که مربوط به محتوای مباحث دوره های نیازسنجی، فرایند اجرای نیازسنجی، مشارکت اعضای سازمان در دوره، زمان بندی و الویت بندی نیازهای اساسی سازمان و در نهایت کاربردی بودن مباحث مطرح شده در دوره استخراج گردید.

  کلیدواژگان: نیاز سنجی، نیازهای آموزشی، مشارکت در نیازسنجی، کیفیت آموزش، آموزش منابع انسانی
 • عبدالمجید کرد، منصور گرکز*، علیرضا معطوفی، علی خوزین، علیرضا حسن ملکی صفحات 333-350

  پژوهش حاضر با هدف ارائه مدل تفکر حرفه ای کارکنان مبتنی بر ابعاد دوسوتوانی و توانمندسازی روانشناختی می باشد. روش پژوهش با توجه به هدف آن، کاربردی؛ از نظر رویکرد فرضیه ای قیاسی و از نظر روش اجرای پژوهش توصیفی اکتشافی می باشد. جامعه آماری پژوهش شامل 1100 نفر از جامعه حسابداران رسمی ایران می باشد که با استفاده از جدول مورگان تعداد 297 نفر به عنوان نمونه انتخاب شدند و روش نمونه‎گیری در دسترس می باشد. ابزارگردآوری پژوهش پرسشنامه محقق ساخته می‎باشد. به منظور تعیین پایایی پرسشنامه ها از روش آلفای کرونباخ با استفاده از نرم افزار SPSS و پایایی ترکیبی با استفاده از نرم افزار SMART PLS استفاده شد. همچنین برای نشان دادن پایایی پرسشنامه از تحلیل عاملی تاییدی استفاده شد. نتایج نشان داد که بین ابعاد و مولفه های تفکر حرفه ای و دو سوتوانی رابطه وجود دارد. بین ابعاد و مولفه های تفکر حرفه ای و توانمندسازی رابطه وجود دارد. مقدار بدست آمده برای GOF به میزان 0.51 می باشد که برازش بسیار مناسب مدل کلی تایید می شود.

  کلیدواژگان: تفکر حرفه ای، دوسوتوانی، توانمندسازی، توسعه دانش، تفکر محاسباتی
 • فاطمه صبیح مهدی، حسن قلاوندی* صفحات 351-372

  هدف از پژوهش حاضر بررسی نقش واسطه ای خودکفایی تحصیلی و نیازهای اساسی روانشناختی در رابطه مهارت های اجتماعی و هوش اجتماعی با پیشرفت تحصیلی در درس تاریخ در میان دانش آموزان پایه پنجم ادبیات استان بابل بوده است. روش پژوهش حاضر، توصیفی از نوع همبستگی بود. جامعه آماری شامل دانش آموزان پایه پنجم ادبیان استان بابل به تعداد 2110 نفر بود، با استفاده از جدول مورگان تعداد 327 نفر از آنان با روش نمونه گیری تصادفی خوشه ای انتخاب شدند. برای جمع آوری داده های پژوهش، از پنج پرسشنامه استاندارد مهارت اجتماعی گرشام و الیوت (1990)، هوش اجتماعی سیلورا و همکاران (2001)، نیازهای روانشناختی گاردیا و همکاران (2000)، خودکفایی کوپر (1997) و پیشرفت تحصیلی صالحی (1394) استفاده شد، روایی پرسشنامه به تایید رسید و پایایی ابزار با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ در یک بررسی مقدماتی برای پرسشنامه مهارت اجتماعی 86/0، هوش اجتماعی 91/0، نیازهای روانشناختی 88/0، خودکفایی 83/0 و پیشرفت تحصیلی 90/0 مورد تایید قرار گرفت. تجزیه و تحلیل داده با استفاده از تحلیل ضریب همبستگی پیرسون، تحلیل رگرسیون چندگانه و تحلیل مسیر در نرم افزارهای آماری SPSS و Lisrel صورت گرفت. نتایج نشان داد که بین مهارت های اجتماعی، هوش اجتماعی، خودکفایی تحصیلی و نیازهای اساسی روانشناختی با پیشرفت تحصیلی دانش آموزان رابطه مثبت و معنی داری وجود دارد، همچنین نتایج نشان داد که نقش واسطه خودکفایی تحصیلی و نیازهای اساسی روانشناختی در ارتباط بین مهارت های اجتماعی و هوش اجتماعی با پیشرفت تحصیلی دانش آموزان مثبت و معنی دار می باشد.

  کلیدواژگان: مهارت اجتماعی، هوش اجتماعی، خودکفایی تحصیلی، نیازهای اساسی روانشناختی، پیشرفت تحصیلی
|
 • Seyed Alireza Mirjafari, Abdulkhaliq Gholami Anarestan *, Karam Elah Daneshfard Pages 1-16

  The purpose of this research is to investigate the effective factors in the model of high organizational commitment in government organizations in charge of educational and cultural affairs. The current research is practical in terms of its purpose, and survey-exploratory in terms of the research implementation method; and it is specifically based on structural equation modeling. The statistical population of the research includes managers and experts of government organizations in charge of educational and cultural affairs. 217 people were selected as a sample using the method of determining the sample size of Cochran's formula. The collection tool in this research is a researcher-made questionnaire. confirmatory factor analysis was performed in order to confirm the final research model. SPSS software was used to analyze data from; and AMOS software was used to design the final research model. The findings of the research showed that the components of selection and recruitment, training, compensation, job conditions, and work conscience were effective in the final constructivism evaluation model and it shows the appropriate fit of the proposed model.

  Keywords: Organizational Commitment, Government Departments, Educational, Cultural Affairs, High Organizational Commitment
 • Ali Oladhamzehzadeh, Masoumeh Oladiyan *, Mahmoud Safari Pages 17-38

  The aim of the current research is to design an educational model based on identity development with an Iranian-Islamic approach for elementary school students in district five of Tehran. According to its purpose, the research method is applicable, and in terms of its implementation, it is mixed (qualitative-quantitative). The statistical population in the qualitative section includes 20 experts from the academic community and students' performance evaluation specialists, and in the quantitative section, it includes principals, assistants, teachers and staff of elementary schools in District five of Tehran. Collecting data in the qualitative part carried out by means of semi-structured interviews with members of the statistical population and using a purposeful sampling method through the snowball approach, and collecting data in the quantitative part through a researcher-made questionnaire with 217 members of the statistical population who were selected by random sampling. The open, axial and selective coding and MAXQDA software was used in the data analysis of the qualitative part, and SPSS 16 and Smart PLS software were used in the quantitative part, and the data was analyzed in the inferential analysis using the factor analysis method. The identified factors were extracted in the form of 9 dimensions and 61 components. The dimensions of the educational model based on the identity development of students with the Iranian-Islamic approach include educational goals and content, teaching and learning methods, instructors and teachers, cultural factors, social factors, psychological factors, media, educational factors, and family factors. Based on the results of quantitative analysis, all dimensions and components of the model were valid and the model has a good fit.

  Keywords: Educational Model, Identity Development, Iranian-Islamic Approach, Elementary School Students, District Five Of Tehran
 • Seyed Reza Mousavifard * Pages 39-64

  The aim of the current research is to investigate the effect of intellectual capital and strategic leadership on organizational citizenship behavior with the moderating role of professional ethics of employees in the General Department of Education of Kermanshah province. The research is applicable in terms of purpose and causal in terms of descriptive-survey nature. The statistical population of the research was the employees of the General Department of Education of Kermanshah province, and the sample size was determined using the Cochran formula of 304 people. A simple random sampling method was chosen. The data collection method was field data collection, and the required tools were Bontis's (1998) intellectual capital, Lear's (2012) strategic leadership, Oregon and Kanowski's (1988) organizational citizenship behavior, and researcher-made professional ethics questionnaires. The method of data analysis was descriptive statistics and structural equation modeling using Spss26 and Amos24 software. The findings showed that intellectual capital has a significant and positive effect on organizational citizenship behavior by 66%. Strategic leadership predicted changes in organizational citizenship behavior by 46%, Also, the moderating role of professional ethics of employees between intellectual capital and strategic leadership with organizational citizenship behavior was confirmed, and the moderating rate of this variable was equal to 5% and 3.2%, respectively. The results showed that intellectual capital has a greater effect on organizational citizenship behavior than strategic leadership. Therefore, it is necessary to pay more attention to intellectual capital in order to improve organizational citizenship behavior in the organization.

  Keywords: Intellectual Capital, Strategic Management, Organizational Citizenship Behavior, Professional Ethics Of Employees
 • Mohsen Molapanah, Yousef Namvar *, Azam Rastgoo, Majid Ahmadlu, Toran Soleimani Pages 65-98

  The aim of the current research was to design a model for the development of financial literacy of Farhangian University students. The research method was mixed (qualitative-quantitative), and the research community in the qualitative part included professors, specialists and experts in the financial field; and in the quantitative part, it included all students of Farhangian universities in Ardabil province. In the qualitative section, 21 experts were selected by purposeful selection; and in the quantitative section, 278 students were selected using statistical formulas as a non-random sampling method. Research tools included semi-structured interviews and researcher-made questionnaires. The analysis of the data collected in the qualitative part was done using the grounded theory method using Maxqda 11 software; in the quantitative part using two methods descriptive and inferential, using Smart PLS and spss22 software. The results showed that based on the three categories of knowledge, behavior and attitude in the discussion of financial knowledge gender, place of residence; the indicators of parents' education and place of residence were effective in the discussion of financial attitude, and in the field of financial behavior; permanent place of residence and student's income were determined as more effective factors in the financial literacy of Farhangian University students. Based on the extracted model, the knowledge component ranks first in terms of the impact on students' financial literacy with a factor load of 0.751, followed by the behavior component with a factor load of 0.730 and attitude with a factor load of 0.667.

  Keywords: Financial Literacy, Financial Knowledge, Financial Behavior, Financial Attitude
 • Hosein Majooni *, Siroos Ghanbari Pages 99-123

  The aim of the present study was to investigate the focal relationship of level five leadership with organizational excellence of schools. The statistical population of the research included all the teachers of primary schools in Fars province in the academic year of 2020-2021, numbering 16,264 people. According to the classes of the research society such as the type of region (rich, semi-rich and deprived), the number of cities/districts (39), and gender (male and female) by proportional stratified random sampling method and based on the Cochran formula, a sample of 375 people was selected. The research method is quantitative, descriptive and correlational. Data collection was done based on five-level leadership questionnaire of Cham Asemani (2007), and Organizational Excellence of Amarloo (2018), whose Cronbach's alpha coefficient was 0.96 and 0.91, respectively. In order to analyze the data, descriptive techniques, Pearson correlation matrix, focal correlation analysis, and multiple linear regression were used through SPSS 25 software. The results showed that: the dimensions of level five leadership have a positive and significant focal correlation in alpha of 0.01 with a value of 0.725 with the organizational excellence of schools and are able to explain 464% of the variance of the variable of organizational excellence of schools. Dimensions of manager's personality traits; choosing competent employees, then setting the goal; disciplinary culture; the use of technology and the force density dimension and jump have a positive and significant effect on the organizational excellence variable of schools at the level of 0.01.

  Keywords: Level Five Leadership, School Organizational Excellence, Focal Relationship, Teachers
 • Elyas Hasanzadeh Shweili, Mi Mehrdad Peidaie *, Alireza Rezghi Rostami Pages 124-158

  The purpose of this research is to formulate and present a mathematical model for the purpose of organizational culture architecture based on creating alignment between the strategic reference points of organizational elements. The research method is applicable-developmental in terms of its purpose, and exploratory in terms of its nature. The statistical population of the research includes 20 academic and organizational experts, and the sampling was done in a purposeful, judgmental and snowball manner, and the interviews continued until theoretical saturation was reached. Semi-structured interview was used in this research. Delphi and fuzzy neural system were used to collect and analyze data. For data analysis, in order to refine the components and criteria of the conceptual model from the point of view of experts, the fuzzy Delphi technique was used, and in order to present the mathematical model, the adaptive fuzzy inference system and Matlab software were used. The results showed that a total of 4 dimensions, 12 components, and 57 evaluation criteria and several sub-criteria were identified, which include antecedents (business strategy, leadership, organizational structure, technology, human resources strategy), process (organizational culture, change strategy), results (individual, group, organizational performance), consequences (general accountability, increase of social capitals), and the obtained model has been tested in the organizations of the Islamic Revolution Mustazafan Foundation, and finally, the characteristics and suitability of this model has been evaluated in simulating and predicting the desired organizational culture based on the creation of alignment between the strategic reference points of the organizational elements.

  Keywords: Culture, Organizational Culture, Organizational Elements, Strategic Reference Points, Organizational Structure, Technology
 • Atieh Sarayani, Vahid Pourshahabi *, Nourmohammad Yaghobi, Amin Reza Kamaliyan Pages 159-188

  The purpose of this research is the model of recruitment and selection of human resources of the public sector with the approach of the entrepreneurial government. This research is applicable in terms of its purpose, qualitative in terms of the data collection method, and a meta-composite approach in terms of the research implementation method. The statistical population of the research includes all elites and university professors and relevant experts in the field of human resources and entrepreneurial government in Sistan and Baluchistan province, whose number in 2020 is about 200 people, who were selected non-randomly in a purposeful way. Meta-composition method was used for data analysis. Extraction of components and indicators was obtained from background investigation and theoretical foundations, and then coding was used for analysis. According to the data analysis, 545 final codes were extracted through open coding and then, using axial coding were categorized in the form of 121 concepts and 16 categories; contextual (environmental) factors, structural (organizational) factors, behavioral (content) factors, Recruiting human resources, selecting human resources, identifying entrepreneurial opportunities in the public sector, exploiting entrepreneurial opportunities in the public sector, executive and managerial obstacles, political and legal obstacles, economic obstacles, cultural and social obstacles, combined selection with domination of internal resources in experience-based jobs, combined selection with the domination of external resources in knowledge-based jobs, individual consequences, organizational consequences, social consequences, and finally, in the stage of selective coding, the process and multidimensional model has been presented for the first time at the level of government organizations of Sistan and Baluchistan province.

  Keywords: Recruitment Of Human Resources Selection Of Human Resources, Entrepreneurial Government, Entrepreneurship, Organizational Consequences, Social Consequences
 • Mohammad Shaaf Amal, Ahmad Vedadi *, Mehdi Tavakoli, Daryoosh Gholamzadeh Pages 189-210

  The aim of the current research is to provide a model of the factors of leaving the service of the elites in Iran's continental plateau (Fallaat-e Gharreh) oil company. The research method is applicable in terms of purpose, qualitative in terms of implementation, and a descriptive-survey type. This research is also thematic analysis. The statistical population of this research includes 12 managers of Continental Plateau Oil Company and universities, and the purposeful sampling method was used. Also, in order to collect data,, indicators were extracted by means of content analysis of related backgrounds and the library method, and the research model was extracted through three-step coding. According to the analysis that has been carried out using thematic analysis method to determine the factors of leaving the service of the elites in Continental Plateau Oil Company of Iran, 47 indicators (items), 8 components and 3 dimensions have been identified and confirmed. The results showed that the factors of leaving the service of elites include three organizational dimensions (job nature, management, organizational culture), individual (motivation, demographic characteristics, psychological factors), and environmental (laws and regulations, environmental pressures).

  Keywords: Leaving Service, Managerial Factors, Job Nature, Organizational Culture, Environmental Pressures
 • Aliakbar Mollaie, Mohammad Aslam Raiesi * Pages 211-230

  The aim of the research was to evaluate the teaching of Arabic in higher education institutions in Tehran based on the Kirkpatrick model. The research method was applicable in terms of its purpose, and descriptive-survey in terms of data collection, using a questionnaire as the tool. The statistical population of the present study included students of higher education institutions in the city of Tehran, with a total of 291 individuals. The sample size was estimated using the Cochran sample size estimation formula, and 166 students from higher education institutions in Tehran will be selected as the research sample. The sampling method in this research is simple random sampling. The effectiveness evaluation questionnaire of the Arabic course was developed by Abbas Arab; a PhD. Student in educational management of Semnan University, in 2014, and is based on the Kirkpatrick evaluation model, consisting of 29 questions. The findings of the research showed that the evaluation components of training effectiveness, including reaction, learning, and results, are able to predict the effectiveness of teaching Arabic in higher education institutions based on the Kirkpatrick model. According to the research findings, the teaching of Arabic in higher education institutions in Tehran is at a satisfactory level in terms of the reaction, learning, and results components.

  Keywords: Arabic Education, Assessment, Higher Education, Kirkpatrick Model
 • Seyedeh Somayeh Mousavi Siah Deleh, Samad Jabbari Asl *, Musa Rezvani Chaman Zamin Pages 231-258

  The purpose of this research is to identify and stratify the factors affecting the acceptance of excellence model in Islamic Azad University with the interpretive structural modeling approach. The research method is applicable in terms of purpose, qualitative in terms of implementation, and exploratory in nature. The statistical population of the research includes 10 management professors of the Azad Universities of Gilan province. Theoretical sampling method was used. The data collection tool is a semi-structured interview. In order to analyze the data, the theme analysis method was used, and in order to level the identified criteria, the interpretive structural modeling method was used in MACMIC software. The results of the data analysis from the interviews revealed three main factors including: management factors, external factors, and attitudinal-behavioral factors; and 24 sub-indexes which were categorized in the form of the mentioned three factors. The results of the leveling of the identified sub-indicators also showed that factors such as weakness in macro policies, weakness in predicting specific financial resources and low culture of applying the excellence model in universities (related to the category of external factors), formulating and implementing effective strategies in order to implement the model of excellence in university branches, as well as the correct understanding of the current situation and needs (related to the category of managerial factors) and the usefulness of using the model in the career promotion of executives (related to the category of attitudinal-behavioral factors) are among the most important indicators affecting the method of the model of excellence in Islamic Azad University.

  Keywords: Organizational Readiness, Excellence Model, Managerial Factors, External Factors, Attitudinal-Behavioralfactors
 • Vahid Mohammadi, Musa Rezvani Chaman Zamin *, Badri Abbasi, Morteza Hazraty, Mehran Nasirzad Pages 259-291

  The purpose of this research is to provide a model of the quality of working life with a strategic approach of human resources in the administrative system of Bank Mellat. The research method is applicable in terms of purpose, mixed (qualitative-quantitative) in terms of implementation, and descriptive-survey in terms of nature and method. The statistical population included 20 academic and banking experts in the qualitative section, and 378 employees and experts of Mellat Bank across the country, who were selected as a sample in the quantitative section, and simple stratified sampling was used. Data collection was done by semi-structured interviews in the qualitative part, and by questionnaire in the quantitative part. MAXQDA coding and software were used in qualitative part data analysis, and SPSS and AMOS software were used in quantitative part. The results of the t-test showed that all 5 main components, 20 sub-components, and 118 sub-components identified have an impact on the quality of work life with the strategic approach of human resources in the administrative system of Bank Mellat. The results obtained from the model fit indices also showed that the research model is a good model in terms of fit with the experimental data. The results of the t test in this evaluation showed that the most effective component on the pattern of quality of working life with a strategic approach to human resources in the administrative system of Bank Mellat is the component "Working relationships between colleagues" with a statistical value (t = 31.045), and the least effective component is also the component "decision support systems in managers' decision-making" with a statistical value (t = 13.102).

  Keywords: Quality Of Working Life, Strategic Human Resources, Support Systems, Administrative System
 • Fatemeh Khoshhal, Ali Reza Sargolzaie *, Zahra Vazife Pages 292-314

  The purpose of this research is to identify the components of the model of empowerment of administrative system employees based on organizational intelligence and interpersonal relationships in the electricity industry of Sistan and Baluchistan Province. The statistical population includes 17 scientific experts and senior managers of electricity industry companies, who were selected through the purposeful and accessible sampling method. Semi-structured interviews were used to collect data and continued until reaching the theoretical saturation stage. To increase the scientific credibility of the results in the qualitative part, Merriam's method and percentage agreement coefficient were used. The data analysis was done using the inductive theme analysis method by Max QD software. The results of this stage were presented in the form of a model including antecedents, dimensions, adjusting factors, and consequences. The results of the present research show that the use of the organizational intelligence approach and interpersonal relationships is effective for empowering employees and has caused the conceptual development of this variable and the recognition of new dimensions of this phenomenon. Thus, the presented model can be a pioneer for the electricity industry in the effective implementation of these dimensions.

  Keywords: Employee Empowerment, Organizational Intelligence, Interpersonal Relationships, Thematic Analysis
 • Shahin Hayati, Haleh Fazel *, Lora Chapari Pages 315-332

  The purpose of this research is to evaluate the needs assessment process of training courses for the staff of the general sports and youth departments. The research method is applicable in terms of its purpose, and qualitative in terms of implementation, based on the inductive approach. The statistical population of the research includes all professors of sports management, managers, deputy general departments of sports and youth; and sampling was done intentionally or judgmentally; and 15 people in this research were interviewed, and based on the selection of this sample method; sampling done by the researcher was based on personal judgment and study objectives and the nature of the research. After conducting the interviews and using the theoretical saturation technique, interviews were conducted with 12 members of the sample. The evaluation of the design and planning component of training courses is based on the ISO 10015 standard. The data collection tool is a semi-structured interview. Open, central, and selective coding was used for data analysis. According to the results obtained regarding the needs assessment components, there are 6 main categories related to the content of the needs assessment courses, the process of implementing the needs assessment, the participation of the organization members in the course, the timing and prioritization of the basic needs of the organization, and finally the applicab

  Keywords: Needs Assessment, Educational Needs, Participation In Needs Assessment, Education Quality, Human Resources Education
 • Abdolmajid Kord, Mansur Garkaz *, Alireza Maetoofi, Ali Khuzin, Alireza Hasan Maleki Pages 333-350

  The purpose of this research is to present the professional thinking model of employees based on the dimensions of ambivalence and psychological empowerment. The research method is applicable in terms of its purpose, hypothesis-deductive in terms of the approach, and descriptive-exploratory in terms of the research implementation method. The statistical population of the research includes 1100 people from the public accountant's community of Iran, 297 of whom were selected as a sample using Morgan's table, and the sampling method is available. The research tool is a researcher-made questionnaire. In order to determine the reliability of the questionnaires, Cronbach's alpha method was used using SPSS software, and composite reliability was determined by using SMART PLS software. Also, confirmatory factor analysis was used to show the reliability of the questionnaire. The results showed that there is a relationship between the dimensions and components of professional thinking and ambivalence. There is a relationship between the dimensions and components of professional thinking and empowerment. The obtained value for GOF is 0.51, which confirms the very good fit of the overall model.

  Keywords: Professional Thinking, Ambivalence, Empowerment, Knowledge Development, Computational Thinking
 • Fatimeh Sabih Mahdi, Hasan Ghalavandi * Pages 351-372

  The purpose of the present research was to investigate the mediating role of academic self-sufficiency and basic psychological needs in the relationship between social skills and social intelligence with academic progress in the history course among fifth grade literature students in Babol city. The method of the current research was correlative-descriptive. The statistical population consisted of 2110 students of the fifth grade of literature in Babol city, 327 of which were selected by random cluster sampling, using Morgan's table. Five standard questionnaires of social skills of Gresham and Elliott (1990), social intelligence of Silvera et al., (2001), psychological needs of Guardia et al., 2014) was used to collect the research data; the validity of the questionnaire was confirmed, and the reliability of the tool was confirmed using Cronbach's alpha coefficient in a preliminary study for social skills questionnaire 0.86, social intelligence 0.91, psychological needs 0.88, self-sufficiency 0.83, and academic progress 0.90. Data analysis was done using Pearson's correlation coefficient analysis, multiple regression analysis, and path analysis in SPSS and Lisrel statistical software. The results showed that there is a positive and meaningful relationship between social skills, social intelligence, academic self-sufficiency, and basic psychological needs with the academic progress of students. Also the results showed that the mediating role of academic self-sufficiency and basic psychological needs in the relationship between social skills and social intelligence with students' academic progress is positive and meaningful.

  Keywords: Social Skill, Social Intelligence, Academic Self-Sufficiency, Basic Psychological Needs, Academic Progress