فهرست مطالب

توسعه ی آموزش جندی شاپور - سال پانزدهم شماره 2 (پیاپی 51، تابستان 1402)

فصلنامه توسعه ی آموزش جندی شاپور
سال پانزدهم شماره 2 (پیاپی 51، تابستان 1402)

 • تاریخ انتشار: 1403/03/21
 • تعداد عناوین: 8
|
 • شیرین کریمی طالقانی، کیومرث نیاز آذری*، نگین جباری صفحات 113-125
  مقدمه

  در نظام های آموزشی از جمله آموزش عالی اندیشه ورزی نقش مهمی در آموزش و یادگیری دارد. پژوهش حاضر با هدف طراحی مدل پارادایمی آموزش اندیشه ورزی در دانشگاه های علوم پزشکی انجام گرفت.

  روش

  مطالعه حاضر از نظر هدف کاربردی است و به روش توصیفی از نوع کیفی اجرا گردید. جامعه پژوهش خبرگان دانشگاهی دانشگاه های علوم پزشکی  کشور در سال تحصیلی 400-1399 بودند. حجم نمونه طبق اصل اشباع نظری، 18 بودند و به روش های نمونه گیری هدفمند و گلوله برفی انتخاب شدند. ابزار گردآوری اطلاعات مصاحبه عمیق بود که روایی آن با روش بازبینی مجدد خبرگان تایید و پایایی آن با روش ضریب توافق بین دو کدگذار 85/0 بدست آمد. برای تحلیل داده ها از روش کدگذاری مبتنی بر مدل پارادایمی گراند تئوری در نرم افزار MAXQDA-2018 استفاده شد.

  یافته ها

  یافته ها حاکی از شناسایی مدل پارادایمی آموزش اندیشه ورزی در دانشگاه های علوم پزشکی با 62 شاخص و 10 مولفه بود.شرایط علی شامل: ناکارآمدی دانشجویان برای عبور از مسائل در شرایط پیچیده و جامعه محور نبودن کارکردهای نظام دانشگاهی پزشکی، شرایط زمینه ای شامل: اختصاص اعتبار ویژه برای اصلاح روش های آموزشی، شرایط مداخله ای شامل: توسعه مرزهای دانش و توجه به مسائل جهانی در قلمرو علوم پزشکی، پدیده محوری شامل: پرورش اندیشه ورزی به عنوان فرایند تصمیم گیری آگاهانه و منطقی، راهبردها شامل گفتمان سازی مناسب، آموزش روش های حل مساله و طراحی و سازماندهی عناصر برنامه درسی و پیامدها شامل توسعه دانش و توسعه شایستگی های فردی بود. در نهایت، مدل پارادایمی آموزش اندیشه ورزی در دانشگاه های علوم پزشکی طراحی شده و مورد تایید قرار گرفت.

  نتیجه گیری

  مدل پارادایمی آموزش اندیشه ورزی در دانشگاه های علوم پزشکی کشور می تواند برای  بهبود و ارتقای آموزش اندیشه ورزی مورد استفاده قرار گیرد

  کلیدواژگان: اندیشه ورزی، آموزش اندیشه ورزی، دانشگاه های علوم پزشکی
 • سمیرا علیرضایی*، سیده ندا موسوی صفحات 126-134
  مقدمه

  اعضای هیات علمی  زمانی میتوانند در دانشگاه به بهترین شکل ارائه خدمت نمایند که نسبت به اهداف سازمان و نقش خود در تعیین آن اهداف شناخت و آگاهی داشته باشند، از همین روی جامعه پذیری  سازمانی این گروه در بدو ورود به دانشگاه از مهمترین مسائل برای بهره گیری هوشمندانه از این نیرو خواهد بود. هدف این مطالعه بررسی نیاز به جامعه پذیری  در اعضای هیات علمی  جدیدالوورد دانشگاه علوم پزشکی زنجان است.

  روش

  این مطالعه به روش کیفی و با استفاده از مصاحبه نیمه ساختاریافته انجام شد. بدین منظور با استفاده از نمونه گیری هدفمند با 6 نفر از مدیران آموزشی و نمونه گیری در دسترس با 10 نفر از اعضای هیات علمی جدید مصاحبه انجام و چالش ها و راهکارهای این حوزه در دانشگاه علوم پزشکی زنجان مشخص گردید. داده ها با استفاده از روش تحلیل محتوای جهت دار تحلیل شد.

  یافته ها

  مهمترین مشکلات شناسایی شده برای اعضای هیات علمی  جدید شامل: عدم آگاهی از مسائل کاری و اداری دانشگاه (فرآیندهای کاری، قوانین و مقررات، آیین نامه ها، شیوه نامه ها و...)، عدم آشنایی با روش های تدریس و تعامل با دانشجو و توانمندی ناکافی در این زمینه و عدم آشنایی با وظایف هیات علمی  بود.

  نتیجه گیری

  یافته های پژوهش نشان داد وجود برنامه ای مدون و جامع جهت آشناسازی اعضای هیات علمی با ساختار و عملکرد دانشگاه، قوانین و مقررات، برنامه های اولویت دار دانشگاه، ارتباط با دانشجو و ارتقای توانمندی تدریس در سال های اولیه ورود عضو هیات علمی  به دانشگاه ضروری می باشد.

  کلیدواژگان: جامعه پذیری، اجتماعی سازی، اعضای هیات علمی
 • میثم داستانی، فاطمه عامری* صفحات 135-148
  مقدمه

  الزام به آموزش مجازی در شرایط همه گیری کووید-19 و تغییر سریع از آموزش حضوری به آموزش کاملا مجازی، اساتید و دانشجویان را با چالش های متعددی مواجه نموده است، بر همین اساس مطالعه مروری حاضر به بررسی چالش ها و موانع پیش روی اساتید در آموزش مجازی دوران کووید-19در ایران پرداخته است .

  روش

  بدین منظور پایگاه های اطلاعاتی بین المللی web of science, Pubmed, Scopus و پایگاه های اطلاعاتی فارسی SID, Magiran و بانک مقالات پژوهشی پزشکی ایران و همچنین موتور جستجوی Google Scholar با استفاده از کلیدواژه های مرتبط با کووید-19، آموزش مجازی، چالش ها و موانع و ایران تا 1 ژانویه2022 مورد جستجو قرار گرفتند. معیار ورود به مطالعه مقالات پژوهشی از نوع اصیل بودند که به بررسی چالش ها در آموزش مجازی دوران کووید-19در ایران از دیدگاه اساتید و مربیان پرداخته بودند.

  یافته ها

  در مجموع14 مقاله به مطالعه وارد شدند. نتایج نشان داد که مهمترین چالش ها یا موانع در آموزش مجازی همه گیری کووید-19، موانع زیرساختی و فنی، عدم تعامل و مشارکت بین دانشجویان و اساتید در کلاس، عدم وجود طرح درس مناسب و سیستم ارزشیابی اثربخش، عدم وجود مهارت استفاده از ابزارهای آموزش مجازی و کامپیوتری، ، هزینه های زیاد خرید تجهیزات و بروز مشکلات جسمی، روحی و روانی در بین فراگیران بوده است.

  نتیجه گیری

  براساس نتایج مطالعه، نیاز است تا سازمان ها و موسسات مربوطه آموزش اساتید و دانشجویان در جهت استفاده و بکارگیری ابزارهای آموزش مجازی و همچنین ارتقاء و تقویت زیرساخت های مناسب آموزش مجازی را مد نظر قرار دهند.

  کلیدواژگان: آموزش مجازی، چالش ها، موانع، مدرسین، کووید-19
 • علی حسین قاسمی*، محمدرضا فرهادپور، مریم بختیاری صفحات 148-161
  اهداف

  با نگاهی اجمالی به تعاریف سواد اطلاعاتی و سواد سلامت روان و همچنین پژوهش های انجام شده در این حوزه می توان احتمال داد که  ارتباطی بین سواد اطلاعاتی و سواد سلامت روان وجود دارد. بر این اساس هدف پژوهش حاضر بررسی رابطه سواد سلامت روان و سواد اطلاعاتی در میان دانشجویان دانشکده علوم پزشکی آبادان است.

  مواد و روش ها

  این پژوهش به صورت توصیفی-مقطعی با روش پیمایشی انجام شده است. جامعه آماری این پژوهش را کلیه دانشجویان مشغول به تحصیل در دانشکده علوم پزشکی آبادان تشکیل می‏دادند که تعداد 294 نفر به عنوان نمونه آماری تعیین شد. برای بررسی وضعیت سواد سلامت روان، از پرسشنامه‏ای بر مبنای پرسشنامه سیاری فرد و همکاران، و برای سنجش سواد اطلاعاتی نیز از پرسشنامه محقق ساخته بر اساس پرسشنامه آدسادوفسکی استفاده شد. روایی ابزارها از طریق مشورت با صاحب‏نظران و پایایی نیز با آزمون آلفای کرونباخ (با ضریب 82/0 برای پرسشنامه سواد سلامت روان و 78/0 برای پرسشنامه سواد اطلاعاتی) تایید گردید.

  یافته ها

    نتایج پژوهش نشان داد که سواد سلامت روان دانشجویان مورد بررسی براساس مولفه‏های سواد سلامت روان در سطح بالایی قرار دارد. سواد سلامت روان دانشجویان دختر از دانشجویان پسر بیشتر است و سواد سلامت روان دانشجویان مسن‏تر نسبت به دانشجویان جوانتر، بیشتر می‏باشد. میزان سواد اطلاعاتی دانشجویان مورد بررسی نیز براساس مولفه‏های سواد اطلاعاتی در سطح پایینی است. همچنین بین میزان سواد سلامت روان و سواد اطلاعاتی رابطه مثبت و معنادار وجود دارد.

  نتیجه گیری

  آموزش دانشجویان برای افزایش سواد اطلاعاتی و سواد اطلاعات سلامت با هدف توانمندسازی آنان در شناسایی مشکلات و بیماری های روانی در خود و دیگران در اسرع وقت و انجام مداخلات مناسب، به آنان امکان می دهد اطلاعات مربوط به بیماری ها و اختلالات را بهتر شناسایی، مکان یابی، ارزیابی و اقدام کنند.

  کلیدواژگان: سواد اطلاعاتی، سواد سلامت روان، دانشجویان، دانشکده علوم پزشکی آبادان
 • یاسر بیرقی، زهرا فروتنی*، محمد موسوی، حسین صفرزاده صفحات 162-176
  هدف

  سازمان منسجم در دانشگاه اشاره به سهم ارکان دانشگاه، در منافع مشترک دانشگاه یا کل جامعه دارد و یک عامل بسیار مهم در موفقیت دانشگاه ها است. هدف از مطالعه حاضر ارائه مولفه های مدل سازمان منسجم در دانشگاه پیام نور استان آذربایجان شرقی بود.

  روش

    پژوهش حاضر از نظر ارائه مدل، کاربردی و از نظر هدف نیز توصیفی- پیمایشی بود. روش گردآوری داده ها در این پژوهش روش کمی بود. جامعه آماری در این پژوهش، مدیران و معاونین و همچنین اعضای هیات علمی  در استان آذربایجان شرقی بودند. که تعداد آنها برابر با 270 نفر بود. نمونه آماری طبق جدول مورگان برابر با 159 نفر بودند که مورد بررسی قرار گرفتند. داده های کمی با استفاده از پرسشنامه استاندارد محقق ساخته  حاصل از پژوهش کیفی گردآوری شدند. در پژوهش حاضر، بر اساس فرضیه های تحقیق، از پرسشنامه، استفاده شد. به همین ترتیب، جهت تجزیه و تحلیل داده ها از روش کمی مدلسازی معادلات ساختاری با استفاده از نرم افزار PLS3 استفاده شد.

  یافته ها

  نشان می دهد که مدل سازمان منسجم دارای مولفه های رهبری، فرهنگ، کارکنان، اهداف و راهبردها، ساختار، فناوری و دانش و همچنین محیط می باشد که در دانشگاه پیام نور استان آذربایجان شرقی مورد تایید قرار گرفته است.

  نتیجه گیری

  دانشگاه پیام نور جهت موفقیت باید به تقویت مولفه های سازمان منسجم، اهتمام ویژه ای داشته باشد.

  کلیدواژگان: سازمان منسجم، دانشگاه منسجم، دانشگاه پیام نور
 • حاتم عبدالهی پور، علیرضا قاسمی زاد*، امین باقری کراچی، پری مشایخ صفحات 177-196
  اهداف

  هدف اصلی این پژوهش طراحی چارچوب مفهومی دانشگاه بزرگسالان با تاکید بر دانشگاه های آزاد اسلامی بود.

  مواد و روش ها

  در این پژوهش از روش کیفی تحلیل مضمون استقرایی استفاده شد. مشارکت کنندگان بالقوه این پژوهش متخصصان آموزش عالی، دانشجویان بزرگسال تحصیلات تکمیلی و بازنشستگان در حال تحصیل در دانشگاه بودند؛ که به شیوه نمونه گیری هدفمند ملاک مدار 31 نفر از بین آن ها به عنوان مشارکت کننده انتخاب شدند. ملاک انتخاب مشارکت کنندگان داشتن تجربه لازم در در زمینه آموزش بزرگسالان (حداقل 1 مقاله، 1 کتاب و یا حداقل 1 سال تدریس در زمینه آموزش بزرگسالان)، و یا بودن در زمره دانشجوی بزرگسال و یا بازنشسته تحصیلات تکمیلی بود. معیار انتخاب نمونه گیری اشباع نظری داده ها بود. اعتبار یابی پژوهش با استفاده از چهار معیار قابلیت اعتبار (باورپذیری)، بی طرفی (تائیدپذیری)، قابلیت اطمینان (سازگاری)، و قابلیت کاربرد (انتقال پذیری) انجام شد.

  یافته ها

  یافته ها نشان داد که چارچوب مفهومی دانشگاه بزرگسالان از 3 بعد (کلیدی، محتوایی و اجرایی) و 20 ملاک (تعلق خاطر،آزادی عمل و تکریم، خودآگاهی، گروه محوری، انگیزه بخشی، ابراز وجود، مهارت محوری، ارتباطات، یادگیری مادام العمر، انعطاف، ارزشیابی و مرشدیت، نیازمحوری، هدفگذاری، سیاست گذاری، بستر سازی، خلق محتوا، اجرا و ارزیابی) تشکیل شده است.

  نتیجه گیری

  توجه به ابعاد و ملاک های کشف شده در این تحقیق راه را برای ایجاد دانشگاه بزرگسالان و حساسیت لازم در این عرصه را فراهم می آورد.

  کلیدواژگان: آموزش عالی، دانشگاه بزرگسالان، آموزش بزرگسالان
 • رئوف مصطفی زاده*، زینب حزباوی صفحات 197-210
  هدف

  با شیوع همه گیری ویروس کرونا و اختلال در روند اجرایی اکثر فعالیت های اجتماعی، اقتصادی، سیاستی و به ویژه آموزشی از حالت غیرحضوری یا ارتباط مجازی تغییر یافت. در همین راستا، پژوهش حاضر با هدف بررسی و آزمون میزان کارایی اتخاذ سامانه مدیریت یادگیری (LMS) به عنوان یکی از روش های تدریس مجازی برنامه ریزی شد.

  روش کار

  بر این اساس، از روش پرسشنامه ای برای دریافت نظر دانشجویان رشته های مختلف (به عنوان جامعه هدف) استفاده شد. در این پرسشنامه، میزان کارائی LMS بر اساس هفت مولفه مختلف مورد بررسی قرار گرفت. در پژوهش حاضر، از آزمون تی-استودنت برای ارزیابی نتایج آماری استفاده شده است.

  نتایج

  نتایج بر اساس میانگین و انحراف معیار هر کدام از مولفه های مورد بررسی تفسیر شد و مشخص شد که به جزء در مورد گویه انجام تمرین و تکالیف، سایر گویه های مورد بررسی کم تر از حد متوسط ارزیابی شدند. آماره t تک متغیره نیز برای تمام مولفه ها به جزء تمرین و تکالیف، کم تر از 56/1 (تی جدول استاندارد) تعیین شد. هم چنین، بر اساس سطح معناداری (p-value) کم تر از 001/0مولفه های یادگیری مجازی، می توان گفت که که تفاوت معناداری در پاسخ دهی به تمام سوالات پژوهش وجود داشته اشت.

  نتیجه گیری

  ضمن تاکید بر رفع محدودیت های موجود، می توان در راستای حل چالش های آموزش مجازی استفاده نمود. به سبب طولانی شدن مدت شیوع بیماری کووید-19 و تشدید پیامدهای ناشی از آن مانند افزایش میزان تقاضای آموزش مجازی، ضرورت تداوم فعالیت های اقتصادی و جایگزینی ابزارهای جدید و در نتیجه کاربرد موثرتر IT ضروری خواهد بود.

  کلیدواژگان: آموزش مجازی، سرمایه انسانی، کرونا، مدیریت بحران، یادگیری از راه دور
 • پیش بینی درگیری تحصیلی بر اساس جهت گیری هدف و باورهای هوشی و انگیزشی در دانشجویان
  مجید یوسفی افراشته*، ناهید رمضانی صفحات 211-224
  اهداف

  پژوهش حاضر با هدف پیش بینی درگیری تحصیلی بر اساس جهت گیری هدف و باورهای هوشی و انگیزشی در دانشجویان انجام گرفت.

  مواد و روش ها

  در این مطالعه توصیفی-همبستگی جامعه آماری شامل کلیه دانشجویان دانشگاه همدان در سال تحصیلی 00-1399 بود. حجم نمونه بر اساس فرمول کوکران 384 نفر و به روش نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند. ابزارسنجش در این پژوهش شامل پرسشنامه درگیری تحصیلی ریو و تسنگ  (2011)، پرسشنامه جهت گزینی هدف الیوت و مک گریگور  (2001)، پرسشنامه باورهای هوشی بابایی  (1377) و پرسشنامه باورهای انگیزشی پنتریچ و دی گروت  (1990) بود. برای تحلیل داده ها از روش ضریب همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون به شیوه همزمان به کمک نرم افزار SPSS استفاده شد.

  یافته ها

   یافته ها نشان داد بین تسلط اجتنابی، عملکرد-گرایشی، افزایشی بودن هوش، خودکارآمدی، ارزش گذاری درونی و جهت گیری هدف با درگیری تحصیلی همبستگی مثبت معنادار و بین تسلط اجتنابی، عملکرداجتنابی، ذاتی بودن و اضطراب امتحان با درگیری تحصیلی همبستگی منفی معنادار وجود دارد (p < 0.01). ضرایب بتا در جهت گیری هدف و باورهای هوشی و انگیزشی نشان می دهد که عملکرد-گرایشی، افزایشی بودن هوش، خودکارآمدی و ارزش گذاری درونی پیش بینی کننده مثبت و معنادار درگیری تحصیلی و عملکرد-گریزی، ذاتی بودن هوش، اضطراب امتحان پیش بینی کننده منفی و معنادار درگیری تحصیلی است  (p < 0.05).

  نتیجه گیری

  نتایج این پژوهش می تواند به برنامه ریزان و مجریان آموزش عالی، جهت اتخاذ سیاست های مناسب آموزشی به منظور درگیری تحصیلی دانشجویان و عوامل موثر بر آن یاری رساند.

  کلیدواژگان: درگیری تحصیلی، جهت گیری هدف، باورهای هوشی، باورهای انگیزشی
|
 • Shirin Karimi Taleghani, Kiomars Niaz Azeri *, Negin Jabbari Pages 113-125
  Purpose

  In educational systems including higher education, the teaching reflective plays an important role in teaching and learning. As a result, the purpose of this study was to designing a paradigm model to train thinking in universities of medical sciences.

  Method

  The present study in terms of purpose was applied and in terms of implementation method was qualitative. The research population was the academic experts of Medical Sciences Universities all over the country in the academic years 2020-2021. According to the theoretical saturation principle, 18 people were selected by purposeful and snowball sampling methods, and what is more, data collection tool was a depth interview which its validity was confirmed by the expert review method and its reliability by the agreement coefficient method between the two coders was estimated 0.85. The coding method based on the paradigm model of ground theory in MAXQDA-2018 software was used for data analysis, too.

  Findings

  The findings showed that in the paradigm model of teaching reflective in universities of medical sciences were identified 62 indicators in 10 components; In conclusion, the causal conditions including students' inefficiency to overcome problems in complex situations and non-community-oriented functions of the medical universal system; underlying conditions including the allocation of special credits of educational methods’ modification; intervention conditions including the development of knowledge boundaries and attention to global issues in the field of medical sciences; central phenomenon including the development of reflective as a conscious and rational decision-making process; strategies including appropriate discourse, teaching problem-solving methods and designing and organizing curriculum elements; and consequences outcome including knowledge and development of individual competencies. Considering all of the above, a paradigm model of teaching the thinking in universities of medical sciences was designed.

  Conclusion

  Based on the results, to improve and enhance teaching reflective can be improved the components and indicators identified for them.

  Keywords: Reflective, Teaching Reflective, Universities Of Medical Sciences
 • Samira Alirezaei *, Seyedeh Neda Mousavi Pages 126-134
  Introduction

  Faculty members can provide services in the university in the best way when they have knowledge and awareness of the goals of the organization and their role in determining those goals. Therefore, the organizational socialization of this group at the beginning of entering the university is one of the most important issues to take advantage of this power. Therefore, the purpose of this study was to investigate the need for socialization in the new faculty members of Zanjan University of Medical Sciences.

  Methods

  This study was conducted using a qualitative method by semi-structured interviews. For this purpose, interviews were conducted with 6 educational managers and accessible sampling with 10 new academic faculty members, and the challenges and solutions of this field in Zanjan University of Medical Sciences were determined. The data was analyzed using the directed content analysis method. The data were analyzed using the framework content analysis method.

  Discussion

  The most important problems identified for new academic staff members include: lack of knowledge of work and administrative issues of the university (work processes, rules and regulations, etc.), lack of familiarity with teaching methods and interaction with students, and insufficient ability in this field, and lack of familiarity with the duties of the academic staff.

  Conclusion

  The findings of the research showed that the existence of a codified and comprehensive program to acquaint faculty members with the structure and function of the university, rules and regulations, priority programs of the university, communication with students and improving teaching ability in the early years of the faculty member's entry into the university is necessary.

  Keywords: Sociability, Socialization, Faculty Members
 • Meisam Dastani, Ameri Fatemeh* Pages 135-148
  Introduction

  The requirement for virtual education during the COVID-19 epidemic and the rapid shift from face-to-face to fully virtual instruction has confronted professors and students with numerous challenges. Accordingly, the present review study examines the challenges and barriers faced by professors in virtual education during the COVID-19 era in Iran.

  Methods

  For this purpose, international databases including Web of Science, PubMed, Scopus, and Persian databases including SID, Magiran, and the Iran Medical Research Articles database, as well as the Google Scholar search engine, were searched using keywords related to Covid-19, virtual education, challenges, barriers, and Iran until January 1, 2022. Inclusion criteria were original articles that examined the challenges of professors in virtual education during the COVID-19 era in Iran from the perspective of professors and educators.

  Results

  A total of 14 articles were included in the study. The results showed that the most important challenges or obstacles in virtual education during the COVID-19 epidemic are infrastructural and technical obstacles, lack of interaction and participation between students and professors in the class, lack of appropriate lesson plans and effective evaluation systems, lack of skills in using virtual and computer education tools, high costs of purchasing equipment, and the occurrence of physical, mental, and psychological problems among learners.

  Conclusion

  Based on the results of this study, it is necessary for relevant organizations and institutions to consider training professors and students to use and apply virtual education tools, as well as upgrading and strengthening appropriate virtual education infrastructure.

  Keywords: Virtual Education, Barriers, Challenges, Teachers, COVID-19
 • Ali Hossein Ghasemi *, Mohammadreza Farhadpoor, Maryam Bakhtiari Pages 148-161
  Introduction

  A brief look at the definitions of information literacy and mental health literacy, as well as research in this area, suggests that there is a relationship between information literacy and mental health literacy. Accordingly, the purpose of this study is to investigate the relationship between mental health literacy and information literacy among students of Abadan University of Medical Sciences.

  Methods

  This research is a descriptive cross-sectional survey. The statistical population of this study consisted of all students studying in Abadan University of Medical Sciences, of which 294 were selected as a statistical sample. To assess the status of mental health literacy, a questionnaire based on the questionnaire of Sayarifard et al., and to assess information literacy, a researcher-made questionnaire based on Adsadowsky's questionnaire was used. The validity of the instruments was confirmed by experts and the reliability was confirmed by Cronbach's alpha test (with a coefficient of 0.82 for the Mental Health Literacy Questionnaire and 0.78 for the Information Literacy Questionnaire).

  Discussion

  The results showed that the mental health literacy of the students based on the components of mental health literacy is at a high level. Mental health literacy of female students is higher than male students, and mental health literacy of older students is higher than younger students. The level of information literacy of the investigated students is also, based on the components of information literacy, at a low level. There is also a positive and significant relationship between mental health literacy and information literacy among the studied population.

  Conclusion

  Training students to increase information literacy and health information literacy with the aim of empowering them to identify problems and mental illnesses in themselves and others as soon as possible and to carry out appropriate interventions, enables them to better identify, locate and evaluate the needed information related to the identified diseases and disorders and take action appropriately.

  Keywords: Information Literacy, Mental Health Literacy, Students, Abadan School Of Medical Sciences
 • Yaser Beiraghi, Zahra Forotan *, Mohammad Mosavi, Hosein Safarzadeh Pages 162-176
  Purpose

  The purpose of this study was to present the components of the coherent organization model at Payam Noor University in East Azerbaijan province.

  Method

  The coherent organization in the university refers to the contribution of the university's pillars to the common interests of the university or the whole society and is a very important factor in the success of universities. This research was applied in terms of model presentation and descriptive-survey in terms of purpose. The data collection method in this research was quantitative. The statistical population in this research comprised managers, assistants, and faculty members in East Azarbaijan province, totaling 270 individuals. According to Morgan's table, the statistical sample was determined to be 159 people who were investigated. Quantitative data were collected using a standard researcher-made questionnaire resulting from qualitative research.

  Findings

  Therefore, in the current research, based on the research hypotheses, the questionnaire method was used. Similarly, to analyze the data, the quantitative method of structural equation modeling was employed using PLS3 software.

  Conclusion

  The results of the research indicate that the coherent organization model comprises components such as leadership, culture, employees, goals and strategies, structure, technology and knowledge, as well as the environment, which have been approved in Payam Noor University of East Azerbaijan Province.

  Keywords: Mansejm Organization, Mansejm University, Payam Noor University
 • Hatam Abdulhaipour, Alireza Ghasemizad *, Amin Bagheri Karachi, Pari Mashayekh Pages 177-196
  Purpose

  The primary aim of this research was to design a conceptual framework for adult universities with a focus on Islamic Azad universities.

  Method

  The qualitative method of inductive theme analysis was employed in this research. Potential participants included higher education professionals, adult graduate students, and retirees studying at universities; 31 of them were selected as participants through targeted sampling. The selection criteria for participants were having the necessary experience in adult education (at least one article, one book, or at least one year of teaching in the field of adult education) or being among adult students or retired graduate students. The sampling selection criterion was theoretical saturation of the data. Validation of the research was conducted using four criteria: credibility, neutrality, reliability, and applicability.

  Findings

  The findings revealed that the conceptual framework of adult universities consists of three dimensions (key, content, and implementation) and 20 criteria (related to the mind, freedom of action and respect, self-awareness, group orientation, motivation, self-expression, skill development, communication, lifelong learning, flexibility, evaluation and mentorship, needs orientation, goal setting, policy making, platform creation, content development, implementation, and evaluation).

  Conclusion

  Attention to the dimensions and criteria uncovered in this research paves the way for establishing an adult university and ensures the necessary sensitivity in this field.

  Keywords: Higher Education, Adult University, Adult Education
 • Raoof Mostafazadeh *, Zeinab Hazbavi Pages 197-210
  Introduction

  With the outbreak of the coronavirus and the disruption of the normal state of human life and death, the most social, economic, political, and especially educational activities changed to virtual communications.

  Methods

  The present study was planned with the aim of assessing the effectiveness rate of adopting Learning Management System (LMS) among students. A questionnaire method was used to obtain the perception and opinion of students of different courses and levels. The efficiency of LMS in seven different components was evaluated. The t-student test was employed to evaluate statistical results.

  Discussion

  The results of statistical analysis has been interpretated based on the mean and standard deviation of each studied components. Except for exercises and assignments, other components were less than the average limit. The value of the univariate t-statistic was determined to be less than 1.65 (standard t-value) for all components except exercises and homework. Also, considering that the p-value level for all components (< 0.001), it is concluded that there was a significant difference in the answers of all research questions.

  Conclusion

  The results can be used to resolve the challenges of E-learning. Due to the prolongation of the outbreak of Covid-19 and the intensification of its consequences such as increasing demand for E-learning, the need for continued economic activities, and employing new tools and more effective use of IT will be necessary.

  Keywords: Virtual Education, Human Capital, Corona, Disaster Management, Distance Learning
 • Predicting academic engagement based on goal orientation and intelligence and motivational beliefs in students
  Majid Yousefi Afrashteh *, Nahid Ramezani Pages 211-224
  Introduction

  The aim of this study was to predict academic conflict based on goal orientation, intelligence, and motivational beliefs in students.

  Methods

  In this descriptive-correlational study, the statistical population included all students of Hamadan University who were studying in the academic year 1399-1400. The sample size was selected based on Cochran's formula of 384 people using the convenience sampling method. Data collection tools were the Academic Conflict Questionnaire by Rio and Tsang (2011), Elliott and McGregor's goal orientation questionnaire (2011), Babaei's Intelligence Beliefs Questionnaire (1998), and Pantrich and De Groot's Motivational Beliefs Questionnaire (1990). Pearson correlation coefficient and regression analysis were simultaneously analyzed using SPSS software.

  Results

  The results showed a significant positive correlation between avoidance mastery, performance-orientation, intelligence enhancement, self-efficacy, internal evaluation, and goal orientation with academic engagement, and a significant negative correlation between avoidance mastery, avoidance performance, intrinsicity, and test anxiety with academic engagement (p < 0.01). Beta coefficients in goal orientation and intelligence and motivational beliefs show that performance-tendency, increased intelligence, self-efficacy, and internal evaluation are positive and significant predictors of academic engagement, while performance-avoidance, innate intelligence, and test anxiety are negative predictors and significantly contribute to academic conflict (p < 0.05).

  Conclusion

  The results of this study can help higher education planners and implementers to adopt appropriate educational policies for students' academic engagement and the factors affecting it.

  Keywords: Academic Engagement, Goal Orientation, IQ Beliefs, Motivational Beliefs