فهرست مطالب

هنر زبان - سال هفتم شماره 3 (Summer 2022)

نشریه هنر زبان
سال هفتم شماره 3 (Summer 2022)

 • تاریخ انتشار: 1402/12/13
 • تعداد عناوین: 6
|
 • فواد فیاض شتیات، فاروق احمد الهزایمه، باسل فیصل سعد الزعبی * صفحات 7-30

  یتناول البحث الحجاج الساخر فی رساله التربیع والتدویر للجاحظ والرساله الهزلیه لابن زیدون، والعلاقه بین ذلک الحجاج وخطابه السیاسی، ویهدف إلی الکشف عن دور السخریه فی إقناع المتلقی بما یطرحه الکاتبان انطلاقا من المقام الذی تحکمه المنافسه بین المبدع والشخصیه المحوریه فی الخطابین وعلاقه ذلک بالدور السیاسی لجمیعهم، ویحلل البحث ادوات السخریه البلاغیه التی تغمر النصین واوعیه اللغه التی تتدثر بها. ویعتمد البحث علی المنهج الوصفی التحلیلی النقدی من خلال قراءه تحلیلیه نقدیه فی اسلوب الحجاج الساخر فی الرسالتین کاداه فی إقناع المتلقی بفکره الرسالتین فی محاوله الانتقاص من الشخصیه باسلوب غیر مباشر. ومن النتائج: یشکل النصان لبنه فی اساس الادب العربی الساخر، الذی تجذر فی السرد العربی القدیم عبر جنس الرساله واجناس ادبیه مختلفه کالمقامه والحکایه والقص الشعبی. وقد تمحورت رساله التربیع والتدویر حول تربیع شخصیه احمد بن عبد الوهاب الکاتب المغمور وتدویرها، وإبراز القبح الفیزیائی للجسد، والجهل فی ثقافه العصر، اما الرساله الهزلیه، فترسمت خطا الجاحظ فی بناء نصها، وشخصیتها کاتب اندلسی معروف، واداتها السخریه والتهکم من تلک الشخصیه وتقبیحه، وسلب صفه الثقافه والعلم عنه، وتصویره بانه مدع غیر واع بما یحیط به.

  کلیدواژگان: السخریه، الحجاج، رسائل ادبیه، الجاحظ، ابن زیدون
 • شاهرخ محمدبیگی، ناصر رشیدی*، فاطمه ذوالفقاری صفحات 31-54

  هدف از انجام این مطالعه ارائه چارچوبی مفهومی و جامع برای تحلیل و ارزیابی ترجمه های قرآن بود. هفت ترجمه عربی به انگلیسی قرآن به شیوه تحلیلی - توصیفی با درنظرگرفتن روابط نحوی، معنایی، گفتمانی تجزیه وتحلیل شدند. نتایج نشان داد که در ترجمه و ارزیابی ترجمه های قرآن، مترجمان و ارزیابان عناصر و مولفه هایی را باید در نظر بگیرند. این عناصر و مولفه ها شامل علائم سجاوندی، تاویل پذیری، جنبه های ساختاری زبان، وفاداری به معنای متن مبدا، سبک و تاثیر قرائت های مختلف قرآن، پیشینه مترجمان و شان نزول آیات و زیر مجموعه هایشان است. نتایج همچنین نشان داد که ترجمه قرآن با درنظر گرفتن این مولفه ها توسط مترجم امکان پذیر و پذیرفته است.

  کلیدواژگان: مدل مفهومی، ترجمه پذیری، ترجمه، قرآن، ارزیابی
 • طوبی مردانی *، محمد صادقی صفحات 55-64

  مطالعه حاضر بر ابزارهای انسجامی از نظر فراوانی تمرکز دارد. در انجام این کار، سوره «بقره» با نسخه انگلیسی آن مقایسه شده است. متن عربی قرآن کریم به عنوان متن منبع و ترجمه انگلیسی به عنوان متن هدف انتخاب شدند. ابزارهای انسجامی عبارت از ارجاع، حذف، ربط، جایگزینی، و همنشینی واژگانی است. بررسی متون دینی حساسیت زیادی می طلبد، و به همین دلیل است که به طور گسترده همراه با اجزای فرعی خود در متن منبع و متن هدف شناسایی شده، سپس شمارش و مقایسه انجام گردید. این مطالعه از روش کیفی توصیفی استفاده می کند و روابط انسجام خاصی را در هر جمله توصیف می کند، بنابراین از مدل هالیدی و حسن (1976) پیروی کرده و به طور خلاصه، نتیجه آشکارا تایید می کند که مقایسه فراوانی هر یک از اجزای ابزارهای انسجامی بین متن اصلی عربی و ترجمه انگلیسی دارای تفاوت ها و اختلافاتی در راهبرد و کاربرد مترجم است.

  کلیدواژگان: ترجمه، انسجام، ابزارهای انسجامی، متن دینی
 • نسرین غوار * صفحات 65-88

  با همه گیری جهانی کووید-19، در مارس 2020 دانشگاه ها به عنوان بخشی از روند قرنطینه تعطیل شدند. در الجزایر، تصمیم گیرندگان از مدرسان خواستند که آموزش الکترونیکی را با استفاده از تمام راه های ممکن جهت تکمیل برنامه های درسی بکار گیرند. در گروه زبان انگلیسی، دانشگاه باجی مختار، عنابه، الجزایر، پلتفرم ساناکو به عنوان پلتفرم رسمی آموزش الکترونیکی در طول قرنطینه پیشنهاد شد. به منظور بررسی تجربه و ارزیابی مدرسان و دانشجویان زبان انگلیسی از پلتفرم ساناکو به عنوان یک بستر یادگیری/آموزش آنلاین کارآمد، از دو پرسش نامه؛ اولی برای معلمان و دومی برای فراگیران به عنوان ابزار تحقیق استفاده شد. نتایج نشان داد که ساناکو در دوران قرنطینه مفید بوده است، هر چند مدرسان و دانشجویان با مشکلات خاصی مواجه بوده اند.

  کلیدواژگان: کووید-19، ساناکو، آموزش الکترونیکی، ارزیابی مدرسان، ارزیابی دانشجویان
 • فضیلت عبادو * صفحات 89-106

  تنوع زبانی یک موضوع اصلی در جهانی شدن است که در جای خود چالش های زبانی عمده ای را ارائه می کند. در این میان، جایگاه بعضی زبان های غالب مانند انگلیسی رو به افزایش است، برای جلوگیری از آن به سیاست گذاری نیازمند هستیم. اگر ماهیت چند وجهی و کارکرد ارتباطی آن را در نظر بگیریم، ترجمه یک فعالیت معتبر است، زیرا به طور مداوم در زندگی واقعی خارج از کلاس انجام می شود و تنها فعالیت مرتبط با زبان خارجی است. بنابراین، پژوهش حاضر با هدف بررسی نقش ترجمه در حفظ تنوع زبانی علیرغم غلبه زبان انگلیسی انجام شده است.

  کلیدواژگان: تنوع زبانی، جهانی شدن، ترجمه، زبان انگلیسی
 • سلیمه بن عبیده *، سلیم کربوع صفحات 107-118

  این مقاله به بررسی مقاومت از طریق روایات در حوزه پسااستعماری می پردازد. که بر گفتمان ضد پسااستعماری در رمان نایپل، مردان مقلد (1967) از طریق تحلیل رالف سینگ با استفاده از زبان انگلیسی به عنوان ابزاری خرابکارانه که با آن تلاش می شود هویت خود را بازسازی کند، متمرکز است. این پژوهش با چارچوبی تحلیلی به تحلیل گفتمان رمان، که بر تاکتیک های روایی نویسنده و استفاده از زبان، نسخ و تصاحب جهت مقابله با فرهنگ حاکم ارائه شده می پردازد. با این حال، در دوران پسااستعماری، گفتمانی متمایز از طریق میزگردهای علمی مانند مفاهیم نگوگی، هال، فانون و بابا در مورد زبان، فرهنگ و روان مردم تحت ستم، همراه با برخی مکانیسم های دفاعی مانند تقلید و دو ر گه شدن، که در مقابل، نظریه پردازی مقاومت و بازسازی هویت از طریق زبان است ظاهر شد. بنابراین، این پژوهش به بررسی انتقادی لفاظی های مقاومت سوژه های تبعیدی می پردازد تا با بررسی استفاده از تقلید و دورگه در رمان، وجود و بازسازی هویت مهاجران در حوزه غرب را مشخص کند. اگرچه زبان این رمان بیشتر انگلیسی است، اما استفاده از برخی ارجاعات بیرونی به آن حس بومی گرایی می دهد و آن را به روایتی طعنه آمیز پسااستعماری تبدیل می کند که هژمونی استعماری را نقد می کند و معضل مالیخولیا روانی فرد استعمارشده را روشن می کند.

  کلیدواژگان: دورگه، زبان، تقلید، مقاومت
|
 • Fuad Feyyad Shtiat, Farouk Ahmad Al-Hazaimeh, Basil Faisal Sa’Ed AL-Zu’Bi * Pages 7-30

  The research deals with the subject of mock controversy in the letters of (al-Tarbiya & Tadwir) by Al-Jahiz and the comic message of Ibn Zaydun, and the relationship between that controversy and its political address, so discusses the role of irony in persuading the recipient of what the two writers propose based on the place governed by competition between the creator and the central figure in the two discourses and its relationship to the political role of all of them, and the research analyzes. One of the results obtained from this research is that: those two texts are the first and basic texts that exist in the basis of humorous Arabic literature. This basis is the same as in ancient Arabic narration through treatises and various other literary items such as maqamah, anecdotes, and folk stories.The tools of rhetorical irony that outlive the two texts and the receptacles of the language in which they are covered.

  Keywords: Irony, Arguing, Literary Messages, Al-Jahiz, Ibn Zaidoon
 • Shahrokh Mohammad Beigi, Naser Rashidi*, Fatemeh Zolfaghari Pages 31-54

  The purpose of the current study is to develop a comprehensive conceptual model for the analysis and evaluation of translations of the Quran. Seven Arabic-to-English translations of the Quran are analyzed in a descriptive-analytic way, considering the intra-textual semantic, discursive and syntactic relations. The analysis indicated that in translating and evaluating the translations of the Quran, the translators and evaluators might consider some significant features. These features and components are punctuation, interpretability, and structural aspects of language, loyalty to the meaning of the source text, style, and the effect of different readings of the Quran, and the translators’ record, the revelation and its subcategories. The study also shows that translation of the Quran is possible and acceptable, on the condition that the translator follows the given set of principles.

  Keywords: Conceptual Model, Translatability, Translation, Quran, Evaluation
 • Tooba Mardani *, Muhammad Sadeqi Pages 55-64

  The present study focuses on cohesive devices in terms of frequency rate. In doing so, the surah of “Bacara” has been contrastively compared with its English rendering version. The Arabic text of the holy Quran was selected as a source text and the English translation as a target text. Cohesive devises were reference, ellipsis, conjunction, substitution, and lexical markers. The religious texts are sensitive, and that’s why they were broadly identified along with their subcomponents both in the ST (source text) to the TT (target text), then counted and compared. The study employs descriptive qualitative methodology and describes the specific cohesion relations in every sentence, so the model of Halliday and Hassan’s (1976) followed. In summary, the result obviously confirms that the comparison of the frequency of each component of cohesive devises between the original Arabic text and the English rendering has some differences and discrepancies in strategy and application by the translator.

  Keywords: Translation, Cohesion, Cohesive Devices, Religious Text
 • Nesrine Ghaouar * Pages 65-88

  With the worldwide spread of COVID-19 in March 2020, universities were closed as part of the quarantine procedure. In Algeria, decision-makers asked teachers to apply e-learning in all possible ways to finish the syllabus. In the department of English at Badji Mokhtar University in Annaba, Algeria, the Sanako platform was proposed as the official e-learning platform during the quarantine. With the intention of investigating EFL teachers’ and students’ assessments of their experience using the Sanako platform as an efficient online learning/teaching platform, two questionnaires were used as research tools, the first for teachers and the second for learners. The results showed that Sanako was useful during the quarantine, though both teachers and students faced certain problems.

  Keywords: COVID-19, Sanako, E-Learning, Teachers’ Assessment, Students’ Assessment
 • Fadila Abadou * Pages 89-106

  Linguistic diversity is a central issue in globalization that presents major linguistic challenges; among these is the increasing place of dominant languages such as English. To preserve it, we need policies. If we consider its multidisciplinary nature and its communicative function, translation is an authentic activity since it is practised constantly in real life outside classes, and it is the only activity in connection with a foreign language. Thus, the present research aims to investigate the role of translation in preserving linguistic diversity despite the dominance of the English language.

  Keywords: Linguistic Diversity, Globalization, Translation, English Language
 • Salima Benabida *, Salim Kerboua Pages 107-118

  This paper tends to examine resistance through narratives in the postcolonial context. It focuses on the postcolonial counter-discourse in Naipaul’s novel, The Mimic Men (1967), through the analysis of Ralph Singh’s, use of the English language as a subversive tool by which he attempts to reconstruct his identity. This research presents an analytical framework for analyzing the novel’s discourse, which concentrates on the writer’s narrative tactics and use of language, abrogation and appropriation, to oppose the prevailing culture. However, in the postcolonial era, a distinct discourse emerged through scholarly panel discussions like Ngugi’s, Hall’s, Fanon's and Bhabha's concepts about language, culture and the oppressed people’s psyche along with some defensive mechanisms such as mimicry and hybridity, which, in return, theorized resistance and identity reconstruction through language. Thus, this study will critically explore the exiled subjects’ resistance rhetoric in order to determine the migrants’ existence and identity reconstruction in the Western sphere through an examination of the use of mimicry and hybridity in the novel. Although the novel is mostly written in English, the use of some exospheric references give it sense of nativism and make it as a sarcastic postcolonial narrative that criticizes the colonial hegemony and sheds light on the dilemma of the colonized individual’s psychological melancholy.

  Keywords: Hybridity, Language, Mimicry, Resistance