فهرست مطالب

مجله دانشکده دندانپزشکی مشهد
سال چهل و هشتم شماره 2 (پیاپی 129، تابستان 1403)

 • تاریخ انتشار: 1403/03/01
 • تعداد عناوین: 10
|
 • خدیجه ابدال، الهام شفیعی، محسن اکبری بزم، الهام علیزاده، آرمین لاله، لیلا ناصری* صفحات 597-608
  مقدمه

  بیماری التهابی پریودنتال یکی از شایع ترین بیماری های التهابی مزمن است که می تواند هر فردی را در هر سنی مبتلا کند. نتایج برخی مطالعات نشان داده است که هر دو تیپ دیابت 1 (T1DM) و 2 می توانند با ریسک بیماری التهاب لثه مرتبط باشد. وضعیت التهابی و کمبود ویتامین D یک محیط مناسب را برای پیشرفت بیماری های مزمن مثل دیابت و پریودنتیت در اطفال به وجود می آورند. مطالعه ی حاضر باهدف بررسی ارتباط بین سطح ویتامین D با التهاب لثه در کودکان مبتلا به T1DM انجام شد.

  روش ها

  این پژوهش یک مطالعه مورد شاهدی به منظور بررسی ارتباط سطح 25 هیدروکسی ویتامین D (25 (OH) D) و التهاب لثه بروی 148 کودک مبتلا به T1DM بود در شهر ایلام انجام گرفت. برای این منظور افراد به دو گروه سالم و T1DM ازنظر داشتن التهاب لثه تقسیم بندی شدند. در این مطالعه قند خون ناشتا، کلسیم و سطح 25 (OH) D سرم ارزیابی شد.

  یافته ها

  نتایج مطالعه نشان داد که 25 (OH) D، در گروه دارای التهاب لثه (20/72±12/77) به طور معناداری کمتر از گروه فاقد التهاب لثه بود29/57±10/72) (p<0.05). بعلاوه، سطح 25 (OH) D برحسب جنسیت بین گروه دارای التهاب لثه و گروه فاقد التهاب لثه تفاوت آماری معناداری وجود نداشت (p=0.673 و p=0.350). همچنین، نتایج آزمون کای اسکوئر نشان داد که دو گروه دارای التهاب لثه و فاقد التهاب لثه ازنظر توزیع جنس و سن اختلاف معنی داری وجود نداشت. (p>0.05) 

  نتیجه گیری

  نتایج این مطالعه نشان می دهد کمبود ویتامین D یک عامل موثر در بالا بودن التهاب لثه در کودکان مبتلا به T1DM می باشد. پایش بموقع سطح این ویتامین در مراجعه کنندکان التهاب لثه، امری ضروری است.

  کلیدواژگان: دیابت، التهاب لثه، ویتامین D، اطفال
 • الهام بزرگمهر، نرگس شیرزایی، مرضیه دقتی پور* صفحات 609-615
  مقدمه

  افزایش آگاهی کارشناسان بهداشت به عنوان نوعی همکاری در بخش های مختلف وزارت بهداشت می تواند منجر به ارتقاء سلامت دهان و دندان در گروه های خاص شود. هدف از مطالعه حاضر، بررسی تاثیر مداخله ی آموزشی بردقت غربالگری وارجاع گروه های هدف سلامت دهان،توسط مراقبین سلامت مراکزبهداشتی درمانی شهر زاهدان بود.

  مواد و روش ها

  جهت انجام این مطالعه ی مداخله ای نیمه تجربی؛ هماهنگی با مرکز بهداشت شهرستان زاهدان صورت گرفت. ضریب توافق  قبل و بعد  از آموزش، بین مراقب سلامت و دندانپزشک،به ترتیب، 120/0 و600/0 گزارش شد. تعداد 100 نفر زنان باردار و کودکان در مرکز،  ابتدا توسط دانشجوی دندانپزشکی و بعد از کسب رضایت کتبی، توسط مسئول مراقبت های سلامت دهان، در نور معمولی محیط، صندلی معمولی و با آبسلانگ مطالعه شدند. معاینات انجام شده توسط هر دو معاینه گر طبق شرایط یکسان اما در دو اتاق جداگانه بود. پس ازپایان معاینات نوبت اول ، آموزش دوساعته تئوری و عملی برای مراقبین سلامت، انجام شد. یک هفته پس از آموزش، معاینات بیماران جدید طبق روالی که درنوبت اول انجام شد، ادامه یافت واطلاعات درفرم مربوطه ثبت گردید.در نهایت "ارجاع صحیح" و "ارجاع غیرصحیح" مراقب سلامت قبل و پس از مداخله توسط نرم افزار SPSS19 آنالیز و مقایسه گردید.

  یافته ها

  فراوانی ارجاع صحیح کودکان بعد از مداخله (74 درصد) بطور معنی داری بیشتر از قبل از مداخله با (54 درصد) بود. فراوانی ارجاع صحیح مادران باردار ، بعد از مداخله (80 درصد) بطور معنی داری بیشتر از قبل از مداخله (44 درصد) بود. توافق بین مراقب و دندانپزشک درخصوص ارجاع کودکان و زنان باردار قبل از مداخله مشاهده نشد ولی بعد از مداخله، توافق معنی دار و قابل قبول بود.

  نتیجه گیری

  آموزش مراقبین سلامت دهان و دندان، تاثیر معنی داری در ارجاع صحیح کودکان 6سال و مادران باردار داشت

  کلیدواژگان: مراقبین سلامت، سلامت دهان، آموزش، ارجاع
 • امیرحسین بزمی، منصور امین، فاطمه بابادی* صفحات 616-624
  مقدمه

  یکی از بهترین روش های شست شوی دهان برای کاهش میکروب پلاک دندانی کلرهگزیدین است، که در حال حاضر به عنوان درمان استاندارد ضد پلاک به کار گرفته می شود. همچنین یکی از ترکیبات فعال ضد میکروبی موجود در عصاره حاصل از موسیر ایرانی، یک فلاونوئید با نام شالومین II می باشد. هدف از این مطالعه، مقایسه اثر آنتی باکتریال شالومین II و کلرهگزیدین بر روی باکتری های لاکتوباسیلوس اسیدوفیلوس و استرپتوکوک موتانس بود.

  مواد و روش ها

  در این مطالعه آزمایشگاهی، حدود 300 گرم پیاز موسیر سفید از کوه های زاگرس جمع آوری شد. سپس عصاره آبی با اتیل استات (Razi, Iran) با نسبت 50:50، به مدت 10 دقیقه مخلوط گردید. مقاومت میکروبی و حساسیت ضد میکروبی میکروارگانیسم ها با استفاده از E-test تعیین شد. از ترکیب نیم درصد شالومین و کلرهگزیدین 2%، 8 رقت مختلف تهیه شد و بر روی پلیت باکتری ها کشت داده شد. این آزمایش سه بار تکرار شد. سپس پلیت ها در دمای 37 درجه سانتی گراد به مدت 24 ساعت انکوبه و از جهت هاله عدم رشد مورد بررسی قرار گرفتند. محل بسته شدن ناحیه، نشان دهنده حداقل غلظت بازدارنده (MIC وMinimum Inhibitory concentration) بود.

  یافته ها

  MIC مرتبط با کلرهگزیدین در برابر سویه های استرپتوکوک موتانس و لاکتوباسیلوس اسیدوفیلوس به ترتیبmg/mL  31/0 وmg/mL  16/0 و MIC مرتبط با شالومین II در برابر استرپتوکوک موتانس و لاکتوباسیلوس اسیدوفیلوس  mg/mL 95/1 بوده است که از نظر آماری معنادار بود (002/0=p). همچنین مشخص شد که اثرات آنتی باکتریال کلرهگزیدین نسبت به لاکتوباسیلوس اسیدوفیلوس در مقایسه با استرپتوکوک موتانس بیشتر بود.

  نتیجه گیری

    شالومین II اثرات آنتی میکروبیال بر روی هر دو سویه باکتری داشت و به طور کلی اثر مهاری یکسانی بر روی لاکتوباسیلوس اسیدوفیلوس و استرپتوکوک موتانس داشته است. با این حال اثرات مهاری کمتری نسبت به کلرهگزیدین 2/0 % داشته است.

  کلیدواژگان: شالومینII، کلرهگزیدین، استرپتوکوک موتانس، لاکتوباسیلوس اسیدوفیلوس، آنتی میکروبیال
 • محمد رمضان زاده، فریدا عابسی*، همت قلی نیا آهنگر صفحات 625-637
  مقدمه

  دفورمیتی سپتوم بینی شایع ترین تنوع آناتومیکی ناحیه سینونازال است و می تواند احتمال سینوزیت، سردرد، درد صورت، تنفس صدا دار و انسداد بینی را افزایش دهد. مطالعه حاضر به بررسی فراوانی مدل های انحراف تیغه بینی (NSD) و اپسیفیکیشن سینوس های پارانازال و ارتباط آنها با جنس و سن با استفاده از توموگرافی کامپیوتری با اشعه مخروطی (CBCT) پرداخت.

  مواد و روش ها

  مطالعه توصیفی حاضر بر روی 387 نمونه از اسکن CBCT سینوس های پارانازال انجام شد. انحراف سپتوم بینی بر اساس طبقه بندی ملادینا (Mladina) و Opacification سینوس های  پارانازال بر اساس سیستم امتیاز دهی Lund-Mackay ارزیابی شد. کات های بیشتر از 2 میلی متر برای افزایش ضخامت مخاط به عنوان یک وضعیت غیر نرمال انتخاب شد. نتایج با استفاده از روش های آماری توصیفی گزارش شد. پس از جمع آوری اطلاعات ، داده ها توسط نرم افزار SPSS  مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت و سطح معناداری 05/0 در نظر گرفته شد.

  یافته ها

  تعداد 387 نمونه مورد بررسی قرار گرفت و در 8/61 درصد افراد ، NSD مشاهده شد. تایپ 1 انحراف سپتوم بینی دارای بیشترین فراوانی بود  و پس از آن تایپ 5 قرار داشت. در این مطالعه 1/59 درصد از زنان و 9/66 درصد مردان مبتلا به NSD بودند. Opacification در سینوس های پارانازال در 6/63 درصد موارد مشاهده شد. زمانی که سینوس های چپ و راست جداگانه در نظر گرفته شدند، سینوس های ماگزیلاری و اتموئید قدامی  بیشترین تاثیر پذیری را نشان دادند. بین فراوانی وجود انحراف سپتوم بینی و Opacification سینوس های پارانازال با گروه های سنی مختلف ارتباط معناداری یافت شد، که بیشترین میزان آنها در افراد  بالاتر از 42 سال دیده شد.

  نتیجه گیری

  در این مطالعه، فراوانی NSD و Opacification سینوس های پارانازال تفاوت معناداری را بین دو جنس مرد و زن نشان نداد، اما بین فراوانی آنها و گروه های سنی ارتباط یافت شد.

  کلیدواژگان: توموگرافی کامپیوتری با اشعه مخروطی، سپتوم بینی، سینوس های پارانازال، اپسیفیکیشن
 • عاطفه رمضانی، طاهره ملانیا، نرگس توحدی*، آتنا رمضانی صفحات 638-648
  مقدمه

  بازسازی دنچر کامل یکی از معروف ترین و مرسوم ترین روش های انتخابی پروتزی برای بیماران بی دندانی است. هدف این مطالعه بررسی مقایسه بین الگوهای تغذیه ای بین افراد دارای دنچر کامل و افراد با دندان های سالم بود.

  مواد و روش ها

  طی این پژوهش توصیفی-مقطعی، 100 نفر به دو گروه با دندان طبیعی و بدون دندان با پروتز کامل (هر گروه 50 نفر) مراجعه کننده به کلینیک دانشکده دندانپزشکی ساری (طوبی) در بازه ی زمانی دی 1399 تا خرداد 1400 طبق معیار های ورود، مورد بررسی قرار گرفتند. داوطلبان فرم های دموگرافیک، آنتروپومتری و یادآمد خوراک را پر کردند. داده های به دست آمده از طریق نرم افزار SPSS ورژن 16 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. سطح معنی داری  کمتر از 5 درصد در نظر گرفته شد.

  یافته ها

  در این مطالعه، افراد دو گروه در شاخص های آنتروپومتری تفاوت معنی داری نشان ندادند و فقط در گروه بی دندان بین مردان و زنان در شاخص دور باسن (Hip) تفاوت معنی داری مشاهده شد (03/0=P). بر اساس آنالیز یادآمد خوراک تفاوت معنی داری درمیزان دریافت کالری و ماکرونوترینت ها و میکرو نوترینتها بین دو گروه مشاهده نگردید و اما بر اساس هرم غذایی ، افراد با دندان  از گروه های غذایی  بیشتری در برنامه روزانه خود  استفاده میکردند.

  نتیجه گیری

  یافته های این پژوهش نشان داد که افراد با دندان طبیعی و با پروتز کامل فقط در  مصرف ریز مغذی روی در مواد غذایی با هم تفاوت آماری معنی داری داشتند و در سایر شاخص ها این تفاوت نشان دیده نشد. با بررسی داده های آنتروپومتری در گروه بی دندانی با تفکیک جنسیتی، تفاوت آماری نزدیک به معنی داری در دورباسن مشاهده شد. بنابراین بهتراست، در گروه بدون دندان و یا با دندان پروتز، برای دریافت مواد مغذی از طریق رژیم غذایی ، توجه بیشتری گردد.

  کلیدواژگان: دنچر، سوءتغذیه، هرم غذایی
 • علی رضایی، سید امیرعلی حاج سید علیخانی، اعظم احمدیان یزدی، عطیه صفایی* صفحات 649-665
  مقدمه

  سینوس اسفنوئید، ناحیه شایعی جهت جراحی سینوسهای پارانازال است. این سینوس و ساختارهای حیاتی مجاور آن تنوعات آناتومیک زیادی را نشان می دهند. آگاهی از وجود  این تنوعات می تواند عوارض اعمال جراحی فانکشنال اندوسکوپیک سینوس را متاثر سازد. 

  مواد و روش ها

  تعداد 120تصویر توموگرافی کامپیوتری با اشعه مخروطی (CBCT) متعلق به 57 زن (5/47 درصد) و 63 مرد (5/52 درصد) با میانگین سنی 84/13±00/39 سال، با استفاده از نرم افزار Romexis viwer 3.8.0 مورد بررسی قرار گرفتند. در مورد هر نمونه متغیرهای زیر در دو جنس و سنین مختلف ارزیابی و مقایسه شدند: گسترش پنوماتیزاسیون سینوس اسفنوئید نسبت به سلا تورسیکا، گسترش یا عدم گسترش پنوماتیزاسیون به زواید کلینوئید و پتریگوئید و یکطرفه یا دوطرفه بودن آن، وجود یا عدم وجود پروتروژن، دهیسنس یا سپتای متصل به عصب در مورد کانال اپتیک(OC)، کانال ویدین(VC) و فورامن روتوندوم (FR) و یک طرفه یا دوطرفه بودن آن، وجود یا عدم وجود پروتروژن، دهیسنس یا سپتای متصل به عصب در مورد کانال کاروتید (CC) و یک طرفه یا دوطرفه بودن آن جهت آنالیز آماری ازآزمونهای آنالیز واریانسی یک عاملی(F)، تی مستقل، کای اسکوئر و دقیق فیشر استفاده شد.  سطح معناداری برابر 05/0 تعیین شد.

  یافته ها

  شایعترین وضعیت پنوماتیزاسیون سینوس اسفنوئید نسبت به سلا تورسیکا، نوع post-sellar (1/69 درصد) بود. بین الگوی پنوماتیزاسیون سینوس اسفنوئید نسبت به سلا تورسیکا و پروتروژن (001/0=p)/ دهیسنس (032/0=p)/ سپتای (027/0=p) متصل به CC و نیز دهیسنس VC (023/0=p) ارتباط معنی داری وجود داشت. پنوماتیزاسیون زوائد کلینوئید نیز ارتباط معنی داری با پروتروژن OC (002/0=p)، FR (002/0p=) و CC (024/0p=)داشت. پنوماتیزاسیون زوائد پتریگوئید و  بال بزرگ اسفنوئید هم با پروتروژن  VC به ترتیب (001/0<p)/ (011/0=p)، FR به ترتیب (001/0<p)/ 001/0p<pو پروتروژن/ دهیسنس/ سپتای متصل به CC، ارتباط معنی داری داشتند. (05/0<p) الگوی پنوماتیزاسیون سینوس اسفنوئید مستقل از جنسیت بود.(168/0=p)

  نتیجه گیری

  شیوع بیشتر تنوعات پرخطر در جمعیت شمال شرق ایران، حاکی از ریسک بالای ایجاد عوارض جدی حین جراحیهای این ناحیه  دارد.

  کلیدواژگان: تنوعات آناتومیک، توموگرافی کامپیوتری با اشعه مخروطی، سینوس اسفنوئید
 • مائده صالحی، طاهره ملانیا، ملیکا ملایی، امیررضا طبرستانی، فاطمه قربانی، محمود موسی زاده، اعظم نحوی* صفحات 666-676
  مقدمه

  دیاستم میانی ماگزیلا یکی از مشکلات زیبایی است و یکی از عوامل ایجادکننده آن، نوع فرنوم لبیال ماگزیلاست. این مطالعه با هدف بررسی شیوع انواع مختلف  فرنوم لبیال ماگزیلا (از نظر مورفولوژیکی و نوع اتصال)و دیاستم میانی در دندان های شیری ماگزیلا در کودکان 3 تا 6 ساله انجام شد.

  مواد و روش ها

  طی این پژوهش توصیفی - مقطعی ، 342 کودک در مهدکودک های معرفی شده از سوی سازمان بهزیستی استان مازندران در شهرستان های ساری و نکا وارد مطالعه شدند. کودکان زیر نور کافی و در وضعیت عمودی توسط دپرسور زبان معاینه شدند. در صورت وجود دیاستم میدلاین ماگزیلا ، میزان آن به میلی متر اندازه گیری می شد . همچنین فرنوم لبیال ماگزیلا بر اساس محل اتصال به دسته های پاپیلاری ، مخاطی و لثه ای و بر اساس شکل به گروه های ندولار ساده و دو طرفه تقسیم بندی شد. مقایسه بین متغیرهای گروه بندی شده با آزمون کای اسکوئر و مقایسه بین متغیر های کمی با آزمون تی تست و آزمون ANOVA انجام شد. آنالیز داده ها با استفاده از نرم افزار SPSS ورژن 25 انجام شد.

  یافته ها

  در مجموع 17 % شرکت کنندگان اتصال پاپیلاری، 9/26 % اتصال مخاطی و 1/56 % اتصال لثه ای داشتند. با افزایش سن، شیوع اتصال پاپیلاری و مخاطی و لثه ای در کودکان بیشتر شد. این در حالی بود که اتصال لثه ای و مخاطی فقط در کودکان 4 ساله کمتر از کودکان 3 ساله بود ولی این میزان در کودکان 5 و 6 ساله افزایش یافت. شیوع هر سه نوع اتصال فرنوم لبیال ماگزیلا (پاپیلاری، مخاطی، و لثه ای) در پسران بیشتر از دختران بود. تمامی این تفاوت ها از نظر آماری معنی دار بود (001/0 = P).

  نتیجه گیری

    فرنوم لبیال ماگزیلا ساده بیشترین شیوع را در بین فرنوم ها داشت. افزایش سن باعث افزایش در  شیوع فرنوم لبیال ماگزیلا ساده، دو جانبه و با ندول در کودکان شد. اتصال لثه ای بیشترین شیوع را داشت. علاوه بر این، شیوع هر سه نوع اتصال فرنوم لبیال ماگزیلا (پاپیلاری، مخاطی، و لثه ای) در پسران بیشتر از دختران بود.

  کلیدواژگان: دیاستم، فرنوم لبیال ماگزیلا، کودکان پیش دبستانی، دندان شیری
 • احسان علی آبادی*، امین نجارزاده صفحات 677-686
  مقدمه

  اضطراب دندانپزشکی و درد در جراحی دندان مولر سوم یافته رایجی است و فقدان اطلاعات در مورد روند جراحی یا درمان می تواند باعث افزایش اضطراب در بیماران شود. بنابراین، هدف از مطالعه حاضر، بررسی آگاهی بخشی به صورت شفاهی یا به وسیله بروشور آموزشی بر میزان درد و اضطراب در این بیماران بود.

  مواد و روش ها

  تعداد 70 بیمار به طور تصادفی در دو گروه قرار گرفتند. در یک گروه، یک بروشور آموزشی در مورد نحوه جراحی وجزئیات درمان در اختیار بیماران قرار گرفت(گروه بروشورآموزشی) و در گروه دیگر، اطلاعات توسط جراح، به صورت شفاهی به بیماران داده شد(گروه شفاهی). اضطراب بیماران با پرسشنامه اضطراب اشپیلبرگ (S-STAI) قبل ازمداخله  و بلافاصله بعد از جراحی بررسی شد. درد بیماران با استفاده از شاخص VAS بلافاصله و یک هفته بعد از جراحی اندازه گیری شد. جهت آنالیز آماری از آزمونهای T -test،chi-square، Fisher exact، Wilcoxon وMann-whitney استفاده گردید.سطح معنی دار آزمونها 05/0 درنظر گرفته شد. 

  یافته ها

  در مطالعه حاضر، 28/54 % بیماران  مرد و 71/45% ، زن بودند. میانگین سنی شرکت کنندگان درگروه بروشورآموزشی و شفاهی به ترتیب 96/8 ± 68/29 و 68/6 ± 94/29 سال بود. اضطراب پیش از مداخله دو گروه از لحاظ آماری تفاوتی نداشت. اضطراب در دو گروه پس از جراحی دندان مولر سوم نهفته به طور معناداری متفاوت بود. در گروه بروشورآموزشی ، میزان اضطراب پیش از مداخله و پس از جراحی به طورمعناداری متفاوت بود، اما در گروه شفاهی، قبل از مداخله و پس از جراحی میزان اضطراب تفاوت معناداری نداشت. درد بیماران در دو گروه اختلاف معناداری نداشت.

  نتیجه گیری

  ارائه یک بروشور آموزشی به بیماران کاندید جراحی دندان مولر سوم نهفته میتواند در کاهش اضطراب آنها موثر باشد.

  کلیدواژگان: اضطراب، درد، دندان مولر سوم نهفته
 • مریم فرقانی، علی مشکوری، ثمره مرتضوی، آرمیتا روحانی، علی کاظمیان، سحر کریم پور* صفحات 687-698
  مقدمه

  پیشرفتهای تصویربرداری مانند معرفی توموگرافی کامپیوتری با اشعه مخروطی (CBCT)، امکان مشاهده دندان در پلنهای مختلف و در نتیجه بررسی دقیقتر آناتومی داخلی دندان و مشکلات پیش آمده حین درمان را فراهم میکند. هدف از این مطالعه، بررسی فراوانی خطاهای حین درمان  و رادیولوسنسیهای پری اپیکال در دندانهای درمان ریشه شده به کمک تصاویر CBCT بود.

  مواد و روش ها

  تعداد 235 تصویر CBCT تهیه شده از بیماران ایرانی (93 مرد؛ 142 زن؛ میانگین سنی  14 ± 36/45 سال) جمع آوری شد. در مجموع، 737 دندان (1141 کانال ریشه) از نظر رادیولوسنسی پری آپیکال، ترمیم تاجی، و کیفیت درمان ریشه (طول پرکردگی، یکنواختی پرکردگی و وجود خطاهای حین کار) بررسی شدند. فراوانی و ارتباط بین نوع دندان، سن و جنس بیماران بر اساس تست آماری کای اسکوئر بررسی شد. سطح معناداری 05/0 در نظر گرفته شد.

  نتایج

  در مجموع، 623 کانال ریشه (1/44 %) دارای خطای حین درمان ریشه بودند. 291 مورد پرکردگی کوتاه (6/20 %)، 120 مورد کانال درمان نشده (5/8 %)، 99 مورد پرکردگی بلند (7 %) و 82 مورد پرکردگی غیریکنواخت (8/5 %) به ترتیب شایعترین خطاها بودند. دندانهای مولر فک بالا دارای بیشترین تعداد خطا بودند (001/0 = p). بطور کلی، 680 (1/45 %) مورد از کانالهای ریشه رادیولوسنسی پری آپیکال داشتند. دندانهای مولر فک بالا، بیشترین فراوانی رادیولوسنسی پری آپیکال را دارا بودند. 62 درصد دندان ها فاقد ترمیم تاجی مناسب بودند. پرفوراسیون، تحلیل ریشه، شکستگی ریشه و انحراف از مسیر کانال در کمتر از 2 % کانالها مشاهده شدند.

  نتیجه گیری

  خطاها و حوادث حین کار در دندانهای درمان ریشه شده، نسبتا شایعند. فراوانی رادیولوسنسیهای پری آپیکال در حضور این خطاها و حوادث افزایش می یابد. پرکردگی کوتاه، کانال درمان نشده، پرکردگی بلند و پرکردگی غیریکنواخت، شایعترین خطاهای حین کار هستند که بیشتر در مولرهای فک بالا مشاهده میشوند.

  کلیدواژگان: توموگرافی کامپیوتری با اشعه مخروطی، بیماری پری آپیکال، پرکردگی کانال ریشه
 • فاطمه اولیاء، احسان بابایی زارچ، یاسمن صباغ زادگان* صفحات 699-705
  مقدمه

  لنفانژیوما، نوعی تومور هامارتوماتوز خوش خیم در شبکه ی لنفاوی است که به عنوان مالفورماسیون عروقی- تکاملی در نظر گرفته می شود و میتواند تلفیقی با همانژیوما باشد. آغاز لنفانژیوما یا در زمان تولد یا حداکثر تا 2 سالگی بوده و به ندرت در زمان بزرگسالی می باشد. لنفانژیوماها در ناحیه سر و گردن شیوع قابل توجهی دارد، اما درگیری در حفره دهان نادر میباشد. در دهان، مکان شایع درگیری، زبان می باشد که ممکن است به صورت منفرد یا یک تورم منتشر دیده شود. از نظر بالینی، لنفانژیوما به صورت ضایعات برجسته بافت نرم بدون درد با رشد آهسته می باشد. درمان لنفانژیوما وابسته به نوع آن، سایز و درگیری ساختارهای آناتومیک بافت های اطراف می باشد. عود نیز به علت ماهیت ارتشاحی شایع می باشد.

  گزارش مورد:

   این مطالعه به گزارش یک مورد رخداد همزمان لنفانژیومای بزرگ زبانی به صورت یکطرفه و زبان جغرافیایی در یک آقای 21 ساله در حفره ی دهان میپردازد.

  نتیجه گیری

  لنفانژیوماها، مالفورماسیون های خوش خیم لنفاتیک هستند و با تحریکات در ناحیه دهان می توانند مشکلاتی برای بیمار ایجاد کنند. لذا پزشکان و دندانپزشکان برای تشخیص زودهنگام و به دنبال آن ارجاع و درمان مناسب برای این بیماران، آگاهی داشته باشند.

  کلیدواژگان: لنفانژیوما، زبان جغرافیایی، دهان
|
 • Khadijeh Abdal, Elham Shafiei, Mohsen Akbaribazm, Elham Alizadeh, Armin Laleh, Leila Naseri * Pages 597-608
  Introduction

  Periodontal inflammatory disease is one of the most common chronic inflammatory diseases that can affect individuals of any age. The results of some studies have shown that both type 1 (T1DM) and type 2 diabetes may be associated with an increased risk of periodontal inflammation. Inflammatory status and vitamin D deficiency create a suitable environment for the progression of chronic diseases such as diabetes and periodontitis in children. This study aimed to investigate the association between vitamin D levels and gingivitis in children with T1DM.

  Methods

  This case-control study was conducted in the city of Ilam to examine the association between 25-hydroxyvitamin D (25(OH)D) levels and gingivitis in 148 children with T1DM. The case-control group was randomly selected from all children aged 6 - 12 years. Participants were classified into two groups, healthy and T1DM, based on the presence of gingivitis. Fasting blood sugar, calcium, and serum 25(OH)D levels were assessed in this study.

  Results

  The results of the Mann–Whitney showed that 25(OH)D levels were significantly lower in the group with gingivitis (20/72±12/77) compared to the group without gingivitis (29/57±10/72) (p<0.05). In addition, there was no statistically significant difference in the level of 25(OH)D according to gender between the group with gingivitis and the group without gingivitis (p=0.673 and p=0.350). Also, the results of the chi-square test showed that there was no significant difference between the two groups with gingivitis and those without gingivitis in terms of gender and age distribution. (p>0.05)

  Conclusion

  The results of this study show that vitamin D deficiency is an effective factor in high gingivitis in children with T1DM. Timely monitoring of the level of this vitamin in patients with gingivitis is essential.

  Keywords: Diabetes, Gingivitis, Vitamin D, Children
 • Elham Bozorgmehr, Narges Shirzaee, Marzie Deghatipour * Pages 609-615
  Background

  Educating oral healthcare providers can lead to oral health promotion in certain groups of the society. The aim of this study was to evaluate how educational intervention would affect the ability of oral healthcare providers in correctly referring target group patients.

  Methods and Materials: 

  Through this quasi-experimental interventional study, a total of 100 oral health target group patients, including children under the age of 12 and pregnant women, were examined in terms of oral health.  Patients were first examined by a dental student and then by an oral healthcare provider in different healthcare centers of Zahedan city. After the first examination, a two-hour theoretical and practical training course was conducted for healthcare providers. One week after training, new patients were examined using the same examination protocol. Finally, the rate of "correct referrals" and "incorrect referrals" by the healthcare providers were recorded before and after the educational intervention. Data were analyzed and compared by SPSS19 software.

  Results

  The frequency of correct referral of children after the intervention was significantly higher compared to before intervention (54% versus 74%). The frequency of correct referral of pregnant women also significantly increased following receiving education (44% versus 80%). Although there was no agreement between the oral healthcare providers and the dentists regarding the referral of target group patients prior to the intervention; however, the agreement rate after the intervention was statistically significant (0.120 versus 0.600).

  Conclusion

  Training oral healthcare providers had a significant effect on increasing their ability in appropriate referral of oral health target group patients.

  Keywords: Health Care Providers, Oral Health, Education, Referral
 • Amirhossein Bazmi, Mansour Amin, Fatemeh Babadi * Pages 616-624
  Background

  Prescribing Chlorhexidine mouthwash is currently considered the standard anti-plaque treatment. One of the active antimicrobial compounds in the Iranian shallot extract is a flavonoid called Shalomin II. The purpose of this study was to compare the antibacterial effect of Shalomine II and Chlorhexidine on Lactobacillus acidophilus and Streptococcus mutans bacteria in human saliva.

  Methods and Materials:

   In this in-vivo study, about 300 grams of white shallots were collected from Zagros Mountains. Then the aqueous extract was mixed with ethyl acetate (Razi, Iran) at a ratio of 50:50 and mixed for 10 minutes. Microbial resistance and antimicrobial sensitivity of microorganisms were determined using E-test. The bacteria investigated in this study were Lactobacillus acidophilus and Streptococcus mutans. A combination of 0.5% Shalomin II and 2 % chlorhexidine was prepared and diluted at eight different concentrations. The different mixtures were then cultured on the bacteria plate. This experiment was repeated three times. Then the plates were incubated at 37°C for 24 hours and examined for halo radius size. The location of the closed region indicated the minimum inhibitory concentration (MIC).

  Results

  The MIC values associated with chlorhexidine against Streptococcus mutans and Lactobacillus acidophilus strains was 0.31 mg/mL and 0.16 mg/mL, respectively, and the MIC associated with Shalomin II against Streptococcus mutans and Lactobacillus acidophilus was 1.95 mg/ml. This difference was statistically significant (p=0.002). It was also found that the antibacterial effect of chlorhexidine was greater against Lactobacillus acidophilus compared to Streptococcus mutans.

  Conclusion

  Shalomin II had antimicrobial effects against both bacterial strains, and displayed a relatively similar inhibitory effect on Lactobacillus acidophilus and Streptococcus mutans. However, its inhibitory effect was not as strong as 0.2% chlorhexidine.

  Keywords: Shalomin II, Chlorhexidine, Streptococcus Mutans, Lactobacillus Acidophilus, Antimicrobial
 • Mohammad Ramezanzade, Farida Abesi *, Hemmat Gholinia Ahangar Pages 625-637
  Background

  Nasal sputum deviation is the most common anatomical variation of the sinonasal region and can increase the possibility of sinusitis, headache, facial pain, nasal breathing and nasal obstruction. The present study examined the frequency of nasal sputum deviation (NSD) types and opacification of paranasal sinuses and their relationship with gender and age using cone beam computed tomography (CBCT).

  Methods and Materials: 

  The present descriptive study was conducted on 387 samples from CBCT scans of paranasal sinuses. Deviation of the nasal septum was evaluated based on the Mladina’s classification, and opacification of the paranasal sinuses were evaluated based on the Lund-Mackay scoring system. Cuts greater than 2 mm to increase the thickness of the mucosa were selected as an abnormal condition. After collecting the data, they were analyzed by SPSS software. The significance level was considered 0/05.

  Results

  387 cases were examined, and NSD was observed in 61.8 percentages of samples. Type 1 of NSD was the most common, followed by type 5. In this study, 59.1 percentages of women and 66.9 percentages of men had NSD (p=0.15). Opacification of paranasal sinuses was found in 63.6 percentages of cases. When the left and right sinuses were considered separately, the maxillary and anterior ethmoid sinuses were most frequently affected. A significant relationship was found between the frequency of nasal septum deviation and opacification of paranasal sinuses and different age groups, and the highest rate was seen in people over 42 years old.

  Conclusion

  In this study, the frequency of NSD and opacification of paranasal sinuses showed no significant difference between genders. A relationship was found between the frequency of NSD, opacification of paranasal sinuses, and age groups. CBCT is the preferred imaging modality for evaluating NSD and paranasal sinuses.

  Keywords: Cone Beam Computed Tomography, Nasal Septum, Paranasal Sinus, Opacification
 • Atefeh Ramezani, Tahereh Molania, Narges Tavahodi *, Atena Ramezani Pages 638-648
  Background

  Complete denture reconstruction is one of the most common prosthetic approaches for restoring both function and esthetics in edentulous patients. The aim of this study was to compare the eating habits of patients with complete dentures and individuals with a healthy dentition.

  Methods and Materials: 

  In this descriptive-cross-sectional study, participants were recruited from patients referring to Sari School of Dentistry (Tooba Clinic) from January 2014 to June 2019. Patients were to be within the age range of 40-80 years old. Participants were divided into two equal groups; those with a healthy dentition had at least 24 healthy teeth and denture wearers had used their complete denture for 3-5 years. Participants were asked to complete a questionnaire regarding their anthropometric indices and 24-hour dietary recall. The obtained data were analyzed through SPSS version 16 software. A significance level of less than %5 was considered.

  Results

  A total of 100 patients (n=50 per group) participated in this study. The two groups did not show significant differences in anthropometric indices, and only in the edentulous group, a significant difference was observed between male and females in hip circumference index (P = 0.03). Based on the food recall analysis, there was no significant difference in the intake of calories, macronutrients and micronutrients between the two groups, but according to the food pyramid, dentate people consumed a greater variety of  different food groups in their daily diet. 

  Conclusion

  Patients with complete dentures had a significantly lower daily intake of Zinc micronutrient compared to individuals with a natural dentition. Therefore, it is better to pay more attention to receiving necessary nutrients through their daily diet in the patients suing complete dentures.

  Keywords: Dentures, Malnutrition, Food Pyramid
 • Ali Rezaei, Seyed Amirali Haj Seyed Alikhani, Azam Ahmadian Yazdi, Atie Safaee * Pages 649-665
  Background

  The sphenoid sinus is a common area for performing paranasal surgeries. This sinus and its adjacent vital structures show anatomical variation. awareness of existence of these variations can affect the complications of functional endoscopic sinus surgery.

  Methods & Materials: 

  120 maxillofacial CBCT images belonging to 57 women (47.5%) and 63 men (52.5%) with an average age of 39.00±13.84 years were analyzed using Romexis viewer 3.8.0 software. For each sample, the following variables were evaluated and compared in two different sexes and ages: Posterior extension of sphenoid sinus pneumatization in relation to the sella turcica, Extension of pneumatization to the clinoid and pterygoid process and whether it is unilateral or bilateral, The presence or absence of protrusion, dehiscence or septa connected to the nerve in the case of the optic canal (OC), vidian canal (VC) and foramen rotundum (FR) and its unilateral or bilateral presence,The presence or absence of a protrusion, dehiscence or septa connected to the carotid canal (CC) and its unilateral or bilateral presence One-way ANOVA, independent t-test, chi-square, and Fisher's exact tests were used for statistical analysis.

  Results

  The most common pattern of sphenoid sinus pneumatization in relation to the sella turcica was post-sellar (69.1%) pattern.There was a significant relationship between the pattern of sphenoid sinus pneumatization in relation to sella turcica and protrusion/dehiscence/septa connected to CC (P=0.001, 0.032, 0.027) and VC(P=0.023) dehiscence. Pneumatization of the clinoid process was also significantly related to OC, FR and CC protrusion (P<0.05). Pneumatization of pterygoid process and greater wings of sphenoid had a significant relationship with protrusion of VC, FR and protrusion/dehiscence/septa connected to CC (P<0.05). The pattern of sphenoid sinus pneumatization was independent of gender.

  Conclusion

  The higher prevalence of high-risk anatomical variations in the population of northeastern Iran, indicate a high risk of serious complications in this area.

  Keywords: Anatomical Variations, Sphenoid Sinus, Cone-Beam Computed Tomography
 • Maede Salehi, Tahereh Molania, Melika Mollaei, Amirreza Tabarestani, Fateme Ghorbani, Mahmoud Moosazadeh, Azam Nahvi * Pages 666-676
  Background

  The presence of the maxillary midline diastema (MMD) is a common aesthetic concern in young children.  The type of the maxillary labial frenum can contribute to the development of MMD. The purpose of this study was to investigate the prevalence and of different types of maxillary labial frenum and MMD in children with primary dentition.

  Methods and Materials:

   This cross-sectional descriptive study included children whom were recruited from kindergartens of Sari and Neka cities. Children were examined under sufficient light and in an upright position using a tongue depressor. If present, the MMD was measured and recorded in mm. The maxillary labial frena were categorized based on their connection (papillary, mucosal and gingival) as well as morphology (nodular, simple, and bilateral). Chi-square test, independent T-test and ANOVA were used for statistical analysis. Data analysis was done using SPSS version 25 software. P-value less than 0.05 was considered statistically significant.

  Results

  A total of 342 children, comprising 186 boys and 156 girls participated in this study. The prevalence of papillary, mucosal and gingival frenum attachments was 16.9%, 26.9% and 56.2%, respectively.  The prevalence of all types of attachments increased with age and was greater among boys compared to girls. This was while the gingival and mucosal connection was less common in 4-year-old children than in 3-year-old children, but this rate increased in 5- and 6-year-old children. All these differences were proven to be statistically significant (P = 0.001).

  Conclusion

  Simple maxillary labial frenum was the most common type. Increasing age caused an increase in the prevalence of simple, bilateral, and nodular maxillary labial frenum in children. Gingival attachment was the most common type. Moreover, the prevalence of all three types of maxillary labial frenum attachment was higher in boys than in girls.

  Keywords: Diastema, Maxilla Labial Frenum, Pres
 • Ehsan Aliabadi *, Amin Najarzadeh Pages 677-686
  Background

  Pain is common after impacted third molar surgery, and lack of information about the surgical procedure can cause anxiety in patients. Therefore, the aim of this study was to evaluate the effectiveness of providing an education pamphlet in controlling postoperative pain and surgery-related anxiety.

  Methods and Materials:

   Participants were selected from patients admitting to the oral and maxillofacial department of Shiraz dental School from January 2023-2024. Patients were scheduled for third molar surgery. Subjects were randomly allocated to two equal groups. In the pamphlet group, subjects were provided with a booklet containing information regarding the surgical procedure, possible complications and post-operative instructions. While in the other group, the surgeon explained the required information for the patient after the surgery was over. Post-operative pain was evaluated using visual analogue scale (VAS), immediately after surgery and one week later. Spielberger State-Trait Anxiety Inventory (STAI-S) was completed prior to the intervention and immediately after surgery. Data were analyzed by T-test, Chi-square, Fisher exact, Wilcoxon and Mann-Whitney test. The significance level was 0.05.

  Results

  A total of 70 subjects, comprising 38 male and 32 females, completed the study. The average age of patients in the pamphlet and verbal groups were 29.68 ± 8.96 and 29.94±6.68 years, respectively. The level of pre-intervention anxiety was not significantly different between the two groups. However, there was a statistically significant difference between the groups in terms of post-operative anxiety levels (P=0.001). In the pamphlet group, the anxiety level before the intervention and after surgery was significantly different. However, in the verbal group, the pre- and post-intervention anxiety levels were not significantly different. The two groups had no significant difference regarding post-operative pain values.

  Conclusion

  Providing patients with a written set of explanations and instructions in the form of an education pamphlet, prior to undergoing third molar surgery, can reduce their anxiety.

  Keywords: Anxiety, Pain, Impacted Third Molar
 • Maryam Forghani, Ali Mashkouri, Samareh Mortazavi, Armita Rouhani, Ali Kazemian, Sahar Karimpour * Pages 687-698
  Background

  Imaging advancements such as introduction of cone-beam computed tomography (CBCT) provides the possibility of viewing the tooth in different planes and as a result, a more detailed examination of the internal anatomy of the tooth and intra-operative mishaps. The aim of this study was to evaluate the prevalence of technical errors and periapical radiolucencies in endodontically treated teeth by means of CBCT images.

  Methods and Materials:

   A number of 235 CBCT images were obtained from Iranian patients (93 males; 142 females;mean age = 45.36 years). A total of 737 teeth (1141 root canals) were examined for periapical radiolucency, coronal restoration, and endodontic treatment quality (length of obturation, homogeneity of obturation, and presence of technical errors). Prevalence and correlation between tooth group, age and gender distribution were analyzed statistically with chi-square test. The level of significance was considered as 0.05.

  Results

  Overall, 623 root canals (44.1%) contained technical errors. A number of 291 case for underfilling (20.6%), 120 missed canal (8.5%), 99 overfilling (7%) and 82 non-homogenous obturation (5.8%) were the most prevalent errors, respectively. Maxillary molars showed the highest number of errors (P-value=0.001). 45.1% of root canals had periapical radiolucencies. Maxillary molars were also associated with the most periapical radiolucencies. 62 teeth lacked proper restoration. Perforation, root resorption, root fracture and deviation were observed in less than 2% of root canals.

  Conclusion

  Endodontic errors and accidents are relatively common in endodontically treated teeth. The prevalence of periapical radiolucencies increases when endodontic errors and procedural accidents are present. Underfilling, missed canal, overfilling and non-homogenous obturation were the most prevalent errors found. Maxillary molars were mostly associated with these errors and accidents.

  Keywords: Cone Beam Computed Tomography, Periapical Disease, Root Canal Obturation
 • Fatemeh Owlia, Ehsan Babaie Zarch, Yasaman Sabaghzadegan * Pages 699-705
  Background

  Lymphangioma is a type of benign hamartomatous tumor in the lymphatic network, which is considered as a developmental vascular malformation that can be combined with hemangioma. The onset of lymphangiomas is either at the time of birth or up to 2 years old and rarely occurs in the adulthood. Lymphangiomas have a significant prevalence in the head and neck region. But oral cavity involvement is rare. In the oral cavity, the tongue is a common site of involvement, which may be seen individually or as a diffuse swelling. Clinically, lymphangiomas are painless soft swelling lesions with slow growth. The treatment of lymphangioma depends on its type, size and the involvement of the anatomical structures of the surrounding tissues. Recurrence is also common due to the nature of infiltration.

  Case report: 

  This study reports a case of coincidence of unilateral large lingual lymphangioma and geographic tongue in a 21-year-old man in the oral cavity.

  Conclusion

  Lymphangiomas are benign lymphatic malformations and can cause problems for the patient with irritations in the oral cavity. Therefore, doctors and dentists should have knowledge for early diagnosis and then appropriate referral and treatment for these patients

  Keywords: Lymphangioma, Geographic Tongue, Oral Cavity